Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 33/2020 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody č. 1 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti

Datum vyhlášení 20.08.2020
Uzavření smlouvy 08.07.2020
Platnost od 08.07.2020
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

33

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. července 2020 byla v Bernu podepsána Dohoda č. 1 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 4 dnem podpisu.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

mezi

vládou České republiky

a

vládou Švýcarské konfederace

týkající se sdílení zabraných Výnosů a majetku z trestné činnosti

Vláda České republiky, jednající prostřednictvím Ministerstva financí, a vláda Švýcarské konfederace, jednající prostřednictvím Federálního úřadu pro spravedlnost, dále jen „Strany" nebo samostatně „Česká republika“ a „Švýcarská konfederace“,

berouce na vědomí,že vůči panu Wolfgangu Umfoglovi bylo uloženo ochranné
opatření zabrání peněžních prostředků švýcarskými trestními
a soudními orgány v Bernu a Spolkovým trestním soudem
(Rozhodnutí Spolkového státního zastupitelství ze dne
5. září 2013, sp. zn. SV.10.0018-BUL, bod 3.5, Spolkového
trestního soudu ze dne 16. dubna 2014, sp. zn. BB 2013
1333, BB 2013 134, BP 2013 63, BP 2013 64, Rozhodnutí
Spolkového soudu ze dne 25. února 2015, sp. zn. 6B
508/2014); a
berouce na vědomí,že výše uvedenými rozhodnutími bylo uloženo zabavení
majetku na bankovních účtech ve společnosti GE Money
Bank; a
berouce na vědomí,že podle Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech
trestních z 20. dubna 1959 a podle jejího Druhého
dodatkového protokolu ve spojení s článkem 18 Úmluvy
o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze
zločinů z 8. listopadu 1990 („Úmluva z roku 1990“) není
možné se dovolávat skutečnosti, že fyzická osoba, proti níž
bylo vydáno rozhodnutí o konfiskaci výnosů, následně
zemřela, jakožto důvodu vzniku překážky poskytnutí pomoci
a
berouce na vědomí,že rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 8. listopadu
2018, sp. zn. 71 T 18/2018 byla výše uvedená rozhodnutí
švýcarských trestních a soudních orgánů uznána v České
republice; a
berouce na vědomí,že na základě výše uvedeného rozsudku Městského soudu
v Praze byly zabrány částky ve výši 21.420,90 Kč;
672,16 Kč; 8.728.702,93 Kč a 144.146,63 EUR; a
berouce na vědomí,že podle článku 15 Úmluvy z roku 1990, bude se vším
majetkem zabraným Stranou, jež o to byla požádána,
naloženo v souladu s jejím domácím právem, ledaže si
Strany dohodnou něco jiného; a
berouce na vědomí,že podle § 135 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní
justiční spolupráci ve věcech trestních („zákon o justiční
spolupráci“) je Česká republika za určitých okolností
oprávněna uzavřít dohodu o sdílení zabraného nebo
propadlého majetku, umožňuje-li takový postup mezinárodní
smlouva nebo je-li zaručena vzájemnost; a
berouce na vědomískutečnost, že České republice nevznikly se správou
zabraného majetku žádné náklady; a
uznávajícedobré vztahy mezi státními orgány odpovědnými za
vzájemnou právní pomoc v trestních věcech České republiky
a Švýcarské konfederace,

se dohodly následovně:

Článek 1

Strany určily a dohodly se, že poměr zabraného majetku uvedeného v preambulí sdílený podle této dohody je jedno sto procent (100 %).

Článek 2

Česká republika převede Švýcarské konfederaci veškerý zabraný majetek ve výši 21 420,90 Kč; 672,16 Kč; 8 728 702,93 Kč č a 144.146,63 EUR.

Článek 3

Částka podle článku 2 bude Českou republikou převedena Švýcarské konfederaci za použití následujících údajů:

Banka:Eidgenössische Finanzverwaltung / BJ
Finanz- und Rechnungswesen
3003 Bern
Bankovní účet:15100.02902
IBAN:CH71 0011 5001 5100 0290 2
SWIFT/BIC:SNBZCHZZ80 A
Kód banky:100
Označení platby:B-17-1991-2, internationales Sharing mit CZ

Náklady na převod finančních prostředků nese Švýcarská konfederace.

Článek 4

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Stranami.


Dáno v Bernu dne 8. července 2020 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu
České republiky
Kateřina Fialková, v.r.
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně
České republiky ve Švýcarské konfederaci

Za vládu
Švýcarské konfederace
Laurence Fontana Jungo, v.r.
zástupkyně ředitele
Federálního úřadu pro spravedlnost

Přesunout nahoru