Přejít na PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 2, 6 a 7 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR /Úmluva TIR/
2/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení  
3/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení
4/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny o spolupráci v oblasti kultury  
5/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  
6/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozbytí platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsané ve Vídni dne 18. listopadu 1982, a Protokolu k Dohodě, podepsaného v Praze dne 24. května 1985
7/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 30. června 2016 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/16)  
8/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 14. prosince 2016 pozměňující pravidla 51 a 162 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 17/16)  
9/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé  
10/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů  
11/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů  
12/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje opravené znění českého překladu Evropské úmluvy o krajině, vyhlášené pod č. 13/2005 Sb. m. s.  
13/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy na ochranu všech osob před nuceným zmizením  
14/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky o spolupráci v oblasti lesního hospodářství  
15/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby
16/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně orgánu uvedeného v článku 1 odst. 2 Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o předávání a zpětném přebírání osob
17/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic a Protokolu mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic  
18/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Statutu Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA)  
19/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)
20/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
21/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
22/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL
23/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o opravě sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2017 Sb. m. s.  
24/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě  
25/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojeníčeské dálnice D 3 a rakouské rychlostní silnice S 10 načesko-rakouských státních hranicích
26/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2016 - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)
27/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky, podepsané v Moskvě dne 10. července 1970  
28/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 3 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz  
29/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 4 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz
30/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 3 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
31/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 4 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz  
32/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Protokolu z roku 2014 k Úmluvě o nucené práci z roku 1930
33/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi  
34/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 12bis, 23bis, 41, 86 a 95 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci  
35/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 4, 23bis, 45bis a 51bis prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci  
36/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky  
37/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Ostrovem Man  
38/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě  
39/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů  
40/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2017-2021  
41/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických či služebních pasů  
42/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí konsolidovaného seznamu změn a doplňků k přílohám Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
43/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o letecké dopravě
44/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provedení článku 21 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 2015  
45/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 3 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti  
46/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje – Morava  
47/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o válečných hrobech  
48/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 29. června 2017 pozměňující pravidla 27 a 28 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/17)  
49/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a techniky  
50/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o spolupráci v záležitostech obrany  
51/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění smluv o zdanění příjmů z úspor s Britskými Panenskými ostrovy, Kajmanskými ostrovy, Montserratem a Turks a Caicos  
52/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu  
53/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Minamatské úmluvy o rtuti  
54/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministrem vědy a vysokého školství Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání  
55/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu  
56/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o ochraně válečných hrobů a vojenských pietních míst  
57/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 28. června 2017 pozměňující pravidla 32 a 33 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 3/17)
58/2017 Sb. m. s. kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 67/2016 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
59/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci Finančního mechanismu EHP na období 2014–2021 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou  
60/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci Finančního mechanismu Norska na období 2014–2021 mezi Norským královstvím aČeskou republikou  
61/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky  
62/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech  
63/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2017-2020  
64/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Pařížské dohody, přijaté v Paříži dne 12. prosince 2015  
65/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o vědeckotechnické spolupráci  
66/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru  
67/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Technické dohodě k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz  
68/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu  
69/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkové dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu ze dne 9. prosince 1961  
70/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou Změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
71/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
72/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu
73/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu
74/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2017 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
75/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztahu ke karibské části Nizozemska (ostrovy Bonaire, Sint Eustatius a Saba)
76/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky o elektrizaci pohraniční trati Děčín - Bad Schandau
77/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Ministerstvem dopravy a mořského hospodářství Polské republiky o spolupráci při přípravě a realizaci modernizace železničních tratí zařazených do Dohody o mezinárodních železničních magistrálách (Dohoda AGC) a Dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (Dohoda AGTC)
78/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o plavbě na vnitrozemních vodních cestách obou států
79/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Gruzie o spolupráci v oblasti školství a vědy
80/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2017 - Mezinárodní standard) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
Přesunout nahoru