Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 21/2021 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“ k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu v Nigeru za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 25. března 2013, a k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o statusu francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 19. července 2013

Datum vyhlášení 17.05.2021
Uzavření smlouvy 28.04.2020
Ratifikace Smlouvy 02.02.2021
Platnost od 28.04.2020
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

21

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. dubna 2020 byl v Niamey podepsán Dodatkový protokol mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky upravující status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“ k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu v Nigeru za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 25. března 2013 a k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o statusu francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 19. července 2013.

S Dodatkovým protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 2. února 2021 listinu o přijetí Dodatkového protokolu Českou republikou.

Přijetí závazků z ustanovení Dodatkového protokolu Českou republikou bylo oznámeno Francouzské republice a Nigerské republice nótami ze dne 5. února 2021 a 9. února 2021.


Dodatkový protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 4 odst. 1 dne 28. dubna 2020. Pro Českou republiku vstoupil v platnost na základě svého článku 2 odst. 2 dne 11. února 2021.

Francouzské znění Dodatkového protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Dodatkový protokol

mezi vládou Francouzské republiky

a vládou Nigerské republiky

upravující status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“

k

Dohodě mezi vládou Francouzské republiky

a vládou Nigerské republiky

o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu

v Nigeru za účelem bezpečnosti v Sahelu

podepsané v Niamey dne 25. března 2013

a

k

Dohodě mezi vládou Francouzské republiky

a vládou Nigerské republiky

o statusu francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru

v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu

podepsané v Niamey dne 19. července 2013

Vláda Francouzské republiky, na straně jedné,

a

vláda Nigerské republiky, na straně druhé,

dále jen „francouzská strana“ a „nigerská strana“ a společně „smluvní strany,“

vážně znepokojeny vývojem operační situace v sahelsko-saharském pásmu a obávajíce se o ochranu Nigerské republiky, její územní celistvosti, infrastruktury a populace;

majíce na paměti Chartu Spojených národů a rezoluce Rady bezpečnosti č. 2359 (2017) a 2391 (2017), a výslovnou žádost nigerského prezidenta určenou vládám evropských států, mimo Francie, které si přejí zapojit se do sil Takuba,

berouce v úvahu Dohodu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu v Nigeru za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsanou v Niamey dne 25. března 2013,

berouce v úvahu Dohodu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o statusu francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsanou v Niamey dne 19. července 2013,

dohodnuvše se na rozmístění vojenských jednotek evropských států účastnících se společných mnohonárodních sil pro speciální operace [Combined Joint Special Operations Task Force (CJSOTF)], dále jen „sil Takuba“, na území Nigerské republiky pod velením velitele francouzské jednotky Barkhane podporující síly Nigerské republiky,

se dohodly na následujících ustanoveních, která stanoví status jiných než francouzských jednotek sil Takuba, včetně jejich vybavení, během celé doby jejich rozmístění na území Nigerské republiky v rámci jejich operací vojenské asistence nigerskému státu v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu.

Článek 1

„Personál sil Takuba“ označuje vojenský a civilní personál náležející k nebo doprovázející vojenské jednotky nebo složky pozemních sil, námořnictva, vzdušných sil nebo jakýchkoli jiných vojenských útvarů Francie a operačních partnerů.

„Operačními partnery“ jsou ty evropské státy, s výjimkou Francie, které byly po úzkých konzultacích:

- pozvány dopisem prezidenta Nigerské republiky a schváleny a povoleny nigerskou stranou k účasti, v rámci sil Takuba, v misích vedených Francií v Nigeru;

- schváleny a povoleny francouzskou stranou, aby sloužily pod francouzským velením za účelem účasti, v rámci sil Takuba, v misích vedených Francií v Nigeru.

Článek 2

1. Nigerská strana uplatňuje ustanovení Dohody mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu v Nigeru za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 25. března 2013, a Dohody mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o statusu francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 19. července 2013, na jednotky operačních partnerů, kteří výslovně písemně přijali práva a povinnosti stanovené v těchto dohodách v souladu s textem v příloze.

2. Své výslovné přijetí práv a povinnosti uvedené v odstavci 1 oznámí operační partner francouzské straně a nigerské straně. Toto přijetí vstoupí v platnost dnem přijetí posledního z těchto oznámení a vztahuje se na jednotky operačního partnera po celou dobu jejich přítomnosti na území Nigerské republiky.

3. Prováděním tohoto dodatkového protokolu není dotčeno provádění jiných dohod uzavřených mezi Nigerskou republikou a operačními partnery.

Článek 3

Jakýkoli spor týkající se uplatňování nebo výkladu těchto ustanovení mezi stranami bude řešen diplomatickou cestou.

Článek 4

1. Tato dohoda vstupuje v platnost v den jejího podpisu.

2. Tato dohoda je účinná do konce misí sil Takuba a do jejich úplného a konečného odchodu z území Nigerské republiky.

3. Smluvní strany mohou tuto dohodu kdykoliv změnit na základě společné písemné dohody.

4. Každá strana může tuto dohodu vypovědět prostřednictvím písemného oznámení devadesát (90) dní předem. Toto oznámení nemá vliv na práva a povinnosti vyplývající z provádění této dohody, které předcházelo této výpovědi.

5. Vypovězení této dohodyjednou ze smluvních stran je zároveň oznámeno těm operačním partnerům, kteří přijali práva a povinnosti dle této dohody v souladu s článkem 2.

Dáno v Niamey, dne 28. dubna 2020, ve dvou původních vyhotoveních ve francouzském jazyce. Oba texty mají stejnou platnost.

Za vládu Francouzské republiky

ALEXANDRE GARCIA

Velvyslanec

Za vládu Nigerské republiky

KALLA ANKOURAO

Ministryně zahraničních věcí,

spolupráce, africké integrace a

Nigerců v zahraničí

Příloha: Text výslovného přijetí operačního partnera, adresovaný Francii a Nigeru

Vážený pane prezidente,

Pro oznámení francouzské straně: V reakci na dopis zaslaný dne [X/X/X] prezidentem Nigerské republiky, má [vláda] souhlasí s rozmístěním jednotek ozbrojených sil na území Nigerské republiky v rámci sil Takuba pod francouzským velením sil Barkhane, s cílem podpořit nigerské ozbrojené síly v jejich boji proti organizovaným ozbrojeným skupinám provádějícím teroristické činnosti.

Následuje text níže uvedeného výslovného přijetí.

Pro oznámení nigerské straně: V reakci na Váš dopis ze dne [X/X/X] moje [vláda] souhlasí s rozmístěním jednotek ozbrojených sil na území Nigerské republiky v rámci sil Takuba pod francouzským velením sil Barkhane, s cílem podpořit nigerské ozbrojené síly v jejich boji proti organizovaným ozbrojeným skupinám provádějícím teroristické činnosti.

Následuje text níže uvedeného výslovného přijetí.

Text přijetí:

„Podle článku 2 Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil Takuba k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu v Nigeru za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 25. března 2013 (dále jen „Dohoda z 25. března 2013“), a Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o postavení francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 19. července 2013 (dále jen „Dohoda z 19. července 2013“), (dále jen „Dodatkový protokol“), má vláda výslovně přijímá práva a povinnosti stanovená body 2 až 5 Dohody z 25. března 2013 a články 1 až 11 Dohody z 19. července 2013, která zní následovně:

Článek 1

Tato dohoda upravuje postavení jednotek [X] sil Takuba (dále jen Jednotky [X]“) přítomných na území Nigerské republiky v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu.

Článek 2

Po dobu své přítomnosti na území Nigerské republiky respektuje personál jednotky [X] právní předpisy zde platné a zdrží se jakéhokoli jednání nebo činností, které by byly neslučitelné s cíli francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu.

Po dobu své přítomnosti na území Nigerské republiky požívá personál jednotky [X], ve vztahu k nigerské straně, stejných imunit a výsad, jaké požívají experti na misích podle Úmluvy o výsadách a imunitách Organizace spojených národů ze dne 13. února 1946. Především nemohou být předmětem jakékoliv formy zatčení nebo zadržení. Požívají zejména imunitu vůči trestní jurisdikci nigerské strany, ledaže by se jí operační partner [X] výslovně vzdal.

V případě přistižení při trestném činu nebo deliktu prokáže personál jednotky [X] na žádost nigerských orgánů svou totožnost. Orgány operačního partnera [X] jsou okamžitě informovány a učiní s co nej kratším prodlením opatření nezbytná pro převzetí předmětného personálu jednotky [X].

V případě trestného činu podle práva nigerské strany shromáždí příslušné nigerské orgány důkazy, které dají k dispozici operačnímu partnerovi [X] pro účely případného trestního stíhání ze strany soudních orgánů operačního partnera [X]. Nigerská strana je průběžně informována o vývoji soudního řízení zahájeného operačním partnerem [X].

Článek 3

1. Asistence se může skládat z nasazení pozemních a vzdušných prostředků, včetně, pokud to situace vyžaduje, vojenských zásahů prováděných jednotkou [X], koordinovaných s vojenskými silami Nigerské republiky.

2. V naléhavých případech může jednotka [X] provádět tyto zásahy samostatně, a to za podmínky, že o nich bude s co nejmenším odkladem informovat příslušné orgány Nigerské republiky.

3. Pokud by zásahy provedené jednotkou [X] měly vést k předání osob nigerské straně, operační partner [X] a nigerská strana budou uplatňovat následující pravidla:

a) Nigerská strana při zajišťování strážení a bezpečnosti osob předaných francouzskou stranou nebo operačním partnerem [X] dodržuje platná pravidla mezinárodního práva lidských práv, zejména Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984.

b) Za účelem naplnění ústavních a smluvních závazků francouzské strany a operačního partnera [X] se nigerská strana zavazuje k tomu, že v případech, kde by se uplatňoval trest smrti nebo trest představující kruté, nelidské nebo ponižující zacházení, nebude takovýto trest vůči předané osobě ani požadován, ani jí uložen, a pokud by hypoteticky takovéto tresty vyneseny byly, nebudou vykonány.

c) Žádná osoba, která byla na základě tohoto článku předána nigerským orgánům, nesmí být předána třetí straně bez předchozího souhlasu příslušných francouzských orgánů a orgánů operačního partnera [X].

4. Francouzská strana, nigerská strana a operační partner [X] spolupracují prostřednictvím vyměňování veškerých informací užitečných k vyhodnocování ohrožení zájmů smluvních stran, Francouzské republiky, Nigerské republiky nebo operačního partnera.

Článek 4

Nigerská strana umožní vstup na své území a odchod z něj personálu jednotky [X], pokud má u sebe platný vojenský nebo služební průkaz nebo cestovní pas.

Francouzská strana předem poskytne nigerské straně seznam personálu jednotky [X]. Tento personál je osvobozen od vízových požadavků a požadavků týkajících se kontroly a registrace cizinců vyžadovaných právními předpisy nigerské strany.

Článek 5

Personál jednotky [X] slouží pod francouzským velením v uniformě, v hodnosti a s označeními, která nosí v ozbrojených silách [X]. Kázeňská pravomoc je vyhrazena velení [X].

Článek 6

Nigerská strana uznává pro personál jednotky [X] platnost řidičského průkazu vydaného operačním partnerem [X] nebo mezinárodního řidičského průkazu.

Článek 7

Aniž by byla dotčena platnost výhodnějších ustanovení z jiných dohod uzavřených mezi nigerskou stranou a operačním partnerem [X], personál jednotky [X] předem a v rozumném časovém rozmezí informuje nigerské orgány o svém pohybu. S výjimkou případů, kdy s tímto nigerské orgány nesouhlasí, se personál jednotky [X] po území Nigerské republiky, včetně jejího vzdušného prostoru, pohybuje bez omezení využívaje dopravní prostředky, které má k dispozici, a bez nutnosti žádat o doprovod ze strany ozbrojených sil nigerské strany. Za tímto účelem je personál jednotky [X] zmocněn používat železnice, silnice, mosty, trajekty a letiště, a to za předpokladu, že operační partner [X] zaplatí příslušné poplatky a mýtné za stejných podmínek, jako se vztahují na ozbrojené síly nigerské strany.

Článek 8

Personál jednotky [X] je oprávněn držet a nosit zbraně a munici, které jsou nezbytné pro splnění jejich misí. Personál jednotky [X] používá svou přidělenou zbraň v souladu s právním řádem [X]. Tyto zbraně a munice jsou skladovány a střeženy podle pravidel [X].

Personál jednotky [X] je oprávněn, po konzultaci s příslušnými nigerskými orgány, přijmout opatření nezbytná k zajištění ochrany svého vybavení, jakož i zařízení a pozemků, které mu byly poskytnuty.

Článek 9

Dovoz a zpětný vývoz materiálu, vybavení, munice, zásob a zboží operačního partnera [X] je osvobozen od všech daní a celních poplatků.

Tento dovoz a opětovný vývoz je však prováděn v souladu s postupy platnými na území nigerské strany.

Nákupy zboží a služeb učiněné operačním partnerem [X] na území nigerské strany budou osvobozeny od všech daní s výjimkou statistického poplatku a příspěvků komunitní solidarity (ECOWAS a WAEMU).

Článek 10

Nigerská strana bezplatně poskytne personálu jednotky [X] k dispozici vybavení, zařízení a pozemky nezbytné pro francouzský zásah za účelem bezpečnosti v Sahelu dle podmínek domluvených mezi nigerskou stranou a operačním partnerem [X].

Pokud operační partner [X] provede na těchto pozemcích nebo zařízeních nějaké úpravy, zůstávají tyto po skončení mise jednotky [X] ve vlastnictví nigerské strany za podmínek společně dohodnutých nigerskou stranou a operačním partnerem [X],

Pozemky a zařízení poskytnuté k využití personálu jednotky [X] budou nigerské straně navráceny v provozuschopném stavu.

Nigerská strana povolí operačnímu partnerovi [X] zavést komunikační systémy pro jeho vlastní potřebu. Přístup k frekvenčnímu spektru poskytne nigerská strana bezplatně.

Nigerská strana poskytne, v rámci svých možností, logistickou podporu požadovanou jednotkou [X] na základě podmínek domluvených mezi nigerskou stranou a operačním partnerem [X].

Článek 11

V případě škody způsobené nigerskou stranou, operačním partnerem [X] nebo společně během pobytu jednotky [X] nebo během naplňování jejích misí, budou nigerská strana a operační partner [X] usilovat o nápravu této škody prostřednictvím konzultací a vyjednávání diplomatickou cestou.

Článek 12

Jakýkoliv spor mezi nigerskou stranou a operačním partnerem [X] týkající se provádění nebo výkladu ustanovení tohoto přijetí bude vyřešen diplomatickou cestou.

Článek 13

Přijetím výše uvedených práv a povinností v souladu s článkem 2 Dodatkového protokolu vláda [operačního partnera X] výslovně zbavuje francouzskou stranu jakékoli odpovědnosti za výkon těchto práv a povinností jak vládou [operačního partnera X], tak i nigerskou stranou.

Článek 14

Toto přijetí vstoupí v platnost dnem, kdy francouzská nebo nigerská strana obdrží poslední oznámení učiněné operačním partnerem [X].

Toto přijetí je účinné po dobu šesti měsíců. Tato doba se automaticky prodlužuje.

Operační partner [X], francouzská strana a nigerská strana mohou toto přijetí vypovědět písemným oznámením. Toto vypovězení nabývá účinku podle podmínek, na nichž se společně dohodli operační partner [X], francouzská strana a nigerská strana. Toto odvolání nebude mít dopad na práva a povinnosti vyplývající z uplatňování tohoto přijetí před tímto vypovězením.“

Přesunout nahoru