Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 12/2021 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, přijatých v roce 2018

Datum vyhlášení 08.03.2021
Uzavření smlouvy 14.09.2018
Platnost od 29.12.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

12

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí

č. 7/2007 Sb. m. s. o Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství a č. 87/2011 Sb. m. s.,

kterým byl vyhlášen harmonogram Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. září 2018 ve Florianópolis byly na 67. výročním zasedání Mezinárodní velrybářské komise přijaty změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství1).

Se změnami harmonogramu vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí těchto změn.


Změny harmonogramu vstoupily v platnost na základě článku V odst. 3 Úmluvy dne 29. prosince 2018 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn harmonogramu a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

obr. 001

The Red House

135 Station Road

Impington, Cambridge

CB24 9NP UK

t: +44 (0) 1223 233971

e. secretariat@iwc.int

Internet: www.iwc.int

RJL/JAC/32502

1. října 2018

OBĚŽNÍK KOMISAŘŮM A SMLUVNÍM VLÁDÁM

IWC.CCG.1341

Změny harmonogramu

Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství (1946) přijaté na 67. zasedání

Komise

V rámci 67. zasedání Mezinárodní velrybářské komise (IWC67), které se konalo ve Florianópolis, v Brazílii ve dnech 10. - 14. září 2018, nebyly přijaty žádné změny odstavce 10 písm. e) ohledně nulových kvót pro komerční lov velryb, které vstoupily v účinnost v roce 1986 pro sezónu v pobřežních oblastech a v období 1985/86 pro sezónu na volném moři. Je proto nutné provést následující změny odstavců 11 a 12, a také tabulek 1, 2 a 3 harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství (změny vyznačeny tučně kurzívou):

Odpovídajícím způsobem nahradit období 2016/2017 pro sezónu na volném moři a 2017 pro sezónu v pobřežních oblastech obdobím 2018/2019 pro sezónu na volném moři a 20191 pro sezónu v pobřežních oblastech.

Dále byly v rámci IWC67 přijaty úpravy ustanovení pro domorodý lov velryb pro obživu následujícími změnami odstavců 5, 13 a 15 harmonogramu (text určený ke smazání je znázorněn přeškrtnutím a text, jenž má být přidán, je znázorněn podtržením a točným písmem).

Jiný provoz

5. Každá smluvní vláda vyhlásí pro všechny velrybolovky, které spadají do její právní působnosti a které nepřísluší k žádné tovární lodi nebo pozemní stanici, jednu nepřetržitou lovnou sezónu nepřesahující šest měsíců v průběhu jakéhokoli dvanáctiměsíčního období, kdy lze povolit lov nebo zabíjení plejtváků malých velrybolovkami. Bez ohledu na ustanovení tohoto odstavce lze pro Grónsko použít jednu nepřetržitou lovnou sezónu, kdy je povolen lov nebo zabíjení těchto kytovců, která nesmí překročit devět měsíců. Tento odstavec se nevztahuje na domorodý lov velryb pro obživu uvedeny v odst. 13 písm. b) podbod 3) odrážka ii) a odst. 13 písm. b) podbod 3) odrážka iii).

Kvóty pro lov kosticovců

13(a)..

(6) Počínaje rokem 2026 a za předpokladu, že byl vyvinut příslušný algoritmus pro limity zásahu velryb, zásahy/ lovné limity (včetně případných převodů nevyužitých rezerv populací) pro každou populaci uvedenou v pododstavci 13 (b) mohou být rozšířeny každých 6 let za předpokladu, že: (a) Vědecký výbor doporučí v roce 2024 a každých šest let následně, že stanovené limity neohrozí danou populaci velryb; (b) Komise neobdrží žádost od států, závislých na populaci velryb z důvodu domorodého lovu velryb pro obživu (relevantní ASW státy) žádost o změnu relevantních kvót založenou na potřebě; a (c) Komise rozhodne, zdali příslušná ASW země dodržela schválenou časovou osu a že poskytnuté informace představují status quo pro pokračování lovu.

(7) Ustanovení pro každou populaci uvedenou v pododstavci 13(b), zejména ustanovení o převedení rezerv populace velryb, přezkoumá Komise na základě doporučení Vědeckého výboru.

13(b) Kvóty pro naturální velrybářství původních domorodých obyvatel jsou tyto:

(1) Lov velryb grónských z populace Beringova, Čukotského a Beaufortova moře původními domorodými obyvateli je povolen, pouze však pokud jsou maso a produkty z těchto kytovců používány výhradně pro místní spotřebu původních domorodých obyvatel a s tím, že:

(i) v letech 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 a 2025 počet ulovených velryb grónských nesmí překročit 336 392. V žádném z těchto let nesmí překročit počet zasažených velryb grónských 67, s tím, že jakákoli nevyužitá část této kvóty pro zásahy pro jakýkoli rok (včetně 15 nevyužitých zásahů z kvóty pro období 2008 - 2012) tři bloky předchozích kvót se převádí dál a připočítává se ke kvótám pro zásahy v následujících letech, s tím, že ke kvótě pro zásahy v jakémkoli roce nelze připočítat více než 15 zásahů 50 procent roční kvóty zásahů velryb.

(ii) Toto ustanovení každoročně přezkoumá komise s ohledem na dobrozdání vědeckého výboru.

(2) Lov plejtvákovců šedých z východní populace v severním Pacifiku je povolen, pouze však původními domorodými obyvateli nebo smluvní vládou zastupující původní domorodé obyvatele, a to pouze pokud se maso a produkty z těchto kytovců použijí výhradně pro místní spotřebu původních domorodých obyvatel.

(i) V letech 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 a 2025 nesmí počet vylovených plejtvákovců šedých ulovených v souladu s tímto písmenem překročit 744 980, s tím, že počet plejtvákovců šedých zasažených ulovených v každém z roků 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 a 2025 nesmí překročit 140, s výjimkou toho, že jakákoliv nevyužitá část kvót z předchozího bloku kvót bude převedena a přidána do kvót v následujících letech za předpokladu, že do kvóty nebude převedeno více než 50 procent ročního limitu zásahu velryb v jakémkoliv roce.

(ii) Toto ustanovení každoročně přezkoumá komise s ohledem na dobrozdání vědeckého výboru.

(3) Lov původními domorodými obyvateli plejtváků malých ze západogrónské a centrální populace z lovů ve východním Grónsku a plejtváků myšoků ze západogrónské populace a velryb grónských ze skupiny vytvořené velrybami, které se připlouvají krmit k západnímu pobřeží Grónska, je povolen, pouze pokud se maso a produkty použijí výhradně pro místní spotřebu.

(i) Počet zasažených plejtváků myšoků ze západogrónské populace ulovených v souladu s tímto písmenem nesmí překročit 19 v každém z roků 2015, 2016, 2017 a 2018 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 a 2025 s výjimkou toho, že jakákoli nevyužitá část kvóty z předchozího bloku bude v rámci algoritmu pro stanovení kvót pro zásah velryb převedena a přidána do kvót v následujících letech za předpokladu, že nebude převedeno více než 50 procent ročního limitu zásahů velryb v jakémkoliv roce.

(ii) Počet zasažených plejtváků malých z centrální populace ulovených v souladu s tímto písmenem nesmí překročit 12 20 v žádném z roků 2015, 2016, 2017 a 2018 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 a 2025, s tím, že jakákoli nevyužitá část této kvóty pro jakýkoli rok se převádí do dalšího období zásahů a připočítává ke kvótám v následujících letech s tím, že ke kvótě v jakémkoli roce nelze připočítat více než 3 zásahy velryb. Počínaje rokem 2020 a za předpokladu, že algoritmus pro stanovení kvót pro zásah velryb bude pro danou populaci velryb do té doby definován, jakákoliv nevyužitá část kvót z předchozího bloku bude převedena a přidána ke kvótám v následujících letech za předpokladu, že nebude převedeno více než 50 procent ročního limitu zásahů velryb v jakémkoliv roce.

(iii) Počet zasažených plejtváků malých ze západogrónské populace nesmí překročit 164 v žádném z roků 2015, 2016, 2017 a 2018 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 a 2025 s tím, že jakákoli nevyužitá část této kvóty pro zásahy pro jakýkoli rok z předcházejícího bloku kvót stanovených Algoritmem pro limity zásahů velryb se převádí do dalšího období a připočítává ke kvótám pro zásahy v následujících letech, s tím, že ke kvótě v jakémkoli roce nelze připočítat více než 15 zásahů 50 procent ročního limitu zásahů velryb. Toto ustanovení bude znovu přezkoumáno, pokud se v následujících 4 letech objeví nová vědecká data a, pokud bude nutné, pak změněno na základě doporučení Vědeckého výboru.

(iv) V souladu s tímto písmenem počet zasažených velryb grónských u západního pobřeží Grónska nesmí překročit 2 v každém roce z období 2015, 2016, 2017 a 2018 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 a 2025, s tím, že jakákoliv nevyužitá část této kvóty pro každý rok se převádí do dalšího období a připočítává ke kvótám v jakémkoliv následujícím roce s tím, že nebude připočítáno více než 2 50 procent ročního limitu zásahů velryb ke kvótě v jakémkoliv roce. Toto ustanovení bude znovu přezkoumáno, pokud se v následujících 4 letech objeví nová vědecká data a, pokud bude nutné, pak změněno na základě doporučení Vědeckého výboru.

(v) V souladu s tímto písmenem počet zasažených kerporaků u západního pobřeží Grónska nesmí překročit 10 v každém roce z období 2015, 2016, 2017 a 2018 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 a 2025 s tím, že jakákoliv nevyužitá část této kvóty pro každý rok rok z předcházejícího bloku kvót stanovených Algoritmem pro limity zásahů velryb se převádí do dalšího období a připočítává ke kvótám pro zásahy v jakémkoliv následujícím roce s tím, že nebudou připočítány více než 2 zásahy 50 procent ročního limitu zásahů velryb ke kvótě v jakémkoliv roce. Toto ustanovení bude znovu přezkoumáno, pokud se v následujících 4 letech objeví nová vědecká data a, pokud bude nutné, pak změněno na základě doporučení Vědeckého výboru.

(4) V sezónách 2013 - 2018 2019 - 2025 nesmí počet keporkaků ulovených Bequiany ze Svatého Vincenta a Grenadin překročit 24 28. Maso a produkty z těchto velryb musí být využity výhradně pro místní spotřebu ve Svatém Vincentu a Grenadinách.

Limity pro velikost kosticovců

15 (b) Zakazuje se lovit nebo zabíjet jakékoli plejtváky myšoky o délce menší než 57 stop (17,4 metru) na jižní polokouli a zakazuje se lovit nebo zabíjet jakékoli plejtváky myšoky o délce menší než 55 stop (16,8 metru) na severní polokouli, s tím, že pro dopravu na pozemní stanice lze lovit na jižní polokouli plejtváky myšoky o délce alespoň 55 stop (16,8 metru) a na severní polokouli o délce alespoň 50 stop (15,2 metru), pokud se maso těchto velryb použije pro místní spotřebu jako potrava pro lidi nebo pro zvířata. Tento odstavec se nevztahuje na domorodý lov velryb pro obživu stanovený v odst. 13 písm. b) podbod 3) odrážka i).

V souladu s článkem V Úmluvy vstoupí tyto změny v platnost pro každou smluvní vládu devadesát dnů po datu uvedeném v tomto dopise, pokud žádná smluvní vláda nepodá výhradu. V takovém případě se bude postupovat podle článku V odstavce 3 Úmluvy.

Lhůta 90 dnů uplyne 29. prosince 2018. V případě, že k tomuto datu nebudou výhrady, vstoupí změny v platnost. Smluvním vládám to bude náležitě oznámeno.

Dr. Rebecca Lent

výkonná tajemnice

Poznámky pod čarou

1) Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství přijatá ve Washingtonu dne 2. prosince 1946 byla vyhlášena pod č. 7/2007 Sb. m. s.
Změny harmonogramu Úmluvy, přijaté v Panamě ve dnech 2. - 6. července 2012 byly vyhlášeny pod č. 1/2016 Sb. m. s.
Změny harmonogramu Úmluvy, přijaté v Portoroži ve dnech 15. - 18. září 2014 byly vyhlášeny pod č. 2/2016 Sb. m. s.
Změny harmonogramu Úmluvy, přijaté v Portoroži dne 28. října 2016, byly vyhlášeny pod č. 11/2021 Sb. m. s.

1 V anglickém znění oběžníku komisařům a smluvním vládám je namísto roku 2019 chybně uveden rok 2017, a proto se v této větě česky překlad neshoduje s anglickým zněním. Technická oprava této tiskové chyby byla vydána oznámením č. 1347 ze dne 31. prosince 2018.

Přesunout nahoru