Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 9/2020 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie

Datum vyhlášení 13.02.2020
Uzavření smlouvy 04.05.2011
Ratifikace Smlouvy 07.02.2012
Platnost od 01.12.2015
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. května 2011 byla v Bruselu přijata Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie. Jménem České republiky byla Dohoda podepsána dne 25. května 2011 v Bruselu.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropské unie, depozitáře Dohody, dne 7. února 2012.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 2 dne 1. prosince 2015 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie

(2011/C 202/05)

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE ZASEDAJÍCÍ V RADĚ

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Členské státy Evropské unie (dále jen „smluvní strany“) uznávají, že plnohodnotná a účinná konzultace a spolupráce může vyžadovat vzájemnou výměnu utajovaných informací mezi nimi v zájmu Evropské unie a mezi smluvními stranami a orgány Evropské unie nebo agenturami, institucemi či úřady, které zřídila.

(2) Společným přáním smluvních stran je přispět k zavedení soudržného a komplexního obecného rámce pro ochranu utajovaných informací v zájmu Evropské unie, které pocházejí ze smluvních stran, orgánů Evropské unie, z agentur, institucí či úřadů zřízených Evropskou unií, nebo informací, které byly v této souvislosti získány od třetích států nebo mezinárodních organizací.

(3) Smluvní strany si uvědomují, že přístup k takovým utajovaným informacím a jejich výměny vyžadují náležitá bezpečnostní opatření na jejich ochranu,

SE DOHODLI NA TOMTO:

Článek 1

Účelem této dohody je, aby smluvní strany zajistily ochranu utajovaných informací:

a) vytvářených orgány Evropské unie nebo agenturami, institucemi či úřady, které zřídila, a poskytovaných smluvním stranám nebo s nimi vyměňovaných;

b) vytvářených smluvními stranami a poskytovaných orgánům Evropské unie nebo agenturám, institucím či úřadům, které zřídila, nebo s nimi vyměňovaných;

c) vytvářených smluvními stranami za účelem jejich poskytnutí nebo výměny mezi smluvními stranami v zájmu Evropské unie a označených tak, aby bylo patrno, že spadají do působnosti této dohody;

d) přijatých od třetích států nebo mezinárodních organizací orgány Evropské unie nebo agenturami, institucemi či úřady, které zřídila, a poskytovaných smluvním stranám nebo s nimi vyměňovaných.

Článek 2

Pro účely této dohody se „utajovanou informací“ rozumí jakákoliv informace nebo materiál v jakékoli podobě, jejichž vyzrazení by mohlo v různé míře poškodit zájmy Evropské unie nebo jednoho či více členských států a které nesou jedno z níže uvedených označení stupně utajení EU nebo jiné odpovídající označení stupně utajení, jak jsou uvedena v příloze:

„TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET“: toto označení se používá pro informace a materiály, jejichž vyzrazení by mohlo vést k mimořádně závažnému poškození podstatných zájmů Evropské unie nebo jednoho či více členských států.

„SECRET UE/EU SECRET“: toto označení se používá pro informace a materiály, jejichž vyzrazení by mohlo závažně poškodit podstatné zájmy Evropské unie nebo jednoho či více členských států.

„CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“: toto označení se používá pro informace a materiály, jejichž vyzrazení by mohlo poškodit podstatné zájmy Evropské unie nebo jednoho či více členských států.

„RESTREINT UE/EU RESTRICTED“: toto označení se používá pro informace a materiály, jejichž vyzrazení by mohlo být nevýhodné pro zájmy Evropské unie nebo jednoho či více členských států.

Článek 3

1. Smluvní strany přijmou v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy veškerá vhodná opatření, aby zajistily, že úroveň ochrany poskytnutá utajovaným informacím podle této dohody je rovnocenná úrovni poskytované bezpečnostními pravidly Rady Evropské unie na ochranu utajovaných informací EU, které nesou odpovídající označení stupně utajení, jak jsou uvedena v příloze.

2. Žádným ustanovením této dohody nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy smluvních stran týkající se přístupu veřejnosti k dokumentům, ochrany osobních údajů nebo ochrany utajovaných informací.

3. Smluvní strany oznámí depozitáři této dohody veškeré změny označení stupňů utajení uvedených v příloze. Článek 11 se na uvedená oznámení nepoužije.

Článek 4

1. Každá smluvní strana zajistí, že pokud jde o utajované informace poskytované či vyměňované podle této dohody:

a) nebude jejich stupeň utajení snížen ani zrušen bez předchozího písemného souhlasu původce;

b) nebudou používány k jiným účelům, než jaké stanovil původce;

c) nebudou zpřístupněny žádnému třetímu státu ani mezinárodní organizaci bez předchozího písemného souhlasu původce a bez příslušné dohody nebo ujednání o ochraně utajovaných informací uzavřených s dotyčným třetím státem nebo mezinárodní organizací.

2. Každá smluvní strana dodržuje zásadu souhlasu původce v souladu se svými ústavními požadavky a vnitrostátními právními předpisy.

Článek 5

1. Každá smluvní strana zajistí, aby přístup k utajovaným informacím byl umožněn na základě „nezbytné potřeby znát“.

2. Smluvní strany zajistí, aby přístup k utajovaným informacím označeným stupněm utajení CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo vyšším nebo odpovídajícím stupněm utajení uvedeným v příloze byl umožněn pouze osobám, které jsou náležitě bezpečnostně prověřeny nebo jsou jinak řádně oprávněny z povahy svých funkcí v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

3. Každá smluvní strana zajistí, aby všechny osoby, jimž je umožněn přístup k utajovaným informacím, byly poučeny o svých povinnostech souvisejících s ochranou těchto informací v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy.

4. V souladu se svými příslušnými vnitrostátními právními předpisy si smluvní strany na požádání vzájemně poskytují pomoc při bezpečnostních šetřeních v rámci bezpečnostních prověrek.

5. Každá smluvní strana v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy zajistí, aby každý subjekt spadající do její pravomoci, který může přijímat nebo vytvářet utajované informace, byl náležitě bezpečnostně prověřen a byl schopen zajistit náležitou ochranu v souladu s čl. 3 odst. 1.

6. V rámci oblasti působnosti této dohody může každá smluvní strana uznat osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu a osvědčení o bezpečnostní prověrce zařízení, která byla vydána jinou smluvní stranou.

Článek 6

Smluvní strany zajistí, aby všechny utajované informace spadající do působnosti této dohody, které jsou přenášeny, vyměňovány či předávány v rámci těchto smluvních stran či mezi nimi, byly náležitě chráněny v souladu s čl. 3 odst. 1.

Článek 7

Každá smluvní strana zajistí, aby v souladu s čl. 3 odst. 1 byla uplatňována vhodná opatření na ochranu utajovaných informací, které jsou zpracovávány, ukládány či přenášeny v komunikačních a informačních systémech. Tato opatření zajistí důvěrnost, integritu, dostupnost a případně i nepopiratelnost a autenticitu utajovaných informací, jakož i náležitou úroveň odpovědnosti za aktivity související s těmito informacemi a náležitou úroveň sledovatelnosti těchto aktivit.

Článek 8

Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytují příslušné informace o svých bezpečnostních pravidlech a předpisech.

Článek 9

1. Smluvní strany přijmou v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy veškerá vhodná opatření za účelem vyšetření případů, kdy je známo nebo kdy existuje důvodné podezření, že došlo ke kompromitaci či ztrátě utajovaných informací v rámci působnosti této dohody.

2. Smluvní strana, která odhalí kompromitaci či ztrátu, bezodkladně informuje vhodnou cestou původce o této události a následně o konečných výsledcích vyšetřování a o nápravných opatřeních, která byla přijata, aby se předešlo opakování události. Jakákoli další dotčená smluvní strana může na žádost poskytnout pomoc při vyšetřování.

Článek 10

1. Touto dohodou nejsou dotčeny stávající dohody či ujednání o ochraně nebo výměně utajovaných informací, které uzavřela kterákoliv ze smluvních stran.

2. Tato dohoda nebrání smluvním stranám uzavřít jiné dohody nebo jiná ujednání o ochraně a výměně utajovaných informací, jež pocházejí od těchto smluvních stran, pokud takové dohody nebo ujednání nejsou v rozporu s touto dohodou.

Článek 11

Tato dohoda může být pozměněna písemnou dohodou mezi smluvními stranami. Veškeré změny vstupují v platnost po oznámení podle čl. 13 odst. 2.

Článek 12

Veškeré spory mezi dvěma či více smluvními stranami související s výkladem či uplatňováním této dohody se řeší prostřednictvím konzultací mezi dotčenými smluvními stranami.

Článek 13

1. Smluvní strany oznámí generálnímu tajemníkovi Rady Evropské unie dokončení vnitřních postupů nezbytných pro vstup této dohody v platnost.

2. Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy poslední smluvní strana oznámí generálnímu tajemníkovi Rady Evropské unie dokončení vnitřních postupů nezbytných pro vstup dohody v platnost.

3. Generální tajemník Rady Evropské unie je depozitářem této dohody, která bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 14

Tato dohoda je sepsána v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, irském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všech dvacet tři znění má stejnou platnost.


NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní zástupci vlád členských států zasedající v Radě připojili k této dohodě své podpisy.

V Bruselu dne čtvrtého května roku dva tisíce jedenáct.

Voor de regering van het Koninkrijk België

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Für die Regierung des Königreichs Belgien

За правителството на Република България

Za vládu České republiky

For Kongeriget Danmarks regering

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi valitsuse nimel

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por el Gobierno del Reino de España

Pour le gouvernement de la République française

Per il Governo della Repubblica italiana

Για την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας

Latvijas Republikas valdības vārdā

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

A Magyar Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern ta’ Malta

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Regierung der Republik Österreich

W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Pelo Governo da República Portuguesa

Pentru Guvernul României

Za vlado Republike Slovenije

Za vládu Slovenskej republiky

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Finlands regering

För Konungariket Sveriges regering

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland


PŘÍLOHA

Srovnávací tabulka bezpečnostní klasifikace

EUTRÈS SECRET UE/EU TOP SECRETSECRET UE/EU SECRETCONFIDENTIEL UE/
EU CONFIDENTIAL
RESTREINT UE/EU RESTRICTED
BelgieTrès Secret (Loi 11.12.1998)
Zeer Geheim
(Wet 11.12.1998)
Secret (Loi 11.12.1998)
Geheim (Wet 11.12.1998)
Confidentiel
(Loi 11.12.1998)
Vertrouwelijk
(Wet 11.12.1998)
viz poznámka níže (1)
BulharskoСтрого секретноСекретноПоверителноЗа служебно ползване
Česká republikaPřísně tajnéTajnéDůvěrnéVyhrazené
DánskoYderst hemmeligtHemmeligtFortroligtTil tjenestebrug
NěmeckoSTRENG GEHEIMGEHEIMVS (2) — VERTRAULICHVS — NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
EstonskoTäiesti salajaneSalajaneKonfidentsiaalnePiiratud
IrskoTop SecretSecretConfidentialRestricted
ŘeckoΆκρως Απόρρητο
Abr: ΑΑΠ
Απόρρητο Abr: (АП)Εμπιστευτικό
Abr: (EM)
Περιορισμένης Χρήσης
Abr: (ΠΧ)
ŠpanělskoSECRETORESERVADOCONFIDENCIALDIFUSIÓN LIMITADA
FrancieTrès Secret DéfenseSecret DéfenseConfidentiel Défenseviz poznámka níže (3)
ItálieSegretissimoSegretoRiservatissimoRiservato
KyprΆκρως Απόρρητο
Abr: (ΑΑΠ)
Απόρρητο Abr: (АП)Εμπιστευτικό
Abr: (EM)
Περιορισμένης Χρήσης
Abr: (ΠΧ)
LotyšskoSevišķi slepeniSlepeniKonfidenciāliDienesta vajadzībām
LitvaVisiškai slaptaiSlaptaiKonfidencialiaiRiboto naudojimo
LucemburskoTrès Secret LuxSecret LuxConfidentiel LuxRestreint Lux
MaďarskoSzigorúan titkos!Titkos!Bizalmas!Korlátozott terjesztésű!
MaltaL-Ogħla SegretezzaSigrietKunfidenzjaliRistrett
NizozemskoStg. ZEER GEHEIMStg. GEHEIMStg. CONFIDENTIEELDep. VERTROUWELIJK
RakouskoStreng GeheimGeheimVertraulichEingeschränkt
PolskoŚciŝle tajneTajnePoufneZastrzeżone
PortugalskoMuito SecretoSecretoConfidencialReservado
RumunskoStrict secret de importanţă
deosebită
Strict secretSecretSecret de serviciu
SlovinskoStrogo tajnoTajnoZaupnoInterno
SlovenskoPrísne tajnéTajnéDôvernéVyhradené
FinskoERITTÄIN SALAINEN
YTTERST HEMLIG
SALAINEN
HEMLIG
LUOTTAMUKSELLINEN
KONFIDENTIELL
KÄYTTÖ RAJOITETTU
BEGRÄNSAD TILLGÅNG
Švédsko (4)HEMLIG/TOP SECRET
HEMLIG AV SYNNERLIG
BETYDELSE FÖR RIKETS
SÄKERHET
HEMLIG/SECRET
HEMLIG
HEMLIG/CONFIDENTIAL
HEMLIG
HEMLIG/RESTRICTED
HEMLIG
Spojené královstvíTop SecretSecretConfidentialRestricted
(1) Diffusion Restreinte / Beperkte Verspreiding není v Belgii stupněm utajení. Belgie nakládá s informacemi označenými stupněm „RESTREINT EU/EU RESTRICTED “
a chrání je způsobem, který není méně přísný než normy a postupy uvedené v bezpečnostních pravidlech Rady Evropské unie.
(2) Německo: VS = Verschlusssache.
(3) Francie ve svém vnitrostátním systému nepoužívá stupeň utajení „RESTREINT“. Francie nakládá s informacemi se stupněm utajení „RESTREINT UE/EU RESTRICTED “
a chrání je způsobem, který není méně přísný než normy a postupy uvedené v bezpečnostních pravidlech Rady Evropské unie.
(4) Švédsko: označení stupňů utajení uvedená v horní řadě jsou používána orgány v oblasti obrany a označení v dolní řadě jinými orgány.

© Evropská společenství, http://eur-lex.europa.eu

Přesunout nahoru