Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 10/2021 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Mongolska k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem

Datum vyhlášení 26.02.2021
Uzavření smlouvy 20.05.2019
Platnost od 01.03.2021
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

10

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. května 2019 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Mongolská k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem1).


Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 1. března 2021.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


PROTOKOL

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU MONGOLSKA

K PROVÁDĚNÍ DOHODY MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

A VLÁDOU MONGOLSKÁ O ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ OSOB S NEOPRÁVNĚNÝM

POBYTEM

Vláda České republiky a vláda Mongolska (dále jen „smluvní strany“)

se za účelem provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem (dále jen „Dohoda“) v souladu s jejím článkem 10

dohodly takto:

Článek 1

Pro účely tohoto protokolu se:

a) „žádajícím státem“ rozumí stát, jehož příslušný orgán podává žádost o zpětné převzetí nebo oznámení o předání osoby podle Dohody;

b) „žádaným státem“ rozumí stát, jehož příslušnému orgánu je adresována žádost o zpětné převzetí nebo oznámení o předání osoby podle Dohody.

Článek 2

(1) Pro účely provádění článku 2 Dohody se občanství žádaného státu prokazuje jedním z následujících platných dokladů:

v případě občanů České republiky:

a) cestovním dokladem (cestovní pas, diplomatický pas, služební pas, cestovní průkaz);

b) občanským průkazem České republiky;

v případě občanů Mongolska:

a) diplomatickým pasem;

b) služebním pasem;

c) zahraničním pasem občana Mongolska;

d) občanským průkazem občanů Mongolska;

e) náhradním cestovním dokladem Mongolska;

f) osvědčením příslušného orgánu o státním občanství Mongolska;

g) doklady uvedenými v písmenech a) až c) tohoto odstavce potvrzujícími státní občanství dětí, pokud je informace o těchto dětech v nich obsažena a potvrzena razítkem příslušného státního orgánu Mongolska.

(2) V případě, že nelze občanství žádaného státu prokázat doklady uvedenými v odstavci 1, lze pro účely provádění článku 2 Dohody občanství žádaného státu věrohodně předpokládat na základě:

a) jednoho z dokladů uvedených v odstavci 1, jehož doba platnosti uplynula;

b) fotokopie jednoho z dokladů uvedených v odstavci 1;

c) v případě státních občanů České republiky občanského průkazu Československé republiky nebo Československé socialistické republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky s vyznačeným státním občanstvím České republiky;

d) osvědčení nebo potvrzení o občanství žádaného státu nebo jejich fotokopie;

e) rodného listu nebo jeho fotokopie;

f) průkazu brance nebo vojenské knížky nebo jejich fotokopie;

g) řidičského průkazu nebo jeho fotokopie;

h) námořnické knížky nebo její fotokopie;

i) v případě občanů České republiky vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden;

j) v případě občanů Mongolska cestovního pasu občanů Mongolské lidové republiky užívaný do roku 2000;

k) v případě občanů Mongolska cestovního pasu občanů Mongolské lidové republiky s vloženou kartou potvrzující občanství Mongolska;

l) protokolu o výpovědi osoby, která má být převzata, učiněné před orgánem žádajícího státu;

m) protokolu o výpovědi svědka učiněné před orgánem žádajícího státu;

n) jiného dokladu vydaného úřady žádaného státu, který může napomoci zjištění státního občanství dotčené osoby.

Článek 3

(1) Žádost o zpětné převzetí osoby podle článku 5 odst. 1 Dohody se podává na tiskopise, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 tohoto protokolu.

(2) Oznámení o předání osoby podle článku 5 odst. 2 Dohody se podává na tiskopise, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 tohoto protokolu.

Článek 4

Protokol o předání osoby s doprovodem podle článku 7 odst. 4 Dohody se vyhotoví na tiskopise, jehož vzor tvoří přílohu č. 3 tohoto protokolu.

Článek 5

(1) Orgány příslušnými k vyřizování žádostí podle článku 5 odst 1 a k přijímání oznámení podle článku 5 odst. 2 a článku 7 odst. 4 Dohody jsou:

na české straně:

Policie České republiky

ředitelství služby cizinecké policie

Praha

na mongolské straně:

Výkonná agentura vlády Mongolska

Hlavní agentura pro státní občanství a migraci.

Ulánbátar.

(2) Smluvní strany si nejpozději 30 kalendářních dnů od podpisu tohoto protokolu diplomatickou cestou vymění adresy a telefonní a faxová spojení příslušných orgánů uvedených v odstavci 1. Příslušné orgány se vzájemně neprodleně informují o změnách ve svých názvech, adresách a telefonním a faxovém spojení.

Článek 6

Zpětné přebírání osob se uskutečňuje na níže uvedených letištích, pokud se příslušné orgány podle článku 5 odst. 1 tohoto protokolu nedohodnou jinak:

na české straně:

Letiště Václava Havla Praha;

na mongolské straně:

Čingischánovo letiště Ulánbátar,

Článek 7

(1) Žádající stát poskytne žádanému státu náhradu nákladů podle článku 9 odst. 2 Dohody bankovním převodem na účet žádaného státu do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tyto náklady se týkají:

a) dopravy;

b) stravy;

c) ubytování;

d) neodkladné lékařské péče;

e) tlumočnických služeb, v případě jejich potřeby;

f) dalších nezbytných výdajů dohodnutých předem příslušnými orgány podle článku 5 odst. 1 tohoto protokolu.

(2) Výše náhrad poskytovaných podle odstavce 1 se řídí právními předpisy žádaného státu a je založena na dokladech prokazujících skutečnou výši nákladů.

(3) Náklady na dopravu se rozumí náklady na použití služebního motorového vozidla nebo prostředků hromadné přepravy osob, s výjimkou vozidel taxislužby. Do dalších nezbytných výdajů se zahrnují pouze účelně vynaložené náklady při dodržení maximální hospodárnosti.

(4) Žádaný stát provede vyúčtování náhrady nákladů podle odstavce 1 vždy za uplynulý kalendářní měsíc.

(5) Doklady prokazující skutečnou výši nákladů jsou součástí žádosti o náhradu nákladů.

(6) Náklady podle odstavce 1 se hradí za přebírané osoby i za jejich doprovod.

Článek 8

Při provádění Dohody a tohoto protokolu používají příslušné orgány podle článku 5 odst. 1 tohoto protokolu anglický jazyk.

Článek 9

Smluvní strany si do čtrnácti kalendářních dnů po vstupu Dohody a tohoto protokolu v platnost vymění vzory dokladů, jimiž se prokazuje státní občanství České republiky a Mongolska. Pokud dojde ke změnám ve vzorech uvedených dokladů nebo budou vydány nové vzory, budou se o tom smluvní strany neprodleně vzájemně informovat, a zároveň poskytnou druhé smluvní straně tyto změněné nebo nové vzory dokladů.

Článek 10

(1) Tento protokol vstupuje v platnost současně s Dohodou.

(2) Tento protokol se uzavírá na dobu neurčitou. Každá smluvní strana jej může kdykoli vypovědět písemným oznámením zaslaným druhé smluvní straně diplomatickou cestou. Výpověď nabývá účinnosti šest měsíců po doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně. V případě ukončení platnosti Dohody bude ke stejnému datu ukončena i platnost Protokolu.

Dáno v Praze dne 20. května 2019 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, mongolském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu bude rozhodující znění v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky

Tomáš Petříček v. r.

ministr zahraničních věcí

Za vládu Mongolska

Damdin Tsogtbaatar v. r.

ministr zahraničních věcí

PŘÍLOHA Č. 1

K PROTOKOLU MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU MONGOLSKA K PROVÁDĚNÍ DOHODY MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU MONGOLSKA O ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ OSOB S NEOPRÁVNĚNÝM POBYTEM

Příloha 1

PŘÍLOHA Č. 2

K PROTOKOLU MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU MONGOLSKA K PROVÁDĚNÍ DOHODY MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU MONGOLSKA O ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ OSOB S NEOPRÁVNĚNÝM POBYTEM

Příloha 2

PŘÍLOHA Č. 3

K PROTOKOLU MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU MONGOLSKA K PROVÁDĚNÍ DOHODY MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU MONGOLSKA O ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ OSOB S NEOPRÁVNĚNÝM POBYTEM

Příloha 3

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolská o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná v Praze dne 20. května 2019, byla vyhlášena pod ě. 9/2021 Sb. m. s.

Přesunout nahoru