Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 28/2020 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 2015, týkající se spolupráce v oblasti správních deliktů

Datum vyhlášení 29.07.2020
Uzavření smlouvy 15.06.2017
Platnost od 19.06.2020
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2017 bylo v Praze podepsáno Prováděcí ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 20151), týkající se spolupráce v oblasti správních deliktů.

Prováděcí ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 4 odst. 1 dne 19. června 2020.

České znění Prováděcího ujednání se vyhlašuje současně.


PROVÁDĚCÍ UJEDNÁNÍ

mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci

a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích

k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího

používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 2015,

týkající se spolupráce v oblasti správních deliktů

Vláda České republiky a vláda Spolkové republiky Německo (dále jen „smluvní strany“)

na základě článku 34 odst. 1 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 2015 (dále jen „Smlouva o policejní spolupráci“),

s úmyslem blíže upravit spolupráci při objasňování správních deliktů v působnosti policejních nebo celních orgánů podle článku 1 odst. 1 třetí věty Smlouvy o policejní spolupráci, zejména podmínky zasílání a vyřizování žádostí podle článku 6 odst. 3 Smlouvy o policejní spolupráci,

se dohodly takto:

Článek 1

Předmět

Toto prováděcí ujednání upravuje podmínky pro zasílání a vyřizování žádostí týkajících se správních deliktů v souladu s článkem 6 odst. 3 Smlouvy o policejní spolupráci (dále jen „žádost“).

Článek 2

Zasílání a vyřizování žádostí

(1) Žádosti a odpovědi na ně si zasílají bezprostředně orgány uvedené v článku 2 Smlouvy o policejní spolupráci. Žádosti mohou být příslušným orgánům zasílány také prostřednictvím Společného centra zřízeného podle článku 5 Smlouvy o policejní spolupráci.

(2) V žádosti je nutno uvést předpokládanou výši peněžité pokuty, která má být uložena.

(3) Odpovědi na žádosti mohou poskytovat bezprostředně pracovníci ve Společném centru.

Článek 3

Odmítnutí žádosti

(1) Splnění žádosti je možno odepřít, pokud je pracovní nebo finanční zátěž související s jejím vyřízením ve zjevném nepoměru k závažnosti správního deliktu.

(2) Splnění žádosti je možno odepni zejména tehdy, pokud předpokládaná peněžitá pokuta, která má být uložena podle právních předpisů žádající smluvní strany, nepřevyšuje:

- v České republice částku 2 000 Kč,

- ve Spolkové republice Německo částku 70 eur.

Článek 4

Vstup v platnost a ukončení platnosti

(1) Toto prováděcí ujednání vstoupí v platnost dnem doručení pozdější z diplomatických nót, jimiž si smluvní strany navzájem sdělí, že byly splněny jejich vnitrostátní předpoklady pro vstup tohoto ujednání v platnost.

(2) Toto prováděcí ujednání pozbývá platnosti ukončením platnosti Smlouvy o policejní spolupráci.


Dáno v Praze dne 15. června 2017 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
České republiky
Jiří Nováček v. r.
první náměstek ministra vnitra

Za vládu
Spolkové republiky Německo
Hansjörg Haber v. r.
chargé ď affaires
Spolkové republiky Německo
v České republice

Poznámky pod čarou

1) Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, podepsaná v Praze dne 28. dubna 2015, byla vyhlášena pod č. 48/2016 Sb. m. s.

Přesunout nahoru