Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 16/2021 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Datum vyhlášení 23.04.2021
Uzavření smlouvy 27.05.2020
Platnost od 01.01.2021
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

16

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. května 2020 byly v Bernu na 56. zasedání Odborného výboru pro přepravu nebezpečných věcí Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) přijaty změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)1).


Změny Řádu vstoupily v platnost na základě článku 35 § 3 Úmluvy dne 1. ledna 2021 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Tyto změny Řádu nahrazují změny Řádu přijaté na 55. zasedání Odborného výboru pro přepravu nebezpečných věcí (Bern, 30. května 2018), vyhlášené pod č. 22/2019 Sb. m. s.

Francouzské znění Řádu ve znění změn platných od 1. ledna 2021 a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

Změny RID ve znění platném od 1. ledna 2021 současně odpovídají směrnici Komise (EU) 2020/1833 ze dne 2. října 2020, kterou se s ohledem na vědecký a technický pokrok mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Úřední věstník L 408,4.12. 2020, s. 1).


PŘEKLAD

2021c011z0016o0001.png

RID

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Přípojek C -

Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)

Platný od 1. ledna 2021

Tento text nahrazuje požadavky z 1. ledna 2019.

Poznámka Sekretariátu OTIF:

Níže jsou uvedeny smluvní státy RID (stav k 1. listopadu 2020):

Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Irán, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Maroko, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina.

Dokud se neobnoví mezinárodní doprava, je členství Iráku, Libanonu a Sýrie v OTIF pozastaveno.

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Přípojek C

Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)

Článek 1

Rozsah platnosti

§ 1 Tento Řád platí pro

a) mezinárodní přepravu nebezpečných věcí po železničních tratích na území smluvních států RID,

b) přepravy doplňující přepravu po železničních tratích, na které se použijí Jednotné právní předpisy CIM, s výhradou mezinárodních předpisů platných pro přepravy jiným dopravním prostředkem, včetně činností uvedených v Příloze k tomuto Řádu.

§ 2 Nebezpečné věci, jejichž přeprava je podle Přílohy vyloučena, nesmí být přepravovány v mezinárodní přepravě.

Článek 1a

Definice

Pro účely tohoto Řádu a jeho přílohy je “smluvním státem RID“ členský stát organizace, která neučinila prohlášení v souvislosti s tímto Řádem podle článku 42 §1, první věta Úmluvy.

Článek 2

Uvolňování přeprav

Tento Řád se nepoužije zčásti nebo vůbec na přepravy nebezpečných věcí, jejichž uvolnění předvídá Příloha. Uvolnění je přípustné pouze tehdy, když množství nebo druh uvolněných přeprav nebo zabalení zajistí bezpečnost přepravy.

Článek 3

Omezení

Každý smluvní stát RID má právo upravovat nebo zakázat mezinárodní přepravu nebezpečných věcí na svém území z jiných důvodů než je bezpečnost během přepravy.

Článek 4

Ostatní předpisy

Přepravy, pro které platí tento Řád, podléhají v ostatních náležitostech všeobecným vnitrostátním nebo mezinárodním předpisům o přepravě zboží po železničních tratích.

Článek 5

Povolený typ vlaku. Přeprava ručních a cestovních zavazadel v nebo na motorových vozidlech

§ 1 Nebezpečné věci smí být přepravovány pouze v nákladních vlacích, s výjimkou

a) nebezpečných věcí, které podle Přílohy s ohledem na své maximální množství a za zvláštních podmínek jsou připuštěny k přepravě v jiných než nákladních vlacích;

b) nebezpečných věcí, které jsou přepravovány jako ruční zavazadlo nebo cestovní zavazadlo, v motorových vozidlech nebo na nich podle článku 12 Jednotných právních předpisů CIV se zřetelem ke zvláštním podmínkám Přílohy.

§ 2 Cestující nesmí převážet nebezpečné věci jako ruční zavazadlo a podávat je k přepravě jako cestovní zavazadlo nebo v motorových vozidlech, neodpovídá-li toto zboží zvláštním podmínkám Přílohy.

Článek 6

Příloha

Příloha je součástí tohoto Řádu.

***

Text Přílohy bude vypracován komisí expertů pro přepravu nebezpečných věcí v době vstupu platnosti Protokolu z 3. června 1999, kterým se mění Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980 podle posledně uvedeného v Článku 19 § 4.

Poznámka Sekretariátu OTIF:

V následujícím textu “RID“ ve výše uvedeném textu odkazuje na Přílohu Přípojku C COTIF podle článku 6. V některých výjimečných případech, kde ve výše uvedeném textu Přípojku C bude odkazováno specificky na “Přípojek C COTIF“ (např. 1.1.2, 1.5.1.3).

Obsah

ČÁST 1Všeobecná ustanovení22
Kapitola 1.1Rozsah a použití23
1.1.1Struktura23
1.1.2Rozsah platnosti23
1.1.3Vynětí z platnosti23
1.1.3.1Vynětí z platnosti vztahující se k druhu přepravy23
1.1.3.2Vynětí z platnosti pro přepravu plynů24
1.1.3.3Vynětí z platnosti pro přepravu kapalných pohonných látek25
1.1.3.4Vynětí z platnosti podle zvláštních ustanovení a pro nebezpečné věci balené v
omezených nebo vyňatých množstvích
25
1.1.3.5Vynětí z platnosti pro prázdné nevyčištěné obaly25
1.1.3.6Nejvyšší celkové množství na vůz nebo velký kontejner25
1.1.3.7Vynětí z platnosti pro přepravu systémů akumulace a výroby elektrické energie27
1.1.3.8Aplikace vynětí z platnosti při přepravě nebezpečných věcí jako ruční zavazadlo,
cestovní zavazadlo nebo v nebo na vozidlech
27
1.1.3.9Vynětí z platnosti vztahující se na nebezpečné věci používané pro chlazení nebo
kondiciování během přepravy
27
1.1.3.10Vynětí z platnosti vztahující se na přepravu lamp a žárovek obsahujících nebezpečné
věci
28
1.1.4Použitelnost jiných předpisů28
1.1.4.1Všeobecné28
1.1.4.2Přepravy v přepravním řetězci zahrnujícím námořní nebo leteckou dopravu28
1.1.4.3Používání přemístitelných cisteren typu IMO schválených pro námořní dopravu29
1.1.4.4Systém kombinované přepravy silničních vozidel29
1.1.4.5Přepravy, které se neuskutečňují po železnici30
1.1.4.6Zásilky do a přes území smluvních států SMGS30
1.1.5Použití norem31
Kapitola 1.2Definice a měrné jednotky32
1.2.1Vymezení pojmů32
1.2.2Měrné jednotky53
Kapitola 1.3Školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí54
1.3.1Rozsah a uplatnění55
1.3.2Forma školení55
1.3.2.1Obecné povědomí o školení55
1.3.2.2Specifické školení55
1.3.2.3Bezpečnostní školení
1
56
1.3.3Dokumentace57
Kapitola 1.4Povinnosti účastníků přepravy z hlediska bezpečnosti58
1.4.1Všeobecná bezpečnostní opatření58
1.4.2Povinnosti hlavních účastníků58
1.4.2.1Odesilatel58
1.4.2.2Dopravce59
1.4.2.3Příjemce60
1.4.3Povinnosti ostatních účastníků60
1.4.3.1Nakládce60
1.4.3.2Balič60
1.4.3.3Plnič61
1.4.3.4Provozovatel cisternového kontejneru nebo přemístitelné cisterny61
1.4.3.5Provozovatel cisternového vozu62
1.4.3.6Provozovatel železniční infrastruktury62
1.4.3.7Vykládce62
1.4.3.8Subjekt odpovědný za údržbu (ECM)63
Kapitola 1.5Odchylky64
1.5.1Dočasné odchylky64
1.5.2Vojenské zásilky64
Kapitola 1.6Přechodná ustanovení65
1.6.1Všeobecná ustanovení65
1.6.2Tlakové nádoby a nádoby pro třídu 268
1.6.3Cisternové a bateriové vozy69
1.6.4Cisternové kontejnery, přemístitelné cisterny a MEGC73
1.6.5(Vyhrazeno)76
1.6.6Třída 776
1.6.6.1Kusy nevyžadující schválení konstrukčního typu příslušným orgánem podle IAEA
Pravidel pro bezpečnou přepravu radioaktivních látek, vydání z let 1985 a 1985 (ve
znění 1990), 1996, 1996 (revidované), 1996 (ve znění 2003), 2005, 2009 a 2012
76
1.6.6.2Schválené konstrukční typy kusů podle IAEA Pravidel pro bezpečnou přepravu
radioaktivních látek, vydání z let 1985, 1985 (ve znění 1990), 1996, 1996
(revidované), 1996 (ve znění 2003), 2005, 2009 a 2012
76
1.6.6.3Kusy vyjmuté z předpisů pro štěpné látky podle vydání RID 2011 a 2013 (IAEA
Pravidla pro bezpečnou přepravu radioaktivních látek, vydání z roku 2009)
77
1.6.6.4Radioaktivní látky zvláštní formy schválené podle IAEA Pravidel pro bezpečnou
přepravu radioaktivních látek, vydání z let 1985, 1985 (ve znění 1990), 1996, 1996
(revidované), 1996 (ve znění 2003), 2005, 2009 a 2012
77
Kapitola 1.7Všeobecné předpisy pro radioaktivní látky78
1.7.1Rozsah a použití78
1.7.2Program ochrany proti záření79
1.7.3Systém řízení80
1.7.4Zvláštní ujednání80
1.7.5Radioaktivní látky s dalšími nebezpečnými vlastnostmi80
1.7.6Nedodržení limitů81
Kapitola 1.8Kontroly a jiná podpůrná opatření pro zajištění plnění bezpečnostních požadavků82
1.8.1Kontroly nebezpečných věcí82
1.8.2Vzájemná úřední podpora82
1.8.3Bezpečnostní poradce82
1.8.4Seznam příslušných orgánů a jimi pověřených organizací87
1.8.5Hlášení o nehodách a mimořádných událostech při přepravě nebezpečných věcí88
1.8.6Administrativní dozor nad prováděním posuzování shody, periodických prohlídek,
meziperiodických prohlídek a mimořádných kontrol popsaných v 1.8.7
92
1.8.7Postupy pro posuzování shody a periodickou prohlídku94
1.8.8Postupy pro posuzování shody plynových kartuší100
Kapitola 1.9Dopravní omezení stanovená příslušnými orgány104
Kapitola 1.10Bezpečnostní předpisy105
1.10.1Všeobecná ustanovení106
1.10.2Školení o obecné bezpečnosti106
1.10.3Ustanovení pro vysoce rizikové nebezpečné věci106
Kapitola 1.11Interní nouzové plány pro seřaďovací nádraží111
ČÁST 2Klasifikace112
Kapitola 2.1Všeobecná ustanovení113
2.1.1Úvod113
2.1.2Zásady klasifikace114
2.1.3Klasifikace jmenovitě neuvedených látek, včetně roztoků a směsí (jako přípravky a
odpady)
115
2.1.4Klasifikace zkušebních vzorků120
2.1.5Klasifikace předmětů jako předmětů obsahujících nebezpečné věci, j.n.121
2.1.6Klasifikace obalů, vyřazených, prázdných, nevyčištěných122
Kapitola 2.2Zvláštní ustanovení pro jednotlivé třídy123
2.2.1Třída 1 Výbušné látky a předměty123
2.2.1.1Kritéria123
2.2.1.2Látky a předměty nepřipuštěné k přepravě134
2.2.1.3Seznam hromadných položek135
2.2.1.4Glosář pojmenování136
2.2.2Třída 2 Plyny147
2.2.2.1Kritéria147
2.2.2.2Plyny nepřipuštěné k přepravě151
2.2.2.3Seznam hromadných položek152
2.2.3Třída 3 Hořlavé kapaliny156
2.2.3.1Kritéria156
2.2.3.2Látky nepřipuštěné k přepravě158
2.2.3.3Seznam hromadných položek159
2.2.41Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky, polymerizující látky a
znecitlivěné tuhé výbušné látky
161
2.2.41.1Kritéria161
2.2.41.2Látky nepřipuštěné k přepravě165
2.2.41.3Seznam hromadných položek166
2.2.41.4Seznam již zařazených samovolně se rozkládajících látek v obalech169
2.2.42Třída 4.2 Samozápalné látky171
2.2.42.1Kritéria171
2.2.42.2Látky nepřipuštěné k přepravě172
2.2.42.3Seznam hromadných položek173
2.2.43Třída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny175
2.2.43.1Kritéria175
2.2.43.2Látky nepřipuštěné k přepravě176
2.2.43.3Seznam hromadných položek177
2.2.51Třída 5.1 Látky podporující hoření179
2.2.51.1Kritéria179
2.2.51.2Látky nepřipuštěné k přepravě181
2.2.51.3Seznam hromadných položek182
2.2.52Třída 5.2 Organické peroxidy184
2.2.52.1Kritéria184
2.2.52.2Látky nepřipuštěné k přepravě186
2.2.52.3Seznam hromadných položek187
2.2.52.4Seznam již zařazených organických peroxidů v obalech188
2.2.61Třída 6.1 Toxické látky200
2.2.61.1Kritéria200
2.2.61.2Látky nepřipuštěné k přepravě205
2.2.61.3Seznam hromadných položek206
2.2.62Třída 6.2 Infekční látky212
2.2.62.1Kritéria212
2.2.62.2Látky nepřipuštěné k přepravě217
2.2.62.3Seznam hromadných položek217
2.2.7Třída 7 Radioaktivní látky218
2.2.7.1Definice218
2.2.7.2Klasifikace219
2.2.7.2.1Všeobecné předpisy219
2.2.7.2.2Určení základních hodnot radionuklidů221
2.2.7.2.3Stanovení dalších materiálových charakteristik234
2.2.7.2.4Klasifikace kusů nebo nebalené látky238
2.2.7.2.5Zvláštní ujednání241
2.2.8Třída 8 Žíravé látky242
2.2.8.1Definice, všeobecná ustanovení a kritéria242
2.2.8.2Látky nepřipuštěné k přepravě247
2.2.8.3Seznam hromadných položek248
2.2.9Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty251
2.2.9.1Kritéria251
2.2.9.2Látky a předměty nepřipuštěné k přepravě266
2.2.9.3Seznam hromadných položek267
Kapitola 2.3Zvláštní ustanovení pro jednotlivé třídy269
2.3.0Všeobecně269
2.3.1Zkouška na výpotek pro trhaviny typu A269
2.3.2Zkoušky týkající se nitrovaných směsí celulózy třídy 1 a třídy 4.1271
2.3.3Zkoušky hořlavých kapalných látek tříd 3, 6.1 a 8272
2.3.3.1Stanovení bodu vzplanutí272
2.3.3.2Stanovení teploty počátku varu273
2.3.3.3Zkouška pro stanovení obsahu peroxidu274
2.3.4Zkouška ke stanovení tekutosti274
2.3.5Klasifikace organokovových látek do tříd 4.2 a 4.3276
ČÁST 3Seznamy nebezpečných věcí, zvláštní ustanovení a vynětí z
platnosti pro omezená a vyňatá množství
278
Kapitola 3.1Všeobecně279
3.1.1Úvod279
3.1.2Oficiální pojmenování pro přepravu279
3.1.3Roztoky nebo směsi280
Kapitola 3.2Seznam nebezpečných věcí282
3.2.1Tabulka A: Seznam nebezpečných věcí282
Tabulka A: Seznam nebezpečných věcí289
Tabulka B: Abecední seznam nebezpečných věcí s NHM kódy592
Kapitola 3.3Zvláštní ustanovení pro určité látky nebo předměty638
Kapitola 3.4Nebezpečné věci balené v omezených množstvích683
Kapitola 3.5Nebezpečné věci balené ve vyňatých množstvích687
3.5.1Vyňatá množství687
3.5.2Obaly687
3.5.3Zkoušky pro kusy688
3.5.4Značení kusů689
3.5.5Maximální počet kusů ve voze nebo kontejneru690
3.5.6Dokumentace690
ČÁST 4Ustanovení o používání obalů a cisteren691
Kapitola 4.1Použití obalů, včetně IBC a velkých obalů692
4.1.1Všeobecná ustanovení pro balení nebezpečných věcí do obalů, včetně IBC a velkých
obalů
692
4.1.2Dodatečná všeobecná ustanovení pro používání IBC724
4.1.3Všeobecná ustanovení týkající se pokynů pro balení724
4.1.4Seznam pokynů pro balení728
4.1.4.1Pokyny pro balení týkající se použití obalů (s výjimkou IBC a velkých obalů)728
4.1.4.2Pokyny pro balení týkající se použití IBC819
4.1.4.3Pokyny pro balení tykající se použití velkých obalů825
4.1.5Zvláštní ustanovení pro balení věcí třídy 1834
4.1.6Zvláštní ustanovení pro balení věcí třídy 2 a věcí jiných tříd přiřazených k pokynu pro
balení P 200
835
4.1.7Zvláštní ustanovení pro balení organických peroxidů třídy 5.2 a samovolně se
rozkládajících látek třídy 4.1
838
4.1.7.1Použití obalů (kromě IBC)838
4.1.7.2Použití IBC839
4.1.8Zvláštní ustanovení pro balení infekčních látek (třída 6.2)839
4.1.9Zvláštní ustanovení pro balení radioaktivních látek841
4.1.9.1Všeobecně841
4.1.9.2Požadavky a kontrolní opatření pro přepravu radioaktivních látek s malou specifickou
aktivitou (LSA-látky) a povrchově kontaminované předměty (SCO-předměty)
842
4.1.9.3Kusy obsahující štěpné látky844
4.1.10Zvláštní ustanovení pro společné balení844
Kapitola 4.2Používání přemístitelných cisteren a UN vícečlánkových kontejnerů na
plyn (MEGC)
850
4.2.1Všeobecná ustanovení pro používání přemístitelných cisteren pro přepravu látek
třídy 1 a tříd 3 až 9.
850
4.2.2Všeobecná ustanovení pro používání přemístitelných cisteren pro přepravu
nezchlazených zkapalněných plynů a chemických látek pod tlakem
855
4.2.3Všeobecná ustanovení pro používání přemístitelných cisteren pro přepravu hluboce
zchlazených zkapalněných plynů
856
4.2.4Všeobecná ustanovení pro používání UN vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC)857
4.2.5Pokyny a zvláštní ustanovení pro přemístitelné cisterny858
4.2.5.1Všeobecně858
4.2.5.2Pokyny pro přemístitelné cisterny858
4.2.5.3Zvláštní ustanovení pro přemístitelné cisterny869
Kapitola 4.3Používání nesnímatelných cisteren (cisternových vozů), snímatelných
cisteren, cisternových kontejnerů a cisternových výměnných nástaveb,
jejichž nádrže jsou vyrobeny z kovových materiálů, jakož i bateriových
vozů a vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC)
872
4.3.1Rozsah použití872
4.3.2Ustanovení vztahující se na všechny třídy872
4.3.2.1Použití872
4.3.2.2Stupeň plnění873
4.3.2.3Provoz874
4.3.2.4Prázdné nevyčištěné cisterny, bateriové vozy a MEGC875
4.3.3Zvláštní ustanovení pro třídu 2876
4.3.3.1Kódování a hierarchie cisteren876
4.3.3.2Podmínky plnění a zkušební tlaky877
4.3.3.3Provoz884
4.3.3.4Ustanovení pro plnění cisternových vozů zkapalněnými plyny885
4.3.4Zvláštní ustanovení pro třídy 3 až 9887
4.3.4.1Kódování, racionální přiřazování a hierarchie cisteren887
4.3.4.2Všeobecná ustanovení894
4.3.5Zvláštní ustanovení895
Kapitola 4.4Používání cisternových kontejnerů a cisternových výměnných
nástaveb z vyztužených plastů (FRP)
898
4.4.1Všeobecná ustanovení898
4.4.2Provoz898
Kapitola 4.5Používání cisteren pro podtlakové vyčerpávání odpadů899
4.5.1Používání899
4.5.2Provoz899
ČÁST 5Postupy při odeslání901
Kapitola 5.1Všeobecná ustanovení901
5.1.1Rozsah použití a všeobecná ustanovení901
5.1.2Použití přepravních obalových souborů901
5.1.3Prázdné nevyčištěné obaly (včetně IBC a velkých obalů), cisterny, vozy a kontejnery
pro přepravu volně ložených látek
902
5.1.4Společné balení902
5.1.5Všeobecná ustanovení pro třídu 7902
5.1.5.1Povolení pro odeslání a oznamování902
5.1.5.2Osvědčení vydávaná příslušným orgánem903
5.1.5.3Určení přepravního indexu (TI) a indexu bezpečné podkritičnosti (CSI)903
5.1.5.4Zvláštní ustanovení pro vyjmuté kusy s radioaktivními látkami třídy 7905
5.1.5.5Přehled požadavků na schválení a oznámení před odesláním905
Kapitola 5.2Nápisy a bezpečnostní značky908
5.2.1Značení kusů908
5.2.2Označování kusů913
5.2.2.1Ustanovení o označování bezpečnostními značkami913
5.2.2.2Ustanovení o bezpečnostních značkách915
Kapitola 5.3Označování a opatřování velkými bezpečnostními značkami923
5.3.1Označování velkými bezpečnostními značkami923
5.3.1.1Všeobecná ustanovení923
5.3.1.2Umístění velkých bezpečnostních značek na kontejnery, kontejnery pro volně ložené
látky, MEGC, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny
924
5.3.1.3Umístění velkých bezpečnostních značek na vozy přepravující kontejnery, kontejnery
pro volně ložené látky, MEGC, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny
924
5.3.1.4Umístění velkých bezpečnostních značek na vozy pro přepravu volně ložených látek,
na cisternové vozy, bateriové vozy a vozy se snímatelnými cisternami
924
5.3.1.5Umístění velkých bezpečnostních značek na vozy přepravující pouze kusy924
5.3.1.6Umístění velkých bezpečnostních značek na prázdné cisternové vozy, bateriové
vozy, MEGC, cisternové kontejnery, přemístitelné cisterny a prázdné vozy a
kontejnery pro přepravu volně ložených látek
924
5.3.1.7Popis velkých bezpečnostních značek925
5.3.2Označování oranžovými tabulkami926
5.3.2.1Všeobecná ustanovení pro označování oranžovými tabulkami926
5.3.2.2Popis oranžové tabulky927
5.3.2.3Význam identifikačních čísel nebezpečnosti929
5.3.3Označení pro zahřáté látky933
5.3.4Bezpečnostní značky pro posun podle vzorů č. 13 a 15933
5.3.4.1Všeobecná ustanovení933
5.3.4.2Popis bezpečnostních značek pro posun podle vzoru č. 13 a č. 15934
5.3.5Oranžový pruh934
5.3.6Značka pro látky ohrožující životní prostředí934
Kapitola 5.4Dokumentace935
5.4.0Všeobecná ustanovení935
5.4.1Přepravní doklad pro přepravu nebezpečných věcí a předepsané údaje935
5.4.1.1Všeobecné údaje předepsané pro přepravní doklad935
5.4.1.2Dodatečné nebo zvláštní údaje pro určité třídy940
5.4.1.3(Vyhrazeno)943
5.4.1.4Formát a jazyk943
5.4.1.5Věci nepovažované za nebezpečné943
5.4.2Osvědčení o naložení kontejneru/vozidla944
5.4.3Písemné pokyny945
5.4.4Úschova informací o přepravě nebezpečných věcí950
5.4.5Příklad formuláře pro multimodální přepravu nebezpečných věcí950
Kapitola 5.5Zvláštní ustanovení953
5.5.1(Vypuštěno)953
5.5.2Zvláštní ustanovení pro zaplynované přepravní jednotky (UN 3359)953
5.5.2.1Všeobecná ustanovení953
5.5.2.2Školení953
5.5.2.3Označování a umísťování velkých bezpečnostních značek (Placards)953
5.5.2.4Dokumentace954
5.5.3Zvláštní ustanovení platná pro přepravu suchého ledu (UN 1845) a kusy a vozy a
kontejnery obsahující látky představující riziko udušení, jsou-li používány pro účely
chlazení nebo kondiciování (jako jsou suchý led (UN 1845) nebo dusík, hluboce
zchlazený, kapalný (UN 1977) nebo argon, hluboce zchlazený, kapalný (UN 1951)
nebo dusík)
955
5.5.3.1Rozsah platnosti955
5.5.3.2Všeobecně955
5.5.3.3Kusy obsahující chladivo nebo kondicionér955
5.5.3.4Označování kusů obsahujících chladivo nebo kondicionér956
5.5.3.5Vozy a kontejnery obsahující nebalený suchý led956
5.5.3.6Označování vozů a kontejnerů956
5.5.3.7Dokumentace957
5.5.4Nebezpečné věci obsažené v zařízení používaném nebo určeném k použití během
přepravy, připojené nebo obsažené v kusech, přepravních obalových souborech,
kontejnerech nebo nákladových prostorech vozů
958
ČÁST 6Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně
ložené látky (IBC), velkých obalů, cisteren a kontejnerů pro volně
ložené látky
958
Kapitola 6.1Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů959
6.1.1Všeobecná ustanovení960
6.1.2Kódování konstrukčních typů obalů960
6.1.3Značení963
6.1.4Požadavky na obaly967
6.1.4.0Všeobecné požadavky967
6.1.4.1Ocelové sudy967
6.1.4.2Hliníkové sudy968
6.1.4.3Sudy z kovu jiného než hliník nebo ocel969
6.1.4.4Ocelové nebo hliníkové kanystry969
6.1.4.5Překližkové sudy970
6.1.4.6(Vypuštěno)970
6.1.4.7Lepenkové sudy970
6.1.4.8Plastové sudy a kanystry970
6.1.4.9Bedny z přírodního dřeva971
6.1.4.10Překližkové bedny972
6.1.4.11Bedny z rekonstituovaného dřeva972
6.1.4.12Lepenkové bedny972
6.1.4.13Plastové bedny973
6.1.4.14Ocelové, hliníkové nebo jiné kovové bedny974
6.1.4.15Textilní pytle974
6.1.4.16Tkané plastové pytle974
6.1.4.17Pytle z plastové fólie975
6.1.4.18Papírové pytle975
6.1.4.19Kompozitní obaly (plast)975
6.1.4.20Kompozitní obaly (sklo, porcelán nebo kamenina)976
6.1.4.21Skupinové obaly (obaly pro skupinové balení)977
6.1.4.22Obaly z jemného plechu977
6.1.5Požadavky na zkoušky obalů978
6.1.5.1Provedení a opakování zkoušek978
6.1.5.2Příprava obalů a jednotek balení pro zkoušky979
6.1.5.3Zkouška volným pádem981
6.1.5.4Zkouška těsnosti984
6.1.5.5Zkouška vnitřním (hydraulickým) tlakem984
6.1.5.6Zkouška stohováním985
6.1.5.7Dodatková zkouška propustnosti pro plastové sudy a kanystry podle pododdílu
6.1.4.8 a pro kompozitní obaly (plast) podle pododdílu 6.1.4.19 určené pro přepravu
kapalin s bodem vzplanutí nejvýše 60 °C, s výjimkou obalů 6HA1.
985
6.1.5.8Zkušební protokol986
6.1.6Standardní kapaliny pro důkaz chemické snášenlivosti obalů a IBC z polyetylénu
podle odstavce 6.1.5.2.6, popřípadě 6.5.6.3.5.
986
Kapitola 6.2Požadavky na konstrukci a zkoušení tlakových nádob, aerosolových
rozprašovačů, malých nádobek obsahujících plyn (plynové kartuše) a
palivové článkové kartuše obsahující zkapalněný hořlavý plyn
989
6.2.1Všeobecné požadavky989
6.2.1.1Konstrukce a výroba989
6.2.1.2Materiály990
6.2.1.3Provozní výstroj990
6.2.1.4Schvalováni tlakových nádob991
6.2.1.5První prohlídka a zkouška992
6.2.1.6Periodická prohlídka a zkouška993
6.2.1.7Požadavky na výrobce993
6.2.1.8Požadavky na inspekční organizace994
6.2.2Požadavky na UN tlakové nádoby994
6.2.2.1Konstrukce, výroba a první prohlídka a zkouška998
6.2.2.2Materiály998
6.2.2.3Provozní výstroj999
6.2.2.4Periodická prohlídka a zkouška1000
6.2.2.5Systém posuzování shody a schvalování pro výrobu tlakových nádob1004
6.2.2.6Systém schvalování pro periodickou prohlídku a zkoušku tlakových nádob1007
6.2.2.7Značení UN tlakových nádob pro vícenásobné použití1010
6.2.2.8Značení UN tlakových lahví pro jedno použití1010
6.2.2.9UN značení zásobníkových systémů hydridu kovu1011
6.2.2.10Značení UN svazků lahví1012
6.2.2.11Ekvivalentní postupy pro stanovení shody a periodické prohlídky a zkoušky1012
6.2.3Všeobecné požadavky na tlakové nádoby neodpovídající UN1012
6.2.3.1Konstrukce a výroba1012
6.2.3.2(Vyhrazeno)1013
6.2.3.3Provozní výstroj1013
6.2.3.4První prohlídka a zkouška1013
6.2.3.5Periodická prohlídka a zkouška1013
6.2.3.6Schvalování tlakových nádob1015
6.2.3.7Požadavky na výrobce1015
6.2.3.8Požadavky na inspekční organizace1015
6.2.3.9Značení tlakových nádob pro vícenásobné použití1015
6.2.3.10Značení tlakových nádob pro jedno použití1016
6.2.3.11Záchranné tlakové nádoby1016
6.2.4Požadavky na tlakové nádoby neodpovídající UN, které jsou zkonstruovány,
vyrobeny a odzkoušeny podle norem
1017
6.2.4.1Typ, konstrukce a první prohlídka a zkouška1017
6.2.4.2Periodická prohlídka a zkouška1026
6.2.5Požadavky na tlakové nádoby neodpovídající UN, které nejsou zkonstruovány,
vyrobeny a odzkoušeny podle norem
1027
6.2.5.1Materiály1027
6.2.5.2Provozní výstroj1028
6.2.5.3Kovové lahve, trubkové nádoby, tlakové sudy a svazky láhví1028
6.2.5.4Dodatečná ustanovení vztahující se na tlakové nádoby z hliníkových slitin pro plyny
stlačené, zkapalněné plyny, rozpuštěné plyny a pro plyny, které nejsou pod tlakem a
jsou předmětem zvláštních požadavků (vzorky plynů) stejně jako předměty
obsahující plyn pod tlakem jiné než aerosolové rozprašovače a malé nádoby
obsahující plyn (plynové kartuše)
1028
6.2.5.5Tlakové nádoby v kompozitních materiálech1030
6.2.5.6Uzavřené kryogenní nádoby1030
6.2.6Všeobecné požadavky na aerosolové rozprašovače, malé nádobky, obsahující plyn
(plynové kartuše) a palivové články obsahující zkapalněný hořlavý plyn
1030
6.2.6.1Konstrukce a výroba1031
6.2.6.2Hydraulická tlaková zkouška1031
6.2.6.3Zkouška těsnosti (nepropustnosti)1031
6.2.6.4Odkazy na normy1033
Kapitola 6.3Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů pro infekční látky kategorie
A třídy 6.2 (UN č. 2814 a 2900)
1035
6.3.1Všeobecně1035
6.3.2Požadavky na balení1035
6.3.3Kód pro stanovení typu obalů1035
6.3.4Značení1035
6.3.5Požadavky na zkoušení obalů1036
Kapitola 6.4Požadavky na konstrukci, zkoušení a schvalování kusů pro radioaktivní
látky a na schvalování takových látek
1041
6.4.1(Vyhrazeno)1041
6.4.2Všeobecné požadavky1041
6.4.3(Vyhrazeno)1042
6.4.4Požadavky na kusy vyjmuté z platnosti1042
6.4.5Požadavky na průmyslové kusy1042
6.4.6Požadavky na kusy obsahující hexafluorid uranu1043
6.4.7Požadavky na kusy typu A1044
6.4.8Požadavky na kusy typu B(U)1045
6.4.9Požadavky na kusy typu B(M)1047
6.4.10Požadavky na kusy typu C1047
6.4.11Požadavky na kusy obsahující štěpné látky1048
6.4.12Zkušební postupy a důkaz shodnosti1051
6.4.13Zkoušení celistvosti kontejnmentového systému a stínění a zhodnocení podkritičnosti1052
6.4.14Terč pro zkoušky pádem1052
6.4.15Zkoušky pro prokázání schopnosti odolat normálním podmínkám přepravy1052
6.4.16Dodatečné zkoušky kusů typu A konstruované pro kapaliny a plyny1053
6.4.17Zkoušky pro prokázání schopnosti odolat nehodovým podmínkám při přepravě1054
6.4.18Rozšířená zkouška ponořením do vody pro kusy typu B(U) a typu B(M) obsahující
výše než 105 A2 a kusy typu C
1055
6.4.19Zkouška úniku vody pro kus obsahující štěpnou látku1055
6.4.20Zkoušky pro kusy typu C1055
6.4.21Prohlídky obalů konstruovaných pro obsah 0,1 kg nebo více hexafluoridu uranu1055
6.4.22Schválení typu kusů a látek1056
6.4.23Žádosti a povolování přepravy radioaktivní látky1057
Kapitola 6.5Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)1067
6.5.1Obecné požadavky1067
6.5.1.1Rozsah1067
6.5.1.2(Vyhrazeno)1067
6.5.1.3(Vyhrazeno)1067
6.5.1.4Kódovací systém pro značení IBC1067
6.5.2Značení UN kódem1070
6.5.2.1Základní značení1070
6.5.2.2Doplňkové značky1071
6.5.2.3Shodnost s konstrukčním typem1072
6.5.2.4Značení rekonstruovaných kompozitních IBC (31HZ1)1073
6.5.3Požadavky na konstrukci1073
6.5.3.1Obecné požadavky1073
6.5.4Prohlídky, zkoušky a certifikace1073
6.5.5Zvláštní požadavky na IBC1075
6.5.5.1Zvláštní požadavky na kovové IBC1075
6.5.5.2Zvláštní ustanovení pro flexibilní IBC1076
6.5.5.3Zvláštní ustanovení pro IBC z tuhého plastu1077
6.5.5.4Zvláštní ustanovení pro kompozitní IBC s vnitřní plastovou nádobou1078
6.5.5.5Zvláštní ustanovení pro lepenkové IBC1080
6.5.5.6Zvláštní ustanovení pro dřevěné IBC1080
6.5.6Požadavky na zkoušky IBC1081
6.5.6.1Provedení a četnost zkoušek1081
6.5.6.2Zkoušky konstrukčního typu1082
6.5.6.3Příprava IBC ke zkouškám1082
6.5.6.4Zkouška zdvihem zdola1084
6.5.6.5Zkouška zdvihem shora1084
6.5.6.6Zkouška stohováním1084
6.5.6.7Zkouška těsnosti1085
6.5.6.8Zkouška vnitřním hydraulickým tlakem1086
6.5.6.9Zkouška volným pádem1086
6.5.6.10Zkouška roztržením1088
6.5.6.11Zkouška překlopením (pádem z překlopení)1088
6.5.6.12Zkouška vztyčováním1089
6.5.6.13Zkouška vibrací1089
6.5.6.14Protokol o zkoušce1090
Kapitola 6.6Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých obalů1091
6.6.1Všeobecně1091
6.6.2Kód pro označení typu velkých obalů1091
6.6.3Značení velkých obalů UN kódem1092
6.6.3.1Hlavní značení: Každý velký obal, který je vyroben a určen pro použití podle
požadavků RID, musí být opatřen značkami, které jsou trvanlivé, čitelné a jsou
umístěné na takovém místě, aby byly ihned viditelné. Písmena, číslice a znaky musí
být alespoň 12 mm vysoké a musí zobrazovat:
1092
6.6.3.2Příklady značení1092
6.6.4Zvláštní požadavky na velké obaly1052
6.6.4.1Zvláštní požadavky na velké kovové obaly1093
6.6.4.2Zvláštní požadavky na velké obaly z flexibilních materiálů1093
6.6.4.3Zvláštní požadavky na tuhé plastové velké obaly1093
6.6.4.4Zvláštní požadavky na lepenkové velké obaly1094
6.6.4.5Zvláštní požadavky na dřevěné velké obaly1095
6.6.5Zkušební požadavky na velké obaly1096
6.6.5.1Provádění a četnost zkoušek1096
6.6.5.2Příprava pro zkoušky1096
6.6.5.3Zkušební požadavky1097
6.6.5.4Atestace a zkušební protokol1098
Kapitola 6.7Požadavky na konstrukci, výrobu, prohlídky a zkoušky přemístitelných
cisteren a UN vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC)
1100
6.7.1Platnost a všeobecné požadavky1100
6.7.2Požadavky na konstrukci, výrobu, prohlídky a zkoušky přemístitelných cisteren
určených pro přepravu látek třídy 1 a tříd 3 až 9
1100
6.7.2.1Definice1100
6.7.2.2Všeobecné konstrukční a výrobní požadavky1102
6.7.2.3Konstrukční kritéria1103
6.7.2.4Minimální tloušťka stěny1104
6.7.2.5Provozní výstroj1105
6.7.2.6Spodní otvory1107
6.7.2.7Bezpečnostní zařízení1107
6.7.2.8Zařízení pro vyrovnávání tlaku1107
6.7.2.9Nastavení zařízení pro vyrovnávání tlaku1108
6.7.2.10Tavné prvky1108
6.7.2.11Průtržné kotouče1108
6.7.2.12Kapacita zařízení pro vyrovnávání tlaku1109
6.7.2.13Značení zařízení pro vyrovnávání tlaku1111
6.7.2.14Spoje k zařízení pro vyrovnávání tlaku1112
6.7.2.15Umístění zařízení pro vyrovnávání tlaku1112
6.7.2.16Stavoznaky (měřicí zařízení)1112
6.7.2.17Podpěry, rámy, zvedací a spouštěcí vybavení přemístitelných cisteren1112
6.7.2.18Schválení typu1113
6.7.2.19Prohlídky a zkoušky1113
6.7.2.20Značení1115
6.7.3Požadavky na konstrukci, výrobu, prohlídky a zkoušky přemístitelných cisteren
určených pro přepravu nezchlazených zkapalněných plynů
1118
6.7.3.1Definice1118
6.7.3.2Všeobecné konstrukční a výrobní požadavky1119
6.7.3.3Konstrukční kritéria1121
6.7.3.4Minimální tloušťka stěny1121
6.7.3.5Provozní výstroj1122
6.7.3.6Spodní otvory1123
6.7.3.7Zařízení pro vyrovnávání tlaku1123
6.7.3.8Kapacita zařízení pro vyrovnávání tlaku1123
6.7.3.9Značení zařízení pro vyrovnávání tlaku1125
6.7.3.10Spoje k zařízení pro vyrovnávání tlaku1126
6.7.3.11Umístění zařízení pro vyrovnávání tlaku1126
6.7.3.12Stavoznaky (měřicí zařízení)1126
6.7.3.13Podpěry, rámy, zvedací a spouštěcí vybavení přemístitelných cisteren1126
6.7.3.14Schválení konstrukce1127
6.7.3.15Prohlídky a zkoušky1127
6.7.3.16Značení1129
6.7.4Požadavky na konstrukci, výrobu, prohlídky a zkoušky přemístitelných cisteren
určených pro přepravu hluboce zchlazených zkapalněných plynů
1131
6.7.4.1Definice1131
6.7.4.2Všeobecné konstrukční a výrobní požadavky1132
6.7.4.3Konstrukční kritéria1134
6.7.4.4Minimální tloušťka stěny nádrže1134
6.7.4.5Provozní výstroj1135
6.7.4.6Zařízení pro vyrovnávání tlaku1136
6.7.4.7Kapacita a nastavení zařízení pro vyrovnávání tlaku1136
6.7.4.8Značení zařízení pro vyrovnávání tlaku1136
6.7.4.9Spoje k zařízení pro vyrovnávání tlaku1136
6.7.4.10Umístění zařízení pro vyrovnávání tlaku1136
6.7.4.11Stavoznaky (měrná zařízení)1137
6.7.4.12Podpěry, rámy, zvedací a spouštěcí vybavení přemístitelných cisteren1138
6.7.4.13Schválení konstrukce1138
6.7.4.14Prohlídky a zkoušky1139
6.7.4.15Značení1140
6.7.5Požadavky na konstrukci, výrobu, prohlídky a zkoušky UN vícečlánkových kontejnerů
na plyn (MEGC) určených pro přepravu nezchlazených plynů
1143
6.7.5.1Definice1143
6.7.5.2Všeobecné konstrukční a výrobní požadavky1143
6.7.5.3Provozní výstroj1144
6.7.5.4Zařízení pro vyrovnávání tlaku1145
6.7.5.5Kapacita zařízení pro vyrovnávání tlaku1145
6.7.5.6Značení zařízení pro vyrovnávání tlaku1145
6.7.5.7Spoje k zařízení pro vyrovnávání tlaku1146
6.7.5.8Umístění zařízení pro vyrovnávání tlaku1146
6.7.5.9Stavoznaky (měřicí zařízení)1146
6.7.5.10Podpěry, rámy, zvedací a spouštěcí vybavení MEGC1146
6.7.5.11Schválení konstrukce1147
6.7.5.12Prohlídky a zkoušky1147
6.7.5.13Značení1148
Kapitola 6.8Požadavky na konstrukci, výrobu, výstroj, schvalování typu, prohlídky,
zkoušky a značení nesnímatelných cisteren (cisternových vozů),
snímatelných cisteren, cisternových kontejnerů a cisternových
výměnných nástaveb s nádržemi vyrobenými z kovových materiálů a
bateriových vozů a vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC)
1151
6.8.1Rozsah použití1151
6.8.2Požadavky vztahující se na všechny třídy1151
6.8.2.1Konstrukce1151
6.8.2.2Výstroj1158
6.8.2.3Schvalování typu1161
6.8.2.4Prohlídky a zkoušky1163
6.8.2.5Značení1166
6.8.2.6Požadavky na cisterny, které jsou konstruovány, vyrobeny, kontrolovány a zkoušeny
podle uvedených norem
1167
6.8.2.7Požadavky na cisterny, které nejsou konstruovány, vyrobeny, kontrolovány a
zkoušeny podle uvedených norem
1169
6.8.3Zvláštní požadavky vztahující se na třídu 21169
6.8.3.1Konstrukce nádrží1170
6.8.3.2Výstroj1171
6.8.3.3Schvalování typu1173
6.8.3.4Prohlídky a zkoušky1173
6.8.3.5Značení1176
6.8.3.6Požadavky na bateriové vozy a MEGC, které jsou konstruovány, vyrobeny,
kontrolovány a zkoušeny podle uvedených norem
1179
6.8.3.7Požadavky na bateriové vozy a MEGC, které nejsou konstruovány, vyrobeny,
kontrolovány a zkoušeny podle uvedených norem.
1179
6.8.4Zvláštní ustanovení1180
6.8.5Požadavky na materiály a konstrukci svařovaných nesnímatelných cisteren,
svařovaných snímatelných cisteren a svařovaných nádrží cisternových kontejnerů,
pro které je požadován zkušební tlak nejméně 1 MPa (10 barů) a svařovaných
nesnímatelných cisteren, svařovaných snímatelných cisteren a svařovaných nádrží
cisternových kontejnerů určených pro přepravu hluboce zchlazených zkapalněných
plynů třídy 2
1188
6.8.5.1Materiály a nádrže1188
6.8.5.2Zkušební požadavky1190
6.8.5.3Zkoušky vrubové houževnatosti1190
6.8.5.4Odvolávka na normy1193
Kapitola 6.9Požadavky na konstrukci, výrobu, výstroj, schvalování typu, prohlídky
a zkoušky a značení cisternových kontejnerů a výměnných
cisternových nástaveb z vyztužených plastů (FRP)
1194
6.9.1Všeobecná ustanovení1194
6.9.2Konstrukce1194
6.9.3Části výstroje1198
6.9.4Zkoušení a schválení typu1198
6.9.5Prohlídka a zkouška1200
6.9.6Značení1200
Kapitola 6.10Požadavky na konstrukci, výstroj, schvalování typu, prohlídky, zkoušky
a značení cisteren pro podtlakové vyčerpávání odpadů
1201
6.10.1Všeobecná ustanovení1201
6.10.2Konstrukce1201
6.10.3Části výstroje1201
6.10.4Prohlídky a zkoušky1203
Kapitola 6.11Požadavky na konstrukci, výrobu, prohlídky a zkoušky kontejnerů pro
volně ložené látky
1204
6.11.1(Vyhrazeno)1204
6.11.2Platnost a všeobecné požadavky1204
6.11.3Požadavky na konstrukci, výrobu, prohlídky a zkoušky kontejnerů odpovídajících
KBK používaných jako BK1 nebo BK2 kontejnery pro volně ložené látky
1204
6.11.4Požadavky na konstrukci, výrobu a schválení BK1 nebo BK2 kontejnerů pro volně
ložené látky jiných než kontejnerů odpovídajících KBK
1205
6.11.5Požadavky na konstrukci, výrobu, prohlídky a zkoušky flexibilních kontejnerů pro
volně ložené látky BK 3
1206
ČÁST 7Ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky a manipulace1211
Kapitola 7.1Všeobecná ustanovení1212
Kapitola 7.2Ustanovení o přepravě v kusech1213
Kapitola 7.3Ustanovení o přepravě ve volně loženém stavu1215
7.3.1Všeobecná ustanovení1216
7.3.2Ustanovení pro přepravu ve volně loženém stavu, použijí-li se ustanovení pododdílu
7.3.1.1 (a)
1216
7.3.3Ustanovení pro přepravu ve volně loženém stavu, použijí-li se ustanovení pododdílu
7.3.1.1. (b)
1218
Kapitola 7.4Ustanovení o přepravě v cisternách1221
Kapitola 7.5Ustanovení o nakládce, vykládce a manipulaci1222
7.5.1Všeobecné požadavky1222
7.5.2Společná nakládka1222
7.5.3Ochranná vzdálenost1224
7.5.4Preventivní opatření se zřetelem na potraviny, poživatiny a krmiva1225
7.5.5(Vyhrazeno)1225
7.5.6(Vyhrazeno)1225
7.5.7Manipulace a ukládání1225
7.5.8Čistění po vykládce1226
7.5.9(Vyhrazeno)1226
7.5.10(Vyhrazeno)1226
7.5.11Dodatečná ustanovení vztahující se na určité třídy nebo věci1226
Kapitola 7.6Ustanovení pro přepravu jako spěšnina1234
Kapitola 7.7Systém kombinované přepravy silničních vozidel ve smíšených vlacích
(kombinovaná osobní a nákladní doprava)
1235

ČÁST 1

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2021c011z0016_část_01.pdf

ČÁST 2

KLASIFIKACE

2021c011z0016_část_02.pdf

ČÁST 3

SEZNAMY NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ A VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PRO OMEZENÁ A VYJMUTÁ MNOŽSTVÍ

2021c011z0016_část_03.pdf

ČÁST 4

USTANOVENÍ O POUŽÍVÁNÍ OBALŮ A CISTEREN

2021c011z0016_část_04.pdf

ČÁST 5

POSTUPY PŘI ODESLÁNÍ

2021c011z0016_část_05.pdf

ČÁST 6

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ, VELKÝCH NÁDOB PRO VOLNĚ LOŽENÉ LÁTKY (IBC), VELKÝCH OBALŮ, CISTEREN A KONTEJNERŮ PRO VOLNĚ LOŽENÉ LÁTKY

2021c011z0016_část_06.pdf

ČÁST 7

USTANOVENÍ O PODMÍNKÁCH PŘEPRAVY, NAKLÁDKY, VYKLÁDKY A MANIPULACE

2021c011z0016_část_07.pdf

NEZÁVAZNÁ ČÁST ŘÁDU RID

2021c011z0016_část_nezávazná část.pdf

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) přijatá dne 9. května 1980 v Bernu byla vyhlášena pod č. 8/1985 Sb., změny Úmluvy přijaté v roce 1989 a 1990 byly vyhlášeny pod č. 61/1991 Sb. a č. 251/1991 Sb. Dne 20. prosince 1990 byl v Bernu přijat Protokol o změnách Úmluvy COTIF, vyhlášený pod č. 274/1996 Sb. Dne 3. června 1999 byl ve Vilniusu přijat Protokol o změně Úmluvy COTIF, vyhlášený pod č. 49/2006 Sb. m. s., jehož součástí je nové znění Úmluvy COTIF ve znění pozměňovacího Protokolu z roku 1999.

Přesunout nahoru