Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 20/2021 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“, sjednaného výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 6. března 2020 a v Kouloubě dne 10. března 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil „Serval“, sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013

Datum vyhlášení 17.05.2021
Uzavření smlouvy 06.03.2020
Ratifikace Smlouvy 02.02.2021
Platnost od 10.03.2020
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

20

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 6. března 2020 a v Kouloubě dne 10. března 2020 byl sjednán Dodatkový protokol mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“ k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil „Serval“, sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013.

S Dodatkovým protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 2. února 2021 listinu o přijetí Dodatkového protokolu Českou republikou.

Přijetí závazků z ustanovení Dodatkového protokolu Českou republikou bylo oznámeno Francouzské republice a Republice Mali nótami ze dne 5. února 2021 a 12. února 2021.


Dodatkový protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 3 dne 10. března 2020. Pro Českou republiku vstoupil v platnost na základě svého článku 2 odst. 2 dne 12. února 2021.

Dohoda vstoupila v platnost dne 8. března 2013.

Francouzská znění dopisů, jež tvoří Dodatkový protokol a Dohodu, a jejich překlady do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

VELVYSLANECTVÍ FRANCIE V MALI

Bamako, 6. března 2020

Velvyslanec

č. 2020-013 5457/chan

Vážený pane ministře,

mající na paměti Chartu Spojených národů a rezoluce Rady bezpečnosti č. 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012), 2100 (2013), 2164 (2014), 2227 (2015), 2295 (2016), 2364 (2017), 2374 (2017), 2391 (2017), 2423 (2018) a 2480 (2019) a výslovnou žádost prezidenta Republiky Mali vládám evropských států, kromě vlády Francouzské republiky, které se chtějí účastnit sil „Takuba“,

berouce v úvahu Dohodu mezi vládou Republiky Mali a vládou Francouzské republiky upravující status sil „Serval“, sjednanou výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013,

se naše dvě vlády dohodly na rozmístění vojenských jednotek evropských států účastnících se společných mnohonárodních sil pro speciální operace (Combined Joint Special Operations Task Force (CJSOTF)) v Mali, dále jen „síly Takuba“, pod velením velitele francouzské jednotky „Barkhane“ podporující síly Republiky Mali.

V této souvislosti mám tu čest jménem své vlády navrhnout následující ustanovení vztahující se na síly „Takuba“ po celou dobu jejich rozmístění na území Republiky Mali v rámci operací vojenské pomoci malijskému státu na celém jeho území.

Následující ustanovení upravují status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“, včetně jejich vybavení, v rámci jejich misí v Mali.

Článek 1

„Personál sil Takuba“ označuje vojenský a civilní personál náležející knebo doprovázející vojenské jednotky nebo složky Francie a operačních partnerů.

„Operačními partnery“ jsou evropské státy jiné než Francie, které byly po úzkých konzultacích:

- pozvány dopisem prezidenta Republiky Mali a schváleny a zmocněny vládou Republiky Mali k účasti v misích sil „Takuba“ na misích Francie v Mali;

- schváleny a zmocněny francouzskou stranou, aby sloužily pod francouzským velením v rámci sil „Takuba“ a v misích Francie v Mali.

Článek 2

1. Malijská strana uplatňuje ustanovení Dohody mezi vládou Republiky Mali a vládou Francouzské republiky upravující status sil „Serval“, sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013, najednotky operačních partnerů, kteří výslovně písemně přijali práva a povinnosti stanovené v této Dohodě v souladu s textem v příloze.

2. Své výslovné přijetí práv a povinností uvedených v bodě 1 oznámí operační partner malijské straně a francouzské straně. Vstupuje v platnost dnem přijetí posledního z těchto oznámení a vztahuje se na jednotky operačního partnera po celou dobu jejich působení na území Republiky Mali.

3. Prováděním tohoto dodatkového protokolu není dotčeno provádění jiných dohod uzavřených mezi Republikou Mali a operačními partnery.

Článek 3

Jakýkoli spor týkající se uplatňování nebo výkladu těchto ustanovení mezi stranami bude řešen diplomatickou cestou.

Byl bych Vám vděčný, kdybyste mě informoval, zda s výše uvedenými ustanovení Vaše vláda souhlasí. V tom případě tento dopis, jeho příloha, jakož i Vaše odpověď představují dodatkový protokol mezi našimi dvěma vládami o statusu jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“.

Tento dodatkový protokol vstupuje v platnost dnem Vaší odpovědi a je účinný do konce misí sil „Takuba“ a do jejich úplného a konečného odchodu z území Republiky Mali.

Joël MEYER

velvyslanec Francie v Mali

podpis, kulaté razítko

Příloha: Text výslovného přijetí operačního partnera, adresovaný Francii a Mali.

Vážený pane prezidente,

Pro oznámení francouzské straně: V reakci na dopis adresovaný [X/X/X] prezidentem Republiky Mali, moje [vláda] přijímá rozmístění jednotek ozbrojených sil svého státu na území Republiky Mali v rámci sil „Takuba“ pod francouzským velením sil „Barkhane“, s cílem podpořit malijské ozbrojené síly v jejich boji proti organizovaným ozbrojeným skupinám provádějícím teroristické činnosti.

Následuje text níže uvedeného výslovného přijetí.

Pro oznámení malijské straně: V reakci na Váš dopis [X/X/X] moje [vláda] přijímá rozmístění jednotek ozbrojených sil svého státu na území Republiky Mali v rámci sil „Takuba“ pod francouzským velením sil „Barkhane“, s cílem podpořit malijské ozbrojené síly v jejich boji proti organizovaným ozbrojeným skupinám provádějícím teroristické činnosti.

Následuje text níže uvedeného výslovného přijetí.

Text přijetí:

„Podle článku 2 Dodatkového protokolu mezi vládou Republiky Mali a vládou Francouzské republiky upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“, sjednaného výměnou dopisů, k Dohodě mezi vládou Republiky Mali a vládou Francouzské republiky upravující status sil „Serval“, sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013 (dále jen „Dodatkový protokol“), moje vláda výslovně přijímá práva a povinnosti stanovené v článcích 1 až 11 Dohody mezi vládou Republiky Mali a vládou Francouzské republiky upravující status sil „Serval“, sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013, která zní následovně:

Článek 1

Po dobu svého nasazení dodržuje personál jednotky [X] právní předpisy platné v Republice Mali.

Uvedený personál se zdrží jakéhokoli jednání nebo činnosti neslučitelné s cíli této dohody.

Po dobu svého nasazení požívá personál jednotky [X] stejných imunit a výsad, jaké požívají experti na misích podle Úmluvy o výsadách a imunitách Organizace spojených národů ze dne 13. února 1946.

Článek 2

Personál jednotky [X] je oprávněn vstoupit na území malijské strany bez víza, pokud má vojenský nebo služební průkaz nebo platný cestovní pas a individuální nebo kolektivní rozkaz nebo jakýkoli podobný dokument vydaný vojenskými orgány operačního partnera [X].

Francouzské orgány poskytnou malijské straně jmenovitý seznam příslušného personálu před jeho příjezdem.

Článek 3

Personál jednotky [X] slouží pod francouzským velením v uniformě, v hodnosti a s označeními, která nosí v ozbrojených silách [X]. Kázeňská pravomoc je vyhrazena velení [X].

Článek 4

Malijská strana uznává pro personál jednotky [X] platnost řidičského průkazu vydaného operačním partnerem [X] nebo mezinárodního řidičského průkazu.

Článek 5

Při činnostech souvisejících s plněním této dohody se personál jednotky [X] pohybuje na území Republiky Mali bez omezení, a to včetně jejího vzdušného prostoru, přičemž používá dopravní prostředky, které má k dispozici a nemusí žádat o doprovod silami malijské strany. Z tohoto důvodu je jednotka [X] oprávněna využívat železnice, silnice, mosty, trajekty, letiště a přístavy bez placení cel, mýt, daní nebo jiných obdobných poplatků.

Jakékoli přesuny spojené s operační činností se oznamují příslušným malijským vojenským orgánům předem a v případě nouzové situace co nejdříve.

Článek 6

Personál jednotky [X] je oprávněn držet a nosit zbraně a munici, které jsou nezbytné pro činnosti související s prováděním této dohody. Personál jednotky [X] používá svou přidělenou zbraň v souladu s právním řádem [X]. Tyto zbraně a munice jsou skladovány a střeženy podle pravidel [X].

Jednotka [X] je oprávněna přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany svého personálu, vybavení a zařízení a pozemků, které jí byly poskytnuty nebo svěřeny do péče.

Malijské orgány odpovědné za veřejný pořádek a bezpečnost usnadňují dohled a ochranu zařízení, v nichž jsou státní příslušníci [X], ve spolupráci se zástupci jednotky [X]. Přijímají příslušná bezpečnostní opatření na veřejných komunikacích, zejména pokud jde o dopravu.

Příslušníci jednotky [X], plnící úkoly ochrany státních příslušníků [X], jsou oprávněni přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob, a to i na veřejných komunikacích.

Článek 7

Pro činnosti související s prováděním této dohody je dovoz materiálu, vybavení, munice, zásob a zboží nezbytného pro jednotku [X] bezcelní a bez předchozí dovozní licence. Dovezené zboží může být na konci mise jednotky [X] znovu vyvezeno do [X] a osvobozeno od daně.

Nákupy zboží a služeb uskutečněné operačním partnerem [X] na území malijské strany v rámci této dohody jsou osvobozeny od všech daní, cel a poplatků.

Článek 8

Malijská strana se zavazuje podle svých možností poskytnout jednotce [X] materiál, zařízení a pozemky nezbytné pro činnosti související s prováděním této dohody, a to na základě jednoduché žádosti operačního partnera [X]. Toto poskytnutí je bezúplatné.

Operační partner [X] nebude požadovat písemné povolení malijské strany k provádění prací na těchto pozemcích a zařízeních, pokud takové práce nejsou zvlášť důležité. V tomto smyslu malijská strana vstřícně zváží každou žádost o povolení. Po ukončení mise jednotky [X] zůstane provedená práce ve vlastnictví malijské strany dle podmínek dohodnutých mezi malijskou stranou a operačním partnerem [X].

Pozemky a zařízení poskytnuté jednotce [X] jsou vráceny v použitém stavu malijské straně.

Malijská strana zmocňuje operačního partnera [X] používat komunikační systémy pro vlastní potřeby. Přístup k frekvenčnímu spektru poskytuje malijská strana bezúplatně.

Malijská strana poskytuje logistickou podporu požadovanou jednotkou [X] za podmínek dohodnutých mezi malijskou stranou a operačním partnerem [X].

Článek 9

Malijská strana a operační partner [X] se vzájemně vzdávají jakýchkoli postihů za vzájemné škody způsobené jejich personálu a majetku personálem nebo majetkem druhé strany, včetně škod majících za následek smrt, a to činy nebo nedbalostí spáchanými při rozmístění jednotky [X] nebo při plnění úkolů této jednotky.

Předchozí ustanovení se nepoužijí v případě hrubého pochybení nebo úmyslného zavinění. Hrubým pochybením se rozumí závažná chyba nebo hrubá nedbalost. Úmyslným zaviněním se rozumí pochybení spáchané pachatelem, který měl úmyslný záměr způsobit škodu.

Malijská strana hradí náhradu škod způsobených na majetku nebo osobě třetí strany, včetně případů, kdy je za ně částečně odpovědný operační partner [X], V případě soudního řízení zahájeného u takových škod malijská strana zastoupí v řízení operačního partnera [X].

Článek 10

S osobami, které operační partner [X] případně zadrží, zachází a zajistí jejich střežení a bezpečnost v souladu s platnými pravidly mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv, zejména s Dodatkovým protokolem k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II), přijatým dne 8. června 1977, as Úmluvou proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984.

Malijská strana zajišťuje střežení a bezpečnost osob předaných francouzskou stranou nebo, ve výjimečných případech, přímo operačním partnerem [X], v souladu s platnými pravidly mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv, zejména s Dodatkovým protokolem k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II), přijatým dne 8. června 1977, a s Úmluvou proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984.

Malijská strana se s ohledem na smluvní a ústavní závazky Francie a [X] zavazuje v případě, že by předané osobě hrozil trest smrti nebo trest představující kruté, nelidské nebo ponižující zacházení, že tento trest nebude požadován, a pokud by hypoteticky byly tyto tresty vyneseny, že nebudou vykonány.

Žádná osoba, která byla na základě tohoto článku předána malijským orgánům, nesmí být předána třetí straně bez předchozího souhlasu příslušných francouzských orgánů a orgánů [X].

Operační partner [X], Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) nebo, po schválení malijskou stranou, kterýkoli jiný příslušný orgán pro lidská práva, mají právo na stálý přístup k předaným osobám.

Zástupci operačního partnera [X], Mezinárodního výboru Červeného kříže a případně jiného orgánu uvedeného v předchozím odstavci, jsou oprávněni navštívit všechna místa, kde se nacházejí předané osoby; budou mít přístup do všech prostorů používaných předanými osobami. Budou také oprávněni chodit na místa odjezdu, průjezdu nebo příjezdu předaných osob. Budou moci s předanými osobami mluvit bez svědků a v případě potřeby prostřednictvím tlumočníka.

Výše uvedení zástupci si mohou svobodně vybrat místa, která chtějí navštívit; délka a frekvence těchto návštěv nebudou omezeny. Návštěvy mohou být zakázány pouze z důvodu naléhavé vojenské nutnosti a pouze výjimečně a dočasně.

Malijská strana se zavazuje vést evidenci, ve které zaznamenává informace o každé předané osobě (totožnost předané osoby, datum předání, místo zadržení, zdravotní stav předané osoby, zabavený materiál nebo předměty).

Do této evidence může nahlédnout na základě své žádosti francouzská strana a operační partner [X], MVČK nebo případně jiný příslušný orgán pro lidská práva uvedený v pátém odstavci tohoto článku.

Předchozími ustanovení není dotčen přístup Mezinárodního výboru Červeného kříže k předaným osobám. Návštěvy předaných osob bude MVČK provádět v souladu se svými institucionálními pracovními postupy.

Článek 11

Jakýkoli spor mezi malijskou stranou a operačním partnerem [X] týkající se uplatňování nebo výkladu těchto ustanovení se řeší diplomatickou cestou.

Přijetím výše uvedených práv a povinností v souladu s článkem 2 dodatkového protokolu vláda [operačního partnera X] výslovně zbavuje francouzskou stranu jakékoli odpovědnosti za výkon těchto práv a povinností jak vládou [operačního partnera X], tak i vládou malijské strany.

Článek 12

Toto přijetí je účinné po dobu dvou let. Tato doba se automaticky prodlužuje.

Operační partner [X], malijská strana nebo francouzská strana mohou toto přijetí odvolat písemným oznámením.

Toto odvolání nabývá účinku podle podmínek, na nichž se společně dohodli operační partner [X], malijská strana a francouzská strana.“

PŘEKLAD

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MINISTR

REPUBLIKA MALI

Koulouba, 10. března 2020

pro

Jeho Excelenci pana velvyslance

Francouzské republiky v Mali

BAMAKO

č. 00044/MAECI/DAJ-DAICC-SAB

Vážený pane velvyslance,

potvrzuji přijetí Vašeho dopisu č. 2020-013 5457/chan ze dne 6. března 2020, týkajícího se Dodatkového protokolu mezi vládou Republiky Mali a vládou Francouzské republiky upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „TAKUBA“, sjednaného výměnou dopisů, k Dohodě mezi vládou Republiky Mali a vládou Francouzské republiky upravující status sil „Serval“, sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013, a sděluji Vám následující:

Majíce na paměti Chartu Spojených národů a rezoluce Rady bezpečnosti č. 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012), 2100 (2013), 2164 (2014), 2227 (2015), 2295 (2016), 2364 (2017), 2374 (2017), 2391 (2017), 2423 (2018) a 2480 (2019) a výslovnou žádost prezidenta Republiky Mali vládám evropských států, kromě vlády Francouzské republiky, které se chtějí účastnit sil „Takuba“,

berouce v úvahu Dohodu mezi vládou Republiky Mali a vládou Francouzské republiky upravující status sil „Serval“, sjednanou výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013,

se naše dvě vlády dohodly na rozmístění vojenských jednotek evropských států účastnících se společných mnohonárodních sil pro speciální operace (Combined Joint Special Operations Task Force (CJSOTF)) v Mali, dále jen „síly Takuba“, pod velením velitele francouzské jednotky „Barkhane“ podporujících síly Republiky Mali.

V této souvislosti mám tu čest jménem své vlády navrhnout následující ustanovení vztahující se na síly „Takuba“ po celou dobu jejich rozmístění na území Republiky Mali v rámci operací vojenské pomoci malijskému státu na celém jeho území.

Následující ustanovení upravují status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“, včetně jejich vybavení, v rámci jejich misí v Mali.

Článek 1

„Personál sil Takuba“ označuje vojenský a civilní personál náležející knebo doprovázející vojenské jednotky nebo složky Francie a operačních partnerů.

„Operačními partnery“ jsou evropské státy jiné než Francie, které byly po úzkých konzultacích:

- pozvány dopisem prezidenta Republiky Mali a schváleny a zmocněny vládou Republiky Mali k účasti v misích sil „Takuba“ na misích Francie v Mali;

- schváleny a zmocněny francouzskou stranou, aby sloužily pod francouzským velením v rámci sil „Takuba“ a v misích Francie v Mali.

Článek 2

1. Malijská strana uplatňuje ustanovení Dohody mezi vládou Republiky Mali a vládou Francouzské republiky upravující status sil „Serval“, sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013, na jednotky operačních partnerů, kteří výslovně písemně přijali práva a povinnosti stanovené v této Dohodě v souladu s textem v příloze.

2. Své výslovné přijetí práv a povinností uvedených v bodě 1 oznámí operační partner malijské straně a francouzské straně. Vstupuje v platnost dnem přijetí posledního z těchto oznámení a vztahuje se na jednotky operačního partnera po celou dobu jejich působení na území Republiky Mali.

3. Prováděním tohoto dodatkového protokolu není dotčeno provádění jiných dohod uzavřených mezi Republikou Mali a operačními partnery.

Článek 3

Jakýkoli spor týkající se uplatňování nebo výkladu těchto ustanovení mezi stranami bude řešen diplomatickou cestou.

Tento dopis a jeho příloha, jakož i výše uvedený dopis a jeho příloha představují dodatkový protokol mezi našimi dvěma vládami o statusu jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“.

Tento dodatkový protokol vstupuje v platnost dnem přijetí tohoto dopisu a je účinný do konce misí sil „Takuba“ a do jejich úplného a konečného odchodu z území Republiky Mali.

Tiébilé DRAME

podpis, kulaté razítko

Příloha: Text výslovného přijetí operačního partnera, adresovaný Francii a Mali.

Vážený pane prezidente,

Pro oznámení francouzské straně: V reakci na dopis adresovaný [X/X/X] prezidentem Republiky Mali, moje [vláda] přijímá rozmístění jednotek ozbrojených sil svého státu na území Republiky Mali v rámci sil „Takuba“ pod francouzským velením sil „Barkhane“, s cílem podpořit malijské ozbrojené síly v jejich boji proti organizovaným ozbrojeným skupinám provádějícím teroristické činnosti.

Následuje text níže uvedeného výslovného přijetí.

Pro oznámení malijské straně: N reakci na Váš dopis [X/X/X] moje [vláda] přijímá rozmístění jednotek ozbrojených sil svého státu na území Republiky Mali v rámci sil „Takuba“ pod francouzským velením sil „Barkhane“, s cílem podpořit malijské ozbrojené síly v jejich boji proti organizovaným ozbrojeným skupinám provádějícím teroristické činnosti.

Následuje text níže uvedeného výslovného přijetí.

Text přijetí:

„Podle článku 2 Dodatkového protokolu mezi vládou Republiky Mali a vládou Francouzské republiky upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“, sjednaného výměnou dopisů, k Dohodě mezi vládou Republiky Mali a vládou Francouzské republiky upravující status sil „Serval“, sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013 (dále jen „Dodatkový protokol“), moje vláda výslovně přijímá práva a povinnosti stanovené v článcích 1 až 11 Dohody mezi vládou Republiky Mali a vládou Francouzské republiky upravující status sil „Serval“, sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013, která zní následovně:

Článek 1

Po dobu svého nasazení dodržuje personál jednotky [X] právní předpisy platné v Republice Mali.

Uvedený personál se zdrží jakéhokoli jednání nebo činnosti neslučitelné s cíli této dohody.

Po dobu svého nasazení požívá personál jednotky [X] stejných imunit a výsad, jaké požívají experti na misích podle Úmluvy o výsadách a imunitách Organizace spojených národů ze dne 13. února 1946.

Článek 2

Personál jednotky [X] je oprávněn vstoupit na území malijské strany bez víza, pokud má vojenský nebo služební průkaz nebo platný cestovní pas a individuální nebo kolektivní rozkaz nebo jakýkoli podobný dokument vydaný vojenskými orgány operačního partnera [X].

Francouzské orgány poskytnou malijské straně jmenovitý seznam příslušného personálu před jeho příjezdem.

Článek 3

Personál jednotky [X] slouží pod francouzským velením v uniformě, v hodnosti a s označeními, která nosí v ozbrojených silách [X]. Kázeňská pravomoc je vyhrazena velení [X].

Článek 4

Malijská strana uznává pro personál jednotky [X] platnost řidičského průkazu vydaného operačním partnerem [X] nebo mezinárodního řidičského průkazu.

Článek 5

Při činnostech souvisejících s plněním této dohody se personál jednotky [X] pohybuje na území Republiky Mali bez omezení, a to včetně jejího vzdušného prostoru, přičemž používá dopravní prostředky, které má k dispozici a nemusí žádat o doprovod silami malijské strany. Z tohoto důvodu je jednotka [X] oprávněna využívat železnice, silnice, mosty, trajekty, letiště a přístavy bez placení cel, mýt, daní nebo jiných obdobných poplatků.

Jakékoli přesuny spojené s operační činností se oznamují příslušným malijským vojenským orgánům předem a v případě nouzové situace co nejdříve.

Článek 6

Personál jednotky [X] je oprávněn držet a nosit zbraně a munici, které jsou nezbytné pro činnosti související s prováděním této dohody. Personál jednotky [X] používá svou přidělenou zbraň v souladu správním řádem [X]. Tyto zbraně a munice jsou skladovány a střeženy podle pravidel [X].

Jednotka [X] je oprávněna přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany svého personálu, vybavení a zařízení a pozemků, které jí byly poskytnuty nebo svěřeny do péče.

Malijské orgány odpovědné za veřejný pořádek a bezpečnost usnadňují dohled a ochranu zařízení, v nichž jsou státní příslušníci [X], ve spolupráci se zástupci jednotky [X]. Přijímají příslušná bezpečnostní opatření na veřejných komunikacích, zejména pokud jde o dopravu.

Příslušníci jednotky [X], plnící úkoly ochrany státních příslušníků [X], jsou oprávněni přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob, a to i na veřejných komunikacích.

Článek 7

Pro činnosti související s prováděním této dohody je dovoz materiálu, vybavení, munice, zásob a zboží nezbytného pro jednotku [X] bezcelní a bez předchozí dovozní licence. Dovezené zboží může být na konci mise jednotky [X] znovu vyvezeno do [X] a osvobozeno od daně.

Nákupy zboží a služeb uskutečněné operačním partnerem [X] na území malijské strany v rámci této dohody jsou osvobozeny od všech daní, cel a poplatků.

Článek 8

Malijská strana se zavazuje podle svých možností poskytnout jednotce [X] materiál, zařízení a pozemky nezbytné pro činnosti související s prováděním této dohody, a to na základě jednoduché žádosti operačního partnera [X]. Toto poskytnutí je bezúplatné.

Operační partner [X] nebude požadovat písemné povolení malijské strany k provádění prací na těchto pozemcích a zařízeních, pokud takové práce nejsou zvlášť důležité. V tomto smyslu malijská strana vstřícně zváží každou žádost o povolení. Po ukončení mise jednotky [X] zůstane provedená práce ve vlastnictví malijské strany dle podmínek dohodnutých mezi malijskou stranou a operačním partnerem [X].

Pozemky a zařízení poskytnuté jednotce [X] jsou vráceny v použitém stavu malijské straně.

Malijská strana zmocňuje operačního partnera [X] používat komunikační systémy pro vlastní potřeby. Přístup k frekvenčnímu spektru poskytuje malijská strana bezúplatně.

Malijská strana poskytuje logistickou podporu požadovanou jednotkou [X] za podmínek dohodnutých mezi malijskou stranou a operačním partnerem [X].

Článek 9

Malijská strana a operační partner [X] se vzájemně vzdávají jakýchkoli postihů za vzájemné škody způsobené jejich personálu a majetku personálem nebo majetkem druhé strany, včetně škod majících za následek smrt, a to činy nebo nedbalostí spáchanými při rozmístění jednotky [X] nebo při plnění úkolů této jednotky.

Předchozí ustanovení se nepoužijí v případě hrubého pochybení nebo úmyslného zavinění. Hrubým pochybením se rozumí závažná chyba nebo hrubá nedbalost. Úmyslným zaviněním se rozumí pochybení spáchané pachatelem, který měl úmyslný záměr způsobit škodu.

Malijská strana hradí náhradu škod způsobených na majetku nebo osobě třetí strany, včetně případů, kdy je za ně částečně odpovědný operační partner [X]. V případě soudního řízení zahájeného u takových škod malijská strana zastoupí v řízení operačního partnera [X].

Článek 10

S osobami, které operační partner [X] případně zadrží, zachází a zajistí jejich střežení a bezpečnost v souladu s platnými pravidly mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv, zejména s Dodatkovým protokolem k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II), přijatým dne 8. června 1977, as Úmluvou proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984.

Malijská strana zajišťuje střežení a bezpečnost osob předaných francouzskou stranou nebo, ve výjimečných případech, přímo operačním partnerem [X], v souladu s platnými pravidly mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv, zejména s Dodatkovým protokolem k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II), přijatým dne 8. června 1977, a s Úmluvou proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984.

Malijská strana se s ohledem na smluvní a ústavní závazky Francie a [X] zavazuje v případě, že by předané osobě hrozil trest smrti nebo trest představující kruté, nelidské nebo ponižující zacházení, že tento trest nebude požadován, a pokud by hypoteticky byly tyto tresty vyneseny, že nebudou vykonány.

Žádná osoba, která byla na základě tohoto článku předána malijským orgánům, nesmí být předána třetí straně bez předchozího souhlasu příslušných francouzských orgánů a orgánů [X].

Operační partner [X], Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) nebo, po schválení malijskou stranou, kterýkoli jiný příslušný orgán pro lidská práva, mají právo na stálý přístup k předaným osobám.

Zástupci operačního partnera [X], Mezinárodního výboru Červeného kříže a případně jiného orgánu uvedeného v předchozím odstavci, jsou oprávněni navštívit všechna místa, kde se nacházejí předané osoby; budou mít přístup do všech prostorů používaných předanými osobami. Budou také oprávněni chodit na místa odjezdu, průjezdu nebo příjezdu předaných osob. Budou moci s předanými osobami mluvit bez svědků a v případě potřeby prostřednictvím tlumočníka.

Výše uvedení zástupci si mohou svobodně vybrat místa, která chtějí navštívit; délka a frekvence těchto návštěv nebudou omezeny. Návštěvy mohou být zakázány pouze z důvodu naléhavé vojenské nutnosti a pouze výjimečně a dočasně.

Malijská strana se zavazuje vést evidenci, ve které zaznamenává informace o každé předané osobě (totožnost předané osoby, datum předání, místo zadržení, zdravotní stav předané osoby, zabavený materiál nebo předměty).

Do této evidence může nahlédnout na základě své žádosti francouzská strana a operační partner [X], MVČK nebo případně jiný příslušný orgán pro lidská práva uvedený v pátém odstavci tohoto článku.

Předchozími ustanovení není dotčen přístup Mezinárodního výboru Červeného kříže k předaným osobám. Návštěvy předaných osob bude MVČK provádět v souladu se svými institucionálními pracovními postupy.

Článek 11

Jakýkoli spor mezi malijskou stranou a operačním partnerem [X] týkající se uplatňování nebo výkladu těchto ustanovení se řeší diplomatickou cestou.

Přijetím výše uvedených práv a povinností v souladu s článkem 2 dodatkového protokolu vláda [operačního partnera X] výslovně zbavuje francouzskou stranu jakékoli odpovědnosti za výkon těchto práv a povinností jak vládou [operačního partnera X], tak i vládou malijské strany.

Článek 12

Toto přijetí je účinné po dobu dvou let. Tato doba se automaticky prodlužuje.

Operační partner [X], malijská strana nebo francouzská strana mohou toto přijetí odvolat písemným oznámením.

Toto odvolání nabývá účinku podle podmínek, na nichž se společně dohodli operační partner [X], malijská strana a francouzská strana.“

Mám tu čest Vás informovat o souhlasu mé vlády s těmito ustanoveními. Váš dopis a moje odpověď proto představují dohodu mezi našimi dvěma vládami, která vstoupí v platnost tímto dnem a bude v platnosti do konce misí sil „Takuba“ a do jejího úplného a konečného odchodu z území Republiky Mali.

PŘEKLAD

VELVYSLANECTVÍ FRANCIE V MALI

č. 1901/MAECI

7. března 2013

Vážený pane ministře,

vážně znepokojen situací, která v současné době ovlivňuje severní území Republiky Mali, a v obavě o respektování její územní celistvosti,

s ohledem na Chartu Spojených národů a rezoluce Rady bezpečnosti č. 2056 (2012), 2071 (2012) a 2085 (2012), a na výslovnou žádost malijské vlády,

se naše dvě vlády dohodly na nasazení jednotky francouzských vojáků (dále jen „francouzská jednotka“) na území Republiky Mali na podporu malijských ozbrojených sil.

V této souvislosti mám tu čest Vám jménem své vlády nabídnout následující ustanovení, která se vztahují na francouzskou jednotku po celou dobu jejího nasazení na území Republiky Mali v rámci operací při poskytování vojenské pomoci malijskému státu a při ochraně francouzských státních příslušníků na celém jeho území.

Následující ustanovení upravují status francouzské jednotky v rámci jejich misí v Mali. Personál francouzské jednotky tvoří vojenský personál patřící k jednotkám nebo útvarům pozemních sil, námořních sil, vzdušných sil nebo národního četnictva nebo jakéhokoli jiného francouzského vojenského sboru.

Článek 1

Po dobu svého nasazení dodržuje personál francouzské jednotky zákony a zvyklosti platné v Republice Mali.

Uvedený personál se zdrží jakéhokoli jednání nebo činnosti neslučitelné s cíli této dohody.

Po dobu svého nasazení požívá personál francouzské jednotky stejných imunit a výsad, jaké požívají znalci podle Úmluvy o výsadách a imunitách Organizace spojených národů ze dne 13. února 1946.

Článek 2

Personál francouzské jednotky je oprávněn vstoupit na území malijské strany bez víza, pokud má vojenský nebo služební průkaz nebo platný cestovní pas a individuální nebo kolektivní rozkaz nebo jakýkoli podobný dokument vydaný vojenskými orgány francouzské strany.

Článek 3

Personál francouzské jednotky slouží pod francouzským velením v uniformě, v hodnosti a s označeními, která nosí ve francouzských ozbrojených silách. Kázeňská pravomoc je vyhrazena francouzskému velení.

Článek 4

Malijská strana uznává pro personál francouzské jednotky platnost řidičského průkazu vydaného francouzskou stranou nebo mezinárodního řidičského průkazu.

Článek 5

Při činnostech souvisejících s plněním této dohody se personál francouzské jednotky pohybuje na území Republiky Mali bez omezení, a to včetně jejího vzdušného prostoru, přičemž používá dopravní prostředky, které má k dispozici a nemusí žádat o doprovod silami malijské strany. Z tohoto důvodu je francouzská jednotka oprávněna využívat železnice, silnice, mosty, trajekty, letiště a přístavy bez placení cel, mýt, daní nebo jiných obdobných poplatků.

Článek 6

Personál francouzské jednotky je oprávněn držet a nosit zbraně a munici, které jsou nezbytné pro činnosti související s prováděním této dohody. Personál francouzské jednotky používá svou přidělenou zbraň v souladu s právním řádem Francie. Tyto zbraně a munice jsou skladovány a střeženy podle francouzských pravidel.

Francouzská jednotka je oprávněna přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany svého personálu, vybavení a zařízení a pozemků, které jí byly poskytnuty nebo svěřeny do péče.

Malijské orgány odpovědné za veřejný pořádek a bezpečnost usnadňují dohled a ochranu zařízení, v nichž jsou francouzští státní příslušníci, ve spolupráci se zástupci francouzské jednotky. Přijímají příslušná bezpečnostní opatření na veřejných komunikacích, zejména pokud jde o dopravu.

Příslušníci francouzské jednotky, plnící úkoly ochrany francouzských státních příslušníků, jsou oprávněni přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob, a to i na veřejných komunikacích.

Článek 7

Pro činnosti související s prováděním této dohody je dovoz materiálu, vybavení, munice, zásob a spotřebního zboží nezbytného pro francouzskou jednotku bezcelní a bez předchozí dovozní licence. Dovezené zboží může být na konci mise francouzské jednotky znovu vyvezeno do Francie a osvobozeno od daně.

Nákupy zboží a služeb uskutečněné francouzskou stranou na území malijské strany v rámci této dohody jsou osvobozeny od všech daní, cel a poplatků.

Článek 8

Malijská strana se zavazuje podle svých možností bezúplatně poskytnout francouzské jednotce materiály, zařízení a pozemky, které jsou nezbytné pro činnosti související s prováděním této dohody, a to na základě jednoduché žádosti francouzské strany.

Francouzská strana nebude požadovat písemné povolení malijské strany k provádění prací na těchto pozemcích a zařízeních, pokud takové práce nejsou zvlášť důležité. V tomto smyslu malijská strana vstřícně zváží každou žádost o povolení. Po ukončení mise francouzské jednotky zůstane provedená práce ve vlastnictví malijské strany dle podmínek dohodnutých mezi smluvními stranami.

Pozemky a zařízení poskytnuté francouzské jednotce jsou vráceny v použitém stavu malijské straně.

Malijská strana zmocňuje francouzskou stranu používat komunikační systémy pro své vlastní potřeby. Přístup k frekvenčnímu spektru poskytuje malijská strana bezúplatně.

Malijská strana poskytuje logistickou podporu požadovanou francouzskou jednotkou za podmínek dohodnutých mezi oběma smluvními stranami.

Článek 9

Smluvní strany se vzájemně vzdávají jakýchkoli postihů za vzájemné škody způsobené jejich personálu a majetku personálem nebo majetkem druhé strany, včetně škod majících za následek smrt, a to činy nebo nedbalostí spáchanými při rozmístění francouzské jednotky nebo při plnění misí této jednotky.

Předchozí ustanovení se nepoužijí v případě hrubého pochybení nebo úmyslného zavinění. Hrubým pochybením se rozumí závažná chyba nebo hrubá nedbalost. Úmyslným zaviněním se rozumí pochybení spáchané pachatelem, který měl úmyslný záměr způsobit škodu.

Malijská strana hradí náhradu škod způsobených na majetku nebo osobě třetí strany, včetně případů, kdy je za ně částečně odpovědná francouzská strana. V případě soudního řízení zahájeného u takových škod malijská strana zastoupí v řízení francouzskou stranu.

Článek 10

S osobami, které francouzská strana případně zadrží, zachází a zajistí jejich střežení a bezpečnost v souladu s platnými pravidly mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv, zejména s Dodatkovým protokolem k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II), přijatým dne 8. června 1977, as Úmluvou proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984.

Malijská strana zajišťuje střežení a bezpečnost osob předaných francouzskou stranou v souladu splatnými pravidly mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv, zejména s Dodatkovým protokolem k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II), přijatým dne 8. června 1977, a s Úmluvou proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984.

Malijská strana se s ohledem na smluvní a ústavní závazky Francie zavazuje v případě, že by předané osobě hrozil trest smrti nebo trest představující kruté, nelidské nebo ponižující zacházení, že tento trest nebude ani vyžadován a ani vynesen, a pokud by hypoteticky byly tyto tresty vyneseny, že nebudou vykonány.

Žádná osoba, která byla na základě tohoto článku předána malijským orgánům, nesmí být předána třetí straně bez předchozího souhlasu příslušných francouzských orgánů.

Francouzská strana, Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) nebo, po schválení malijskou stranou, kterýkoli jiný příslušný orgán pro lidská práva, mají právo na permanentní přístup k předaným osobám.

Zástupci francouzské strany, Mezinárodního výboru Červeného kříže a případně jiného orgánu uvedeného v předchozím odstavci, jsou oprávněni navštívit všechna místa, kde se nacházejí předané osoby; budou mít přístup do všech prostorů používaných předanými osobami. Budou také oprávněni chodit na místa odjezdu, průjezdu nebo příjezdu předaných osob. Budou moci s předanými osobami mluvit bez svědků a v případě potřeby prostřednictvím tlumočníka.

Výše uvedení zástupci si mohou svobodně vybrat místa, která chtějí navštívit; délka a frekvence těchto návštěv nebudou omezeny. Návštěvy mohou být zakázány pouze z důvodu naléhavé vojenské nutnosti a pouze výjimečně a dočasně.

Malijská strana se zavazuje vést evidenci, ve které zaznamenává informace o každé předané osobě (totožnost předané osoby, datum předání, místo zadržení, zdravotní stav předané osoby).

Do této evidence můžou nahlédnout na základě své žádosti smluvní strany této dohody, MVČK nebo případně jiný příslušný orgán pro lidská práva uvedený v pátém odstavci tohoto článku.

Předchozími ustanoveními není dotčen přístup Mezinárodního výboru Červeného kříže k předaným osobám. Návštěvy předaných osob bude MVČK provádět v souladu se svými institucionálními pracovními postupy.

Článek 11

Jakýkoli spor mezi oběma stranami týkající se uplatňování nebo výkladu těchto ustanovení se řeší diplomatickou cestou.

Článek 12

Touto výměnou dopisů nedochází k ukončení dohody o vojensko-technické spolupráci ze dne 6. května 1985.

Byl bych Vám vděčný, kdybyste mě informoval, zda s výše uvedenými ustanoveními Vaše vláda souhlasí. V tom případě bude tento dopis a Vaše odpověď představovat dohodu mezi našimi dvěma vládami o statusu francouzské jednotky.

Tato dohoda vstoupí v platnost v den Vaší odpovědi a bude v platnosti do konce misí francouzské jednotky a do jejího úplného a konečného návratu na území Francouzské republiky.

CHRISTIAN ROUYER

velvyslanec Francie v Mali

podpis, kulaté razítko

PŘEKLAD

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MINISTR

REPUBLIKA MALI

Koulouba, 8. března 2013

PRO

JEHO EXCELENCI PANA

VELVYSLANCE FRANCOUZSKÉ

REPUBLIKY V MALI

BAMAKO

Vážený pane velvyslanče,

potvrzuji přijetí Vašeho dopisu ze dne 7. března 2013, který zní:

„Vážený pane ministře,

vážně znepokojen situací, která v současné době ovlivňuje severní území Republiky Mali, a v obavě o respektování její územní celistvosti,

s ohledem na Chartu Spojených národů a rezoluce Rady bezpečnosti č. 2056 (2012), 2071 (2012) a 2085 (2012), a na výslovnou žádost malijské vlády,

se naše dvě vlády dohodly na nasazení jednotky francouzských vojáků (dále jen „francouzská jednotka“) na území Republiky Mali na podporu malijských ozbrojených sil.

V této souvislosti mám tu čest Vám jménem své vlády nabídnout následující ustanovení, která se vztahují na francouzskou jednotku po celou dobu jejího nasazení na území Republiky Mali v rámci operací při poskytování vojenské pomoci malijskému státu a při ochraně francouzských státních příslušníků na celém jeho území.

Následující ustanovení upravují status francouzské jednotky v rámci jejich misí v Mali. Personál francouzské jednotky tvoří vojenský personál patřící k jednotkám nebo útvarům pozemních sil, námořních sil, vzdušných sil nebo národního četnictva nebo jakéhokoli jiného francouzského vojenského sboru.

Článek 1

Po dobu svého nasazení dodržuje personál francouzské jednotky zákony a zvyklosti platné v Republice Mali.

Uvedený personál se zdrží jakéhokoli jednání nebo činnosti neslučitelné s cíli této dohody.

Po dobu svého nasazení požívá personál francouzské jednotky stejných imunit a výsad, jaké požívají znalci podle Úmluvy o výsadách a imunitách Organizace spojených národů ze dne 13. února 1946.

Článek 2

Personál francouzské jednotky je oprávněn vstoupit na území malijské strany bez víza, pokud má vojenský nebo služební průkaz nebo platný cestovní pas a individuální nebo kolektivní rozkaz nebo jakýkoli podobný dokument vydaný vojenskými orgány francouzské strany.

Článek 3

Personál francouzské jednotky slouží pod francouzským velením v uniformě, v hodnosti a s označeními, která nosí ve francouzských ozbrojených silách. Kázeňská pravomoc je vyhrazena francouzskému velení.

Článek 4

Malijská strana uznává pro personál francouzské jednotky platnost řidičského průkazu vydaného francouzskou stranou nebo mezinárodního řidičského průkazu.

Článek 5

Při činnostech souvisejících s plněním této dohody se personál francouzské jednotky pohybuje na území Republiky Mali bez omezení, a to včetně jejího vzdušného prostoru, přičemž používá dopravní prostředky, které má k dispozici a nemusí žádat o doprovod silami malijské strany. Z tohoto důvodu je francouzská jednotka oprávněna využívat železnice, silnice, mosty, trajekty, letiště a přístavy bez placení cel, mýt, daní nebo jiných obdobných poplatků.

Článek 6

Personál francouzské jednotky je oprávněn držet a nosit zbraně a munici, které jsou nezbytné pro činnosti související s prováděním této dohody. Personál francouzské jednotky používá svou přidělenou zbraň v souladu správním řádem Francie. Tyto zbraně a munice jsou skladovány a střeženy podle francouzských pravidel.

Francouzská jednotka je oprávněna přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany svého personálu, vybavení a zařízení a pozemků, které jí byly poskytnuty nebo svěřeny do péče.

Malijské orgány odpovědné za veřejný pořádek a bezpečnost usnadňují dohled a ochranu zařízení, v nichž jsou francouzští státní příslušníci, ve spolupráci se zástupci francouzské jednotky. Přijímají příslušná bezpečnostní opatření na veřejných komunikacích, zejména pokud jde o dopravu.

Příslušníci francouzské jednotky, plnící úkoly ochrany francouzských státních příslušníků, jsou oprávněni přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob, a to i na veřejných komunikacích.

Článek 7

Pro činnosti související s prováděním této dohody je dovoz materiálu, vybavení, munice, zásob a spotřebního zboží nezbytného pro francouzskou jednotku bezcelní a bez předchozí dovozní licence. Dovezené zboží může být na konci mise francouzské jednotky znovu vyvezeno do Francie a osvobozeno od daně.

Nákupy zboží a služeb uskutečněné francouzskou stranou na území malijské strany v rámci této dohody jsou osvobozeny od všech daní, cel a poplatků.

Článek 8

Malijská strana se zavazuje podle svých možností bezúplatně poskytnout francouzské jednotce materiály, zařízení a pozemky, které jsou nezbytné pro činnosti související s prováděním této dohody, a to na základě jednoduché žádosti francouzské strany.

Francouzská strana nebude požadovat písemné povolení malijské strany k provádění prací na těchto pozemcích a zařízeních, pokud takové práce nejsou zvlášť důležité. V tomto smyslu malijská strana vstřícně zváží každou žádost o povolení. Po ukončení mise francouzské jednotky zůstane provedená práce ve vlastnictví malijské strany dle podmínek dohodnutých mezi smluvními stranami.

Pozemky a zařízení poskytnuté francouzské jednotce jsou vráceny v použitém stavu malijské straně.

Malijská strana zmocňuje francouzskou stranu používat komunikační systémy pro své vlastní potřeby. Přístup k frekvenčnímu spektru poskytuje malijská strana bezúplatně.

Malijská strana poskytuje logistickou podporu požadovanou francouzskou jednotkou za podmínek dohodnutých mezi oběma smluvními stranami.

Článek 9

Smluvní strany se vzájemně vzdávají jakýchkoli postihů za vzájemné škody způsobené jejich personálu a majetku personálem nebo majetkem druhé strany, včetně škod majících za následek smrt, a to činy nebo nedbalostí spáchanými při rozmístění francouzské jednotky nebo při plnění misí této jednotky.

Předchozí ustanovení se nepoužijí v případě hrubého pochybení nebo úmyslného zavinění. Hrubým pochybením se rozumí závažná chyba nebo hrubá nedbalost. Úmyslným zaviněním se rozumí pochybení spáchané pachatelem, který měl úmyslný záměr způsobit škodu.

Malijská strana hradí náhradu škod způsobených na majetku nebo osobě třetí strany, včetně případů, kdy je za ně částečně odpovědná francouzská strana. V případě soudního řízení zahájeného u takových škod malijská strana zastoupí v řízení francouzskou stranu.

Článek 10

S osobami, které francouzská strana případně zadrží, zachází a zajistí jejich střežení a bezpečnost v souladu s platnými pravidly mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv, zejména s Dodatkovým protokolem k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II), přijatým dne 8. června 1977, as Úmluvou proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984.

Malijská strana zajišťuje střežení a bezpečnost osob předaných francouzskou stranou v souladu splatnými pravidly mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv, zejména s Dodatkovým protokolem k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II), přijatým dne 8. června 1977, a s Úmluvou proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984.

Malijská strana se s ohledem na smluvní a ústavní závazky Francie zavazuje v případě, že by předané osobě hrozil trest smrti nebo trest představující kruté, nelidské nebo ponižující zacházení, že tento trest nebude ani vyžadován a ani vynesen, a pokud by hypoteticky byly tyto tresty vyneseny, že nebudou vykonány.

Žádná osoba, která byla na základě tohoto článku předána malijským orgánům, nesmí být předána třetí straně bez předchozího souhlasu příslušných francouzských orgánů.

Francouzská strana, Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) nebo, po schválení malijskou stranou, kterýkoli jiný příslušný orgán pro lidská práva, mají právo na permanentní přístup k předaným osobám.

Zástupci francouzské strany, Mezinárodního výboru Červeného kříže a případně jiného orgánu uvedeného v předchozím odstavci, jsou oprávněni navštívit všechna místa, kde se nacházejí předané osoby; budou mít přístup do všech prostorů používaných předanými osobami. Budou také oprávněni chodit na místa odjezdu, průjezdu nebo příjezdu předaných osob. Budou moci s předanými osobami mluvit bez svědků a v případě potřeby prostřednictvím tlumočníka.

Výše uvedení zástupci si mohou svobodně vybrat místa, která chtějí navštívit; délka a frekvence těchto návštěv nebudou omezeny. Návštěvy mohou být zakázány pouze z důvodu naléhavé vojenské nutnosti a pouze výjimečně a dočasně.

Malijská strana se zavazuje vést evidenci, ve které zaznamenává informace o každé předané osobě (totožnost předané osoby, datum předání, místo zadržení, zdravotní stav předané osoby).

Do této evidence můžou nahlédnout na základě své žádosti smluvní strany této dohody, MVČK nebo případně jiný příslušný orgán pro lidská práva uvedený v pátém odstavci tohoto článku.

Předchozími ustanoveními není dotčen přístup Mezinárodního výboru Červeného kříže k předaným osobám. Návštěvy předaných osob bude MVČK provádět v souladu se svými institucionálními pracovními postupy.

Článek 11

Jakýkoli spor mezi oběma stranami týkající se uplatňování nebo výkladu těchto ustanovení se řeší diplomatickou cestou.

Článek 12

Touto výměnou dopisů nedochází k ukončení dohody o vojensko-technické spolupráci ze dne 6. května 1985.

Byl bych Vám vděčný, kdybyste mě informoval, zda s výše uvedenými ustanoveními Vaše vláda souhlasí. V tom případě bude tento dopis a Vaše odpověď představovat dohodu mezi našimi dvěma vládami o statusu francouzské jednotky.

Tato dohoda vstoupí v platnost v den Vaší odpovědi a bude v platnosti do konce misí francouzské jednotky a do jejího úplného a konečného návratu na území Francouzské republiky.“

Mám tu čest Vás informovat o souhlasu mé vlády s těmito ustanoveními. Váš dopis a moje odpověď proto představují dohodu mezi našimi dvěma vládami, která vstoupí v platnost tímto dnem a bude v platnosti do konce misí francouzské jednotky a do jejího úplného a konečného návratu na území Francouzské republiky.

Tieman Hubert COULIBALY

podpis, kulaté razítko

Přesunout nahoru