Přejít na PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Československem a Finskem o letecké dopravě
2/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a doplnění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních, podepsané ve Varšavě dne 21. prosince 1987
3/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
4/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení č. 69/2002 Sb. m. s., o Úmluvě o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva), přijaté v Mnichově dne 5. října 1973
5/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 82/2001 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o pravidelných leteckých službách
6/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení č. 69/2002 Sb. m. s., o Úmluvě o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva)
7/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o hraničních přechodech na společných státních hranicích
8/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 26/2005 Sb. m. s.
9/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť na nádražích Brno-hlavní nádraží, Břeclav, Hohenau a Wien-Südbahnhof/Vídeň-Jižní nádraží, jakož i o pohraničním odbavování během jízdy na trase mezi nádražími Brno-hlavní nádraží a Wien-Südbahnhof/Vídeň-Jižní nádraží
10/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť na hraničním přechodu Slavonice - Fratres
11/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť na hraničním přechodu Nová Bystřice - Grametten
12/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Československem a Irskem o leteckých službách mezi jejich územími
13/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o prodloužení platnosti Prováděcího programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko na léta 2003 - 2005
14/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království
15/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o změně přílohy Dohody o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království
16/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o změně Dohody o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království
17/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory
18/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o potlačování financování terorismu
19/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely
20/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných Soudním dvorem Evropských společenství
21/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášená pod č. 112/2004 Sb. m. s. a č. 84/2005 Sb. m. s.
22/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o zřízení Evropské organizace pro jaderný výzkum
23/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dočasné úpravě užívání pozemků ve vlastnictví Slovenské republiky, které se nacházejí v katastrálním území Hodonín v České republice
24/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi ministrem obrany Dánského království, ministrem obrany Řecké republiky, ministrem obrany Nizozemského království, ministrem obrany Norského království, ministrem obrany Španělského království, ministrem obrany Turecké republiky, zastoupenými zmocněnci uvedenými v oddíle XV. a Organizací NATO pro řízení systému velení a řízení vzdušných sil (NACMO), zastoupenou Generálním ředitelem Agentury NATO pro řízení systému velení a řízení vzdušných sil (NACMA), o spolupráci při plánování a realizaci replikačních stanovišť ACCS LOC 1 a Dodatku 1 k Memorandu o porozumění mezi Ministerstvem obrany Dánského království, ministrem obrany Řecké republiky, ministrem obrany Nizozemského království, Ministerstvem obrany Norského království, ministrem obrany Španělského království, ministrem obrany Turecké republiky, zastoupenými zmocněnci uvedenými v oddíle XV. a Organizací NATO pro řízení systému velení a řízení vzdušných sil (NACMO), zastoupenou Generálním ředitelem Agentury NATO pro řízení systému velení a řízení vzdušných sil (NACMA), o spolupráci při plánování a realizaci replikačních stanovišť ACCS LOC 1
25/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o letecké dopravě a Ujednání mezi Správou civilního letectví Ministerstva dopravy Československé socialistické republiky a Svazovým sekretariátem pro dopravu a spoje Socialistické federativní republiky Jugoslávie
26/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
27/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 4 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
28/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku
29/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2006 - 2008
30/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání
31/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podpisu a ratifikaci Protokolu o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů
32/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI)
33/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi Československou republikou a Afgánským královstvím
34/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dohody o tranzitu mezinárodních leteckých dopravních služeb
35/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy III a přijetí přílohy VI Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
36/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Změn Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
37/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou, Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě silničního spojení v Euroregionu Nisa, v prostoru mezi městy Hrádek nad Nisou v České republice, Bogatynia v Polské republice a Zittau/Žitava ve Spolkové republice Německo
38/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v zemědělství a potravinářském průmyslu mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Čínské lidové republiky
39/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti lesního hospodářství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Státním lesnickým úřadem Čínské lidové republiky
40/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
41/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Republikou Československou a Republikou Francouzskou o leteckých službách mezi jejich územími
42/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo, kterým se mění a doplňuje Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť a o stanovení tras pro pohraniční odbavování během jízdy ve vlacích a na lodích ze 17. září 2004
43/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2006 - 2008
44/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky na léta 2006 - 2008
45/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech
46/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách
47/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
48/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
49/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu z 3. června 1999 o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980
50/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se změny dvoustranné mezinárodní smlouvy v oblasti zdravotnictví mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou
51/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se změn dvoustranné mezinárodní smlouvy v oblasti zdravotnictví mezi Českou republikou a Mosambickou republikou
52/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se změn dvoustranné mezinárodní smlouvy v oblasti zdravotnictví mezi Českou republikou a Zambijskou republikou
53/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se změn dvoustranné mezinárodní smlouvy v oblasti zdravotnictví mezi Českou republikou a Súdánskou republikou
54/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se změn dvoustranné mezinárodní smlouvy v oblasti zdravotnictví mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou
55/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracované Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii
56/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracovanému Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii
57/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání a vědy Polské republiky na léta 2006 - 2009
58/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
59/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
60/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí a přírodních zdrojů Spojených států mexických
61/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Rakouské republiky o praktických způsobech provádění nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států
62/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Spojených států mexických o vytvoření pracovní skupiny na vysoké úrovni pro posílení dvoustranné hospodářské spolupráce
63/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně oznámení České republiky podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání (Paříž, 13. prosince 1957) v souvislosti s přijetím právní úpravy k provedení rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (2002/584/SVV)
64/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980, a k Prvnímu a Druhému protokolu o jejím výkladu Soudním dvorem Evropských společenství (Lucemburk, 14. 4. 2005)
65/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959
66/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o hospodářské spolupráci
67/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 111/2004 Sb. m. s.
68/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vnitrozemské plavbě a Podpisového protokolu (Lucemburk, 30. prosince 1992)
69/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Gruzie o spolupráci ve vojenské oblasti
70/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Tamperské úmluvy o poskytování telekomunikačních zdrojů pro zmírňování následků katastrof a záchranné práce
71/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 111/2004 a 55/2005 Sb. m. s.
72/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království na léta 2006 a 2007
73/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství
74/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
75/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu a Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu
76/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo, kterým se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze dne 18. listopadu 1996
77/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
78/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
79/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemska
80/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Úmluvy mezi Československou republikou a Velkou Británií, týkající se vzorků obchodních cestujících, sjednané v Londýně dne 31. ledna 1923 a vyhlášené pod č. 185/1923 Sb., ve vztahu k Novému Zélandu
81/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
82/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Ukrajiny k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami ze dne 30. června 1997
83/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Marockým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
84/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Generálním ředitelstvím daní při Ministerstvu hospodářství, financí a průmyslu ve Francii
85/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Generálním ředitelstvím daní při Ministerstvu hospodářství, financí a průmyslu ve Francii
86/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Ukrajiny, kterým se mění Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Ukrajiny ze dne 5. listopadu 1999 k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami ze dne 30. června 1997
87/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska týkajícímu se ochrany vojenských utajovaných skutečností, podepsanému v Bukurešti dne 17. července 2000
88/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Kolumbijské republiky o spolupráci v oblasti obranného materiálu
89/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou o podpoře a ochraně investic
90/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2006 - 2009
91/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel (CVR)
92/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
93/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků ve znění Úmluvy ze dne 21. prosince 1995 a Protokolu ze dne 25. května 1999
94/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Přípravnou komisí Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek o provádění činností, včetně postcertifikačních činností, vztahujících se k mezinárodním monitorovacím zařízením Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek
95/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 46/2006 Sb. m. s., o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách, podepsaného v Mikulově dne 9. prosince 2005
96/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily
97/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory o spolupráci v oblasti obrany
98/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu
99/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Anguilly
100/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos
101/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat
102/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů
103/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy
104/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice
105/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti
106/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcí dohody k Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství v České republice
107/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer z roku 1992
108/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)
109/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky
110/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o změně přílohy k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o hraničních přechodech na společných státních hranicích, podepsané v Praze dne 28. března 2000
111/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 46/2006 Sb. m. s., o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách, podepsaného v Mikulově dne 9. prosince 2005
112/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech (Varšava, 8. června 2000)
113/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o změně Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení
114/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2006, 2007 a 2008
115/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Změny Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, přijaté v Ženevě dne 10. října 1980, a Protokolu o výbušných zbytcích války k Úmluvě o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, přijaté v Ženevě dne 10. října 1980 (Protokol V)
116/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou o zrušení mnohonárodní brigády
117/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2006 - 2009
118/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o změně Evropské dohody o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely
119/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Dánského království o spolupráci při provádění Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a jejího Kjótského protokolu, zvláště při snižování emisí skleníkových plynů v souladu s článkem 6 Kjótského protokolu
Přesunout nahoru