Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 41/2020 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé

Datum vyhlášení 16.10.2020
Uzavření smlouvy 15.12.2010
Ratifikace Smlouvy 21.02.2012
Platnost od 02.08.2020
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. prosince 2010 byla v Bruselu přijata Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního sekretariátu Rady Evropské unie, depozitáře Dohody, 21. února 2012.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 29 odst. 1 dne 2. srpna 2020 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.


EVROPSKO-STŘEDOMOŘSKÁ LETECKÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ

a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

smluvní strany Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, dále jen „členské státy“, a

EVROPSKÁ UNIE

na jedné straně a

JORDÁNSKÉ HÁŠIMOVSKÉ KRÁLOVSTVÍ, dále jen „Jordánsko“,

na straně druhé,

PŘEJÍCE SI podporovat mezinárodní letecký systém založený na spravedlivé hospodářské soutěži mezi leteckými dopravci na trhu s minimálními zásahy státu a regulací;

PŘEJÍCE SI usnadnit rozšíření příležitostí v mezinárodní letecké dopravě, a to i prostřednictvím rozvoje sítí letecké dopravy s cílem uspokojit potřeby cestujících i zasilatelů v oblasti výhodných služeb letecké dopravy;

UZNÁVAJÍCE význam letecké dopravy pro podporu obchodu, cestovního ruchu a investic;

PŘEJÍCE SI umožnit leteckým dopravcům, aby mohli nabízet cestujícím i zasilatelům konkurenční ceny a služby na otevřených trzích;

UZNÁVAJÍCE možné přínosy sbližování právních předpisů a v prakticky proveditelné míře též přínosů harmonizace předpisů týkajících se letecké dopravy;

PŘEJÍCE SI, aby všechna odvětví letecké dopravy, včetně zaměstnanců leteckých dopravců, využívala výhod liberalizovaného prostředí;

PŘEJÍCE SI zajistit nejvyšší stupeň bezpečnosti a ochrany v mezinárodní letecké dopravě a znovu zdůrazňujíce své vážné obavy z činů či hrozeb zaměřených proti ochraně letadla před protiprávními činy, které ohrožují bezpečnost cestujících či majetku, mají nepříznivý vliv na provoz letecké dopravy a podkopávají důvěru veřejnosti v bezpečnost civilního letectví;

BEROUCE NA VĚDOMÍ Úmluvu o mezinárodním civilním letectví, otevřenou k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944;

UZNÁVAJÍCE, že tato evropsko-středomořská letecká dohoda spadá do oblasti působnosti evropsko-středomořského partnerství stanoveného v Barcelonském prohlášení ze dne 28. listopadu 1995;

BEROUCE NA VĚDOMÍ svou společnou vůli prosazovat evropsko-středomořský letecký prostor vycházející ze zásad sbližování právních předpisů, spolupráce v oblasti právních předpisů a liberalizace přístupu na trh;

BEROUCE NA VĚDOMÍ společné prohlášení Arabské komise pro civilní letectví (Arab Civil Aviation Commission) a Arabské organizace leteckých dopravců (Arab Air Carriers Organization) na jedné straně a generálního ředitelství pro energetiku a dopravu na straně druhé, podepsané dne 16. listopadu 2008 v Šarm al Šajchu;

PŘEJÍCE SI zajistit rovné podmínky pro letecké dopravce, které by jim umožňovaly využívat spravedlivé a rovné příležitosti k poskytování dohodnutých služeb;

UZNÁVAJÍCE význam regulace přidělování letištních časů svým leteckým dopravcům na základě spravedlivých a rovných příležitostí v zájmu zajištění neutrálního a nediskriminačního zacházení pro všechny své letecké dopravce;

UZNÁVAJÍCE, že subvence mohou nepříznivě ovlivnit soutěž mezi leteckými dopravci a ohrozit základní cíle této dohody;

POTVRZUJÍCE význam omezování emisí skleníkových plynů z letectví a význam ochrany životního prostředí při tvorbě a provádění mezinárodní letecké politiky;

VĚDOMY SI významu ochrany spotřebitelů, včetně ochrany poskytované Úmluvou o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě uzavřenou v Montrealu dne 28. května 1999, pokud jsou obě smluvní strany stranami uvedené úmluvy;

HODLAJÍCE vycházet z rámce stávajících dohod o letecké dopravě s cílem otevřít přístup na trhy a získat maximální výhody pro spotřebitele, letecké dopravce, pracovní síly a společnosti obou smluvních stran;

POZNAMENÁVAJÍCE, že účelem této dohody je, aby byla uplatňována postupně, ale jednotným způsobem, a aby vhodné mechanismy zabezpečily stále užší harmonizaci právních předpisů,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Definice

Není-li stanoveno jinak, rozumí se pro účely této dohody:

1) „dohodnutými službami“ a „stanovenými linkami“ mezinárodní letecká doprava podle článku 2 (Přepravní práva) a přílohy I této dohody;

2) „dohodou“ tato dohoda, její přílohy a všechny její změny;

3) „leteckou dopravou“ přeprava cestujících, zavazadel, nákladu a pošty uskutečněná odděleně či v kombinaci letadlem, poskytovaná veřejnosti za úplatu nebo v nájmu, která, aby se zamezilo pochybnostem, zahrnuje pravidelnou i nepravidelnou (charterovou) leteckou dopravu a služby výlučně nákladní dopravy;

4) „dohodou o přidružení“ Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé uzavřená v Bruselu dne 24. listopadu 1997;

5) „státní příslušností“ u leteckého dopravce skutečnost, že splňuje požadavky týkající se takových otázek, jako je vlastnictví, faktická kontrola a hlavní sídlo obchodní činnosti;

6) „příslušnými orgány“ vládní orgány či subjekty odpovědné za správní funkce v rámci této dohody;

7) „smluvními stranami“ na jedné straně Evropská unie či její členské státy nebo Evropská unie a její členské státy v souladu s jejich příslušnými pravomocemi a na straně druhé Jordánsko;

8) „úmluvou“ Úmluva o mezinárodním civilním letectví otevřená k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944, která zahrnuje:

a) všechny změny, které vstoupily v platnost podle čl. 94 písm. a) úmluvy a byly ratifikovány Jordánskem i členským státem nebo členskými státy Evropské unie, a

b) všechny přílohy nebo jejich změny přijaté podle článku 90 úmluvy, pokud je taková příloha či změna kdykoli účinná pro Jordánsko i dotčený členský stát nebo dotčené členské státy Evropské unie;

9) „způsobilostí“ způsobilost leteckého dopravce provozovat mezinárodní letecké služby, jinými slovy skutečnost, že je jeho finanční způsobilost uspokojivá a jeho zkušenosti s řízením přiměřené a že je připraven dodržovat právní předpisy a požadavky, které upravují provoz takových služeb;

10) „zemí ECAA“ kterákoli země, jež je stranou mnohostranné dohody o vytvoření společného evropského leteckého prostoru (členské státy Evropské unie, Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Chorvatská republika, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Islandská republika, Republika Černá Hora, Norské království, Republika Srbsko a Kosovo podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244);

11) „zemí Euromed“ kterákoli středomořská země zapojená do Evropské politiky sousedství (jedná se o Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Egypt, Libanon, Jordánsko, Izrael, palestinské území, Sýrii a Turecko);

12) „právem páté svobody“ právo či výsada udělené jedním státem (dále jen „udělující stát“) leteckým dopravcům jiného státu (dále jen „přijímající stát“) za účelem poskytování služeb mezinárodní letecké dopravy mezi územím udělujícího státu a územím třetí země, a to pod podmínkou, že takové služby začínají či končí na území přijímajícího státu;

13) „mezinárodní leteckou dopravou“ letecká doprava, která prochází vzdušným prostorem nad územím alespoň dvou států;

14) „státním příslušníkem“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba s jordánskou státní příslušností za jordánskou stranu nebo se státní příslušností členského státu za evropskou stranu, pokud je právnická osoba vždy pod faktickou kontrolou, ať přímou nebo prostřednictvím většinové účasti, fyzických či právnických osob s jordánskou státní příslušností za jordánskou stranu nebo fyzických či právnických osob se státní příslušností členského státu nebo se státní příslušností jedné ze třetích zemí uvedených v příloze IV za evropskou stranu;

15) „provozními licencemi“ v případě Evropské unie a jejích členských států provozní licence a jakékoli jiné příslušné dokumenty či osvědčení vydané podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (1) a jakéhokoli nástroje, který je nahrazuje, a v případě Jordánská licence, osvědčení či povolení vydané či výjimky udělené podle části 119 jordánského nařízení o civilním letectví;

16) „cenou“:

„letecké tarify“, které se platí leteckým dopravcům, jejich zástupcům nebo jiným prodejcům letenek za leteckou přepravu cestujících a zavazadel, a jakékoli podmínky pro použití těchto cen, včetně odměn a podmínek nabízených zástupcům a jiným pomocným službám, a

„letecké sazby“, které se platí za přepravu nákladu, a podmínky pro použití těchto cen, včetně odměn a podmínek nabízených zástupcům a jiným pomocným službám.

Tato definice se případně vztahuje i na povrchovou dopravu ve spojení s mezinárodní leteckou dopravou a podmínky, jimž jejich uplatňování podléhá;

17) „hlavním místem obchodní činnosti“ ústředí nebo sídlo leteckého dopravce na území smluvní strany, ve kterém jsou vykonávány hlavní finanční funkce a provozní řízení leteckého dopravce, včetně řízení zachování letové způsobilosti;

18) „závazkem veřejné služby“ jakýkoli závazek uložený leteckým dopravcům k zajištění minimálních pravidelných leteckých služeb na stanovené lince, které splňují stanovené normy návaznosti, pravidelnosti, stanovení cen a minimální kapacity, které by letečtí dopravci nesplnili, pokud by zvažovali výhradně vlastní obchodní zájmy. Smluvní strany mohou leteckým dopravcům poskytnout náhradu za plnění závazků veřejné služby;

19) „SESAR“ technické provádění jednotného evropského nebe, které umožňuje koordinovaný a synchronizovaný výzkum, vývoj a rozmístění nových generací systémů uspořádání letového provozu;

20) „subvencí“ jakýkoli finanční příspěvek poskytnutý orgány či regionální organizací nebo jinou veřejnou organizací, tj. v případech, kdy:

a) postup vlády, regionálního orgánu či jiné veřejné organizace zahrnuje přímý převod finančních prostředků, například ve formě dotace, půjčky nebo účasti na základním kapitálu, nebo potenciální přímý převod finančních prostředků ve prospěch podniku nebo převzetí jeho závazků, například formou úvěrových záruk, kapitálových vkladů, vlastnictví, ochrany před úpadkem nebo pojištění;

b) částky představující příjmy vlády nebo regionálního orgánu či jiné veřejné organizace, jež jsou za běžných okolností splatné, jsou prominuty nebo nejsou vybírány;

c) vláda, regionální orgán či jiná veřejná organizace poskytuje zboží nebo služby jiné než obecná infrastruktura nebo nakupuje zboží či služby nebo

d) vláda, regionální orgán či jiná veřejná organizace provádí platby ve prospěch mechanismu financování nebo pověří soukromý subjekt prováděním jedné nebo více druhů činností popsaných v písmenech a), b) a c) nebo tomuto soukromému subjektu nařídí provádění těchto činností, které by za běžných okolností prováděla vláda a které se v praxi v podstatě neliší od postupů obvykle prováděných vládami,

a kdy je tím poskytnuta výhoda;

21) „územím“ v případě Jordánska pevnina (kontinentální a ostrovní), vnitřní vody a teritoriální vody spadající pod jeho svrchovanost nebo jurisdikci a v případě Evropské unie pevnina (kontinentální a ostrovní), vnitřní vody a teritoriální vody, na něž se vztahují Smlouva o založení Evropské unie a Smlouva o fungování Evropské unie za podmínek stanovených uvedenými smlouvami a jakýmkoli nástrojem, který je nahrazuje. Tato dohoda se použije pro letiště Gibraltar, aniž jsou dotčeny právní postoje Španělského království a Spojeného království ve sporu o svrchovanost nad územím, kde se letiště nachází, a aniž je dotčeno trvající pozastavení leteckých opatření Evropské unie pro letiště Gibraltar platných dne 18. září 2006 mezi členskými státy v souladu s prohlášením ministrů o letišti Gibraltar, dohodnutým dne 18. září 2006 v Córdobě, a

22) „uživatelským poplatkem“ poplatek uložený leteckým dopravcům za použití letiště, letištního zařízení na ochranu životního prostředí, leteckých navigačních zařízení či zařízení nebo služeb na ochranu letectví před protiprávními činy, včetně souvisejících služeb a zařízení, a případně odrážející environmentální náklady související s emisemi hluku.

HLAVA I

HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ

Článek 2

Přepravní práva

1. V souladu s přílohami I a II této dohody udělí každá smluvní strana druhé smluvní straně následující práva pro výkon mezinárodní letecké dopravy leteckými dopravci druhé smluvní strany:

a) právo přelétat nad jejím územím bez přistání;

b) právo přistávat na jejím území za účelem jiným než nastoupení nebo vystoupení cestujících, naložení nebo vyložení zavazadel, nákladu a/nebo pošty v letecké dopravě (účely jiné než obchodní);

c) právo přistávat na jejím území při provozu dohodnuté služby na stanovené lince za účelem nastoupení nebo vystoupení cestujících a naložení nebo vyložení nákladu a/nebo pošty, odděleně či v kombinaci, v mezinárodní dopravě a

d) práva jinak stanovená v této dohodě.

2. Žádné ustanovení této dohody neuděluje leteckým dopravcům:

a) Jordánska právo vzít na území jakéhokoli členského státu na palubu cestující, zavazadla, náklad a/nebo poštu přepravované za úhradu a směřující do jiného místa na území uvedeného členského státu;

b) Evropské unie právo vzít na území Jordánska na palubu cestující, zavazadla, náklad a/nebo poštu přepravované za úhradu a směřující do jiného místa na území Jordánská.

Článek 3

Oprávnění

1. Po obdržení žádostí o provozní oprávnění od leteckého dopravce jedné smluvní strany udělí příslušné orgány příslušná oprávnění s minimálním procedurálním zpožděním za předpokladu, že:

a) v případě leteckého dopravce Jordánská:

má letecký dopravce hlavní místo své obchodní činnosti v Jordánsku a získal provozní licenci v souladu s právem Jordánského hášimovského království,

Jordánské hášimovském království nad leteckým dopravcem vykonává a udržuje faktickou regulační kontrolu a

letecký dopravce je vlastněn přímo nebo prostřednictvím většinové účasti a fakticky kontrolován Jordánském a/nebo jeho státními příslušníky;

b) v případě leteckého dopravce Evropské unie:

má letecký dopravce hlavní místo své obchodní činnosti na území členského státu podle Smlouvy o fungování Evropské unie a získal provozní licenci,

členský stát odpovědný za vydání osvědčení provozovatele letecké dopravy (AOC) nad leteckým dopravcem vykonává a udržuje faktickou regulační kontrolu a příslušný letecký úřad je zřetelně označen a

letecký dopravce je přímo nebo prostřednictvím většinové účasti vlastněn členskými státy a/nebo jejich státními příslušníky nebo jinými státy uvedenými v příloze IV a/nebo státními příslušníky těchto jiných států;

c) letecký dopravce splňuje podmínky stanovené právními předpisy, které běžně uplatňuje orgán odpovědný za provoz mezinárodní letecké dopravy, a

d) článek 13 (Bezpečnost letectví) a článek 14 (Ochrana letectví před protiprávními činy) této dohody jsou dodržovány a uplatňovány.

Článek 4

Odmítnutí, zrušení, pozastavení nebo omezení oprávnění

1. Příslušné orgány každé smluvní strany mohou odmítnout, zrušit, pozastavit nebo omezit provozní oprávnění nebo jinak pozastavit či omezit provoz leteckého dopravce druhé smluvní strany, pokud:

a) v případě leteckého dopravce Jordánska:

nemá letecký dopravce hlavní místo své obchodní činnosti v Jordánsku nebo nezískal provozní licenci v souladu s platnými právem Jordánská,

Jordánsko nad leteckým dopravcem nevykonává a neudržuje faktickou regulační kontrolu

nebo

letecký dopravce není vlastněn a fakticky kontrolován přímo nebo prostřednictvím většinové účasti Jordánském a/nebo jeho státními příslušníky;

b) v případě leteckého dopravce Evropské unie:

nemá letecký dopravce hlavní místo své obchodní činnosti nebo případně sídlo na území členského státu podle Smlouvy o fungování Evropské unie nebo nezískal provozní licenci v souladu s právními předpisy Unie,

členský stát odpovědný za vydání osvědčení provozovatele letecké dopravy (AOC) nad leteckým dopravcem nevykonává a neudržuje faktickou regulační kontrolu nebo příslušný letecký úřad není zřetelně označen nebo

letecký dopravce není vlastněn a fakticky kontrolován přímo nebo prostřednictvím většinové účasti členskými státy a/nebo jejich státními příslušníky nebo jinými státy uvedenými v příloze IV a/nebo státními příslušníky těchto jiných států;

c) letecký dopravce nedodržel právní předpisy uvedené v článku 6 (Dodržování právních předpisů) této dohody nebo

d) článek 13 (Bezpečnost letectví) a článek 14 (Ochrana letectví před protiprávními činy) této dohody nejsou dodržovány či uplatňovány.

2. Pokud není nutné provést okamžité opatření k zabránění dalšímu porušování odst. 1 písm. c) či d), jsou práva odmítnout, zrušit, pozastavit nebo omezit oprávnění či povolení jakéhokoli leteckého dopravce smluvní strany, stanovená tímto článkem, uplatňována pouze v souladu s postupem v článku 23 (Ochranná opatření) této dohody. V každém případě musí být výkon těchto práv vhodný, přiměřený a svým rozsahem a trváním omezený na nezbytně nutnou míru. Práva jsou zaměřena výlučně na dotčeného leteckého dopravce či dotčené letecké dopravce a jejich výkonem není dotčeno právo kterékoli smluvní strany postupovat podle článku 22 (Řešení sporů a rozhodčí řízení).

3. Žádná ze smluvních stran nevyužije svých práv stanovených tímto článkem k tomu, aby oprávnění či povolení leteckých dopravců smluvní strany odmítla, zrušila, pozastavila nebo omezila z důvodu, že většinový vlastnický podíl a faktická kontrola daného leteckého dopravce náleží jiné zemi Euromed nebo jejím státním příslušníkům, pokud je taková země Euromed stranou podobné evropsko-středomořské letecké dohody a nabízí zacházení na základě vzájemnosti.

Článek 4a

Vzájemné uznávání regulačních zjištění v souvislosti se způsobilostí a státní příslušností letecké společnosti

1. Po přijetí žádosti o oprávnění od leteckého dopravce jedné smluvní strany uznají příslušné orgány druhé smluvní strany zjištění o způsobilosti a/nebo státní příslušností, která příslušné orgány první smluvní strany učinily v souvislosti s uvedeným leteckým dopravcem, jako by taková zjištění byla učiněna jejími vlastními příslušnými orgány, a dále již tyto záležitosti nezkoumají, s výjimkou situací uvedených v odstavci 2.

2. Pokud po přijetí žádosti o oprávnění od leteckého dopravce či po udělení takového oprávnění mají příslušné orgány přijímající smluvní strany na základě oprávněných pochybností zvláštní důvod obávat se, že i přes zjištění učiněná příslušnými orgány druhé smluvní strany nejsou podmínky pro udělení příslušných oprávnění či povolení uvedené v článku 3 (Oprávnění) této dohody splněny, uvědomí ihned uvedené orgány a řádně odůvodní své obavy. V takovém případě může každá ze smluvních stran provést konzultace, kterých se mohou účastnit zástupci příslušných orgánů obou smluvních stran, a/nebo si může v souvislosti s těmito obavami vyžádat dodatečné informace a takové žádosti je třeba vyřídit co nejdříve. Pokud se záležitost nevyřeší, může ji kterákoli ze smluvních stran předložit smíšenému výboru zřízenému článkem 21 (Smíšený výbor) této dohody.

3. Tento článek se nevztahuje na uznávání zjištění učiněných v souvislosti s:

bezpečnostními osvědčeními či licencemi,

ustanoveními týkajícími se ochrany před protiprávními činy nebo

pojištěním.

Článek 5

Investice

1. Jordánsko může přijmout opatření, jejichž cílem je umožnit členským státům či jejich státním příslušníkům většinový vlastnický podíl a/nebo faktickou kontrolu nad leteckými dopravci Jordánska.

2. Poté, co smíšený výbor v souladu s čl. 21 odst. 10 (Smíšený výbor) ověří, že existují opatření na základě vzájemnosti, umožní smluvní strany členským státům nebo jejich státním příslušníkům většinový vlastnický podíl a/nebo faktickou kontrolu nad leteckými dopravci Jordánska či Jordánsku nebo jeho státním příslušníkům většinový vlastnický podíl a/nebo faktickou kontrolu nad leteckými dopravci Evropské unie.

3. Zvláštní investiční projekty podle tohoto článku se povolují na základě předběžných rozhodnutí smíšeného výboru zřízeného touto dohodou. Tato rozhodnutí mohou určit podmínky vztahující se na provoz dohodnutých služeb podle této dohody a na služby mezi třetími zeměmi a smluvními stranami. Ustanovení čl. 21 odst. 9 (Smíšený výbor) této dohody se na tento typ rozhodnutí nevztahují.

Článek 6

Dodržování právních předpisů

1. Při vstupu na území jedné smluvní strany, pobytu na něm či jeho opouštění musí letečtí dopravci druhé smluvní strany dodržet právní předpisy, které platí na tomto území a týkají se vstupu letadla v mezinárodní letecké dopravě na území této smluvní strany či jeho odletu z něj nebo provozu a navigace letadla.

2. Při vstupu na území jedné smluvní strany, pobytu na něm či jeho opouštění musí cestující, posádka nebo náklad leteckých dopravců druhé smluvní strany splnit, nebo musí být jejich jménem splněny, právní předpisy, které platí na tomto území a týkají se vstupu cestujících, posádky nebo nákladu letadla na území této smluvní strany nebo jejich odletu z něj (včetně předpisů, které se vztahují na vstup, vstupní odbavení, přistěhovaleckou kontrolu, pasy, clo a karanténu, nebo v případě pošty včetně poštovních předpisů).

Článek 7

Konkurenční prostředí

1. Smluvní strany potvrzují, že na tuto dohodu se vztahují zásady uvedené v hlavě IV kapitole II dohody o přidružení.

2. Strany si uvědomují, že jejich společným cílem je zajistit leteckým dopravcům obou stran spravedlivé a rovné příležitosti pro provozování dohodnutých služeb. Aby toho bylo dosaženo, je nutné nastolit spravedlivé a konkurenční prostředí pro provozování leteckých služeb. Smluvní strany uznávají, že letečtí dopravci jednají v souladu se zásadami spravedlivé hospodářské soutěže nejpravděpodobněji v případě, kdy poskytují letecké služby na plně komerčním základě a nejsou subvencováni.

3. Považuje-li smluvní strana za nezbytné poskytnout veřejné subvence leteckému dopravci, který působí podle této dohody, za účelem dosažení legitimního cíle, musí zajistit, aby takové subvence byly úměrné cíli, transparentní a navržené tak, aby pokud možno snížily na minimum svůj nepříznivý dopad na letecké dopravce druhé smluvní strany. Smluvní strana hodlající poskytnout takovou subvenci uvědomí druhou smluvní stranu o svém záměru a zajistí, aby uvedená subvence splňovala kritéria stanovená v této dohodě.

4. Jestliže jedna smluvní strana zjistí, že na území druhé smluvní strany existují podmínky, vzniklé zejména v důsledku subvence, které nesplňují kritéria stanovená v odstavci 3 a které by měly nepříznivý vliv na spravedlivé a rovné příležitosti jejích leteckých dopravců v hospodářské soutěži, může druhé smluvní straně předložit připomínky. Může rovněž požádat o svolání smíšeného výboru podle článku 21 (Smíšený výbor) této dohody. Konzultace budou zahájeny do 30 dnů od obdržení takové žádosti. Nemůže-li smíšený výbor spor vyřešit, ponechají si smluvní strany možnost uplatnit svá antisubvenční opatření.

5. Opatření uvedená v odstavci 4 tohoto článku musí být vhodná, přiměřená a svým rozsahem a trváním omezená na nezbytně nutnou míru. Musí být zaměřena výlučně na leteckého dopravce či letecké dopravce, kteří mají prospěch ze subvence či podmínek uvedených v tomto článku, a jejich přijetím není dotčeno právo kterékoli smluvní strany postupovat podle článku 23 (Ochranná opatření) této dohody.

6. Každá smluvní strana se po oznámení druhé smluvní straně může k projednání záležitostí souvisejících s tímto článkem obrátit na příslušné orgány státní správy na území druhé smluvní strany, včetně orgánů na celostátní, regionální nebo místní úrovni.

7. Tímto článkem nejsou dotčeny právní předpisy smluvních stran, které upravují závazky veřejné služby na území smluvních stran.

Článek 8

Obchodní příležitosti

Zástupci leteckých dopravců

1. Letečtí dopravci každé smluvní strany mají právo zřídit kanceláře na území druhé smluvní strany za účelem propagace a prodeje letecké dopravy a souvisejících činností.

2. V souladu s právními předpisy druhé smluvní strany upravujícími vstup, pobyt a zaměstnání jsou letečtí dopravci každé smluvní strany oprávněni vyslat a udržovat na území druhé smluvní strany řídící, prodejní, technický, provozní a jiný odborný personál potřebný pro podporu poskytování letecké dopravy.

Pozemní odbavení

3.

a) Aniž je dotčeno písmeno b), má každý letecký dopravce s ohledem na pozemní odbavování na území druhé smluvní strany:

i) právo vykonávat své vlastní pozemní odbavování („pozemní odbavování vlastními silami“) nebo podle vlastní volby

ii) právo provést výběr mezi konkurenčními dodavateli, kteří poskytují úplné či částečné služby pozemního odbavování, je-li těmto dodavatelům povolen přístup na trh na základě právních předpisů každé smluvní strany a jsou-li tito dodavatelé přítomni na trhu.

b) U následujících kategorií služeb pozemního odbavování, tj. odbavování zavazadel, manipulace na rampě, manipulace s pohonnými hmotami a oleji, odbavování nákladu a pošty, pokud jde o fyzickou manipulaci s nákladem a poštou mezi letištním terminálem a letadlem, podléhají práva v písm. a) bodech i) a ii) pouze fyzickým či provozním omezením v souladu s právními předpisy platnými na území druhé smluvní strany. Pokud tato omezení neumožňují pozemní odbavování vlastními silami a neexistuje-li účinná konkurence mezi dodavateli, kteří poskytují služby pozemního odbavování, musí být všechny tyto služby rovnoprávně a nediskriminačně k dispozici všem leteckým dopravcům; ceny těchto služeb nepřesáhnou úplné náklady včetně přiměřené návratnosti aktiv po započítání odpisů.

Prodej, místní výdaje a převod finančních prostředků

4. Jakýkoli letecký dopravce každé smluvní strany může prodávat leteckou dopravu na území druhé smluvní strany přímo a/nebo podle svého uvážení prostřednictvím obchodních zástupců, jiných prostředníků jmenovaných leteckým dopravcem nebo prostřednictvím internetu. Každý letecký dopravce má právo prodávat takovou dopravu a každý má právo zakoupit takovou dopravu v měně uvedeného území nebo ve volně směnitelných měnách.

5. Každý letecký dopravce má právo na požádání přepočítat a převést místní příjmy z území druhé smluvní strany na své domovské území a s výjimkou případů, které nejsou v souladu se všeobecně uplatňovanými právními předpisy, do země či zemí podle svého výběru. Přepočítávání a převod se povolují neprodleně bez omezení či zdanění, která se na ně vztahují, ve směnném kursu platném pro běžné transakce a převody v den, kdy dopravce podá původní žádost o převod.

6. Leteckým dopravcům každé smluvní strany se povoluje uhradit místní náklady, včetně zakoupení pohonných hmot, na území druhé smluvní strany v místní měně. Podle svého uvážení mohou letečtí dopravci každé smluvní strany uhradit takové náklady na území druhé smluvní strany ve volně směnitelných měnách podle místních měnových předpisů.

Ujednání o spolupráci

7. Při provozu či poskytování služeb podle této dohody může jakýkoli letecký dopravce smluvní strany navázat spolupráci v oblasti prodejních vztahů, například prostřednictvím dohod o nákupu vyhrazené kapacity míst nebo ujednání o společném označování linek, s:

a) kterýmkoli leteckým dopravcem či leteckými dopravci smluvních stran a

b) kterýmkoli leteckým dopravcem či leteckými dopravci třetí země a

c) kterýmkoli dopravcem v oblasti povrchové, pozemní či námořní dopravy

za předpokladu, že i) všechny zúčastněné strany těchto ujednání mají příslušné oprávnění pro dané linky a ii) ujednání splňují požadavky, které se týkají bezpečnosti a soutěže a běžně se na tato ujednání vztahují. S ohledem na prodej osobní dopravy v případech společného označování linek musí být kupující při prodeji nebo v každém případě před nástupem do letadla informován o tom, kteří dopravci budou provozovat činnost na každém sektoru služby.

8.

a) V oblasti přepravy cestujících se právní předpisy o letecké dopravě nevztahují na poskytovatele povrchové dopravy pouze na základě skutečnosti, že tuto povrchovou dopravu poskytuje letecký dopravce pod vlastním jménem. Poskytovatelé povrchové dopravy mohou uvážit, zda se rozhodnou navázat spolupráci. Při rozhodování konkrétní záležitosti mohou poskytovatelé povrchové dopravy zvážit mimo jiné zájmy spotřebitelů a technická, hospodářská, prostorová a kapacitní omezení.

b) Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení této dohody mohou letečtí dopravci a nepřímí poskytovatelé nákladní dopravy smluvních stran navíc bez omezení použít ve spojení s mezinárodní leteckou dopravou jakoukoli povrchovou nákladní dopravu do jakýchkoli míst na území Jordánska a Evropské unie nebo z těchto míst nebo ve třetích zemích, včetně dopravy na všechna letiště s celnicí nebo z nich a rovněž případně včetně práv přepravovat náklad pod celním dohledem podle platných právních předpisů. Pro takový náklad musí být bez ohledu na to, zda je přepravován povrchovou či leteckou dopravou, zajištěn přístup k letištnímu celnímu odbavení a zařízení. Letečtí dopravci se mohou rozhodnout, zda uskuteční povrchovou dopravu vlastními prostředky nebo zda pro její zabezpečení využijí ujednání s jinými povrchovými dopravci, včetně povrchových dopravců provozovaných jinými leteckými dopravci a nepřímých poskytovatelů nákladní letecké dopravy. Takové intermodální služby nákladní dopravy mohou být nabízeny za jednu celkovou cenu kombinované letecké a povrchové dopravy za předpokladu, že zasilatelé nejsou klamáni ohledně skutečností týkajících se takové dopravy.

Pronájem

9.

a) Letečtí dopravci každé smluvní strany jsou oprávněni poskytovat dohodnuté služby za použití letadel a posádky pronajatých od jakéhokoli leteckého dopravce, včetně ze třetích zemí, za předpokladu, že všichni účastníci takových ujednání splňují podmínky stanovené právními předpisy, které smluvní strany u takových ujednání běžně používají.

b) Žádná smluvní strana nepožaduje po leteckých dopravcích, kteří pronajímají své vybavení, aby disponovali přepravními právy podle této dohody.

c) Pronájem letadla s posádkou (wet-leasing) leteckým dopravcem smluvních stran, přičemž toto letadlo patří leteckému dopravci třetí země, která není uvedena v příloze IV, za účelem výkonu práv předpokládaných touto dohodou musí zůstat výjimkou či sloužit k uspokojení dočasných potřeb. Pronájem letadla s posádkou je potřeba předložit k předběžnému souhlasu orgánu, který vydal oprávnění uvedenému pronajímajícímu leteckému dopravci, a příslušnému orgánu druhé smluvní strany, v níž má být provozováno pronajaté letadlo.

Udělování licence (franchising) a nákup značky (branding)

10. Letečtí dopravci každé smluvní strany jsou oprávněni uzavírat ujednání o udělování licence (franchising) nebo o nákupu značky (branding) se společnostmi, včetně leteckých dopravců, kterékoli smluvní strany nebo třetích zemí, pokud tito letečtí dopravci mají odpovídající oprávnění a splňují podmínky předepsané právními předpisy, které smluvní strany u takových ujednání běžně používají, zejména ty, podle nichž je vyžadováno zveřejnění totožnosti leteckého dopravce provozujícího danou službu.

Přidělování letištních časů na letištích

11. Přidělování letištních časů na letištích na územích smluvních stran se provádí nezávislým, transparentním a nediskriminačním způsobem. Se všemi leteckými dopravci se zachází spravedlivě a rovnocenně. V souladu s čl. 21 odst. 5 (Smíšený výbor) může smluvní strana požádat o svolání smíšeného výboru za účelem vyřešení záležitosti týkající se uplatňování tohoto odstavce.

Článek 9

Cla a poplatky

1. Po příletu na území jedné smluvní strany jsou letadla provozovaná v mezinárodní letecké dopravě leteckými dopravci druhé smluvní strany, jejich běžné vybavení, pohonné hmoty, maziva, spotřební provozní materiál, pozemní vybavení, náhradní díly (včetně motorů), palubní zásoby (obsahující mimo jiné potraviny, nápoje, alkoholické nápoje, tabák a jiné výrobky určené pro prodej nebo k použití cestujícími v omezeném množství po dobu letu) a jiné položky určené či používané výhradně pro provoz či údržbu letadla v mezinárodní letecké dopravě na základě vzájemnosti osvobozeny od všech dovozních omezení, daní z nemovitosti, kapitálových poplatků, cel, spotřebních daní a podobných poplatků, které a) ukládají státní či místní orgány nebo Evropská unie a b) které nevycházejí z nákladů na poskytované služby, za předpokladu, že takové vybavení a zásoby zůstávají na palubě letadla.

2. Rovněž jsou na základě vzájemnosti osvobozeny od daní, dávek, cel či různých poplatků uvedených v odstavci 1 tohoto článku, s výjimkou poplatků, které vycházejí z nákladů na poskytované služby:

a) palubní zásoby přivezené nebo dodané na území smluvní strany a naložené v přiměřeném množství na palubu pro použití v odlétajících letadlech leteckého dopravce druhé smluvní strany provozovaných v mezinárodní letecké dopravě, i když mají být tyto zásoby spotřebovány během části letu probíhající nad uvedeným územím;

b) pozemní vybavení a náhradní díly (včetně motorů) přivezené na území smluvní strany za účelem servisu, údržby nebo opravy letadla leteckého dopravce druhé smluvní strany provozovaného v mezinárodní letecké dopravě;

c) pohonné hmoty, maziva a spotřební provozní materiál přivezené nebo dodané na území jedné smluvní strany pro použití v letadle leteckého dopravce druhé smluvní strany provozovaném v mezinárodní letecké dopravě, i když mají být tyto zásoby spotřebovány během části letu probíhající nad uvedeným územím;

d) tiskoviny podle celních předpisů každé smluvní strany přivezené na území smluvní strany nebo dodané na jejím území a naložené na palubu pro použití v odlétajících letadlech leteckého dopravce druhé smluvní strany provozovaných v mezinárodní letecké dopravě, i když jsou tyto zásoby určeny k použití během části letu vykonané nad uvedeným územím, a

e) bezpečnostní a ochranná zařízení pro použití na letištích nebo terminálech nákladní letecké dopravy.

3. Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení, která stanoví jinak, nebrání žádné ustanovení této dohody smluvní straně v uložení nediskriminačních daní, dávek, cel či různých poplatků na pohonné hmoty dodané na jejím území pro použití v letadle leteckého dopravce, který poskytuje služby mezi dvěma místy na svém území.

4. U vybavení a zásob uvedených v odstavci 1 a 2 tohoto článku je možno vyžadovat, aby byly pod dozorem nebo kontrolou příslušných orgánů.

5. Osvobození stanovená tímto článkem se rovněž uplatňují v případech, kdy letečtí dopravci jedné smluvní strany uzavřeli s jiným leteckým dopravcem, který obdobně využívá tato osvobození udělená druhou smluvní stranou, smlouvu týkající se zapůjčení nebo převodu položek uvedených v odstavci 1 a 2 na území druhé smluvní strany.

6. Žádné ustanovení této dohody nebrání žádné smluvní straně uložit daně, dávky, cla či různé poplatky za zboží prodávané za účelem jiným, než je spotřeba cestujícími na palubě na úseku letecké služby mezi dvěma místy na jejím území, na kterých je povolen nástup a výstup.

7. Tato dohoda se nedotýká DPH, s výjimkou dovozní daně z obratu. Touto dohodou nejsou dotčena ustanovení příslušných platných úmluv mezi členskými státy a Jordánskem o zamezení dvojímu zdanění příjmů a kapitálu.

Článek 10

Poplatky za používání letišť a leteckých zařízení a služeb

1. Každá smluvní strana zajistí, aby poplatky, které její příslušné orgány nebo subjekty ukládající poplatky mohou leteckým dopravcům druhé smluvní strany uložit za užívání letových navigačních služeb a služeb řízení letového provozu, byly spravedlivé a přiměřené, aby souvisely s náklady a nebyly nespravedlivě diskriminační. V žádném případě nesmějí být leteckým dopravcům druhé smluvní strany tyto poplatky za užívání vyměřovány za podmínek méně výhodných, než jsou nejvýhodnější podmínky přiznané jakémukoli jinému leteckému dopravci.

2. Každá smluvní strana zajistí, aby poplatky, které její příslušné orgány nebo subjekty ukládající poplatky mohou leteckým dopravcům druhé smluvní strany uložit za užívání letiště, zařízení a služeb pro ochranu letectví před protiprávními činy a souvisejících zařízení a služeb, byly spravedlivé a přiměřené, aby nebyly nespravedlivě diskriminační a byly spravedlivě rozvrženy mezi kategorie uživatelů. Tyto poplatky mohou odrážet - avšak nesmějí překračovat - úplné náklady, které příslušným orgánům nebo subjektům ukládajícím poplatky vznikají v souvislosti s poskytováním náležitých letištních zařízení a služeb a zařízení a služeb pro ochranu letectví před protiprávními činy na daném letišti nebo v rámci systému letišť. Uvedené poplatky mohou zohledňovat přiměřenou návratnost aktiv po odpisech. Zařízení a služby, za jejichž užívání jsou vybírány poplatky, musí být poskytovány efektivním a hospodárným způsobem. V žádném případě nesmějí být leteckým dopravcům druhé smluvní strany tyto poplatky vyměřovány za podmínek méně výhodných, než jsou nejvýhodnější podmínky přiznané jakémukoli jinému leteckému dopravci v době vyměření těchto poplatků.

3. Každá smluvní strana zajistí konzultace mezi příslušnými orgány nebo subjekty ukládajícími poplatky na svém území a leteckými dopravci využívajícími služby a zařízení nebo jejich zastupujícími subjekty a zajistí, aby si příslušné orgány nebo subjekty ukládající poplatky a letečtí dopravci nebo jejich zastupující subjekty vyměňovali informace nezbytné pro podrobné přezkoumání přiměřenosti poplatků v souladu se zásadami uvedenými v odstavcích 1 a 2 tohoto článku. Každá smluvní strana zajistí, aby příslušné orgány ukládající poplatky poskytovaly uživatelům včas informace o každém návrhu na změny poplatků za užívání, aby měly možnost před provedením změn zvážit stanoviska vyjádřená uživateli.

4. Při řešení sporu podle článku 22 (Řešení sporů a rozhodčí řízení) této dohody lze mít za to, že smluvní strana porušila tento článek, pokud: a) nepřistoupí v přiměřené lhůtě k přezkoumání poplatků nebo praxe, které jsou předmětem stížnosti druhé smluvní strany; nebo b) po takovém přezkoumání neučiní v rámci své pravomoci všechny kroky k úpravě jakéhokoli poplatku nebo praxe, které jsou v rozporu s tímto článkem.

Článek 11

Stanovení cen

1. Smluvní strany leteckým dopravcům povolí, aby svobodně stanovovali ceny na základě volné a spravedlivé hospodářské soutěže.

2. Smluvní strany nevyžadují předkládání cen.

3. Mezi příslušnými orgány se mohou uskutečnit jednání mimo jiné o cenách, které mohou být nespravedlivé, nepřiměřené nebo diskriminační.

Článek 12

Statistický přehled

1. Každá smluvní strana druhé smluvní straně poskytuje statistické údaje, které jsou povinně shromažďovány podle domácích právních předpisů, a na vyžádání také další dostupné statistické informace, které mohou být přiměřeně vyžadovány za účelem přezkumu provozování leteckých služeb.

2. Ve smíšeném výboru zřízeném článkem 21 (Smíšený výbor) této dohody smluvní strany spolupracují na usnadnění vzájemné výměny statistických informací pro účely sledování rozvoje leteckých služeb podle této dohody.

HLAVA II

SPOLUPRÁCE V OBLASTI PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Článek 13

Bezpečnost letectví

1. Smluvní strany zajistí, aby jejich právní předpisy stanovily minimálně standardy uvedené v části A přílohy III podle níže stanovených podmínek.

2. Smluvní strany zajistí, aby letadlo registrované v jedné smluvní straně, u něhož existuje podezření, že nesplňuje bezpečnostní standardy mezinárodního letectví stanovené úmluvou, a které přistává na letištích otevřených mezinárodní letecké dopravě na území druhé smluvní strany, bylo podrobeno prohlídkám provedeným příslušnými orgány druhé strany na odbavovací ploše, na palubě letadla a v jeho okolí za účelem prověření platnosti dokladů letadla a jeho posádky a navenek patrného stavu letadla a jeho vybavení.

3. Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace týkající se bezpečnostních standardů zavedených druhou smluvní stranou.

4. Příslušné orgány smluvní strany mohou přijmout všechna vhodná a okamžitá opatření, kdykoli zjistí, že letadlo, výrobek nebo úkon:

a) nesplňují minimální standardy stanovené úmluvou, případně právními předpisy uvedenými v části A přílohy III nebo odpovídajícími jordánskými právními předpisy, které jsou v souladu s odstavcem 1 tohoto článku;

b) mohou - na základě prohlídky uvedené v odstavci 2 -vyvolat vážné obavy, že letadlo nebo jeho provoz neodpovídá minimálním standardům stanoveným úmluvou, případně právními předpisy uvedenými v části A přílohy III této dohody nebo odpovídajícími jordánskými právními předpisy, které jsou v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, nebo

c) mohou vyvolat vážné obavy, že minimální standardy stanovené úmluvou, případně právními předpisy uvedenými v části A přílohy III této dohody nebo odpovídajícími jordánskými právními předpisy, které jsou v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, nejsou účinně dodržovány a uplatňovány.

5. Podniknou-li příslušné orgány jedné smluvní strany kroky podle odstavce 4, neprodleně o nich uvědomí příslušné orgány druhé smluvní strany a uvedou důvody, které je k těmto krokům vedly.

6. Probíhají-li opatření přijatá na základě odstavce 4 i nadále, ačkoli důvod pro jejich přijetí pominul, může kterákoli smluvní strana předložit záležitost smíšenému výboru.

Článek 14

Ochrana letectví před protiprávními činy

1. Smluvní strany zajistí, aby jejich právní předpisy stanovily minimálně standardy uvedené v části B přílohy III této dohody podle níže stanovených podmínek.

2. Jelikož je zajištění bezpečnosti civilního letadla, jeho cestujících a posádky základním předpokladem provozu mezinárodních leteckých služeb, smluvní strany znovu zdůrazňují své vzájemné závazky při ochraně civilního letectví před protiprávními činy, a obzvláště své závazky podle Chicagské úmluvy, Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu dne 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu dne 16. prosince 1970, Úmluvy o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu dne 23. září 1971, Protokolu o potlačování protiprávních násilných činů na letištích sloužících k mezinárodnímu civilnímu letectví, podepsanému v Montrealu 24. února 1988, a Úmluvy o označování plastických výbušnin za účelem jejich detekce, podepsané v Montrealu dne 1. března 1991, pokud jsou obě smluvní strany stranami těchto úmluv, jakož i všech dalších úmluv a protokolů vztahujících se na ochranu civilního letectví před protiprávními činy, jejichž stranami obě smluvní strany jsou.

3. Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou nezbytnou pomoc s cílem zabránit protiprávnímu zmocnění se civilního letadla a jiným protiprávním činům namířeným proti bezpečnosti letadla, jeho cestujících a posádky, letišť a leteckých navigačních zařízení a zabránit jakékoli jiné hrozbě ohrožující ochranu civilního letectví.

4. Smluvní strany ve svých vzájemných vztazích jednají v souladu se standardy ochrany letectví před protiprávními činy a doporučenými postupy stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) a uvedenými jako přílohy Chicagské úmluvy - pokud tyto postupy uplatňují - v rozsahu, v jakém se taková ochranná ustanovení na smluvní strany vztahují. Obě smluvní strany vyžadují, aby provozovatelé letadla zapsaného v jejich rejstříku, provozovatelé, jejichž hlavní místo jejich obchodní činnosti nebo trvalý pobyt je na území stran, a provozovatelé letišť na území stran jednali v souladu s takovými ustanoveními pro ochranu letectví před protiprávními činy.

5. Každá smluvní strana zajistí, aby na jejím území byla přijata účinná opatření pro ochranu letadla, detekční kontrolu cestujících a jejich příručních zavazadel a provádění náležitých kontrol posádky, nákladu (včetně kabinových zavazadel) a palubních zásob před nástupem do letadla nebo naložením letadla a během těchto úkonů a aby tato opatření byla uzpůsobena v případě zvýšení hrozby. Každá smluvní strana souhlasí s tím, že se od jejích leteckých dopravců může vyžadovat, aby dodržovali ustanovení pro ochranu letectví před protiprávními činy uvedená v odstavci 4 a vyžadovaná druhou smluvní stranou pro vstup na její území, jeho opouštění či pobyt na něm.

6. Každá smluvní strana rovněž s porozuměním posuzuje každý požadavek druhé smluvní strany na přiměřená zvláštní ochranná opatření ke zvládnutí konkrétní hrozby. S výjimkou mimořádných situací oznámí každá smluvní strana s předstihem druhé smluvní straně veškerá zvláštní ochranná opatření, která hodlá zavést a která by mohla mít významný finanční či provozní dopad na služby letecké dopravy poskytované podle této dohody. Každá smluvní strana může rovněž požádat o svolání smíšeného výboru podle článku 21 (Smíšený výbor) této dohody k projednání takových ochranných opatření.

7. Dojde-li k protiprávnímu zmocnění se civilního letadla nebo jiným protiprávním činům namířeným proti bezpečnosti letadla, jeho cestujících a posádky, letišť či leteckých navigačních zařízení nebo vyvstane-li hrozba takové události, pomáhají si smluvní strany vzájemně usnadněním komunikace a jiných odpovídajících opatření, jejichž cílem je rychle a bezpečně ukončit událost nebo hrozbu, že k události dojde.

8. Každá smluvní strana přijme opatření, která považuje za praktická, aby zajistila, že letadlo, které je předmětem protiprávního zmocnění či jiného protiprávního činu a které se nachází na zemi na území dané strany, je zadržováno na zemi, s výjimkou případů, kdy je jeho odlet způsoben prvořadou povinností chránit lidské životy. Taková opatření se činí na základě vzájemných konzultací, je-li to možné.

9. Má-li smluvní strana oprávněný důvod domnívat se, že se druhá smluvní strana odchýlila od ustanovení pro ochranu letectví před protiprávními činy uvedených v tomto článku, může požádat o okamžité konzultace s druhou smluvní stranou.

10. Aniž je dotčen článek 4 (Odmítnutí, zrušení, pozastavení nebo omezení oprávnění) této dohody, je nedosažení uspokojivé dohody do patnácti (15) dnů ode dne podání takové žádosti důvodem pro odebrání, zrušení či omezení provozních oprávnění vydaných jednomu či více leteckým dopravcům této druhé smluvní strany nebo podmínění těchto provozních oprávnění uložením vhodných podmínek.

11. V případě okamžité a mimořádné hrozby může smluvní strana podniknout prozatímní kroky před uplynutím patnácti (15) dnů.

12. Jakékoli kroky podniknuté podle odstavce 10 tohoto článku skončí poté, co druhá smluvní strana dosáhne souladu s tímto článkem.

Článek 15

Uspořádání letového provozu

1. Smluvní strany zajistí, aby jejich právní předpisy stanovily standardy uvedené v části C přílohy III této dohody podle níže stanovených podmínek.

2. Smluvní strany se zavazují k nejvyššímu stupni spolupráce v oblasti uspořádání letového provozu v zájmu rozšíření jednotného evropského nebe na Jordánsko za účelem posílení stávajících bezpečnostních standardů a celkové účinnosti všeobecných evropských standardů týkajících se letecké dopravy, co nejlepšího využití kapacit a snížení zpoždění na minimum. Za tímto účelem se zajistí řádná účast Jordánska ve výboru pro jednotné nebe. Smíšený výbor je odpovědný za sledování a usnadňování spolupráce v oblasti uspořádání letového provozu.

3. S cílem usnadnit uplatňování právních předpisů v oblasti jednotného evropského nebe na svých územích:

a) přijme Jordánsko nezbytná opatření pro přizpůsobení svých institucionálních struktur v oblasti uspořádání letového provozu jednotnému evropskému nebi, zejména zřízením příslušných vnitrostátních kontrolních orgánů, které jsou přinejmenším funkčně nezávislé na poskytovatelích letových navigačních služeb, a

b) Evropská unie přidruží Jordánsko k příslušným provozním iniciativám v oblasti letových navigačních služeb, vzdušného prostoru a interoperability, které vycházejí z jednotného evropského nebe, zejména raným zapojením Jordánská do vytváření funkčních bloků vzdušného prostoru nebo odpovídající koordinací v SESAR.

Článek 16

Životní prostředí

1. Smluvní strany uznávají význam ochrany životního prostředí při tvorbě a provádění mezinárodní letecké politiky.

2. Smluvní strany uznávají význam spolupráce mezi sebou i v rámci mnohostranných jednání, jejímž cílem je posuzovat účinky letectví na životní prostředí a hospodářství a zajišťovat, aby veškerá zmírňující opatření byla plně v souladu s cíli této dohody.

3. Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat jako omezení pravomoci příslušných orgánů smluvní strany přijmout veškerá vhodná opatření v rámci své svrchované pravomoci k prevenci či jinému řešení dopadů letecké dopravy na životní prostředí, pokud jsou taková opatření plně v souladu s jejich právy a povinnostmi podle mezinárodního práva a jsou prováděna bez ohledu na státní příslušnost.

4. Smluvní strany zajistí, aby jejich právní předpisy stanovily standardy uvedené v části D přílohy III této dohody.

Článek 17

Ochrana spotřebitele

Smluvní strany zajistí, aby jejich právní předpisy stanovily standardy týkající se letecké dopravy uvedené v části E přílohy III E této dohody.

Článek 18

Počítačové rezervační systémy

Smluvní strany zajistí, aby jejich právní předpisy stanovily standardy uvedené v části F přílohy III této dohody.

Článek 19

Sociální aspekty

Smluvní strany zajistí, aby jejich právní předpisy stanovily standardy týkající se letecké dopravy uvedené v části G přílohy III této dohody.

HLAVA III

INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

Článek 20

Výklad a prosazování

1. Smluvní strany přijmou veškerá vhodná obecná i zvláštní opatření k plnění závazků vyplývajících z této dohody a zdrží se jakýchkoli opatření, která by ohrozila dosažení jejích cílů.

2. Každá smluvní strana zodpovídá na svém území za řádné prosazování této dohody, a zejména právních předpisů stanovících normy uvedené v příloze III této dohody.

3. Každá smluvní strana poskytne druhé smluvní straně veškeré nezbytné informace a pomoc v případě vyšetřování možných porušení, která tato druhá smluvní strana vede v rámci svých pravomocí podle této dohody.

4. Kdykoli smluvní strany jednají v rámci pravomocí, které jim uděluje tato dohoda, v záležitostech, jež jsou v zájmu druhé smluvní strany a jež se týkají orgánů nebo podniků druhé smluvní strany, jsou plně informovány příslušné orgány druhé smluvní strany a je jim dána příležitost vyjádřit se před přijetím konečného rozhodnutí.

Článek 21

Smíšený výbor

1. Zřizuje se výbor složený ze zástupců smluvních stran (dále jen „smíšený výbor“), který zodpovídá za správu této dohody a zabezpečuje její řádné provádění. Za tímto účelem vydává doporučení a přijímá rozhodnutí v případech stanovených touto dohodou.

2. Rozhodnutí smíšeného výboru se přijímají na základě vzájemné dohody a jsou pro smluvní strany závazná. Smluvní strany je uvedou v platnost v souladu se svými vlastními pravidly.

3. Smíšený výbor rozhodnutím přijme svůj jednací řád.

4. Smíšený výbor se schází podle potřeby. O svolání zasedání může požádat kterákoli smluvní strana.

5. Smluvní strana může rovněž požádat o svolání smíšeného výboru za účelem vyřešení záležitosti týkající se výkladu nebo uplatňování této dohody. Svolané zasedání se zahájí co nejdříve, nejpozději však dva měsíce ode dne obdržení žádosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Za účelem řádného provádění této dohody si smluvní strany vyměňují informace a na žádost kterékoli smluvní strany vedou konzultace ve smíšeném výboru.

7. Není-li podle názoru jedné ze smluvních stran rozhodnutí smíšeného výboru druhou smluvní stranou řádně prováděno, může první smluvní strana požádat, aby záležitost projednal smíšený výbor. Pokud smíšený výbor není schopen záležitost vyřešit do dvou měsíců ode dne, kdy mu byla postoupena, může smluvní strana, která žádost podala, přijmout dočasná ochranná opatření podle článku 23 (Ochranná opatření) této dohody.

8. V rozhodnutích smíšeného výboru se uvede datum jejich provedení ve smluvních stranách a všechny další informace, které se mohou týkat hospodářských subjektů.

9. Aniž je dotčen odstavec 2, mohou smluvní strany přijmout příslušná dočasná ochranná opatření podle článku 23 (Ochranná opatření) této dohody, pokud smíšený výbor neučiní rozhodnutí v záležitosti, která mu byla postoupena, do šesti měsíců ode dne, kdy mu byla postoupena.

10. Smíšený výbor projednává otázky týkající se dvoustranných investic s většinovou účastí nebo změny faktické kontroly leteckých dopravců smluvních stran.

11. Smíšený výbor rovněž rozvíjí spolupráci prostřednictvím:

a) podpory výměny informací o iniciativách a vývoji týkajících se nových právních předpisů, prováděné na úrovni odborníků, včetně oblasti ochrany před protiprávními činy, bezpečnosti, životního prostředí, infrastruktury letectví (včetně letištních časů), konkurenčního prostředí a ochrany spotřebitele;

b) pravidelného přezkumu sociálních důsledků této dohody při jejím provádění, zejména v oblasti zaměstnanosti a vhodných reakcí na obavy, jejichž oprávněnost se prokázala;

c) posuzování možných oblastí pro další rozvoj této dohody, včetně doporučování změn této dohody, a

d) vzájemně dosažené dohody ohledně návrhů, přístupů či dokumentů procesní povahy, které se přímo týkají fungování této dohody.

12. Smluvní strany společně usilují o získání maximálních výhod pro spotřebitele, letecké dopravce, pracovní síly a společnosti rozšířením této dohody o třetí země. Za tímto účelem smíšený výbor vypracuje návrh ohledně podmínek a postupů, včetně všech nezbytných změn této dohody, které by byly potřeba k tomu, aby třetí země přistoupily k této dohodě.

Článek 22

Řešení sporů a rozhodčí řízení

1. Každá smluvní strana může požádat Radu přidružení zřízenou podle dohody o přidružení, aby posoudila jakýkoli spor týkající se uplatňování nebo výkladu této dohody, který nebyl vyřešen v souladu s článkem 21 (Smíšený výbor) této dohody.

2. Rada přidružení zřízená podle dohody o přidružení může spor vyřešit formou rozhodnutí.

3. Smluvní strany přijmou potřebná opatření za účelem provedení rozhodnutí uvedeného v odstavci 2.

4. Pokud smluvní strany nemohou vyřešit spor prostřednictvím smíšeného výboru nebo v souladu s odstavcem 2, je spor na žádost kterékoli smluvní strany předložen rozhodčí komisi složené ze tří rozhodců v souladu s níže uvedeným postupem:

a) každá smluvní strana jmenuje rozhodce do šedesáti (60) dnů ode dne, kdy rozhodčí komise obdrží oznámení žádosti o rozhodčí uzení adresované druhou smluvní stranou prostřednictvím diplomatických cest; třetí rozhodce by měl být jmenován ostatními dvěma rozhodci do dalších šedesáti (60) dnů. Nejmenuje-li jedna ze smluvních stran rozhodce v dohodnuté lhůtě nebo není-li třetí rozhodce jmenován v dohodnuté lhůtě, může každá smluvní strana požádat předsedu Rady ICAO, aby podle potřeby jmenoval jednoho či více rozhodců;

b) třetí rozhodce jmenovaný podle písmene a) by měl být státním příslušníkem třetího státu a vykonává funkci předsedy rozhodčí komise;

c) rozhodčí komise schválí svůj jednací řád a

d) s výhradou konečného rozhodnutí rozhodčí komise se obě smluvní strany dělí rovnoměrně o počáteční náklady rozhodčího řízení.

5. Na žádost jedné smluvní strany může rozhodčí komise nařídit druhé smluvní straně, aby do doby, než rozhodčí komise učiní konečné rozhodnutí, provedla prozatímní nápravná opatření.

6. Všechna prozatímní rozhodnutí či závěrečné rozhodnutí rozhodčí komise jsou pro smluvní strany závazné.

7. Pokud jedna ze smluvních stran do třiceti (30) dnů od oznámení výše uvedeného rozhodnutí nejedná v souladu s rozhodnutím rozhodčí komise přijatým podle tohoto článku, může druhá smluvní strana po dobu trvání tohoto nesouladu vinné smluvní straně omezit, pozastavit nebo zrušit práva či výsady, které udělila v rámci této dohody.

Článek 23

Ochranná opatření

1. Smluvní strany přijmou veškerá obecná nebo zvláštní opatření potřebná pro plnění svých závazků vyplývajících z této dohody. Dohlédnou na to, aby bylo dosaženo cílů stanovených touto dohodou.

2. Pokud se jedna ze smluvních stran domnívá, že druhá smluvní strana neplní některý závazek vyplývající z této dohody, může přijmout vhodná opatření. Rozsah a trvání ochranných opatření se omezí na míru nezbytně nutnou pro nápravu situace či udržení rovnováhy této dohody. Přednostně je třeba vybrat taková opatření, která co nejméně naruší fungování této dohody.

3. Smluvní strana, která hodlá přijmout ochranná opatření, uvědomí prostřednictvím smíšeného výboru ostatní smluvní strany a poskytne veškeré příslušné informace.

4. Smluvní strany okamžitě zahájí konzultace ve smíšeném výboru s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení.

5. Aniž je dotčen čl. 3 písm. d) (Oprávnění), čl. 4 písm. d) (Odmítnutí, zrušení, pozastavení nebo omezení oprávnění), článek 13 (Bezpečnost letectví) a článek 14 (Ochrana letectví před protiprávními činy), nesmí dotčená smluvní strana přijmout ochranná opatření dříve než po uplynutí jednoho měsíce ode dne oznámení podle odstavce 3, s výjimkou případů, kdy byla konzultace podle odstavce 4 ukončena před uplynutím stanovené lhůty.

6. Dotčená smluvní strana smíšenému výboru neprodleně oznámí přijatá opatření a poskytne veškeré příslušné informace.

7. Všechna opatření přijatá v souladu s tímto článkem se pozastaví, jakmile vinná smluvní strana dosáhne souladu s touto dohodou.

Článek 24

Územní působnost dohody

Smluvní strany se zavazují vést neustálý dialog s cílem zabezpečit soudržnost této dohody s barcelonským procesem a v konečném důsledku usilovat o společný evropsko-středomořský letecký prostor. V souladu s čl. 21 odst. 11 (Smíšený výbor) je tedy ve smíšeném výboru třeba prozkoumat možnost vzájemného vyjednání změn v zájmu zohlednění podobných evropsko-středomořských leteckých dohod.

Článek 25

Vztah k jiným dohodám

1. Ustanovení této dohody nahrazují příslušná ustanovení stávajících dvoustranných dohod mezi Jordánskem a členskými státy. Stávající přepravní práva, která vycházejí z uvedených dvoustranných dohod a na která se nevztahuje tato dohoda, však mohou být i nadále vykonávána za předpokladu, že nedochází k diskriminaci leteckých dopravců Evropské unie na základě státní příslušnosti.

2. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku a s výhradou článku 27 (Vypovězení dohody) si smluvní strany mohou před ukončením platnosti sjednat režim upravující letecké služby mezi jejich územími, je-li platnost této dohody ukončena nebo je ukončeno její prozatímní uplatňování.

3. Pokud se smluvní strany stanou stranami mnohostranné dohody nebo schválí rozhodnutí přijaté ICAO nebo jinou mezinárodní organizací, které se týká záležitostí, na něž se vztahuje tato dohoda, vedou ve smíšeném výboru konzultace s cílem stanovit, zda by tato dohoda měla být za účelem zohlednění tohoto vývoje revidována.

4. Touto dohodou není dotčeno žádné rozhodnutí obou smluvních stran provádět případná budoucí doporučení učiněná organizací ICAO. Smluvní strany se nebudou dovolávat této dohody ani žádné její části za účelem oponovat posouzení alternativních politik v ICAO v jakékoli záležitosti, na niž se vztahuje tato dohoda.

Článek 26

Změny

1. Přeje-li si jedna ze stran změnit ustanovení této dohody, oznámí to smíšenému výboru. Změna této dohody vstupuje v platnost po splnění příslušných vnitřních postupů každé smluvní strany.

2. Smíšený výbor může na návrh jedné ze smluvních stran a v souladu s tímto článkem rozhodnout o změně příloh této dohody.

3. S výhradou dodržení zásady zákazu diskriminace není touto dohodou dotčeno právo každé smluvní strany jednostranně přijímat nové právní předpisy nebo měnit své stávající právní předpisy v oblasti letecké dopravy nebo související oblasti uvedené v příloze III této dohody.

4. Jakmile jedna ze smluvních stran vypracuje nové právní předpisy v oblasti letecké dopravy či související oblasti uvedené v příloze III, které by mohly mít dopad na řádné fungování této dohody, informuje a konzultuje co nejpřesněji druhou smluvní stranu. Na žádost kterékoli smluvní strany se může ve smíšeném výboru konat předběžná výměna názorů.

5. Jakmile smluvní strana přijme nové právní předpisy nebo provede změny svých právních předpisů v oblasti letecké dopravy nebo související oblasti uvedené v příloze III, které by mohly mít dopad na řádné fungování této dohody, informuje druhou smluvní stranu nejpozději do třiceti dnů po jejich přijetí. Na žádost kterékoli smluvní strany uspořádá smíšený výbor do šedesáti dnů po podání žádosti výměnu názorů o dopadech těchto nových právních předpisů či změn na řádné fungování této dohody.

6. Po výměně názorů podle odstavce 5 smíšený výbor:

a) přijme rozhodnutí, kterým se mění příloha III této dohody za účelem zařazení - na základě vzájemnosti, je-li to nutné -dotčených nových právních předpisů či změn do dohody;

b) přijme rozhodnutí, podle něhož jsou dotčené nové právní předpisy či změny považovány za jsoucí v souladu s touto dohodou, nebo

c) doporučí další opatření, která mají být přijata v přiměřené lhůtě, s cílem zabezpečit řádné fungování této dohody.

Článek 27

Vypovězení dohody

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Každá smluvní strana může diplomatickou cestou kdykoli písemně druhé smluvní straně oznámit své rozhodnutí vypovědět tuto dohodu. Toto oznámení se současně zašle i ICAO. Platnost této dohody končí o půlnoci greenwichského času na konci dopravní sezony IATA trvající jeden rok ode dne písemného oznámení o vypovězení dohody, pokud:

a) není toto oznámení zrušeno dohodou smluvních stran před koncem tohoto období nebo

b) smluvní strana jiná než strana oznamující vypovězení dohody požádá o delší lhůtu, která nepřekračuje 18 měsíců, v zájmu zajištění uspokojivých jednání o následném režimu platném pro letecké služby mezi jejich územími.

Článek 28

Registrace u Mezinárodní organizace pro civilní letectví a sekretariátu Organizace spojených národů

Tato dohoda a všechny její změny se zaregistrují u ICAO a sekretariátu OSN.

Článek 29

Vstup v platnost

1. Tato dohoda vstupuje v platnost měsíc po dni poslední nóty v rámci výměny diplomatických nót mezi smluvními stranami, jíž se potvrzuje, že byly ukončeny všechny potřebné postupy pro vstup této dohody v platnost. Pro účely této výměny doručí Jordánské hášimovské království Generálnímu sekretariátu Rady Evropské unie svou diplomatickou nótu určenou Evropské unii a jejím členským státům a Generální sekretariát Rady Evropské unie doručí Jordánskému hášimovskému království diplomatickou nótu Evropské unie a jejích členských států. Diplomatická nóta Evropské unie a jejích členských států obsahuje sdělení každého členského státu, jímž se potvrzuje, že byly ukončeny všechny potřebné postupy pro vstup této dohody v platnost.

2. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na prozatímním uplatňování této dohody od prvního dne měsíce následujícího buď i) po datu poslední z nót, kterými si strany vzájemně oznámí dokončení postupů nezbytných pro prozatímní uplatňování této dohody, nebo ii) s výhradou platných vnitřních postupů a/nebo případně domácích právních předpisů smluvních stran po datu, které spadá do dvanáctiměsíčního období ode dne podpisu této dohody, podle toho, která skutečnost nastane dříve.


NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní řádně zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

Sepsáno v Bruselu dne patnáctého prosince dva tisíce deset ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a arabském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage égalament la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Za Českou republiku

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā -

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A Magyar Köztársaság részéről

Għal Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske

Union Für die Europäische

Union Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā -

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen


PŘÍLOHA I

DOHODNUTÉ SLUŽBY A STANOVENÉ LINKY

1. Tato příloha podléhá přechodným ustanovením obsaženým v příloze II této dohody.

2. Každá smluvní strana udělí leteckým dopravcům druhé smluvní strany práva poskytovat služby letecké dopravy na níže stanovených linkách:

a) pro letecké dopravce Evropské unie: místa v Evropské unii - jedno čí více mezilehlých míst v zemích Euromed, ECAA či zemích uvedených v příloze IV - jedno či více míst v Jordánsku;

b) pro letecké dopravce Jordánska: místa v Jordánsku - jedno čí více mezilehlých míst v zemích Euromed, ECAA či zemích uvedených v příloze IV - jedno či více míst v Evropské unii.

3. Služby provozované podle odstavce 2 této přílohy začínají nebo končí na území Jordánska v případě leteckých dopravců Jordánska a na území Evropské unie v případě leteckých dopravců Evropské unie.

4. Letečtí dopravci každé smluvní strany mohou u jakéhokoli letu nebo u všech letů podle vlastního uvážení:

a) provozovat lety v kterémkoli směru nebo v obou směrech;

b) kombinovat různá čísla letů v rámci provozování jednoho letadla;

c) poskytovat služby do mezilehlých míst, jak je uvedeno v odstavci 2 této přílohy, i do míst na územích smluvních stran, a to v jakékoli kombinaci a pořadí;

d) vynechat přistání na jakémkoli místě nebo místech;

e) přenést dopravu z jakéhokoli svého letadla na jakékoli jiné své letadlo na jakémkoli místě;

f) provádět mezipřistání na jakýchkoli místech na území kterékoli smluvní strany i mimo ně;

g) vykonávat tranzitní dopravu přes území druhé smluvní strany a

h) kombinovat přepravu ve stejném letadle bez ohledu na to, kde tato přeprava začíná.

5. Každá smluvní strana umožní každému leteckému dopravci určit frekvenci a nabízenou kapacitu mezinárodní letecké dopravy na základě tržních obchodních úvah. V souladu s tímto právem neomezí žádná smluvní strana jednostranně objem dopravy, frekvenci či pravidelnost služeb nebo typ či typy letadla provozované leteckými dopravci druhé smluvní strany, s výjimkou celních, technických, provozních nebo ekologických důvodů anebo důvodů týkajících se ochrany zdraví.

6. Letečtí dopravci každé smluvní strany mohou provozovat služby zejména, ne však výhradně, v rámci ujednání o společném označování linek do jakéhokoli místa nacházejícího se ve třetí zemi, která není zahrnuta na stanovených linkách, za předpokladu, že nevykonávají práva páté svobody.

PŘÍLOHA II

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Provádění a uplatňování všech ustanovení této dohody, zejména standardů uvedených v příloze III, s výjimkou části B uvedené přílohy, je ověřováno posouzením prováděným Evropskou unií a schváleno rozhodnutím smíšeného výboru. Takové posouzení se provede buď i) po datu, kdy Jordánsko smíšenému výboru oznámí, že dokončilo harmonizaci na základě přílohy III této dohody, nebo ii) rok po vstupu této dohody v platnost, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

2. Bez ohledu na přílohu I nezahrnují, až do okamžiku přijetí rozhodnutí uvedeného v odstavci 1 této přílohy, dohodnuté služby a stanovené linky této dohody právo leteckých dopravců všech smluvních stran vykonávat práva páté svobody, včetně v případě leteckých dopravců Jordánska mezi místy na území Evropské unie. Všechna přepravní práva již udělená na základě jedné z dvoustranných smluv mezi Jordánskem a členskými státy Evropské unie mohou být ovšem i nadále vykonávána, nedochází-li k diskriminaci leteckých dopravců Evropské unie na základě státní příslušnosti.

3. Bez ohledu na odstavec 1 této přílohy je provádění a uplatňování standardů ochrany letectví před protiprávními činy uvedených v části B přílohy III ověřováno posouzením prováděným Evropskou unií a schváleno rozhodnutím smíšeného výboru. Důvěrné části právních předpisů uvedených v části B přílohy III, které se týkají ochrany letectví před protiprávními činy, se Jordánsku zpřístupní až po přijetí uvedeného rozhodnutí.

4. Všichni letečtí dopravci obou smluvních stran využívají výhod plynoucích z práva stanoveného v čl. 8 odst. 3 písm. a) bodu i) („pozemní odbavování vlastními silami“) na mezinárodním letišti Queen Alia International Airport, a to nejpozději od 1. ledna 2016. Až do té doby jsou všechny služby pozemního odbavování na uvedeném letišti poskytovány všem leteckým dopravcům rovnoprávně a nediskriminačně; ceny těchto služeb nepřesáhnou úplné náklady včetně přiměřené návratnosti aktiv po započítání odpisů.

PŘÍLOHA III

SEZNAM PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH CIVILNÍ LETECTVÍ

A. BEZPEČNOST LETECTVÍ

č. 3922/91

Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví

ve znění:

nařízení Komise (ES) č. 2176/96 ze dne 13. listopadu 1996, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 s ohledem na vědecký a technický pokrok

nařízení Komise (ES) č. 1069/1999 ze dne 25. května 1999, kterým se nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 přizpůsobuje vědeckému a technickému pokroku

nařízení Komise (ES) č. 2871/2000 ze dne 28. prosince 2000, kterým se nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví přizpůsobuje vědeckému a technickému pokroku

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví

Použitelná ustanovení: články 1 až 10, s výjimkou čl. 4 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 druhé věty, články 12 až 13 a příloha I, II a III. Pro účely článku 12 se „členskými státy“ rozumějí „členské státy Evropské unie“.

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1899/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1900/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví

nařízení Komise (ES) č. 8/2008 ze dne 11. prosince 2007, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91, pokud jde o společné technické požadavky a správní postupy platné pro obchodní leteckou dopravu

nařízení Komise (ES) č. 859/2008 ze dne 20. srpna 2008, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91, pokud jde o společné technické požadavky a správní postupy platné pro obchodní leteckou dopravu

Použitelná ustanovení: články 1 až 10, s výjimkou čl. 4 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 druhé věty, články 12 až 13a přílohy I, II a III. Pro účely článku 12 se „členskými státy“ rozumějí „členské státy Evropské unie“.

č. 216/2008

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES

Použitelná ustanovení: články 1 až 68 s výjimkou článku 65, čl. 69 odst. 1 druhý pododstavec, čl. 69 odst. 4 a přílohy I až VI.

č. 94/56

Směrnice Rady 94/56/ES ze dne 21. listopadu 1994, kterou se zavádějí základní zásady pro vyšetřování nehod a nahodilých událostí v civilním letectví

Použitelná ustanovení: články 1 až 12.

č. 2003/42

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví

Použitelná ustanovení: články 1 až 11, přílohy I a II.

č. 1702/2003

Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací, ve znění:

nařízení Komise (ES) č. 381/2005 ze dne 7. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací

nařízení Komise (ES) č. 706/2006 ze dne 8. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, pokud jde o dobu, po kterou mohou členské státy vydávat oprávnění s omezenou dobou platnosti

nařízení Komise (ES) č. 335/2007 ze dne 28. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, pokud jde o prováděcí pravidla ve vztahu k certifikaci ochrany životního prostředí pro letadla a související výrobky, letadlové části a zařízení

nařízení Komise (ES) č. 375/2007 ze dne 30. března 2007, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací

nařízení Komise (ES) č. 287/2008 ze dne 28. března 2008 o prodloužení doby platnosti uvedené v čl. 2c odst. 3 nařízení (ES) č. 1702/2003

nařízení Komise (ES) č. 1057/2008 ze dne 27. října 2008, kterým se mění dodatek II přílohy I nařízení (ES) č. 1702/2003 týkající se Osvědčení kontroly letové způsobilosti (formulář 15a EASA)

Použitelná ustanovení: články 1 až 4 a příloha. Přechodná období uvedená v tomto nařízení stanoví smíšený výbor.

č. 2042/2003

Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů

Použitelná ustanovení: články 1 až 6, přílohy I až IV.

ve znění:

nařízení Komise (ES) č. 707/2006 ze dne 8. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003, pokud jde o oprávnění s omezenou dobou platnosti a přílohy I a III

nařízení Komise (ES) č. 376/2007 ze dne 30. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů

nařízení Komise (ES) č. 1056/2008 ze dne 27. října 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů

Použitelná ustanovení: články 1 až 6 a přílohy I až IV.

B. OCHRANA LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

č. 300/2008

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002

Použitelná ustanovení: články 1 až 18, článek 21, čl. 24 odst. 2 a 3 a příloha.

č. 820/2008

Nařízení Komise (ES) č. 820/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví opatření pro zavádění společných základních norem pro bezpečnost letectví

Použitelná ustanovení: články 1 až 6, příloha a doplněk 1.

č. 1217/2003

Nařízení Komise (ES) č. 1217/2003 ze dne 4. července 2003, kterým se stanoví společné specifikace pro národní programy kontroly kvality bezpečnosti civilního letectví

Použitelná ustanovení: články 1 až 11 a přílohy I a II.

č. 1486/2003

Nařízení Komise (ES) č. 1486/2003 ze dne 22. srpna 2003, kterým se stanoví postupy provádění inspekcí Komise v oblasti bezpečnosti civilního letectví

Použitelná ustanovení: články 1 až 16.

č. 1138/2004

Nařízení Komise (ES) č. 1138/2004 ze dne 21. června 2004 o společné definici kritických částí vyhrazených bezpečnostních prostor na letištích

Použitelná ustanovení: články 1 až 8.

C. USPOŘÁDÁNI LETOVÉHO PROVOZU

č. 549/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení)

Použitelná ustanovení: články 1 až 4, článek 6 a články 9 až 14.

č. 550/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb)

Použitelná ustanovení: články 1 až 19.

č. 551/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (nařízení o vzdušném prostoru)

Použitelná ustanovení: články 1 až 11.

č. 552/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě)

Použitelná ustanovení: články 1 až 12.

č. 2096/2005

Nařízení Komise (ES) č. 2096/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb, ve znění:

nařízení Komise (ES) č. 1315/2007 ze dne 8. listopadu 2007 o dohledu nad bezpečností řízení letového provozu a změně nařízení (ES) č. 2096/2005

Použitelná ustanovení: články 1 až 9 a přílohy I až V.

nařízení Komise (ES) č. 482/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví systém zajištění bezpečnosti softwaru, který má být zaveden poskytovateli letových navigačních služeb, a kterým se mění příloha 11 nařízení (ES) č. 2096/2005

Použitelná ustanovení: články 1 až 5, přílohy I a II.

č. 2150/2005

Nařízení Komise (ES) č. 2150/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví společná pravidla pro pružné užívání vzdušného prostoru

Použitelná ustanovení: články 1 až 9 a příloha.

č. 1794/2006

Nařízení Komise (ES) č. 1794/2006 ze dne 6. prosince 2006, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby

Použitelná ustanovení: články 1 až 17, články 18 a 19 a přílohy 1 až VI.

D. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

č. 2006/93

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/93/ES ze dne 12. prosince 2006 o regulaci provozu letadel uvedených v části II kapitoly 3 svazku 1 přílohy 16 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, druhé vydání (1988)

Použitelná ustanovení: články 1 až 6 a přílohy I a II.

č. 2002/30

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES ze dne 26. března 2002 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Společenství

Použitelná ustanovení: články 1 až 15 a přílohy I a II.

č. 2002/49

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí

Použitelná ustanovení: články 1 až 16 a přílohy I až IV.

E. OCHRANA SPOTŘEBITELE

č. 90/314

Směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

Použitelná ustanovení: články 1 až 10.

č. 93/13

Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách

Použitelná ustanovení: články 1 až 10 a příloha.

č. 95/46

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Použitelná ustanovení: články 1 až 34.

č. 2027/97

Nařízení Rady (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod

ve znění:

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2027/97

Použitelná ustanovení: články 1 až 8.

č. 261/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91

Použitelná ustanovení: články 1 až 17.

č. 1107/2006

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě

Použitelná ustanovení: články 1 až 17 a přílohy I a II.

F. POČÍTAČOVÉ REZERVAČNÍ SYSTÉMY

č. 80/2009

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 80/2009 ze dne 14. ledna 2009 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2299/89

G. SOCIÁLNÍ ASPEKTY

č. 1989/391

Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Použitelná ustanovení: články 1 až 16 a články 18 a 19.

č. 2003/88

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby

Použitelná ustanovení: články 1 až 19, články 21 až 24 a články 26 až 29.

č. 2000/79

Směrnice Rady 2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF), Evropským sdružením technických letových posádek (ECA), Evropským sdružením leteckých společností (ERA) a Mezinárodním sdružením leteckých dopravců (IACA)

PŘÍLOHA IV

SEZNAM JINÝCH STÁTŮ, NA KTERÉ SE ODKAZUJE V ČLÁNKU 3 A 4 A PŘÍLOZE I

1. Islandská republika (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru);

2. Lichtenštejnské knížectví (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru);

3. Norské království (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru);

4. Švýcarská konfederace (v rámci Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací).

Poznámky pod čarou

(1) Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3.


PROTOKOL,

kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

CHORVATSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKO,

REPUBLIKA MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

jako strany Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie a jako členské státy Evropské unie (dále jen „členské státy“), a

EVROPSKÁ UNIE

na jedné straně a

JORDÁNSKÉ HÁŠIMOVSKÉ KRÁLOVSTVÍ

na straně druhé,

S OHLEDEM na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii dne 1. července 2013,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Chorvatská republika je stranou Evropsko-středomořské letecké dohody dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé (1), podepsané dne 15. prosince 2010 (dále jen „dohoda“).

Článek 2

Znění dohody v chorvatském jazyce (2) je platné za stejných podmínek jako ostatní jazyková znění.

Článek 3

1. Tento protokol schválí strany v souladu se svými postupy. Vstupuje v platnost dnem vstupu dohody v platnost. V případě, že však tento protokol schválí strany po datu vstupu dohody v platnost, vstoupí protokol v platnost v souladu s čl. 29 odst. 1 dohody jeden měsíc po dni poslední z diplomatických nót, jejichž výměnou si strany potvrzují, že byly dokončeny všechny nezbytné postupy pro vstup tohoto protokolu v platnost.

2. Tento protokol je nedílnou součástí dohody a provádí se prozatímně ode dne podpisu stranami.

V Bruselu dne 3. května 2016 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a arabském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā -

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Za Europsku uniju

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā -

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За Хашемитското кралство Йордания

Por el Reino Hachemí de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Za Hašemitsku Kraljevinu Jordan

Per il Regno hascemita di Giordania

Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā -

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hásimita Királyság részéről

Għar-Renju Haxemita tal-Gordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordahskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Regatul Haşemit al Iordaniei

Za Jordánske hášimovské kráľovstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

För Hashemitiska konungariket Jordanien

1) Akt o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky a o úpravách Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, jež tvoří nedílnou součást Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, přijatý v Bruselu dne 9. prosince 2011, byl vyhlášen pod č. 50/2013 Sb. m. s.

(1) Znění dohody je zveřejněno v Úř. věst. L 334, 6.12.2012, s. 3.

2) Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé, přijatá v Bruselu dne 15. prosince 2010, byla vyhlášena pod č. 41/2020 Sb. m. s.

(2) Zvláštní vydání v chorvatském jazyce, kapitola 7 svazek 24, s. 280.

Přesunout nahoru