Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 50/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o vědeckotechnické spolupráci

Datum vyhlášení 29.10.2019
Uzavření smlouvy 10.06.2019
Platnost od 02.08.2019
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

50

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. června 2019 byla v Podgorici podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o vědeckotechnické spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 3 dne 2. srpna 2019. Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbývá ve vztazích mezi Českou republikou a Černou Horou platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vědeckotechnické spolupráci, podepsaná v Praze dne 13. dubna 1989.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Dohoda

mezi vládou České republiky

a vládou Černé Hory

o vědeckotechnické spolupráci

Vláda České republiky a vláda Černé Hory (dále jen „smluvní strany“),

vyjadřujíce přání rozvíjet a prohlubovat vědeckotechnickou spolupráci mezi státy smluvních stran,

v souladu s principy společného zájmu, rovnocenného partnerství a oboustranného prospěchu,

přesvědčeny, že tato spolupráce může přispět k lepšímu poznání, porozumění a posílení všestranných přátelských vztahů mezi státy smluvních stran,

se dohodly takto:

Článek 1

Prováděcí orgány

Orgány zodpovědnými za koordinaci naplňování této Dohody budou v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a v Černé Hoře Ministerstvo vědy (dále jen „prováděcí orgány“),

Článek 2

Formy spolupráce

1. Smluvní strany si budou za účelem rozvíjení a prohlubováni vzájemné vědeckotechnické spolupráce vyměňovat:

a) informace, dokumentace a publikace vědeckotechnického zaměření:

b) informace týkající se pořádání vědeckých workshopů, diskuzí, seminářů, sympózií, konferencí, kongresů a dalších setkání s mezinárodní účastí konaných na území států smluvních stran;

c) informace týkající se národních politik a strategií podpory výzkumu, vývoje a inovaci platných ve státech smluvních stran,

2. Smluvní strany budou za účelem rozvíjení a prohlubování vzájemné vědeckotechnické spolupráce podporovat:

a) navazování kontaktů a rozvoj spolupráce mezi institucemi působícími v oblastech vědy, technologií, výzkumu, vývoje a inovací ve státech smluvních stran;

b) zapojování institucí působících v oblastech vědy, technologií, výzkumu, vývoje a inovací do dvoustranných a mnohostranných mezinárodních vědeckotechnických projektů a programů;

c) výměnu odborníků působících v oblastech vědy, technologií, výzkumu, vývoje a inovací ve státech smluvních stran;

d) uskutečňování společných česko-černohorských projektů v oblastech základního výzkumu, aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v tématech společného zájmu;

e) jakékoliv další formy vědeckotechnické spolupráce,

Článek 3

Česko-černohorská smíšená komise pro vědeckotechnickou spolupráci

1. Za účelem hodnocení a koordinace naplňování cílů této Dohody smluvní strany zřizují Česko-černohorskou smíšenou komisi pro vědeckotechnickou spolupráci (dále jen „Smíšená komise“), která bude projednávat otázky týkající se naplňování této Dohody, vyhodnocovat podmínky vzájemné vědeckotechnické spolupráce států smluvních stran a vypracovávat doporučení pro zvýšení její efektivity.

2. Smíšená komise bude navrhovat opatření k podpoře společných česko-černohorských projektů z rozpočtových prostředků prováděcích orgánů této Dohody a vypracovávat doporučení pro udělení podpory z veřejných prostředků v souladu správními předpisy platnými ve státech smluvních stran.

3. Každá ze smluvních stran bude do Smíšené komise, sestávající z české a černohorské části, delegovat stejný počet zástupců jako druhá smluvní strana.

4. Každá ze smluvních stran jmenuje ze svých zástupců předsedu a tajemníka své části Smíšené komise, kteří budou v období mezi jejími zasedáními zajišťovat výměnu informací a organizovat práci své části Smíšené komise.

5. Informace o složení své části Smíšené komise bude každá smluvní strana sdělovat druhé smluvní straně písemnou formou.

6. Zasedání Smíšené komise se budou konat zpravidla jedenkrát za dva (2) roky, střídavě v České republice a v Černé Hoře, a to v termínech, na kterých se smluvní strany dohodnou písemnou formou.

7. V případě potřeby mohou smluvní strany zorganizovat zasedání Smíšené komise i v období mezi jejími plánovanými zasedáními, a to v termínech, na kterých se dohodnou písemnou formou.

8. Závěry ze zasedání Smíšené komise budou přijímány formou záznamů ze zasedání Smíšené komise, vyhotovovaných v anglickém jazyce a podepisovaných předsedy obou částí Smíšené komise.

9. Pokud nebude z jakýchkoliv důvodů možné zorganizovat zasedání Smíšené komise ve stanoveném termínu, může být její jednání vedeno písemnou formou výměnou korespondence mezi předsedy obou částí Smíšené komise.

10. Každá ze smluvních stran uhradí v rámci zajištění účasti členů své části Smíšené komise na jejím zasedání pouze náklady vzniklé na její straně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek 4

Prováděcí dokumenty

Smluvní strany a prováděcí orgány této Dohody mohou za účelem naplňování cílů této Dohody mezi sebou sjednávat prováděcí dokumenty k této Dohodě, které budou stanovovat konkrétní organizační postupy a finanční podmínky jejích vzájemné spolupráce.

Článek 5

Finanční a všeobecná ustanovení

1. Naplňování cílů této Dohody bude probíhat vždy s přihlédnutím k finančním možnostem jejích prováděcích orgánů a v souladu s právními předpisy platnými na území států smluvních stran.

2. Každá ze smluvních stran uhradí v rámci naplňování cílů této Dohody pouze náklady vzniklé na její straně, pokud prováděcí dokumenty sjednané k této Dohodě nestanoví jinak.

Článek 6

Ochrana práv duševního vlastnictví

Ochrana práv duševního vlastnictví se bude řídit právními předpisy platnými ve státech smluvních stran a mezinárodními smlouvami, kterými jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda může být měněna a doplňována vzájemnou dohodou smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou.

2. Spory, které mohou vzniknout při provádění této Dohody, budou řešeny jednáním mezi smluvními stranami,

3. Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními předpisy smluvních stran, o němž se smluvní strany informují diplomatickými notami. V platnost vstoupí dnem doručení pozdější z takových nót druhé smluvní straně.

4. Tato Dohoda se sjednává na dobu pěti (5) let a bude dále automaticky prodlužována vždy na dalších pět (5) let, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně diplomatickou cestou nevypoví nejpozději šest (6) měsíců před uplynutím doby její platnosti.

5. Činnosti zahájené podle této Dohody během její platnosti budou dokončeny bez ohledu na ukončení její platnosti.

6. Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbude ve vztazích mezi Českou republikou a Černou Horou platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vědeckotechnické spolupráci, podepsaná v Praze dne 13. dubna 1989.


Dáno v Podgorica dne 10. 6. 2019 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, Černohorském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická.

V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu
České republiky
Karel Urban v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
České republiky v Černé Hoře

Za vládu
Černé Hory
Sanja Damjanovič v. r.
ministryně vědy

Přesunout nahoru