Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 36/2020 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů

Datum vyhlášení 20.08.2020
Uzavření smlouvy 12.02.2019
Platnost od 07.08.2020
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

36

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. února 2019 byla v Quitu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 7. srpna 2020.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů

Vláda České republiky a vláda Ekvádorské republiky (dále jen „strany“), vedeny přáním posílit přátelské vztahy mezi oběma státy, berouce v úvahu Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích z r. 1961 a Vídeňskou úmluvu o konzulárních stycích z r. 1963,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Občané České republiky, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů, mohou vstupovat na území Ekvádorské republiky, opouštět je, pobývat na něm a projíždět přes ně bez víz a poplatků po dobu nepřesahující devadesát (90) dnů v jakémkoliv období sto osmdesáti (180) dnů.

2. Občané Ekvádorské republiky, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů, mohou vstupovat na území České republiky, opouštět je, pobývat na něm a projíždět přes ně bez vstupních víz a poplatků po dobu nepřesahující nej delší možnou délku krátkodobých pobytů devadesát (90) dnů v jakémkoliv období sto osmdesáti (180) dnů. Výpočet doby pobytu se řídí schengenským acquis.

Článek 2

1. Občané státu jedné strany, kteří jsou držitelé platných diplomatických pasů a jsou přiděleni jako členové diplomatických misí nebo konzulárních úřadů či jako zástupci u mezinárodních organizací sídlících na území státu druhé strany, musejí před vstupem na toto území získat příslušné vstupní vízum.

2. Odstavec 1 tohoto článku se vztahuje i na rodinné příslušníky tvořící součást domácnosti osob uvedených v předchozím odstavci, kteří jsou občany příslušných států stran a držiteli platných diplomatických pasů.

Článek 3

Občané uvedení v článku 1 této Dohody mohou vstupovat na území státu druhé strany na všech hraničních přechodech určených pro mezinárodní dopravu.

Článek 4

Aniž by tím byly dotčeny jejich diplomatické výsady a imunity, mají občané uvedení v článku 1 této Dohody povinnost dodržovat po dobu pobytu na území státu druhé strany jeho vnitrostátní právní řád.

Článek 5

Každá ze stran si vyhrazuje právo odmítnout vstup či omezit dobu pobytu na území svého státu občanům státu druhé strany, kteří jsou uvedení v článku 1 této Dohody, jejichž přítomnost je nežádoucí.

Článek 6

Občané státu strany, kteří ztratili pasy uvedené v této Dohodě na území státu druhé strany, vycestují z tohoto státu s pasem nebo cestovním dokladem vydaným diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem jejich státu v souladu s jeho právními předpisy.

Článek 7

1. Každá ze stran si vyhrazuje právo dočasně zcela či částečně pozastavit provádění této Dohody z důvodů národní bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku a veřejného zdraví nebo z jakýchkoli jiných závažných důvodů.

2. O zavedení nebo zrušení takových opatření podle odstavce 1 tohoto článku se strany budou vzájemně informovat písemným oznámením podaným diplomatickou cestou nejpozději sedmdesát dvě (72) hodiny před vstupem takového opatření v platnost.

Článek 8

1. Obě strany si vymění diplomatickou cestou vzory svých diplomatických pasů uvedených v článku 1 této Dohody.

2. Pokud budou platné diplomatické pasy uvedené v článku 1 této Dohody změněny či pozměněny, předá každá strana druhé straně diplomatickou cestou vzory svých nových či pozměněných diplomatických pasů společně s jejich podrobných popisem nejméně třicet (30) dní před jejich zavedením.

Článek 9

Jakékoliv rozdíly či spory plynoucí z výkladu či uplatňování ustanovení této Dohody budou řešeny smírně konzultacemi či jednáním obou stran diplomatickou cestou.

Článek 10

Tato Dohoda může být doplněna či měněna na základě souhlasu obou stran prostřednictvím výměny diplomatických nót.

Článek 11

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a vstoupí v platnost třicet (30) dní po dni, kdy bude diplomatickou cestou doručeno poslední písemné oznámení stran o dokončení jejich vnitrostátních právních postupů nutných pro vstup této Dohody v platnost.

2. Každá ze stran může kdykoliv tuto Dohodu ukončit písemným oznámením zaslaným druhé smluvní straně diplomatickou cestou. V takovém případě Dohoda pozbude platnosti šedesát (60) dnů poté, co druhá strana obdrží takové oznámeni.

3. Ukončení nebo částečné či úplné pozastavení této Dohody se nebude týkat občanů jedné strany, kteří jsou držiteli diplomatických pasů, byl jim udělen vstup a právě pobývají na území druhé strany dle článků 1 a 2 Dohody v okamžiku ukončení nebo pozastavení Dohody.


Dáno v Quitu dne 12. února 2019 roku ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, španělském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě jakéhokoliv rozdílu ve výkladu ustanovení této Dohody má přednost anglické znění.

Za vládu
České republiky
Martin Tlapa v. r.
náměstek ministra zahraničních věcí

Za vládu
Ekvádorské republiky
José Samuel Valencia Amores v. r.
ministr zahraničních věcí a lidské mobility

Přesunout nahoru