Přejít na PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů z 25. listopadu 1999
2/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Evropskou komisí a vládou České republiky o zavedení Přechodového nástroje
3/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti
4/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o propojení české rychlostní silnice R 49 a slovenské rychlostní silnice R 6 na česko-slovenských státních hranicích
5/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky na léta 2005 - 2007
6/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Bezpečnostní dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
7/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o přebírání osob na státních hranicích
8/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Slovinsko k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o přebírání osob na státních hranicích
9/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu mezi vládou České republiky a Španělským královstvím na léta 2004 až 2007
10/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Vlámského společenství o spolupráci v oblasti středoškolského vzdělávání
11/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Estonské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
12/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury Polské republiky na léta 2004 - 2006
13/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o krajině
14/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných a mnohostranných mezinárodních smluv sjednaných v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
15/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o porozumění
16/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o letecké dopravě
17/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky
18/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předání rukopisů a prvotisků pocházejících ze sbírky Židovského teologického semináře ve Vratislavi uložených v době druhé světové války v Zemské a universitní knihovně v Praze, právní předchůdkyni Národní knihovny České republiky
19/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Státním úřadem pro ochranu životního prostředí Čínské lidové republiky
20/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Rakouskou republikou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou, Rumunskem, Slovenskou republikou a Slovinskou republikou o podpoře spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání v rámci Středoevropského výměnného programu univerzitních studií („CEEPUS II“)
21/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Generálním štábem Turecké republiky o sociální a kulturní výměně personálu
22/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci, kterou se mění Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci ze dne 15. října 1997
23/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o výsadách a imunitách styčných úředníků při Europolu
24/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Oznámení České republiky podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání (Paříž, 13. prosince 1957) v souvislosti s přijetím právní úpravy k provedení rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (2002/584/SVV)
25/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti vědy, školství, kultury, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Malty na léta 2005 - 2007
26/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic
27/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Mongolska
28/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dodatečném prohlášení České republiky k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 28. ledna 1981
29/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat o orgánech dozoru a toku dat přes hranice
30/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou, sjednané v Praze dne 24. června 1981 a vyhlášené pod č. 21/1983 Sb.
31/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou, sjednané v Praze dne 9. října 1985 a vyhlášené pod č. 82/1987 Sb.
32/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamahírijí, sjednané v Praze dne 9. září 1982 a vyhlášené pod č. 112/1983 Sb.
33/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. s. a č. 77/2004 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A - Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
34/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998 Sb. č. 60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb. m. s., č. 46/2003 Sb. m. s. a č. 8/2004 Sb. m. s. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb.
35/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění pro implementaci Norského finančního mechanismu 2004 - 2009 ustaveného v souladu s Dohodou z 14. 10. 2003 mezi Norským královstvím a Evropským společenstvím o Norském finančním mechanismu pro období 2004 - 2009 mezi Norským královstvím a Českou republikou
36/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění pro implementaci finančního mechanismu EHP 2004 - 2009 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou
37/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ruské federace o prodloužení platnosti Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ruské federace na léta 2002 - 2004
38/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Statutu Společné česko-slovenské mezivládní komise pro péči o válečné hroby
39/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o platnosti smluv mezi Českou republikou a Společenstvím Bahamských ostrovů - Smlouvy mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců ze dne 11. listopadu 1924, Smlouvy mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských ze dne 11. listopadu 1924, Dodatkové úmluvy o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska ze dne 15. února 1935
40/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Bulharské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2005 - 2007
41/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s. a č. 22/2004 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
42/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě
43/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemném předávání a ochraně utajovaných skutečností
44/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí, vyhlášené pod č. 113/2004 Sb. m. s.
45/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi republikou Československou a republikou Polskou o privilegované průvozní dopravě železniční z Československa do Československa přes Glucholazy
46/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi ministrem dopravy Československé socialistické republiky a spolkovým ministrem pro veřejné hospodářství a dopravu Rakouské republiky o elektrizaci železničního hraničního přechodu Břeclav-Hohenau
47/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi ministrem dopravy Československé socialistické republiky a spolkovým ministrem pro veřejné hospodářství a dopravu Rakouské republiky o elektrizaci železničního hraničního přechodu Šatov-Retz
48/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Řízení odpadového hospodářství v Brně, Brno, Jižní Morava v České republice
49/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení
50/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o nedovoleném obchodu na moři, kterou se provádí článek 17 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
51/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Roční finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství
52/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Roční finanční dohody pro rok 2001 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství
53/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Roční finanční dohody pro rok 2002 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství
54/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Roční finanční dohody pro rok 2003 mezi Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství a Českou republikou
55/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí, vyhlášené pod č. 14/2005 Sb. m. s.
56/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv v gesci Ministerstva vnitra
57/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 119/1996 Sb. o přijetí Antidopingové úmluvy
58/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Antidopingové úmluvě
59/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o statusu spolupracujícího státu mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
60/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o výměně stážistů
61/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guatemalské republiky o zrušení vízové povinnosti
62/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt
63/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o mezinárodní silniční dopravě
64/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o změně znění článku 3 Všeobecné dohody mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie
65/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky, kterou se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob podepsaná dne 9. dubna 1998 v Sofii
66/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsané v Praze dne 17. ledna 1995, změněné Smlouvou mezi Českou republikou a Polskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podepsanou ve Varšavě dne 8. června 2000
67/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie (Ottawa, 22. února 1995)
68/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Státním úřadem pro cestovní ruch Argentinské republiky
69/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí
70/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o zaměstnávání občanů v příhraničních oblastech
71/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o leteckých službách
72/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii
73/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 66/2005 Sb. m. s. o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsané v Praze dne 17. ledna 1995, změněné Smlouvou mezi Českou republikou a Polskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podepsanou ve Varšavě dne 8. června 2000 a publikovanou pod č. 79/2002 Sb. m. s.
74/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v mezinárodní kombinované dopravě
75/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o změně průběhu společných státních hranic v prostoru dálničního mostu na hraničním přechodu Rozvadov - Waidhaus
76/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění sdělení č. 26/2005 Sb. m. s. o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic
77/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství
78/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou
79/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
80/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu
81/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu
82/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o leteckých službách mezi vládou České republiky a vládou Macaa, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky
83/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 123/2001 Sb. m. s. o výpovědi Úmluvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství, podepsané ve Varšavě dne 17. května 1965, vyhlášené pod č. 71/1966 Sb.
84/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 112/2004 Sb. m. s.
85/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky, vládou Francouzské republiky a vládou Slovenské republiky o majetkových důsledcích rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky na území Francie
86/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
87/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou Dohody o prozatímním uplatňování Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely mezi některými členskými státy Evropské unie
88/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
89/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti
90/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o předávání žádostí o právní pomoc
91/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o styku s dětmi
92/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Maďarské republice
93/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu a Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu
94/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
95/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o péči o válečné hroby
96/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Panamskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
97/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
98/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
99/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé republiky a vládou Albánské lidové republiky o letecké dopravě
100/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby
101/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti pevných plošin umístěných na pevninské mělčině
102/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)
103/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)
104/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o bezvízovém styku ze dne 6. srpna 1991
105/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí, vyhlášené pod č. 14/2005 Sb. m. s. a č. 55/2005 Sb. m. s.
106/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kazašské republiky o mezinárodní silniční dopravě a Prováděcího protokolu o pravidlech k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Kazašské republiky o mezinárodní silniční dopravě
107/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o leteckých službách (Soul, 26. 10. 1999)
108/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Novým Zélandem
109/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Portugalské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
110/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství, práce a podnikání Chorvatské republiky
111/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody evropského spolupracujícího státu mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou
112/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Listiny Programu evropského spolupracujícího státu
113/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
114/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
115/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně příloh č. 1 a 2 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
116/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
117/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
118/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o částečném zrušení vízové povinnosti
119/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
120/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o letecké dopravě, podepsané v Praze dne 13. března 1996
121/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů
122/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o statutu Evropských škol
123/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o změně přílohy k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o hraničních přechodech na společných státních hranicích z 28. března 2000
124/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 2. dubna 1959 a usnadnění jejího používání
125/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
126/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
127/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
128/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o leteckých službách
129/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Slovenské republiky na léta 2005 - 2007
Přesunout nahoru