Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 8/2020 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice

Datum vyhlášení 06.02.2020
Uzavření smlouvy 01.10.2019
Platnost od 06.01.2020
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

8

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. října 2019 byla v Minsku podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dne 6. ledna 2020.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Dohoda

mezi vládou České republiky

a

vládou Běloruské republiky

o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky

vůči

České republice

Vláda České republiky a vláda Běloruské republiky (dále smluvní strany),

na základě realizovaných dodávek zboží z České a Slovenské Federativní Republiky do Běloruské republiky v letech 1991-1992 s využitím technického clearingu v souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Běloruské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci, která byla podepsána v Praze dne 26. dubna 1991, a Dodatku k ní, který byl podepsán v Praze dne 22. dubna 1992, a na základě Platební dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Bělorusko, která byla podepsána v Minsku dne 8. října 1991, vycházejíce ze skutečnosti, že Česká republika je jedním ze dvou nástupců bývalé České a Slovenské Federativní Republiky, se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany potvrzují potřebu úplného vypořádání salda ve vzájemné evidenci obchodně ekonomických vztahů České republiky a Běloruské republiky. Za tímto účelem běloruská strana uznává zadluženost vůči české straně ve výši 1 790 411,12 (jeden milion sedm set devadesát tisíc čtyři sta jedenáct celých dvanáct) USD.

Článek 2

V souladu s touto Dohodou budou smluvní strany započítávat předepsané platby nájemného za pronájem budovy, určené pro Velvyslanectví České republiky v Běloruské republice, na splacení dlužné částky uvedené v článku i této Dohody, až do dosažení celkové výše 1790411,12 (jeden milion sedm set devadesát tisíc čtyři sta jedenáct celých dvanáct) USD.

Článek 3

V zájmu naplnění všech ustanovení této Dohody Velvyslanectví České republiky v Běloruské republice a Státní úřad Hlavní správa pro obsluhu diplomatického sboru a oficiálních delegací Dipservis do 30 pracovních dnů ode dne podpisu této Dohody vzájemně smluvně upraví pronájem budovy, určené pro Velvyslanectví České republiky v Běloruské republice.

Článek 4

V případě ukončení nájmu budovy, určené pro Velvyslanectví české republiky v Běloruské republice, před dosažením celkové částky uvedené v Článku 2 této Dohody, projednají smluvní strany další možnosti splacení zbývající části dluhu, a to případně i formou nákupu budovy a/nebo pozemku do vlastnictví České republiky za účelem umístění Velvyslanectví České republiky v Běloruské republice.

Článek 5

V zájmu naplnění ustanovení této Dohody instruují obě smluvní strany své zplnomocněné banky (v České republice Československou obchodní banku, v Běloruské republice otevřenou akciovou společnost „Белвнешэкономбанк“), aby nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne podpisu této Dohody podepsaly příslušnou mezibankovní dohodu o technickém zajištění vedení účtu zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice a evidenci jejího splácení.

Článek 6

Po úplném splacení zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice dle článku 1 této Dohody bude zadluženost Běloruské republiky vůči České republice zcela vyřešena.

Článek 7

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem obdržení pozdější z notifikací prostřednictvím diplomatických kanálů, jimiž se smluvní strany vzájemně informují, že byly dokončeny jejich vnitrostátní procedury pro vstup Dohody v platnost.

Tato Dohoda může být změněna nebo doplněna písemnou formou na základě vzájemného souhlasu smluvních stran.

V případě neshody mezi smluvními stranami ohledně provádění této Dohody bude spor řešen vzájemnými konzultacemi zástupců smluvních stran.


V Minsku dne 1. října 2019 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a ruském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
České republiky
Tomáš Pernický v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
České republiky v Běloruské republice

Za vládu
Běloruské republiky
Jurij Michajlovič Selivěrstov v. r.
první náměstek ministra financí

Přesunout nahoru