Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 9/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Datum vyhlášení 28.02.2019
Uzavření smlouvy 30.01.2014
Platnost od 07.12.2018
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. ledna 2014 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 20 odst. 1 dne 7. prosince 2018.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky

o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Vláda České republiky a vláda Arménské republiky (dále jen „Strany“),

s úmyslem přispět k rozvoji vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Arménskou republikou,

znepokojeny nadnárodním šířením organizované trestné činnosti, zejména zvyšujícím se zneužíváním omamných a psychotropních látek a růstem mezinárodního obchodu s nimi, jakož i obchodováním s lidmi,

přesvědčeny, že spolupráce v oblasti boje proti jakékoliv formě organizovaného zločinu a terorizmu a dalším druhům trestné činnosti nebo při účinném předcházení této trestné Činnosti má zásadní význam,

vědomy si závažnosti nárůstu nelegálního přistěhovalectví a s tím souvisejících bezpečnostních rizik,

řídíce se mezinárodním právem a právními předpisy svých států,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Účelem této dohody je prohloubení a posílení policejní spolupráce při prevenci a odhalování trestných činů a při zjišťování jejich pachatelů, zejména prostřednictvím výměny strategických a operativních informací a přímých kontaktů mezi příslušnými orgány na všech náležitých úrovních. Tato dohoda nezahrnuje poskytování právní pomoci ve věcech trestních, které je upraveno zvláštní mezinárodní smlouvou, jíž jsou státy Stran vázány.

(2) Spolupráce podle této dohody probíhá v souladu s právními předpisy států Stran, jakož i mezinárodními smlouvami, jimiž jsou státy Stran vázány.

Článek 2

Spolupráce podle této dohody se vztahuje na všechny formy trestné činnosti, zejména na:

a) organizovanou trestnou činnost;

b) terorizmus a jeho financování;

c) trestnou činnost proti životu a zdraví;

d) obchodování s lidmi, kuplířství, nezákonné obchodování s lidskými orgány a tkáněmi;

e) sexuální zneužívání dětí a dětskou pornografii;

f) trestnou činnost související s nelegálním přistěhovalectvím;

g) nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami ve smyslu Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z 20. prosince 1988;

h) počítačovou kriminalitu;

i) nezákonnou výrobu, opatřování, držení, dovoz, vývoz, průvoz a obchodování se zbraněmi, střelivem a výbušninami, chemickými, biologickými, radioaktivními a jadernými materiály, se zbožím a technologiemi strategického významu, jakož i s jinými vysoce nebezpečnými látkami;

j) padělání a pozměňování peněz, známek a cenných papírů, prostředků bezhotovostního platebního styku a úředních dokladů, zejména cestovních dokladů, jejich distribuci a používání;

k) legalizaci výnosů z trestné činnosti a hospodářskou trestnou činnost;

l) korupci;

m) trestnou činnost, jejímž předmětem jsou díla kulturní a historické hodnoty;

n) trestnou činnost týkající se motorových vozidel;

o) trestnou činnost proti duševnímu vlastnictví;

p) trestnou činnost proti životnímu prostředí.

Článek 3

Příslušné orgány Stran si poskytují vzájemnou pomoc výměnou osobních a jiných údajů a dokumentů, týkajících se zejména:

a) trestných činů, včetně údajů o osobách podezřelých nebo účastnících se páchání trestné činnosti, propojení pachatelů, organizaci skupin páchajících trestnou činnost a jejich struktuře, typickém chování jednotlivých pachatelů a skupin, porušení trestně právních předpisů a přijatých opatření;

b) plánovaných trestných činů, včetně teroristických činů směřujících proti zájmům Stran;

c) prevence a boje s nelegálním přistěhovalectvím;

d) předmětů, jimiž byly trestné činy spáchány nebo z trestné činnosti pocházejí; a zároveň si poskytují vzorky těchto předmětů;

e) plánovaných speciálních akcí a operací, které mohou zajímat druhou Stranu;

f) poznatků vzešlých z činnosti příslušných orgánů, zejména o nových formách trestné činnosti; zároveň si poskytují koncepční a analytické materiály a odbornou literaturu;

g) výsledků kriminalistického a kriminologického výzkumu, vyšetřovací praxe, pracovních metod a prostředků;

h) právních a vnitřních předpisů vztahujících se k předmětu této dohody a jakýchkoli změn v těchto předpisech.

Článek 4

Příslušné orgány Stran v případě potřeby koordinují své činnosti a poskytují si pomoc zejména:

a) při pátrání po osobách podezřelých ze spáchání trestného činu, jakož i po osobách, které se vyhýbají trestnímu stíhání nebo výkonu trestu;

b) při pátrání po pohřešovaných osobách, včetně provádění úkonů souvisejících s identifikací osob nebo tělesných ostatků;

c) při pátrání po věcech, včetně realizace opatření za účelem nalezení a zajištění výnosů z trestné činnosti;

d) při přípravě a organizačním zajištění realizace speciálních vyšetřovacích technik jako například kontrolovaných zásilek, sledování a nasazení agentů a předstíraných převodů;

e) při zajišťování bezpečnosti na palubách letadel;

f) při plánování a realizaci společných programů prevence kriminality.

Článek 5

(1) Za účelem podpory druhé Strany či koordinace činností v konkrétních případech trestné činnosti příslušné orgány Stran v případě potřeby vysílají k příslušným orgánům druhé Strany konzultanty nebo vytvářejí smíšené analytické a jiné pracovní týmy.

(2) Pracovníci příslušných orgánů jedné Strany působí na území státu druhé Strany v poradní a podpůrné funkci. V rámci výkonu své poradní a podpůrné funkce dodržují pokyny vydané příslušnými orgány Strany, na území jejíhož státu jsou vysláni.

Článek 6

(1) Příslušné orgány Stran mohou uzavřít zvláštní dohody týkající se časově omezeného nebo neomezeného přidělení policejních styčných důstojníků jedné Strany k příslušným orgánům druhé Strany za účelem zlepšení a urychlení spolupráce.

(2) Styční důstojníci působí na území státu druhé Strany v podpůrné a poradní funkci, poskytují pomoc při navazování kontaktů a podílejí se na organizaci pracovních setkání. Plní své úkoly v souladu s pokyny udělenými jim vysílající Stranou.

(3) Styční důstojníci jedné Strany vyslaní do třetího státu mohou po vzájemné dohodě Stran a za předpokladu písemného souhlasu třetího státu zastupovat i zájmy státu druhé Strany.

Článek 7

Strany spolupracují v oblasti výcviku a vzdělávání a tato spolupráce zahrnuje zejména:

a) účast pracovníků státu jedné Strany na výcvikových kurzech druhé Strany;

b) pořádání společných seminářů, cvičení a výcvikových kurzů;

c) výcvik specialistů;

d) výměnu expertů, jakož i výcvikových koncepcí a programů;

e) účast pozorovatelů na cvičeních.

Článek 8

(1) Příslušné orgány Stran si poskytují informace a jiné formy pomoci podle této dohody na základě písemné žádosti. Takováto žádost může být podána v případě potřeby prostřednictvím elektronických nebo jiných prostředků komunikace, pokud je to přípustné vzhledem k obsahu žádosti. V naléhavých případech lze žádost podat i ústně s následným bezodkladným písemným potvrzením.

(2) Příslušné orgány žádané Strany odpoví na žádost uvedenou v odstavci 1 co nejdříve. Příslušné orgány žádané Strany mohou požadovat další informace, je-li to nezbytné pro vyhovění žádosti. Jestliže orgán, který obdržel žádost o pomoc, není orgánem příslušným k vyřízení této žádosti, předá žádost orgánu příslušnému k jejímu vyřízení.

(3) Příslušné orgány Stran si navzájem v jednotlivých případech sdělují informace i bez žádosti, pokud se na základě zjištěných skutečností domnívají, že tyto informace mohou druhé Straně pomoci při odvracení konkrétních nebezpečí pro veřejný pořádek nebo bezpečnost nebo při předcházení a odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů.

(4) Každá ze Stran může žádost o pomoc zcela nebo zčásti odmítnout, má-li za to, že by vyhovění žádosti mohlo ohrozit svrchovanost, bezpečnost nebo jiný důležitý zájem jejího státu nebo pokud by to bylo v rozporu s právním řádem nebo s mezinárodními závazky jejího státu. Pro vyhovění žádosti může žádaná Strana stanovit podmínky, kterými je žádající Strana vázána.

(5) V případě odmítnutí žádosti nebo v případě jejího částečného vyhovění se o této skutečnosti Strany neprodleně písemně informují.

(6) Při provádění ustanovení této dohody používají příslušné orgány Stran anglický jazyk, pokud není dohodnuto jinak.

Článek 9

(1) V rámci spolupráce podle Článku 4 písm. e) této dohody může každá Strana nasadit do letadla, které je registrováno v jejím státě, své ozbrojené policisty, kteří mají za úkol zajišťovat bezpečnost na palubě letadla (dále jen „bezpečnostní doprovod letadla“). Nasazení bezpečnostního doprovodu letadla se uskutečňuje v souladu s Úmluvou o mezinárodním civilním letectví ze 7. prosince 1944 a jejími přílohami, zejména Přílohou 17, jakož i s ostatními dokumenty k její realizaci a při zohlednění oprávnění velitele letadla podle Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla z 14. září 1963, jakož i v souladu s ostatními mezinárodními závazky států Stran.

(2) Příslušné orgány Stran se informují o nasazení bezpečnostního doprovodu letadla. Příslušníci bezpečnostního doprovodu letadla mohou na území státu druhé Strany nosit zbraně v rozsahu nezbytném pro zajištění bezpečnosti letadla.

(3) Způsob a podmínky nasazení bezpečnostních doprovodů letadel mohou příslušné orgány Stran upravit zvláštním ujednáním.

Článek 10

Pro předávání osobních údajů (dále jen „údaje“) a nakládání s předanými údaji platí následující ustanovení:

a) Přijímající Strana může údaje použít pouze pro účely boje s trestnou činností a ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti a za podmínek stanovených předávající Stranou; k jiným účelům lze údaje použít pouze s předchozím písemným souhlasem předávající Strany a v souladu s právními předpisy států obou Stran.

b) Citlivé údaje, jak jsou definovány v článku 6 Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat z 28. ledna 1981, mohou být předávány pouze v nezbytně nutných případech.

c) Přijímající Strana na žádost předávající Strany podá informace o použití předaných údajů a o výsledcích dosažených jejich pomocí.

d) Předávající Strana zajistí správnost předávaných údajů, jakož i dbá na to, zda je jejich předání nezbytné a přiměřené zamýšlenému účelu. Přitom je nezbytné respektovat právní předpisy států Stran, které mohou předávám údajů omezovat. Bude-li dodatečně zjištěno, že byly předány nesprávné údaje nebo údaje, které neměly být předány, je nutno o tom okamžitě uvědomit přijímající Stranu. Ta musí nesprávné údaje opravit a údaje, které neměly být předány, zlikvidovat.

e) Každá osoba má právo obdržet od orgánu odpovídajícího za zpracování údajů na žádost informace o údajích, které se jí týkají, předaných nebo zpracovávaných podle této dohody, jakož i právo na opravu nesprávných údajů nebo likvidaci údajů zpracovávaných protiprávně. Poskytnutí takovýchto informací lze odmítnout pouze v případech stanovených právními předpisy států Stran. Orgán, který vyřizuje žádost o poskytnutí informací, poskytne tyto informace pouze po předchozím písemném souhlasu druhé Strany.

f) Předávající Strana může při předávání údajů stanovit druhé Straně časovou lhůtu pro jejich likvidaci v souladu s právními předpisy svého státu. Bez ohledu na tuto časovou lhůtu musejí být údaje zlikvidovány, jakmile přestanou být potřebné. V případě ukončení platnosti této dohody, aniž by byla nahrazena novou mezinárodní smlouvou či jinou úpravou závaznou pro státy Stran, musí být veškeré údaje přijaté na jejím základě zlikvidovány.

g) Strany vedou evidenci předání, přebírání a likvidace údajů. Evidence obsahuje zejména informace o účelu předání, rozsahu údajů, zúčastněných orgánech a důvodech likvidace.

h) Strany jsou povinny účinně chránit předané údaje proti náhodnému nebo neoprávněnému přístupu, ztrátě, proti náhodné nebo neoprávněné změně, proti náhodnému nebo neoprávněnému předávání či proti náhodnému nebo neoprávněnému zveřejňování.

i) Strany spolupracují při ochraně předávaných údajů, zejména se vzájemně informují o možnostech osob domáhat se ochrany svých práv podle písm. e).

Článek 11

(1) Není-li sjednána zvláštní mezinárodní smlouva upravující výměnu utajovaných informací, utajované informace jsou na základě této dohody předávány v souladu s právními předpisy států Stran s tím, že:

a) Informacím podléhajícím podle právních předpisů státu předávající Strany utajení, jsou-li jako takové označeny, je přijímající Stranou poskytována rovnocenná ochrana jako informacím podléhajícím odpovídajícímu stupni utajení podle právních předpisů jejího státu v souladu s tabulkou ekvivalence stupňů utajení uvedenou v příloze k této dohodě. Příloha tvoří nedílnou součást této dohody.

b) Předávající Strana neprodleně písemně oznámí přijímající Straně změnu nebo zrušení stupně utajení předané utajované informace. Přijímající Strana v souladu s tímto oznámením provede změnu nebo zrušení stupně utajení.

c) Předané utajované informace lze používat jen pro účel, pro který byly předány, a mohou být zpřístupněny pouze osobám, pro jejichž činnost je znalost těchto informací nutná a které jsou k tomu oprávněny na základě právních předpisů příslušného státu.

d) Předané utajované informace mohou být jiným orgánům než příslušným orgánům Stran podle článku 14 zpřístupněny pouze s písemným souhlasem předávající Strany.

e) Jakékoliv porušení právních předpisů státu přijímající Strany týkající se ochrany předané utajované informace bude neprodleně oznámeno předávající Straně, včetně informací o okolnostech porušení právních předpisů, jeho důsledcích a o opatřeních přijatých za účelem omezení těchto důsledků a zamezení takovémuto porušování právních předpisů v budoucnosti.

(2) Utajované informace mohou být předávány přímo mezi kontaktními místy, které si Strany oznámí diplomatickou cestou.

Článek 12

(1) Poskytování informací a dokumentů předaných v rámci spolupráce podle této dohody třetím státům a mezinárodním organizacím je možně pouze s písemným souhlasem předávající Strany.

(2) Pokud Strany v konkrétním případě nesdělí opak, mohou sdílet informace potřebné pro účely ochrany hranic a vízové politiky, předané v rámci spolupráce podle této dohody, se třetími státy, které jsou členy integračního uskupení charakterizovaného odstraněním kontrol na společných státních hranicích, prostřednictvím informačních systémů zřízených na základě právních předpisů, závazných pro stát této strany z důvodu jeho členství v takovém integračním uskupení.

Článek 13

Pokud se příslušné orgány Stran předem nedohodnou jinak, náklady spojené s realizací všech forem spolupráce podle této dohody nese Strana, která pomoc poskytuje s tím, že Strany budou dbát na vzájemnou vyváženost a reciprocitu nákladů.

Článek 14

(1) Strany si do třiceti dnů ode dne vstupu této dohody v platnost sdělí příslušné orgány k provádění této dohody, které v rámci svých kompetencí přímo a operativně spolupracují. Zároveň si oznámí adresy a jiné kontaktní údaje příslušných orgánů.

(2) Příslušné orgány Stran se vzájemně neprodleně informují o jakýchkoli změnách svých adres a jiných kontaktních údajů.

Článek 15

Příslušné orgány Stran mohou v případě potřeby na základě této dohody uzavírat prováděcí ujednání.

Článek 16

Případné spory týkající se výkladu nebo provádění ustanovení této dohody budou řešeny jednáními mezi příslušnými orgány Stran. Nepodaří-li se vyřešit spory tímto způsobem, budou dále řešeny diplomatickou cestou.

Článek 17

Touto dohodou nejsou dotčeny závazky Stran vyplývající z jiných dvoustranných nebo mnohostranných mezinárodních smluv, jimiž jsou státy Stran vázány.

Článek 18

Každá Strana může dočasně zcela nebo zčásti pozastavit provádění této dohody, jestliže to vyžaduje zajištění bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo zdraví osob. Přijetí nebo odvolání takového opatření si Strany neprodleně sdělí diplomatickou cestou. Pozastavení provádění této dohody a jeho odvolání nabývá účinnosti uplynutím patnácti dnů od doručení takového sdělení druhé Straně.

Článek 19

Strany mohou dohodnout změny a doplnění této dohody formou protokolu, který se stane nedílnou součástí této dohody a vstoupí v platnost v souladu s procedurou stanovenou v článku 20 odst. 1.

Článek 20

(1) Tato dohoda vstoupí v platnost šedesát dnů ode dne doručení pozdějšího z oznámení Stran diplomatickou cestou, kterým si Strany oznámí dokončení postupů vyžadovaných právními předpisy států Stran pro vstup dohody v platnost. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou.

(2) Každá ze Stran může tuto dohodu písemně vypovědět. Platnost dohody skončí šest měsíců ode dne doručení písemné výpovědi druhé Straně.


Dáno v Praze dne 30. ledna 2014 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém, arménském a anglickém. V případě rozdílností ve výkladu ustanovení této dohody je rozhodující anglické znění.

Za vládu
České republiky
Milan Chovanec v. r.
ministr vnitra

Za vládu
Arménské republiky
Edward Nalbandian v. r.
ministr zahraničních věcí


Příloha

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Strany v souladu s článkem 11 odst. 1 písm. a) Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a s přihlédnutím k právním předpisům svých států stanoví, že pro potřeby této dohody jsou srovnatelné následující stupně utajení:

VYHRAZENÉ/RESTRICTED
nebo DŮVĚRNÉ/CONFIDENTIAL
-ԳԱՂՏՆԻ/SECRET
TAJNÉ/SECRET
nebo PŘÍSNĚ TAJNÉ/TOP SECRET
-ՀՈԻՅԺ ԳԱՂՏՆԻ/TOP SECRET

Pokud česká strana obdrží od arménské strany informace stupně utajení ԳԱՂՏՆԻ/SECRET, na české straně jsou vždy považovány za DŮVĚRNÉ/CONFIDENTIAL. Pokud česká strana obdrží od arménské strany informace stupně utajení ՀՈԻՅԺ ԳԱՂՏՆԻ/TOP SECRET, na české straně jsou vždy považovány za PŘÍSNĚ TAJNÉ/TOP SECRET.

Přesunout nahoru