Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 34/2020 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody č. 2 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti

Datum vyhlášení 20.08.2020
Uzavření smlouvy 08.07.2020
Platnost od 08.07.2020
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

34

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. července 2020 byla v Bernu podepsána Dohoda č. 2 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 4 dnem podpisu.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Dohoda č. 2

mezi

vládou České republiky

a

vládou Švýcarské konfederace

týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti

Vláda České republiky jednající prostřednictvím Ministerstva financí a vláda Švýcarské konfederace jednající prostřednictvím Federálního úřadu pro spravedlnost, dále jen „Strany“, nebo samostatně jako „Česká republika“ a „Švýcarská konfederace“,

berouce na vědomí,že pan Adrian Wittmer byl 24. listopadu 2014 trestním
příkazem vydaným švýcarským státním zastupitelstvím
v Lucernu, sp. zn. URA 09 133 WK 3 („Trestní příkaz“),
uznán vinným ze spáchání vícera trestných činů v oblasti
nekalé soutěže podle článku 23 odst. 1, ve spojení
s článkem 3 body b) a h) federálního zákona č. 241 o nekalé
soutěži ze dne 19. prosince 1986; a
berouce na vědomí,že tímto trestním příkazem bylo také uloženo zabrání
peněžních prostředků-ve výši 80.398,44 EUR z bankovního
účtu vedeného u Reiffeisen bank, a.s., Hvězdová 1716/2b,
Praha 4, jelikož jde o výnos z trestné činnosti; a
berouce na vědomí,že 15. ledna 2018 Federální úřad pro spravedlnost poskytl
ujištění o vzájemnosti v souvislosti s žádostí úřadu
švýcarského státního zastupitelství v Lucernu ze dne 22.
prosince 2014, za účelem uznání a výkonu trestního příkazu,
jež bylo přijato českým ministrem spravedlnosti dne 22.
ledna 2018, v souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních („zákon
o justiční spolupráci“); a
berouce na vědomí,že Vrchní soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 13. září
2018, sp. zn. 14 To 97/2018, v souladu s § 124 zákona o
justiční spolupráci rozhodl o uznání a výkonu trestního
příkazu na území České republiky; a
berouce na vědomí,že podle § 135 zákona o justiční spolupráci je Česká
republika za určitých okolností oprávněna uzavřít dohodu o
sdílení zabraného nebo propadlého majetku, umožňuje-li
takový postup mezinárodní smlouva nebo je-li zaručena
vzájemnost; a
berouce na vědomískutečnost, že České republice nevznikly se správou
zabraného majetku žádné náklady; a
uznávajícedobré vztahy mezi státními orgány české republiky a
Švýcarské konfederace odpovědnými za poskytování
vzájemné právní pomoci v trestních věcech

dohodly se následovně:

Článek 1

Strany určily a dohodly se, že poměr zabraného majetku uvedeného v preambuli sdílený podle této dohody je jedno sto procent (100 %).

Článek 2

Česká republika převede Švýcarské konfederaci veškerý zabraný majetek ve výši 80.398,44 EUR.

Článek 3

Částka podle Článku 2 bude Českou republikou převedena Švýcarské konfederaci za použití následujících údajů:

Banka:Eidgenössische Finanzverwaltung / BJ
Finanz- und Rechnungswesen
3003 Bern
Bankovní účet:15100.02902
IBAN:CH71 0011 5001 5100 0290 2
SWIFT/BIC:SNBZCHZZ80 A
Kód banky:100
Označení platby:B-18-4112-1, internationales Sharing mit CZ

Náklady na převod finančních prostředků nese Švýcarská konfederace.

Článek 4

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Stranami.


Dáno v Bernu dne 8. července 2020 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu
České republiky
Kateřina Fialková, v.r.
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně
České republiky ve Švýcarské konfederaci

Za vládu
Švýcarské konfederace
Laurence Fontana Jungo, v.r.
zástupkyně ředitele
Federálního úřadu pro spravedlnost

Přesunout nahoru