Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 52/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Velitelstvím Střed Spojených států o přidělování styčných důstojníků

Datum vyhlášení 12.11.2019
Uzavření smlouvy 19.07.2019
Platnost od 19.07.2019
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

52

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. července 2019 bylo v Tampě podepsáno Memorandum o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Velitelstvím Střed Spojených států o přidělování styčných důstojníků.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku X odst. 10.1 dnem podpisu.

České znění Memoranda se vyhlašuje současně.


MEMORANDUM O DOHODĚ

MEZI

MINISTERSTVEM OBRANY

ČESKÉ REPUBLIKY

A

MINISTERSTVEM OBRANY

SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

ZASTOUPENÝM

VELITELSTVÍM STŘED SPOJENÝCH STÁTŮ

O

PŘIDĚLOVÁNÍ

STYČNÝCH DŮSTOJNÍKŮ

OBSAH

PREAMBULE3
ČLÁNEK I
DEFINICE
3
ČLÁNEK II
PŘEDMĚT
4
ČLÁNEK III
POVINNOSTI A ČINNOSTI
5
ČLÁNEK IV
FINANČNÍ UJEDNÁNÍ
6
ČLÁNEK V
BEZPEČNOST
7
ČLÁNEK VI
TECHNICKÉ A ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI
9
ČLÁNEK VII
KÁZEŇ A ODVOLÁNÍ
10
ČLÁNEK VIII
NÁROKY NA NÁHRADU ŠKODY
10
ČLÁNEK IX
ŘEŠENÍ SPORŮ
11
ČLÁNEK X
VSTUP V PLATNOST, ZMĚNY, DOBA PLATNOSTI A UKONČENÍ
12
PŘÍLOHA A: POTVRZENÍ PŮSOBNOSTI A PRÁVNÍHO POSTAVENÍ
(K PODPISU ZAHRANIČNÍMI STYČNÝMI DŮSTOJNÍKY)
14
PŘÍLOHA B: FORMÁT POPISU PŘIDĚLENÍ ZAHRANIČNÍHO
STYČNÉHO DŮSTOJNÍKA MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ
REPUBLIKY PŘIDĚLENÉHO K USCENTCOM.
17
PŘÍLOHA C: FORMÁT POPISU PŘIDĚLENÍ ZAHRANIČNÍHO
STYČNÉHO DŮSTOJNÍKA USCENTCOM PŘIDĚLENÉHO
K MINISTERSTVU OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY.
18

PREAMBULE

Ministerstvo obrany České republiky (MO ČR) a Ministerstvo obrany Spojených států amerických (MO USA) zastoupené Velitelstvím Střed (USCENTCOM), (dále individuálně jako „strana” a společně jako „strany“),

přejíce si vytvořit mezi stranami formální styky,

tímto souhlasí s následujícími podmínkami týkajícími se přidělení osob k vládním zařízením působících jako styční důstojníci mezi nimi.

ČLÁNEK I

DEFINICE

Kromě pojmů definovaných v jiných ustanoveních tohoto Memoranda o dohodě (dále jen „Memorandum”) budou mít následující pojmy v ní obsažené tento význam:

1.1. „Utajovaná informace” znamená informaci vytvořenou vládou nebo pro vládu České republiky nebo Spojených států amerických nebo informaci, která je v jejich jurisdikci nebo pod jejich kontrolou, a která vyžaduje ochranu v zájmu národní bezpečnosti a je takto označena vyznačením stupně utajení. Informace může být ve formě ústní, vizuální, magnetické nebo listinné, nebo ve formě vybavení nebo technologie.

1.2. „Kontaktní orgán” znamená v případě styčného důstojníka MO ČR představitele MO USA, nebo v případě styčného důstojníka MO USA představitele MO ČR, písemně pověřeného dohledem a řízením veškerých kontaktů, žádostí o informace, konzultací, přístupů a dalších činností zahraničních styčných důstojníků, kteří jsou přiděleni nebo navštíví složku strany nebo její podřízenou organizaci.

1.3. „Kontrolovaná neutajovaná informace” znamená neutaj ovanou informaci, k níž je v souladu s vnitrostátními právními předpisy omezen přístup nebo jejíž šíření je omezeno. Zahrnuje informaci, která je vyňata ze zveřejnění nebo podléhá vývozní kontrole.

1.4. „Hostitelská vláda” znamená vládu hostitelské strany.

1.5. „Hostitelská strana” znamená stranu, u níž působí styčný důstojník vyslaný domovskou stranou podle článku III (Povinnosti a činnosti) tohoto Memoranda.

1.6. „Program mezinárodních návštěv” znamená program vytvořený k zajištění návštěv a přidělování zahraničních představitelů u složek MO USA a v zařízeních jeho dodavatelů. Jeho účelem je zajišťovat, aby utajované a kontrolované neutajované informace, s nimiž mají být seznámeni cizí státní příslušníci, byly řádně schváleny pro uvolnění jejich vládami; aby žádající cizí vláda poskytla bezpečnostní záruky za tyto cizí státní příslušníky a jejich vysílající organizace či společnosti, pokud návštěva nebo přidělení zahrnuje utajovanou informaci; a aby ohledně návštěvy nebo přidělení byla provedena příslušná administrativní opatření (např. stanovení data, času a místa).

1.7. „Styčný důstojník“ označuje vojáka nebo civilního zaměstnance domovské strany, který je na základě schválení nebo potvrzení hostitelské strany nebo hostitelské vlády zmocněn domovskou stranou, aby jednal jako její oficiální představitel v souvislosti s programy, projekty nebo záležitostmi, které jsou v zájmu vlád obou stran.

1.8. „Domovská vláda“ označuje vládu domovské strany.

1.9. „Domovská strana“ označuje stranu, která přiděluje styčného důstojníka podle článku III (Povinnosti a činnosti) tohoto Memoranda.

1.10. „Bezpečnostní záruka“ označuje písemné potvrzení, vyžadované a vyměňované mezi vládami, které obsahuje následující prvky: potvrzení úrovně personální bezpečnostní prověrky obyvatel a občanů poskytující vlády; prohlášení odpovědného představitele poskytující vlády, že příjemce informace je vládou schválen k přístupu k informaci daného stupně utajení jménem vlády; a závazek, že vláda zabezpečí soulad s příslušnými bezpečnostními dohodami nebo jinými bezpečnostními požadavky specifikovanými kteroukoli z vlád.

ČLÁNEK II

PŘEDMĚT

2.1. Po dobu platnosti tohoto Memoranda může každá strana na základě dohody obou stran a v souladu s podmínkami tohoto Memoranda přidělit své vojáky nebo civilní zaměstnance svých ozbrojených sil jako styčné důstojníky u druhé strany. Každý styčný důstojník může být přidělen jen k velitelství nebo organizaci hostitelské strany stanovené v jeho popisu přiděleni, který je založen na formátu specifikovaném v příloze B (Formát popisu přiděleni zahraničního styčného důstojníka MO ČR přiděleného k USCENTCOM) nebo v příloze C (Formát popisu přidělení zahraničního styčného důstojníka USCENTCOM přiděleného k MO ČR) tohoto Memoranda.

2.2. Vytvoření každého přidělení styčného důstojníka podle tohoto Memoranda bude založeno na prokazatelné potřebě a vzájemné prospěšnosti takového přidělení pro obě strany. Po vytvoření bude každé přídělem styčného důstojníka podléhat pravidelnému posouzení kteroukoli stranou, aby bylo zajištěno, že takové přidělení je nadále potřebné a vzájemně prospěšné pro obě strany. Strany souhlasí, že přidělení styčného důstojníka, které není pro některou z nich nadále potřebné nebo vzájemně prospěšné, bude zrušeno.

2.3. Zahájení takového přidělení domovskou stranou bude podléhat podmínkám vztahujícím se k oficiálnímu potvrzení nebo schválení styčných důstojníků, které mohou být stanoveny hostitelskou stranou nebo její vládou. Styční důstojníci, kteří mají být svou domovskou stranou přiděleni na místa ve Spojených státech dle tohoto Memoranda, projdou procesem podle Programu mezinárodních návštěv definovaného v odstavci 1.6 tohoto Memoranda.

2.4. Pokud nebude dohodnuto jinak, normální doba služby styčného důstojníka bude třicet šest (36) měsíců.

2.5. Jedna osoba může kdykoli sloužit jako styčný důstojník u jednoho velitelství nebo organizace hostitelské strany, v souladu s popisem přidělení, který je založen na vzorech v Příloze B (Formát popisu přidělení zahraničního styčného důstojníka MO ČR přiděleného k USCENTCOM) nebo v Příloze C (Formát popisu přídělem zahraničního styčného důstojníka USCENTCOM přiděleného k MO ČR) k tomuto Memorandu.

ČLÁNEK III

POVINNOSTI A ČINNOSTI

3.1. Každý styčný důstojník zastupuje domovskou stranu u hostitelské strany. Žádný styčný důstojník nebude vykonávat povinnosti, jež jsou právními předpisy hostitelské vlády vyhrazeny představitelům nebo zaměstnancům hostitelské vlády, ani nebude pro hostitelskou vládu vykonávat jakékoliv práce nebo poskytovat jí či jejím agenturám, včetně hostitelské strany, jakékoliv služby.

3.2. Od každého styčného důstojníka se požaduje, aby dodržoval všechny příslušné zásady, postupy a právní předpisy hostitelské vlády. Hostitelská strana přidělí styčnému důstojníkovi kontaktní orgán, který ho poučí ohledně zásad, postupů a právních předpisů hostitelské strany, a zařídí činnosti v souladu s těmito požadavky a s účely tohoto Memoranda.

3.3. Každý styčný důstojník může předložením žádosti kontaktnímu orgánu požádat o přístup do zařízení hostitelské strany. Přístup k zařízením hostitelské strany může být umožněn, pokud napomáhá uskutečňování účelu tohoto Memoranda, je v souladu s podmínkami příslušného potvrzení nebo souhlasu vydaného hostitelskou vládou, a je přípustný z hlediska příslušných zásad, postupů a právních předpisů hostitelské vlády. Schválení takových žádostí je na úvaze hostitelské strany. Jakákoli žádost o přístup jdoucí nad rámec podmínek příslušného potvrzení nebo souhlasu musí být podána prostřednictvím kontaktního orgánu.

3.4. Styčnému důstojníkovi nebude umožněn přístup k technickým údajům ani jiným informacím hostitelské strany, ať již utajovaným či neutajovaným, s výjimkou těch, které byly schváleny hostitelskou stranou, a to pouze v rozsahu hutném pro výkon činností styčného důstojníka podle tohoto Memoranda.

3.5. Se všemi informacemi, k nimž byl styčnému důstojníkovi umožněn přístup po dobu jeho služby ve funkci styčného důstojníka u hostitelské strany, se bude nakládat jako s informacemi důvěrně poskytovanými domovské vládě, přičemž styčný důstojník nebude tyto informace dále uvolňovat nebo zveřejňovat žádné jiné osobě, společnosti, organizaci nebo vládě bez předchozího písemného zmocnění hostitelské vlády. Uvolnění informací styčnému důstojníkovi nebude považováno za udělení licence nebo oprávnění k použití těchto informací pro jakýkoli jiný účel než ten, který je popsán v článku II (Předmět) tohoto Memoranda.

3.6. Žádnému styčnému důstojníkovi nebude povolena účast na cvičeních, nasazeních nebo civilně-vojenských akcích, pokud k ní nebude výslovně písemně zmocněn jak hostitelskou, tak domovskou stranou.

3.7. Hostitelská strana nebude vysílat styčného důstojníka do služby nebo jej držet ve službě v místech, kde může pravděpodobně dojít nebo již došlo k přímým projevům nepřátelství, pokud s tím domovská a hostitelská strana nebudou písemně souhlasit.

3.8. Od každého styčného důstojníka se bude vyžadovat dodržování předpisů domovské strany týkajících se ústroje s tím, že na žádost hostitelské strany bude styčný důstojník nosit také označení nutná k určení jeho státní příslušnosti, hodnosti a jeho postavení jako styčného důstojníka. Při jakékoliv příležitosti bude ústroj volena tak, aby se co nejvíce blížila ústroji konkrétní organizace hostitelské strany, u níž se styčný důstojník nachází. Od každého styčného důstojníka se bude vyžadovat dodržování zvyklostí hostitelské strany, pokud jde o nošení civilního oděvu.

3.9. Před započetím doby služby styčného důstojníka sdělí domovská strana hostitelské straně, která složka domovské strany bude provádět operační řízení styčného důstojníka a také, pokud půjde o jinou složku, která složka domovské strany bude zajišťovat administrativní podporu styčného důstojníka a osob na něm závislých.

3.10. Na konci doby služby styčného důstojníka, nebo jindy podle dohody stran, může domovská strana v souladu s ustanovením odstavce 2.2. tohoto Memoranda nahradit styčného důstojníka jinou osobou, která splňuje požadavky tohoto Memoranda.

ČLÁNEK IV

FINANČNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Domovská strana ponese všechny náklady a výdaje na svého styčného důstojníka, zahrnující mimo jiné:

4.1.1. Celý plat a finanční náležitosti každého styčného důstojníka;

4.1.2. Všechny cesty styčného důstojníka a osob na něm závislých, zahrnující mimo jiné cestu do a ze země hostitelské strany nebo do a z místa přidělení stanoveného v jeho popisu přidělení;

4.1.3. Všechny pobytové náklady, včetně výdajů spojených s přidělením nebo umístěním každého styčného důstojníka a osob na něm závislých v místě hostitelské strany nebo v místě přidělení stanoveném v popisu přídělem, včetně cest, kancelářských prostor, administrativních služeb, ubytování, stravování a lékařských a stomatologických služeb, pokud není v platné mezinárodní smlouvě výslovně stanoveno jinak;

4.1.4. Náhrady za ztrátu nebo škody na osobním majetku každého styčného důstojníka nebo osob na něm závislých;

4.1.5. Všechny náklady a výdaje spojené se stěhováním vybavení domácnosti každého styčného důstojníka a osob na něm závislých;

4.1.6. Všechny náklady a výdaje spojené s přípravou a přepravou ostatků a náklady pohřbu související s úmrtím styčného důstojníka nebo osob na něm závislých;

4.1.7. Všechny náklady a výdaje spojené s formálním i neformálním výcvikem každého styčného důstojníka, pokud nejde o poskytování informací o požadavcích hostitelské strany prováděné kontaktním orgánem;

4.1.8. Všechny náklady a výdaje související s návratem styčného důstojníka, jehož přidělení skončilo nebo bylo ukončeno, společně s osobami na něm závislými.

4.2. Hostitelská strana může poskytnout kancelářské prostory, vybavení, materiál a služby, které mohou být pro každého styčného důstojníka nezbytné pro dosažení účelu tohoto Memoranda, přičemž domovská strana uhradí náklady za užívání těchto zařízení styčným důstojníkem podle sazeb stanovených hostitelskou stranou. Pokud je hostitelskou stranou MO USA, provádí se úhrada za tyto prostory, vybavení, materiál a služby prostřednictvím příslušné Dohody o akvizici a vzájemném poskytování služeb.

ČLÁNEK V

BEZPEČNOST

5.1. Hostitelská strana stanoví maximální věcný rozsah a stupně utajení, v jejichž rámci bude každému styčnému důstojníkovi povoleno seznamovat se s utajovanými informacemi a kontrolovanými neutajovanými informacemi. Hostitelská strana sdělí domovské straně, jaký stupeň bezpečnostní prověrky musí mít každý styčný důstojník, aby mu byl povolen přístup k těmto informacím. Přístup každého styčného důstojníka k těmto informacím a do zařízení bude umožněn a omezen v souladu s podmínkami jeho přidělení, ustanoveními tohoto článku, jakož i jakýmikoli dalšími dohodami nebo ujednáními mezi stranami nebo jejich vládami týkajícími se přístupu k těmto informacím a zařízením. Mimo to bude přístup vždy omezen na minimum nutné k naplnění účelu tohoto Memoranda, přičemž hostitelská strana muže na základě svého uvážení zakázat styčnému důstojníkovi přístup do kteréhokoli zařízení nebo počítače hostitelské strany anebo požadovat, aby na takový přístup dohlížel personál hostitelské strany. Žádné ustanovení tohoto Memoranda nemůže být stranami vykládáno jako oprávnění k neomezenému přístupu k utajovaným informacím nebo kontrolovaným neutajovaným informacím uloženým v zařízeních nebo počítačových systémech hostitelské strany.

5.2. Každá strana zajistí předání bezpečnostních záruk, a to v případě personálu MO ČR prostřednictvím Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, D. C., a v případě personálu MO USA prostřednictvím Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, v nichž bude uvedena bezpečnostní prověrka styčného důstojníka přidělovaného příslušnou stranou. Bezpečnostní záruky budou připraveny a předány předepsanými kanály v souladu s obvyklými postupy hostitelské strany. Pro MO USA je předepsaným kanálem Program mezinárodních návštěv definovaný v odstavci 1.6. tohoto Memoranda.

5.3. Domovská strana zajistí, aby každý přidělený styčný důstojník byl plně seznámen s příslušnými právními předpisy týkajícími se ochrany práv duševního vlastnictví a informacemi o vlastnictví (např. patentů, autorských práv, know-how a obchodních tajemství), utajovaných informací a kontrolovaných neutajovaných informací, které jsou tomuto styčnému důstojníkovi předávány, a aby jednal v souladu s nimi. Tento závazek platí jak během doby přidělení styčného důstojníka, tak následně po jeho ukončení. Od každého styčného důstojníka se bude požadovat, aby před nástupem do služby podepsal potvrzení uvedené v Příloze A (Potvrzení působnosti a právního postavení) tohoto Memoranda. Výkon funkce styčného důstojníka bude povolen pouze osobám, které tuto certifikaci vykonaly.

5.4. Domovská strana zajistí, aby její styčný důstojník vždy respektoval všechny bezpečnostní právní předpisy a postupy hostitelské vlády. Po dobu přidělení styčného důstojníka bude každé porušení bezpečnostních postupů jeho osobou oznámeno domovské straně, aby učinila vhodná opatření. Domovská strana odvolá na žádost hostitelské strany každého styčného důstojníka, který v průběhu svého přidělení poruší bezpečnostní právní předpisy nebo postupy.

5.5. Veškeré utajované informace zpřístupněné styčnému důstojníkovi budou považovány za utajované informace poskytnuté domovské vládě a budou podléhat všem ustanovením a ochranným opatřením stanoveným v Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací, která vstoupila v platnost dne 19. září 1995, v platném znění.

5.5.1. Veškeré utajované informace a materiály poskytnuté nebo vytvořené podle tohoto Memoranda, budou ukládány, bude s nimi nakládáno, budou přenášeny a střeženy v souladu s bezpečnostními vnitrostátními právními předpisy stran.

5.5.2. Utajované informace a materiály budou předávány pouze prostřednictvím oficiálních mezivládních kanálů nebo prostřednictvím komunikačních kanálů písemně schválených stranami tohoto Memoranda. Takové informace a materiály budou nést označení stupně utajení a uvádět zemi původu, podmínky uvolnění a skutečnost, že informace souvisí s tímto Memorandem.

5.5.3. Každá strana přijme veškeré jí dostupné právní kroky k tomu, aby zajistila, že informace poskytnutá nebo vytvořena podle tohoto Memoranda, je chráněna před pozdějším vyzrazením, s výjimkou případů, kdy je to povoleno podle odstavce 5.5.7. tohoto článku, nebo jestliže druhá strana souhlasí s takovýmto uvolněním. Obdobně každá strana zabezpečí, že:

5.5.3.1. Příjemce neuvolní utajovanou informaci žádné jiné vládě, národní organizaci nebo jinému subjektu třetí strany bez předchozího písemného souhlasu strany původce.

5.5.3.2. Příjemce udělí informaci stupeň ochrany odpovídající stupni přidělenému stranou původce.

5.5.3.3. Příjemce nepoužije utajovanou informaci k jinému účelu než k účelu stanovenému v tomto Memorandu.

5.5.3.4. Každá strana poskytne potvrzení o přijetí všech utajovaných informací nebo materiálu.

5.5.4. Každá strana se zavazuje udržovat bezpečnostní klasifikaci přidělenou informaci a materiálu stranou původce.

5.5.5. Strany vyšetří všechny případy, ve kterých je známo, nebo jé důvodné podezření, že utajovaná informace nebo materiál poskytnutý nebo vytvořený podle tohoto Memoranda byl ztracen nebo vyzrazen neoprávněným osobám. Každá strana rovněž bude bezodkladně a plně informovat druhou stranu o podrobnostech každé takové události a o konečných výsledcích vyšetřování i o přijatých opatřeních k vyloučení jejího opakování.

5.5.6. V každém zařízení, ve kterém bude utajovaná informace nebo materiál používán, schválí odpovědná strana určenou osobu nebo osoby, aby v tomto zařízení provedly účinná opatření k ochraně této informace nebo materiálu podle tohoto Memoranda. Tito představitelé budou odpovědni za omezení přístupu k utajovaným informacím nebo materiálům podle tohoto Memoranda na osoby, které byly k přístupu řádně schváleny a mají potřebu být s nimi seznámeny.

5.5.7. Každá strana zabezpečí, že přístup k utajované informaci bude omezen na ty osoby, které jsou držiteli bezpečnostního osvědčení a mají konkrétní potřebu pro přístup k informacím, aby se mohly zapojit do programu.

5.6. Styčný důstojník nesmí přechovávat utajované informace nebo kontrolované neutajované informace ve hmotné podobě (např. jako písemné dokumenty nebo elektronické soubory), pokud to není výslovně povoleno v podmínkách potvrzení uděleného hostitelskou stranou styčnému důstojníkovi (a písemně vyžádáno domovskou vládou) pro následující případy:

5.6.1. Kurýři. Styčný důstojník může přechovávat utajovanou informaci při plnění kurýrních úkolů, jestliže je k tomu oprávněn potvrzením uděleným mu hostitelskou stranou. Utajované informace budou zabaleny a přijímány v souladu s požadavky hostitelské strany.

5.6.2. Uložení na místě. Styčný důstojník může být, v souladu s podmínkami certifikace, vybaven bezpečnou schránkou pro dočasné ukládání utajovaných informací, a to pod podmínkou, že odpovědnost za bezpečnost a kontrolu nad schránkou a jejím obsahem zůstanou hostitelské straně.

ČLÁNEK VI

TECHNICKÉ A ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI

6.1. Potvrzení nebo schválení jednotlivce jako styčného důstojníka hostitelskou stranou nezakládá tomuto jednotlivci diplomatické ani jiné zvláštní výsady.

6.2. Hostitelská strana může, v rozsahu daném právními předpisy své vlády a v souladu s článkem IV (Finanční ujednání) tohoto Memoranda, poskytnout styčnému důstojníkovi administrativní podporu potřebnou k naplnění účelu tohoto Memoranda, která bude podléhat úhradě domovskou stranou.

6.3. Osvobození styčného důstojníka nebo osob na něm závislých od dam, cel a dovozních nebo jiných podobných poplatků se řídí příslušnými právními předpisy nebo mezinárodními smlouvami či ujednáními uzavřenými mezi hostitelskou a domovskou vládou.

6.4. Pokud hostitelská strana poskytne styčnému důstojníkovi kancelářské prostory, stanoví mu i běžnou pracovní dobu. Vstup mimo tuto běžnou pracovní dobu bude koordinován prostřednictvím kontaktního orgánu hostitelské strany bezpečnostním důstojníkem této strany.

6.5. Domovská strana s co největším předstihem zajistí informování hostitelské strany o jakékoli nepřítomnosti styčného důstojníka.

6.6. Každému styčnému důstojníkovi a osobám na něm závislým bude poskytnuta péče ve vojenských zdravotnických a stomatologických zařízeních v rozsahu dovoleném platnými interními právními předpisy, zásadami a mezinárodními smlouvami. Existuje-li mezi stranami vzájemná dohoda o zdravotní péči, oprávnění styčného důstojníka a osob na něm závislých ke zdravotní péči jsou specifikována v ní. Každý styčný důstojník bude odpovědný za náklady na zdravotní a stomatologickou péči, jež vznikly jemu nebo osobám na něm závislým, s výjimkou případu, kdy je dohodou nebo právními předpisy a zásadami hostitelského státu výslovně stanoveno jinak. Domovská strana je odpovědná za seznámení se se zdravotnickými a stomatologickými službami dostupnými pro každého styčného důstojníka a pro osoby na něm závislé. Domovská strana zajistí, že před zahájením výkonu služby je každý styčný důstojník i osoby na něm závislé zdravotně v pořádku.

6.7. Každému styčnému důstojníkovi a osobám na něm závislým může být dovoleno užívat vojenské kantýny, prodejny, kulturní zařízení a účastnit se podobných aktivit týkajících se morálky a životních podmínek, a to v souladu správními předpisy a opatřeními hostitelské strany a jakýmikoliv mezinárodními smlouvami nebo ujednáními* jejichž jsou hostitelská a domovská strana smluvní stranou.

6.8. Jsou-li k dispozici, hostitelská strana může každému styčnému důstojníkovi a osobám na něm závislým poskytnout ubytovací a stravovací zařízení podle stejných zásad a priorit jako svému vlastnímu personálu srovnatelné hodnosti a funkce, a to v rozsahu povoleném právními předpisy hostitelské vlády a za úhradu provedenou domovskou stranou. V místech, kde hostitelská strana neposkytuje ubytovací a stravovací zařízení, vyvine tato strana přiměřené úsilí k tomu, aby domovské straně pomohla taková zařízení pro styčného důstojníka a osoby na něm závislé, najít.

6.9. Domovská strana zajistí, aby každý styčný důstojník a osoby na něm závislé měly v době vstupu či opuštění území hostitelské vlády všechny doklady vyžadované touto vládou pro takový vstup či opuštění. Nestanoví-li příslušná mezinárodní smlouva mezi stranami jinak, musí se styční důstojníci a osoby na nich závislé podřídit při vstupu do Spojených států amerických celním předpisům.

ČLÁNEK VII

KÁZEŇ A ODVOLÁNÍ

7.1. S výjimkou stanovenou v odstavci 7.2. tohoto Memoranda, nemohou hostitelská strana ani ozbrojené síly hostitelské vlády přijímat kázeňská opatření vůči styčnému důstojníkovi, který poruší vojenské právní předpisy hostitelské strany, stejně jako nemohou tuto disciplinární pravomoc vykonávat nad osobami na styčném důstojníkovi závislými. Domovská strana však přijme vůči styčnému důstojníkovi taková správní nebo kázeňská opatření, která budou přiměřená okolnostem tak, aby bylo zajištěno dodržování tohoto Memoranda, a smluvní strany budou spolupracovat při vyšetřování jakýchkoliv porušení právních předpisů jedné ze smluvních stran.

7.2. Potvrzení nebo schválení styčného důstojníka může být hostitelskou stranou kdykoliv zrušeno, modifikováno nebo omezeno z jakéhokoliv důvodu, mimo jiné pro porušení právních předpisů hostitelské strany nebo hostitelské vlády. Mimo to, na základě požadavku hostitelské strany odvolá domovská vláda styčného důstojníka nebo osoby na něm závislé z území hostitelské vlády. Hostitelská strana svůj požadavek na odvolání odůvodní, nicméně spor mezi stranami, pokud jde o dostatečnost těchto důvodů, neospravedlňuje prodlení při odvolání styčného důstojníka nebo osob na něm závislých.

7.3. Styčný důstojník nebude nad vojenským nebo civilním personálem hostitelské strany vykonávat žádné kontrolní či kázeňské pravomoci.

ČLÁNEK VIII

NÁROKY NA NÁHRADU ŠKODY

8.1. Nároky na náhradu škody vzniklé z tohoto Memoranda nebo v souvislosti sním vůči druhé straně nebo jejímu personálu budou řešeny v souladu s ustanoveními článku VIII Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statusu jejich ozbrojených sil, sjednané 19. června 1951 (NATO SOFA) a dalšími aplikovatelnými dvoustrannými nebo mnohostrannými dohodami týkajícími se právního postavení jejich ozbrojených sil ve státě hostitelské strany, kterých jsou strany nebo jejich vlády smluvními stranami. Pro účely tohoto Memoranda budou civilní zaměstnanci stran v době jejich přítomnosti na území státu druhé strany pro účely článku VIII NATO SOFA považováni za příslušníky civilní složky dle článku I NATO SOFA. Nároky na náhradu škody, na které se neaplikuje NATO SOFA nebo jiné takové dohody, budou řešeny následovně:

8.1.1. Každá strana se vůči druhé straně a vojákům a civilním zaměstnancům druhé strany vzdává všech svých nesmluvních nároků na náhradu škody za škody, ztráty nebo zničení majetku vlastněného nebo užívaného stranou nároku se vzdávající, jestliže škoda, ztráta nebo zničení:

8.1.1.1. byla způsobena vojákem nebo civilním zaměstnancem druhé strany při výkonu jeho služebních povinností; nebo

8.1.1.2 vznikla v důsledku použití jakéhokoliv vozidla, plavidla nebo letounu vlastněného nebo užívaného druhou stranou za předpokladu, že toto vozidlo, plavidlo nebo letoun, které způsobilo škodu, ztrátu nebo zničení bylo užíváno ke služebním účelům, nebo že tato škoda, ztráta nebo zničení byla způsobena na majetku takto použitém.

8.1.2. Každá strana se vůči druhé straně a vojákům a civilním zaměstnancům druhé strany vzdává všech svých nároků na náhradu škody za zranění nebo smrt způsobenou vojákovi nebo civilnímu zaměstnanci strany nároku se vzdávající, byl-li tento voják nebo zaměstnanec zapojen do výkonu služebních povinností.

8.2. Nároky na náhradu škody třetích stran učiněné jinými osobami nebo subjekty za poškození, ztrátu, zranění nebo úmrtí, vyplývající zjednám nebo opomenutí vojáků či civilních zaměstnanců domovské strany, nebo zjednání či opomenutí, za které je domovská strana právně odpovědná, budou předkládány domovské straně k rozhodnutí podle jejích aplikovatelných právních předpisů.

8.3. Domovská strana zajistí, že styčný důstojník a osoby na něm závislé v souladu s příslušnými právními předpisy státu hostitelské strany nebo územněsprávního celku státu hostitelské strany, ve kterých se styčný důstojník a osoby na něm závislé nachází, získá pro svá soukromá motorová vozidla pojištění provozu motorového vozidla. V případech nároků na náhradu škody souvisejících s užitím soukromého motorového vozidla bude nárok nejdříve uspokojen z tohoto pojištění.

ČLÁNEK IX

ŘEŠENÍ SPORŮ

9.1. Spory vzniklé z tohoto Memoranda nebo v souvislosti s ním budou řešeny pouze jednáním stran a nebudou předkládány k řešení žádnému samostatnému, národnímu nebo mezinárodnímu soudu či jakémukoli podobnému orgánu nebo třetí straně.

ČLÁNEK X

VSTUP V PLATNOST, ZMĚNY, DOBA PLATNOSTI A UKONČENÍ

10.1. Toto Memorandum vstoupí v platnost dnem podpisu oběma stranami. Toto Memorandum zůstane v platnosti po dobu deseti (10) let a může být prodlouženo písemnou dohodou stran.

10.2. Všechny závazky stran podle tohoto Memoranda budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně právních předpisů a postupů upravujících kontrolu vývozu, a na základě dostupnosti finančních prostředků vyhrazených pro tyto účely.

10.3. Domovská strana zabezpečí, že každý styčný důstojník bude jednat v souladu se všemi závazky a omezeními aplikovatelnými na takového styčného důstojníka podle tohoto Memoranda a dle Potvrzení působnosti a právního postavení v Příloze A (Potvrzení působnosti a právního postavení) k tomuto Memorandu.

10.4. Toto Memorandum může být změněno na základě písemné dohody stran.

10.5. Toto Memorandum může být kdykoliv ukončeno písemnou dohodou stran. V případě, že strany souhlasí s ukončením tohoto Memoranda, budou tuto skutečnost konzultovat před datem jeho ukončení.

10.6. Každá strana může vypovědět toto Memorandum písemným oznámením druhé straně podaným ve lhůtě sto osmdesáti (180) dní.

10.7. Příslušná práva a povinnosti stran podle článku V (Bezpečnost) a článku VIII (Nároky na náhradu škody) tohoto Memoranda zůstanou v platnosti bez ohledu na ukončení platnosti tohoto Memoranda nebo uplynutí doby jeho platnosti.

10.8. Nejpozději v den doby uplynutí platnosti nebo v den, kdy nabude účinnosti ukončení platnosti tohoto Memoranda, odvolá každá strana své styčné důstojníky a osoby na nich závislé z území druhé strany a uhradí veškeré závazky, které na základě tohoto Memoranda dluží druhé straně. Jakékoliv náklady nebo výdaje, které má uhradit některá ze stran podle článku IV (Finanční ujednám) tohoto Memoranda, ale které nebyly vyúčtovány s dostatečným předstihem umožňujícím jejich uhrazení před ukončením Memoranda nebo uplynutím doby jeho platnosti, budou uhrazeny neprodleně po jejich vyúčtování.

10.9. Toto Memorandum obsahuje deset (10) článků a tři (3) přílohy.

Na důkaz čehož mže podepsaní a řádně zplnomocnění podepsali toto Memorandum.

Dáno v Tampě dne 19. 7. 2019 ve dvou vyhotoveních v českém a anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo obrany
České republiky
Jan Bureš v. r.
přidělenec obrany,
Velvyslanectví České republiky ve Spojených
státech amerických

Za Ministerstvo obrany
Spojených států amerických,
zastoupené
Velitelstvím Střed
Spojených států amerických
Clack J. Quinn v. r.
zástupce ředitele pro strategie, plány
a politiku Velitelství Střed
Spojených států amerických


PŘÍLOHA A

POTVRZENÍ PŮSOBNOSTI A PRÁVNÍHO POSTAVENÍ

ČLÁNEK I

POTVRZENÍ PRÁVNÍHO POSTAVENÍ STYČNÉHO DŮSTOJNÍKA

Jako představitel [název domovské strany a příslušného velitelství nebo organizace domovské strany] na základě rozšířeného oprávnění k návštěvě [název hostitelské strany a příslušného velitelství nebo organizace hostitelské strany] podléhám jurisdikci federálních, státních a místních zákonů [název hostitelské strany], pokud nestanoví jinak mezinárodní smlouva, jiný konkrétní pramen práva či podmínky jakýchkoli diplomatických imunit, které mi mohou být přiznány. Jsem srozuměn s tím, že přijetí funkce styčného důstojníka přiděleného k [název hostitelské strany a příslušného velitelství nebo organizace hostitelské strany] mi nezakládá nárok na diplomatické nebo jiné zvláštní výsady.

ČLÁNEK II

PODMÍNKY POTVRZENÍ STYČNÉHO DŮSTOJNÍKA

(1) Povinnosti: Jsem srozuměn s tím, že má činnost bude omezena na zastupování mé vlády a že se ode mne očekává vyjadřování názorů mé vlády v záležitostech zájmu společného vládě mé a vládě [název státu hostitelské strany]. Nebudu vykonávat povinnosti, které jsou právními předpisy vyhrazeny představitelům nebo zaměstnancům vlády [název státu hostitelské strany].

(2) Náklady: Jsem srozuměn s tím, že veškeré náklady spojené s výkonem mých povinností jako styčného důstojníka, zahrnující mimo jiné náklady na cestování, kancelářské prostory, administrativní služby, ubytování, stravu, lékařské a stomatologické služby, ponese má vláda.

(3) Prodloužení a opětovné potvrzeni: Jsem srozuměn s tím, že pokud si má vláda přeje rozšíření nebo opětovné potvrzení mého postavení nad rozsah původního časového vymezení, pro něž jsem potvrzen, je třeba podat novou žádost o povolení návštěvy nejpozději 30 dnů před vypršením stávajícího rozšířeného oprávnění k návštěvám.

(4) Kontaktní orgán: Jsem srozuměn s tím, že po dokončení procesu potvrzení mi bude k podpoře po dobu mé návštěvy u [název příslušného velitelství nebo organizace hostitelské strany] přidělen kontaktní orgán. Dále jsem srozuměn s tím, že prostřednictvím mého kontaktního orgánu budu koordinovat všechny žádosti o informace, návštěvy a jiné záležitosti spadající do působnosti mého potvrzení. Jsem také srozuměn s tím, že požadavky na informace jdoucí mimo působnost mého potvrzení budou předkládány prostřednictvím Úřadu přidělence obrany při Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, D. C. (je-li MO USA hostitelskou stranou) nebo prostřednictvím Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze v české republice (je-li MO USA domovskou stranou).

(5) Jiné návštěvy: Jsem srozuměn s tím, že návštěvy v zařízeních, jejichž účel nemá přímý vztah k působnosti mého potvrzení, budou zabezpečovány prostřednictvím Úřadu přidělence obrany při Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, D. C. (je-li MO USA hostitelskou stranou) nebo prostřednictvím Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, České republice (je-li MO USA domovskou stranou).

(6) Uniforma: Jsem srozuměn s tím, že při plném svých úkolů u [název příslušného velitelství něho organizace hostitelské strany] nebo jiného zařízení [název hostitelské strany] budu nosit svou národní uniformu, ledaže mi budou uděleny jiné pokyny. Budu dodržovat ústrojní předpisy armády své domovské vlády.

(7) Pracovní doba: Jsem srozuměn s tím, že má pracovní doba bude od pondělí do pátku od [ČAS] do [ČAS]. Budu-li požadovat přístup do práce mimo pracovní dobu, je mou povinností vyžádat si svolení od bezpečnostního důstojníka velitelství prostřednictvím kontaktního orgánu. Dále jsem srozuměn, že během mého vstupu mimo pracovní dobu [JE] [NENÍ] nutné mi přidělit doprovázejícího představitele americké strany. Jakékoliv zvýšené náklady spojené s tímto vstupem mimo pracovní dobu budou uhrazeny [název hostitelské strany] vládě.

(8) Bezpečnost:

a. Jsem srozuměn s tím, že přístup k informacím vlády [název hostitelské strany] bude omezen pouze na informace, o kterých můj kontaktní orgán rozhodne, že jsou nezbytné k výkonu funkce styčného důstojníka, jak je popsána v mém popisu přidělení. Jsem také srozuměn s tím, že mi nemusí být umožněn přístup k počítačovým systémům vlády [název hostitelské strany], pokud informace dostupné prostřednictvím daného počítače nelze mé vládě uvolnit dle platných právních předpisů a opatření [název hostitelské strany].

b. Se všemi informacemi, k nimž budu moci mít po dobu mé certifikace přístup, bude nakládáno jako s informacemi důvěrně poskytnutými mé vládě a nebudou mnou dále uvolněny ani předány žádné jiné osobě, společnosti, organizaci nebo vládě bez předchozího písemného souhlasu vlády [název hostitelské strany].

c. Okamžitě oznámím svému kontaktnímu orgánu, získám-li informace nebo dozvím-li se o informacích [název hostitelské strany], k nimž nemám oprávnění přístupu. Dále souhlasím s tím, že oznámím svému kontaktnímu orgánu všechny případy, při nichž mi byly nabídnuty nebo poskytnuty informace, pro něž nemám oprávnění.

d. Bude-li to vyžadováno, budu na svém svrchním oděvu nosit zřetelně viditelný bezpečnostní odznak. Tento odznak bude dodán vládou [název hostitelské strany],

(9) Dodržování: Byl jsem seznámen s působností a podmínkami mého potvrzení, plně jsem jim porozuměl a budu je dodržovat. Jejich nedodržení může mít za následek ukončeni mého potvrzení. Dále jsem srozuměn s tím, že ukončení mého potvrzení nevylučuje další disciplinární řízení v souladu s příslušnou dohodou o právním postavení ozbrojených sil nebo jinými mezinárodními smlouvami.

(10) Definice pojmů: Pojmy zde nedefinované jsou definovány v příslušném Memorandu, kterým se řídí mé přidělení jako styčného důstojníka.

ČLÁNEK III

PŮSOBNOST POTVRZENÍ STYČNÉHO DŮSTOJNÍKA

(1) Kontaktní orgán: Jako kontaktní orgán mi byl přidělen [JMÉNO KONTAKTNÍHO DŮSTOJNÍKA].

(2) Potvrzení: Jsem potvrzen u [název hostitelské strany a příslušného velitelství nebo organizace hostitelské strany] a budu zastupovat [název domovské strany a příslušného velitelství nebo organizace domovské strany] u [název velitelství nebo organizace hostitelské strany], jak bylo společně odsouhlaseno stranami.

(3) Cestování: V působnosti mého potvrzení mohu se svolením svého kontaktního orgánu navštívit následující místa: [vložte příslušná místa].

ČLÁNEK IV

POTVRZENÍ O VSTUPNÍM POUČENÍ STYČNÉHO DŮSTOJNÍKA

Já, [JMÉNO STYČNÉHO DŮSTOJNÍKA]. beru na vědomí a jsem srozuměn s tím, že jsem byl na základě dohody mezi [název domovské strany a příslušného velitelství nebo organizace domovské strany] a [název hostitelské strany a příslušného velitelství nebo organizace hostitelské strany] v souladu s Memorandem o dohodě mezi Ministerstvem obrany Spojených států amerických (MO USA), zastoupeným Velitelstvím Střed Spojených států, a Ministerstvem obrany České republiky (MO ČR) o přidělování styčných důstojníků potvrzen jako styčný důstojník u [název hostitelské strany a příslušného velitelství nebo organizace hostitelské strany]. Dále potvrzuji, že jsem srozuměn s a byl poučen o: (1) právním statusu svého potvrzení; (2) podmínkách svého potvrzení; a (3) působnosti svého potvrzení. Dále stvrzuji, že budu jednat v souladu s podmínkami a povinnostmi svého potvrzení.

(PODPIS STYČNÉHO DŮSTOJNÍKA)

(JMÉNO STYČNÉHO DŮSTOJNÍKA - HŮLKOVÝM PÍSMEM)

(HODNOST A/NEBO TITUL)

(DATUM)

(PODPIS OSOBY PROVÁDĚJÍCÍ POUČENÍ)

(JMÉNO OSOBY PROVÁDĚJÍCÍ POUČENÍ - HŮLKOVÝM PÍSMEM)

(DATUM)


PŘÍLOHA B

FORMÁT POPISU PŘIDĚLENÍ ZAHRANIČNÍHO STYČNÉHO DŮSTOJNÍKA MO ČR PŘIDĚLENÉHO K USCENTCOM

Přidělení č. 1

1. FUNKCE: ZAHRANIČNÍ STYČNÝ DŮSTOJNÍK

2. POPIS PŘIDĚLENÍ: Vykonává službu jako styčný důstojník MOČR u USCENTCOM. Od zahraničního styčného důstojníka se v této funkci očekává efektivní koordinace příslušných aktivit potřebných pro umožnění celého rozsahu podpory, který MO ČR souhlasilo poskytnout pro operační činnost a cvičení USCENTCOM.

Zabezpečuje brífinky a školení vojenskému personálu na různých akcích, pracovních skupinách, panelech a seminářích týkajících se rozsahu vojenské podpory zabezpečované MOČR pro USCENTCOM v souladu s českými zásadami a postupy a za dodržování postupů utajování.

Napomáhá při identifikaci potřeb pro vojenské síly určené k účasti v misích nebo cvičeních k podpoře USCENTCOM; zabezpečuje zpětné informace pro personál USCENTCOM týkající se strategických a operačních otázek; provádí doporučení a zabezpečení implementace rozhodnutí k otázkám společného zájmu USCENTCOM a MO ČR.

3. DÉLKA PŘIDĚLENÍ: 36 měsíců (3 roky)

4. VELITELSTVÍ MO USA/ORGANIZACE MO USA/JEDNOTKA/MÍSTO:

HQ USCENTCOM, CCJ5-CCC, MacDill Air Force Base, Tampa, Florida

5. KVALIFIKACE:

A. BEZPEČNOSTNÍ PROVĚRKA: NATO SECRET

B. HODNOST/ÚROVEŇ: major-plukovník, 04-06

C. POŽADOVANÁ OFICIÁLNÍ ŠKOLENÍ: Odpovídající úrovni a příslušné taktické a operační zkušenosti. Zkušenosti se strategickým komunikačním rámcem a pracovní znalost mezinárodních bezpečnostních vztahů a diplomatických záležitostí.

D. POZNÁMKY:

6. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA HOSTITELSKÉ STRANY ODPOVĚDNÁ ZA SPRÁVNÍ A OPERAČNÍ DOHLED NAD ZAHRANIČNÍM STYČNÝM DŮSTOJNÍKEM MO ČR:


PŘÍLOHA C

FORMÁT POPISU PŘIDĚLENÍ ZAHRANIČNÍHO STYČNÉHO DŮSTOJNÍKA USCENTCOM PŘIDĚLENÉHO K MO ČR

1. FUNKCE:

2. POPIS PŘIDĚLENÍ:

3. DÉLKA PŘIDĚLENÍ:

4. VELITELSTVÍ HOSTITELSKÉ STRANY/ORGANIZACE/JEDNOTKA/ MÍSTO:

5. KVALIFIKACE:

A. BEZPEČNOSTNÍ PROVĚRKA:

B. HODNOST/ÚROVEŇ:

C. POŽADOVANÁ OFICIÁLNÍ ŠKOLENÍ:

D. POZNÁMKY:

6. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA HOSTITELSKÉ STRANY ODPOVĚDNÁ ZA SPRÁVNÍ A OPERAČNÍ DOHLED NAD ZAHRANIČNÍM STYČNÝM DŮSTOJNÍKEM USCENTCOM:

Přesunout nahoru