Přejít na PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky v Berlíně, kterou česká strana oznámila německé straně změnu v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo a dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání
2/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Kosovo
3/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
4/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu o výsadách a imunitách Evropského organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
5/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
6/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemném poskytnutí užívacího práva k pozemkům pro výstavbu administrativně-služebních budov Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Mongolské lidové republice a Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Československé socialistické republice ze dne 4. června 1976, včetně Doplňku k Dohodě o vzájemném poskytnutí užívacího práva ze dne 29. června 1982, tvořícího její nedílnou součást, Dohody o vzájemném prodeji budov Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Mongolské lidové republice a Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Československé socialistické republice ze dne 4. června 1976 a Ujednání mezi Ministerstvem financí Československé socialistické republiky a Ministerstvem financí Mongolské lidové republiky o způsobu přepočtu národních měn na převoditelné ruble pro zúčtování výstavby objektů Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Ulánbátaru a Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Praze ze dne 1. března 1984
7/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidovaný text Úmluvy o Mezinárodní družicové organizaci pro pohyblivé služby (IMSO)
8/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidovaný text Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
9/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny Přílohy I Rámcové Úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu
10/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Evropské úmluvy o osvojení dětí, vyhlášené pod č. 132/2000 Sb. m. s.
11/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu
12/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o zjednodušených postupech při přepravě minerálních olejů v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně prostřednictvím produktovodu
13/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění status ostrova Svatý Bartoloměj vůči Evropské unii
14/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o provádění geologických prací v oblasti společných státních hranic
15/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic
16/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 15. ledna 1997 v Praze
17/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se ruší sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. s., č. 77/2004 Sb. m. s., č. 33/2005 Sb. m. s., č. 14/2007 Sb. m. s. a č. 21/2008 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A – Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
18/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic
19/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
20/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 11. října 1996 v Praze
21/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o změnách Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 13. října 1997 v Bělehradě
22/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Indické republiky na léta 2010–2012
23/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v boji proti trestné činnosti
24/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Arménské republiky o vojenské spolupráci
25/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci na léta 2010–2011 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělávání, kultury a vědy Mongolska
26/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
27/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání 2. změny Přílohy 1 Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie
28/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Šestého dodatkového protokolu k Ústavě Světové poštovní unie
29/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Akt Světové poštovní unie
30/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Sedmého dodatkového protokolu k Ústavě Světové poštovní unie
31/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 29/2011 Sb. m. s.
32/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států
33/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze dne 4. ledna 1996
34/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti
35/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Dohody mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společných pilotních projektů na ochranu životního prostředí ke snížení znečištění životního prostředí přecházejícího hranice a Ujednání mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu životního prostředí „Ekologická výroba tepla a elektřiny v Chebu“
36/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob
37/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem územní správy Arménské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob
38/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2010 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
39/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o výměně údajů a spolupráci v oblasti pojistného a při potírání zneužívání dávek sociálního zabezpečení
40/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.
41/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o Středoevropském výměnném programu univerzitních studií (CEEPUS III)
42/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o letecké dopravě
43/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací
44/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na česko-slovenských státních hranicích
45/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
46/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území
47/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem spravedlnosti a policie Švýcarské konfederace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území
48/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění ohledně Evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA)
49/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Albánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 27. června 1994 v Praze
50/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Srbsko o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání
51/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodního trestního soudu
52/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o spolupráci v oblasti školství, kultury, mládeže a sportu
53/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
54/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti vojenské geografie
55/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely a souvisejících Protokolů
56/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací
57/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
58/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení
59/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení
60/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s., č. 41/2008 Sb. m. s., č. 88/2008 Sb. m. s., č. 52/2009 Sb. m. s. a č. 53/2010 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
61/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 8. července 2003 v Praze
62/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o letecké dopravě
63/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh V a VII Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států
64/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
65/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
66/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě
67/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě o spolupráci v oblasti ochrany lesa proti šíření lýkožrouta smrkového přes hranice států na území Šumavy mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky, podepsané dne 13. října 2009 ve Vídni
68/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a vědy Bulharské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2011–2014
69/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Základní dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Argentinskou republikou
70/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Národní radou pro vědeckotechnický výzkum Argentinské republiky
71/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, vědy a techniky Argentinské republiky
72/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti vědy a techniky – společné vědeckotechnické projekty 2010–2011
73/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o založení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli
74/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli o přístupu k Úmluvě o založení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli a souvisejících podmínkách
75/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli
76/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli ohledně splátkového kalendáře České republiky na E-ELT
77/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o založení Mezinárodní protikorupční akademie jako mezinárodní organizace
78/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti vojenských geoprostorových informací
79/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o projektu k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o výzkumných, vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách ze dne 10. června 2010 – Ujednání o projektu č. D-CZ-10-0001 mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických týkajícím se vývoje podjednotkové vakcíny proti Francisella tularensis
80/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti
81/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Moldavské republiky o spolupráci v oblasti obrany
82/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o zřízení Společného česko-slovenského kontaktního pracoviště Hodonín-Holíč
83/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
84/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci finančního mechanismu EHP 2009–2014 mezi Českou republikou dále jen „přijímající stát“ a Islandem, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím dále jen „donorské státy“ dále společně označované jako „strany“
85/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci finančního mechanismu Norska 2009–2014 mezi Českou republikou dále jen „přijímající stát“ a Norským královstvím dále jen „Norsko“ dále společně označované jako „strany“
86/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
87/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství
88/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o opravě a doplnění sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 99/2009 Sb. m. s., kterým byla vyhlášena Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe
89/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení Protokolu k Dohodě o Mezinárodní komisi na ochranu Labe
90/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem hospodářství, rozvoje a cestovního ruchu Chilské republiky
91/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
92/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR /Úmluva TIR/ (změna čl. 13 odst. 1 a 2 Přílohy 8 Úmluvy TIR a doplnění nové vysvětlivky 8.13.1-3 a 8.13.2 Přílohy 6 Úmluvy TIR)
93/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR /Úmluva TIR/ (doplnění nové vysvětlivky 0.3 (a) (iii) Přílohy 6 Úmluvy TIR)
94/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 29/2010 Sb. m. s.
95/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 35/2011 Sb. m. s.
96/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamáhírijí o spolupráci v oblasti zdravotnictví
97/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 38/2011 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
98/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Albánské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
99/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
100/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Marockého království
101/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 87/2011 Sb. m. s.
102/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
103/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti
104/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti
105/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Irskem o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996 v Dublinu
106/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Meziamerické úmluvě o výkonu trestních rozsudků v cizině
107/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o hospodářské a průmyslové spolupráci
108/2011 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2012–2015
Přesunout nahoru