Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 37/2020 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o spolupráci v oblasti jazyka, kultury, školství, vědy, mládeže a sportu

Datum vyhlášení 28.08.2020
Uzavření smlouvy 01.07.2015
Platnost od 21.07.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

37

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. července 2015 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o spolupráci v oblasti jazyka, kultury, školství, vědy, mládeže a sportu.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 17 dne 21. července 2018.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Dohoda

mezi Českou republikou

a Portugalskou republikou o spolupráci v oblasti jazyka, kultury,

školství, vědy, mládeže a sportu

Česká republika a Portugalská republika (dále uváděné jako „smluvní strany”),

vedeny přáním rozvíjet a prohlubovat přátelské vztahy mezi občany České republiky a občany Portugalské republiky,

ve snaze prohlubovat vzájemné poznávání lidu obou zemí,

vědomy si výhod vyplývajících z posilování spolupráce v oblasti jazyka, kultury, školství, vědy, mládeže a sportu,

s cílem podporovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci založenou na zásadách rovnoprávnosti a vzájemné úcty k národní svrchovanosti a nezávislosti,

se dohodly takto:

Článek 1

Oblasti spolupráce

Smluvní strany budou podporovat a prosazovat vzájemnou spolupráci v oblastech jazyka, kultury, školství, vědy, mládeže a sportu.

Článek 2

Zakládání lektorátů

Každá ze smluvních stran bude podporovat zakládání nebo činnost lektorátů a organizování kurzů příslušného jazyka a literatury na univerzitách nebo v jiných vysokoškolských institucích působících na území druhé smluvní strany.

Článek 3

Studijní stipendia

1. Každá ze smluvních stran se vynasnaží poskytovat stipendia studentům a učitelům ze státu druhé smluvní strany a bude podporovat jejich účast v konkrétních kurzech a školeních zaměřených zejména na jazyk a kulturu.

2. Obory, podmínky, doba trvání a způsob financování těchto stipendií budou stanoveny v programech spolupráce podle článku 13 této dohody.

Článek 4

Jazyková příprava

V souladu se zákony platnými v příslušném státě zváží smluvní strany zavedení výuky českého jazyka v Portugalské republice a výuky portugalského jazyka v České republice, a to i na základních a středních školách, a budou podporovat zapojení učitelů a žáků do uskutečňování společných projektů.

Článek 5

Kulturní instituce

1. Smluvní strany budou vzájemně podporovat činnost kulturních institucí založených a působících na území druhé smluvní strany ve shodě s jejími platnými právními předpisy.

2. „Kulturními institucemi” se rozumějí kulturní centra, jazyková centra, knihovny a další organizace, které se rovněž mohou podílet na činnostech odpovídajících cílům této dohody.

Článek 6

Spolupráce v oblasti kultury

V zájmu prohlubování vzájemného poznávání a interkultumího dialogu mezi oběma národy budou smluvní strany v oblasti kultury podporovat v souladu se zásadami Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů (UNESCO, 2005):

a) přímou spolupráci a prohlubování vzájemných vztahů mezi institucemi, organizacemi a jednotlivci působícími ve všech oblastech kultury,

b) přímou spolupráci a vzájemnou výměnu informací a zkušeností mezi odborníky z různých oblastí kultury,

c) vzájemnou výměnu kulturních akcí pořádaných českými a portugalskými kulturními institucemi a organizacemi při respektování zásad a norem obsažených v Úmluvě Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku z roku 2004 s tím, že jurisdikční imunity států jsou součástí mezinárodního obyčejového práva,

d) účast českých a portugalských umělců, souborů a odborníků na mezinárodních kulturních festivalech, soutěžích, setkáních, tvůrčích dílnách, seminářích, konferencích a sympoziích a dalších obdobných akcích pořádaných na území druhé smluvní strany.

Článek 7

Spolupráce v oblasti základního a středního vzdělávání

Smluvní strany budou v zájmu rozvoje spolupráce v oblasti vzdělávání podporovat vzájemnou výměnu učitelů základních a středních škol a jejich přístup do vzdělávacích a školících institucí prostřednictvím:

a) spolupráce mezi školami;

b) účasti na kongresech, kolokviích, seminářích a konferencích;

c) výměny dokumentace a informací o školských systémech v obou zemích.

Článek 8

Vzájemné uznávání studia v oblasti základního, středního a vyššího odborného vzdělávání

Smluvní strany budou spolupracovat při posuzování dokladů o základním, středním a vyšším odborném vzdělání s cílem umožnit uznání rovnocennosti těchto dokladů v souladu s právními předpisy obou smluvních stran.

Článek 9

Vzájemné uznávání studia v oblasti vysokého školství

Obě smluvní strany budou podporovat výměnu informací o svých systémech vysokého školství s cílem usnadnit uznávání diplomů v souladu se svými právními předpisy.

Článek 10

Výměna informací v oblasti vědy, technologií a vysokého školství

Smluvní strany vyjadřují zájem na poznání systému vědy, technologií a vysokého školství druhé smluvní strany a budou za tímto účelem podporovat výměnu dokumentace, informací a publikací prostřednictvím příslušných institucí, zejména v oblasti vysokého školství.

Článek 11

Spolupráce mezi institucemi v oblasti vědy, technologií a vysokého školství

1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi příslušnými institucemi působícími v oblasti vědy, technologií a vysokého školství, a to zejména v rámci Evropského programu pro výchovu a vzdělávání a Rámcových programů pro vědecký výzkum, jejichž cílem je podpora Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávám a Evropského prostoru výzkumu, s ohledem na cíle stanovené strategií Evropa 2020 a na aktuální pokrok v zavádění Boloňského procesu na vnitrostátní úrovni v obou zemích.

2. Smluvní strany budou podporovat stávající přímou spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Ministerstvem školství a vědy Portugalské republiky a podpoří rovněž zavádění přímé spolupráce tohoto ministerstva s dalšími institucemi v České republice.

Článek 12

Spolupráce v oblasti mládeže a sportu

1. Smluvní strany budou podporovat a podněcovat spolupráci mezi mládežnickými organizacemi smluvních stran výměnou informací a dokumentace s cílem dosáhnout lepšího vzájemného porozumění mezi mládeží obou zemí.

2. Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti sportu a na vyžádání si budou vyměňovat informace o organizačních a právních aspektech v oblasti sportu a poskytnou kontaktní informace o příslušných sportovních organizacích.

Článek 13

Programy spolupráce

Příslušné orgány smluvních stran mohou za účelem provádění této dohody a stanovení konkrétních forem spolupráce sjednat Programy spolupráce na konkrétní období.

Článek 14

Vztah k jiným mezinárodním dohodám

Ustanovení této dohody neovlivňují práva a povinnosti vyplývající z mezinárodních smluv, jejichž smluvními stranami obě smluvní strany jsou.

Článek 15

Řešení sporů

Jakékoli spory ohledně výkladu či provádění této dohody budou řešeny jednáním diplomatickou cestou.

Článek 16

Trvání a ukončení

1. Tato dohoda je sjednána a zůstane v platnosti po dobu neurčitou.

2. Každá smluvní strana může tuto dohodu kdykoli ukončit písemným oznámením zaslaným diplomatickou cestou.

3. Platnost této dohody bude ukončena dva měsíce po dni doručení takového oznámení.

4. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebude mít ukončení platnosti této dohody vliv na již uskutečňované výměnné programy, plány a projekty.

Článek 17

Vstup v platnost

Tato dohoda vstoupí v platnost šedesát dní po doručení diplomatickou cestou pozdějšího písemného oznámení, kterým se smluvní strany informují, že byly splněny vnitrostátní postupy každé ze smluvních stran nutné pro vstup dohody v platnost.

Článek 18

Ukončení platnosti předchozí dohody

Dnem vstupu této dohody v platnost bude ukončena platnost Kulturní dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky podepsané v Lisabonu 12. června 1976.

Článek 19

Registrace

V souladu s článkem 102 Charty Spojených národů ta smluvní strana, na jejímž území bude tato dohoda podepsána, předloží tuto dohodu po jejím vstupu v píatnost k registraci Sekretariátu Organizace spojených národů a oznámí druhé smluvní straně provedení registrace a registrační číslo dohody.


Dáno v Praze dne 1. července 2015, ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém, portugalském a anglickém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Českou republiku
Petr Drulák v. r.
náměstek ministra zahraničních věcí

Za Portugalskou republiku
Bruno Verdial de Castro Ramos Maçăes v. r.
státní tajemník pro evropské záležitosti

Přesunout nahoru