Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 14/2021 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Datum vyhlášení 10.03.2021
Uzavření smlouvy 10.07.2019
Platnost od 01.03.2021
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

14

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. července 2019 byla v Tbilisi podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.


Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 20 odst. 1 dne 1. března 2021.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SMLOUVA

mezi Českou republikou a Gruzií

o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Česká republika a Gruzie (dále jen „smluvní strany).

usilujíce o rozvoj a posílení přátelských vztahů a oboustranně prospěšné dvoustranné spolupráce.

znepokojeny nárůstem a trendy nadnárodní trestné činnosti, zejména forem organizované trestné činnosti a terorismu.

vědomy si toho, že jakákoliv forma trestné činnosti ohrožuje veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost, brzdí hospodářský rozvoj a vytváření investičního prostředí, demokratických hodnot a spravedlnosti,

vycházejíce z přání poskytovat spolehlivou ochranu před trestnými činy proti životu, zdraví, svobodě a lidské důstojnosti, proti právním zájmům občanů, zájmům společnosti a státu,

přesvědčeny o výhodách mezinárodní spolupráce jako významné součásti předcházení a účinného boje proti organizované trestné činnosti,

řídíce se svými mezinárodními závazky a vnitrostátními právními předpisy,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Účelem této smlouvy je prohloubení a posílení spolupráce při předcházení a odhalování trestných činů a při zjišťování jejich pachatelů, zejména prostřednictvím výměny strategických a operativních informací a přímých kontaktů mezi příslušnými složkami na všech odpovídajících úrovních.

(2) Spolupráce podle této smlouvy probíhá v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran a s mezinárodními smlouvami, jimiž jsou smluvní strany vázány, a nezahrnuje právní pomoc ve věcech trestních, která je v působnosti justičních orgánů.

Článek 2

Spolupráce podle této smlouvy se vztahuje na všechny formy trestné činnosti, zejména na:

a) organizovanou trestnou činnost,

b) terorismus a jeho financování,

c) trestné činy proti životu a zdraví,

d) obchodování s lidmi a obchodování s lidskými orgány a tkáněmi,

e) sexuální zneužívání dětí a dětskou pornografii,

f) trestné činy související s nelegální migrací,

g) nezákonné obchodování s omamnými a psychotropními látkami ve smyslu Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z 20. prosince 1988,

h) počítačovou kriminalitu.

i) nezákonnou výrobu, opatřování, držení, dovoz, vývoz, průvoz a obchodování se zbraněmi, střelivem a výbušninami, chemickými, biologickými, radioaktivními a jadernými materiály, se zbožím a technologiemi strategického významu, jakož i s jinými vysoce nebezpečnými látkami včetně nebezpečného odpadu.

j) trestné činy proti majetku,

k) padělání peněz, cenných papírů a prostředků bezhotovostního platebního styku a jejich distribuci a používání,

l) padělání úředních dokumentů, zejména dokladů totožnosti, a jejich distribuci a používání,

m) hospodářskou a finanční trestnou činnost,

n) legalizaci výnosů z trestné činnosti,

o) korupci,

p) trestné činy proti duševnímu vlastnictví,

q) trestnou činnost týkající se předmětů kulturní a historické hodnoty,

r) trestnou činnost týkající se motorových vozidel,

s) trestné činy proti životnímu prostředí.

Článek 3

Příslušné orgány smluvních stran si mohou poskytovat vzájemnou pomoc výměnou osobních i jiných údajů a dokumentů týkajících se zejména:

a) trestných činů, včetně údajů o osobách podezřelých nebo účastnících se páchání trestné činnosti, propojení pachatelů, o organizaci skupin páchajících trestnou činnost a jejich struktuře, typickém chování jednotlivých pachatelů a skupin, porušení trestně právních předpisů a přijatých opatřeních,

b) plánovaných trestných činů směřujících proti zájmům smluvních stran, včetně teroristických činů,

c) předcházení a boje proti nelegální migraci,

d) předmětů, jimiž byly trestné činy spáchány nebo z trestné činnosti pocházejí; smluvní strany si podle možností poskytují vzorky těchto předmětů,

e) bankovních účtů a finančních transakcí souvisejících s hospodářskou trestnou činností a legalizace výnosů z trestné činnosti, které příslušné orgány získaly v souladu s vnitrostátními právními předpisy,

f) plánovaných speciálních akcí a operací, které mohou být předmětem zájmu druhé smluvní strany,

g) poznatků o nových formách trestné činnosti, společně s expertními analýzami a odbornou literaturou,

h) výsledků kriminalistického a kriminologického výzkumu, vyšetřovací praxe, pracovních metod a prostředků,

i) právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy.

Článek 4

Příslušné orgány smluvních stran mohou v případě potřeby koordinoval své činnosti a poskytovat si pomoc, zejména:

a) při pátrání po osobách podezřelých ze spáchání trestného činu, jakož i osobách, které se vyhýbají trestnímu stíhání nebo výkonu trestu.

b) při pátrání po pohřešovaných osobách, včetně provádění úkonů souvisejících s identifikací osob nebo tělesných ostatků,

c) při pátrání po věcech, včetně provádění opatření určených k nalezení a zajištění výnosů z trestné činnosti.

d) při přípravě a organizačním zajištění realizace speciálních vyšetřovacích technik, jako například sledovaných zásilek, sledování a nasazení agentů a předstíraných převodů,

e) při zajišťování bezpečnosti na palubě letadla,

f) při plánování a realizaci společných programů prevence kriminality.

Článek 5

(1) Příslušné orgány smluvních stran mohou za účelem podpory druhé smluvní strany či koordinace činností týkajících se konkrétní trestné činnosti vysílat konzultanty k příslušným orgánům druhé smluvní strany nebo vytvářet smíšené analytické a jiné pracovní týmy.

(2) Pracovníci příslušných orgánů jedné smluvní strany mohou působit na území druhé smluvní strany v poradní a podpůrné funkci. V rámci výkonu své poradní a podpůrné funkce dodržují pokyny vydané příslušnými orgány smluvní strany, na jejíž území jsou vysláni. Na území druhé smluvní strany nevykonávají žádná oprávnění.

Článek 6

(1) Kterákoliv smluvní strana může na svůj zastupitelský úřad nebo konzulární zastoupení na území druhé smluvní strany vyslat na omezenou nebo neomezenou dobu jednoho nebo více styčných důstojníků.

(2) Styční důstojníci vyvíjejí na území druhé smluvní strany poradní a podpůrnou činnost, poskytují pomoc při navazování kontaktů, předávají informace a podílejí se na organizaci pracovních setkání. Plní své úkoly v souladu s pokyny udělenými jim vysílající smluvní stranou.

(3) Styční důstojníci jedné smluvní strany vyslaní do třetího státu mohou po vzájemné dohodě smluvních stran a na základě písemného souhlasu třetího státu zastupovat i zájmy druhé smluvní strany.

(4) Styční důstojníci nevykonávají na území druhé smluvní strany žádná oprávnění.

Článek 7

Smluvní strany spolupracují v oblasti výcviku a vzdělávání a tato spolupráce může zahrnovat zejména:

a) účast pracovníků jedné smluvní strany na výcvikových kurzech druhé smluvní strany,

b) pořádání společných seminářů, cvičení a výcvikových kurzů,

c) výcvik specialistů.

d) výměnu expertů, jakož i výcvikových koncepcí a programů, nejlepší praxe a zkušeností.

e) účast pozorovatelů na cvičeních.

Článek 8

Smluvní strany se mohou rozhodnout spolupracovat při nasazování ozbrojených bezpečnostních doprovodů na palubách letadel registrovaných v příslušné smluvní straně. Takové nasazení probíhá v souladu s příslušnými mnohostrannými mezinárodními dokumenty, kterými jsou smluvní strany vázány. Jestliže se smluvní strany rozhodnou v této oblasti spolupracovat, může být tato spolupráce prováděna, pouze pokud odpovědné orgány smluvních stran uzavřou zvláštní dohodu upravující pravidla a podrobnosti této spolupráce, včetně držení zbraní.

Článek 9

(1) Informace a jiné formy pomoci podle této smlouvy se poskytují na základě žádosti. Žádosti a odpovědi na ně se podávají písemně (faxem nebo e-mailem). V případě předávání osobních údajů musí být vzhledem k citlivosti těchto údajů zvolen zabezpečený způsob přenosu. V naléhavých případech je možné žádosti podávat ústně, nicméně bezodkladně poté musí následovat písemné potvrzení. Smluvní strany zajistí, že k používaným komunikačním zařízením bude mít přístup pouze oprávněný personál.

(2) Příslušné orgány žádané smluvní strany odpoví na žádost uvedenou v odstavci 1 co nejdříve. Příslušné orgány žádané smluvní strany mohou požadovat další informace, je-li to nezbytné k vyhovění žádosti. Pokud orgán, který obdržel žádost o spolupráci, není příslušný k jejímu vyřízení, předá žádost orgánu příslušnému k jejímu vyřízení.

(3) Příslušné orgány smluvních stran si mohou v určitých případech navzájem sdělovat informace bez žádosti, pokud existuje na základě ověřených skutečností důvod se domnívat, že tyto informace jsou potřebné k odvrácení konkrétního nebezpečí pro veřejný pořádek nebo bezpečnost nebo pro předcházení a odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů.

(4) Kterákoliv smluvní strana může žádost o poskytnutí pomoci zcela nebo zčásti odmítnout, má-li za to, že vyhovění žádosti by mohlo ohrozit její svrchovanost, bezpečnost nebo jiný podstatný zájem nebo pokud by to bylo v rozporu s jejími vnitrostátními právními předpisy nebo jejími mezinárodními závazky. Pro vyhovění žádosti může žádaná smluvní strana stanovit podmínky, které jsou pro žádající smluvní stranu závazné.

(5) V případě odmítnutí žádosti nebo v případě jejího částečného vyhovění se o této skutečnosti smluvní strany neprodleně písemně informují.

(6) Pokud není dohodnuto jinak, používají příslušné orgány smluvních stran při provádění této smlouvy anglický jazyk.

Článek 10

Smluvní strany vzájemně chrání osobní údaje (dále jen „údaje“), předané v rámci této smlouvy, v souladu se svým vnitrostátním právním řádem a následujícími zásadami:

a) přijímající smluvní strana může údaje použít pouze pro účely boje s trestnou činností a ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti a za podmínek stanovených předávající smluvní stranou; k jiným účelům mohou být předané údaje použity pouze s předchozím písemným souhlasem předávající smluvní strany.

b) údaje prozrazující rasový původ, politické názory, náboženské nebo jiné přesvědčení, jakož i údaje týkající se zdraví nebo pohlavního života, mohou být předávány, jen pokud je to nezbytně nutné.

c) přijímající smluvní strana na žádost předávající smluvní strany vyrozumí předávající smluvní stranu o použití předaných údajů a o výsledcích dosažených jejich pomocí.

d) předávající smluvní strana zajistí správnost předávaných údajů a dbá na to, zda je jejich předání nezbytné a přiměřené vzhledem k zamýšlenému účelu,

e) bude-li dodatečně zjištěno, že byly předány nesprávné údaje nebo údaje, které neměly být předány, je nutno o tom okamžitě uvědomit přijímající smluvní stranu: ta musí nesprávné údaje opravit a údaje, které neměly být předány, zlikvidovat,

f) smluvní strany účinně chrání předané údaje proti neoprávněnému nebo náhodnému přístupu, náhodné ztrátě, proti neoprávněné nebo náhodné změně, neoprávněnému nebo náhodnému předání či proti neoprávněnému nebo náhodnému zveřejnění,

g) smluvní strany vedou evidenci o předání, přijetí a likvidaci údajů; evidence obsahuje zejména účel předání, rozsah údajů, zúčastněné orgány a důvody likvidace,

h) předávající smluvní strana může při předání údajů stanovit druhé smluvní straně lhůtu pro jejich likvidaci v souladu se svým vnitrostátním právním řádem; bez ohledu na tuto lhůtu musí být údaje zlikvidovány, jakmile přestanou být potřebné; v případě ukončení platnosti této smlouvy, pokud nebude nahrazena novou mezinárodní smlouvou nebo jinou úpravou závaznou pro obě smluvní strany, musí být všechny údaje předané na jejím základě zlikvidovány,

i) každá osoba má právo obdržet od orgánu odpovědného za zpracování údajů na žádost informace o údajích, které se jí týkají, předaných nebo zpracovávaných v rámci této smlouvy, jakož i právo na opravu nesprávných údajů nebo likvidaci údajů zpracovávaných protiprávně; poskytnutí takovýchto informací lze odmítnout pouze v případech stanovených vnitrostátními právními předpisy smluvních stran; orgán, který vyřizuje žádost o poskytnutí informací, poskytne informaci po předchozím souhlasu druhé smluvní strany,

j) smluvní strany spolupracují při ochraně předaných údajů; zejména se navzájem informují o možnostech osob domáhat se ochrany svých práv podle písm. i).

Článek 11

Předávání utajovaných informací mezi smluvními stranami a jejich ochrana probíhá v souladu se Smlouvou mezi Českou republikou a Gruzií o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací ze dne 22. ledna 2009.

Článek 12

(1) Informace a dokumenty předané v rámci spolupráce podle této smlouvy mohou být poskytnuty třetím státům a mezinárodním organizacím pouze s písemným souhlasem předávající smluvní strany.

(2) Česká strana může sdílet informace předané gruzínskou stranou v rámci spolupráce podle této smlouvy s ostatními členskými státy Evropské unie nebo schengenského prostoru nebo s evropskými agenturami při využívání informačních systémů zřízených podle práva Evropské unie za účelem spolupráce při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, jakož i boje s trestnou činností, zejména pak při využívání Schengenského informačního systému.

Článek 13

Pokud se příslušné orgány smluvních stran předem nedohodnou jinak, náklady spojené s realizací všech forem spolupráce podle této smlouvy nese smluvní strana, která pomoc druhé smluvní straně poskytuje s tím, že smluvní strany budou dbát na reciprocitu nákladů.

Článek 14

(1) K provádění této smlouvy jsou příslušné následující orgány:

Za Českou republiku:

a) Ministerstvo vnitra.

b) orgány Policie České republiky,

c) Generální ředitelství cel,

d) Generální inspekce bezpečnostních sboru.

Za Gruzii:

a) Ministerstvo vnitřních věcí Gruzie.

b) Státní bezpečnostní služba Gruzie,

c) Vyšetřovací služba Ministerstva financí Gruzie.

(2) Smluvní strany si do 30 dní od vstupu této smlouvy v platnost vymění diplomatickou cestou kontaktní adresy, telefonní a faxová čísla nebo jiné kontaktní údaje a, je-li to možné, jmenují kontaktní osobu, která ovládá jazyk druhé smluvní strany nebo anglický jazyk.

(3) Příslušné orgány smluvních stran se vzájemně neprodleně informují o jakýchkoliv změnách v údajích sdělených podle odstavce 2.

Článek 15

Příslušné orgány smluvních stran mohou v případě potřeby na základě této smlouvy uzavírat prováděcí ujednání.

Článek 16

Případné spory týkající se výkladu nebo provádění této smlouvy budou řešeny jednáními mezi příslušnými orgány smluvních stran. Nepodaří-li se vyřešit spory tímto způsobem, budou řešeny diplomatickou cestou.

Článek 17

Touto smlouvou nejsou dotčeny závazky smluvních stran vyplývající z jiných dvoustranných nebo mnohostranných mezinárodních smluv, jimiž jsou smluvní strany vázány.

Článek 18

Na základě vzájemného souhlasu smluvních stran může být tato smlouva měněna a doplňována, a to ve formě samostatného dokumentu, který vstupuje v platnost v souladu s článkem 20 této smlouvy. Tento dokument tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Článek 19

Každá smluvní strana může dočasně zcela nebo zčásti pozastavit provádění této smlouvy, jestliže to vyžaduje zajištění bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo veřejného zdraví. Pozastavení je odvoláno, jakmile zaniknou důvody, pro které bylo učiněno. Přijetí nebo odvolání takového opatření si smluvní strany neprodleně sdělí diplomatickou cestou. Pozastavení provádění této smlouvy a jeho odvolání nabývá účinnosti uplynutím patnácti dnů od doručení takového sdělení druhé smluvní straně

Článek 20

(1) Tato smlouva vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po dni doručení pozdějšího z písemných oznámení učiněných diplomatickou cestou, jimiž si smluvní strany navzájem oznámí dokončení vnitrostátních postupů nezbytných pro vstup smlouvy v platnost.

(2) Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

(3) Kterákoliv ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět písemným oznámením zaslaným diplomatickou cestou. Platnost této smlouvy skončí šest měsíců po dni doručení takového písemného oznámení druhé smluvní straně.

Dáno v Tbilisi dne 10. července 2019, ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém, gruzínském a anglickém, přičemž všechny texty mají stejnou platnost. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za Českou republiku
Tomáš Petříček v. r.
ministr zahraničních věcí

Za Gruzii
David Zalkaliani v.r.
ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru