Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 29/2020 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Gruzie k provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Datum vyhlášení 31.07.2020
Uzavření smlouvy 10.07.2019
Platnost od 01.07.2020
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. července 2019 byl v Tbilisi podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Gruzie k provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 13 odst. 3 dne 1. července 2020.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


PROTOKOL

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU GRUZIE

K PROVÁDĚNÍ DOHODY MEZI EVROPSKOU UNIÍ A GRUZIÍ O ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ

NEOPRÁVNĚNĚ POBÝVAJÍCÍCH OSOB

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

A

VLÁDA GRUZIE

(dále jen „smluvní strany”),

PŘEJÍCE SI usnadnit provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob, podepsané dne 22. listopadu 2010, (dále jen „Dohoda”) a v souladu s jejím článkem 19,

SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

Článek 1

OBECNÉ USTANOVENÍ

Tento protokol stanoví podrobná pravidla pro provádění Dohody ve vztahu mezi Českou republikou a Gruzií. Pojmy a výrazy použité v tomto protokolu je třeba vykládat v tom smyslu, jak jsou definovány v Dohodě.

Článek 2

PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY

(1) Následující orgány jsou odpovědné za provádění Dohody ve smyslu jejího článku 19 odst. 1 písm. a) (dále jen „příslušné orgány“):

- na české straně:

Policie České republiky Ředitelství služby cizinecké policie

adresa: Olšanská 2, P.O. BOX 78, 130 51 Praha 3, Česká republika,

- na gruzínské straně:

Ministerstvo vnitřních věcí Gruzie odbor pro migraci

adresa: M, Gakhokidze St. 16, 0182, Tbilisi. Gruzie.

(2) Smluvní strany si před vstupem tohoto protokolu v platnost sdělí diplomatickou cestou kontaktní údaje příslušných orgánů. Příslušné orgány smluvních stran si budou sdělovat jakékoliv změny v těchto kontaktních údajích.

(3) Smluvní strany si budou bez zbytečného odkladu sdělovat diplomatickou cestou jakékoliv změny v příslušných orgánech a jejich adresách.

Článek 3

PROSTŘEDKY KOMUNIKACE

(1) Žádosti o zpětné převzetí a průvoz se obecně podávají prostřednictvím Elektronického systému správy readmisních případů (dále jen „RCMES“). V případě potřeby mohou být žádosti předkládány poštou, faxem nebo zabezpečeným e-mailem. V případě podání poštou potvrdí dožádaná smluvní strana přijetí žádosti potvrzením o přijetí.

(2) Odpovědi na žádosti o zpětné převzetí a průvoz a další související sdělení se obecně podávají prostřednictvím RCMES. V případě potřeby mohou být odpovědi a další související sdělení předkládány poštou, faxem nebo zabezpečeným e-mailem. Pokud takové sdělení neobsahuje osobní údaje předávané nebo provážené osoby, může být předáno rovněž nezabezpečenou elektronickou cestou nebo za využití jiných nezabezpečených technických komunikačních prostředků, přičemž odkazuje na číslo jednací příslušné žádosti.

(3) Za účelem spolupráce podle Dohody se žádosti o zpětné převzetí a průvoz a odpovědi na ně a další související sdělení považují za doručené smluvní straně, které jsou určeny, okamžikem jejich vložení do RCMES.

Článek 4

DALŠÍ DOKLADY

(1) V souladu s článkem 19 odst. 1 písm. c) Dohody se předložení seznamu cestujících nebo písemného potvrzení vydaného leteckou společností, která osobu dopravila, považuje za další přímý důkaz státní příslušnosti vedle těch, které jsou uvedeny v příloze 2 Dohody.

(2) Pokud příslušný orgán žádající smluvní strany usoudí, že pro určení státní příslušnosti nebo splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti mohou být důležité i jiné doklady než ty, které jsou uvedeny v přílohách 1 až 4 Dohody, mohou být tyto doklady připojeny k žádosti o zpětné převzetí. Státní příslušnost nebo splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti se považují za prokázané, pokud je ve výše uvedených případech dožádaná smluvní strana potvrdí.

(3) Příslušné orgány si do 30 dnů ode dne podpisu tohoto protokolu vymění diplomatickou cestou vzory cestovních pasů a průkazů totožnosti.

Článek 5

POHOVOR

(1) Nemůže-li žádající smluvní strana předložit žádný z dokladů uvedených v přílohách 1 a 2 Dohody nebo nejsou-li předložené doklady uvedené v příloze 2 Dohody dostatečné, zástupci příslušného orgánu dožádané smluvní strany provedou na žádost žádající smluvní strany pohovor s osobou, která má být navrácena.

(2) Žádost o pohovor podle článku 8 odst. 3 Dohody se uvede do příslušné části žádosti o zpětné převzetí podávané prostřednictvím RCMES. Pokud je žádost o zpětné převzetí předkládána jinou cestou, žádost o pohovor podle článku 8 odst, 3 Dohody se uvede do části F žádosti o zpětné převzetí, která je v kopii zároveň zasílána rovněž diplomatické misi nebo konzulárnímu úřadu státu dožádané smluvní strany.

(3) Pohovor se uskuteční v zařízení určeném příslušným orgánem žádající smluvní strany nacházejícím se na území hlavního města státu žádající smluvní strany. Pohovor se uskuteční v předem dohodnutém čase. Tam. kde je to možné, a po dohodě příslušného orgánu žádající smluvní strany a diplomatické mise nebo konzulárního úřadu státu dožádané smluvní strany se může pohovor uskutečnit rovněž prostřednictvím vhodných technických komunikačních prostředků.

Článek 6

POSTUP PŘI ZPĚTNÉM PŘEVZETÍ

(1) Návrh dne předání, místa vstupu na území a podrobné údaje týkající se případného doprovodu uvede příslušný orgán žádající smluvní strany, pokud jsou tyto údaje v době podání žádosti známy, do příslušné části žádosti o zpětné převzetí podávané prostřednictvím RCMES nebo, pokud je žádost o zpětné převzetí předkládána jinou cestou, do části F žádosti o zpětné převzetí. Příslušný orgán dožádané smluvní strany odpoví na tento návrh v odpovědi na žádost o zpětné převzetí.

(2) Pokud nejsou údaje podle odstavce 1 součástí žádosti o zpětné převzetí, oznámí je příslušný orgán žádající smluvní strany příslušnému orgánu dožádané smluvní strany ve lhůtě stanovené v článku 11 odst. 1 Dohody. Příslušný orgán dožádané smluvní strany odpoví na tento návrh co nejrychleji, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Neobdrží-li příslušný orgán žádající smluvní strany odpověď ve stanovené lhůtě, považuje se návrh za přijatý.

(3) Pokud bylo datum předání změněno z důvodu existence právních nebo praktických překážek, příslušný orgán žádající smluvní strany informuje příslušný orgán dožádané smluvní strany o odstranění těchto překážek neprodleně poté, kdy k němu dojde, a sdělí předpokládané místo a čas předání.

(4) Podrobné údaje týkající se členů doprovodu podle odstavce 1 zahrnují jména, příjmení, hodnosti a služební postavení členů doprovodu a druh, číslo a datum vydání jejich cestovních dokladů. Případné změny v těchto údajích je třeba bezodkladně oznámit.

(5) O předání a převzetí osoby s doprovodem se sepíše záznam ve dvojím vyhotovení. Příslušný orgán každé smluvní strany si ponechá po jednom vyhotovení záznamu. Vzor záznamu je obsažen v příloze tohoto protokolu a tvoří jeho nedílnou součást.

Článek 7

POSTUP PŘI PRŮVOZU

(1) Žádost o průvoz se podává příslušnému orgánu dožádané smluvní strany nejméně 10 kalendářních dnů před přepokládaným datem zahájení průvozu. Žádost o průvoz obsahuje v případě potřeby informace v souladu s článkem 7 odst. 2 Dohody. Tyto informace se uvedou do příslušné části žádosti o průvoz podávané prostřednictvím RCMES nebo, pokud je žádost o průvoz předkládána jinou cestou, do části C žádosti o průvoz.

(2) Průvoz je zpravidla prováděn leteckou cestou. V takovém případě může být dotčená osoba doprovázena doprovodem žádající smluvní strany. Podrobné údaje týkající se doprovodu ve smyslu článku 6 odst. 3 tohoto protokolu se uvedou do příslušné části žádosti o průvoz podávané prostřednictvím RCMES nebo, pokud je žádost o průvoz předkládána jinou cestou, do části B žádosti o průvoz. O jakýchkoliv změnách v těchto údajích je třeba bezodkladně informovat.

(3) Členové doprovodu nevykonávají na území státu dožádané smluvní strany žádná úřední oprávnění a nejsou ozbrojeni. Jsou povinni respektovat právní řád státu dožádané smluvní strany a mají při sobě kopii souhlasu příslušného orgánu dožádané smluvní strany s průvozem.

(4) Příslušný orgán dožádané smluvní strany poskytne členům doprovodu žádající smluvní strany nezbytnou podporu a pomoc. V rámci dohledu nad dotčenou osobou ve smyslu článku 14 odst. 4 Dohody úředníci příslušného orgánu dožádané smluvní strany především zajistí, aby tato osoba neopustila tranzitní prostor letiště a nastoupila do letadla.

(5) V případě průvozu pozemní cestou je dotčená osoba na základě souhlasu příslušných orgánů obou smluvních stran předána na státních hranicích úředníkům příslušného orgánu dožádané smluvní strany, kteří ji doprovodí na hranici státu určení, případně jiného státu průvozu.

Článek 8

HRANIČNÍ PŘECHODY

(1) V souladu s článkem 19 odst. 1 písm. a) Dohody se zpětné převzetí a průvoz leteckou cestou provádí na následujících hraničních přechodech, není-li dohodnuto jinak:

- v případě České republiky - letiště Václava Havla Praha;

- v případě Gruzie - mezinárodní letiště Tbilisi.

(2) Smluvní strany si sdělí diplomatickou cestou jakékoliv změny v seznamu hraničních přechodů uvedeném v odstavci 1.

(3) V případě přepravy pozemní cestou příslušné orgány smluvních stran dohodnou hraniční přechod ad hoc.

Článek 9

ZPĚTNÉ PŘEVZETÍ, K NĚMUŽ DOŠLO OMYLEM

(1) Pokud je poté, co dožádaná smluvní strana dala souhlasnou odpověď na žádost o zpětné převzetí, a předtím, než se předání uskuteční, na základě nových důkazů zjištěno, že podmínky pro zpětné převzetí nebyly splněny, vyhrazuje si dožádaná smluvní strana právo oznámit žádající smluvní straně zrušení souhlasné odpovědi na žádost o zpětné převzetí. V takovém případě příslušný orgán dožádané smluvní strany sdělí příslušnému orgánu žádající smluvní strany důvody pro zrušení předchozího rozhodnutí.

(2) Jestliže má být převzatá osoba vrácena zpět, neboť ke zpětnému převzetí došlo omylem ve smyslu článku 12 Dohody, všechny původní dokumenty týkající se této osoby musí být navráceny žádající smluvní straně.

Článek 10

ÚHRADA NÁKLADŮ

(1) Příslušný orgán žádající smluvní strany poskytne příslušnému orgánu dožádané smluvní strany náhradu nákladů podle článku 15 Dohody a účelně vynaložených nákladů spojených s pobytem provážené osoby na území státu dožádané smluvní strany, včetně nákladů spojených s poskytnutím pomoci podle článku 14 odst. 4 Dohody, bankovním převodem na účet příslušného orgánu dožádané smluvní strany do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.

(2) Čísla bankovních účtů si smluvní strany vymění diplomatickou cestou.

(3) Výše náhrad se řídí právními předpisy státu dožádané smluvní strany a je stanovena na základě dokladů prokazujících skutečnou výši nákladů.

Článek 11

JAZYKY

(1) Žádosti o zpětné převzetí a žádosti o průvoz a odpovědi na ně se podávají v anglickém jazyce, popřípadě v jazyce té smluvní strany, jíž jsou určeny. Ostatní dokumenty jsou předávány pokud možno v jazyce té smluvní strany, jíž jsou určeny, nebo v anglickém jazyce.

(2) Další komunikace mezi příslušnými orgány smluvních stran probíhá v anglickém jazyce, není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Článek 12

ZMĚNY PROTOKOLU

Po vzájemném souhlasu smluvních stran může být tento protokol měněn a doplňován. Změny a doplnění jsou vyhotovovány ve formě samostatných dokumentů, které tvoří nedílnou součást tohoto protokolu a vstupují v platnost v souladu s postupem uvedeným v článku 13 tohoto protokolu.

Článek 13

VSTUP V PLATNOST A UKONČENÍ PLATNOSTI

(1) Smluvní strany si navzájem diplomatickou cestou oznámí splnění svých vnitrostátních právních postupů pro vstup tohoto protokolu v platnost.

(2) Po obdržení posledního oznámení o splnění vnitrostátních právních postupů pro vstup tohoto protokolu v platnost učiní česká smluvní strana oznámení smíšenému readmisnímu výboru uvedenému v článku 18 Dohody. O učinění oznámení informuje česká smluvní strana gruzínskou smluvní stranu.

(3) Tento protokol vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po oznámení smíšenému readmisnímu výboru.

(4) Platnost tohoto protokolu bude ukončena ke stejnému dni jako platnost Dohody.


Dáno v Tbilisi dne 10. července 2019 ve dvojím vyhotovení, každé v jazyce českém, gruzínském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně platná. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Tomáš Petříček v. r.
ministr zahraničních věcí

Za vládu Gruzie
David Zalkaliani v. r.
ministr zahraničních věcí


PŘÍLOHA K PROTOKOLU MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU GRUZIE K PROVÁDĚNÍ DOHODY MEZI EVROPSKOU UNIÍ A GRUZIÍ O ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ NEOPRÁVNĚNĚ POBÝVAJÍCÍCH OSOB

příloha 001

Přesunout nahoru