Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 56/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku v souvislosti s projektem Českého domu Bratislava

Datum vyhlášení 10.12.2019
Uzavření smlouvy 11.11.2019
Platnost od 11.11.2019
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

56

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. listopadu 2019 byla ve Valticích podepsána Dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku v souvislosti s projektem Českého domu Bratislava.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 3 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

a

Ministerstvem zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky o

poskytnutí jednorázového finančního příspěvku

v souvislosti s projektem Českého domu Bratislava

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky,

potvrzujíce svůj zájem a odhodlání přispívat k prohlubování vztahů mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, k podporování krajanských aktivit, včetně jejich sdružení a spolků udržujících a rozvíjejících národní povědomí, tradice a zvyky a porozumění mezi oběma zeměmi, a k rozšiřování dvoustranné spolupráce a dalšímu posilňování česko-slovenské vzájemnosti,

v přesvědčení, že rozvoj vzájemných mezistátních vztahů přispívá k lepšímu porozumění mezi lidmi a národy žijícími v České republice a ve Slovenské republice,

vycházejíce z politické dohody nejvyšších státních představitelů České republiky a Slovenské republiky recipročně podpořit zřízení a fungování Českého domu Bratislava a Slovenského domu v Praze,

berouce do úvahy skutečnost, že vláda České republiky finančně podpořila zřízení Slovenského domu v Praze,

a s ohledem na rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí České republiky otevřít Český dům Bratislava a následný souhlas Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky s jeho otevřením a s recipročním participováním na tomto projektu stejně jako česká strana participovala na otevření Slovenského domu v Praze

se jako smluvní strany dohodly takto:

Článek 1

Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky poskytne jednorázový finanční příspěvek na zřízení Českého domu Bratislava ve výšce 376 000,- eur (slovy: třistasedmdesátšesttisíc eur).

Článek 2

Finanční příspěvek podle čl. 1 bude uhrazený bezodkladně po podpisu této dohody, nejpozději však do 14. listopadu 2019, a to na účet Českého centra Bratislava.

Článek 3

Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu.


Dáno ve Valticích dne 11. listopadu 2019 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a slovenském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Martin Povejšil v. r.
náměstek ministra

Za Ministerstvo zahraničních věcí
a evropských záležitostí Slovenské
republiky
František Ružička v. r.
státní tajemník

Přesunout nahoru