Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 55/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Opčnímu protokolu k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech

Datum vyhlášení 06.12.2019
Uzavření smlouvy 11.06.1993
Ratifikace Smlouvy 12.07.2019
Platnost od 07.04.2002
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

55

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. června 1993 byl v Managui přijat Opční protokol k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech1).

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky. Listina o přístupu České republiky k Protokolu, podepsaná prezidentem republiky dne 12. července 2019, byla uložena u Generálního sekretariátu Organizace amerických států, depozitáře Úmluvy, dne 17. října 2019.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 3 odst. 6 dne 7. dubna 2002. Pro Českou republiku vstoupil v platnost na základě odstavce 7 téhož článku dne 16. listopadu 2016.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

OPČNÍ PROTOKOL K MEZIAMERICKÉ ÚMLUVĚ O VZÁJEMNÉ POMOCI V TRESTNÍCH VĚCECH

OPČNÍ PROTOKOL TÝKAJÍCÍ SE MEZIAMERICKÉ ÚMLUVY O VZÁJEMNÉ POMOCI VE VĚCECH TRESTNÍCH

Členské státy Organizace amerických států,

MAJÍCE NA PAMĚTI Meziamenckou úmluvu o vzájemné pomoci ve věcech trestních přijatou v Nassau dne 23. května 1992 (dále jen „Úmluva“),

SE DOHODLY přijmout následující Opční protokol týkající se Meziamerické úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních:

ČLÁNEK 1

Smluvní strany tohoto Protokolu nebudou využívat práva, stanoveného v čl. 9 písm. f) Úmluvy, zamítnout žádost o pomoc pouze z toho důvodu, že se tato žádost týká daňového trestného činu, v případech, kdy žádost pochází od jiné smluvní strany tohoto Protokolu,

ČLÁNEK 2

Smluvní strany tohoto Protokolu, když vystupují jako dožádaný stát podle Úmluvy, nebudou odmítat pomoc, která vyžaduje opatření uvedená v čl. 5 Úmluvy, pokud čin uvedený v žádosti odpovídá daňovému trestnému činu téže povahy podle práva dožádaného státu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 3

1. Tento Protokol bude otevřen k podpisu Členskými státy Organizace amerických států v Generálním sekretariátu OAS od 1. ledna 1994 včetně a bude podléhat ratifikaci nebo přístupu pouze smluvními stranami Úmluvy.

2. Tento Protokol zůstane otevřen k přístupu kterýmkoli jiným státem, který přistoupí nebo přistoupil k Úmluvě za podmínek stanovených v tomto článku.

3. Ratifikační listiny a listiny o přístupu budou uloženy u Generálního sekretariátu Organizace amerických států.

4. Každý stát může učinit výhrady k tomuto Protokolu při podpisu, ratifikaci nebo přístupu, pokud taková výhrada není neslučitelná s předmětem a účelem tohoto Protokolu.

5. Tento Protokol nebude vykládán tak, že ovlivňuje nebo omezuje závazky platné podle jiných mezinárodních, dvoustranných nebo mnohostranných úmluv, které obsahují ustanovení zcela Či zčásti upravující některý konkrétní aspekt mezinárodní trestní pomoci nebo příznivější postupy, které tyto státy mohou dodržovat.

6. Tento Protokol vstoupí v platnost třicátým dnem následujícím po dni, kdy dvě smluvní strany uložily své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu, pokud již v platnost vstoupila i Úmluva,

7. Pro každý další stát, který ratifikuje či přistoupí k Protokolu, po uložení druhé ratifikační listiny nebo listiny o přístupu, vstoupí Protokol v platnost třicátým dnem po uložení ratifikační listiny nebo listiny o přístupu tímto státem, pokud je tento stát již smluvní stranou Úmluvy.

8. Má-li smluvní strana dvě nebo více územních částí, v nichž záležitosti upravované tímto Protokolem regulují různé právní systémy, prohlásí při podpisu, ratifikaci nebo přístupu, zda se tento Protokol bude vztahovat na všechny, jednu nebo více jeho územních částí.

9. Prohlášení uvedená v odstavci 8 tohoto článku mohou být změněna následnými prohlášeními, která výslovně vymezí územní části, na které se Protokol vztahuje. Taková následná prohlášení budou zaslána Generálnímu sekretariátu Organizace amerických států a nabudou platnosti třicet dnů po dni jejich obdržení.

ČLÁNEK 4

Tento Protokol zůstane v platnosti tak dlouho, dokud bude platná Úmluva, kterákoli ze smluvních stran jej však může vypovědět. Oznámení výpovědi bude uloženo u Generálního sekretariátu Organizace amerických států. Po jednom roce ode dne uložení oznámení o výpovědi přestane Protokol platit pro vypovídající stát, ale zůstane v platnosti pro ostatní smluvní strany.

ČLÁNEK 5

Originální Znění tohoto Protokolu, jehož anglická, francouzská, portugalská a španělská verze má stejnou platnost, bude uloženo u Generálního sekretariátu Organizace amerických států, který zašle jeho ověřené kopie Sekretariátu Spojených národů pro účely registrace.

Generální sekretariát Organizace amerických států informuje členské státy této organizace a ty státy, které přistoupily k Úmluvě a Protokolu, o podpisech, uložených ratifikačních listinách, listinách o přístupu nebo výpovědích, jakož i o výhradách, budou-li učiněny. Zašle jim rovněž prohlášení uvedená v článku 3 tohoto Protokolu.

DÁNO V MANAGUE, NIKARAGUA, jedenáctého června roku tisíc devět set devadesát tři.

Poznámky pod čarou

1) Mezinamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech, přijatá dne 23. května 1992 v Nassau, byla vyhlášena pod č. 54/2019 Sb. m. s.

Přesunout nahoru