Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 31/2020 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 13. října 1997

Datum vyhlášení 14.08.2020
Uzavření smlouvy 03.06.2010
Platnost od 04.05.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

31

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. června 2010 byla v Podgorici podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 13. října 19971).

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 dne 4. května 2011.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU ČERNÉ HORY O ZMĚNĚ

DOHODY MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A FEDERÁLNÍ VLÁDOU

SVAZOVÉ REPUBLIKY JUGOSLÁVIE O VZÁJEMNÉ PODPOŘE A

OCHRANĚ INVESTIC (DÁLE JEN „PŮVODNÍ DOHODA“), PODEPSANÉ

DNE 13. ŘÍJNA 1997

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

ČLÁNEK 1

V článku 2 Dohody se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

3. Každá smluvní strana bude v souladu se svými právními předpisy, upravujícími vstup, pobyt a práci fyzických osob, a v dobré víře posuzovat žádosti investorů druhé smluvní strany ohledně vstupu a přechodného pobytu na jejím území za účelem jejich účasti na činnostech týkajících se uskutečňování, rozvíjení, řízení, udržování, užívání, využití nebo nakládání s jejich investicemi.“.

ČLÁNEK 2

V článku 3 Dohody se vypouští odstavec 3 a nahrazuje se novým odstavcem 3 následujícího znění:

3. Ustanovení o národním zacházení a doložce nejvyšších výhod podle tohoto článku se nebude vztahovat na výhody, které poskytuje smluvní strana na základě svých závazků jako člena celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.“.

ČLÁNEK 3

V článku 3 Dohody se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které zní:

4. Smluvní strana uznává, že závazky druhé smluvní strany jako člena celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu zahrnují závazky vyplývající z mezinárodní smlouvy nebo dvoustranné smlouvy na základě vzájemnosti týkající se této celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.“

5. Ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že zavazují jednu smluvní stranu poskytnout investorům druhé smluvní strany nebo jejich investicím či výnosům takové výhody, upřednostnění nebo výsady, které může první smluvní strana poskytovat na základě mezinárodní smlouvy týkající se zcela nebo převážně zdanění.“.

ČLÁNEK 4

V článku 6 Dohody se na úvod první věty odstavce 1 vkládá následující text:

„Aniž jsou dotčena opatření přijatá Evropskou unií,“.

ČLÁNEK 5

V článku 9 odstavci 2 Dohody je za slova „nemůže být vyřešen jednáními“ vložen následující text: „ve lhůtě šesti měsíců od data, kdy investor předložil žádost o řešení sporu“.

ČLÁNEK 6

Do Dohody se vkládá nový článek 11 „Základní bezpečnostní zájmy“ následujícího znění:

„Článek 11

Základní bezpečnostní zájmy

1. Žádné ustanovené této dohody nelze vykládat tak, že je bráněno kterékoli ze smluvních stran přijmout kroky, které považuje za nezbytné na ochranu svých základních bezpečnostních zájmů,

(1) týkající se trestných činů;

(2) týkající se obchodu se zbraněmi, střelivem a vojenskými prostředky a transakcím s jiným zbožím, materiálem, službami a technologiemi, které byli provedeny s cílem zásobovat vojenské nebo jiné bezpečnostní síly;

(3) učiněné v době války nebo v době mimořádných událostí v mezinárodních vztazích, nebo

(4) vztahující se k provádění národní politiky nebo mezinárodních dohod týkajících se zákazu rozšiřování atomových zbraní nebo jiných atomových výbušných zařízení nebo

(5) v souladu se svými závazky podle Charty OSN k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

2. Základní bezpečnostní zájmy smluvní strany mohou zahrnovat zájmy vyplývající z jejího členství v celní, hospodářské nebo měnové unii, volném trhu nebo zóně volného obchodu.“.

ČLÁNEK 7

Články 11, 12 a 13 Dohody jsou přečíslovány na články 12. 13 a 14.

ČLÁNEK 8

V článku 13 odstavci 3 Dohody se slova „ustanovení článků 1 až 12 zůstanou“ mění a znějí následovně: „ustanovení článků 1 až 13 zůstanou“ .

ČLÁNEK 9

Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně splnění postupů vyžadovaných jejím právním řádem pro vstup léto dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem druhé notifikace.


Dáno v Podgorice dne 3. června 2010 ve dvojím vyhotovení v jazyce českém, černohorském a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozporu ve výkladu je rozhodující anglické znění.
Za vládu
České republiky
Eduard Janota v. r.
ministr financí

Za vládu
Černé Hory
Branko Vujović v.r.
ministr hospodářství

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná v Bělehradě dne 13. října 1997, byla vyhlášena pod č. 23/2001 Sb. m. s.

Přesunout nahoru