Přejít na PLUS
Nalezeno 64
Číslo Název předpisu Účinnost od
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
254/2015 Sb. Vyhláška o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu 06.10.2015
88/2015 Sb. Vyhláška o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových výdajů 01.06.2015
269/2011 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení přechodných ust. k části první a čl. II bodů 3, 4, 5, 6 a 7 č. 183/2009 Sb. (novela č. 120/2001 Sb., exekuční řád) 12.09.2011
310/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 89 věty druhé č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění č. 347/2007 Sb.
266/2010 Sb. Nařízení vlády o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí 20.09.2010
329/2008 Sb. Vyhláška o centrální evidenci exekucí 08.09.2008
94/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 5 odst. 1 věty druhé č. 330/2001 Sb., čl. II odst. 1 č. 233/2004 Sb. a čl. II bod 1 č. 291/2006 Sb., kterými se mění č. 330/2001 Sb. 27.04.2007
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
279/2003 Sb. Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení 01.01.2004
7/2002 Sb. Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů 01.04.2002
418/2001 Sb. Vyhláška o postupech při výkonu exekuční a další činnosti 28.11.2001
330/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem 18.09.2001
119/2001 Sb. Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 01.05.2001
126/1947 Sb. Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro nároky ze smluv uzavřených v době nesvobody v souvislosti s válečnými dodávkami 26.07.1947
77/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se určují součásti služebních příjmů veřejných zaměstnanců, které se při exekuci na plat považují za pracovní příjem 01.06.1947
108/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy 30.10.1945
441/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2017
164/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2015