Přejít na PLUS
Nalezeno 109
Číslo Název předpisu Účinnost od
81/2014 Sb. Vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany 08.06.2014
369/2013 Sb. Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí
368/2013 Sb. Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2014 01.01.2014
90/2013 Sb. Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. dubnu 2013
233/2010 Sb. Vyhláška o základním obsahu technické mapy obce 01.01.2011
430/2006 Sb. Nařízení o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání 01.09.2006
369/2004 Sb. Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek 01.09.2004
368/2004 Sb. Vyhláška o geologické dokumentaci 01.09.2004
447/2002 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení 01.11.2002
282/2001 Sb. Vyhláška o evidenci geologických prací 01.09.2001
206/2001 Sb. Vyhláška o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce 20.06.2001
31/1995 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o zeměměřictví 24.02.1995
15/1995 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností 01.03.1995
200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví 01.01.1995
10/1994 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky provedení protivýbuchových uzávěr prachových a vodních 20.01.1994
359/1992 Sb. Zákon o zeměměřičských a katastrálních orgánech 01.01.1993
78/1988 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech 01.07.1988
62/1988 Sb. Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 01.07.1988
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 01.07.1988
23/1961 Sb. Vyhláška Ústředního geologického úřadu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky průzkumných geologických prací 01.04.1961