Přejít na PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Kanadou a Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Kanadou
2/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním
3/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o provádění vojenských cvičení a výcviku a poskytování podpory hostitelskou stranou
4/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění týkajícího se systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě (SOCRATE), přijatého v Římě dne 16. listopadu 1998, Dodatku 1 k Memorandu, přijatého v Portu dne 15. května 2000, a Dodatku 2 k Memorandu, přijatého v Marseille dne 13. listopadu 2000, a Doprovodného dopisu ze dne 13. listopadu 2000
5/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu výměn v oblasti vědy, školství, sportu, mládeže a kultury mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství na léta 2002 - 2005
6/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o značkování plastických trhavin pro účely detekce
7/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
8/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání výsledků laboratorních zkoušek u zemědělských a potravinářských výrobků
9/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dohody o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS)
10/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích
11/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko na léta 2003 - 2005
12/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi ministrem práce a sociálních věcí České republiky a ministrem práce a sociální politiky Polské republiky o výplatě dávek a provádění administrativní a lékařské kontroly
13/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o změně přílohy 1 Dohody o hraničních přechodech na společných státních hranicích, podepsané v Praze dne 18. listopadu 1996
14/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o změně Přílohy k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o hraničních přechodech na společných státních hranicích, podepsané v Praze dne 28. března 2000
15/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o vzájemné podpoře a ochraně investic
16/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Českou republikou a Evropským společenstvím o účasti České republiky v programu Společenství v oblasti podniků a podnikání, a zejména malých a středních podniků
17/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o vzájemném zabezpečení utajení vynálezů týkajících se obrany, na něž byla podána žádost o udělení patentu
18/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky, vládou Maďarské republiky, vládou Polské republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci při modernizaci vrtulníků Mi-24
19/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky v programu Společenství na podporu Energetické efektivity (SAVE) (1998 až 2002)
20/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Úřadem Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR) o právním postavení UNHCR a jeho personálu v České republice
21/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou
22/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
23/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení českého a slovenského pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Mosty u Jablunkova - Svrčinovec
24/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení českého a slovenského pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Břeclav (D2) - Brodské (D2)
25/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vojensko-technické spolupráci
26/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o předávání odsouzených osob (č. 167)
27/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o školské a kulturní spolupráci
28/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vytvoření a působení společné česko-slovenské jednotky radiační, chemické a biologické ochrany v zahraničí
29/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení
30/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o leteckých službách
31/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách
32/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vnitrozemské plavbě
33/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rumunskem o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory, terorizmu a další závažné trestné činnosti
34/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Všeobecné dohody mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie
35/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Marockého království o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních a zvláštních pasů
36/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí Společného výboru ESVO-Česká republika č. 1/2002
37/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí Společného výboru ESVO-Česká republika č. 2/2002
38/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy č. 181 o soukromých agenturách práce
39/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 2/2002 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) „Společný tranzitní režim“, kterým se mění Úmluva ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
40/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky, Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Ministerstvem obrany Maďarské republiky o připojení maďarského důstojníka k Britskému vojenskému poradnímu a výcvikovému týmu pro střední a východní Evropu
41/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Rozhodnutí č. 1/2003 Rady přidružení EU-Česká republika z 04/02/2003 o prodloužení platnosti systému dvojité kontroly stanoveného Rozhodnutím č. 3/97 Rady přidružení na období od data vstupu tohoto Rozhodnutí v platnost do data vstupu České republiky do Evropské unie
42/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturních, vzdělávacích a vědeckých výměn mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2003, 2004 a 2005
43/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé s ohledem na výsledky jednání mezi stranami o nových vzájemných zemědělských koncesích
44/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o implementaci Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2002, jímž se z Fondu solidarity Evropské unie poskytuje grant k financování nouzových opatření
45/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů
46/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb. a č. 9/2002 Sb. m. s. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb.
47/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se Národního programu Phare 2000 pro Českou republiku
48/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce pro Českou republiku a Německo Phare 2000
49/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce pro Českou republiku a Rakousko Phare 2000
50/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se účasti České republiky v programech Společenství: Malé a střední podniky, Rovné příležitosti pro muže a ženy, SAVE II v roce 2000
51/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce pro Českou republiku a Polsko Phare 2000
52/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se zvláštního programu pro posílení občanské společnosti a přípravu na přistoupení deseti kandidátských zemí střední a východní Evropy
53/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se účasti České republiky v programech Společenství: Fiscalis, Leonardo da Vinci II, Socrates II, Mládež a kultura 2000 v roce 2001
54/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se Dodatečné investiční podpory pro Českou republiku v roce 2000
55/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se Národního programu Phare 2001 pro Českou republiku
56/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda ze dne 26. 10. 2001 - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rychlostní komunikace R48 - obchvat Bělotín v olomouckém regionu v České republice
57/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda o grantu: Podpora organizování monitorovacích výborů č. CCI2001.CE.16.P.A.T.002
58/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Modernizace čističky odpadních vod a kanalizačního systému v Jihlavě v České republice
59/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rychlostní komunikace R48 - Dobrá - Tošanovice - Žukov etapa 1 Dobrá - Tošanovice v moravsko-slezském a severomoravském regionu v České republice
60/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Vyhodnocení připravenosti Národního fondu a implementačních agentur ISPA na implementaci ISPA v rámci rozšířeného decentralizovaného implementačního systému (EDIS)
61/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Modernizace kanalizačního systému v Olomouci v České republice
62/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se Národního programu Phare 2002 pro Českou republiku
63/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se technické podpory jaderného dozoru při hodnocení havarijní analýzy reaktorů VVER 440/213 pro licenční účely: Omezení kritičnosti kyselinou boritou a události během stavů s nízkou úrovní výkonu a při odstávce
64/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou, výstavba kanalizačního systému, rekonstrukce úpravny vod a čistíren odpadních vod v regionu Podkrušnohoří (severní Čechy v České republice)
65/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s. a č. 6/2002 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
66/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o udělení grantu vlády Japonska na dodávku vybavení pro jazykovou laboratoř a audiovizuálního vybavení pro Univerzitu Palackého v Olomouci
67/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení
68/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění týkajícího se provozu, financování, správy a statutu Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě (HQ ARRC), Protokolu č. 1 k Memorandu o porozumění týkajícího se účasti Norského království ve Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě (HQ ARRC), Protokolu č. 2 k Memorandu o porozumění týkajícího se účasti Španělského království ve Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě (HQ ARRC), Dodatku č. 1 k Memorandu o porozumění týkajícího se provozu, financování, správy a statutu Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě (HQ ARRC) a Protokolu č. 3 k Memorandu o porozumění týkajícího se účasti České republiky, Maďarské republiky a Polské republiky ve Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě (HQ ARRC)
69/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 2 k Memorandu o porozumění Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě (HQ ARRC)
70/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o školské spolupráci
71/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání německých učitelů na školy v České republice
72/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky na Víceletém programu Společenství na povzbuzení rozvoje a využívání evropské digitální obsahové náplně na globálních sítích a na podporu jazykové různorodosti v informační společnosti (eContent)
73/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Evropskou unií a Českou republikou o účasti České republiky v policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině (BaH)
74/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní
75/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky k provádění článku 1 Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o spolupráci v oblasti konzulárních služeb ze dne 4. února 1993
76/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava v textu Smlouvy mezi Českou republikou a Kanadou o vzájemné pomoci ve věcech trestních, podepsané dne 3. listopadu 1997 v Ottawě, vyhlášené pod č. 129/2000 Sb. m. s.
77/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu o výsadách a imunitách Mezinárodního úřadu pro mořské dno
78/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti malých a středních podniků mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem výrobních činností Italské republiky
79/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o Komisi J. Williama Fulbrighta
80/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vědeckotechnické spolupráci
81/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o železniční privilegované peážní dopravě v mimořádných situacích
82/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/2002 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou
83/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o letecké dopravě
84/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 150/1995 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a zvláštních pasů Peruánské republiky
85/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vědeckotechnické spolupráci
86/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 39/1996 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a služebních pasů Státu Izrael
87/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 151/1995 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických, úředních a zvláštních pasů Chilské republiky
88/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o leteckých službách
89/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje pozastavení provádění Evropské dohody o zrušení vízové povinnosti pro uprchlíky ze strany Velké Británie
90/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje rozšíření provozu na silničním hraničním přechodu Nové Hrady - Pyhrabruck, uvedeném v bodu 8. oddílu a) Seznamu hraničních přechodů na státních hranicích České republiky na úseku státních hranic s Rakouskou republikou, vyhlášeného pod č. 122/2000 Sb. m. s.
91/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje úprava rozsahu provozu na silničních hraničních přechodech uvedených v oddílu a) Seznamu hraničních přechodů na státních hranicích České republiky na úseku státních hranic s Rakouskou republikou, vyhlášeného pod č. 122/2000 Sb. m. s.
92/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky, Ministerstvem obrany Dánského království, Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo, ministrem obrany Nizozemského království, Ministerstvem obrany Norského království, ministrem národní obrany Polské republiky a Vrchním velitelstvím spojeneckých sil v Evropě týkajícího se CIMIC - Skupiny Sever
93/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Republiky Slovinsko
94/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě
95/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném vlastnictví, hospodaření a užívání výstavního pavilonu v Benátkách
96/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení
97/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
98/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o činnosti kulturních a informačních středisek Českou republikou
99/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi vládou České republiky a Vlámskou vládou
100/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
101/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě
102/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech
103/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D 8 a německé dálnice A 17 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu
104/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Správnímu ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče
105/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném uznávání dokladů o vzdělání, jakož i dokladů o vědeckých hodnostech a titulech udělovaných v Československé socialistické republice a v Irácké republice
106/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
107/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Rozhodnutí č. 2/2003 Rady přidružení EU - Česká republika z 17/04/2003 pozměňující Protokol 4 k Evropské dohodě týkající se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce
108/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě na ochranu ozonové vrstvy přijaté ve Vídni dne 22. března 1985
109/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Montrealském protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatém v Montrealu dne 16. září 1987
110/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Změně Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Londýně dne 29. června 1990
111/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Změně Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Kodani dne 25. listopadu 1992
112/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Změně Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Montrealu dne 17. září 1997
113/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Změně Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Pekingu dne 3. prosince 1999
114/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské dohody o ochraně jatečných zvířat (č. 102)
115/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic
116/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské dohody o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely (č. 123)
117/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Sekretariátem Rady Evropské unie o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
118/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
119/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2004 - 2007
120/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 176/1995 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro diplomatické, služební a úřední pasy
121/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o válečných hrobech
122/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky
123/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě
124/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku
125/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání pro provádění Dohody v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku
126/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o zrušení vízové povinnosti ze dne 28. dubna 1994
127/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
128/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o prodloužení platnosti Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Slovenské republiky na léta 2001 - 2003
129/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o letecké dopravě
130/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Implementační dohodě o programu výzkumu a vývoje úspor energie v budovách a komunálních systémech
131/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody o spolupráci při realizaci projektů na snižování emisí skleníkových plynů mezi Českou republikou a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj jako takovou a jako správcem Prototypového uhlíkového fondu
132/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
133/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských a trestních věcech
134/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany a vládou Jihoafrické republiky zastoupenou Ministerstvem obrany o ochraně vojenských utajovaných skutečností
135/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném zaměstnávání československých a německých občanů za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí
136/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Angolské republiky o sukcesi do dvoustranných mezinárodních smluv sjednané výměnou nót ze dne 7. března 2001 a 19. března 2001
137/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o sukcesi do dvoustranných mezinárodních smluv sjednané výměnou nót ze dne 7. března 2001 a 24. května 2001
Přesunout nahoru