Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 9/2021 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem

Datum vyhlášení 26.02.2021
Uzavření smlouvy 20.05.2019
Platnost od 01.03.2021
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. května 2019 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolská o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.


Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 1. března 2021.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU MONGOLSKÁ

O ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ OSOB S NEOPRÁVNĚNÝM POBYTEM

Vláda České republiky a vláda Mongolska (dále jen „smluvní strany“)

vedeny přáním rozvíjet přátelské vztahy mezi oběma státy,

vědomy si potřeby upravit vzájemné zpětné přebírání osob, které nesplňují nebo přestaly splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území státu druhé smluvní strany,

uznávajíce, že řešení nelegální migrace osob je součástí širšího úsilí o prohlubování mezinárodní spolupráce,

v souladu s mezinárodními zvyklostmi v této oblasti a s přijatými mezinárodními závazky,

vycházejíce ze zásady vzájemnosti,

v souladu s vnitrostátními právními předpisy obou smluvních stran,

se dohodly takto:

Část 1

Definice pojmů

Článek 1

Pro účely této dohody se:

a) „žádající smluvní stranou“ rozumí smluvní strana, která podává žádost o zpětné převzetí nebo oznámení o předání osoby podle této dohody;

b) „žádanou smluvní stranou“ rozumí smluvní strana, které je adresována žádost o zpětné převzetí nebo oznámení o předání osoby podle této dohody.

Část II

Závazek zpětného přebírání

Článek 2

(1) Každá smluvní strana převezme zpět na území svého státu osobu, která nesplňuje nebo přestala splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území státu žádající smluvní strany, pokud je prokázáno nebo se věrohodně předpokládá, že tato osoba má občanství státu žádané smluvní strany.

(2) Každá smluvní strana převezme zpět na území svého státu rovněž:

a) nezletilé svobodné děti osoby uvedené v odstavci 1, bez ohledu na jejich místo narození nebo státní občanství, pokud nemají nezávislé právo pobytu na území státu žádající smluvní strany;

b) manžela nebo manželku osoby uvedené v odstavci 1, kteří mají odlišné státní občanství, za předpokladu, že mají právo na vstup a pobyt na území státu žádané smluvní strany nebo toto právo získají, pokud nemají nezávislé právo na pobyt na území státu žádající smluvní strany.

(3) Každá smluvní strana převezme zpět na území svého státu osobu, která se po vstupu na území státu žádající smluvní strany vzdala občanství státu žádané smluvní strany, pokud jí nebylo alespoň přislíbeno udělení občanství státu žádající smluvní strany.

Článek 3

(1) Doklady a jiné prostředky, jimiž se prokazuje nebo na jejichž základě se věrohodně předpokládá občanství států smluvních stran, jsou stanoveny v protokolu k provádění této dohody.

(2) Prokázané státní občanství si smluvní strany vzájemně uznají bez dalšího šetření. V případě, že se občanství státu smluvní strany věrohodně předpokládá, platí tento předpoklad, pokud žádaná smluvní strana neprokáže opak. Občanství státu smluvní strany nelze prokázat nebo věrohodně předpokládat na základě padělaných dokladů.

(3) Při zjišťování státního občanství si smluvní strany poskytují prostřednictvím svých diplomatických a konzulárních zastoupení vzájemnou součinnost. Není-li možné předložit žádný doklad či jiný prostředek podle odstavce 1 ke zjištění státního občanství, provede diplomatické a konzulární zastoupení státu žádané smluvní strany na žádost příslušného orgánu žádající smluvní strany bez zbytečného odkladu pohovor s osobou, která má být převzata zpět, za účelem zjištění jejího státního občanství, nejdéle však do pěti pracovních dnů od doručení žádosti o pohovor. Žádost o pohovor je součástí žádosti o zpětné převzetí státního občana.

Článek 4

Žádající smluvní strana přijme předanou osobu zpět, jestliže se dodatečně ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího převzetí zjistí, že podmínky podle článku 2 této dohody nebyly splněny. V takovém případě žádaná smluvní strana předá příslušnému orgánu žádající smluvní strany všechny dostupné informace týkající se totožnosti a státního občanství osoby, která má být přijata zpět.

Část III

Postup při zpětném přebírání

Článek 5

(1) S výhradou odstavce 2 vyžaduje zpětné přebírání na základě závazku podle článku 2 této dohody podání písemné žádosti příslušnému orgánu žádané smluvní strany. Za písemné podání žádosti o zpětné převzetí se považuje rovněž její podání faxem.

(2) Pokud je osoba, která má být převzata zpět, držitelem platného cestovního dokladu nebo dokladu totožnosti, zpětné převzetí osoby se může uskutečnit, aniž by příslušný orgán žádající smluvní strany musel podat žádost o zpětné převzetí příslušnému orgánu žádané smluvní strany. Předání takové osoby spolu s termínem předání písemně oznámí žádající smluvní strana příslušnému orgánu žádané smluvní strany alespoň 10 kalendářních dnů před plánovaným předáním.

(3) K žádosti o zpětné převzetí podle odstavce 1 se připojí kopie dokladů, jimiž se prokazuje nebo na jejichž základě se věrohodně předpokládá občanství státu žádané smluvní Strany. K žádosti se přikládají i otisky prstů osoby, která má být převzata zpět. K oznámení o předání osoby podle odstavce 2 se připojí kopie platného cestovního dokladu nebo dokladu totožnosti vydaného žádanou smluvní stranou.

Článek 6

(1) Žádaná smluvní strana odpoví na žádost o zpětné převzetí osoby podle článku 2 této dohody neprodleně, nejdéle však do 15 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti. Na základě odůvodněné žádosti žádané smluvní strany může být lhůta prodloužena až na 30 kalendářních dní. Případné zamítnutí žádosti musí být písemně odůvodněno. Pokud žádaná smluvní strana neodpoví ve výše uvedených lhůtách, má se za to, že s převzetím osoby souhlasí.

(2) Žádaná smluvní strana převezme osobu zpět neprodleně, nejdéle však do 15 kalendářních dnů od sdělení kladné odpovědi žádající smluvní straně, respektive od marného uplynutí lhůt podle odstavce 1. Předání osoby může být odloženo z důvodu právních nebo věcných překážek na straně žádající smluvní strany, a to po dobu trvání těchto překážek.

Článek 7

(1) Diplomatické nebo konzulární zastoupení státu žádané smluvní strany vydá do tří pracovních dnů ode dne sdělení kladné odpovědi na žádost o zpětné převzetí žádající smluvní straně, respektive od marného uplynutí lhůt podle článku 6 odst. 1 této dohody, cestovní doklad potřebný pro předání státního občana, který má být převzat zpět, s minimální dobou platnosti šest měsíců.

(2) V případě, že z důvodu odložení předání podle článku 6 odst. 2 této dohody nelze státního občana předat v době platnosti původně vydaného cestovního dokladu, diplomatické nebo konzulární zastoupení státu žádané smluvní strany vydá na žádost do tří pracovních dnů nový cestovní doklad se stejnou dobou platnosti.

(3) Podle odstavce 2 se obdobně postupuje v případě občana státu druhé smluvní strany, který není držitelem platného cestovního dokladu, avšak je držitelem platného dokladu totožnosti.

(4) V případě, že osoba, která má být převzata, vyžaduje zvláštní pomoc, ošetřování nebo péči vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku, nebo jsou-li při předání nutná ochranná nebo bezpečnostní opatření, předání se uskutečňuje s doprovodem. O předání takové osoby se sepíše protokol ve dvojím vyhotovení. Údaje o členech doprovodu budou v předstihu oznámeny příslušnému orgánu žádané smluvní strany.

Část IV

Ochrana osobních údajů

Článek 8

(1) Pokud je k provádění této dohody nutné předávat osobní údaje (dále jen „údaje“), mohou se tyto údaje týkat pouze:

a) totožnosti zpět přebírané osoby a popřípadě jejích rodinných příslušníků (tj. jméno, příjmení, popřípadě dřívější příjmení, přezdívky nebo pseudonymy, datum a místo narození, pohlaví, současné a popřípadě dřívější státní občanství);

b) cestovního pasu, dokladu totožnosti, dalších cestovních a jiných úředních dokladů (číslo, doba platnosti, datum vydání, vydávající orgán, místo vydání apod.);

c) otisků prstů zpět přebírané osoby;

d) dalších informací potřebných k identifikaci zpět přebírané osoby, k prověření splnění podmínek pro zpětné převzetí a k zabezpečení předání osoby, včetně informací o zdravotním stavu zpět přebírané osoby, je-li to v jejím zájmu nebo v zájmu ochrany veřejného zdraví;

e) místa pobytu a trasy cesty;

f) víz nebo povolení k pobytu.

(2) Pří předávání údajů se použijí následující ustanovení při dodržení vnitrostátních právních předpisů smluvních stran:

a) přijímající smluvní strana může použít údaje pouze pro účely a za podmínek stanovených předávající smluvní stranou;

b) přijímající smluvní strana poskytne na žádost předávající smluvní straně informace o použití předaných údajů a o výsledcích dosažených s jejich pomocí;

c) údaje mohou být předávány výlučně příslušným orgánům smluvních stran; další předání údajů jiným orgánům vyžaduje předchozí písemný souhlas předávající smluvní strany;

d) předávající smluvní strana je povinna zajistit správnost předávaných údajů, jakož i to, že je jejich předání nezbytné a přiměřené účelu předání; zjistí-li se, že byly předány nesprávné údaje nebo údaje, které neměly být předány, je nutno o tom neprodleně uvědomit přijímající smluvní stranu; přijímající smluvní strana musí nesprávné údaje opravit nebo, šlo-li o údaje, které neměly být předány, tyto údaje zlikvidovat;

e) při předávání údajů předávající smluvní strana sdělí v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy přijímající smluvní straně lhůty pro výmaz údajů; nezávisle na těchto lhůtách je třeba údaje zlikvidovat, jakmile pomine účel, pro který byly tyto údaje předány; v případě skončení platnosti této dohody budou všechny údaje, které byly přijaty na jejím základě, zlikvidovány, a to nejpozději k datu skončení platnosti této dohody, pokud nebude nahrazena novou dohodou;

f) smluvní strany jsou povinny vést evidenci o předávání, přijímání a likvidaci údajů; údaje obsažené v této evidenci se používají pouze pro účely kontroly, zda se s údaji nakládá v souladu s ustanoveními této dohody a s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran;

g) smluvní strany jsou povinny přijaté údaje účinně chránit proti neoprávněnému přístupu k nim, proti jejich neoprávněným změnám nebo zveřejnění;

h) osobě, o níž se údaje předávají, budou na její žádost poskytnuty informace o předaných údajích v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvní strany, která byla o poskytnutí informace požádána.

Část V

Náklady

Článek 9

(1) Náklady vzniklé v souvislosti se zpětným převzetím osoby podle článku 2 této dohody až na státní hranice státu žádané smluvní strany nese žádající smluvní strana.

(2) Náklady vzniklé v souvislosti s případným zpětným přijetím osoby podle článku 4 této dohody hradí žádající smluvní strana.

(3) Náklady vzniklé v souvislosti s vydáním cestovního dokladu nese smluvní strana vydávající tento cestovní doklad.

Část VI

Provádění dohody

Článek 10

Smluvní strany uzavřou protokol k provádění této dohody, v němž zejména stanoví:

a) doklady a jiné prostředky podle článku 3 odst. 1 této dohody;

b) obsah žádostí podle článku 5 odst. 1 této dohody a obsah oznámení podle článku 5 odst. 2 této dohody;

c) příslušné orgány, které budou tuto dohodu provádět, včetně způsobu jejich vzájemné komunikace;

d) letiště, na nichž budou osoby přebírány zpět;

e) specifikaci nákladů podle článku 9 této dohody a způsoby a pravidla jejich hrazení.

Článek 11

Zpětné přebírání osob probíhá v souladu s ustanoveními této dohody a protokolu k jejímu provádění za plného respektování lidských práv a důstojnosti zpět přebíraných osob.

Část VII

Závěrečná ustanovení

Článek 12

Touto dohodou nejsou dotčeny závazky států smluvních stran vyplývající z jiných dvoustranných nebo mnohostranných mezinárodních smluv, jimiž jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 13

Případné spory týkající se výkladu nebo provádění této dohody budou řešeny přímým jednáním mezi smluvními stranami.

Článek 14

(1) Tato dohoda vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po obdržení pozdějšího písemného oznámení zaslaného diplomatickou cestou, kterým se smluvní strany vzájemně informují o splnění vnitrostátních právních postupů požadovaných pro vstup této dohody v platnost.

(2) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každá smluvní strana ji může kdykoli vypovědět písemným oznámením zaslaným druhé smluvní straně diplomatickou cestou. Výpověď nabývá účinnosti šest měsíců po doručení oznámení druhé smluvní straně.

Dáno v Praze dne 20. května 2019 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, mongolském a anglickém, přičemž všechna jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu bude rozhodující znění v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky

Tomáš Petříček v. r.

ministr zahraničních věcí

Za vládu Mongolska

Damdin Tsogtbaatar v. r.

ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru