Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 13/2021 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy III Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (Rozhodnutí 2012/6)

Datum vyhlášení 08.03.2021
Uzavření smlouvy 13.12.2012
Platnost od 09.01.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. prosince 2012 byla v Ženevě přijata změna přílohy III Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (Rozhodnutí 2012/6)1).

Se změnou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí této změny.


Změna vstoupila v platnost na základě svého článku 2 a s odkazem na článek 13 odst. 4 Protokolu dne 9. ledna 2014 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou reubliku.

Anglické znění změny a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

POŠTOVNÍ ADRESA: UNITED NATIONS, N.Y. 10017

TELEGRAFNÍ ADRESA: UNATIONS NEWYORK

Čj.: C.N. 711.2013.TREATIES-XXVII.1.f (Depositary Notification)

PROTOKOL O TĚŽKÝCH KOVECH K ÚMLUVĚ O DÁLKOVÉM ZNEČIŠŤOVÁNÍ

OVZDUŠÍ PŘECHÁZEJÍCÍM HRANICE STÁTŮ Z ROKU 1979

AARHUS, 24. ČERVNA 1998

ZMĚNA PŘÍLOHY III PROTOKOLU O TĚŽKÝCH KOVECH Z ROKU 1998

Generální tajemník Organizace spojených národů jednající ve funkci depozitáře sděluje následující:

Dopisem ze dne 19. července 2013 výkonný tajemník Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů informoval depozitáře, že dne 13. prosince 2012 na třicátém prvním zasedání Výkonného orgánu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, které se konalo v Ženevě, smluvní strany protokolu přijaly rozhodnutím 2012/6 změnu přílohy III Protokolu o těžkých kovech z roku 1998.

V souladu s článkem 13 odstavcem 4 protokolu po uplynutí devadesáti dnů od oznámení1 o jejím přijetí výkonným tajemníkem Komise všem smluvním stranám, to znamená dne 9. ledna 2014, vstoupí výše uvedená změna v účinnost pro ty smluvní strany, které depozitáři nepředložily oznámení podle ustanovení článku 13 odstavce 5, za předpokladu, že takové oznámení nepředložilo nejméně šestnáct smluvních stran.

Podle článku 13 odstavce 5 každá smluvní strana, která nemůže změnu přílohy III schválit, oznámí to písemně depozitáři do devadesáti dnů ode dne, kdy bylo její přijetí sděleno. Depozitář bezodkladně sdělí takovéto obdržené oznámení všem smluvním stranám. Smluvní strana může kdykoli nahradit své předchozí oznámení přijetím a změna této přílohy vstoupí v účinnost pro tuto smluvní stranu dnem uložení listiny o přijetí u depozitáře.

Ověřená věrná kopie textu výše uvedené změny přílohy III obsažená v rozhodnutí 2012/6 v angličtině, francouzštině a ruštině je připojena.

11. října 2013 (nečitelný podpis)

Upozornění: pro služby ve věcech smluv ministerstev zahraničních věcí a mezinárodních organizací. Oznámení depozitáře se vydávají pouze v elektronické podobě. Oznámení depozitáře jsou k dispozici stálým misím při Organizaci spojených národů ve Sbírce smluv Organizace spojených národů na internetu na adrese http://treaties.un.org pod označením „Depositary Notifications (CNs)“. Mimoto stálé mise, jakož i jiné zainteresované osoby mohou oznámení depozitáře pravidelně odebírat na svou e-mailovou adresu prostřednictvím rubriky uvedené internetové stránky „Automated Subscription Services“, která je rovněž dostupná na http://treaties un.org

Příloha

C.N. 711.2013.TREATIES-XXVII.1.f

ECE/EB.AIR/113/Add.1

Rozhodnutí 2012/6

Změna přílohy III Protokolu o těžkých kovech z roku 1998

Smluvní strany Protokolu o těžkých kovech z roku 1998, které se sešly na třicátém prvním zasedání Výkonného orgánu,

se rozhodly změnit přílohu III Protokolu o těžkých kovech z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší předcházejícím hranice států následovně:

Článek 1

Změna

Příloha III se nahrazuje tímto textem:

Příloha III

Nejlepší dostupné techniky omezování emisí těžkých kovů a jejich sloučenin z kategorií zdrojů uvedených v seznamu v příloze II

1. Cílem této přílohy je poskytnout smluvním stranám vodítko k identifikaci nej lepších dostupných technik pro stacionární zdroje a umožnit jim plnit povinnosti tohoto protokolu. Další popis a vodítka ohledně nejlepších dostupných technik jsou k dispozici v pokynech, jež přijaly smluvní strany na zasedání Výkonného orgánu, a mohou být v případě potřeby aktualizovány konsenzem smluvních stran na zasedání Výkonného orgánu.

2. Výrazem „nejlepší dostupné techniky“ (BAT) se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje činností a jejich provozních postupů, které označují praktickou vhodnost jednotlivých technologií k využití jako základu pro stanovení emisních limitů (a jiných podmínek povolení) určených k předcházení emisím a v případech, kde to není uskutečnitelné, ke snížení emisí a jejich dopadů na životní prostředí jako celek:

(a) „technika“ zahrnuje jak používané technologie, tak způsob, jakým je dané zařízení navrženo, konstruováno, udržováno, provozováno a vyřazeno z provozu;

(b) „dostupné“ techniky jsou vyvinuté v určitém měřítku, které umožňuje jejich uplatnění v příslušném průmyslovém sektoru za ekonomicky a technicky schůdných podmínek, přičemž jsou brány v úvahu náklady a výhody, bez ohledu na skutečnost, zda jsou, či nejsou dotyčné technologie využívány či vyráběny na území dotyčné smluvní strany, pokud jsou tyto techniky přiměřeně dostupné jejich provozovateli;

(c) „nejlepší“ znamená nejúčinnější při dosahování vysoké obecné úrovně ochrany životního prostředí jako celku.

3. Kritéria pro rozhodování o nejlepších dostupných technikách jsou:

(a) využití nízkoodpadových technologií;

(b) využití méně nebezpečných látek;

(c) posilování regenerace a recyklování látek vznikajících a využívaných v procesech a podpora regenerace a recyklování odpadů, kde je to vhodné;

(d) srovnatelné procesy, zařízení nebo způsoby provozu, které již byly úspěšně ověřeny v průmyslovém měřítku;

(e) technický pokrok a změny vědeckých poznatků a jejich interpretace;

(f) povaha, účinky a množství dotčených emisí;

(g) datum uvedení do provozu nových nebo stávajících zařízení;

(h) časové období potřebné k zavedení nejlepší dostupné techniky;

(i) spotřeba a povaha surovin (včetně vody) využitých v procesu a jeho energetická účinnost;

(j) potřeba předcházet nebo snižovat na minimum celkové dopady emisí na životní prostředí a souvisejících rizik pro životní prostředí;

(k) potřeba předcházet haváriím a minimalizovat jejich důsledky pro životní prostředí.

(l) informace zveřejněné vnitrostátními a mezinárodními organizacemi.

Koncept BAT není zaměřen na nařizování nějaké specifické technologie nebo techniky, ale na to, aby byly brány v úvahu technické charakteristiky dotčených zařízení, jejich geografické umístění a místní environmentální podmínky.

4. Zkušenosti s novými produkty a s novými provozy zavádějícími nízkoemisní techniky, jakož i zkušenosti s do vybavováním stávajících provozů stále rostou; pokyny uvedené v odstavci 1 proto mohou vyžadovat aktualizaci.

Článek 2

Vstup v platnost

Podle článku 13 odstavce 4 protokolu nabývá tato změna účinnosti pro smluvní strany, které nepodaly depozitáři oznámení v souladu s odstavcem 5 článku 13 protokolu, po uplynutí devadesáti dnů od data, kdy ji výkonný tajemník Komise oznámil všem smluvním stranám, za předpokladu, že nejméně šestnáct smluvních stran nepodalo takovéto oznámení.

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, přijatá dne 13. listopadu 1979 v Ženevě, byla vyhlášena pod č. 5/1985 Sb.
Protokol o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, přijatý dne 24. června 1998 v Aarhusu, byl vyhlášen pod č. 79/2010 Sb. m. s.

1 Odkazuje se na dopis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů ze dne 11. října 2013.

Přesunout nahoru