Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 12/2020 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci ve vojenském letectví

Datum vyhlášení 24.03.2020
Uzavření smlouvy 28.08.2019
Platnost od 16.02.2020
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. srpna 2019 byla ve Varšavě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci ve vojenském letectví.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dne 16. února 2020. Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbylo platnosti Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Polské republiky o spolupráci v oblasti zabezpečení letového provozu a výměny informací o letech vojenských letadel v prostoru státní hranice mezi Českou republikou a Polskou republikou, podepsané ve Vratislavi dne 28. května 1997.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

MEZI

VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

A

VLÁDOU POLSKÉ REPUBLIKY

O

SPOLUPRÁCI VE VOJENSKÉM LETECTVÍ

Vláda České republiky a vláda Polské republiky, dále jen „smluvní strany“,

berouce v úvahu:

Dohodu mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil, podepsanou dne 19. června 1951 v Londýně (dále jen „NATO SOFA“);

Úmluvu o mezinárodním civilním letectví, podepsanou dne 7. prosince 1944 v Chicagu (dále jen „Chicagská úmluva“);

Nařízení Komise (ES) č. 2150/2005 ze dne z 23. prosince 2005, kterým se stanoví společná pravidla pro pružné užívání vzdušného prostoru (dále jen „Nařízení Komise č. 2150/2005“);

Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností, podepsanou dne 7. prosince 2004 v Praze (dále jen „Dohoda o ochraně utajovaných skutečností“);

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Polské republiky o spolupráci ve vojenské oblasti, podepsané dne 13. dubna 1996 ve Vyškově,

Ujednám mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Polské republiky o spolupráci v oblasti topografie a geodézie, podepsané dne 25. dubna 1997 ve Varšavě (dále jen „Ujednání o spolupráci v oblasti topografie a geodézie“);

usilujíce o vzájemně výhodnou spolupráci při zajišťování vojenského letového provozu mezi Českou republikou a Polskou republikou,

se dohodly takto:

Článek 1

Účel Dohody

Účelem této Dohody je stanovit podmínky spolupráce v oblasti vojenského leteckého výcviku, cvičení, vojenské letecké přepravy a plnění úkolů souvisejících s integrovaným systémem protivzdušné a protiraketové obrany Organizace Severoatlantické smlouvy (dále jen „NATINAMDS“).

Článek 2

Vymezení pojmů

1. Pro účely této Dohody mají pojmy „letadlo“, „letecká nehoda“, „incident“, „letové provozní služby“, „řízení letového provozu“ a „stav nouze“ stejný význam jako v příloze 11 - „Letové provozní služby“ Chicagské úmluvy.

2. Pro účely této Dohody pojem:

a) „uspořádání vzdušného prostoru“ (Airspace Management - ASM) znamená funkci plánování s primárním cílem maximalizovat použití dostupného vzdušného prostoru s pružným časovým sdílením a s občasným rozdělením vzdušného prostoru mezi různé kategorie uživatelů vzdušného prostoru na základě krátkodobých potřeb;

b) „letové provozní služby“ (Air Traffic Services - ATS) znamená letovou informační službu, pohotovostní službu, letovou poradní službu a službu řízení letového provozu (oblastní službu řízení, přibližovací službu řízení nebo letištní službu řízení);

c) „stanoviště letových provozních služeb“ (Air Traffic Service Unit - ATSU) znamená stanoviště řízení letového provozu, letové informační středisko nebo ohlašovnu letových provozních služeb;

d) „přeshraniční prostor“ (Cross Border Area - CBA) znamená dohodnutý vzdušný prostor po obou stranách hranice států smluvních stran vytvořený pro účely vojenského leteckého výcviku a vojenských leteckých cvičení;

e) „vojenské letadlo“ znamená letadlo používané ozbrojenými silami České republiky nebo ozbrojenými silami Polské republiky;

f) „vojenský letový provoz“ znamená letový provoz vojenského letadla ve vzdušném prostoru nebo na území států smluvních stran, který zejména zahrnuje lety v rámci NATINAMDS, vojenský letecký výcvik, vojenská letecká cvičení a vojenskou leteckou přepravu;

g) „vojenský výcvikový prostor“ znamená geografickou oblast vymezenou v čase a prostoru k provádění výcviku vojenských jednotek ozbrojených sil České republiky nebo vojenských jednotek ozbrojených sil Polské republiky;

h) „vojenská letecká přeprava“ znamená přepravu osob a/nebo materiálu vojenským letadlem.

Článek 3

Odpovědné orgány

Odpovědnými orgány pro účely provádění této Dohody jsou:

a) za vládu Polské republiky - ministr národní obrany Polské republiky;

b) za vládu České republiky - Ministerstvo obrany České republiky.

Článek 4

Oblasti spolupráce

Smluvní strany spolupracují zejména v těchto oblastech:

a) lety vojenských letadel jedné smluvní strany prováděné ve vzdušném prostoru státu druhé smluvní strany;

b) úkoly související s ochranou vzdušného prostoru v rámci NATINAMDS podle platných standardních postupů NATO a související cvičení s vojsky;

c) vzájemné využívání stanovených vojenských letišť;

d) vzájemné využívání vojenských výcvikových prostorů a zařízení k výcviku a cvičením ozbrojených sil smluvních stran;

e) vojenská letecká přeprava;

f) společné užívání přeshraničního prostoru (CBA).

Článek 5

Povolení vojenského letového provozu

1. Vojenská letadla jedné smluvní strany mohou vstupovat do vzdušného prostoru státu druhé smluvní strany na základě diplomatického povolení vydaného v souladu s vnitrostátními právními předpisy druhé smluvní strany.

2. Lety vojenských letadel ve vzdušném prostoru státu druhé smluvní strany budou prováděny v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými jsou smluvní strany vázány, a podle vnitrostátních právních předpisů druhé smluvní strany.

3. Subjekt žádající o povolení letu vojenského letadla nad územím státu druhé smluvní strany je povinen předložit žádost o diplomatické povolení příslušnému orgánu této smluvní strany, a to v termínu a způsobem určeným národním orgánem oprávněným vydat takovéto povolení.

4. Letový plán vojenského letadla provádějícího let nad územím státu druhé smluvní strany musí být v souladu s vydaným diplomatickým povolením.

5. Ustanovení odstavce 1 až odstavce 4 tohoto článku se nepoužijí pro lety vojenských letadel, jež jsou upraveny mezinárodní smlouvou nebo vnitrostátními právními předpisy smluvních stran, které se vztahují k úkolům souvisejícím s ochranou vzdušného prostoru těchto stran nebo k plnění těchto úkolů během vojenského leteckého výcviku. Tato ustanovení budou prováděna v souladu se standardními operačními postupy vypracovanými oprávněnými vojenskými orgány.

6. Ve vzdušném prostoru státu druhé smluvní strany je zakázáno provádět lety vyzbrojených vojenských letadel (zejména raketami, bombami, kanónovou municí) nebo vojenských letadel vybavených prostředky umožňujícími provádět vzdušný průzkum a radioelektronický boj.

7. Ustanovení odstavce 6 tohoto článku se nepoužije v následujících případech:

a) lety prováděné vojenskými letadly při plnění úkolů souvisejících s NATINAMDS a nácviku plnění těchto úkolů;

b) lety prováděné vojenskými letadly při plnění úkolů nácviku bojových operací s užitím vlastního leteckého vybavení a výzbroje v rámci CBA a vojenských výcvikových prostorů druhé smluvní strany;

c) průzkumné lety prováděné vojenskými letadly vybavenými prostředky vzdušného průzkumu, které se uskutečňují v rámci jiných mezinárodních smluv, kterými jsou státy smluvních stran vázány;

d) v případě stavu nouze, jak je uvedeno v článku 7.

Článek 6

Letové provozní služby a uspořádání vzdušného prostoru

1. Smluvní strany poskytují letové provozní služby (ATS) a uspořádání letového provozu (ASM) v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.

2. Smluvní strany prostřednictvím svých příslušných orgánů stanoví pravidla pro plánování, aktivaci a deaktivaci CBA a pravidla pro vojenské lety a procedury poskytování ATS v rámci CBA.

3. V průběhu zřizování CBA budou smluvní strany uplatňovat postupy stanovené Nařízením Komise č. 2150/2005 a vnitrostátními právními předpisy smluvních stran.

4. Před zřízením CBA odpovědné orgány sjednají příslušné ujednání týkající se zřízení CBA s ohledem na odstavec 3 tohoto článku. Operační využití CBA bude prováděno v souladu se standardními operačními postupy vypracovanými příslušnými vojenskými orgány.

Článek 7

Stav nouze

1. V případě jakéhokoli stavu nouze budou smluvní strany postupovat v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu smluvní strany, na jehož území k takovéto události došlo, jakož i platnými mezinárodními pravidly.

2. Smluvní strany se budou bezodkladně informovat o jakémkoli stavu nouze.

Článek 8

Vyšetřování a vysvětlování leteckých nehod a vážných incidentů

Vyšetřování a vysvětlování leteckých nehod a vážných incidentů budou prováděna společně příslušnými orgány smluvních stran na základě ustanovení standardizačních dokumentů NATO o vyšetřování leteckých nehod a incidentů.

Článek 9

Výměna informací

1. Smluvní strany si na vyžádání navzájem předají informace o:

a) letištích;

b) aktuálním rozdělení vzdušného prostoru;

c) navigačních zařízeních;

d) stavu počasí s důrazem na výskyt nebezpečných meteorologických jevů;

e) událostech týkajících se bezpečnosti letů.

2. Pro zajištění totožnosti (pravosti a přesnosti) topografických informací si smluvní strany v souladu s Ujednáním o spolupráci v oblasti topografie a geodézie poskytnou příslušné mapy.

3. Všechny utajované informace vytvořené nebo vyměněné mezi smluvními stranami v rámci provádění této Dohody budou používány, ukládány, zpracovávány a chráněny v souladu s ustanoveními Dohody o ochraně utajovaných skutečností.

Článek 10

Dokumentace

1. Smluvní strany budou dokumentovat a uchovávat údaje o letech uskutečněných vojenským letadlem v souladu s ustanoveními této Dohody v písemné, zvukové, elektronické nebo jiné podobě nejméně po dobu 30 dní.

2. Na žádost jedné smluvní strany jí druhá smluvní strana poskytne dokumentaci podle odstavce 1 tohoto článku.

Článek 11

Vojenská letecká přeprava

1. Smluvní strany se budou navzájem informovat o dostupných prostředcích pro leteckou přepravu schopných přepravovat osoby a materiál. Jestliže jedna smluvní strana hodlá využít dostupné transportní prostředky druhé smluvní strany, předloží písemnou žádost o vojenskou leteckou přepravu. V žádosti bude specifikován účel letu, požadovaná letiště pro vzlet a přistání, datum a čas konání letu, počet přepravovaných osob, jakož i druh a množství přepravovaného materiálu.

2. Žádost o vojenskou leteckou přepravu bude předána:

a) hlavnímu veliteli ozbrojených sil Polské republiky;

b) náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky.

3. Smluvní strana, která obdrží žádost o vojenskou leteckou přepravu, oznámí bezodkladně druhé smluvní straně, zda a v jakém rozsahu může požadovanou vojenskou leteckou přepravu uskutečnit.

Článek 12

Vojenská cvičení, vojenský letecký výcvik a využívání vojenských výcvikových prostorů a zařízení

1. K plnění společných výcvikových úkolů Vzdušných sil České republiky a Vzdušných sil Polské republiky si smluvní strany umožní vzájemné využívání vojenských výcvikových prostorů a zařízení pro účely provádění vojenského leteckého výcviku a vojenských cvičení včetně bojových střeleb, a to v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran.

2. Vojenský letecký výcvik a vojenská letecká cvičení, včetně cvičných letů v rámci NATINAMDS provedených ve vzdušném prostoru států smluvních stran, se uskutečňují v souladu se standardními operačními postupy vypracovanými příslušnými vojenskými orgány.

Článek 13

Finanční ujednání

1. Odpovědné orgány smluvních stran si v souladu s účetními doklady vzájemně hradí služby a materiální zabezpečení poskytnuté podle této Dohody.

2. Do nákladů za vojenskou leteckou přepravu (podle článku 11) se započítávají zejména poplatky za použití letišť, za letové navigační služby a náklady vynaložené na zajištění provozu letadla a palubní podporu (např. cena spotřebovaného paliva), jakož i zabezpečení jeho posádky (např. strava, kapesné, ubytování). Pokud jsou během vojenské letecké přepravy přepravovány osoby a materiál obou smluvních stran současně, náklady související s uskutečněním této přepravy hradí odpovědné orgány smluvních stran poměrně v závislosti na podílu každé smluvní strany na přepravovaných osobách a množství materiálu.

3. Částku, která má být uhrazena za palivo, olej a maziva a další použitý materiál, budou odpovědné orgány smluvních stran platit podle skutečně vynaložených nákladů s přihlédnutím k příslušným ustanovením NATO SOFA. Daňová výjimka udělená na základě v článku XI NATO SOFA bude uplatňována v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran.

4. Letové navigační služby poskytované civilními poskytovateli letových navigačních služeb a civilními poskytovateli letištních služeb budou hrazeny podle podmínek, jimiž jsou tito poskytovatelé vázáni, a podle příslušných ustanovení práva Evropské unie, mezinárodního práva a vnitrostátních právních předpisů smluvních stran.

Článek 14

Řešení škod

1. Škody, na které se vztahuje NATO SOFA a z nich vyplývající finanční nároky, které vznikly v souvislosti s prováděním této Dohody, budou řešeny v souladu s příslušnými ustanoveními NATO SOFA.

2. Škody, na které se nevztahuje NATO SOFA a z nich vyplývající finanční nároky, které vznikly v souvislosti s prováděním této Dohody, budou řešeny podle vnitrostátních právních předpisů smluvní strany, na jejímž území škoda vznikla.

Článek 15

Řešení sporů

V případě sporu mezi smluvními stranami ohledně výkladu nebo provádění této Dohody budou smluvní strany urovnávat tento spor výhradně jednáním nebo konzultacemi.

Článek 16

Výměna zkušeností

Smluvní strany se budou pravidelně scházet, aby si vyměnily zkušenosti z provádění této Dohody s cílem systematicky zlepšovat vzájemnou spolupráci. Jednání se budou konat střídavě na území České republiky a Polské republiky.

Článek 17

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost třicátého (30.) dne ode dne doručení poslední diplomatické nóty, kterou se smluvní strany vzájemně informují o splnění vnitrostátních právních podmínek potřebných ke vstupu této Dohody v platnost.

2. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každá smluvní strana může tuto Dohodu písemně vypovědět. Výpověď vstoupí v platnost šest (6) měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

3. Tato Dohoda může být písemně změněna na základě vzájemného souhlasu obou smluvních stran. Změny vstoupí v platnost v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

4. Podrobnosti spolupráce mezi smluvními stranami podle této Dohody budou upraveny prováděcími ujednáními a realizačními dokumenty uzavřenými mezi odpovědnými orgány. Tato prováděcí ujednání a realizační dokumenty nebudou nedílnou součástí této Dohody.

5. Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbude platnosti Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Polské republiky o spolupráci v oblasti zabezpečení letového provozu a výměny informací o letech vojenských letadel v prostoru státní hranice mezi Českou republikou a Polskou republikou, podepsané ve Vratislavi dne 28. května 1997.


Dáno v Varšavě dne 28. srpna 2019 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, polském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti při výkladu této Dohody má přednost anglické znění.

Za vládu
České republiky
Lubomír Metnar v. r.
ministr obrany

Za vládu
Polské republiky
Mariusz Blaszczak v. r.
ministr národní obrany

Přesunout nahoru