Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 18/2021 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách

Datum vyhlášení 03.05.2021
Uzavření smlouvy 06.03.2019
Platnost od 09.05.2021
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. března 2019 byla v Buenos Aires podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.


Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 20 dne 9. května 2021.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SMLOUVA MEZI

ČESKOU REPUBLIKOU

A

ARGENTINSKOU REPUBLIKOU

O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI

V CELNÍCH OTÁZKÁCH

Česká republika

a

Argentinská republika

(dále jen „strany* j,

BEROUCE V UVAHU, že porušování celních předpisů poškozuje bezpečnost stran a jejich ekonomické, obchodní, fiskální, sociální, kulturní a zdravotní zájmy;

BEROUCE V ÚVAHU důležitost přesného stanovení cel, daní a jiných obdobných peněžitých plnění vybíraných v souvislosti s dovozem a vývozem zboží a zajištěni řádného prosazování zákazů, omezení a kontrolních opatřeni celními správami ve vztahu k určitému zboží;

UZNÁVAJÍCE potřebu mezinárodní spolupráce v otázkách spojených s uplatňováním a prosazováním svých celních předpisů;

BEROUCE V ÚVAHU zvyšující se celosvětový zájem o bezpečnost a usnadňování mezinárodního dodavatelského řetězce a usnesení Rady pro celní spolupráci z cenná 2002 reagující na tento problém;

UZNÁVAJÍCE důležitost dosažení rovnováhy mezi dodržováním předpisů a usnadňováním obchodu s cílem zajistit plynulý tok zákonného obchodu a posílit schopnost vlád zajistit ochranu společnosti a státních příjmů;

JSOUCE PŘESVĚDČENY, že mezinárodní obchod bude usnadněn přijetím moderních kontrolních technik, jako je řízeni rizik, celními správami;

UZNÁVAJÍCE, že mezinárodní výměna informací je základní součástí účinného řízení rizik, a že tato výměna informací by měla být založena na jasných právních předpisech;

S OHLEDEM NA příslušné nástroje Rady pro celní spolupráci, a to zejména na Doporučeni o vzájemné správní pomoci z 5. prosince 1953;

S OHLEDEM I NA mezinárodní úmluvy, jimiž jsou obě strany vázány, obsahující zákazy, omezení a kontrolní opatřeni ve vztahu k určitému zboží;

SE DOHODLY takto

Článek 1

Definice

Pro účely teto smlouvy:

1. „Celní správa“ znamená v České republice Generální ředitelství cel a v Argentinské republice Federální správu veřejných příjmů - Generální celní ředitelství;

2. „Celní předpisy“ znamenají soubor právních předpisů uplatnitelných či vymahatelných celní správou strany v souvislosti s dovozem, vývozem, překládkou, tranzitem, skladováním a pohybem zboží, včetně ustanovení právních předpisů upravujících opatření týkající se zákazů, omezení a kontrol;

3. „Celní delikt“ znamená jakékoli porušení nebo pokus o porušení celních předpisů strany;

4. „Mezinárodní dodavatelský řetězec“ znamená veškeré procesy zahrnuté v přeshraničním pohybu zboží z místa původu do místa konečného určení;

5. „Osoba“ znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu;

6. „Úředník“ znamená jakéhokoliv úředníka celní správy nebo jiného státního úředníka určeného celní správou;

7. „Informace“ znamenají veškeré údaje, ať již zpracované či analyzované, nebo nezpracované, a dokumenty, zprávy a další sdělení v jakékoli formě, včetně elektronické, nebo jejich ověřené kopie;

8. „Dožadující celní správa“ znamená celní správu, která žádá o pomoc;

9. „Dožádaná celní správa“ znamená celní správu, od které je pomoc žádána;

10. „Dožadující stranou“ se rozumí strana této smlouvy, k níž patří dožadující celní správa;

11. „Dožádanou stranou“ se rozumí strana teto smlouvy, k níž patří dožádaná celní správa;

12. „Omamné a psychotropní látky“ znamenají látky uvedené na seznamu I, II a IV Jednotné úmluvy Organizace spojených národů o omamných látkách z 30. března 1961 a látky uvedené na seznamu 1, II, III, IV Úmluvy Organizace spojených národů o psychotropní ch látkách z 21. února 1971;

13. „Prekurzory“ představují látky a jejich soli uvedené v seznamu 1 a 11 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z 20. prosince 1988;

14. „Exempláře CITES“ znamenají ohrožené druhy volně žijících živočichů a rostlin uvedené v Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin z 3. března 1973;

15. „Osobní údaje“ znamenají jakékoli informace vztahující se k určené nebo určitelné fyzické nebo právnické osobě.

Článek 2

Působnost smlouvy

1. Strany si budou prostřednictvím celních správ a za podmínek uvedených v této smlouvě vzájemně poskytovat správní pomoc za účelem uplatňování celních předpisů, prevence, šetření a boje proti celním deliktům a za účelem zajištění bezpečnosti mezinárodního dodavatelského řetězce.

2. Tato smlouva neupravuje vymáhání cel, daní a jiných obdobných peněžitých plněni na území dožádané strany, k jejichž úhradě vznikla povinnost na území dožadující strany.

3. Jakákoli činnost prováděná stranou podle této smlouvy bude v souladu s ustanoveními právních předpisů a v mezích pravomocí její celní správy a podle jejích možností.

4. Tato smlouva se nedotýká jiných mezinárodních smluv, jimiž jsou strany vázány, a nezahrnuje ani poskytování právní pomoci ve věcech trestních, která náleží do působnosti justičních orgánů.

5. Ustanovení této smlouvy nebudou zakládat právo jakékoli třetí strany nebo osoby zdržovat vykonání žádosti.

Článek 3

Rozsah všeobecné pomoci

1. Celní správy si budou na žádost nebo zvláštního podnětu poskytoval pomoc formou výměny informací, která pomůže zajistit správné uplatňování celních předpisů a prevenci, Šetření a potírání celních deliktů, včetně těch, které se týkají:

a) stanovení cel a správného určení celní hodnoty zboží a jeho sazebního zařazení:

b) dodržování opatření týkajících se zákazu, omezení, preferenčního zacházení nebo osvobození související s dovozem, vývozem, tranzitem zboží nebo jinými celními režimy;

c) dodržování předpisů týkajících se exemplářů CITES;

d) uplatňování pravidel týkajících se nepreferenčního původu zboží;

e) prevence a potírání celních deliktů a nedovoleného obchodování s omamnými a psychotropními látkami.

2. Při získávání informací jedná dožádaná celní správa svým jménem.

Článek 4

Technická spolupráce a pomoc

1. Na žádost poskytne dožádaná celní správa veškeré informace o celních předpisech a postupech uplatnitelných její stranou a informace týkající se předmětného celního deliktu.

2. Každá celní správa bude na základě žádosti nebo z vlastního podnětu sdělovat veškeré informace týkající se:

a) nových technik vymáhání práva, které prokázaly svojí účinnost;

b) nových trendů, prostředků nebo metod páchání celních deliktů;

c) zboží, o kterém je známo, že je předmětem celních deliktů, a o metodách přepravy a uskladňování tohoto zboží;

d) osob, o nichž je známo, že se dopustily celního deliktu nebo o nichž panuje podezření, že se celní delikt chystají spáchat;

e) veškerých dalších údajů a statistik, které mohou celním správám pomoci s hodnocením rizik pro účely kontroly ti podpory.

Článek 5

Konkrétní typy informací

1. Na žádost poskytne dožádaná celní správa dožadující celní správě informace o tom, zda:

a) zboží dovezené na území dožadující strany bylo z území dožádané strany vyvezeno v souladu s právními předpisy;

b) zboží vyvezené z území dožadující strany bylo na území dožádané strany dovezeno v souladu s právními předpisy; nebo

c) zboží převážené přes území jedné ze stran bylo tímto územím provezeno v souladu s právními předpisy.

2. Pokud to bude požadováno, bude informace obsahovat případné celní postupy uplatněné na toto zboží, a zejména postupy, které byly použity pro propuštění tohoto zboží.

Článek 6

Zvláštní druhy pomoci

Na žádost bude dožádaná celní správa v možném rozsahu sledovat a poskytovat dožadující celní správě informace o:

a) osobách, které se dopustily celního deliktu nebo jsou podezřelé, že zamýšlejí spáchat celní delikt na území dožadující strany, zejména o těch, které přijíždějí na území nebo vyjíždějí z území dožádané strany;

b) zboží v tranzitu, poštovním styku a uskladněném zboží, o němž má dožadující celní správa důvodné podezření z nedovoleného obchodu na celním území dožádané strany;

c) místech, o kterých je známo nebo o nichž existuje důvodné podezření, žc byla či jsou využívána ke spáchání celního deliktu na území dožadující strany;

d) dopravních prostředcích, včetně kontejnerů a poštovních zásilek, které byly použity, nebo existuje důvodné podezření, že byly použity ke spáchání celního deliktu na území dožadující strany;

e) činnostech, které mohou mít souvislost s nedovoleným obchodem s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory;

f) činnostech, které mohou mít souvislost s nedovoleným obchodem s exempláři CITES.

Článek 7

Pomoc při uplatňování a vymáhání celních předpisů

1. Celní správy si z vlastního podnětu nebo na žádost vzájemně poskytnou informace o plánovaných, probíhajících nebo ukončených činnostech, které zakládají důvodné podezření, že byl spáchán nebo bude spáchán celní delikt na území dotčené strany.

2. V situacích, kdy by mohlo dojít ke značnému poškození hospodářství, veřejného zdraví, vnitřní bezpečnosti včetně bezpečnosti mezinárodního dodavatelského řetězce nebo jiných důležitých zájmů jedné strany, poskytne druhá strana, kdykoli to bude možné, takovéto informace z vlastního podnětu a neprodleně.

3. Celním správám dále také nic v této smlouvě nebrání poskytovat z vlastního podnětu informace o činnostech, které by mohly vést k celním deliktům na území druhé strany.

Článek 8

Pomoc při stanoveni dovozních a vývozních cel a daní

Na žádost poskytne dožádaná celní správa informace, aby dožadující celní správě pomohla správně uplatňovat celní předpisy.

Článek 9

Předávání žádostí

1. Žádosti o pomoc podle této smlouvy si budou přímo předávat celní správy. Každá celní správa určí za tímto účelem oficiální kontaktní místo a poskytne o něm bližší informace.

2. Žádosti o pomoc podle této smlouvy budou zasílány písemně nebo za použití technických prostředků komunikace a budou k nim přiloženy veškeré informace považované za užitečné pro vyhovění takovým žádostem. Dožádaná celní správa může požadovat písemné potvrzení žádostí podaných za použití technických prostředků komunikace. Pokud to budou vyžadovat okolnosti, mohou být neformální žádosti podány ústně. Takové žádosti budou co nejdříve potvrzeny písemně, nebo pokud je to přijatelné pro dožádanou i dožadující celní správu, za použití technických prostředků komunikace.

3. Žádost bude předložena buď v úředním jazyce dožádané strany, nebo v angličtině. Veškeré dokumenty přiložené k žádosti budou v nezbytném rozsahu přeloženy do úředního jazyka státu dožádané strany nebo do angličtiny.

4. Žádosti zaslané podle odstavce 2 tohoto článku budou obsahovat tyto náležitosti:

a) název dožadující celní správy;

b) věc, o kterou se jedná, druh dožadované pomoci a odůvodnění žádosti;

c) stručný popis prověřované věci a platná ustanovení právních předpisů; a

d) jména a adresy osob, kterých se žádost týká, pokud jsou známy.

5. Pokud žádost nesplňuje formální náležitosti, dožadující celní správa na vyžádání co nejdříve zajistí jejich opravu nebo doplnění. Přijetí předběžných opatření tím není dotčeno.

6. V případě, kdy dožadující celní správa žádá, aby byl použit určitý postup nebo metodika, vyhoví dožádaná celní správa této žádosti, pokud není v rozporu splatnými právními a správními předpisy dožádané strany.

Článek 10

Spisy a informace

1. Pokud jsou v rámci spolupráce podle této smlouvy poskytovány kopie spisů, dokumentů a dalších materiálů, budou řádné ověřeny.

2. Dožadující celní správa si může vyžádal originály spisů, dokumentů a dalších materiálů pouze za výjimečných okolností, kdy by ověřené kopie nebyly dostačující. Dožádaná celní správa může poskytnout tyto originály spisů, dokumentů a dalších materiálů za předpokladu, že dožadující celní správa souhlasí s dodržením veškerých podmínek a požadavků určených dožádanou stranou.

3. Předané originály spisů, dokumentů a dalších dokumentů budou navráceny co nejdříve, práva dožádané celní správy nebo třetích stran k těmto originálům zůstanou nedotčena. Na žádost budou originály vráceny neprodleně.

4. Dožádaná celní správa dodá společně s poskytnutými informacemi veškeré nezbytné pokyny pro jejich výklad nebo využití.

Článek 11

Vyřizování žádostí

1. Dožádaná celní správa přijme veškerá přiměřená opatření k vyřízení žádosti v přiměřeném čase a v případě nutnosti bude iniciovat všechna nezbytná opatření pro její vyřízení.

2. Pokud dožádaná celní správa nemá požadovanou informaci, přijme veškerá nezbytná opatřeni pro její získání. Pokud to bude nezbytné, může dožádané celní správě při poskytování pomoci asistovat jiný příslušný orgán dožádané strany. Nicméně odpovědi na žádosti budou sdělovány pouze dožádanou celní správou.

3. V případech, kdy dožádaná celní správa není orgánem příslušným pro vyhovění žádosti, žádost buď neprodleně předá příslušnému orgánu, který na žádost odpoví podle svých pravomocí v souladu s vnitrostátními právními předpisy dožádané strany, nebo poradí dožadující celní správě vhodný postup, který je nutné použít ve spojitosti s takovou žádostí.

4. Dožádaná celní správa provede v souladu s její národní legislativou na žádost dožadující celní správy veškerá nezbytná šetření a provede ověření, kontroly a dotazování ve spojitosti se záležitostmi uvedenými v této smlouvě.

5. Výsledky těchto šetřeni, ověřování, kontrol a dotazování budou dožadující celní správě sděleny co nejdříve.

Článek 12

Experti a svědci

1. Na žádost může dožádaná celní správa zmocnit své úředníky, aby se dostavili před soud nebo tribunál na území dožadující strany jako experti nebo svědci ve věci týkající se uplatňování celních předpisů.

2. V žádosti o dostavení se celních úředníků jako expertů nebo svědků musí být jasně definováno, v jakém případu a v jaké odbornosti se mají úředníci dostavit.

Článek 13

Účast úředníků na celním území druhé strany

1. Na písemnou žádost a za podmínek, které sama stanoví, může dožádaná celní správa povolit přítomnost úředníků dožadující celní správy na svém celním území v případech, kdy její úředníci provádějí šetření celních deliktů, které jsou předmětem zájmu dožadující strany, včetně jejich přítomnosti při těchto šetřeních.

2. Úředníci dožadující celní správy vystupují na území dožádané strany výhradně ve funkci poradce. Odstavec 1 nedává těmto úředníkům žádná zákonná nebo vyšetřující oprávnění, která jsou svěřena celním úředníkům dožádané celní správy v souladu s jejími vnitrostátními právními předpisy.

3. Úředníci dožadující celní správy, nacházející se na území druhé strany za podmínek uvedených v odstavci 1, musejí být vždy schopni prokázat svou úřední funkci. Takoví úředníci nesmějí nosit uniformu ani zbraň.

4. Úředníkům uvedeným v odstavci 1 bude po dobu jejich pobytu na území druhé strany poskytnuta stejná ochrana, jakou požívají úředníci celní správy dožádané strany v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy této strany, přičemž jsou odpovědni za jakékoliv protiprávní jednání, kterého by se mohli dopustit.

5. Na žádost bude dožadující celní správa informována o čase a místě konání akce, jež má být provedena na základě žádosti o pomoc, aby tato akce mohla být koordinována.

Článek 14

Využití informací

1. Veškeré informace sdělené podle této smlouvy budou využívány pouze příslušnými úředníky a pouze k účelům a za podmínek stanovených v této smlouvě. K jiným účelům mohou být tyto informace použity pouze na základě písemného souhlasu celní správy, která je poskytla, a budou podléhat jakýmkoli omezením stanoveným touto celní správou.

2. Veškeré informace sdělené podle této smlouvy se budou řídit povinností zachování mlčenlivosti a budou podléhat přinejmenším stejné ochraně, jaké podléhá tentýž druh informací podle ustanovení vnitrostátních právních předpisů dožádané strany.

3. Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 mohou být informace související s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory a exempláři CITES sděleny příslušným orgánům dožadující strany přímo se podílejícím na boji proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a exempláři CITES. Kromě toho mohou být informace týkající se porušení právních předpisů spojených s veřejným zdravím, veřejným pořádkem, vnitřní bezpečností nebo ochranou životního prostředí strany, jejíž celní správa tyto informace obdržela, předány příslušným státním orgánům, které se těmito záležitostmi zabývají.

4. Tato smlouva se nedotýká závazků stran nebo jejich celních správ, vyplývajících z mezinárodních smluv a právních předpisů, kterými jsou vázány.

5. Ustanovení odstavce 1 nebude bránit využití informací v jakýchkoli soudních nebo správních řízeních následně zahájených pro porušení celních předpisů.

6. V souladu s účely a v rámci působnosti této smlouvy mohou strany získané informace využít jako důkaz:

a) ve svých důkazních protokolech, zprávách a svědectvích a

b) ve správních řízeních a s nimi souvisejících soudních řízeních.

Článek 15

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů bude podléhat platným vnitrostátním právním předpisům stran, pokud pravidla uvedená v tomto článku nestanoví jinak:

a) osobní údaje, které dožadující celní správa získala, mohou být využity jen pro účely této smlouvy. Dožádaná celní správa je oprávněna stanovit podmínky pro využití předaných osobních údajů, přičemž dožadující celní správa musí tyto podmínky respektovat;

b) osobní údaje nebudou předány, pokud by jejich předání nebo zamýšlené využití bylo v rozporu s právními předpisy jedné ze stran, a zejména s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Na žádost bude dožadující celní správa informovat dožádanou celní správu o využití přijatých osobních údajů a o využití dosažených výsledků;

c) dožadující celní správa nesmí osobní údaje dále předávat jiným orgánům, ledaže s tím dožádaná celní správa výslovně souhlasí a vnitrostátní právní předpisy závazné pro orgány, které takové údaje přijmou, toto předání dovolují;

d) dožádaná celní správa musí zajistit správnost a platnost předaných osobních údajů. Zjistí-li dožádaná celní správa, že byly předány nesprávné údaje nebo údaje, které vzhledem ke své povaze neměly být předány, musí o této skutečnosti neprodleně informovat dožadující celní správu. Dožadující celní správa, případně jiný orgán, jemuž byly osobni údaje předány, tyto údaje bez zbytečného odkladu opraví nebo provede jejich likvidaci;

e) dožádaná celní správa poskytne spolu s osobními údaji informaci o lhůtě předepsané k jejich likvidaci na základě právních předpisů platných na území dožádané strany. Dožadující celní správa zlikviduje přijaté osobní údaje, jakmile pomine účel, pro který mohou být tyto údaje využity v souladu s touto smlouvou;

f) osoba, jejíž osobní údaje byly poskytnuty, bude na základě žádosti podané u celní správy jedné strany a po předchozím písemném souhlasu celní správy druhé strany informována o tom, které údaje o ní byly poskytnuty a jaké je jejich zamýšlené využití, pokud to nebude v rozporu s vnitrostátními právními předpisy té strany, která byla o poskytnutí těchto informací žádána. Nicméně takové informace nebudou poskytnuty, pokud veřejný zájem převyšuje zájem dotčené osoby;

g) celní správy povedou evidenci poskytnutých a přijatých osobních údajů;

h) celní správy musí přijmout taková opatření, která zajistí, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, poškození či neoprávněnému přenosu, nebo k jejich jinému neoprávněnému zpracování či zneužití;

i) zacházení s osobními údaji poskytnutými podle této smlouvy bude podléhat dohledu v souladu s vnitrostátními právními předpisy stran.

Článek 16

Výjimky

1. Pokud by pomoc požadovaná podle této smlouvy mohla porušit suverenitu stran, zákony a mezinárodní smluvní závazky, vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví, veřejný pořádek, negativně ovlivnit boj proti trestné činnosti nebo jiný podstatný národní zájem dožádané strany nebo ohrozit jakékoli oprávněné obchodní nebo profesionální zájmy, může být tato pomoc dožádanou celní správou odmítnuta nebo poskytnuta za podmínek, které dožádaná strana stanoví.

2. Pokud celní správa jedné strany požádá o pomoc, kterou by sama nebyla schopna poskytnout, pokud by o to byla žádána celní správou druhé strany, poukáže na tuto skutečnost ve své žádosti. Vyhoveni takové žádosti bude na úvaze dožádané celní správy.

3. Pomoc může být odložena, pokud existují důvody k přesvědčení, že by narušila probíhající šetření, stíhání nebo řízení, včetně soudních řízení. V takovém případě bude dožádaná celní správa konzultovat s dožadující celní správou za účelem určení, zda pomoc může být poskytnuta s takovým zpožděním a/nebo za podmínek případně stanovených dožádanou celní správou.

4. Pokud dožádaná celní správa dospěje k názoru, že náklady nutné na vyhovění žádosti jsou zjevně nepřiměřené předpokládanému přínosu pro dožadující celní správu, oznámí tento závěr dožadující celní správě. Požadovaná pomoc může být odmítnuta, pokud dožadující celní správa neposkytne informace vyvracející tento závěr.

5. V případě odmítnutí nebo odložení pomoci budou předloženy důvody k odmítnutí nebo odložení. V případech uvedených v odstavci 1 postačí prohlášení, že odmítnutí je způsobeno jednou z výjimek uvedených v čl. 16 odst. 1.

Článek 17

Náklady

1. Strany nebudou uplatňovat nároky na úhradu nákladů vzniklých při plnění této smlouvy. Nicméně na žádost budou výdaje na experty, svědky, tlumočníky a překladatele, kteří nejsou státními zaměstnanci, uhrazeny dožadující stranou.

2. Pokud se očekává, že pří plnění žádosti vzniknou značné a mimořádné výdaje, celní správy se dohodnou na stanovení podmínek, za kterých bude žádost vyřízena, a způsobu, jakým budou tyto náklady hrazeny.

Článek 18

Plnění smlouvy

1. Celní správy budou:

a) spolu přímo komunikovat za účelem řešení záležitosti vyplývajících z této smlouvy;

b) po konzultaci vydávat vnitřní předpisy nezbytné pro plnění této smlouvy;

c) ve vzájemné shodě usilovat o řešení problémů nebo otázek vznikajících z výkladu nebo uplatňování této smlouvy.

2. Celní správy mohou schválit podrobné prováděcí předpisy s ohledem na rádné provádění této smlouvy.

3. Spory vzniklé při provádění této smlouvy, pro které nelze nalézt žádné řešení, budou urovnány diplomatickou cestou.

Článek 19

Uplatňování

Tato smlouva bude uplatňována na území obou stran tak, jak je stanoveno v příslušných vnitrostátních právních předpisech.

Článek 20

Vstup v platnost

Tato smlouva vstoupí v platnost tři měsíce poté, co si strany oznámí diplomatickou cestou, že byly naplněny požadavky stanovené jejich vnitrostátními právními předpisy pro vstup této smlouvy v platnost.

Článek 21

Ukončení platnosti

1. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze stran však může smlouvu vypovědět zasláním písemné výpovědi diplomatickou cestou. Smlouva pozbude platnosti prvním dnem po uplynutí tří měsíců od data doručení oznámení písemné výpovědi druhé straně.

2. Řízení probíhající v době ukončení platností budou nicméně dokončena v souladu s ustanoveními této smlouvy.

3. Ukončením platnosti této smlouvy nezaniká ani povinnost mlčenlivosti podle čl. 14 odst. 2, ani náležitá ochrana osobních údajů, jak je stanovena v čl. 15.

Článek 22

Revize

Celní správy se sejdou k revizi teto smlouvy podle potřeby.

NA DŮKAZ TOHO níže podepsaní, plně k tomu zmocnění, tuto smlouvu podepsali.

DÁNO v Buenos Aires, dne 6. března 2019 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, španělském a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě sporu o výklad smlouvy se použije anglické znění.

Za Českou republiku

Karel Beran v. r.

mimořádný a zplnomocněný

velvyslanec České republiky

v Argentinské republice

Za Argentinskou republiku

Leandro German Cuccioli v. r.

ředitel Federální správy veřejných příjmů

Přesunout nahoru