Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 6/2021 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC

Datum vyhlášení 10.02.2021
Uzavření smlouvy 25.10.2016
Platnost od 17.05.2019
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. října 2016 byla v Santo Domingu přijata Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC. Jménem České republiky byla Dohoda podepsána dne 7. listopadu 2018 v Bruselu.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního sekretariátu Rady Evropské unie, depozitáře Dohody, dne 21. ledna 2021.


Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 25 odst. 1 dne 17. května 2019 a pro Českou republiku vstupuje v platnost dne 20. února 2021.

České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.


DOHODA O ZALOŽENÍ MEZINÁRODNÍ NADACE EU-LAC

Smluvní strany této dohody,

PŘIPOMÍNAJÍCE strategické partnerství uzavřené v červnu 1999 mezi Latinskou Amerikou a Karibikem a Evropskou unií v rámci prvního summitu EU-Latinská Amerika a Karibik v Rio de Janeiro;

VĚDOMY SI iniciativy přijaté hlavami států a předsedy vlád Latinské Ameriky a Karibiku a EU na pátém summitu EU-Latinská Amerika a Karibik, který se konal dne 16. května 2008 v Limě v Peruánské republice;

PŘIPOMÍNAJÍCE rozhodnutí o zřízení nadace EU-LAC, jež přijaly hlavy států a předsedové vlád EU a Latinské Ameriky a Karibiku, předseda Evropské rady a předseda Komise na šestém summitu EU-Latinská Amerika a Karibik, konaném dne 18. května 2010 v Madridu ve Španělsku;

PŘIPOMÍNAJÍCE, že v roce 2011 byla ve Spolkové republice Německo založena přechodná nadace, která ukončí svoji činnost a bude zrušena po vstupu mezinárodní zakládající dohody o nadaci EU a Latinské Ameriky a Karibiku v platnost;

PŘIPOMÍNAJÍCE potřebu vytvořit mezinárodní organizaci mezivládní povahy, jež bude podléhat mezinárodnímu právu veřejnému a přispěje k posílení stávajících vazeb mezi latinskoamerickými a karibskými státy, EU a členskými státy EU, a to prostřednictvím „mezinárodní zakládající dohody o nadaci EU a Latinské Ameriky a Karibiku založené na mandátu přijatém na zasedání ministrů v rámci šestého summitu EU-Latinská Amerika a Karibik v Madridu“,

SE DOHODLY na tomto:

Článek 1

Předmět

1. Touto dohodou se zakládá Mezinárodní nadace EU-LAC (dále jen „nadace“ nebo „nadace EU-LAC“).

2. Tato dohoda stanoví cíle nadace a obecná pravidla a pokyny, pokud jde o její činnost, strukturu a fungování.

Článek 2

Povaha a sídlo

1. Nadace EU-LAC je mezinárodní organizace mezivládní povahy založená podle mezinárodního práva veřejného. Zaměřuje se na posílení dvoustranného regionálního partnerství mezi EU a členskými státy EU a Společenstvím latinskoamerických a karibských států (CELAC).

2. Nadace EU-LAC má sídlo ve Svobodném a hanzovním městě Hamburku ve Spolkové republice Německo.

Článek 3

Členové nadace

1. Jedinými členy nadace EU-LAC se po dokončení svých vnitřních právních postupů stanou státy Latinské Ameriky a Karibiku, členské státy EU a EU, které vyjádřily souhlas být touto dohodou vázány.

2. Nadace EU-LAC je rovněž otevřena účasti Společenství latinskoamerických a karibských států.

Článek 4

Právní subjektivita

1. Nadace EU-LAC má mezinárodní právní subjektivitu a nezbytnou právní způsobilost k plnění svých cílů a vykonávání činnosti na území každého ze svých členů v souladu s jejich domácím právním řádem.

2. Nadace je také způsobilá uzavírat smlouvy, nabývat a zcizovat movitý a nemovitý majetek a vystupovat před soudem.

Článek 5

Cíle nadace

1. Nadace EU-LAC plní tyto cíle:

a) přispívá k procesu posilování dvoustranného regionálního partnerství CELAC-EU za účasti a z podnětu občanské společnosti a dalších sociálních aktérů;

b) povzbuzuje hlubší vzájemné poznávání se a porozumění mezi oběma regiony;

c) zvyšuje povědomí jednoho regionu o druhém, jakož i o dvoustranném regionálním partnerství samotném.

2. Nadace EU-LAC zejména:

a) podporuje a koordinuje činnosti zaměřené na výsledek, které prospívají dvoustranným regionálním vztahům a zaměřují se na plnění priorit stanovených na summitech CELAC-EU;

b) podporuje diskuse o společných strategiích zaměřených na provedení výše uvedených priorit podněcováním výzkumu a studií;

c) podněcuje plodnou spolupráci a nové příležitosti k navazování kontaktů mezi občanskou společností a dalšími sociálními aktéry.

Článek 6

Podmínky činnosti

1. Za účelem dosažení cílů stanovených v článku 5 této dohody musí činnosti nadace EU-LAC splňovat tyto podmínky:

a) vycházejí z priorit a témat projednávaných hlavami států a předsedy vlád na summitech a zaměřují se především na zjištěné potřeby v rámci podpory dvoustranného regionálního vztahu;

b) v nejvyšším možném rozsahu a v rámci činnosti nadace zapojují občanskou společnost a jiné sociální aktéry jako vysokoškolské instituce a na nezávazném základě zohledňují jejich příspěvky. Za tímto účelem by měl každý člen určit vhodné instituce a organizace, které pracují na posilování dvoustranného regionálního dialogu na úrovni států;

c) vytvářejí přidanou hodnotu ke stávajícím iniciativám;

d) zviditelňují partnerství, zejména se zaměřením na činnosti s multiplikačním účinkem.

2. Při zahájení činnosti nebo účasti na činnosti jedná nadace EU-LAC se zřetelem na tuto činnost, dynamicky a se zaměřením na výsledek.

Článek 7

Činnosti nadace

1. Za účelem dosažení cílů stanovených v článku 5 vykonává nadace EU-LAC mimo jiné tyto činnosti:

a) podněcuje k diskusi, a to prostřednictvím seminářů, konferencí, workshopů, diskusních skupin, kurzů, výstav, publikací, prezentací, odborné přípravy, výměny osvědčených postupů a odborných znalostí;

b) propaguje a podporuje akce související s tématy projednávanými na summitech CELAC-EU a prioritami vymezenými na zasedáních vyšších úředníků CELAC-EU;

c) zahajuje dvoustranné regionální osvětové programy a iniciativy, včetně výměn v oblastech označených jako prioritní;

d) podporuje studie o záležitostech vymezených oběma regiony;

e) otevírá a zprostředkovává nové příležitosti ke kontaktu, zejména osobám či organizacím neobeznámeným s dvoustranným regionálním partnerstvím CELAC-EU;

f) vytváří internetovou platformu nebo zajišťuje elektronické publikování.

2. Nadace EU-LAC může vytvářet iniciativy ve spolupráci s veřejnými a soukromými institucemi, orgány EU, mezinárodními a regionálními organizacemi, latinskoamerickými a karibskými státy a členskými státy EU.

Článek 8

Struktura nadace

Nadace EU-LAC má:

a) správní radu;

b) předsedu a

c) výkonného ředitele.

Článek 9

Správní rada

1. Správní radu tvoří zástupci všech členů nadace EU-LAC. Správní rada se schází na úrovni vyšších úředníků a v případě potřeby na úrovni ministrů zahraničních věcí u příležitosti summitů CELAC-EU.

2. Společenství latinskoamerických a karibských států (je ve správní radě zastoupeno dočasným předsednictvím, aniž je dotčena účast dotčené země jakožto státu.

3. Výkonný úřad Parlamentního shromáždění EU-Latinská Amerika se vyzývá, aby jmenovala jednoho zástupce z každého regionu jako pozorovatele ve správní radě.

4. Smíšené parlamentní shromáždění afrických, karibských a tichomořských států a EU se vyzývá, aby jmenovalo jednoho zástupce z EU a jednoho zástupce z karibských států jako pozorovatele ve správní radě.

Článek 10

Předsednictví správní rady

Správní rada má dva předsedy, jednoho zastupujícího EU a druhého zastupujícího latinskoamerické a karibské státy.

Článek 11

Pravomoci správní rady

Správní rada nadace EU-LAC vykonává tyto pravomoci:

a) jmenuje předsedu a výkonného ředitele nadace;

b) přijímá obecné pokyny pro činnost nadace, stanoví své operační priority a přijímá svůj jednací řád a přijímá vhodná opatření k zajištění transparentnosti a odpovědnosti, zejména s ohledem na externí financování;

c) schvaluje uzavření dohody o sídle a jakékoli jiné dohody či ujednání, jež nadace případně uzavře s latinskoamerickými a karibskými státy a členskými státy EU v otázce výsad a imunit;

d) na návrh výkonného ředitele přijímá rozpočet a pracovní řád;

e) na návrh výkonného ředitele schvaluje změny organizační struktury nadace;

f) na návrh výkonného ředitele přijímá víceletý pracovní program, včetně víceletého rozpočtového výhledu, v zásadě s výhledem na čtyři roky;

g) na návrh výkonného ředitele a v rámci víceletého pracovního programu přijímá roční pracovní program obsahující projekty a činnosti na následující rok;

h) přijímá roční rozpočet na následující rok;

i) schvaluje kritéria pro sledování a auditování projektů nadace a podávání zpráv o těchto projektech;

j) přijímá výroční zprávu a finanční výkazy nadace za předchozí rok;

k) poskytuje pokyny a poradenství předsedovi a výkonnému řediteli;

l) navrhuje změny této dohody smluvním stranám;

m) hodnotí rozvoj činnosti nadace a na základě zpráv předkládaných výkonným ředitelem přijímá příslušná opatření;

n) urovnává spory, které mohou případně vzniknout mezi smluvními stranami v otázce výkladu či uplatňování této dohody a jejích změn;

o) ruší jmenování předsedy anebo výkonného ředitele;

p) schvaluje uzavření strategického partnerství;

q) schvaluje uzavření jakékoli dohody či právního nástroje sjednaných podle čl. 15 odst. 4 písm. i).

Článek 12

Zasedání správní rady

1. Zasedání správní rady se konají dvakrát ročně. Zasedání se konají souběžně se zasedáními vyšších úředníků CELAC-EU.

2. Mimořádné zasedání správní rady se může konat na podnět jednoho z předsedů, výkonného ředitele nebo na žádost alespoň jedné třetiny jejích členů.

3. Funkce sekretariátu správní rady zajišťuje výkonný ředitel nadace.

Článek 13

Rozhodování správní rady

Správní rada může zahájit jednání, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů z každého regionu. Rozhodnutí se přijímají na základě konsensu přítomných členů.

Článek 14

Předseda nadace

1. Správní rada vybírá předsedu z řad kandidátů navržených členy nadace EU-LAC. Předseda je jmenován na čtyřleté funkční období, jež lze jednou prodloužit.

2. Předseda musí být všeobecně známou a vysoce respektovanou osobností jak v Latinské Americe a v Karibiku, tak v EU. Předseda vykonává svoji funkci na základě dobrovolnosti, má však nárok na náhradu veškerých nezbytných a řádně odůvodněných výdajů.

3. Funkci předsedy střídavě vykonávají státní příslušník členského státu EU a státní příslušník latinskoamerického nebo karibského státu. Pokud byla předsedou jmenována osoba pocházejí z členského státu EU, musí jmenovaný výkonný ředitel pocházet z latinskoamerického nebo karibského státu, a naopak.

4. Předseda plní tyto úkoly:

a) zastupuje nadaci v jejích vnějších vztazích, přičemž si vytváří reprezentativní, obecně známou pozici prostřednictvím kontaktů na vysoké úrovni s orgány z latinskoamerických a karibských států a z EU a členských států EU, jakož i s dalšími partnery;

b) podává zprávu na zasedáních ministrů zahraničních věcí a jiných ministrů, zasedáních správní rady a na dalších důležitých zasedáních, dle potřeby;

c) poskytuje poradenství výkonnému řediteli při přípravě návrhu víceletého a ročního pracovního programu a návrhu rozpočtu, které se předkládají ke schválení správní radě;

d) vykonává jiné úkoly, na kterých se dohodne správní rada.

Článek 15

Výkonný ředitel nadace

1. Nadaci řídí výkonný ředitel, kterého jmenuje správní rada na čtyřleté funkční období, jež lze jednou prodloužit; vybírán je z řad kandidátů jmenovaných členy nadace EU-LAC.

2. Aniž jsou dotčeny pravomoci správní rady, výkonný ředitel nežádá ani nepřijímá pokyny od žádné vlády ani jiného subjektu.

3. Funkce výkonného ředitele je placená a tento úřad střídavě vykonávají státní příslušník členského státu EU a státní příslušník latinskoamerického nebo karibského státu. Pokud byla výkonným ředitelem jmenována osoba pocházejí z členského státu EU, musí jmenovaný předseda pocházet z latinskoamerického nebo karibského státu, a naopak.

4. Výkonný ředitel je statutárním zástupcem nadace a plní tyto funkce:

a) ve spolupráci s předsedou připravuje víceletý a roční pracovní program nadace a její rozpočet;

b) jmenuje a vede zaměstnance nadace a zajišťuje, aby plnili cíle nadace;

c) plní rozpočet;

d) předkládá správní radě ke schválení pravidelné a výroční zprávy o činnosti a účetní závěrku, přičemž dbá na transparentní postupy a odpovídající šíření informací o všech činnostech vykonávaných nebo podporovaných nadací, a spravuje aktualizovaný seznam institucí a organizací určených jednotlivými státy a institucí a organizací, které se podílejí na činnostech nadace;

e) předkládá zprávu uvedenou v článku 18;

f) připravuje zasedání a je nápomocen správní radě;

g) v případě potřeby konzultuje v závislosti na vznesené otázce a konkrétních potřebách příslušné zástupce občanské společnosti a jiných sociálních aktérů, zejména institucí, které byly případně určeny členy nadace EU-LAC, a informuje správní radu o výsledcích těchto kontaktů za účelem dalšího zvážení;

h) provádí konzultace a vyjednává s hostitelskou zemí nadace a ostatními smluvními stranami této dohody, pokud jde o podrobné vymezení zařízení, jež bude nadace v těchto státech využívat;

i) jedná s mezinárodními organizacemi, státy a veřejnými nebo soukromými institucemi o jakékoli dohodě nebo právním nástroji s mezinárodním účinkem, které se týkají záležitostí přesahujících rámec běžného administrativního fungování nadace, a to po řádné konzultaci se správní radou a jejím informování o zahájení a předpokládaném ukončení těchto jednání a po pravidelné konzultaci o obsahu, působnosti a pravděpodobném výsledku těchto jednání;

j) informuje správní radu o soudních a jiných řízeních, které se nadace týkají.

Článek 16

Financování nadace

1. Vklady jsou dobrovolné, aniž je dotčena účast ve správní radě.

2. Nadaci financují především její členové. Správní rada může za podmínky dodržení rovnováhy mezi oběma regiony zvážit další způsoby financování činností nadace.

3. Ve zvláštních případech je nadace po informování správní rady a s jejím souhlasem získaným na základě konzultace oprávněna vytvářet dodatečné zdroje prostřednictvím vnějšího financování od veřejných a soukromých institucí, mimo jiné tím, že na žádost vypracovává zprávy a analýzy. Tyto zdroje se použijí výhradně na činnost nadace.

4. Spolková republika Německo poskytne nadaci na vlastní náklady a ze svého finančního vkladu do nadace přiměřeně vybavené vhodné prostory a zajistí jejich údržbu, bezpečnost a související služby.

Článek 17

Audit a zveřejňování účtů

1. Správní rada jmenuje nezávislé auditory k ověření účtů nadace.

2. Co nejdříve po skončení každého rozpočtového roku, nejpozději však šest měsíců po tomto datu, jsou členům poskytnuty výkazy aktiv a pasiv, příjmů a výdajů nadace ověřené nezávislými auditory a jejich schválení projedná správní rada na svém nejbližším zasedání.

3. Shrnutí účtů a rozvahy ověřených auditem se zveřejní.

Článek 18

Hodnocení činnosti nadace

Po dni vstupu této dohody v platnost předkládá výkonný ředitel jednou za čtyři roky správní radě zprávu o činnosti nadace. Správní rada tuto činnost celkově zhodnotí a rozhodne o budoucích činnostech nadace.

Článek 19

Strategická partnerství

1. Nadace má čtyři prvotní strategické partnery: na straně EU „Institut des Amériques“ ve Francii a „Regione Lombardia“ v Itálii a na straně Latinské Ameriky a Karibiku Celosvětovou nadaci pro demokracii a rozvoj (FUNGLODE) v Dominikánské republice a Hospodářskou komisi OSN pro Latinskou Ameriku a karibskou oblast (ECLAC).

2. Za účelem dosažení svých cílů může nadace EU-LAC uzavírat budoucí strategická partnerství s mezivládními organizacemi, státy a veřejnými či soukromými institucemi z obou regionů, přičemž vždy dbá na dodržování zásady rovnováhy mezi oběma regiony.

Článek 20

Výsady a imunity

1. Povaha a právní subjektivita nadace jsou stanoveny v článcích 2 a 4.

2. Postavení, výsady a imunity nadace, správní rady, předsedy, výkonného ředitele, zaměstnanců a zástupců členů nadace na území Spolkové republiky Německo se pro účely výkonu funkce řídí dohodou o sídle uzavřenou mezi vládou Spolkové republiky Německo a nadací.

3. Dohoda o sídle uvedená v odstavci 2 tohoto článku je nezávislá na této dohodě.

4. Se souhlasem správní rady může nadace uzavřít s jedním nebo více latinskoamerickými nebo karibskými státy a členskými státy EU další dohody o takových výsadách a imunitách, které jsou považovány za nutné pro řádné fungování nadace na území těchto států.

5. Při své oficiální činnosti jsou nadace, její aktiva, příjmy a další majetek osvobozeny od veškerých přímých daní. Nadace není osvobozena od platby za poskytnuté služby.

6. Výkonný ředitel a zaměstnanci nadace jsou osvobozeni od vnitrostátních daní z platů a požitků vyplácených a poskytovaných nadací.

7. Zaměstnanci nadace se rozumějí všichni zaměstnanci jmenovaní výkonným ředitelem s výjimkou těch, kteří jsou najati místně a pobírají hodinovou sazbu.

Článek 21

Jazyky nadace

Pracovními jazyky nadace jsou jazyky, které se používají v rámci strategického partnerství mezi Latinskou Amerikou a Karibikem a Evropskou unií od jeho uzavření v červnu 1999.

Článek 22

Řešení sporů

Případné spory mezi smluvními stranami ohledně uplatňování či výkladu této dohody a jejích změn jsou smluvními stranami projednány přímo za účelem jejich včasného urovnání. Není-li spor urovnán touto cestou, předloží se k rozhodnutí správní radě.

Článek 23

Změny

1. Tato dohoda může být změněna z podnětu správní rady nadace EU-LAC, nebo na žádost jedné ze smluvních stran. Návrhy změn se podávají depozitáři, který je rozešle všem smluvním stranám ke zvážení a projednání.

2. Změny se přijímají na základě konsensu a vstupují v platnost třicet dnů po dni, kdy depozitář obdržel poslední oznámení, že všechny nezbytné formální náležitosti byly za tímto účelem splněny.

3. Depozitář oznámí všem smluvním stranám vstup změn v platnost.

Článek 24

Ratifikace a přistoupení

1. Tato dohoda je otevřena k podpisu všem latinskoamerickým a karibským státům, členským státům EU a Evropské unii ode dne 25. října 2016 do dne vstupu dohody v platnost a podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou uloženy u depozitáře.

2. Tato dohoda je otevřena k přistoupení Evropské unii a latinskoamerickým a karibským státům a členským státům EU, které ji nepodepsaly. Příslušné listiny o přistoupení budou uloženy u depozitáře.

Článek 25

Vstup v platnost

1. Tato dohoda vstupuje v platnost třicet dnů poté, co osm smluvních stran z každého regionu, včetně Spolkové republiky Německo a EU, uložilo své ratifikační listiny nebo listiny o přistoupení u depozitáře. Pro ostatní latinskoamerické a karibské státy a členské státy EU, které uloží své ratifikační listiny nebo listiny o přistoupení až po dni vstupu dohody v platnost, vstupuje dohoda v platnost třicet dnů poté, co tyto latinskoamerické a karibské státy, členské státy EU uložily svou ratifikační listinu nebo listinu o přistoupení.

2. Depozitář oznámí všem smluvním stranám přijetí ratifikačních listin nebo listin o přistoupení a vstup této dohody v platnost v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

Článek 26

Doba trvání a vypovězení

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Kterákoli ze smluvních stran může tuto dohodu vypovědět prostřednictvím písemného oznámení zaslaného diplomatickou cestou depozitáři. Vypovězení nabývá účinku dvanáct měsíců po obdržení oznámení.

Článek 27

Zrušení a likvidace

1. Nadace bude zrušena:

a) jestliže všichni členové nadace, nebo všichni členové nadace kromě jednoho vypověděli dohodu; nebo

b) jestliže členové nadace rozhodnou o jejím zániku.

2. V případě zrušení existuje nadace pouze pro účely své likvidace. Činnost nadace ukončí likvidátoři, kteří prodají majetek nadace a provedou vypořádání závazků. Zůstatek se rozdělí mezi členy v poměru k jejich vkladům.

Článek 28

Depozitář

Depozitářem této dohody je generální tajemník Rady Evropské unie.

Článek 29

Výhrady

1. V okamžiku podpisu či ratifikace této dohody nebo přistoupení k této dohodě mohou smluvní strany formulovat ke znění dohody výhrady anebo prohlášení, pokud nejsou neslučitelné s jejím předmětem a účelem.

2. Formulované výhrady a prohlášení se sdělí depozitáři, jenž je oznámí ostatním smluvním stranám dohody.

Článek 30

Přechodná ustanovení

Přechodná nadace založená v roce 2011 podle právních předpisů Spolkové republiky Německo ukončí po vstupu této dohody v platnost svoji činnost a bude zrušena. Aktiva a pasiva, zdroje, fondy a ostatní smluvní závazky přechodné nadace se převedou na nadaci EU-LAC založenou podle této dohody. Za tímto účelem nadace EU-LAC a přechodná nadace přijmou ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo nezbytné právní nástroje a splní příslušné právní požadavky.

Na důkaz čehož připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci své podpisy k této dohodě, sepsané v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, která bude uložena v archivech Rady Evropské unie, jež zašle ověřený opis všem smluvním stranám.

Настоящото споразумение е открито за подписване в Santo Domingo на 25 октомври 2016 г. и след това, от 1 ноември 2016 г. до датата на влизането му в сила, в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в Брюксел.

El presente Acuerdo quedará abierto a la firma en Santo Domingo el 25 de octubre de 2016 y, a continuación, desde el 1 de noviembre de 2016 hasta la fecha de su entrada en vigor en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, en Bruselas.

Tato dohoda je otevřena k podpisu dne 25. října 2016 v Santo Domingu a poté od 1. listopadu 2016 do dne vstupu v platnost v Generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu.

Denne aftale er åben for undertegnelse den 25. oktober 2016 i Santo Domingo og derefter fra den 1. november 2016 til datoen for dens ikrafttrædelse i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union i Bruxelles.

Dieses Übereinkommen liegt am 25. Oktober 2016 in Santo Domingo und danach vom 1. November 2016 bis zum Tag seines Inkrafttretens beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union in Brüssel zur Unterzeichnung auf.

Käesolev leping on allakirjutamiseks avatud 25. oktoobril 2016 ning seejärel 1. novembrist 2016 kuni selle jõustumise kuupäevani Euroopa Liidu nõukogu peasekretariaadis Brüsselis.

Η συμφωνία θα παραμείνει ανοικτή προς υπογραφή στο Σάντο Ντομίνγκο στις 25 Οκτωβρίου 2016 και εν συνεχεία, από την 1η Νοεμβρίου 2016 έως την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

This Agreement shall be open for signature in Santo Domingo on 25 October 2016 and thereafter from 1 November 2016 to the date of its entry into force at the General Secretariat of the Council of the European Union in Brussels.

Le present accord est ouvert à la signature à Saint-Domingue le 25 octobre 2016 et, ensuite, du 1er novembre 2016 à la date de son entrée en vigueur, au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, à Bruxelles.

Il presente accordo sarà aperto alla firma il 25 ottobre 2016 a Santo Domingo e successivamente, dal 1° novembre 2016 alla data di entrata in vigore, presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea a Bruxelles.

Ovaj Sporazum bit će otvoren za potpisivanje u Santo Domingu 25. listopada 2016., a nakon toga, od 1. studenoga 2016. do datuma njegova stupanja na snagu, u Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije u Bruxellesu.

Šo nolīgumu dara pieejamu parakstīšanai 2016. gada 25. oktobrī Santodomingo (Santo Domingo) un рēс tam no 2016. gada 1. novembra līdz tā spēkā stāšanās dienai Eiropas Savienības Padomes Generālsekretariātā Briselē.

Šis susitarimas pateiktas pasirašyti 2016 m. spalio 25 d. Santo Dominge, o paskui, nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki jo įsigaliojimo dienos, Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate Briuselyje.

Ez a megállapodás 2016. október 25-én Santo Domingóban, majd 2016. november 1-jétől a hatálybalépésének időpontjáig Brüsszelben, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán aláírásra nyitva áll.

Dan il-Ftehim għandu jkun miftuħ għall-iffirmar f’Santo Domingo fil-25 ta’ Ottubru 2016 u wara dan mill-1 ta’ Novembru 2016 sad-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fi Brussell.

Deze overeenkomst staat open voor ondertekening op 25 oktober 2016 te Santo Domingo en vervolgens met ingang van 1 november 2016 tot de datum van inwerkingtreding ervan bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie te Brussel.

Niniejsza Umowa będzie otwarta do podpisu w Santo Domingo w dniu 25 października 2016 r., a następnie od 1 listopada 2016 r. do dnia wejścia w życie w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli.

О presente Acordo está aberto para assinatura em Santo Domingo, em 25 de outubro de 2016 e, posteriormente, de 1 de novembre de 2016 até à data da sua entrada em vigor, no Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia, em Bruxelas.

Acest acord va fi deschis pentru semnare la Santo Domingo, la 25 octombrie 2016, iar ulterior, începând cu 1 noiembrie 2016 până la data intrării sale în vigoare, la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene de la Bruxelles.

Táto dohoda bude otvorená na podpis 25. októbra 2016 v Santo Domingu a potom od 1. novembra 2016 do nadobudnutia platnosti na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v Bruseli.

Ta sporazum bo na voljo za podpis 25. oktobra 2016 v Santu Domingu in nato od 1. novembra 2016 do začetka njegove veljavnosti v generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije v Bruslju.

Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Santo Domingossa 25 päivänä lokakuuta 2016 ja sen jälkeen 1 päivästä marraskuuta 2016 sen voimaantulopäivään asti Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä Brysselissä.

Detta avtal är öppet för undertecknande i Santo Domingo den 25 oktober 2016 och därefter vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd i Bryssel från och med den 1 november 2016 till och med dagen för dess ikraftträdande.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Za Europsku uniju

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā -

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā -

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Magyarorszàg részéről

Għar-Repubblika ta’ Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovensku republiku

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

For Antigua and Barbuda

Por la República Argentina

For the Commonwealth of the Bahamas

For Barbados

For Belize

Por el Estado Plurinacional de Bolivia

Pela República Federativa do Brasil

Por la República de Chile

Por la República de Colombia

Por la República de Costa Rica

Por la República de Cuba

For the Commonwealth of Dominica

Por la República de Dominicana

Por la República de Ecuador

Por la República de El Salvador

For Grenada

Por la República de Guatemala

For the Cooperative Republic of Guyana

Pour la République d’Haïti

Por la República de Honduras

For Jamaica

Por los Estados Unidos Mexicanos

Por la República de Nicaragua

Por la República de Panama

Por la República de Paraguay

Por la República del Perú

For the Federation of Saint Kitts and Nevis

For Saint Lucia

For Saint Vincent and the Grenadines

Voor de Republiek Suriname

For the Republic of Trinidad and Tobago

Por la República Oriental del Uruguay

Por la República Bolivariana de Venezuela

© Evropská společenství, http://eur-lex.europa.eu

Přesunout nahoru