Přejít na PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
2/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a ministrem obrany Francouzské republiky o spolupráci v oblasti pohonných hmot a maziv
3/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění některá ustanovení Protokolu týkajícího se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 8. listopadu 1999, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 7. prosince 1998, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993
4/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství Estonské republiky o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2000 - 2002
5/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o leteckých službách
6/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o výměně stážistů
7/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech
8/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/1998 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou
9/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Generálním komisariátem pro mezinárodní vztahy Francouzského společenství Belgie o rozvoji česko - francouzských tříd a jejich činnosti v gymnáziích v České republice
10/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic
11/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Islandskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
12/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednané výměnou nót ze dne 8. října 1994
13/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednané výměnou nót ze dne 11. září 1998
14/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednané výměnou osobních nót ze dne 10. února 1999
15/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky ze dne 12. prosince 1996
16/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Mongolska ze dne 24. května 1999
17/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu
18/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o zřízení Národního fondu
19/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o využívání Národního fondu pro program ISPA
20/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o sukcesi do dvoustranných smluv sjednané výměnou nót ze dne 14. dubna 1997
21/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní a demokratické republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednané výměnou osobních nót ze dne 30. prosince 1999 a 9. října 2000
22/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačování celních deliktů
23/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic
24/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v silniční, železniční a vodní dopravě
25/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o vzájemné pomoci v celních otázkách
26/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/2001 Rady přidružení EU - Česká republika z 5. 1. 2001 o prodloužení platnosti systému dvojité kontroly stanoveného Rozhodnutím č. 3/97 Rady přidružení na období od 1. ledna do 31. prosince 2001
27/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dohody o vytvoření Organizace pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově a Protokolu doplňujícího Dohodu o vytvoření Organizace pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově
28/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
29/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o Informačním centru OSN v Praze
30/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o rozvoji hospodářské spolupráce
31/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách a závažných haváriích
32/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Rozhodnutí č. 2/2001 Rady přidružení EU - ČR ze dne 23. 01. 2001 pozměňující Protokol 4 k Evropské dohodě s Českou republikou týkající se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce
33/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice
34/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Salvadorskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
35/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice na léta 2001 - 2003
36/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dohody o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu
37/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dohody o právním postavení misí a zástupců třetích států při Organizaci Severoatlantické smlouvy
38/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody, kterou se mění Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví ze dne 31. května 1968, vyhlášená pod č. 119/1968 Sb.
39/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 31. 8. 2000 o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání
40/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 3/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 16. 10. 2000 o přijetí podmínek účasti České republiky v akčním programu Společenství „Mládež“
41/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 4/2000 Rady přidružení EU - Česká republika ze dne 15. 12. 2000 o přechodu do druhé etapy přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé
42/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o přijímání stážistů
43/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/2000 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou
44/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o spolupráci v boji proti terorismu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizovanému zločinu
45/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Třetímu protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy
46/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu
47/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přistoupení České republiky k Evropské úmluvě o právním postavení dětí narozených mimo manželství
48/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče
49/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče
50/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném zaměstnávání občanů
51/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo
52/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o propojení spojovacích systémů ozbrojených sil České republiky a Spolkové republiky Německo
53/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska týkajícího se ochrany vojenských utajovaných skutečností
54/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí
55/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení
56/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
57/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Opčního protokolu k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen
58/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o mezinárodním přístupu k soudům
59/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 1/2000 Smíšeného výboru ES-ESVO „Zjednodušení formalit ve zbožovém styku“ o změně dodatků II a III Úmluvy z 20. května 1987 o zjednodušení formalit ve zbožovém styku
60/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o spolupráci v oblasti sociálního zabezpečení
61/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 1/2000 Smíšeného výboru ES-ESVO „Společný tranzitní režim“, kterým se mění Úmluva z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
62/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
63/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes společné státní hranice a ulehčené průvozní železniční dopravě
64/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě
65/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/1999 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou
66/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/2000 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou
67/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o spolupráci na úseku ochrany rostlin a karantény
68/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kostarickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
69/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
70/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o obchodu a ekonomické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických
71/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o leteckých službách
72/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
73/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 3/2001 Rady přidružení EU - Česká republika z 8. 3. 2001 prodlužující o pět let období, během kterého bude jakákoliv veřejná podpora poskytovaná Českou republikou posuzována s ohledem na skutečnost, že Česká republika je považována za oblast shodnou s oblastmi Společenství podle článku 87(3)(a) Smlouvy zakládající Evropské společenství
74/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o letecké dopravě
75/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o bezpečnosti informací
76/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rostlin
77/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přeshraniční spolupráci
78/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci
79/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení
80/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Mezinárodní úmluvy o potlačování teroristických bombových útoků
81/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/2000 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou o změně Protokolu 3, týkajícího se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce
82/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o pravidelných leteckých službách
83/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie
84/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu školské a vědecké spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministrem školství a vědy Irska na léta 2001 - 2003
85/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Usnesení č. 1/2001 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) „Společný tranzitní režim“ ze dne 7. června 2001, kterým se mění Úmluva z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
86/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě zboží
87/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu o podpoře kombinované dopravy mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Spolkovým ministerstvem vědy a dopravy Rakouské republiky k článkům 4, 5, 6, 8, 12 a 14 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě zboží
88/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Vojtanov - Schönberg/Krásná Hora
89/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein/Bavorská Železná Ruda
90/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropského zákoníku sociálního zabezpečení
91/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
92/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Norského království
93/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dohody NATO o předávání technických informací pro účely obrany
94/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ukrajinou o provádění plateb sociálního charakteru
95/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
96/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně
97/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dodatkového protokolu k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí
98/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Rozhodnutí č. 4/2001 Rady přidružení Evropská společenství - Česká republika ze dne 29. 6. 2001 o stanovení výše finančního příspěvku České republiky k účasti v programech Socrates II a Mládež v letech 2001 až 2006
99/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a svazovou vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné pomoci v celních otázkách
100/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ekonomicko obchodní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky
101/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Společného ujednání o spolupráci v oblasti všeobecného školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství země Sasko-Anhaltsko na léta 2001 - 2005
102/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava v Seznamu hraničních přechodů na státních hranicích České republiky na úseku státních hranic s Rakouskou republikou, vyhlášeném pod č. 122/2000 Sb. m. s.
103/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Helénské republiky na léta 2001 - 2003
104/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednané výměnou nót ze dne 9. října 1996 a 26. března 1997
105/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Mezinárodní organizací pro migraci o provádění programu asistence dobrovolných návratů neúspěšných žadatelů o azyl v České republice a cizinců, kteří jsou povinni vycestovat z území České republiky
106/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
107/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť
108/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevách, které jim mají být poskytnuty (Úmluva č. 135)
109/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o trojstranných poradách na podporu provádění mezinárodních pracovních norem (Úmluva č. 144)
110/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace (Úmluva č. 150)
111/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy týkající se bezpečnosti zdraví při práci v dolech (Úmluva č. 176)
112/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Ruské federace o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2001 - 2004
113/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o letecké dopravě
114/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Mongolska
115/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat
116/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických nebo služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických nebo úředních pasů Filipínské republiky
117/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2001 - 2005
118/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vytvoření a působení společné česko-slovenské jednotky v operaci JOINT GUARDIAN (KFOR)
119/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem Armády Spojených států amerických o styčných důstojnících
120/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o spolupráci v oblasti konzulárních služeb
121/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Slovenské republiky na léta 2001 - 2003
122/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o leteckých službách
123/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Úmluvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství
124/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení slovenského pohraničního odbavovacího stanoviště na území České republiky na silničním hraničním přechodu Střelná - Lysá pod Makytou
125/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení českého a slovenského pohraničního odbavovacího stanoviště pro železniční hraniční přechod Mosty u Jablunkova - Čadca a o pohraničním odbavování během jízdy ve vlacích na trase Český Těšín - Žilina a zpět
126/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení českého pohraničního odbavovacího stanoviště na území Slovenské republiky na silničním hraničním přechodu Nedašova Lhota - Červený Kameň
127/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení slovenského pohraničního odbavovacího stanoviště na území České republiky na silničním hraničním přechodu Velká nad Veličkou - Vrbovce
128/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení slovenského pohraničního odbavovacího stanoviště na území České republiky na silničním hraničním přechodu Bílá - Klokočov
129/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení českého a slovenského pohraničního odbavovacího stanoviště pro železniční hraniční přechod Horní Lideč - Lúky pod Makytou a o pohraničním odbavování během jízdy ve vlacích na trase Vsetín - Púchov a zpět
130/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení českého pohraničního odbavovacího stanoviště na území Slovenské republiky na silničním hraničním přechodu Šance - Čadca-Milošová
131/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení slovenského pohraničního odbavovacího stanoviště na území České republiky na silničním hraničním přechodu Březová - Nová Bošáca
132/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení českého a slovenského pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Břeclav (D2) - Brodské
133/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení českého pohraničního odbavovacího stanoviště na území Slovenské republiky na silničním hraničním přechodu Sudoměřice - Skalica
134/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení slovenského pohraničního odbavovacího stanoviště na území České republiky na silničním hraničním přechodu Starý Hrozenkov - Drietoma
135/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení českého a slovenského pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Mosty u Jablunkova - Svrčinovec
136/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení českého a slovenského pohraničního odbavovacího stanoviště pro železniční hraniční přechod Lanžhot - Kúty a o pohraničním odbavování během jízdy ve vlacích na trase Břeclav - Kúty - Bratislava a zpět
137/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení českého a slovenského pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Hodonín - Holíč
138/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 160/1996 Sb., o přístupu České republiky k Mnohostranné úmluvě o letových poplatcích
139/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dlouhodobé obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky
140/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o spolupráci mezi Evropským centrem pro střednědobou předpověď počasí a Českou republikou
141/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí
142/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu na léta 2002 - 2006
143/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Nizozemí
144/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků
Přesunout nahoru