Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 48/2020 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky k provedení Dohody mezi Evropskou unií a Arménskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Datum vyhlášení 23.12.2020
Uzavření smlouvy 21.10.2019
Platnost od 01.10.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

48

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. října 2019 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky k provedení Dohody mezi Evropskou unií a Arménskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.


Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 11 odst. 3 dne 1. října 2020.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


PROTOKOL

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU ARMÉNSKÉ REPUBLIKY K PROVEDENÍ DOHODY MEZI EVROPSKOU UNIÍ A ARMÉNSKOU REPUBLIKOU O ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ NEOPRÁVNĚNĚ POBÝVAJÍCÍCH OSOB

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

A

VLÁDA ARMÉNSKÉ REPUBLIKY

(dále jen „smluvní strany“)

PŘEJÍCE SI usnadnit provádění ustanovení Dohody mezi Evropskou unií a Arménskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob, podepsané v Bruselu dne 19. dubna 2013, (dále jen „Dohoda”), a v souladu s jejím článkem 20,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

OBECNÉ USTANOVENÍ

Tento protokol podrobně upravuje provádění Dohody ve vztazích mezi Českou republikou a Arménskou republikou. Pojmy a výrazy použité v tomto protokolu je třeba vykládat tak, jak jsou definovány v Dohodě.

Článek 2

PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY

(1) Příslušnými orgány ve smyslu článku 1 písm. k) Dohody pověřenými prováděním Dohody podle jejího článku 20 odst. 1 písm. a) jsou:

na české straně:

Policie České republiky

Ředitelství služby cizinecké policie

adresa: Olšanská 2, P.O. BOX 78,

130 51 Praha 3,

na arménské straně:

Migrační služba

Ministerstvo územní správy a infrastruktury Arménské republiky

adresa: 31. K. Ulnetsi

0037 Jerevan.

(2) Smluvní strany si do třiceti (30) kalendářních dnů po vstupu tohoto protokolu v platnost na základě článku 11 sdělí diplomatickou cestou kontaktní údaje příslušných orgánů. Příslušné orgány smluvních stran si budou vzájemně sdělovat jakékoliv změny v těchto kontaktních údajích.

(3) Smluvní strany si bez zbytečného odkladu diplomatickou cestou sdělí jakékoliv změny v příslušných orgánech.

Článek 3

ZPŮSOBY KOMUNIKACE

(1) Žádosti o zpětné převzetí a průvoz se obecně podávají prostřednictvím Elektronického systému správy readmisních případů (dále jen „RCMES“). V případě potřeby mohou být žádosti podány poštou, faxem nebo zabezpečeným e-mailem.

(2) Odpovědi na žádosti o zpětné převzetí a průvoz a další související sdělení se obecně podávají prostřednictvím RCMES. V případě potřeby mohou být odpovědi a další související sdělení podány poštou, faxem nebo zabezpečeným e-mailem. Sdělení neobsahující osobní údaje osoby, která má být převzata zpět nebo provezena, může být předáno rovněž za využití nezabezpečených technických prostředků komunikace a odkazuje na číslo jednací příslušné žádosti.

Článek 4

DALŠÍ DOKLADY

(1) V souladu s článkem 20 odst. 1 písm. c) Dohody se předložení dokladů nebo písemného potvrzení vydaného leteckou společností, která osobu dopravila, považuje za další důkaz prima facie o státní příslušnosti vedle těch, které jsou uvedeny v příloze 2 Dohody.

(2) Pokud příslušný orgán žádající smluvní strany usoudí, že pro určení státní příslušnosti nebo splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti mohou být důležité i jiné doklady než ty, které j sou uvedeny v přílohách 1 až 4 Dohody, mohou být tyto doklady připojeny k žádosti o zpětné převzetí. Státní příslušnost nebo splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti se považují za prokázané, pokud je ve výše uvedených případech dožádaná smluvní strana potvrdí.

(3) Příslušné orgány smluvních stran si vymění vzory cestovních pasů a průkazů totožnosti.

Článek 5

POHOVOR

(1) Požadavek na pohovor podle článku 9 odst. 3 Dohody se uvede v žádosti o zpětné převzetí, jejíž kopie se současně zašle diplomatickému nebo konzulárnímu zastoupení dožádané smluvní strany.

(2) Pohovor se uskuteční na místě určeném příslušným orgánem žádající smluvní strany.

(3) Výsledek pohovoru bude oznámen příslušnému orgánu žádající smluvní strany nejpozději tři (3) pracovní dny od uskutečnění pohovoru.

Článek 6

POSTUP PŘI ZPĚTNÉM PŘEVZETÍ

(1) Příslušný orgán žádající smluvní strany uvede návrh dne předání, místa vstupu a podrobnosti týkající se případného doprovodu v části F žádosti o zpětné převzetí, pokud jsou tyto údaje známy v době podání žádosti. Příslušný orgán dožádané smluvní strany odpoví na tento návrh v odpovědi na žádost o zpětné převzetí.

(2) Pokud informace podle odstavce 1 tohoto článku nejsou uvedeny v žádosti o zpětné převzetí, oznámí je příslušný orgán žádající smluvní strany příslušnému orgánu dožádané smluvní strany ve lhůtě stanovené v článku 12 odst. 1 Dohody. Příslušný orgán dožádané smluvní strany zašle odpověď na tento návrh co nejrychleji, nejpozději však dva (2) pracovní dny od přijetí návrhu. Neobdrží-li příslušný orgán žádající smluvní strany odpověď ve stanovené lhůtě, považuje se návrh za přijatý,

(3) Podrobnosti týkající se doprovodu podle odstavce 1 tohoto článku zahrnují jména a-příjmení, hodnosti a služební postavení členů doprovodu a druh, číslo a datum vydání jejich cestovních dokladů. Případné změny v těchto údajích je třeba bezodkladně oznámit.

(4) O předání osoby s doprovodem se sepíše záznam ve dvojím vyhotovení. Příslušný orgán každé smluvní strany si ponechá po jednom vyhotovení. Vzor záznamu je obsažen v příloze tohoto protokolu a tvoří jeho nedílnou součást.

(5) Pokud bylo datum předání změněno z důvodu existence právních nebo praktických překážek podle článku 11 odst. 4 Dohody, příslušný orgán žádající smluvní strany informuje příslušný orgán dožádané smluvní strany o odstranění těchto překážek neprodleně poté, kdy k němu dojde, a sdělí informace podle odstavce 1 tohoto článku.

Článek 7

POSTUP PŘI PRŮVOZU

(1) Žádost o průvoz se podává příslušnému orgánu dožádané smluvní strany nejméně deset (10) kalendářních dnů před předpokládaným zahájením průvozu. Žádost o průvoz obsahuje v případě potřeby informace podle článku 8 odst. 2 Dohody. Tyto informace se uvedou do části C žádosti o průvoz.

(2) Průvoz se zpravidla uskutečňuje leteckou cestou. Podrobnosti týkající se případného doprovodu stanovené v článku 6 odst. 3 tohoto protokolu se uvedou v části B žádosti o průvoz. Případné změny v těchto údajích je třeba bezodkladně oznámit.

(3) Členové doprovodu nevykonávají na území státu dožádané smluvní strany žádné pravomoci, nejsou ozbrojeni, jsou povinni se řídit právním řádem státu dožádané smluvní strany a mají při sobě kopii souhlasu příslušného orgánu dožádané smluvní strany s průvozem.

(4) Příslušný orgán dožádané smluvní strany poskytne členům doprovodu žádající smluvní strany potřebnou asistenci a pomoc. V případě průvozu leteckou cestou úředníci příslušného orgánu dožádané smluvní strany v rámci dohledu nad dotčenou osobou ve smyslu článku 15 odst. 4 Dohody zejména zajistí, aby tato osoba neopustila tranzitní prostor letiště a nastoupila do letadla.

(5) V případě průvozu pozemní cestou je dotčená osoba předána na státních hranicích úředníkům příslušného orgánu dožádané smluvní strany, kteří tuto osobu doprovodí na hranicích státu určení, případně jiného státu průvozu.

Článek 8

HRANIČNÍ PŘECHODY

(1) V souladu s článkem 20 odst. 1 písm. a) Dohody se zpětné převzetí a průvoz leteckou cestou provádí na následujících hraničních přechodech, není-li dohodnuto jinak:

v České republice: Letiště Václava Havla Praha,

v Arménské republice: Mezinárodní letiště Zvartnots.

(2) Při předání pozemní cestou příslušné orgány smluvních stran dohodnou hraniční přechod pro každý konkrétní případ.

Článek 9

ÚHRADA NÁKLADŮ

(1) Příslušný orgán žádající smluvní strany poskytne příslušnému orgánu dožádané smluvní strany náhradu nákladů podle článku 16 Dohody, včetně účelně vynaložených nákladů spojených s poskytnutím pomoci podle článku 15 odst. 4 Dohody, bankovním převodem na účet příslušného orgánu dožádané smluvní strany do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Faktura obsahuje odpovídající číslo bankovního účtu pro náhradu nákladů. Tyto náklady se týkají zejména:

a) dopravy;

b) stravy;

c) ubytování;

d) neodkladné lékařské péče;

e) tlumočnických služeb v případě jejich potřeby;

f) dalších nezbytných výdajů dohodnutých předem příslušnými orgány smluvních stran.

(2) Výše náhrad se řídí právními předpisy státu dožádané smluvní strany a je stanovena na základě dokladů prokazujících skutečnou výši nákladů.

(3) Případné náklady na vydání náhradního cestovního dokladu pro předávanou osobu nese smluvní strana, která doklad vystavila.

Článek 10

JAZYKY

(1) Žádosti o zpětné převzetí a průvoz a odpovědi na ně se podávají v anglickém jazyce, popřípadě v jazyce smluvní strany, jíž jsou určeny. Ostatní doklady jsou předávány pokud možno v jazyce smluvní strany, jíž jsou určeny, nebo v anglickém jazyce.

(2) Další komunikace mezi příslušnými orgány smluvních stran probíhá v anglickém jazyce, není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Článek 11

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Tento protokol se uzavírá na dobu neurčitou.

(2) Smluvní strany si diplomatickou cestou oznámí splnění svých vnitrostátních postupů požadovaných pro vstup tohoto protokolu v platnost.

(3) Smluvní strana, která obdrží pozdější oznámení, učiní oznámení smíšenému readmisnímu výboru uvedenému v článku 19 Dohody, že smluvní strany splnily vnitrostátní právní postupy požadované pro vstup tohoto protokolu v platnost, a o učinění oznámení informuje druhou smluvní stranu. Protokol vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po oznámení smíšenému readmisnímu výboru.

(4) Smluvní strany mohou tento protokol písemně měnit a doplňovat na základě vzájemného souhlasu. Takové změny a doplnění vstoupí v platnost v souladu s odstavci 2 a 3 tohoto článku a tvoří nedílnou součást tohoto protokolu.

(5) Platnost tohoto protokolu bude ukončena ke stejnému dni jako platnost Dohody.

Dáno v Praze dne 21, října 2019 ve dvojím vyhotovení, každé v jazyce českém, arménském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Aleš Chmelař v. r.
náměstek ministra zahraničních věcí

Za vládu Arménské republiky
Avet Adonts v. r.
náměstek ministra zahraničních věcí

PŘÍLOHA K PROTOKOLU MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU ARMÉNSKÉ REPUBLIKY K PROVEDENÍ DOHODY MEZI EVROPSKOU UNIÍ A ARMÉNSKOU REPUBLIKOU O ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ NEOPRÁVNĚNĚ POBÝVAJÍCÍCH OSOB

2020c027z0048p001

Přesunout nahoru