Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 11/2020 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 12. prosince 2019 pozměňující pravidlo 103 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 14/19)

Datum vyhlášení 17.03.2020
Uzavření smlouvy 12.12.2019
Platnost od 01.04.2020
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

11

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. prosince 2019 bylo v Mnichově přijato Rozhodnutí správní rady ze dne 12. prosince 2019 pozměňující pravidlo 103 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 14/19)1).

Rozhodnutí vstupuje v platnost na základě svého článku 2 dne 1. dubna 2020 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Rozhodnutí a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY

ZE DNE 12. PROSINCE 2019

POZMĚŇUJÍCÍ PRAVIDLO 103

PROVÁDĚCÍHO PŘEDPISU

K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ

(CA/D 14/19)

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE,

s ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů (EPC), a zejména její článek 33 odst. 1(c),

na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu,

s ohledem na stanovisko Výboru pro patentové právo a Výboru pro rozpočet a finance,

ROZHODLA NÁSLEDOVNĚ:

ČLÁNEK 1

Pravidlo 103 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto:

„Pravidlo 103

Vrácení poplatku za stížnost

(1) Poplatek za stížnost se vrací v plné výši:

(a) v případě autoremedury nebo uzná-li stížnostní senát stížnost za oprávněnou, a to pokud je vrácení poplatku vzhledem k podstatné vadě v řízení spravedlivé, nebo

(b) v případě vzetí stížnosti zpět před podáním jejího odůvodnění a před uplynutím lhůty pro podání odůvodnění.

(2) Poplatek za stížnost se vrací ze 75 %, v případě, kdy je stížnost, v reakci na sdělení stížnostního senátu uvádějící svůj úmysl zahájit věcný průzkum stížnosti, vzata zpět do dvou měsíců od oznámení tohoto sdělení.

(3) Poplatek za stížnost se vrací z 50 %, v případě vzetí stížnosti zpět po uplynutí lhůty podle odstavce l(b), pokud ke zpětvzetí dojde:

(a) v případě, kdy bylo stanoveno datum ústního jednání, do jednoho měsíce od oznámení sdělení vydaného stížnostním senátem v rámci přípravy tohoto ústního jednání,

(b) v případě, kdy nebylo stanoveno datum ústního jednání, a stížnostní senát vydal sdělení vyzývající podatele stížnosti, aby předložil připomínky před uplynutím lhůty stanovené stížnostním senátem pro podání připomínek;

(c) před vydáním rozhodnutí ve všech ostatních případech.

(4) Poplatek za stížnost se vrací ze 25 %,

(a) v případě vzetí stížnosti zpět po uplynutí lhůty podle odst. 3(a), avšak před vyhlášením rozhodnutí při ústním jednání;

(b) v případě vzetí stížnosti zpět po uplynutí lhůty podle odst. 3(b), avšak před vydáním rozhodnutí;

(c) v případě vzetí žádosti o ústní jednání zpět do jednoho měsíce od oznámení sdělení vydaného stížnostním senátem v rámci přípravy ústního jednání a pod podmínkou, že ústní jednání neprobíhá.

(5) Poplatek za stížnost se vrací pouze na základě jednoho z výše uvedených ustanovení. Pokud pro vrácení platí více než jedna výše procenta z poplatku, vrátí se vyšší procento z poplatku.

(6) Útvar, proti jehož rozhodnutí je stížnost podána, nařídí vrácení poplatku, pokud zreviduje své rozhodnutí a dojde k závěru, že je toto vrácení vzhledem k podstatné vadě v řízení spravedlivé. V ostatních případech o vracení poplatků rozhoduje stížnostní senát.“

ČLÁNEK 2

1. Pravidlo 103 Úmluvy o udělování evropských patentů pozměněné článkem 1 tohoto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. dubna 2020.

2. Pravidlo 103 Úmluvy o udělování evropských patentů pozměněné článkem 1 tohoto rozhodnutí se použije na stížnosti, které jsou k uvedenému dni vstupu v platnost dosud v řízení, a na stížnosti podané po tomto dni.


V Mnichově, dne 12. prosince 2019

Za správní radu
Předseda
Josef KRATOCHVÍL

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o udělování evropských patentů byla přijata v Mnichově dne 5. října 1973 a ve znění platném k 13. prosinci 2007 byla vyhlášena pod č. 86/2007 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady měnící Prováděcí předpis k Úmluvě ze dne 6. března 2008 a 21. října 2008 byla vyhlášena pod č. 10/2009 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 25. března 2009 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 2/09 a CA/D 3/09) a Rozhodnutí správní rady pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě ze dne 27. října 2009 (CA/D 20/09) byla vyhlášena pod č. 39/2010 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 28. října 2009 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 18/09) a Rozhodnutí správní rady ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 16/10) byla vyhlášena pod č. 102/2010 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 12/10) bylo vyhlášeno pod č. 40/2011 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě a Poplatkový řád (CA/D 2/10) bylo vyhlášeno pod č. 39/2012 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 27. června 2012 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 7/12) bylo vyhlášeno pod č. 30/2013 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 16. října 2013 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 15/13) bylo vyhlášeno pod č. 24/2014 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 13. prosince 2013 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 16/13) bylo vyhlášeno pod č. 25/2014 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 13. prosince 2013 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě a Poplatkový řád (CA/D 19/ /13) bylo vyhlášeno pod č. 26/2014 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 16. října 2013 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 17/13) bylo vyhlášeno pod č. 63/2014 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 15. října 2014 pozměňující pravidla 2, 124, 125, 126, 127, 129, 133 a 134 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/14) bylo vyhlášeno pod č. 24/2015 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 14. října 2015 pozměňující pravidlo 82 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 9/15) bylo vyhlášeno pod č. 19/2016 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 14. října 2015 pozměňující pravidlo 147 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 10/15) bylo vyhlášeno pod č. 58/2016 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 30. června 2016 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/16) bylo vyhlášeno pod č. 7/2017 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 14. prosince 2016 pozměňující pravidla 51 a 162 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 17/16) bylo vyhlášeno pod č. 8/2017 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 29. června 2017 pozměňující pravidla 27 a 28 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/17) bylo vyhlášeno pod č. 48/2017 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 28. června 2017 pozměňující pravidla 32 a 33 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 3/17) bylo vyhlášeno pod č. 57/2017 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 13. prosince 2017 pozměňující pravidlo 51 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 13/17) bylo vyhlášeno pod č. 16/2018 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 28. června 2018 pozměňující pravidlo 154 odst. 1 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů a článek 4 Disciplinárního řádu kvalifikovaných zástupců (CA/D 6/18) bylo vyhlášeno pod č. 53/2018 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 28. března 2019 pozměňující pravidlo 126 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 2/19) bylo vyhlášeno pod č. 51/2019 Sb. m. s.

Přesunout nahoru