Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 17/2021 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblasti životního prostředí

Datum vyhlášení 23.04.2021
Uzavření smlouvy 27.11.2018
Platnost od 01.05.2021
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

17

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. listopadu 2018 byla v Jeruzalémě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblasti životního prostředí.


Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 1. května 2021.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael

O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vláda České republiky a vláda Státu Izrael (dále jen „ strany“),

navazujíce na současnou spolupráci v oblasti vodního, odpadového a oběhového hospodářství, v souladu se závěry vyjádřenými v závěrech společných česko-izraelských mezivládních konzultací, které se konaly v květnu 2016 v Jeruzalémě,

ochotny rozvíjet spolupráci založenou na Společné deklaraci záměrů spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí podepsané v září 2017 v Jeruzalémě a s cílem budovat dvoustrannou spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí.

v přesvědčení, že úzká spolupráce ve shora uvedených oblastech může významně přispět k přátelským vztahům mezi oběma státy,

uznávajíce, že mnohé problémy životního prostředí vyžadují spolupráci na dvoustranné a mnohostranné úrovni a že taková spolupráce může pomoci ochraně životního prostředí nejen na místní a vnitrostátní, ale rovněž na globální úrovni.

se dohodly takto:

Článek 1 - Účel

Strany budou rozvíjet dvoustrannou spolupráci v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí.

Článek 2 - Oblasti spolupráce

Strany budou spolupracovat zejména v oblastech:

a. prevence a řešení znečištění vod, revitalizace vodních toků a správa povodí;

b. management vodních zdrojů; průzkum, ochrana a využití povrchových a podzemních vod; technologie spojené s úpravou a využitím vody; recyklace vody; čištění odpadních vod a požadavky na kvalitu odpadních vod;

c. ochrana přírody a biodiverzity, včetně monitoringu stěhovavých druhů;

d. adaptace krajiny na klimatickou změnu;

e. odpadové hospodářství a technologie (včetně recyklace, energetického využití odpadů a prevence vzniku odpadů) a implementace oběhového hospodářství;

f. využití dálkového pozorování pro ochranu životního prostředí;

g. management kvality ovzduší, včetně snižování, řízení a monitoringu znečištění;

h. rozvoj environmentálních a zemědělských technologií;

i. precizní/chytré zemědělství, včetně zavlažování a omezování použití pesticidů a hnoj i v; a

j. jakákoliv další oblast společně dohodnutá oběma stranami.

Článek 3 - Formy spolupráce

Spolupráce může probíhat těmito formami:

a. výměna relevantních environmentálních informací a materiálů;

b. výměnné pobyty expertů;

c. organizace společných seminářů a workshopů a B2B seminářů; semináře se budou konat střídavě v České republice a Izraeli;

d. identifikace zdrojů evropského a mezinárodního financování a možností soukromých investic; a

e. jiné formy spolupráce, jak bude dohodnuto oběma stranami.

Článek 4 - Provádění dohody

1. Orgány odpovědnými za provádění této dohody jsou:

a. Za vládu České republiky Ministerstvo životního prostředí. Ve vztahu k článkům 2 a., 2 b. a 2 h. Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, každé ve své působnosti podle českého práva. Ve vztahu k článku 2 i. Ministerstvo zemědělství;

b. Za vládu Státu Izrael Ministerstvo ochrany životního prostředí. Ve vztahu k článku 2 b. Ministerstvo energetiky. Ve vztahu k článku 2 h. (zemědělské technologie) a 2 i. Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova.

2. Strany, v rámci své působnosti a v souladu s právními řády jejich států, budou podporovat vznik a rozvoj kontaktů a spolupráce mezi orgány státní správy, místní a regionální správy a také organizace činné v ochraně životního prostředí.

3. Strany budou podporovat spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje, zejména mezi Technologickou agenturou České republiky a Izraelským inovačním úřadem.

4. Strany budou spolupracovat v informování soukromých společností o žádostech na financování environmentálně zaměřených projektů z fondů EU a H2020 formou oznámení a z jiných zdrojů financování.

5. Strany budou spolupracovat na plnění důležitých závazků vyplývajících z mezinárodních smluv v oblasti ochrany životního prostředí, kterými jsou zavázány.

Článek 5 - Financování

Činnosti v rámci spolupráce prováděné v souladu s touto Dohodou budou financovány podle dostupnosti z fondů a ostatních zdrojů každé ze stran. Každá strana ponese náklady své účasti na činnostech vykonávaných podle této dohody, nebude-li ujednáno jinak.

Článek 6 - Duševní vlastnictví

1. Ochrana duševního vlastnictví k materiálům vzniklým na základě této Dohody bude prováděna v souladu s vnitrostátními právními předpisy každé ze stran.

2. Žádná ze stran nebude předávat jakékoli důvěrné informace, které byly takto označeny a které byly získány v rámci této Dohody, žádné třetí straně bez písemného souhlasu strany, od které byly takové informace získány.

Článek 7 - Rámec

1. Ustanovení této dohody se nedotýkají práv a povinností stran vyplývajících z jiných mezinárodních smluv a mezinárodního práva.

2. Jakákoliv aktivita v rámci této dohody bude prováděna v souladu s vnitrostátními právními předpisy každé strany.

Článek 8 - Řešení sporů

Jakýkoliv spor stran vzniklý při výkladu nebo při provádění této dohody bude řešen smírně konzultacemi mezi oběma stranami.

Článek 9 - Změny

Tato dohoda může být kdykoliv změněna na základě písemné dohody stran. Takováto změna vstoupí v platnost podle postupu stanoveného v článku 10, odstavci 1.

Článek 10 - Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda vstoupí v platnost první den třetího měsíce po přijetí pozdějšího z písemných oznámení, ve kterých se Strany vzájemně informují diplomatickou cestou, že byl dokončen ratifikační proces nezbytný ke vstupu dohody v platnost.

2. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou.

3. Tato dohoda může být vypovězena písemným oznámením jedné strany druhé, přičemž výpověď nabývá účinnosti šest měsíců po obdržení předmětného písemného oznámení.

4. Výpověď této dohody se nedotýká probíhajících činností, nedohodnou-li se strany jinak.

Dáno v Jeruzalémě dne 27. listopadu roku 2018, který odpovídá dni 19. kislevu 5779 židovského kalendáře, ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, hebrejském a anglickém jazyce, přičemž všechna zněm jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za vládu České republiky

Richard Brabec v. r.

místopředseda vlády

a ministr životního prostředí

Za vládu Státu Izrael

Ze' ev Elkin v. r.

ministr pro ochranu životního

prostředí

Přesunout nahoru