Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 8/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Datum vyhlášení 15.02.2019
Uzavření smlouvy 07.06.2017
Platnost od 12.02.2019
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

8

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. června 2017 byla v Hanoji podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 12. února 2019.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SMLOUVA

mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Vláda České republiky a vláda Vietnamské socialistické republiky (dále jen „smluvní strany“),

znepokojeny nadnárodním šířením trestné činnosti, zejména zvyšujícím se zneužíváním omamných a psychotropních látek a růstem mezinárodního obchodu s nimi,

přesvědčeny, že spolupráce v oblasti boje proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům trestné činnosti nebo při jejich prevenci má zásadní význam,

vědomy si závažnosti nárůstu nelegální migrace a s tím souvisejících bezpečnostních rizik,

vedeny přáním účinně rozvíjet spolupráci na bilaterální úrovni,

na základě vzájemného respektování nezávislosti, svrchovanosti, územní celistvosti, nezasahování do vnitřních záležitostí, rovnosti a oboustranné výhodnosti,

v souladu s mezinárodními závazky a právními předpisy svých států,

se dohodly takto:

Článek 1

Rozsah spolupráce

(1) Smluvní strany v souladu s právními předpisy a mezinárodními závazky svých států spolupracují při prevenci a odhalování trestných činů a při zjišťování pachatelů s důrazem na boj proti organizovanému zločinu.

(2) Spolupráce podle odstavce 1 tohoto článku se uskutečňuje zejména v boji proti:

a) trestné činnosti směřující proti životu a zdraví,

b) terorizmu a jeho financování,

c) obchodování s lidmi, kuplířství, nezákonnému obchodování s lidskými orgány a tkáněmi,

d) sexuálnímu zneužívání dětí a dětské pornografii,

e) projevům extremismu, rasové nesnášenlivosti a xenofobie,

f) nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami podle úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (Vídeň, 20. prosinec 1988),

g) nezákonné výrobě, opatřování, držení, dovozu, vývozu, průvozu a obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami, chemickým, biologickým, radioaktivním a jaderným materiálem, se zbožím a technologiemi strategického významu a s vojenským materiálem, jakož i s jinými vysoce nebezpečnými látkami, včetně nebezpečných odpadů,

h) výrobě, držení, přepravě a uvádění do oběhu padělaných peněz, jiných platebních prostředků, cenných papírů, úředních dokladů, zejména cestovních dokladů, jejich distribuci a používání,

i) nezákonným finančním operacím, legalizaci výnosů z trestné činnosti,

j) korupci a závažné hospodářské trestné činnosti,

k) trestné činnosti, jejímž předmětem jsou díla kulturní a historické hodnoty,

l) krádežím,

m) trestným činům proti duševnímu vlastnictví,

n) počítačové kriminalitě.

(3) Smluvní strany v souladu s právními předpisy a mezinárodními závazky svých států spolupracují rovněž v boji proti nelegální migraci.

(4) Smluvní strany spolupracují rovněž při přípravě k boji s trestnou činností ve smyslu odstavců 1 a 3 tohoto článku.

(5) Spolupráce podle této smlouvy nezahrnuje poskytování právní pomoci ve věcech trestních, která náleží do působnosti justičních orgánů.

Článek 2

Formy spolupráce

V rámci spolupráce podle této smlouvy smluvní strany zejména:

a) sdělují si poznatky a údaje o trestných činech, o osobách podezřelých nebo účastnících se páchání trestné činnosti, propojení pachatelů, informace o organizaci skupin páchajících trestnou činnost a jejich struktuře, typickém chování pachatelů a skupin, o porušení trestně právních předpisů a o přijatých opatřeních,

b) předávají si informace o plánovaných teroristických činech směřujících proti zájmům smluvních stran a o teroristických skupinách, jejichž členové plánují, páchají nebo již spáchali trestné činy na území států smluvních stran,

c) spolupracují při pátrání po osobách podezřelých ze spáchání trestné činnosti, jakož i po osobách, které se vyhýbají trestní odpovědnosti nebo výkonu trestu,

d) spolupracují při pátrání po pohřešovaných osobách, včetně provádění úkonů souvisejících s identifikací osob nebo tělesných ostatků,

e) spolupracují při vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti a prostředků určených k financování terorizmu,

f) spolupracují při pátrání po věcech,

g) spolupracují při sledování zásilek v zájmu objasnění trestného činu nebo odhalení všech jeho pachatelů,

h) poskytují si osobní, technickou a organizační pomoc při prevenci, odhalování trestných činů a zjišťování pachatelů,

i) v případě potřeby uskutečňují pracovní setkání týkající se konkrétních vyšetřovaných případů trestné činnosti za účelem přípravy a koordinace opaứení,

j) vyměňují si informace o výsledcích kriminalistického a kriminologického výzkumu, o vyšetřovací praxi, pracovních metodách a prostředcích,

k) vyměňují si informace o metodách a nových formách páchání trestné činnosti přesahující hranice států smluvních stran,

l) poskytují si informace o předmětech, jimiž byly trestné činy spáchány nebo z trestné činnosti pocházejí, nebo jejich vzorky,

m) vyměňují si informace a spolupracují v oblasti boje s nelegální migrací,

n) vyměňují si právní předpisy, analytické a koncepční materiály a odbornou literaturu,

o) spolupracují v oblasti vzdělávání, dalšího vzdělávání a výcviku policistů a vzájemně vysílají odborníky s cílem prohlubovat jejich odborné znalosti, podporovat výměnu zkušeností a seznamovat se s prostředky a metodami boje proti trestné činnosti.

Článek 3

Příslušné orgány

(1) Orgány příslušnými ke spolupráci podle této smlouvy (dále jen „příslušné orgány“) jsou v rámci svých kompetencí:

v České republice

- Ministerstvo vnitra,

- Policejní prezidium České republiky,

- Generální inspekce bezpečnostních sborů,

- Celní správa České republiky;

ve Vietnamské socialistické republice

- Ministerstvo pro veřejnou bezpečnost.

(2) Smluvní strany si nejpozději ke dni vstupu této smlouvy v platnost vzájemně sdělí adresy, telefonní a faxová čísla a jiné spojení příslušných orgánů a jejich útvarů. Příslušné orgány se budou neprodleně informovat o veškerých změnách v těchto údajích.

(3) Smluvní strany se budou neprodlené informovat o veškerých změnách v kompetencích a názvech příslušných orgánů.

Článek 4

Žádosti o spolupráci

(1) Pomoc na základě této smlouvy se poskytuje na žádost, žádost o poskytnutí informace, prostředků, vzorků, přijetí opatření nebo jinou formu pomoci podle této smlouvy se podává písemně, příp. faxem nebo elektronickou poštou prostřednictvím příslušných orgánů, v naléhavých případech lze žádost podat i ústně s následným bezodkladným písemným potvrzením, příp. potvrzením faxem nebo elektronickou poštou.

(2) Žádost podle odstavce 1 tohoto článku vyřídí příslušný orgán žádané smluvní strany bez zbytečného odkladu. Příslušný orgán žádané smluvní strany si může vyžádat doplňující informace, je-li to nutné k vyřízení žádosti.

(3) Příslušné orgány smluvních stran si v jednotlivých případech navzájem sdělují bez žádosti informace, pokud se domnívají, že jsou pro druhou smluvní stranu potřebné pro prevenci a odhalování trestných činů nebo pro zjišťování pachatelů.

Článek 5

Odmítnutí žádosti

(1) Každá smluvní strana může žádost o poskytnutí pomoci nebo jinou formu spolupráce podle této smlouvy zcela nebo zčásti odmítnout, má-li za to, že by vyhovění žádosti mohlo ohrozit svrchovanost, bezpečnost nebo jiný důležitý zájem jejího státu nebo pokud by to bylo v rozporu s právními předpisy nebo s mezinárodními závazky jejího státu.

(2) V případě, že je žádost zcela nebo zčásti odmítnuta, smluvní strany se o této skutečnosti a důvodech odmítnutí neprodleně písemně informují.

(3) Pro vyhovění žádosti mohou smluvní strany stanovit podmínky, které jsou pro druhou smluvní stranu závazné.

Článek 6

Jazyk

Při provádění této smlouvy používají příslušné orgány smluvních stran anglický jazyk, pokud není dohodnuto jinak.

Článek 7

Styční důstojníci

(1) Každá smluvní strana může po dohodě s druhou smluvní stranou vysílat k jejím příslušným orgánům styčné důstojníky.

(2) Styční důstojníci vyvíjejí na území státu druhé smluvní strany podpůrnou a poradní činnost. Poskytují informace a vyřizují své úkoly v rámci pokynů udělených jim vysílající smluvní stranou. Poskytují pomoc při navazování kontaktů a podílejí se na organizaci pracovních setkání.

(3) Styční důstojníci jedné smluvní strany vyslaní do třetího státu mohou po vzájemné dohodě smluvních stran a za předpokladu písemného souhlasu třetího státu zastupovat i zájmy druhé smluvní strany.

Článek 8

Ochrana osobních údajů

Pro předávání osobních údajů (dále jen ,,údaje“) a nakládání s nimi platí následující ustanovení:

a) Přijímající smluvní strana může údaje použít pouze pro účely a za podmínek stanovených předávající smluvní stranou. K jiným účelům lze údaje použít pouze- s předchozím písemným souhlasem předávající smluvní strany.

b) Přijímající smluvní strana na žádost předávající smluvní strany podá informace o použití přijatých údajů a o výsledcích dosažených jejich pomocí.

c) Údaje se mohou předávat výlučně příslušným orgánům podle této smlouvy a dalším orgánům příslušným k boji proti trestné činnosti nebo nelegální migraci. Poskytování údajů jiným orgánům je možné pouze na základě písemného souhlasu předávající smluvní strany.

d) Předávající smluvní strana je povinna zajistit správnost předávaných údajů, jakož i dbát na to, zda je jejich předání nutné a účelné. Bude-li dodatečně zjištěno, že byly předány nesprávné údaje nebo údaje, které neměly být předány, je nutno o tom okamžitě uvědomit přijímající smluvní stranu. Ta musí nesprávné údaje opravit, nebo šlo-li o údaje, které neměly být předány, zlikvidovat.

e) Osobě, o níž byly údaje předány, bude na její žádost po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany poskytnuta informace o předaných údajích a o jejich zamýšleném použití za předpokladu, že tomu nebrání právní předpisy státu smluvní strany, která byla o poskytnutí informace požádána.

f) Přijímající smluvní strana je povinna přijaté údaje zlikvidovat, pokud je již nepotřebuje ke splnění účelu, pro který byly předány, v případě skončení platnosti této smlouvy je nutno všechny údaje, jež byly přijaty na jejím základě, zlikvidovat, a to nejpozději k datu ukončení její platnosti, nebude-li nahrazena novou smlouvou.

g) Smluvní strany jsou povinny vést evidenci o předání, přijetí a likvidaci údajů. Evidence obsahuje informace o důvodu předání údajů, předávajícím a přijímajícím orgánu, čase předání, rozsahu údajů, jakož i o jejich likvidaci.

h) Smluvní strany jsou povinny účinně chránit předané údaje proti náhodnému nebo neoprávněnému zničení, náhodné ztrátě, proti náhodné nebo neoprávněné změně, proti náhodnému nebo neoprávněnému předávání, proti náhodnému nebo neoprávněnému přístupu či proti náhodnému nebo neoprávněnému zveřejňování.

i) Smluvní strany vzájemně spolupracují v oblasti ochrany předávaných údajů, zejména se vzájemně informují o možnostech osob domáhat se ochrany svých práv podle písm. e) tohoto článku.

Článek 9

Utajované informace

(1) Není-li sjednána zvláštní smlouva upravující výměnu utajovaných informací, utajované informace jsou na základě této smlouvy předávány v souladu s právními předpisy států obou smluvních stran s tím, že:

a) Informacím podléhajícím podle právních předpisů státu předávající smluvní strany utajení, jsou-li jako takové označeny, je přijímající smluvní stranou poskytována rovnocenná ochrana jako informacím podléhajícím odpovídajícímu stupni utajení podle právních předpisů jejího státu v souladu s tabulkou ekvivalence stupňů utajení uvedenou v příloze k této smlouvě. Příloha tvoří nedílnou součást této smlouvy.

b) Předávající smluvní strana neprodleně písemně oznámí přijímající smluvní straně změnu nebo zrušení stupně utajení předané utajované informace. Přijímající smluvní strana v souladu s tímto oznámením provede změnu nebo zrušení stupně utajení.

c) Předané utajované informace lze používat jen pro účel, pro který byly předány, a mohou být zpřístupněny pouze osobám, pro jejichž činnost je znalost těchto utajovaných informací nutná a které jsou k tomu oprávněny na základě vnitrostátních právních předpisů, tj. zejména splňují podmínky přístupu k utajované informaci příslušného stupně utajení.

d) Předané utajované informace mohou být jiným orgánům než příslušným orgánům uvedeným v této smlouvě a dalším orgánům příslušným k boji proti trestné činnosti nebo nelegální migraci zpřístupněny pouze s písemným souhlasem předávající smluvní strany.

e) Jakékoliv porušení právních předpisů státu přijímající smluvní strany týkající se ochrany předané utajované informace bude neprodleně oznámeno předávající smluvní straně, včetně informací o okolnostech porušení právních předpisů, jeho následcích a o opatřeních přijatých za účelem omezení těchto následků a zamezení takovémuto porušování předpisů v budoucnosti.

(2) Utajované informace mohou být předávány přímo mezi příslušnými orgány, které budou oznámeny diplomatickou cestou.

Článek 10

Předávání informací třetím stranám

(1) Poskytování předaných informací a materiálů včetně utajovaných informací třetím státům a mezinárodním organizacím je možné pouze s písemným souhlasem předávající smluvní strany.

(2) Nesdělí-li vietnamská strana něco jiného, může česká strana sdílet informace potřebné pro účely ochrany hranic a vízové politiky, poskytnuté vietnamskou stranou v rámci spolupráce podle této smlouvy, se třetími státy za použití informačních systémů zřízených na základě práva Evropské unie.

Článek 11

Náklady

Pokud se příslušné orgány smluvních stran předem nedohodnou jinak, náklady spojené s realizací spolupráce podle této smlouvy nese smluvní strana, která pomoc druhé smluvní straně poskytuje, s tím, že smluvní strany budou dbát na vzájemnou vyváženost a reciprocitu nákladů.

Článek 12

Hodnocení a prováděcí ujednání

(1) Příslušné orgány smluvních stran budou pravidelně vyhodnocovat spolupráci podle této smlouvy.

(2) Příslušné orgány smluvních stran mohou v případě potřeby uzavírat ujednám k provádění této smlouvy.

Článek 13

Řešení sporů

Případné spory týkající se vykladu nebo provádění této smlouvy budou řešeny jednáními mezi příslušnými orgány smluvních stran. Nepodaří-li se vyřešit spory tímto způsobem, budou řešeny diplomatickou cestou.

Článek 14

Soulad s dalšími mezinárodními smlouvami

Touto smlouvou nejsou dotčeny závazky vyplývající z jiných mezinárodních smluv, jimiž jsou státy obou smluvních stran vázány.

Článek 15

Pozastavení provádění

Každá smluvní strana může dočasně zcela nebo zčásti pozastavit provádění této smlouvy, jestliže to vyžaduje zajištění bezpečnosti státu, veřejného pořádku, bezpečnosti nebo zdraví osob.

Přijetí nebo odvolání takového opatření si smluvní strany neprodleně sdělí diplomatickou cestou. Pozastavení provádění této smlouvy a jeho odvolání nabývá účinnosti uplynutím patnácti dnů od doručení takového sdělení druhé smluvní straně.

Článek 16

Závěrečné ustanovení

(1) Tato smlouva vstoupí v platnost šedesátý den ode dne obdržení pozdějšího oznámení smluvních stran učiněného diplomatickou cestou o splnění vnitrostátních právních podmínek pro vstup této smlouvy v platnost.

(2) Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou s výjimkou článku 9 odst. 1, jehož platnost bude ukončena vstupem v platnost zvláštní smlouvy upravující výměnu utajovaných informací. Každá že smluvních stran může smlouvu kdykoli písemně vypovědět. Platnost smlouvy skončí šest měsíců ode dne obdržení oznámení o výpovědi druhou smluvní stranou.


Dáno v Hanoji dne 7. června 2017 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém, vietnamském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická, v případě rozdílností ve výkladu bude rozhodující anglické znění.

ZA VLÁDU
ČESKÉ REPUBLIKY
PhDr. Vítězslav Grepl v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
České republiky ve Vietnamské
socialistické republice

ZA VLÁDU
VIETNAMSKÉ SOCIALISTICKÉ
REPUBLIKY
Le Quy Vuong v. r.
náměstek ministra veřejné
bezpečnosti


Příloha

ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Smluvní strany v souladu s článkem 9 odst. 1 písm. a) Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a s přihlédnutím k příslušným právním předpisům stanoví, že pro potřeby této smlouvy jsou srovnatelné následující stupně utajení:

VYHRAZENÉ/RESTRICTED nebo
DŮVĚRNÉ/CONFIDENTIAL
- MẬT/CONFIDENTIAL
TAJNÉ/SECRET - TỐI MẬT/SECRET
PŘÍSNÉ TAJNÉ/TOP SECRET- TUYỆT MẬT/TOP SECRET

Pokud česká strana obdrží od vietnamské strany informace stupně utajení MẬT/CONFIDENTIAL, na české straně jsou vždy považovány za DŮVĚRNÉ/CONFIDENTAL.

Přesunout nahoru