Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 43/2020 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou

Datum vyhlášení 16.10.2020
Uzavření smlouvy 26.06.2012
Ratifikace Smlouvy 16.04.2013
Platnost od 02.08.2020
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

43

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. června 2012 byla v Bruselu přijata Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního sekretariátu Rady Evropské unie, depozitáře Dohody, 16. dubna 2013.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 29 odst. 1 dne 2. srpna 2020 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.


DOHODA

o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKO,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

jakožto smluvní strany Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie (dále společně jen „Smlouvy EU“) a jakožto členské státy Evropské unie, a

EVROPSKÁ UNIE

na jedné straně a

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA

na straně druhé,

BEROUCE NA VĚDOMÍ Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé, podepsanou v Bruselu dne 28. listopadu 1994;

PŘEJÍCE SI vytvořit společný letecký prostor s cílem otevřít trhy stran za rovnocenných podmínek hospodářské soutěže a při dodržování stejných pravidel, včetně oblasti bezpečnosti, ochrany před protiprávními činy, uspořádání letového provozu, sociálních aspektů a životního prostředí;

PŘEJÍCE SI usnadnit rozšíření příležitostí v letecké dopravě, a to i prostřednictvím rozvoje sítí letecké dopravy s cílem uspokojit potřeby cestujících i zasilatelů v oblasti výhodných služeb letecké dopravy;

UZNÁVAJÍCE význam letecké dopravy pro podporu obchodu, cestovního ruchu a investic;

BEROUCE NA VĚDOMÍ Úmluvu o mezinárodním civilním letectví, otevřenou k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944;

SOUHLASÍCE, že je vhodné, aby pravidla společného leteckého prostoru byla založena na příslušných právních předpisech platných v Evropské unii, stanovených v příloze III této dohody;

UZNÁVAJÍCE, že díky plnému dodržování pravidel společného leteckého prostoru mají strany nárok využít všech jeho výhod, včetně otevření trhů a získání maximálních výhod pro spotřebitele, průmysl a pracovní síly obou stran;

UZNÁVAJÍCE, že vytvoření společného leteckého prostoru a provádění jeho pravidel nelze dosáhnout bez případných přechodných ustanovení;

UZNÁVAJÍCE význam přiměřené pomoci poskytované v této souvislosti;

PŘEJÍCE SI umožnit leteckým dopravcům nabízet cestujícím i zasilatelům konkurenční ceny a služby na otevřených trzích;

PŘEJÍCE SI, aby všechna odvětví letecké dopravy, včetně zaměstnanců leteckých dopravců, používala výhod liberalizované dohody;

PŘEJÍCE SI zajistit nejvyšší stupeň bezpečnosti a ochrany před protiprávními činy v mezinárodní letecké dopravě a znovu zdůrazňujíce své vážné obavy z činů či hrozeb zaměřených proti ochraně letadel před protiprávními činy, které ohrožují bezpečnost osob či majetku, mají negativní dopad na provoz letecké dopravy a narušují důvěru cestujících v bezpečnost civilního letectví;

PŘEJÍCE SI zajistit rovné podmínky leteckým dopravcům, které by jim zajistily spravedlivé a rovné příležitosti k poskytování dohodnutých služeb;

UZNÁVAJÍCE, že dotace mohou nepříznivě ovlivnit hospodářskou soutěž mezi leteckými dopravci a ohrozit základní cíle této dohody;

POTVRZUJÍCE význam ochrany životního prostředí při tvorbě a provádění politiky v oblasti mezinárodní letecké dopravy a uznávajíce práva svrchovaných států přijímat za tímto účelem odpovídající opatření;

BEROUCE NA VĚDOMÍ význam ochrany spotřebitelů, včetně ochrany poskytované Úmluvou o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, podepsanou v Montrealu dne 28. května 1999;

MAJÍCE V ÚMYSLU vycházet z rámce stávajících dohod o letecké dopravě s cílem otevřít trhy a získat maximální výhody pro spotřebitele, letecké dopravce, pracovní síly a společnosti obou stran,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody mají uvedené pojmy následující význam:

1) „dohodnutými službami“ a „určenými tratěmi“ se rozumí mezinárodní letecká doprava podle článku 2 (Udělení práv) a přílohy I této dohody;

2) „dohodou“ se rozumí tato dohoda, její přílohy a všechny její změny;

3) „leteckou dopravou“ se rozumí přeprava cestujících, zavazadel, nákladu a pošty letadlem, uskutečněná odděleně či společně, poskytovaná veřejnosti za úplatu nebo nájemné, která za účelem zamezení pochybnostem zahrnuje pravidelné a nepravidelné (charterové) služby a všechny služby nákladní dopravy;

4) „příslušnými orgány“ se rozumějí vládní organizace či subjekty odpovědné za výkon správních funkcí podle této dohody;

5) „způsobilostí“ se rozumí, zda je letecký dopravce způsobilý provozovat mezinárodní letecké služby, jinými slovy zda je jeho finanční způsobilost uspokojivá a jeho zkušenosti s řízením přiměřené a zda je připraven dodržovat zákony, nařízení a požadavky, které upravují provoz těchto služeb;

6) „občanstvím“ se rozumí, zda letecký dopravce splňuje požadavky týkající se např. vlastnictví, faktické kontroly a hlavního místa obchodní činnosti;

7) „úmluvou“ se rozumí Úmluva o mezinárodním civilním letectví, otevřená k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944, která zahrnuje:

a) všechny změny, které vstoupily v platnost podle čl. 94 písm. a) úmluvy a byly ratifikovány Moldavskou republikou i členským státem nebo členskými státy Evropské unie, a

b) všechny přílohy nebo jejich změny přijaté podle článku 90 úmluvy, pokud je tato příloha či změna kdykoliv

účinná pro Moldavskou republiku i členský stát nebo členské státy Evropské unie, jichž se daná otázka týká;

8) „právem páté svobody“ se rozumí právo či výsada udělené jedním státem (dále jen „udělující stát“) leteckým dopravcům jiného státu (dále jen „přijímající stát“) za účelem poskytování mezinárodních leteckých dopravních služeb mezi územím udělujícího státu a územím třetí země pod podmínkou, že tyto služby začínají či končí na území přijímajícího státu;

9) „úplnými náklady“ se rozumějí náklady na poskytování služby plus přiměřený poplatek za administrativní režijní náklady a případně všechny příslušné poplatky související s náklady na ochranu životního prostředí a uplatňované bez ohledu na státní příslušnost;

10) „mezinárodní leteckou dopravou“ se rozumí letecká doprava, která prochází vzdušným prostorem nad územím více než jednoho státu;

11) „dohodou ECAA“ se rozumí mnohostranná dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Chorvatskou republikou, bývalou Jugoslávskou republikou Makedonií, Islandskou republikou, Republikou Černá Hora, Norským královstvím, Republikou Srbsko a Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu (1) vytvoření společného evropského leteckého prostoru;

12) „partnerskými zeměmi evropské politiky sousedství“ se rozumějí Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Moldavská republika, okupované palestinské území, Sýrie, Tunisko a Ukrajina;

13) „státním příslušníkem“ se rozumí osoba s moldavskou státní příslušností za moldavskou stranu nebo se státní příslušností členského státu za evropskou stranu nebo subjekt, pokud je - v případě, že je právnickou osobou -vždy pod faktickou kontrolou, ať přímou nebo prostřednictvím většinového vlastnického podílu, osob s moldavskou státní příslušností za moldavskou stranu nebo osob či subjektů se státní příslušností členského státu nebo se státní příslušností jedné ze třetích zemí uvedených v příloze IV za evropskou stranu;

14) „provozními licencemi“ se rozumějí

i) v případě Evropské unie a jejích členských států provozní licence a jakékoliv jiné příslušné dokumenty či osvědčení vydané podle příslušných platných právních předpisů EU a

ii) v případě licencí moldavské republiky osvědčení či povolení vydaná podle příslušných platných právních předpisů Moldavské republiky;

15) „stranami“ se rozumějí na jedné straně Evropská unie či její členské státy, nebo Evropská unie a její členské státy v souladu s jejich příslušnými pravomocemi (dále jen „evropská strana“) a na straně druhé Moldavská republika (dále jen „moldavská strana“);

16) „cenou“ se rozumí:

i) „letecké tarify“, které se platí leteckým dopravcům, jejich zástupcům nebo jiným prodejcům letenek za leteckou přepravu cestujících a zavazadel na leteckých službách, a jakékoliv podmínky pro použití těchto cen, včetně odměn a podmínek nabízených agenturním službám a jiným doplňkovým službám, a

ii) „letecké sazby“, které se platí za přepravu pošty a nákladu, a podmínky pro použití těchto cen, včetně odměn a podmínek nabízených agenturním službám a jiným doplňkovým službám.

Tato definice se případně vztahuje i na povrchovou dopravu ve spojení s mezinárodní leteckou dopravou a na podmínky, jimž jejich uplatňování podléhá;

17) „hlavním místem obchodní činnosti“ se rozumí ústředí nebo sídlo leteckého dopravce na území strany, na kterém jsou vykonávány hlavní finanční funkce a provozní řízení leteckého dopravce, včetně jeho řízení zachování letové způsobilosti;

18) „závazkem veřejné služby“ se rozumí jakýkoliv závazek uložený leteckým dopravcům k zajištění minimálních pravidelných leteckých služeb na určené trati, které splňují stanovené normy návaznosti, pravidelnosti, stanovení cen a minimální kapacity, které by letečtí dopravci nesplnili, pokud by zvažovali výhradně vlastní obchodní zájmy. Dotčená strana může leteckým dopravcům poskytnout náhradu za plnění závazků veřejné služby;

19) „dotací“ se rozumí jakýkoliv finanční příspěvek poskytnutý orgány či regionální organizací nebo jinou veřejnou organizací, tj. v případech, kdy:

a) postup vlády, regionálního orgánu či jiné veřejné organizace zahrnuje přímý převod finančních prostředků, například ve formě grantu, půjčky či účasti na základním kapitálu, potenciální přímý převod finančních prostředků ve prospěch podniku nebo převzetí jeho závazků, například formou úvěrových záruk, kapitálových vkladů, vlastnictví, ochrany před úpadkem nebo pojištění;

b) částky představující příjmy vlády, regionálního orgánu či jiné veřejné organizace, jež jsou za běžných okolností splatné, jsou prominuty, nejsou vybírány nebo jsou nepřiměřeně sníženy;

c) vláda, regionální orgán či jiná veřejná organizace poskytuje jiné zboží nebo služby než obecnou infrastrukturu nebo nakupuje zboží či služby nebo

d) vláda, regionální orgán či jiná veřejná organizace provádí platby ve prospěch mechanismu financování nebo pověří soukromý subjekt prováděním či tomuto subjektu nařídí provádění jedné nebo více druhů činností popsaných v písmenech a), b) a c), jež by za běžných okolností prováděla vláda a jež se v praxi v podstatě neliší od postupů obvykle prováděných vládami;

a kdy je tím poskytnuta výhoda;

20) „programem SESAR“ se rozumí technologický prvek jednotného evropského nebe, jehož cílem je poskytnout EU do roku 2020 vysoce výkonnou infrastrukturu řízení letového provozu, která umožní bezpečný rozvoj letecké dopravy šetrný k životnímu prostředí;

21) „územím“ se rozumí v případě Moldavské republiky pevnina a k ní přilehlé teritoriální vody spadající pod její svrchovanost, suverenitu, ochranu nebo mandát a v případě Evropské unie pevnina (kontinentální a ostrovní), vnitřní vody a teritoriální vody, na něž se vztahují Smlouvy EU za podmínek stanovených uvedenými smlouvami a jakýmkoliv nástrojem, který je nahrazuje. Tato dohoda se vztahuje na letiště Gibraltar, aniž jsou dotčeny příslušné právní postoje Španělského království a Spojeného království ve sporu o svrchovanost nad územím, kde se letiště nachází, a aniž je dotčeno trvající pozastavení leteckých opatření EU pro letiště Gibraltar, jež ke dni 18. září 2006 platí mezi členskými státy v souladu s prohlášením ministrů o letišti Gibraltar, dohodnutým dne 18. září 2006 v Córdobě;

22) „uživatelským poplatkem“ se rozumí poplatek uložený leteckým dopravcům za použití letiště, letištního zařízení na ochranu životního prostředí, leteckých navigačních zařízení, zařízení nebo služeb na ochranu letectví před protiprávními činy, včetně souvisejících služeb a zařízení.

HLAVA I

HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ

Článek 2

Udělení práv

1. V souladu s přílohou I a přílohou II této dohody udělí každá strana druhé straně následující práva pro výkon mezinárodní letecké dopravy leteckými dopravci druhé strany:

a) právo přelétat nad jejím územím bez přistání;

b) právo vykonat zastávky na jejím území za jiným účelem než nastoupení nebo vystoupení cestujících, naložení nebo vyložení zavazadel, nákladu a/nebo pošty v letecké dopravě (účely jiné než dopravní);

c) právo vykonat zastávky na jejím území při provozu dohodnuté služby na určené trati za účelem nastoupení nebo vystoupení cestujících a naložení nebo vyložení nákladu a/nebo pošty, odděleně či společně, v mezinárodní dopravě a

d) práva jinak stanovená v této dohodě.

2. Žádné ustanovení této dohody neuděluje leteckým dopravcům:

a) Moldavské republiky právo vzít na území jakéhokoli členského státu na palubu cestující, zavazadla, náklad a/nebo poštu přepravované za úhradu a směřující do jiného místa určení na území uvedeného členského státu;

b) Evropské unie právo vzít na území Moldavské republiky na palubu cestující, zavazadla, náklad a/nebo poštu přepravované za úhradu a směřující do jiného místa určení na území Moldavské republiky.

Článek 3

Povolení

Po obdržení žádostí o povolení k provozu od leteckého dopravce jedné strany udělí příslušné orgány druhé strany příslušná povolení s minimálním procedurálním zpožděním za předpokladu, že:

a) v případě leteckého dopravce Moldavské republiky:

má letecký dopravce hlavní místo obchodní činnosti v Moldavské republice a je držitelem platné provozní licence v souladu s platnými právními předpisy Moldavské republiky a

Moldavská republika nad leteckým dopravcem vykonává a udržuje faktickou regulační kontrolu a

není-li stanoveno jinak v článku 6 (Investice) této dohody, je letecký dopravce Moldavskou republikou

a/nebo jejími státními příslušníky přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnického podílu vlastněn a fakticky kontrolován;

b) v případě leteckého dopravce Evropské unie:

má letecký dopravce hlavní místo obchodní činnosti na území členského státu podle Smluv EU a je držitelem platné provozní licence a

členský stát odpovědný za vydání osvědčení leteckého provozovatele (AOC) nad leteckým dopravcem vykonává a udržuje faktickou regulační kontrolu a je jasně udán příslušný orgán a

není-li stanoveno jinak v článku 6 (Investice) této dohody, je letecký dopravce členskými státy a/nebo státními příslušníky členských států nebo jinými státy uvedenými v příloze IV této dohody a/nebo státními příslušníky těchto jiných států přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnického podílu vlastněn a fakticky kontrolován;

c) letecký dopravce splňuje podmínky stanovené právními a správními předpisy, které běžně uplatňuje příslušný orgán, a

d) jsou dodržována a uplatňována ustanovení v článku 14 (Bezpečnost letectví) a článku 15 (Ochrana letectví před protiprávními činy) této dohody.

Článek 4

Vzájemné uznávání regulačních zjištění v souvislosti se způsobilostí, vlastnictvím a kontrolou leteckého dopravce

Po přijetí žádosti o povolení od leteckého dopravce jedné strany příslušné orgány druhé strany uznají zjištění o způsobilosti a/nebo státní příslušnosti, která příslušné orgány první strany v souvislosti s uvedeným leteckým dopravcem učinily, jako by tato zjištění byla učiněna jejími vlastními příslušnými orgány, a dále již tyto záležitosti nezkoumají s výjimkou situací uvedených níže v písmenech a) a b):

a) Pokud po přijetí žádosti o povolení od leteckého dopravce či po udělení takového povolení příslušné orgány přijímající strany mají zvláštní důvod obávat se, že i přes zjištění učiněná příslušnými orgány druhé strany mimo jiné v případech zahrnujících dvojí občanství nejsou podmínky pro udělení příslušných povolení nebo oprávnění uvedené v článku 3 (Povolení) této dohody splněny, musí ihned uvedené orgány uvědomit a své obavy řádně odůvodnit. V takovém případě může každá ze stran požádat v souvislosti s těmito obavami o konzultace, kterých se mohou účastnit zástupci příslušných orgánů, a/nebo si může vyžádat dodatečné informace, přičemž tyto žádosti je třeba vyřídit co nejdříve. Pokud se záležitost nevyřeší, může ji kterákoliv ze stran předložit smíšenému výboru zřízenému podle článku 22 (Smíšený výbor) této dohody.

b) Tento článek se nevztahuje na uznávání zjištění učiněných v souvislosti s:

bezpečnostními osvědčeními či licencemi,

ujednáními o ochraně před protiprávními činy nebo

pojistným krytím.

Článek 5

Zamítnutí, zrušení, pozastavení nebo omezení povolení

1. Příslušné orgány obou stran mohou zamítnout, zrušit, pozastavit nebo omezit provozní povolení nebo jinak pozastavit či omezit provoz leteckého dopravce druhé strany, pokud:

a) v případě leteckého dopravce Moldavské republiky:

letecký dopravce nemá hlavní místo obchodní činnosti v Moldavské republice nebo není držitelem platné provozní licence v souladu s platnými právními předpisy Moldavské republiky nebo

Moldavská republika nad leteckým dopravcem nevykonává ani neudržuje faktickou regulační kontrolu nebo

není-li stanoveno jinak v článku 6 (Investice) této dohody, není letecký dopravce Moldavskou republikou a/nebo státními příslušníky Moldavské republiky přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnického podílu vlastněn ani fakticky kontrolován;

b) v případě leteckého dopravce Evropské unie:

letecký dopravce nemá hlavní místo obchodní činnosti na území členského státu podle Smluv EU nebo není držitelem platné provozní licence nebo

členský stát odpovědný za vydání osvědčení leteckého provozovatele (AOC) nad leteckým dopravcem nevykonává a neudržuje faktickou regulační kontrolu nebo není jasně udán příslušný orgán nebo

není-li stanoveno jinak v článku 6 (Investice) této dohody, letecký dopravce není členskými státy a/nebo státními příslušníky členských států nebo jinými státy uvedenými v příloze IV této dohody a/nebo státními příslušníky těchto jiných států přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnického podílu vlastněn a fakticky kontrolován;

c) letecký dopravce nedodržel právní a správní předpisy uvedené v článku 7 (Dodržování právních a správních předpisů) této dohody nebo

d) nejsou dodržována či uplatňována ustanovení v článku 14 (Bezpečnost letectví) a článku 15 (Ochrana letectví před protiprávními činy) této dohody nebo

e) strana v souladu s článkem 8 (Konkurenční prostředí) této dohody zjistila, že nejsou dodržovány podmínky konkurenčního prostředí.

2. Nejsou-li zapotřebí okamžitá opatření, která mají zabránit dalšímu nesouladu s odst. 1 písm. c) nebo d) tohoto článku, uplatňují se práva stanovená tímto článkem pouze po konzultaci s příslušnými orgány druhé strany.

3. Žádná ze stran nevyužije svých práv stanovených tímto článkem k tomu, aby povolení či oprávnění leteckých dopravců některé strany zamítla, zrušila, pozastavila nebo omezila z důvodu, že většinový vlastnický podíl a/nebo faktická kontrola daného leteckého dopravce náleží jedné či více stranám dohody ECAA nebo jejich státním příslušníkům, pokud tato strana či strany dohody ECAA nabízejí zacházení na základě vzájemnosti nebo pokud tato strana či strany uplatňují podmínky dohody ECAA.

Článek 6

Investice

1. Aniž jsou dotčeny články 3 (Povolení) a 5 (Zamítnutí, zrušení, pozastavení nebo omezení povolení) této dohody, jsou většinový vlastnický podíl nebo faktická kontrola leteckého dopravce Moldavské republiky vykonávané členskými státy a/nebo jejich státními příslušníky povoleny.

2. Aniž jsou dotčeny články 3 (Povolení) a 5 (Zamítnutí, zrušení, pozastavení nebo omezení povolení) této dohody, jsou většinový vlastnický podíl či faktická kontrola leteckého dopravce Evropské unie vykonávané Moldavskou republikou a/nebo jejími státními příslušníky povoleny na základě předběžného rozhodnutí smíšeného výboru zřízeného touto dohodou v souladu s čl. 22 odst. 2 (Smíšený výbor) této dohody. Toto rozhodnutí určí podmínky vztahující se na provoz dohodnutých služeb podle této dohody a na služby mezi třetími zeměmi a stranami. Ustanovení čl. 22 odst. 8 (Smíšený výbor) této dohody se na tento typ rozhodnutí nevztahují.

Článek 7

Dodržování právních a správních předpisů

1. Při vstupu na území jedné strany, pobytu na něm či jeho opouštění dodrží letečtí dopravci druhé strany právní a správní předpisy, které platí na tomto území a které se týkají příletu či odletu letadla provozujícího leteckou dopravu na/z území této strany nebo provozu a navigace letadla.

2. Při vstupu na území jedné strany, pobytu na něm či jeho opouštění dodrží cestující, posádka nebo náklad leteckých dopravců druhé strany právní a správní předpisy, které platí na tomto území a které se týkají příletu či odletu cestujících, posádky nebo nákladu letadla na/z území této strany (včetně předpisů, které se vztahují na vstup, vstupní odbavení, přistěhovaleckou kontrolu, pasy, clo a karanténu nebo v případě pošty na poštovní předpisy), nebo tyto právní a správní předpisy musí být dodrženy jejich jménem.

Článek 8

Konkurenční prostředí

1. Strany si uvědomují, že jejich společným cílem je spravedlivé a konkurenční prostředí pro provozování leteckých služeb. Strany uznávají, že letečtí dopravci jednají v souladu se zásadami spravedlivé hospodářské soutěže nejpravděpodobněji v případě, kdy fungují na plně komerčním základě a nejsou dotováni.

2. V rámci oblasti působnosti této dohody, a aniž by byla dotčena její zvláštní ustanovení, je zakázána diskriminace z důvodů státní příslušnosti.

3. Státní podpora, která narušuje hospodářskou soutěž či v jejímž případě hrozí, že naruší hospodářskou soutěž zvýhodňováním některých podniků či některých leteckých výrobků a služeb, je neslučitelná s řádným fungováním této dohody, pokud může ovlivnit obchod mezi stranami v odvětví letecké dopravy.

4. Postupy v rozporu s tímto článkem se posuzují na základě kritérií vyplývajících z používání pravidel hospodářské soutěže platných v Evropské unii, zejména z článků 107 Smlouvy o fungování Evropské unie a výkladových nástrojů přijatých orgány Evropské unie.

5. Jestliže jedna strana zjistí, že na území druhé strany existují podmínky, vzniklé zejména v důsledku dotace, které by měly nepříznivý vliv na spravedlivé a rovné příležitosti jejích leteckých dopravců v hospodářské soutěži, může druhé straně předložit připomínky. Může rovněž požádat o svolání smíšeného výboru podle článku 22 (Smíšený výbor) této dohody. Konzultace budou zahájeny do 30 dnů od přijetí této žádosti. Pokud není do 30 dnů od zahájení konzultací dosaženo uspokojivé dohody, pro stranu, která o konzultace požádala, to představuje důvod k přijetí opatření s cílem zamítnout, odebrat, zrušit nebo pozastavit povolení dotčeného leteckého dopravce či dopravců nebo toto povolení podmínit uložením vhodných opatření v souladu s článkem 5 (Zamítnutí, zrušení, pozastavení nebo omezení povolení) této dohody.

6. Opatření uvedená v odstavci 5 tohoto článku musí být vhodná, přiměřená a svým rozsahem a trváním omezená na nezbytně nutnou mim. Musí být zaměřena výlučně na leteckého dopravce či letecké dopravce, kteří mají prospěch z dotace či podmínek uvedených v tomto článku, a jejich přijetím není dotčeno právo kterékoli strany přijmout opatření podle článku 24 (Ochranná opatření) této dohody.

7. Každá strana se po oznámení druhé straně může ve věci projednání záležitostí souvisejících s tímto článkem obrátit na příslušné subjekty státní správy na území druhé strany, včetně subjektů na státní, regionální nebo místní úrovni.

8. Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny právní a správní předpisy stran, které se vztahují na závazky veřejné služby na území stran.

Článek 9

Obchodní příležitosti

Podnikání

1. Strany souhlasí, že překážky bránící podnikání provozovatelů obchodní letecké dopravy by omezily přínosy, jichž má tato dohoda dosáhnout. Strany se proto dohodly zahájit efektivní a vzájemný postup odstraňování překážek bránících podnikání provozovatelů obchodní letecké dopravy obou stran tam, kdy takové překážky mohou bránit obchodnímu provozu, narušovat hospodářskou soutěž nebo bránit rozvoji rovných podmínek pro všechny.

2. Smíšený výbor zřízený podle článku 22 (Smíšený výbor) této dohody vypracuje postup spolupráce v souvislosti s podnikáním a obchodními příležitostmi; sleduje pokrok dosažený při účinném řešení překážek bránících podnikání provozovatelů obchodní letecké dopravy a pravidelně přezkoumává vývoj, který v případě nutnosti zahrnuje i vývoj směřující k legislativním a regulačním změnám. V souladu s článkem 22 (Smíšený výbor) této dohody může strana požádat o svolání smíšeného výboru za účelem projednání jakékoli otázky týkající se uplatňování tohoto článku.

Zástupci leteckých dopravců

3. Letečtí dopravci každé strany mají právo zřídit si na území druhé strany kanceláře sloužící k propagaci a prodeji letecké dopravy a souvisejících služeb, včetně práva prodávat a vystavovat své vlastní letenky a/nebo letecké nákladní listy, jakož i letenky a/nebo letecké nákladní listy jakéhokoliv jiného dopravce.

4. V souladu s právními a správními předpisy druhé strany, které se vztahují na vstup, pobyt a zaměstnání, jsou letečtí dopravci každé strany oprávněni dovést a udržovat na území druhé strany řídící, prodejní, technický, provozní a jiný odborný personál potřebný pro podporu poskytování letecké dopravy. Tyto požadavky na personál mohou být podle rozhodnutí leteckých dopravců uspokojeny buď jejich vlastními zaměstnanci, nebo využitím služeb jakékoli jiné organizace, společnosti nebo leteckého dopravce, kteří působí na území druhé strany a mají povolení k provozování těchto služeb na území této strany. Obě strany usnadní a urychlí udělování případných pracovních povolení pro personál zaměstnaný v kancelářích v souladu s tímto odstavcem, včetně personálu vykonávajícího některé dočasné úkoly po dobu nepřesahující devadesát (90) dnů, a to za dodržení příslušných platných právních a správních předpisů.

Pozemní odbavení

5.

a) Aniž je dotčeno níže uvedené ustanovení písmena b), má každý letecký dopravce s ohledem na pozemní odbavování na území druhé strany:

i) právo na vykonávání svého vlastního pozemního odbavování („pozemní odbavování vlastními silami“) nebo podle vlastní volby

ii) právo provést výběr mezi konkurenčními dodavateli, kteří poskytují úplné či částečné služby pozemního odbavování, je-li těmto dodavatelům povolen přístup na trh na základě právních a správních předpisů každé strany a jsou-li tito dodavatelé přítomni na trhu.

b) U následujících kategorií služeb pozemního odbavování, tj. odbavování zavazadel, manipulace na rampě, manipulace s pohonnými hmotami a oleji, odbavování nákladu a pošty, pokud jde o fyzickou manipulaci s nákladem a poštou mezi letištním terminálem a letadlem, se na práva podle písm. a) bodů i) a ii) vztahují omezení v souladu s právními a správními předpisy platnými na území druhé strany. Pokud tato omezení neumožňují pozemní odbavování vlastními silami a neexistuje-li účinná konkurence mezi dodavateli, kteří služby pozemního odbavování poskytují, musí být všechny tyto služby na rovnoprávném a nediskriminačním základě dostupné všem leteckým dopravcům.

Pozemní odbavování pro třetí strany

6. Každá společnost provádějící pozemní odbavování bez ohledu na to, zda je či není leteckým dopravcem, má ve vztahu k pozemnímu odbavování na území druhé strany právo poskytovat služby pozemního odbavování leteckým dopravcům působícím na témže letišti, je-li to v souladu s právními a správními předpisy a pokud to tyto předpisy povolují.

Prodej, místní výdaje a převod finančních prostředků

7. Jakýkoliv letecký dopravce každé strany může provádět prodej letecké dopravy a souvisejících služeb na území druhé strany přímo a/nebo dle svého uvážení prostřednictvím obchodních zástupců, jiných prostředníků jmenovaných leteckým dopravcem nebo prostřednictvím internetu. Každý letecký dopravce má právo tuto dopravu prodávat a kdokoliv má právo tuto dopravu zakoupit v měně uvedeného území nebo ve volně směnitelných měnách v souladu s měnovými právními předpisy platných na daném území.

8. Každý letecký dopravce má právo na požádání přepočítat místní příjmy do volně směnitelných měn a převést je z území druhé strany na své domovské území a s výjimkou případů, které nejsou v souladu se všeobecně uplatňovanými právními a správními předpisy, do země či zemí podle svého výběru. Směna a převod se povolují neprodleně bez omezení či zdanění, která se na ně vztahují, ve směnném kursu platném pro běžné transakce a převody v den, kdy dopravce podá původní žádost o převod.

9. Leteckým dopravcům každé strany se povoluje uhradit místní náklady, včetně zakoupení pohonných hmot, na území druhé strany v místní měně. Dle svého uvážení mohou letečtí dopravci každé strany uhradit takové náklady na území druhé strany ve volně směnitelných měnách podle měnových právních předpisů platných na daném území.

Ujednání o spolupráci

10. Při provozu či poskytování služeb podle této dohody může jakýkoliv letecký dopravce strany navázat spolupráci v oblasti prodejních vztahů, například prostřednictvím dohod o nákupu vyhrazené kapacity míst nebo ujednání o společném označování linek:

a) s kterýmkoliv leteckým dopravcem či dopravci stran a

b) s kterýmkoliv leteckým dopravcem či dopravci třetí země a

c) s kterýmkoliv dopravcem v oblasti povrchové (pozemní či námořní) dopravy,

pokud

i) provozující letecký dopravce je držitelem příslušných přepravních práv,

ii) marketingoví dopravci jsou držitelem příslušného povolení pro dané tratě a

iii) ujednání splňují požadavky týkající se bezpečnosti a hospodářské soutěže, jež se na tato ujednání běžně vztahují. S ohledem na prodej osobní dopravy v případech společného označování linek musí být kupující při prodeji nebo v každém případě před nástupem do letadla informován o tom, kteří poskytovatelé dopravy budou provozovat jednotlivé úseky služby.

11.

a) V oblasti přepravy cestujících se na poskytovatele povrchové dopravy nevztahují právní a správní předpisy o letecké dopravě pouze z toho důvodu, že tato povrchová doprava je poskytována leteckým dopravcem pod jeho vlastním jménem. Poskytovatelé povrchové dopravy mohou uvážit, zda se rozhodnou uzavřít ujednání o spolupráci. Při rozhodování o konkrétním ujednání mohou poskytovatelé povrchové dopravy zvážit mimo jiné zájmy spotřebitelů a technická, hospodářská, prostorová a kapacitní omezení.

b) Bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení této dohody mohou letečtí dopravci a nepřímí poskytovatelé nákladní dopravy stran bez omezení použít ve spojení s leteckou dopravou jakoukoli povrchovou přepravu nákladu do nebo z jakýchkoli míst na území Moldavské republiky a Evropské unie nebo ve třetích zemích, včetně dopravy na všechna letiště s celnicí nebo z těchto letišť a případně včetně práva přepravovat náklad pod celním dohledem podle platných právních a správních předpisů. Pro takový náklad, bez ohledu na to, zda je přepravován povrchovou či leteckou dopravou, musí být zajištěn přístup k letištnímu celnímu odbavení a zařízení. Letečtí dopravci se mohou rozhodnout, zda realizují povrchovou dopravu svými vlastními prostředky nebo zda pro její zabezpečení využijí ujednání s jinými povrchovými dopravci, včetně povrchové dopravy provozované jinými leteckými dopravci a nepřímými poskytovateli nákladní letecké dopravy. Tyto intermodální služby nákladní dopravy mohou být nabízeny za jednu celkovou cenu kombinované letecké a povrchové dopravy za předpokladu, že zasilatelé nejsou ohledně skutečností týkajících se této dopravy uvedeni v omyl.

Pronájem

12. Letečtí dopravci každé strany jsou oprávněni poskytovat dohodnuté služby za použití letadel a posádky pronajatých od jakéhokoliv leteckého dopravce včetně dopravců ze třetích zemí za předpokladu, že všichni účastníci těchto ujednání splňují podmínky stanovené právními a správními předpisy, které strany na tato ujednání běžně uplatňují.

a) Žádná strana nesmí po leteckých dopravcích, kteří pronajímají své vybavení, požadovat, aby byli držitelem přepravních práv podle této dohody.

b) Pronájem letadla s posádkou leteckým dopravcem Moldavské republiky, kdy dané letadlo patří leteckému dopravci třetí země, nebo pronájem letadla s posádkou leteckým dopravcem Evropské unie, kdy dané letadlo patří leteckému dopravci třetí země, která není uvedena v příloze IV této dohody, musí za účelem užívání práv předpokládaných touto dohodou zůstat výjimkou či sloužit k uspokojení dočasných potřeb. Pronájem letadla s posádkou je třeba předložit k předchozímu souhlasu orgánu, který vydal licenci uvedenému leteckému dopravci-pronajímateli, a příslušnému orgánu druhé strany.

Udělování licence / nákup značky

13. Letečtí dopravci každé strany jsou oprávněni uzavírat ujednání o udělování licence (franchising) nebo o nákupu značky (branding) se společnostmi a leteckými dopravci kterékoliv strany nebo třetích zemí, pokud tito letečtí dopravci mají odpovídající povolení a splňují podmínky předepsané právními a správními předpisy, které strany na tato ujednání běžně uplatňují, zejména takové, podle nichž je vyžadováno zveřejnění totožnosti leteckého dopravce provozujícího danou službu.

Článek 10

Cla a daně

1. Po příletu na území jedné strany jsou letadla provozovaná v mezinárodní letecké dopravě leteckými dopravci druhé strany, jejich běžné vybavení, pohonné hmoty, maziva, spotřební provozní materiál, pozemní vybavení, náhradní díly (včetně motorů), palubní zásoby (obsahující mimo jiné potraviny, nápoje, alkoholické nápoje, tabák a jiné výrobky určené pro prodej nebo k použití cestujícími v omezeném množství po dobu letu) a jiné položky určené či používané výhradně pro provoz či údržbu letadla v mezinárodní letecké dopravě na základě vzájemnosti podle příslušných platných právních předpisů osvobozena od všech dovozních omezení, daní z majetku, kapitálových poplatků, cel, spotřebních daní a podobných poplatků, které a) ukládají vnitrostátní či místní orgány nebo Evropská unie a b) které nevycházejí z nákladů na poskytované služby, za předpokladu, že takové vybavení a zásoby zůstávají na palubě letadla.

2. Rovněž jsou na základě vzájemnosti podle příslušných platných právních předpisů osvobozeny od daní, dávek, cel či různých poplatků uvedených v odstavci 1 tohoto článku s výjimkou poplatků, které vycházejí z nákladů na poskytované služby:

a) palubní zásoby přivezené nebo dodané na území strany a naložené v přiměřeném množství na palubu pro použití v odlétávajících letadlech leteckého dopravce druhé strany provozovaných v mezinárodní letecké dopravě, i když mají být tyto zásoby spotřebovány během části letu probíhající nad uvedeným územím;

b) pozemní vybavení a náhradní díly (včetně motorů) přivezené na území strany za účelem servisu, údržby nebo opravy letadla provozovaného v mezinárodní letecké dopravě leteckým dopravcem druhé strany;

c) pohonné hmoty, maziva a spotřební provozní materiál přivezené nebo dodané na území jedné strany pro použití v letadle nebo na letadle leteckého dopravce druhé strany provozovaném v mezinárodní letecké dopravě, i když mají být tyto zásoby spotřebovány během části letu probíhající nad uvedeným územím;

d) tiskoviny podle celních právních předpisů každé strany přivezené na území strany nebo dodané na jejím území a naložené na palubu pro použití v odlétávajících letadlech leteckého dopravce druhé smluvní strany provozovaných v mezinárodní letecké dopravě, i když mají být tyto zásoby použity během části letu probíhající nad uvedeným územím, a

e) bezpečnostní a ochranná zařízení pro použití na letištích nebo terminálech nákladní letecké dopravy.

3. Aniž jsou dotčena jakákoli jiná ustanovení, která jsou s tímto v rozporu, nebrání žádné ustanovení této dohody straně v uložení nediskriminačních daní, dávek, cel či různých poplatků na pohonné hmoty dodané na jejím území pro použití v letadle leteckého dopravce, který poskytuje služby mezi dvěma místy na jejím území.

4. U vybavení a zásob uvedených v odstavci 1 a 2 tohoto článku je možno vyžadovat, aby byly pod dozorem nebo kontrolou příslušných orgánů a aby nebyly převedeny bez zaplacení příslušných celních poplatků a daní.

5. Osvobození stanovená tímto článkem se rovněž uplatňují v případech, kdy letečtí dopravci jedné strany uzavřeli s jiným leteckým dopravcem, který obdobně využívá tato osvobození udělená druhou stranou, smlouvu týkající se zapůjčení nebo převodu položek uvedených v odstavci 1 a 2 tohoto článku na území druhé strany.

6. Žádné ustanovení této dohody nebrání žádné straně uložit daně, dávky, cla či různé poplatky za zboží prodávané za jiným účelem, než je spotřeba cestujícími na palubě na úseku letecké služby mezi dvěma místy na jejím území, na kterých je povolen nástup a výstup.

7. Zavazadla a náklad v přímém tranzitu přes území strany jsou osvobozeny od daní, cel, poplatků a jiných podobných dávek, které se nezakládají na nákladech za poskytované služby.

8. Běžné palubní vybavení, jakož i materiály a zásoby obvykle uchovávané na palubě letadla leteckého dopravce jedné ze stran mohou být na území druhé strany vyloženy pouze se schválením celních orgánů tohoto území. V takovém případě mohou být umístěny pod dohled uvedených orgánů do doby, než budou znovu vyvezeny nebo s nimi bude jinak naloženo v souladu s celními předpisy.

9. Ustanovení této dohody nemají vliv na oblast DPH s výjimkou dovozní daně z obratu. Ustanovení této dohody nemají vliv na ustanovení žádné úmluvy mezi členským státem a Moldavskou republikou zamezující dvojímu zdanění příjmu a kapitálu, která může být v daném okamžiku v platnosti.

Článek 11

Poplatky za používání letišť a leteckých zařízení a služeb

1. Každá strana zajistí, aby poplatky, které její příslušné orgány nebo subjekty ukládající poplatky mohou leteckým dopravcům druhé strany uložit za používání letových navigačních služeb a služeb řízení letového provozu, letiště, zařízení a služeb pro ochranu letectví před protiprávními činy a souvisejících zařízení a služeb, byly spravedlivé a přiměřené, aby nebyly nespravedlivě diskriminační a byly spravedlivě rozvrženy mezi kategorie uživatelů. Aniž je dotčen čl. 16 odst. 1 (Uspořádání letového provozu), tyto poplatky mohou odrážet - avšak nesmějí překračovat - úplné náklady, které příslušným orgánům nebo subjektům ukládajícím poplatky vznikají v souvislosti s poskytováním náležitých letištních zařízení a služeb a zařízení a služeb pro ochranu letectví před protiprávními činy na daném letišti nebo v rámci systému daného letiště. Uvedené poplatky mohou zohledňovat přiměřenou návratnost aktiv po odpisech. Zařízení a služby, za jejichž užívání jsou vybírány poplatky, musí být poskytovány efektivním a hospodárným způsobem. V žádném případě nesmějí být leteckým dopravcům druhé strany tyto poplatky vyměřovány za podmínek méně výhodných, než jsou nejvýhodnější podmínky přiznané jakémukoli jinému leteckému dopravci v době vyměření těchto poplatků.

2. Každá strana si vyžádá konzultace mezi příslušnými orgány nebo subjekty ukládajícími poplatky na jejím území a leteckými dopravci využívajícími služby a zařízení a/nebo jejich zastupujícími subjekty a zajistí, že si příslušné orgány nebo subjekty ukládající poplatky a letečtí dopravci nebo jejich zastupující subjekty vyměňují informace nezbytné pro podrobné přezkoumání přiměřenosti poplatků v souladu se zásadami uvedenými v odstavcích 1 a 2 tohoto článku. Každá strana zajistí, že příslušné orgány či subjekty ukládající poplatky poskytnou uživatelům včas informace o každém návrhu na změny poplatků za používání tak, aby tyto orgány měly možnost před provedením změn zvážit stanoviska vyjádřená uživateli.

3. Při použití postupů pro řešení sporů podle článku 23 (Řešení sporů a rozhodčí řízení) této dohody se má za to, že jedna ze stran porušila ustanovení tohoto článku, pouze v případě, že:

a) nepřezkoumá v přiměřené lhůtě poplatek nebo postup, který je předmětem stížnosti druhé strany, nebo

b) po tomto přezkoumání nepřijme v rámci své pravomoci všechny kroky k úpravě poplatku nebo postupu, který je s tímto článkem v rozporu.

Článek 12

Stanovení cen

1. Strany leteckým dopravcům povolí, aby svobodně stanovovali ceny na základě volné a spravedlivé hospodářské soutěže.

2. Strany nevyžadují předkládání nebo oznamování cen.

3. Mezi příslušnými orgány se mohou uskutečnit jednání mimo jiné o cenách, které mohou být nespravedlivé, nepřiměřené, diskriminační nebo dotované.

Článek 13

Statistický přehled

1. Každá strana druhé straně poskytuje statistické údaje, které jsou povinně shromažďovány podle vnitrostátních právních a správních předpisů, a na vyžádání také další dostupné statistické informace, které mohou být přiměřeně vyžadovány za účelem přezkumu provozování leteckých služeb.

2. V rámci smíšeného výboru zřízeného článkem 22 (Smíšený výbor) této dohody strany spolupracují na usnadnění vzájemné výměny statistických informací pro účely sledování rozvoje leteckých služeb podle této dohody.

HLAVA II

SPOLUPRÁCE V OBLASTI PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Článek 14

Bezpečnost letectví

1. S výhradou přechodných ustanovení uvedených v příloze II této dohody postupují strany v souladu s ustanoveními právních předpisů týkajících se bezpečnosti letectví, které jsou uvedeny v části C přílohy III této dohody, podle níže stanovených podmínek.

2. Strany spolupracují v zájmu zajištění toho, aby Moldavská republika provedla právní předpisy uvedené v odstavci 1 tohoto článku. Moldavská republika bude za tímto účelem zapojena do činnosti Evropské agentury pro bezpečnost letectví jako pozorovatel od data vstupu této dohody v platnost.

a) Postupný přechod Moldavské republiky k úplnému uplatňování právních předpisů uvedených v části C přílohy III této dohody podléhá posuzování. Toto posuzování provádí Evropská unie ve spolupráci s Moldavskou republikou. Je-li si Moldavská republika jista tím, že právní předpisy uvedené v části C přílohy III této dohody jsou plně uplatňovány, informuje Evropskou unii, že by mělo být provedeno posouzení.

b) Poté, co Moldavská republika v úplnosti provede právní předpisy uvedené v části C přílohy III této dohody, smíšený výbor zřízený podle článku 22 (Smíšený výbor) této dohody určí přesný status a podmínky účasti Moldavské republiky v Evropské agentuře pro bezpečnost letectví nad rámec výše zmíněného statusu pozorovatele.

3. Strany zabezpečí, aby letadlo registrované na území jedné strany, u něhož existuje podezření, že nesplňuje mezinárodní normy v oblasti bezpečnosti letectví stanovené úmluvou, a které přistává na letištích otevřených mezinárodní letecké dopravě na území druhé strany, bylo podrobeno prohlídkám provedeným příslušnými orgány druhé strany na odbavovací ploše, na palubě letadla a v jeho okolí za účelem prověření platnosti dokladů letadla a jeho posádky a navenek patrného stavu letadla a jeho vybavení.

4. Příslušné orgány jedné strany mohou kdykoliv požádat o konzultace týkající se bezpečnostních norem zavedených druhou stranou.

5. Příslušné orgány strany přijmou všechna vhodná a okamžitá opatření, kdykoliv zjistí, že letadlo, výrobek nebo úkon:

a) nesplňují minimální normy stanovené úmluvou, případně právními předpisy uvedenými v části C přílohy III této dohody nebo

b) mohou - na základě prohlídky uvedené v odstavci 3 tohoto článku - vyvolat vážné obavy, že letadlo nebo provoz letadla neodpovídá minimálním normám stanoveným úmluvou, případně právními předpisy uvedenými v části C přílohy III této dohody nebo

c) mohou vyvolat vážné obavy, že minimální normy stanovené úmluvou, případně právními předpisy uvedenými v části C přílohy III této dohody nejsou účinně dodržovány a spravovány.

6. Přijmou-li příslušné orgány jedné strany opatření podle odstavce 5 tohoto článku, neprodleně o přijetí těchto opatření uvědomí příslušné orgány druhé strany a uvedou důvody, které je k těmto opatřením vedly.

7. Probíhají-li opatření přijatá v důsledku uplatňování odstavce 5 tohoto článku i nadále, ačkoliv důvod pro jejich přijetí již pominul, může kterákoliv strana předložit záležitost smíšenému výboru.

Článek 15

Ochrana letectví před protiprávními činy

1. S výhradou přechodných ustanovení uvedených v příloze II této dohody postupují strany v souladu s ustanoveními právních předpisů Evropské unie týkajících se ochrany letectví před protiprávními činy, které jsou uvedeny v části D přílohy III této dohody, podle níže stanovených podmínek.

2. Moldavská republika může být podrobena inspekci provedené Evropskou komisí v souladu s příslušnými právními předpisy Evropské unie týkajícími se ochrany před protiprávními činy uvedenými v příloze III této dohody. Strany vytvoří nezbytný mechanismus pro výměnu informací o výsledcích těchto inspekcí.

3. Jelikož je zajištění bezpečnosti civilního letadla, jeho cestujících a posádky základním předpokladem provozu mezinárodních leteckých služeb, strany znovu zdůrazňují své vzájemné závazky při ochraně civilního letectví před protiprávními činy, a obzvláště své závazky podle úmluvy, Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, pode-psané v Tokiu dne 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu dne 16. prosince 1970, Úmluvy o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu dne 23. září 1971, Protokolu o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, podepsaného v Montrealu 24. února 1988, a Úmluvy o značkování plastických trhavin pro účely detekce, podepsané v Montrealu dne 1. března 1991, pokud jsou obě strany stranami těchto úmluv, jakož i všech dalších úmluv a protokolů vztahujících se na ochranu civilního letectví před protiprávními činy, jejichž stranami obě strany jsou.

4. Strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou nezbytnou pomoc s cílem zabránit protiprávnímu zmocnění se civilního letadla a jiným protiprávním činům namířeným proti bezpečnosti letadla, jeho cestujících a posádky, letišť a leteckých navigačních zařízení a jakékoliv jiné hrozbě ohrožující ochranu civilního letectví před protiprávními činy.

5. Strany ve svých vzájemných vztazích jednají v souladu s normami ochrany letectví před protiprávními činy a doporučenými postupy stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO), uvedenými jako přílohy úmluvy, za předpokladu, že tyto postupy uplatňují, a to v rozsahu, v němž se tato ochranná opatření na strany vztahují. Obě strany vyžadují, aby provozovatelé letadel zapsaných v jejich rejstříku, provozovatelé, jejichž hlavní místo obchodní činnosti nebo trvalý pobyt je na území stran, a provozovatelé letišť na území stran jednali v souladu s těmito ustanoveními o ochraně letectví před protiprávními činy.

6. Každá strana zajistí, aby na jejím území byla přijata účinná opatření k ochraně civilního letectví před protiprávními činy, mimo jiné včetně detekčních kontrol cestujících a jejich kabinových zavazadel, detekčních kontrol zapsaných zavazadel a bezpečnostních kontrol nákladu a pošty před jejich nástupem nebo naložením do letadla a dále bezpečnostních kontrol palubních zásob a letištních dodávek a kontroly vstupu do neveřejného prostoru letiště a do vyhrazených bezpečnostních prostorů. Tato opatření se přizpůsobí v případě zvýšené hrozby. Každá strana souhlasí s tím, že se od jejích leteckých dopravců může vyžadovat, aby dodržovali ta ustanovení o ochraně letectví před protiprávními činy uvedená v odstavci 5 tohoto článku, která druhá strana vyžaduje pro vstup na své území, jeho opuštění či pobyt na něm.

7. Každá strana rovněž kladně posoudí jakýkoli požadavek druhé strany na přiměřená zvláštní ochranná opatření ke zvládnutí konkrétní hrozby. Každá strana s předstihem oznámí druhé straně jakákoliv zvláštní ochranná opatření, která hodlá zavést a která by mohla mít významný finanční či provozní dopad na služby letecké dopravy poskytované podle této dohody, s výjimkou případů, kdy to v mimořádné situaci není přiměřeně možné. Každá strana může rovněž požádat o svolání smíšeného výboru podle článku 22 (Smíšený výbor) této dohody k projednání těchto ochranných opatření.

8. Dojde-li k protiprávnímu zmocnění se civilního letadla nebo jiným protiprávním činům namířeným proti bezpečnosti tohoto letadla, jeho cestujících a posádky, letišť či leteckých navigačních zařízení nebo vyvstane-li hrozba takové události, pomáhají si strany vzájemně usnadněním komunikace a prostřednictvím jiných odpovídajících opatření, jejichž cílem je rychle a bezpečně tuto událost nebo hrozbu ukončit.

9. Každá strana přijme všechna opatření, která považuje za praktická pro zajištění toho, aby letadlo, které je předmětem protiprávního zmocnění či jiného protiprávního činu a které se nachází na zemi na území dané strany, bylo zadrženo na zemi s výjimkou případů, kdy je jeho odlet vynucen prvořadou povinností chránit lidské životy. Je-li to proveditelné, přijímají se tato opatření na základě vzájemných konzultací.

10. Má-li strana dostatečný důvod domnívat se, že se druhá strana odchýlila od ustanovení o ochraně letectví před protiprávními činy uvedených v tomto článku, požádá tato strana o okamžité konzultace s druhou stranou.

11. Aniž je dotčen článek 5 (Zamítnutí, zrušení, pozastavení nebo omezení povolení) této dohody, je nedosažení uspokojivé dohody do patnácti (15) dnů od data této žádosti důvodem pro odebrání, zrušení či omezení povolení k provozu vydaných jednomu či více leteckým dopravcům této druhé strany nebo pro podmínění tohoto povolení uložením vhodných opatření.

12. V případě okamžité a mimořádné hrozby může strana přijmout prozatímní opatření i před uplynutím lhůty patnácti (15) dnů.

13. Jakákoliv opatření přijatá v souladu s odstavcem 11 tohoto článku skončí poté, co druhá strana dodrží veškerá ustanovení tohoto článku.

Článek 16

Uspořádání letového provozu

1. S výhradou přechodných ustanovení uvedených v příloze II této dohody postupují strany v souladu s ustanoveními právních předpisů uvedených v části B přílohy III této dohody podle níže stanovených podmínek.

2. Strany spolupracují v oblasti uspořádání letového provozu v zájmu rozšíření jednotného evropského nebe na Moldavskou republiku tak, aby posílily stávající bezpečnostní normy a celkovou účinnost všeobecného letového provozu v Evropě, co nejlépe využívaly kapacity řízení letového provozu, minimalizovaly zpoždění a zvýšily environmentální účinnost. Moldavská republika je za tímto účelem zapojena do Výboru pro jednotné nebe jako pozorovatel od data vstupu této dohody v platnost. Smíšený výbor je odpovědný za sledování a usnadňování spolupráce v oblasti uspořádání letového provozu.

3. S cílem usnadnit uplatňování právních předpisů v oblasti jednotného evropského nebe na svých územích:

a) přijme Moldavská republika nezbytná opatření pro přizpůsobení svých institucionálních struktur v oblasti uspořádání letového provozu jednotnému evropskému nebi, zejména zajištěním toho, aby příslušné vnitrostátní dozorové orgány byly přinejmenším funkčně nezávislé na poskytovatelích letových navigačních služeb, a

b) Evropská unie přidruží Moldavskou republiku k příslušným provozním iniciativám v oblasti letových navigačních služeb, vzdušného prostoru a interoperability, které vycházejí z jednotného evropského nebe, zejména včasným zapojením Moldavské republiky do vytváření funkčních bloků vzdušného prostoru nebo odpovídající koordinací v rámci programu SESAR.

Článek 17

Životní prostředí

1. Strany uznávají význam ochrany životního prostředí při tvorbě a provádění politiky letectví. Strany stvrzují, že ke snížení dopadu civilního letectví na životní prostředí je zapotřebí účinných celosvětových, regionálních, národních a/nebo místních opatření.

2. S výhradou přechodných ustanovení uvedených v příloze II této dohody postupují strany v souladu s právními předpisy týkajícími se letecké dopravy, které jsou uvedeny v části E přílohy III této dohody.

3. Strany uznávají význam spolupráce mezi sebou i v rámci mnohostranných jednání, jejímž cílem je posuzovat účinky letectví na životní prostředí a zajišťovat, aby jakákoli zmírňující opatření byla plně v souladu s cíli této dohody.

4. Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat jako omezení pravomoci příslušných orgánů strany přijmout všechna odpovídající opatření k prevenci či jinému řešení dopadů na životní prostředí způsobených leteckou dopravou, pokud jsou taková opatření plně v souladu s jejich právy a povinnostmi podle mezinárodního práva a jsou prováděna bez ohledu na státní příslušnost.

Článek 18

Ochrana spotřebitele

S výhradou přechodných ustanovení uvedených v příloze II této dohody postupují strany v souladu s právními předpisy týkajícími se letecké dopravy, které jsou uvedeny v části G přílohy III této dohody.

Článek 19

Počítačové rezervační systémy

S výhradou přechodných ustanovení uvedených v příloze II této dohody postupují strany v souladu s právními předpisy týkajícími se letecké dopravy, které jsou uvedeny v části H přílohy III této dohody.

Článek 20

Sociální aspekty

S výhradou přechodných ustanovení uvedených v příloze II této dohody postupují strany v souladu s právními předpisy týkajícími se letecké dopravy, které jsou uvedeny v části F přílohy III této dohody.

HLAVA III

INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

Článek 21

Výklad a prosazování

1. Strany přijmou všechna odpovídající opatření, všeobecná či konkrétní, s cílem zabezpečit splnění závazků vyplývajících z této dohody a zdrží se jakýchkoliv opatření, která by ohrozila dosažení cílů této dohody.

2. Každá strana zodpovídá na svém vlastním území za řádné prosazování této dohody, a zejména nařízení a směrnic týkajících se letecké dopravy uvedených v příloze III této dohody.

3. Každá strana poskytne druhé straně všechny nezbytné informace a veškerou potřebnou pomoc v případě šetření případného porušení ustanovení této dohody, které druhá strana vede v rámci svých příslušných pravomocí podle této dohody.

4. Kdykoliv strany jednají v rámci pravomocí, které jim uděluje tato dohoda, v záležitostech, jež jsou v zásadním zájmu druhé strany a jež se týkají orgánů nebo podniků druhé strany, jsou plně informovány příslušné orgány druhé strany a je jim dána příležitost vyjádřit se před přijetím konečného rozhodnutí.

5. Jsou-li ustanovení této dohody a ustanovení aktů uvedených v příloze III této dohody v podstatě totožná s odpovídajícími pravidly Smluv EU a s akty přijatými podle těchto Smluv, jsou tato ustanovení při svém provádění a uplatňování vykládána v souladu s příslušnými rozhodnutími Soudního dvora a Evropské komise.

Článek 22

Smíšený výbor

1. Zřizuje se smíšený výbor složený ze zástupců stran (dále jen „smíšený výbor“), který zodpovídá za správu této dohody a zajišťuje její řádné provádění. Za tímto účelem vydává doporučení a přijímá rozhodnutí v případech výslovně stanovených touto dohodou.

2. Rozhodnutí smíšeného výboru se přijímají na základě vzájemné dohody a jsou pro strany závazná. Strany je uvedou v platnost v souladu se svými vlastními pravidly.

3. Smíšený výbor svým rozhodnutím přijme svůj jednací řád.

4. Smíšený výbor se schází podle potřeby. O svolání zasedání může požádat kterákoli strana.

5. Strana může rovněž požádat o svolání smíšeného výboru za účelem vyřešení záležitosti týkající se výkladu nebo uplatňování této dohody. Svolané zasedání se zahájí co nejdříve, nejpozději však dva měsíce od data obdržení žádosti, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Za účelem řádného provádění této dohody si strany vyměňují informace a na žádost kterékoliv strany vedou konzultace ve smíšeném výboru.

7. Není-li podle názoru jedné ze stran rozhodnutí smíšeného výboru druhou stranou řádně prováděno, může první strana požádat, aby smíšený výbor záležitost projednal. Pokud smíšený výbor není schopen záležitost vyřešit do dvou měsíců od data, kdy mu byla postoupena, může strana, která žádost podala, přijmout dočasná ochranná opatření podle článku 24 (Ochranná opatření) této dohody.

8. Aniž je dotčen odstavec 2 tohoto článku a pokud smíšený výbor nepřijme rozhodnutí v záležitosti, která mu byla postoupena, do šesti měsíců od data, kdy mu byla postoupena, mohou strany přijmout příslušná dočasná ochranná opatření podle článku 24 (Ochranná opatření) této dohody.

9. V souladu s článkem 6 (Investice) této dohody přezkoumá smíšený výbor otázky týkající se dvoustranných investic s většinovým vlastnickým podílem nebo změny faktické kontroly leteckých dopravců stran.

10. V souladu s článkem 14 (Bezpečnost letectví) této dohody smíšený výbor sleduje výmaz letadel, která nesplňují mezinárodní normy bezpečnosti letectví stanovené úmluvou a která jsou registrována v Moldavské republice ke dni podpisu, z rejstříku. Smíšený výbor rovněž sleduje proces postupného vyřazování letadel, která jsou registrována v Moldavské republice ke dni podpisu této dohody a používána provozovateli podléhajícími regulační kontrole Moldavské republiky a kterým nebylo vydáno typové osvědčení v souladu s příslušnými právními předpisy EU uvedenými v části C přílohy III této dohody, během přechodné fáze popsané v příloze II této dohody s cílem postupně snížit počty letadel uvedených v bodě 7 přílohy II této dohody.

11. Smíšený výbor rovněž rozvíjí spolupráci prostřednictvím:

a) přezkumu tržních podmínek ovlivňujících letecké služby podle této dohody;

b) projednávání, a pokud je to možné, efektivního řešení otázek v oblasti podnikání, jež mohou kromě jiného bránit přístupu na trh a hladkému fungování služeb podle této dohody, v rámci zajišťování rovných podmínek pro všechny, sbližování předpisů a minimalizace regulační zátěže provozovatelů obchodní letecké dopravy;

c) podpory výměny informací o nových iniciativách a vývoji týkajících se právních předpisů či regulace mezi odborníky, mimo jiné v oblasti ochrany před protiprávními činy, bezpečnosti, životního prostředí, infrastruktury letectví (včetně letištních časů), konkurenčního prostředí a ochrany spotřebitele;

d) pravidelného přezkumu sociálních důsledků této dohody při jejím provádění, zejména v oblasti zaměstnanosti a vhodných reakcí na obavy, jejichž oprávněnost se prokázala;

e) posuzování možných oblastí pro další rozvoj této dohody, včetně doporučování změn této dohody;

f) vzájemně dosažené dohody ohledně návrhů, přístupů či dokumentů procesní povahy, které se přímo týkají fungování této dohody;

g) zvážení a rozvoje technické pomoci v oblastech upravených touto dohodou a

h) podpory spolupráce v příslušných mezinárodních fórech.

Článek 23

Řešení sporů a rozhodčí řízení

1. Jestliže mezi stranami dojde k jakémukoli sporu, který se týká výkladu nebo uplatňování této dohody, pokusí se jej strany nejprve vyřešit formálními konzultacemi ve smíšeném výboru v souladu s čl. 22 odst. 5 (Smíšený výbor) této dohody.

2. Každá strana může spor týkající se uplatňování či výkladu této dohody, který nebylo možné vyřešit v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, předložit rozhodčí komisi složené ze třech rozhodců v souladu s níže stanoveným postupem:

a) každá strana jmenuje rozhodce do šedesáti (60) dnů od data, kdy rozhodčí komise obdrží oznámení žádosti o rozhodčí řízení adresované druhou stranou prostřednictvím diplomatických cest; třetí rozhodce by měl být jmenován ostatními dvěma rozhodci do dalších šedesáti (60) dnů. Nej měno vala-li jedna ze stran rozhodce v dohodnutém období nebo není-li třetí rozhodce jmenován v dohodnutém období, může každá strana požádat předsedu Rady ICAO, aby dle potřeby jmenoval jednoho či více rozhodců;

b) třetí rozhodce jmenovaný podle výše uvedeného písmene a) by měl být státním příslušníkem třetího státu a vykonává funkci předsedy rozhodčí komise;

c) rozhodčí komise schválí svůj jednací řád a

d) s výhradou konečného rozhodnutí rozhodčí komise se obě strany dělí rovnoměrně o počáteční náklady rozhodčího řízení.

3. Na žádost jedné strany může rozhodčí komise nařídit druhé straně, aby do doby, než komise přijme konečné rozhodnutí, provedla prozatímní nápravná opatření.

4. Všechna prozatímní rozhodnutí či konečné rozhodnutí rozhodčí komise jsou pro strany závazná.

5. Pokud jedna ze stran do třiceti (30) dnů od oznámení výše uvedeného rozhodnutí nejedná v souladu s rozhodnutím rozhodčí komise přijatým podle tohoto článku, může druhá strana po dobu trvání tohoto nesouladu vinné straně omezit, pozastavit nebo zrušit práva či výsady, které v rámci této dohody udělila.

Článek 24

Ochranná opatření

1. Strany přijmou veškerá obecná nebo zvláštní opatření nutná k plnění svých závazků podle této dohody. Zajistí, aby bylo dosaženo cílů uvedených v této dohodě.

2. Domnívá-li se kterákoli strana, že druhá strana nesplnila některou povinnost podle této dohody, může přijmout vhodná ochranná opatření. Rozsah a trvání ochranných opatření se omezí na míru nezbytně nutnou pro nápravu situace či udržení rovnováhy této dohody. Přednostně je třeba vybrat taková opatření, která co nejméně naruší fungování této dohody.

3. Strana, která hodlá přijmout ochranná opatření, uvědomí neprodleně prostřednictvím smíšeného výboru druhou stranu a poskytne veškeré příslušné informace.

4. Strany okamžitě zahájí konzultace ve smíšeném výboru s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení.

5. Aniž je dotčen čl. 3 písm. d) (Povolení), čl. 5 odst. 1 písm. d) (Zamítnutí, zrušení, pozastavení nebo omezení povolení), článek 14 (Bezpečnost letectví) a článek 15 (Ochrana letectví před protiprávními činy) této dohody, nesmí dotčená strana přijmout ochranná opatření dříve než po uplynutí jednoho měsíce od data oznámení podle odstavce 3 tohoto článku s výjimkou případů, kdy konzultace podle odstavce 4 tohoto článku byla ukončena před uplynutím stanovené lhůty.

6. Dotčená strana smíšenému výboru neprodleně oznámí přijatá opatření a poskytne veškeré příslušné informace.

7. Všechna opatření přijatá v souladu s tímto článkem se pozastaví, jakmile vinná strana splní ustanovení této dohody.

Článek 25

Vztah k jiným dohodám

1. Ustanovení této dohody mají přednost před příslušnými ustanoveními stávajících dvoustranných dohod o leteckých službách mezi Moldavskou republikou a členskými státy. Stávající přepravní práva, která z těchto dvoustranných dohod vycházejí a na které se tato dohoda nevztahuje, mohou však být i nadále vykonávána za předpokladu, že nedochází k diskriminaci členských států a jejich státních příslušníků.

2. Na žádost kterékoliv ze stran vedou strany konzultace ve smíšeném výboru za účelem vydání doporučení, zda se má Moldavská republika připojit k dohodě ECAA.

3. Pokud strany přistoupí k mnohostranné dohodě nebo schválí rozhodnutí organizace ICAO nebo jiné mezinárodní organizace, které se týká záležitostí, na něž se vztahuje tato dohoda, vedou ve smíšeném výboru konzultace s cílem stanovit, zda by tato dohoda měla být revidována s cílem tento vývoj zohlednit.

Článek 26

Změny

1. Přeje-li si jedna ze stran změnit ustanovení této dohody, uvědomí příslušně o svém rozhodnutí smíšený výbor.

2. Smíšený výbor může na návrh jedné ze stran a v souladu s tímto článkem na základě vzájemné dohody rozhodnout, že přílohy této dohody změní.

3. Změna této dohody vstupuje v platnost po splnění příslušných vnitřních postupů každé strany.

4. S výhradou dodržení zásady nediskriminace a ustanovení této dohody není touto dohodou dotčeno právo každé strany jednostranně přijímat nové právní předpisy nebo upravovat své stávající právní předpisy v oblasti letecké dopravy nebo v související oblasti, jež jsou uvedeny v příloze III této dohody.

5. Zvažuje-li jedna ze stran nové právní předpisy nebo změnu svých stávajících právních předpisů v oblasti letecké dopravy či v související oblasti, jež jsou uvedeny v příloze III této dohody, informuje vhodně a podle možností druhou stranu. Na žádost kterékoliv strany lze ve smíšeném výboru uspořádat výměnu názorů.

6. Každá strana pravidelně a co nejdříve uvědomí druhou stranu o nově přijatých právních předpisech či změnách svých stávajících právních předpisů v oblasti letecké dopravy či v související oblasti, jež jsou uvedeny v příloze III této dohody. Na žádost jakékoliv strany uspořádá smíšený výbor do šedesáti (60) dnů po podání žádosti výměnu názorů o dopadech těchto nových právních předpisů či změn na řádné fungování této dohody.

7. Po výměně názorů uvedené v odstavci 6 tohoto článku smíšený výbor:

a) přijme rozhodnutí, kterým se reviduje příloha III této dohody za účelem zařazení dotčených nových právních předpisů či změn do této dohody, a to na základě vzájemnosti, je-li to nutné;

b) přijme rozhodnutí, podle něhož jsou dotčené nové právní předpisy či změny považovány za jsoucí v souladu s touto dohodou, nebo

c) doporučí další opatření, která mají být přijata v přiměřené lhůtě, s cílem zabezpečit řádné fungování této dohody.

Článek 27

Vypovězení dohody

Každá strana může prostřednictvím diplomatických cest kdykoliv druhé straně písemně oznámit své rozhodnutí tuto dohodu vypovědět. Toto oznámení se zašle zároveň organizaci ICAO. Platnost této dohody končí o půlnoci času GMT na konci provozního období Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA), které platí jeden rok od data písemného oznámení o vypovězení dohody, pokud není toto oznámení vzato zpět na základě vzájemné dohody stran před uplynutím tohoto období.

Článek 28

Registrace u Mezinárodní organizace pro civilní letectví a sekretariátu Organizace spojených národů

Tato dohoda a všechny její změny se po vstupu v platnost zaregistrují u organizace ICAO a u sekretariátu Organizace spojených národů v souladu s článkem 102 Charty Organizace spojených národů.

Článek 29

Prozatímní provádění a vstup v platnost

1. Tato dohoda vstupuje v platnost jeden měsíc po dni poslední doručené nóty v rámci výměny diplomatických nót mezi stranami, jíž se potvrzuje, že byly dokončeny všechny postupy nezbytné pro vstup této dohody v platnost. Pro účely této výměny doručí Moldavská republika generálnímu sekretariátu Rady Evropské unie svou diplomatickou nótu určenou Evropské unii a jejím členským státům a generální sekretariát Rady Evropské unie doručí Moldavské republice diplomatickou nótu Evropské unie a jejích členských států. Diplomatická nóta Evropské unie a jejích členských států obsahuje sdělení jednotlivých členských států, jímž se potvrzuje, že byly ukončeny všechny jejich postupy potřebné pro vstup této dohody v platnost.

2. Aniž je dotčen odstavec 1 tohoto článku, strany se dohodly na prozatímním provádění této dohody v souladu se svými vnitřními postupy a/nebo případně vnitrostátními právními předpisy ode dne podpisu této dohody.


NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zástupci, řádně k tomu zmocnění, k této dohodě své podpisy.

V Bruselu dne 26. června 2012 ve dvou vyhotoveních v každém z úředních jazyků smluvních stran, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

За Република България

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā -

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Magyarország részéről

Għal Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijо

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā -

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Pentru Republica Moldova


PŘÍLOHA I

DOHODNUTÉ SLUŽBY A URČENÉ TRATĚ

1. Každá strana udělí leteckým dopravcům druhé strany práva poskytovat služby letecké dopravy na níže určených tratích:

a) v případě leteckých dopravců Evropské unie: jakékoliv místo v Evropské unii - mezilehlá místa na územích partnerských zemí evropské politiky sousedství (1), zemích ECAA (2) či zemích uvedených v příloze IV - jakékoliv místo v Moldavské republice - místa za;

b) v případě leteckých dopravců Moldavské republiky: jakékoliv místo v Moldavské republice - mezilehlá místa na územích partnerských zemí evropské politiky sousedství, zemích ECAA či zemích uvedených v příloze IV -jakékoliv místo v Evropské unii.

2. Služby provozované podle odstavce 1 této přílohy začínají nebo končí na území Moldavské republiky v případě leteckých dopravců Moldavské republiky a na území Evropské unie v případě leteckých dopravců Evropské unie.

3. Letečtí dopravci obou stran mohou u jakéhokoli letu nebo u všech letů podle vlastního uvážení:

a) provozovat lety v jednom směru nebo obou směrech;

b) kombinovat různá čísla letů v rámci provozování jednoho letadla;

c) poskytovat služby do mezilehlých míst a míst za, jak je uvedeno v odstavci 1 této přílohy, i do míst na územích stran, a to v jakékoli kombinaci a pořadí;

d) vynechat přistání v jakémkoli místě nebo místech;

e) přenést dopravu z jakéhokoli svého letadla na jakékoli jiné své letadlo v jakémkoli místě;

f) provádět mezipřistání v jakýchkoli místech na území jedné ze stran i mimo ně;

g) vykonávat tranzitní dopravu přes území druhé strany a

h) kombinovat přepravu ve stejném letadle bez ohledu na to, kde tato přeprava začíná.

4. Každá strana umožní každému leteckému dopravci určit frekvenci a kapacitu mezinárodní letecké dopravy, kterou nabízí, na základě tržních obchodních úvah. V souladu s tímto právem neomezí žádná strana jednostranně objem dopravy, frekvenci či pravidelnost služeb ani typ či typy letadla provozované leteckými dopravci druhé strany s výjimkou celních, technických, provozních a ekologických důvodů, důvodu ochrany zdraví nebo důvodu uplatnění článku 8 (Konkurenční prostředí) této dohody.

5. Letečtí dopravci každé strany mohou provozovat služby, a to i v rámci ujednání o společném označování linek, do jakéhokoliv místa nacházejícího se ve třetí zemi, která není zahrnuta do určených tratí, za předpokladu, že nevykonávají práva páté svobody.

6. Tato příloha podléhá přechodným opatřením obsaženým v bodu 2 přílohy II této dohody a rozšíření práv, které je v uvedeném bodě stanoveno.

PŘÍLOHA II

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Provádění a uplatňování všech ustanovení právních předpisů Evropské unie týkajících se letecké dopravy, které jsou uvedeny v příloze III této dohody, Moldavskou republikou s výjimkou právních předpisů týkajících se ochrany před protiprávními činy uvedených v části D přílohy III této dohody je předmětem hodnocení prováděného Evropskou unií, které se schválí rozhodnutím smíšeného výboru. Toto hodnocení se provede nejpozději do dvou let po vstupu dohody v platnost.

2. Aniž jsou dotčena ustanovení přílohy I této dohody, dohodnuté služby a určené tratě podle této dohody nezahrnují až do přijetí rozhodnutí uvedeného v bodě 1 přílohy II této dohody oprávnění leteckých dopravců obou stran vykonávat jiná práva páté svobody, než jaká jim již byla udělena na základě dvoustranných dohod mezi Moldavskou republikou a členskými státy Evropské unie, což v případě leteckých dopravců Moldavské republiky zahrnuje i práva mezi místy na území Evropské unie.

Po přijetí rozhodnutí uvedeného v bodě 1 této přílohy II jsou letečtí dopravci obou stran oprávněni vykonávat práva páté svobody, což v případě leteckých dopravců Moldavské republiky zahrnuje i práva mezi místy na území Evropské unie.

3. Provádění právních předpisů týkajících se ochrany letectví před protiprávními činy Moldavskou republikou je předmětem hodnocení prováděného Evropskou unií, které se schválí rozhodnutím smíšeného výboru. Toto hodnocení se provede nejpozději do tří let po vstupu této dohody v platnost. Moldavská republika mezitím provádí dokument ECAC č. 30.

4. Na konci přechodného období se důvěrná část právních předpisů týkajících se ochrany před protiprávními činy uvedených v části D přílohy III této dohody zpřístupní příslušným orgánům Moldavské republiky s výhradou dohody o výměně citlivých informací týkajících se ochrany před protiprávními činy, včetně utajovaných skutečností EU.

5. Postupný přechod Moldavské republiky na plné uplatňování právních předpisů Evropské unie týkajících se letecké dopravy, které jsou uvedeny v příloze III této dohody, může být předmětem pravidelného posuzování. Toto posuzování provádí Evropská komise ve spolupráci s Moldavskou republikou.

6. Od data rozhodnutí uvedeného v bodě 1 této přílohy bude Moldavská republika uplatňovat pravidla udělování provozních licencí, která jsou v podstatě rovnocenná s pravidly uvedenými v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství. Odpovědné orgány Evropské unie uplatňují ustanovení článku 4 (Vzájemné uznávání regulačních zjištění v souvislosti se způsobilostí, vlastnictvím a kontrolou leteckého dopravce) této dohody v souvislosti se vzájemným uznáváním zjištění o způsobilosti a/nebo občanství učiněných příslušnými orgány Moldavské republiky, a to poté, co smíšený výbor potvrdí, že Moldavská republika tato pravidla udělování provozních licencí plně uplatňuje.

7. Aniž je dotčeno rozhodnutí smíšeného výboru či rozhodnutí podle článku 24 (Ochranná opatření), mohou letadla, která jsou registrována ke dni podpisu v rejstříku Moldavské republiky a používána provozovateli podléhajícími regulační kontrole Moldavské republiky a kterým nebylo vydáno typové osvědčení v souladu s příslušnými právními předpisy EU uvedenými v části C přílohy III této dohody, spravovat příslušné orgány Moldavské republiky v souladu s platnými vnitrostátními požadavky Moldavské republiky až do:

a) 1. ledna 2017 v případě některých letounů zapojených pouze do nákladní přepravy;

b) 31. prosince 2022 v případě některých vrtulníků zapojených do operací, jako je pátrání a záchrana, letecké práce, výcvik, mimořádné situace, lety pro zemědělské účely a humanitární lety, v souladu s provozními osvědčeními příslušných dopravců,

pokud tato letadla dodržují mezinárodní normy bezpečnosti letectví stanovené na základě úmluvy. Tato letadla nesmějí požívat práv udělených podle této dohody a nesmějí být provozována na leteckých tratích do Evropské unie, z Unie ani v rámci Unie.

Během výše uvedené přechodné fáze nesmí počet letadel v rejstříku Moldavské republiky, kterým nebylo vydáno typové osvědčení v souladu s příslušnými právními předpisy EU, přesáhnout 53 do 1. ledna 2017, následně nesmí být vyšší než 36 a nejpozději do 31. prosince 2022 musí být tato letadla postupně zcela vyřazena.

PŘÍLOHA III

(Podléhá pravidelným aktualizacím)

PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ CIVILNÍ LETECTVÍ

„Použitelná ustanovení“ následujících aktů se použijí v souladu s touto dohodou, není-li stanoveno jinak v této příloze či v příloze II (Přechodná ustanovení) této dohody. V případě potřeby jsou dále stanoveny zvláštní úpravy pro jednotlivé akty:

A. PŘÍSTUP NA TRH A DOPLŇKOVÉ OTÁZKY

č. 95/93

Nařízení Rady (EHS) č. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství

ve znění:

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 894/2002 ze dne 27. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1554/2003 ze dne 22. července 2003, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 793/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 545/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství

Použitelná ustanovení: články 1 až 12, 14 a čl. 14a odst. 2

Pro účely čl. 12 odst. 2 se „Komisí“ rozumí „smíšený výbor“.

č. 96/67

Směrnice Rady 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství

Použitelná ustanovení: články 1 až 25 a příloha

Pro účely článku 10 se „členskými státy“ rozumějí „členské státy Evropské unie“.

Pro účely čl. 20 odst. 2 se „Komisí“ rozumí „smíšený výbor“.

č. 785/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel

Použitelná ustanovení: články 1 až 8 a čl. 10 odst. 2

č. 2009/12

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/12/ES ze dne 11. března 2009 o letištních poplatcích

Použitelná ustanovení: články 1 až 12

B. USPOŘÁDÁNI LETOVÉHO PROVOZU

č. 549/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení)

Použitelná ustanovení: články 1 až 4, 6 a 9 až 14

č. 550/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb)

Použitelná ustanovení: články 1 až 19, přílohy I a II

č. 551/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (nařízení o vzdušném prostoru)

Použitelná ustanovení: články 1 až 11

č. 552/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě)

Použitelná ustanovení: články 1 až 12, přílohy I až V

č. 2150/2005

Nařízení Komise (ES) č. 2150/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví společná pravidla pro pružné užívání vzdušného prostoru

č. 730/2006

Nařízení Komise (ES) č. 730/2006 ze dne 11. května 2006 o klasifikaci vzdušného prostoru a o přístupu letů podle pravidel pro let za viditelnosti nad letovou hladinu 195

č. 1794/2006

Nařízení Komise č. 1794/2006 ze dne 6. prosince 2006, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby

č. 1033/2006

Nařízení Komise (ES) č. 1033/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se stanoví požadavky na postupy pro letové plány v předletové fázi pro jednotné evropské nebe

č. 1032/2006

Nařízení Komise (ES) č. 1032/2006 ze dne 6. července 2006, kterým se stanoví požadavky na automatické systémy pro výměnu letových údajů pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu

č. 219/2007

Nařízení Rady (ES) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)

Použitelná ustanovení: čl. 1 odst. 1 až 2 a odst. 5 až 7, články 2 až 3, čl. 4 odst. 1, příloha

č. 633/2007

Nařízení Komise (ES) č. 633/2007 ze dne 7. června 2007, kterým se stanoví požadavky použití protokolu pro přenos zpráv o letu pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu

Použitelná ustanovení: články 1 až 7, čl. 8 druhá a třetí věta, přílohy I až IV

č. 1265/2007

Nařízení Komise (ES) č. 1265/2007 ze dne 26. října 2007, kterým se stanoví pro jednotné evropské nebe požadavky na odstup kanálů hlasového radiokomunikačního spojení vzduch-země

Použitelná ustanovení: články 1 až 9, přílohy I až IV

č. 482/2008

Nařízení Komise (ES) č. 482/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví systém zajištění bezpečnosti softwaru, který má být zaveden poskytovateli letových navigačních služeb, a kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 2096/2005

Použitelná ustanovení: články 1 až 5, přílohy I až II

č. 1361/2008

Nařízení Rady (ES) č. 1361/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 219/2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)

Použitelná ustanovení: články 1 až 5 (s výjimkou čl. 1 bodu 6), příloha (s výjimkou bodů 11 a 12)

č. 29/2009

Nařízení Komise (ES) č. 29/2009 ze dne 16. ledna 2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe

Použitelná ustanovení: články 1 až 15, přílohy I až VII

č. 30/2009

Nařízení Komise (ES) č. 30/2009 ze dne 16. ledna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1032/2006, pokud jde o požadavky na automatické systémy pro výměnu letových dat podporující služby datovým spojem

Použitelná ustanovení: články 1 až 2, příloha

č. 262/2009

Nařízení Komise (ES) č. 262/2009 ze dne 30. března 2009, kterým se stanoví požadavky na koordinované přidělování a užívání dotazovacích kódů režimu S pro jednotné evropské nebe

Použitelná ustanovení: články 1 až 13, přílohy I až III

č. 1070/2009

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1070/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 s cílem zvýšit výkonnost a udržitelnost evropského leteckého systému

Použitelná ustanovení: články 1 až 5, s výjimkou čl. 1 odst. 4

č. 1108/2009

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1108/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008 v oblasti letišť, uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a zrušuje směrnice 2006/23/ES

č. 73/2010

Nařízení Komise (EU) č. 73/2010 ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví požadavky na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe

č. 255/2010

Nařízení Komise (EU) č. 255/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví společná pravidla uspořádání toku letového provozu

č. 691/2010

Nařízení Komise (EU) č. 691/2010 ze dne 29. července 2010, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě a mění nařízení (ES) č. 2096/2005, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb

č. 929/2010

Nařízení Komise (EU) č. 929/2010 ze dne 18. října 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1033/2006, pokud jde o ustanovení ICAO uvedená v čl. 3 odst. 1

č. 1191/2010

Nařízení Komise (EU) č. 1191/2010 ze dne 16. prosince 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1794/2006, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby

Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2011, kterým se na roky 2012 až 2014 stanoví výkonnostní cíle a varovné prahové hodnoty na úrovni Evropské unie pro poskytování letových navigačních služeb (2011/121/EU)

č. 176/2011

Nařízení Komise (EU) č. 176/2011 ze dne 24. února 2011 o informacích poskytovaných před zřízením a úpravou funkčního bloku vzdušného

č. 283/2011

Nařízení Komise (EU) č. 283/2011 ze dne 22. března 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 633/2007, pokud jde o přechodná opatření uvedená v článku 7

Rozhodnutí Komise ze dne 20. května 2011 o výjimkách podle článku 14 nařízení Komise (ES) č. 29/2009 o službách datovým spojem pro jednotné evropské nebe

č. 677/2011

Nařízení Komise (EU) č. 677/2011 ze dne 7. července 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro funkce sítě uspořádání letového provozu (ATM) a kterým se mění nařízení (EU) č. 691/2010

Rozhodnutí Komise K(2011) 4130 ze dne 7. července 2011 o jmenování manažera struktury vzdušného prostoru pro funkce sítě uspořádání letového provozu (ATM) jednotného evropského nebe

č. 805/2011

Nařízení Komise (EU) č. 805/2011 ze dne 10. srpna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k udělování průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

č. 1034/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1034/2011 ze dne 17. října 2011 o dohledu nad provozní bezpečností uspořádání letového provozu (ATM) a letových navigačních služeb a o změně nařízení (EU) č. 691/2010

č. 1035/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1035/2011 ze dne 17. října 2011, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb a mění nařízení (ES) č. 482/2008 a (EU) č. 691/2010

C. BEZPEČNOST LETECTVÍ

č. 3922/91

Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví

ve znění:

nařízení Komise (ES) č. 2176/96 ze dne 13. listopadu 1996, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 s ohledem na vědecký a technický pokrok

nařízení Komise (ES) č. 1069/1999 ze dne 25. května 1999, kterým se nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 přizpůsobuje vědeckému a technickému pokroku

nařízení Komise (ES) č. 2871/2000 ze dne 28. prosince 2000, kterým se nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví přizpůsobuje vědeckému a technickému pokroku

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1899/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1900/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví

nařízení Komise (ES) č. 8/2008 ze dne 11. prosince 2007, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91, pokud jde o společné technické požadavky a správní postupy platné pro obchodní leteckou dopravu

nařízení Komise (ES) č. 859/2008 ze dne 20. srpna 2008, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91, pokud jde o společné technické požadavky a správní postupy platné pro obchodní leteckou dopravu

Použitelná ustanovení: články 1 až 10, 12 až 13 s výjimkou čl. 4 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 druhé věty, přílohy I až III

Pro účely článku 12 se „členskými státy“ rozumějí „členské státy Evropské unie“.

č. 216/2008

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES

Použitelná ustanovení: články 1 až 68 s výjimkou článku 65, čl. 69 odst. 1 druhý pododstavec, čl. 69 odst. 4, přílohy 1 až VI

ve znění:

nařízení Komise (ES) č. 690/2009 ze dne 30. července 2009, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1108/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008 v oblasti letišť, uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a zrušuje směrnice 2006/23/ES

Použitelná ustanovení: články 1 až 3 s výjimkou čl. 8a odst. 5, čl. 8b odst. 6, čl. 8c odst. 10, jež byly vloženy čl. 1 bodem 7 nařízení (ES) č. 1108/2009, příloha

č. 996/2010

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES

č. 2003/42

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví

Použitelná ustanovení: články 1 až 11, přílohy I a II

č. 1321/2007

Nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 ze dne 12. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zařazování informací o událostech v civilním letectví, jejichž výměna proběhla v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, do centrální evidence

Použitelná ustanovení: články 1 až 4

č. 1330/2007

Nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 ze dne 24. září 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro šíření informací o událostech v civilním letectví zúčastněným osobám podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES

Použitelná ustanovení: články 1 až 10, přílohy I až II

č. 1702/2003

Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací

ve znění:

nařízení Komise (ES) č. 381/2005 ze dne 7. března 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací

nařízení Komise (ES) č. 706/2006 ze dne 8. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, pokud jde o dobu, po kterou mohou členské státy vydávat oprávnění s omezenou dobou platnosti

nařízení Komise (ES) č. 335/2007 ze dne 28. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, pokud jde o prováděcí pravidla ve vztahu k certifikaci ochrany životního prostředí pro letadla a související výrobky, letadlové části a zařízení

nařízení Komise (ES) č. 375/2007 ze dne 30. března 2007, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací

nařízení Komise (ES) č. 287/2008 ze dne 28. března 2008 o prodloužení doby platnosti uvedené v čl. 2c odst. 3 nařízení (ES) č. 1702/2003

nařízení Komise (ES) č. 1057/2008 ze dne 27. října 2008, kterým se mění dodatek II přílohy I nařízení (ES) č. 1702/2003 týkající se Osvědčení kontroly letové způsobilosti (formulář 15a EASA)

nařízení Komise (ES) č. 1194/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací

Poznámka: ve znění opravy nařízení Komise (ES) č. 1194/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 336, 18.12.2009 a Úř. věst. L 58, 9.3.2010, s. 23)

Použitelná ustanovení: články 1 až 4, příloha. Přechodná období uvedená v tomto nařízení stanoví smíšený výbor.

č. 2042/2003

Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů

ve znění:

nařízení Komise (ES) č. 707/2006 ze dne 8. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003, pokud jde o oprávnění s omezenou dobou platnosti a přílohy I a III

nařízení Komise (ES) č. 376/2007 ze dne 30. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů

nařízení Komise (ES) č. 1056/2008 ze dne 27. října 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů

nařízení Komise (ES) č. 127/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů

Použitelná ustanovení: články 1 až 6, přílohy I až IV

č. 104/2004

Nařízení Komise (ES) č. 104/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví pravidla organizace a složení odvolacího senátu Evropské agentury pro bezpečnost letectví

Použitelná ustanovení: články 1 až 7 a příloha

č. 593/2007

Nařízení Komise (ES) č. 593/2007 ze dne 31. května 2007 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví

ve znění:

nařízení Komise (ES) č. 1356/2008 ze dne 23. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 593/2007 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví

Použitelná ustanovení: články 1 až 12, čl. 14 odst. 2, příloha

č. 736/2006

Nařízení Komise (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Použitelná ustanovení: články 1 až 18

č. 768/2006

Nařízení Komise (ES) č. 768/2006 ze dne 19. května 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES, pokud jde o shromažďování a výměnu informací o bezpečnosti letadel, která používají letiště Společenství, a správu informačního systému

Použitelná ustanovení: články 1 až 5

č. 2111/2005

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/3 6/ES

Použitelná ustanovení: články 1 až 13, příloha

Nařízení Komise (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedený v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005

Použitelná ustanovení: články 1 až 6 a přílohy A až C

Nařízení Komise (ES) č. 474/2006 ze dne 22. března 2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, ve znění pozdějších předpisů

Použitelná ustanovení: články 1 až 3 a přílohy A až B

D. OCHRANA LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

Rámcové nařízení

č. 300/2008

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002

Použitelná ustanovení: články 1 až 18, článek 21, příloha

Doplňující nařízení

č. 272/2009

Nařízení Komise (ES) č. 272/2009 ze dne 2. dubna 2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy stanovené v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008

ve znění:

— nařízení Komise (EU) č. 720/2011 ze dne 22. července 2011, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 272/2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy, pokud jde o postupné zavádění detekčních kontrol kapalin, aerosolů a gelů na letištích EU

č. 1254/2009

Nařízení Komise (EU) č. 1254/2009 ze dne 18. prosince 2009, kterým se stanoví kritéria umožňující členským státům odchýlit se od společných základních norem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a přijmout alternativní bezpečnostní opatření

č. 18/2010

Nařízení Komise (EU) č. 18/2010 ze dne 8. ledna 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, pokud jde o specifikace národních programů řízení kvality v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy

Prováděcí nařízení

č. 72/2010

Nařízení Komise (EU) č. 72/2010 ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví postupy pro provádění inspekcí Komisí v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy

č. 185/2010

Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

ve znění:

nařízení Komise (EU) č. 357/2010 ze dne 23. dubna 2010, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

nařízení Komise (EU) č. 358/2010 ze dne 23. dubna 2010, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

nařízení Komise (EU) č. 573/2010 ze dne 30. června 2010, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

nařízení Komise (EU) č. 983/2010 ze dne 3. listopadu 2010, kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

nařízení Komise (EU) č. 334/2011 ze dne 7. dubna 2011, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

Rozhodnutí Komise 2010/774/EU ze dne 13. dubna 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy obsahující informace uvedené v čl. 18 písm. a) nařízení (ES) č. 300/2008 (opatření v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy, které je třeba znát)

ve znění:

rozhodnutí Komise 2010/2604/EU ze dne 23. dubna 2010, kterým se mění rozhodnutí Komise 2010/774/EU ze dne 13. dubna 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy obsahující informace uvedené v čl. 18 písm. a) nařízení (ES) č. 300/2008 (ochrana dodávek tekutin, aerosolů a gelů a balení, která jsou zjevně neporušená)

rozhodnutí Komise 2010/3572/EU ze dne 30. června 2010, kterým se mění rozhodnutí Komise 2010/774/EU ze dne 13. dubna 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy obsahující informace uvedené v čl. 18 písm. a) nařízení (ES) č. 300/2008 (psi cvičení k zjišťování výbušnin)

rozhodnutí Komise 2010/9139/EU ze dne 20. prosince 2010, kterým se mění rozhodnutí Komise 2010/774/EU ze dne 13. dubna 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy obsahující informace uvedené v čl. 18 písm. a) nařízení (ES) č. 300/2008 (detekce kovů u nákladu)

E. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

č. 2006/93

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/93/ES ze dne 12. prosince 2006 o regulaci provozu letadel uvedených v části II kapitoly 3 svazku 1 přílohy 16 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, druhé vydání

Použitelná ustanovení: články 1 až 6 a přílohy I a II

č. 2002/30

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES ze dne 26. března 2002 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Společenství

ve znění aktu o přistoupení z roku 2003 a aktu o přistoupení z roku 2005

Použitelná ustanovení: články 1 až 15, přílohy I a II

č. 2002/49

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 - prohlášení Komise v dohadovacím výboru ke směrnici o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí

Použitelná ustanovení: články 1 až 16, přílohy I až VI

F. SOCIÁLNÍ ASPEKTY

č. 2000/79

Směrnice Rady 2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF), Evropským sdružením technických letových posádek (ECA), Evropským sdružením leteckých společností (ERA) a Mezinárodním sdružením leteckých dopravců (IACA)

Použitelná ustanovení: články 2 až 3, příloha

č. 2003/88

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby

Použitelná ustanovení: články 1 až 19, články 21 až 24 a články 26 až 29

G. OCHRANA SPOTŘEBITELE

č. 90/314

Směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

Použitelná ustanovení: články 1 až 10

č. 95/46

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Použitelná ustanovení: články 1 až 34

č. 2027/97

Nařízení Rady (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod ve znění:

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod

Použitelná ustanovení: články 1 až 8

č. 261/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91

Použitelná ustanovení: články 1 až 17

č. 1107/2006

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě

Použitelná ustanovení: články 1 až 17, přílohy I a II

H. DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

č. 80/2009

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 80/2009 ze dne 14. ledna 2009 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2299/89

Použitelná ustanovení: články 1 až 18 a přílohy I a II

PŘÍLOHA IV

Seznam jiných států uvedených v článku 3 a 4 a příloze I

1. Islandská republika (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru);

2. Lichtenštejnské knížectví (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru);

3. Norské království (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru);

4. Švýcarská konfederace (v rámci Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě).

Poznámky pod čarou

(1) Podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999.

(1) „Partnerskými zeměmi evropské politiky sousedství“ se zde rozumějí Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, okupované palestinské území, Sýrie, Tunisko a Ukrajina, tj. v daném případě nezahrnují Moldavskou republiku.

(2) „Zeměmi ECAA“ se rozumějí země, jež jsou stranami vícestranné dohody o vytvoření společného evropského leteckého prostoru a jimiž ke dni podpisu dohody byly: členské státy Evropské unie, Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Chorvatská republika, bývalá Jugoslávská republika Makedonie, Islandská republika, Republika Černá Hora, Norské království, Republika Srbsko a Kosovo podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244.


PROTOKOL

kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

CHORVATSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKO,

REPUBLIKA MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

jako strany Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie a jako členské státy Evropské unie (dále jen „členské státy“), a

EVROPSKÁ UNIE

na jedné straně a

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA

na straně druhé,

S OHLEDEM na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii dne 1. července 2013,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Chorvatská republika je stranou Dohody o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou (1), podepsané dne 26. června 2012 (dále jen „dohoda“).

Článek 2

Znění dohody v chorvatském jazyce (2) je platné za stejných podmínek jako ostatní jazyková znění.

Článek 3

1. Tento protokol schválí strany v souladu se svými postupy. Vstupuje v platnost dnem vstupu dohody v platnost. V případě, že však tento protokol schválí strany po dni vstupu dohody v platnost, vstoupí protokol v platnost v souladu s čl. 29 odst. 1 dohody jeden měsíc po dni poslední z diplomatických nót, jejichž výměnou si strany potvrzují, že byly dokončeny všechny nezbytné postupy pro vstup tohoto protokolu v platnost.

2. Tento protokol se provádí prozatímně ode dne podpisu stranami.

V Bruselu dne 22. července 2015 ve dvou vyhotoveních v úředních jazycích stran, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā -

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Pentru statele membre

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Za Europsku uniju

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā -

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Pentru Uniunea Europeană

За Република Молдова

Por la República de Moldavia

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldavie

Za Republiku Moldovu

Per la Repubblica moldova

Moldovas Republikas vārdā -

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Mołdavië

W imieniu Republiki Mołdawii

Pela República da Moldova

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

1) Akt o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky a o úpravách Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, jež tvoří nedílnou součást Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, přijatý v Bruselu dne 9. prosince 2011, byl vyhlášen pod č. 50/2013 Sb. m. s.

(1) Znění dohody je zveřejněno v Úř. věst. L 292, 20.10.2012, s. 3.

2) Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou, přijatá v Bruselu dne 26. června 2012, byla vyhlášena pod č. 43/2020 Sb. m. s.

(2) Zvláštní vydání v chorvatském jazyce, kapitola 11 svazek 102, s. 197.

Přesunout nahoru