Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 22/2020 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci

Datum vyhlášení 11.06.2020
Uzavření smlouvy 09.10.2019
Platnost od 01.07.2020
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci byly dne 9. října 2019 v Ženevě přijaty změny pravidel 4.18, 12.1bis, 15.2, 16.1, 20.5, 20.5bis, 20.6, 20.7, 20.8, 26quater, 40bis, 48.2, 51bis.l, 55.2, 57.2, 71.1, 82ter.l, 82quater.2, 94.1 a 96.2 Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci1).

Změny vstupují v platnost na základě rozhodnutí Shromáždění dne 1. července 2020 a tímto dnem vstupují v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Změny Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci

přijaté 9. října 2019

Pravidlo 4

Žádost (obsah)

4.1 až 4.17 [Beze změn]

4.18 Oznámení o začlenění prostřednictvím odkazu

Pokud mezinárodní přihláška uplatňuje prioritu dřívější přihlášky ke dni, kdy byl poprvé přijat přijímacím úřadem jeden nebo více prvků uvedených v článku 11(1)(iii), může žádost obsahovat oznámení, že pokud prvek mezinárodní přihlášky uvedený v článku 11(1)(iii)(d) nebo (e) nebo část popisu, nároků nebo výkresů uvedená v pravidle 20.5(a), nebo prvek nebo část popisu, nároků nebo výkresů uvedené v pravidle 20.5bis(a) nejsou jinak obsaženy v mezinárodní přihlášce, avšak jsou zcela obsaženy v dřívější přihlášce, jsou tento prvek nebo část, s výhradou potvrzení podle pravidla 20.6, začleněny do mezinárodní přihlášky prostřednictvím odkazu pro účely pravidla 20.6. Takovéto oznámení, jestliže není obsaženo v žádosti v ten den, může být do žádosti doplněno pouze tehdy, pokud bylo ten den obsaženo v mezinárodní přihlášce nebo předloženo s mezinárodní přihláškou.

4.19 [Beze změn]

Pravidlo 12

Jazyk mezinárodní přihlášky a překlady pro účely mezinárodní rešerše a mezinárodního zveřejnění

12.1 [Beze změn]

12.1 bis Jazyk prvků a částí předložených podle pravidla 20.3, 20.5, 20.5bls nebo 20.6

Prvek uvedený v článku 11(1)(iii)(d) nebo (e), který přihlašovatel předložil podle pravidla 20.3(b), 20.5bis(b), 20.5bis(c) nebo 20.6(a), a část popisu, nároků nebo výkresů, kterou přihlašovatel předložil podle pravidla 20.5 (b), 20.5(c), 20.5bis(b), 20.5bis(c) nebo 20.6(a), musí být v jazyce mezinárodní přihlášky, ve kterém byla podána, nebo v případě, že je požadován překlad přihlášky podle pravidla 12.3(a) nebo 12.4 (a), v jazyce přihlášky, ve kterém byla podána, a v jazyce tohoto překladu.

12.1ter až 12.4 [Beze změn]

Pravidlo 15

Mezinárodní přihlašovací poplatek

15.1 [Beze změn]

15.2 Výše poplatku, převod

(a) a (b) [Beze změn]

(c) Pokud je předepsanou měnou švýcarský frank, převede přijímací úřad v souladu s pravidlem 96.2 dotyčný poplatek Mezinárodnímu úřadu ve švýcarských francích.

(d) Pokud je předepsanou měnou jiná měna než švýcarský frank a tato měna:

(i) je volně směnitelná na švýcarské franky, určí generální ředitel pro každý přijímací úřad, který předepisuje měnu platby mezinárodního přihlašovacího poplatku, ekvivalentní částku tohoto poplatku v předepsané měně v souladu s pokyny Shromáždění. Přijímací úřad převede v souladu s pravidlem 96.2částku v této měně Mezinárodnímu úřadu;

(ii) není volně směnitelná na švýcarské franky, je přijímací úřad zodpovědný za konverzi mezinárodního přihlašovacího poplatku z předepsané měny na švýcarské franky

a tento poplatek převede v souladu s pravidlem 96.2 Mezinárodnímu úřadu ve švýcarských francích, v částce uvedené v Sazebníku poplatků. Přijímací úřad rovněž může přepočítat mezinárodní přihlašovací poplatek z předepsané měny na eura nebo americké dolary a převést v souladu s pravidlem 96.2 Mezinárodnímu úřadu ekvivalentní částku poplatku v eurech nebo amerických dolarech, jak ji podle bodu (i) určí generální ředitel v souladu s pokyny Shromáždění.

15.3 a 15.4 [Beze změn]

Pravidlo 16

Rešeršní poplatek

16.1 Právo žádat poplatek

(a) a (b) [Beze změn]

(c) Pokud je předepsanou měnou měna, ve které orgán pro mezinárodní rešerši stanovil tento poplatek („stanovená měna”), převede přijímací úřad v souladu s pravidlem 96.2 dotyčný poplatek tomuto orgánu v dané měně.

(d) Pokud předepsanou měnou není stanovena měna a předepsaná měna:

(i) je volně směnitelná na stanovenou měnu, určí generální ředitel pro každý přijímací úřad, který předepisuje měnu platby rešeršního poplatku, ekvivalentní částku tohoto poplatku v předepsané měně v souladu s pokyny Shromáždění. Přijímací úřad převede v souladu s pravidlem 96.2částku v této měně orgánu pro mezinárodní rešerši;

(ii) není volně směnitelná na stanovenou měnu, je přijímací úřad zodpovědný za konverzi rešeršního poplatku z předepsané měny na stanovenou měnu a tento poplatek převede v souladu s pravidlem 96.2 orgánu pro mezinárodní rešerši ve stanovené měně, v částce stanovené orgánem pro mezinárodní rešerši;

(e) a (f) [Beze změn]

16.2 a 16.3 [Beze změn]

Pravidlo 20

Datum mezinárodního podání přihlášky

20.1 až 20.4 [Beze změn]

20.5 Chybějící části

(a) Pokud přijímací úřad při určování, zda písemnosti zamýšlené být mezinárodní přihláškou splňují požadavky článku 11(1), zjistí, že část popisu, nároků nebo výkresů chybí nebo se jeví jako chybějící, včetně případu, kdy chybí nebo se jeví jako chybějící všechny výkresy („chybějící část”), avšak s vyloučením případu, kdy chybí nebo se jeví jako chybějící celý prvek uvedený v článku 11(1)(iii)(d) nebo (e), a s vyloučením případu uvedeného v pravidle 20.5bis(a), vyzve přijímací úřad bez odkladu přihlašovatele, aby podle své volby:

(i) doplnil zamýšlenou mezinárodní přihlášku dodáním chybějící části, nebo

(ii) potvrdil v souladu s pravidlem 20.6(a), že tato část byla začleněna prostřednictvím odkazu podle pravidla 4.18,

a vznesl případné výhrady v platné lhůtě podle pravidla 20.7. Jestliže tato lhůta uplyne po uplynutí 12 měsíců od data podání přihlášky, jejíž priorita se uplatňuje, přijímací úřad přihlašovatele na tuto okolnost upozorní.

(b) Pokud na základě výzvy podle odstavce (a) nebo jinak předloží přihlašovatel přijímacímu úřadu k datu nebo před datem, ke kterému jsou splněny všechny požadavky podle článku 11(1), ale v platné lhůtě podle pravidla 20.7, chybějící část uvedenou v odstavci (a), aby doplnil zamýšlenou mezinárodní přihlášku, bude tato část zahrnuta do přihlášky a přijímací úřad uzná jako datum mezinárodního podání datum, ke kterému jsou splněny všechny požadavky článku 11(1), a bude postupovat podle pravidla 20.2(b) a (c).

(c) až (e) (Beze změn]

20.5bis Chybně podané prvky a části

a) Pokud přijímající úřad při určování, zda písemnosti zamýšlené být mezinárodní přihláškou splňují požadavky článku 11(1), zjistí, že celý prvek uvedený v článku 11(1)(iii)(d) nebo (e) byl podán chybně nebo se jeví jako chybně podaný, nebo že část popisu, nároků nebo výkresů byla podána chybně nebo se jeví jako chybně podaná, včetně případu, kdy všechny výkresy byly chybně podány nebo se jeví jako chybně podané („chybně podaný prvek nebo část”), vyzve přijímající úřad bez odkladu přihlašovatele, aby podle své volby:

i) opravil zamýšlenou mezinárodní přihlášku dodáním správného prvku nebo části; nebo

ii) potvrdil v souladu s pravidlem 20.6(a), že správný prvek nebo část byly začleněny prostřednictvím odkazu podle pravidla 4.18;

a vznesl případné výhrady v platné lhůtě podle pravidla 20.7. Jestliže tato lhůta uplyne po uplynutí 12 měsíců od data podání přihlášky, jejíž priorita se uplatňuje, přijímací úřad přihlašovatele na tuto okolnost upozorní.

(b) Pokud na základě výzvy podle odstavce (a) nebo jinak předloží přihlašovatel přijímacímu úřadu k datu nebo před datem, ke kterému jsou splněny všechny požadavky podle článku 11(1), ale v platné lhůtě podle pravidla 20.7, správný prvek nebo část, aby opravil zamýšlenou mezinárodní přihlášku, budou tento správný prvek nebo část zahrnuty do přihlášky, dotyčný chybně podaný prvek nebo část budou z přihlášky odstraněny a přijímací úřad uzná jako datum mezinárodního podání datum, ke kterému jsou splněny všechny požadavky článku 11(1), a bude postupovat podle pravidla 20.2(b) a (c) a podle Administrativní směrnice.

(c) Pokud na základě výzvy podle odstavce (a) nebo jinak předloží přihlašovatel přijímacímu úřadu po datu, ke kterému byly splněny všechny požadavky podle článku 11(1), ale v platné lhůtě podle pravidla 20.7, správný prvek nebo část, aby opravil mezinárodní přihlášku, budou tento prvek nebo část zahrnuty do přihlášky, dotyčný chybně podaný prvek nebo část budou z přihlášky odstraněny a přijímací úřad opraví datum mezinárodního podání na datum, ke kterému přijímací úřad tento správný prvek nebo část přijal, oznámí tuto skutečnost přihlašovateli a bude postupovat, jak je uvedeno v Administrativní směrnici.

(d) Pokud na základě výzvy podle odstavce (a) nebo jinak jsou správný prvek nebo část považovány podle pravidla 20.6 (b) za obsažené v zamýšlené mezinárodní přihlášce k datu, ke kterému přijímací úřad poprvé obdržel jeden nebo více prvků uvedených v článku 11(1)(iii), dotyčný chybně podaný prvek nebo část budou v přihlášce ponechány a přijímací úřad uzná za datum mezinárodního podání datum, ke kterému byly splněny veškeré požadavky článku 11(1), a bude postupovat podle pravidla 20.2(b) a (c) a podle Administrativní směrnice.

(e) Pokud bylo datum mezinárodního podání opraveno podle odstavce (c), může přihlašovatel v oznámení předloženém přijímacímu úřadu ve lhůtě jednoho měsíce od data oznámení podle odstavce (c) požadovat, aby příslušný správný prvek nebo část nebyly brány v úvahu, a v takovém případě budou správný prvek nebo část považovány za nedodané. Dotyčný chybně podaný prvek nebo část nebudou považovány za odstraněné z přihlášky a oprava data mezinárodního podání podle odstavce (c) nebude považována za provedenou a přijímací úřad bude postupovat, jak je uvedeno v Administrativní směrnici.

20.6 Potvrzení o začlenění prvků a částí prostřednictvím odkazu

(a) a (b) [Beze změn]

(c) Pokud přijímací úřad shledá, že požadavek podle pravidla 4.18 nebo odstavce (a) nebyl splněn nebo že prvek nebo část uvedené v odstavci (a) nejsou zcela obsaženy v příslušné dřívější přihlášce, bude přijímací úřad postupovat podle pravidla 20.3(b)(i), 20.5(b), 20.5(c), 20.5bis(b) nebo 20.5bis{c).

20.7 Lhůta

(a) Platná lhůta uvedená v pravidlech 20.3(a) a (b), 20.4, 20.5(a), (b) a (c), 20.5bis(a), (b) a (c) a 20.6(a) bude:

(i) dva měsíce od data výzvy podle pravidla 20.3(a), 20.5(a) nebo 20.5bis(a), pokud byla přihlašovateli tato výzva zaslána,

(ii) dva měsíce od data, ke kterému přijímací úřad poprvé obdržel jeden nebo více prvků uvedených v článku 11(1)(iii), pokud taková výzva přihlašovateli zaslána nebyla.

(b) [Beze změn]

20.8 Neslučitelnost s vnitrostátními právními předpisy

(a) [Beze změn]

(a-bis) Jestliže k 9. říjnu 2019 není některé z pravidel 20.5bis(a)(ii) a (d) slučitelné s vnitrostátními právními předpisy uplatňovanými přijímajícím úřadem, nebudou se příslušná pravidla vztahovat na mezinárodní přihlášku podanou u tohoto přijímajícího úřadu, dokud bude neslučitelnost těchto pravidel s uvedenými právními předpisy pokračovat, a to za předpokladu, že zmíněný úřad tuto skutečnost oznámí Mezinárodnímu úřadu do 9. dubna 2020. Mezinárodní úřad obdržené informace neprodleně zveřejní ve Věstníku.

(a-ter) Pokud prvek nebo část nelze začlenit do mezinárodní přihlášky prostřednictvím odkazu podle pravidel 4.18 a 20.6 v důsledku působnosti odstavce (a) nebo (a-bis) tohoto pravidla, bude přijímací úřad postupovat, jak je stanoveno v pravidle 20.3(b)(i), 20.5(b), 20.5(c), 20.5bis(b) nebo 20.5bis(c). Pokud přijímací úřad postupuje, jak je stanoveno v pravidle 20.5(c) nebo 20.5bis(c), může přihlašovatel postupovat, jak je stanoveno v pravidle 20.5(e) nebo 20.5bis(e).

(b) [Beze změn]

(b-bis) Jestliže k 9. říjnu 2019 není některé z pravidel 20.5bis(a)(ii) a (d) slučitelné s vnitrostátními právními předpisy uplatňovanými určeným úřadem, nebudou se příslušná pravidla vztahovat na tento úřad v souvislosti s mezinárodní přihláškou, u níž byly před tímto úřadem učiněny úkony podle článku 22, dokud bude neslučitelnost těchto pravidel s uvedenými právními předpisy pokračovat, a to za předpokladu, že zmíněný úřad tuto skutečnost oznámí Mezinárodnímu úřadu do 9. dubna 2020. Mezinárodní úřad obdržené informace neprodleně zveřejní ve Věstníku.

(c) Pokud se prvek nebo část považují za začleněné do mezinárodní přihlášky prostřednictvím odkazu na základě zjištění přijímacího úřadu podle pravidla 20.6(b), avšak toto začlenění prostřednictvím odkazu se nevztahuje na mezinárodní přihlášku pro účely řízení před určeným úřadem v důsledku působnosti odstavce (b) nebo (b-bis) tohoto pravidla, může určený úřad projednat přihlášku, jako kdyby datum mezinárodního podání bylo uznáno podle pravidla 20.3(b)(i), 20.5(b) nebo 20.5bis(b), nebo opraveno podle pravidla 20.5(c) nebo 20.5bis(c), s tím, že pravidlo 82ter.l (c) a (d) se použije přiměřeně.

Pravidlo 26quater

Oprava nebo doplnění údajů podle pravidla 4.11

26quater.l Oprava nebo doplnění údajů

Přihlašovatel může opravit nebo doplnit do žádosti kterýkoli údaj uvedený v pravidle 4.11 oznámením předloženým Mezinárodnímu úřadu ve lhůtě 16 měsíců od data priority, přičemž každé oznámení, které obdrží Mezinárodní úřad po uplynutí této lhůty, bude považováno za obdržené v poslední den této lhůty, jestliže je úřad přijme před ukončením technických příprav pro mezinárodní zveřejnění.

26quater.2 Pozdní oprava nebo doplnění údajů

Pokud Mezinárodní úřad neobdrží opravu nebo doplnění údaje uvedeného v pravidle 4.11 včas podle pravidla 26quter.l, oznámí to přihlašovateli a bude postupovat tak, jak je uvedeno v Administrativní směrnici.

Pravidlo 40 bis

Dodatečné poplatky v případě chybějících částí nebo správných prvků a částí zahrnutých do mezinárodní přihlášky nebo považovaných za zahrnuté v mezinárodní přihlášce

40bis.l Výzva k zaplacení dodatečných poplatků

Orgán pro mezinárodní rešerši může přihlašovatele vyzvat, aby zaplatil dodatečné poplatky, pokud skutečnost, že chybějící část nebo správný prvek nebo část:

i) jsou začleněny do mezinárodní přihlášky podle pravidla 20.5(c) nebo pravidla 20.56/s(c); nebo

ii) se považují podle pravidla 20.5(d) nebo pravidla 20.5bis(d) za obsažené v mezinárodní přihlášce ke dni, kdy přijímající úřad obdržel jeden nebo více prvků uvedených v článku 11(1)(iii) poprvé;

je oznámena tomuto orgánu až poté, co začal vypracovávat zprávu o mezinárodní rešerši. Ve výzvě se přihlašovatel vyzve, aby zaplatil dodatečné poplatky ve Ikůtě do jednoho měsíce od data výzvy, a uvede se částka, kterou je třeba zaplatit. Výši dodatečných poplatků stanoví orgán pro mezinárodní rešerši, ale nepřekročí výši poplatku za rešerši; dodatečné poplatky se platí přímo tomuto orgánu. Pokud jsou takové dodatečné poplatky zaplaceny ve stanovené lhůtě, vyhotoví orgán pro mezinárodní rešerši zprávu o mezinárodní rešerši k mezinárodní přihlášce včetně každé takové chybějící části nebo každého takového správného prvku nebo části.

Pravidlo 48

Mezinárodní zveřejnění

48.1 [Beze změn]

48.2 Obsah

(a) [Beze změn]

(b) S výhradou odstavce (c) titulní stránka obsahuje:

(i) až (iv) [Beze změn]

(v) jestliže bylo datum mezinárodního podání uznáno přijímacím úřadem podle pravidla 20.3(b)(ii), 20.5(d) nebo 20.5bis(d) na základě začlenění prvku nebo části prostřednictvím odkazu podle pravidel 4.18 a 20.6, údaj o této skutečnosti, spolu s údajem, zda se přihlašovatel pro účely pravidla 20.6(a)(ii) opírá o shodu s pravidlem 17.1 (a), (b) nebo (b-bis), pokud se týká prioritního dokumentu, nebo o samostatně předloženou kopii příslušné dřívější přihlášky,

(vi) [Beze změn]

(vii) kde je to použitelné, údaj, že zveřejněná mezinárodní přihláška obsahuje informace týkající se žádosti podle pravidla 26bis3 o navrácení práva přednosti a rozhodnutí přijímacího úřadu o této žádosti,

(viii) kde je to použitelné, údaj, že chybně podaný prvek nebo část byly odstraněny z mezinárodní přihlášky v souladu s pravidlem 20.5bis(b) nebo (c).

(c) až (n) [Beze změn]

48.3 až 48.6 [Beze změn]

Pravidlo 51 bis

Některé národní požadavky přípustné podle článku 27

5 Ibis. 1 Některé přípustné národní požadavky

(a) S výhradou pravidla 516/S.2 mohou vnitrostátní předpisy uplatňované určeným úřadem v souladu s článkem 27 požadovat, aby přihlašovatel dodal zejména:

(i) až (vi) [Beze změn]

(vii) jakýkoli chybějící údaj, pokud jde o přihlašovatele, požadovaný pro určený stát podle pravidla 4.5(a)(ii) a (iii).

(viii) v případech uvedených v pravidle 82ter.l překlad chybně podaného prvku nebo části odstraněných z mezinárodní přihlášky v souladu s pravidlem 20.5bis(b) nebo (c).

(b) až(d) [Beze změn]

(e) Vnitrostátní právní předpisy uplatňované určeným úřadem mohou v souladu s článkem 27 požadovat, aby přihlašovatel předložil překlad prioritního dokumentu s tím, že tento překlad může být vyžadován pouze tehdy:

(i) [Beze změn]

(ii) pokud bylo datum mezinárodního podání uznáno přijímacím úřadem podle pravidla 20.3(b)(ii), 20.5(d) nebo 20.5bis(d) na základě začlenění prvku nebo části prostřednictvím odkazu podle pravidel 4.18 a 20.6 za účelem zjištění podle pravidla 82ter.l(b), zda jsou daný prvek nebo část úplně obsaženy v příslušném prioritním dokumentu. V takovém případě mohou vnitrostátní právní předpisy uplatňované určeným úřadem rovněž požadovat, aby přihlašovatel poskytl v případě části popisu, nároků nebo výkresů údaj o tom, kde je tato část obsažena v překladu prioritního dokumentu.

51bis.2 a 51bis.3 [Beze změn]

Pravidlo 55

Jazyky (mezinárodní předběžný průzkum)

55.1 [Beze změn]

55.2 Překlad mezinárodní přihlášky (a) [Beze změn]

(a-bis) Překlad mezinárodní přihlášky do jazyka uvedeného v odstavci (a) zahrnuje každý prvek uvedený v článku 11(1)(iii)(d) nebo (e), který přihlašovatel předložil podle pravidla 20.3(b), 20.5bis(b), 20.5bis(c) nebo 20.6(a), a každou část popisu, nároků nebo výkresů předloženou přihlašovatelem podle pravidla 20.5(b), 20.5(c), 20.5bis(b), 20.5bis(c) nebo 20.6(a), která je považována za obsaženou v mezinárodní přihlášce podle pravidla 20.6(b).

(a-ter) až (d) [Beze změn]

55.3 [Beze změn]

Pravidlo 57

Jednací poplatek

57.1 [Beze změn]

57.2 Výše poplatku, převod

(a) a (b) [Beze změn]

(c) Pokud je předepsanou měnou švýcarský frank, převede orgán v souladu s pravidlem 96.2dotyčný poplatek Mezinárodnímu úřadu ve švýcarských francích.

(d) Pokud je předepsanou měnou jiná měna než švýcarský frank a tato měna:

(i) je volně směnitelná na švýcarské franky, určí generální ředitel pro každý orgán, který předepisuje měnu platby jednacího poplatku, ekvivalentní částku tohoto poplatku v předepsané měně v souladu s pokyny Shromáždění. Orgán převede v souladu s pravidlem 96.2 částku v této měně Mezinárodnímu úřadu.

(ii) není volně směnitelná na švýcarské franky, je orgán zodpovědný za konverzi jednacího poplatku z předepsané měny na švýcarské franky, a tento poplatek převede v souladu s pravidlem 96.2 Mezinárodnímu úřadu ve švýcarských francích, v částce uvedené v Sazebníku poplatků. Orgán rovněž může přepočítat jednací poplatek z předepsané měny na eura nebo americké dolary a převést v souladu s pravidlem 96.2 Mezinárodnímu úřadu ekvivalentní částku poplatku v eurech nebo amerických dolarech, jak ji podle bodu (i) určí generální ředitel v souladu s pokyny Shromáždění.

57.3 a 57.4 [Beze změn]

Pravidlo 71

Předání zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu a souvisejících dokumentů

71.1 Příjemci

(a) Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum předá stejného dne jedno vyhotovení zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu Mezinárodnímu úřadu a jedno vyhotovení přihlašovateli, a to včetně případných příloh.

(b) Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum předá Mezinárodnímu úřadu v souladu s Administrativní směrnicí kopie ostatních dokumentů ze spisu mezinárodního předběžného průzkumu.

71.2 Kopie citovaných dokumentů

(a) až (d) [Beze změn]

Pravidlo 82ter

Oprava chyb přijímacího úřadu nebo Mezinárodního úřadu

82ter.l Chyby v datu mezinárodního podání a v prioritním nároku

(a) [Beze změn]

(b) Pokud bylo datum mezinárodního podání uznáno přijímacím úřadem podle pravidla 20.3(b)(ii)/ 20.5(d) nebo 20.5bis(d) na základě začlenění prvku nebo části prostřednictvím odkazu podle pravidel 4.18 a 20.6, ale určený nebo zvolený úřad shledá, že:

(i) přihlašovatel nevyhověl pravidlu 17.1(a), (b) nebo (b-bis), co se týká prioritního dokumentu,

(ii) nebyl splněn požadavek podle pravidla 4.18, 20.6(a) (i) nebo 51bis.l(e)(ii), nebo

(iii) prvek nebo část nejsou zcela obsaženy v příslušném prioritním dokumentu,

určený nebo zvolený úřad může, s výhradou odstavce (c), projednat mezinárodní přihlášku, jako kdyby datum mezinárodního podání bylo uznáno podle pravidla 20.3(b)(i), 20.5(b) nebo 20.5bis(b), případně opraveno podle pravidla 20.5(c) nebo 20.5bis(c), s tím, že pravidlo 17.1(c) se použije přiměřeně.

(c) Určený nebo zvolený úřad nebude projednávat mezinárodní přihlášku podle odstavce (b), jako kdyby datum mezinárodního podání bylo uznáno podle pravidla 20.3(b)(i), 20.5(b) nebo 20.5bis(b), případně opraveno podle pravidla 20.5(c) nebo 20.5bis(c), aniž by poskytl přihlašovateli možnost vznést výhrady k zamýšlenému projednávání nebo podat žádost podle odstavce (d) ve lhůtě, která bude přiměřená okolnostem.

(d) Pokud určený nebo zvolený úřad v souladu s odstavcem (c) oznámil přihlašovateli, že má v úmyslu projednávat mezinárodní přihlášku, jako kdyby datum mezinárodního podání bylo opraveno podle pravidla 20.5 (c) nebo 20.5bis(c), může přihlašovatel v oznámení předloženém tomuto úřadu ve lhůtě zmíněné v odstavci (c) požádat, aby dotyčná chybějící část nebo dotyčný opravený prvek nebo část nebyly brány v úvahu pro účely národního řízení před tímto úřadem, a v tomto případě budou tato chybějící část nebo tento opravený prvek nebo část považovány za nepodané a úřad nebude s mezinárodní přihláškou zacházet jako kdyby datum mezinárodního podání bylo opraveno.

Pravidlo 82 quater

Prominutí zmeškání lhůt

82quater.l [Beze změn]

82quater.2 Nedostupnost elektronických komunikačních prostředků v úřadě

a) Jakýkoli národní úřad nebo mezivládní organizace může stanovit, že pokud lhůta stanovená v Prováděcím předpisu pro provedení úkonu před tímto úřadem nebo organizací není dodržena z důvodu nedostupnosti některého z povolených elektronických komunikačních prostředků v tomto úřadu nebo organizaci, zmeškání této lhůty se promine za předpokladu, že k provedení úkonu došlo následující pracovní den, kdy byly uvedené elektronické komunikační prostředky k dispozici. Dotyčný úřad nebo organizace zveřejní informace o jakékoli takové nedostupnosti, včetně doby nedostupnosti, a uvědomí o tom Mezinárodní úřad.

b) Prominutí zmeškání lhůty podle písmene a) nemusí být bráno v úvahu určeným nebo zvoleným úřadem, před kterým přihlašovatel v době zveřejnění informací uvedených v odstavci a) již provedl úkony stanovené v článcích 22 nebo 39.

Pravidlo 94

Přístup ke spisům

94.1 Přístup ke spisům uchovávaným Mezinárodním úřadem (a) a (b) [Beze změn]

(c) Mezinárodní úřad dodá, pokud to požaduje zvolený úřad, avšak nikoliv před vyhotovením zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu, jménem tohoto úřadu kopie podle odstavce (b) jakéhokoli dokumentu předaného mu podle pravidla 71.1(a) nebo (b) orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum. Mezinárodní úřad ihned zveřejní podrobnosti takové žádosti ve Věstníku.

(d) až (g) [Beze změn]

94.1bis až 94.3 [Beze změn]

Pravidlo 96

Sazebník poplatků, přijetí a převod poplatků

96.1 [Beze změn]

96.2 Oznámení o přijetí poplatků, převod poplatků

a) Pro účely tohoto pravidla se „úřadem” rozumí přijímací úřad (včetně Mezinárodního úřadu jednajícího jako přijímací úřad), orgán pro mezinárodní rešerši, orgán určený pro doplňkovou mezinárodní rešerši, orgán pro mezinárodní předběžný průzkum nebo Mezinárodní úřad.

(b) Je-li v souladu s tímto Prováděcím předpisem nebo s Administrativní směrnicí poplatek vybírán jedním úřadem („inkasní úřad”) ve prospěch jiného úřadu („úřad příjemce"), inkasní úřad neprodleně oznámí přijetí každého takového poplatku v souladu s Administrativní směrnicí. Po obdržení oznámení postupuje obmyšlený úřad, jako by obdržel poplatek v den, kdy jej obdržel inkasní úřad.

c) Inkasní úřad převede veškeré poplatky vybrané ve prospěch obmyšlného úřadu tomuto úřadu v souladu s Administrativní směrnicí.

Poznámky pod čarou

1) Smlouva o patentové spolupráci, přijatá ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněná v roce 1979 a 1984, byla vyhlášena pod č. 296/1991 Sb. Změny Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci byly vyhlášeny pod č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s., č. 41/2008 Sb. m. s., č. 88/2008 Sb. m. s., č. 52/2009 Sb. m. s., č. 53/2010 Sb. m. s., č. 60/2011 Sb. m. s., č. 63/2012 Sb. m. s., č. 101/2012 Sb. m. s., č. 34/2014 Sb. m. s., č. 37/2015 Sb. m. s., č. 29/2016 Sb. m. s., č. 34/2017 Sb. m. s., č. 35/2017 Sb. m. s., č. 27/2018 Sb. m. s. a č. 34/2019 Sb. m. s.

Přesunout nahoru