Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 21/2020 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení

Datum vyhlášení 05.06.2020
Uzavření smlouvy 25.03.2010
Platnost od 01.06.2020
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

21

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. března 2010 bylo v Praze podepsáno Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení1).

Správní ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 13 dne 1. června 2020.

České znění Správního ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ

K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY

MEZI

ČESKOU REPUBLIKOU

A

SYRSKOU ARABSKOU REPUBLIKOU

O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Podle článku 18 odst. 2 písm. a) Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsané v.....Prazedne 25.března 2010 (dále jen „Smlouva“), se příslušné úřady dohodly takto:

ČÁST I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Výrazy v tomto správním ujednání (dále jen „Ujednání“) se používají ve stejném smyslu jako ve Smlouvě.

Článek 2

Styčná místa

(1) Styčnými místy podle článku 18 odst. 2 písm. c) Smlouvy jsou určena:

A. v České republice:

Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 25

225 08 Praha 5

B. v Syrské arabské republice:

Všeobecná správa sociálního zabezpečení

ul. Por Said, P.O.Box 2684

Damašek

(2) Styčná místa usnadňují styk mezi institucemi smluvních států a plní povinnosti uvedené v tomto ujednám. Při provádění Smlouvy mohou komunikovat přímo mezi sebou, jakož i s dotčenými osobami nebo jejich zástupci. Při provádění Smlouvy si vzájemně pomáhají.

Článek 3

Formuláře a podrobné postupy

(1) Na základě tohoto ujednání dohodnou společně styčná místa obou smluvních států formuláře a podrobné postupy potřebné pro provádění Smlouvy.

(2) Instituce nebo styčná místa obou smluvních států mohou odmítnout přijmout žádost o dávku nebo jakoukoli jinou žádost nebo potvrzení, nebudou-li předloženy v dohodnuté formě.

ČÁST II

URČENÍ PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Článek 4

Potvrzení o používání právních předpisů a výjimky

(1) V případech uvedených v článcích 7 - 9 Smlouvy je časově omezený formulář uvádějící, že na zaměstnanou osobu se v rámci daného zaměstnání vztahují právní předpisy smluvního státu, vydán na žádost zaměstnavatele nebo, s ohledem na článek 9, na žádost osoby samostatně výdělečně činné, v dohodnuté formě:

- v České republice:

Českou správou sociálního zabezpečení a jejími organizačními složkami,

- v Syrské arabské republice:

Všeobecnou správou sociálního zabezpečení.

Vydaný formulář je předán osobě, které se žádost týká, a ověřená kopie výše uvedené instituci druhého smluvního státu.

(2) K dohodnutí výjimek podle článku 9 z ustanovení článků 7 a 8 Smlouvy jsou pověřeny následující instituce:

- v České republice:

Česká správa sociálního zabezpečení,

- v Syrské arabské republice:

Všeobecná správa sociálního zabezpečení.

(3) Zaměstnanec a zaměstnavatel předkládají společnou žádost o výjimku podle předchozího odstavce v písemné formě výše uvedené instituci smluvního státu, jehož právní předpisy mají být podle žádosti používány. Obdobně uplatňuje žádost osoba samostatně výdělečně činná.

Žádost o výjimku z používání právních předpisů státu zaměstnání u vyslaných pracovníků uvedených v článku 7 odst. 1 a 2 Smlouvy, kteří jsou již v tomto smluvním státě zaměstnáni a jejichž lhůta pro vyslání končí, se předkládá před koncem probíhající doby vyslání.

(4) Dohoda pověřených institucí smluvních států o výjimce se dokládá potvrzeným formulářem vystaveným a předaným podle odstavce 1 tohoto článku.

ČÁST III

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Článek 5

Formuláře o dobách pojištění

Formulář potvrzující doby pojištění nebo zaměstnání získané podle právních předpisů smluvního státu pro provádění článků 10 a 13 Smlouvy bude na žádost vydán

- v České republice:

Českou správou sociálního zabezpečení,

- v Syrské arabské republice:

Všeobecnou správou sociálního zabezpečení.

Kapitola 1

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Článek 6

Zaměstnání způsobující nemoc a výměna dokumentace

(1) Jestliže instituce smluvního státu zjistí, že osoba trpící nemocí z povolání vykonávala činnost zřejmě způsobující nemoc z povolání naposledy na území druhého smluvního státu, zašle o tom oznámení a veškerou související dokumentaci kompetentní instituci druhého smluvního státu.

(2) Instituce obou smluvních států si vzájemně poskytnou veškerou dostupnou dokumentaci, jež může být nezbytná pro nárok na dávky poskytované z důvodu nemocí z povolání nebo pracovního úrazu.

Článek 7

Zhoršení nemoci z povolání

Jestliže instituce smluvního státu poskytne dávku podle článku 11 písm. b) Smlouvy, oznámí tuto skutečnost kompetentní instituci druhého smluvního státu.

Kapitola 2

Důchody invalidní, starobní a pozůstalých

Článek 8

Sčítáni dob pojištění

Doby pojištění pro účely sčítání ve smyslu článku 13 Smlouvy budou vykazovány v rocích, měsících a dnech, s uvedením data počátku a ukončení jednotlivých dob pojištění.

Článek 9

Podáváni žádostí

Žádost o dávku se uplatňuje/podává v zásadě u kompetentní instituce v místě bydliště.

Článek 10

Vyřizováni žádostí

(1) Jestliže kompetentní instituce jednoho smluvního státu obdrží žádost osoby, která získala doby pojištění podle právních předpisů druhého nebo obou smluvních států, zašle tato instituce žádost prostřednictvím styčných míst kompetentní instituci druhého smluvního státu s uvedením data, kdy žádost obdržela.

Spolu s žádostí zašle též kompetentní instituci druhého smluvního státu:

- veškerou dostupnou dokumentaci, která může být pro kompetentní instituci druhého smluvního státu potřebná pro stanovení nároku na dávku,

- formulář, v němž uvede zejména doby pojištění získané podle právních předpisů prvního smluvního státu,

- a případně kopii svého rozhodnutí o dávce, pokud bylo učiněno.

(2) Kompetentní instituce druhého smluvního státu poté rozhodne o nároku žadatele a prostřednictvím styčných míst oznámí své rozhodnutí kompetentní instituci prvního smluvního státu.

Spolu s rozhodnutím též zašle, v případě potřeby nebo na žádost, kompetentní instituci prvního smluvního státu:

- veškerou dostupnou dokumentaci, která může být pro kompetentní instituci prvního smluvního státu potřebná pro stanovení nároku žadatele na dávku,

- formulář, v němž uvede zejména doby pojištění získané podle právních předpisů, které provádí.

(3) Osobní údaje o jednotlivcích obsažené v žádosti budou ověřeny kompetentními institucemi, které potvrdí, že informace jsou doloženy průkaznými dokumenty. Potvrzení těchto údajů na formuláři zbaví kompetentní instituce povinnosti zasílat originální dokumenty. Kompetentní instituce dohodnou druh informací, které budou tímto způsobem potvrzovány.

ČÁST IV

RŮZNÁ USTANOVENÍ

Článek 11

Výplata dávek

(1) Dávky se vyplácí přímo oprávněným osobám.

(2) Kompetentní instituce smluvních států neprovádí při výplatě peněžitých dávek podle Smlouvy žádné srážky na své administrativní výdaje.

Článek 12

Výměna statistických údajů

Kompetentní instituce smluvních států si budou vyměňovat roční statistické údaje o dávkách, které každá z nich přiznala a vyplatila na základě Smlouvy, Tyto statistiky budou zahrnovat údaje o počtu příjemců a celkové částce vyplacených dávek podle jednotlivých druhů.

ČÁST V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 13

Vstup v platnost

Toto ujednání vstoupí v platnost současně se Smlouvou a bude se platit po stejnou dobu.


Dáno v Praze dne 25. března 2010. ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, arabském a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo práce a sociálních věcí
České republiky
Petr Šimerka v. r.
ministr práce a sociálních věcí

Za Ministerstvo sociálních věcí a práce
Syrské arabské republiky
Diala Al-Haj Aref v. r.
ministryně sociálních věcí a práce

Poznámky pod čarou

1) Smlouva mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze dne 25. března 2010, byla vyhlášena pod č. 20/2020 Sb. m. s.

Přesunout nahoru