Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 5/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny

Datum vyhlášení 29.01.2019
Uzavření smlouvy 16.03.2018
Platnost od 04.10.2018
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. března 2018 byla v Sarajevu podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 20 dne 4. října 2018. Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbyla podle článku 21 Dohody ve vztazích mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou platnosti Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie, podepsaná dne 29. ledna 1957 v Bělehradě a vyhlášená pod č. 4/1958 Sb.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

O SPOLUPRÁCI V OBLASTI KULTURY, ŠKOLSTVÍ A VĚDY MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A RADOU MINISTRŮ BOSNY A HERCEGOVINY

Vláda České republiky a Rada ministrů Bosny a Hercegoviny (dále jen „strany“), s přáním rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy,

přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k lepšímu vzájemnému porozumění a k posílení vztahů mezi oběma státy,

se dohodly takto:

ČÁST JEDNA - KULTURA

Článek 1

Kulturní a umělecké akce

Strany budou podle svých možností podporovat vzájemnou účast příslušných institucí a organizací, jakož i uměleckých subjektů z obou států na kulturních a uměleckých akcích organizovaných v obou státech.

Článek 2

(Výměna návštěv)

Strany budou podle svých možností podporovat výměnu návštěv odpovědných osob a profesionálů z oblasti kultury ke stanovení a zahájení společných projektů spolupráce v prioritních směrech dohodnutých partnery v obou státech.

Článek 3

(Výstavy umění)

Strany budou podporovat výměnu výstav umění v obou státech.

Článek 4

(Knihovny)

Strany budou podporovat výměnu a spolupráci mezi knihovnami z obou států za podmínek stanovených těmito institucemi.

Článek 5

(Překlady)

Strany budou podporovat překlady literárních děl majících svůj původ na území státu druhé strany či tvořících součást jeho kultury.

Článek 6

(Nakladatelství)

Strany budou podporovat spolupráci nakladatelství z obou států.

Článek 7

(Knižní veletrhy)

Strany budou podporovat vzájemnou účast na knižních veletrzích pořádaných v obou státech.

Článek 8

(Divadlo)

Strany budou podporovat spolupráci mezi specializovanými institucemi obou států v oblasti divadla.

Článek 9

(Hudba a choreografie)

Strany budou podporovat výměnu zkušeností a dokumentů v oblasti hudby a choreografie.

Článek 10

(Muzea)

Strany budou podporovat výměnu zkušeností a informací v oblasti organizace a správy muzeí a přímou spolupráci organizací obou států.

Článek 11

(Tradiční lidová kultura)

Strany budou podporovat spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti tradiční lidové kultury.

Článek 12

(Spolupráce při uchovávání a restaurování památek)

Strany budou usilovat o zavedení přímé spolupráce v oblasti kultury mezi příslušnými úřady a institucemi k výměně zkušeností a dokumentace vztahující se k restaurování a uchovávání památek a historicky cenných míst v obou státech.

ČÁST DVĚ - ŠKOLSTVÍ

Článek 13

(Spolupráce v oblasti školství)

Strany budou podporovat zlepšování vzájemné spolupráce v oblasti školství podle zásad rovnosti a vzájemné prospěšnosti.

Článek 14

(Přímé dohody o spolupráci)

Strany budou podporovat navazování a rozvíjení přímých styků mezi školskými institucemi z obou států prostřednictvím přímých dohod o spolupráci za účelem:

a) vytváření partnerství školských institucí a vysokých škol;

b) výměny zkušeností z reformy vzdělávacích systémů a z hodnocení vzdělávacích procesů;

c) výměny akademických pracovníků, pedagogů, stážistů a studentů podle jejich potřeb a schopností;

d) výměny knih, publikací, vzdělávacích projektů, výsledků a jiných informací o všech aspektech vzdělávacích činností;

e) pořádání návštěv učitelů a akademických pracovníků za účelem přednášek a jiných forem školské spolupráce mezi školskými institucemi a vysokými školami;

f) uskutečňování jiných forem spolupráce mezi školskými institucemi včetně podpisu společných programů, protokolů či jiných dokumentů na podporu spolupráce mezi školskými institucemi a vysokými školami z obou států.

Článek 15

(Konference, semináře a přednášky)

Strany budou podle svých možností podporovat konání seminářů, konferencí a přednášek společného zájmu, jakož i účast na konferencích a seminářích pořádaných v obou státech.

Článek 16

(Výměna informací)

Strany budou spolupracovat v oblasti školství prostřednictvím výměny informací o vzdělávacích systémech, kvalitativních a hodnotících standardech, jakož i informací o hodnocení výsledků a rozvoji vyučovacích metod.

Článek 17

(Uznávání titulů, diplomů a certifikátů)

Na požádání si strany budou prostřednictvím svých příslušných institucí vyměňovat

informace potřebné při procesu uznávání dokladů o vzdělání získaného ve státu druhé strany.

ČÁST TŘI - VĚDA

Článek 18

(Vědecká spolupráce)

(1) Strany si budou za účelem rozvoje vzájemné vědecké spolupráce na základě této dohody vyměňovat:

a) informace, dokumentaci a vědecké publikace;

b) informace týkající se pořádání vědeckých workshopů, diskuzí, seminářů, sympozií, konferencí, kongresů a dalších setkání s mezinárodní účastí konaných na území států stran;

c) informace týkající se národních politik a strategií podpory výzkumu, vývoje a inovací prováděných ve státech stran.

(2) Strany budou za účelem rozvoje vzájemné vědecké spolupráce podporovat:

a) navazování kontaktů a rozvoj spolupráce mezi institucemi působícími v oblastech vědy, výzkumu a inovací;

b) výměnu odborníků působících v oblastech vědy, výzkumu a inovací;

c) uskutečňování společných projektů v oblastech základního výzkumu, aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v tématech společného zájmu;

d) zapojování institucí působících v oblastech vědy, výzkumu, vývoje a inovací do dvoustranných a mnohostranných vědeckých projektů a programů;

e) jakékoliv další formy vědecké spolupráce, které budou dohodnuty příslušnými orgány stran.

ČÁST ČTYŘI - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 19

(Programy spolupráce)

Příslušné orgány stran mohou sjednávat k provádění této dohody programy spolupráce na určitá časová období.

Článek 20

(Vstup v platnost)

Tato dohoda vstoupí v platnost v den, kdy bylo diplomatickou cestou doručeno pozdější z písemných oznámení, kterými se strany navzájem notifikují o splnění vnitrostátních právních podmínek nutných pro vstup dohody v platnost.

Článek 21

(Ukončení platností předchozí dohody)

Dnem vstupu této dohody v platnost pozbude ve vztazích mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou platnosti Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie, podepsaná dne 29. ledna 1957 v Bělehradě.

Článek 22

(Trvání a zrušení)

(1) Tato dohoda se uzavírá na dobu pěti let. Po uplynutí této doby bude její platnost automaticky prodlužována na další pětiletá období. Každá ze stran ji může diplomatickou cestou písemně vypovědět nejpozději šest měsíců před uplynutím příslušného pětiletého období.

(2) Ukončení platnosti této dohody neovlivní probíhající aktivity zahájené podle této dohody, pokud se strany nedohodnou jinak.

Článek 23

(Změny)

(1) Ustanovení této dohody mohou být po vzájemné dohodě změněna. Změny dohody musejí být písemné.

(2) Změny dohody vstoupí v platnost podle stejných postupů, jaké platí pro vstup této dohody v platnost.

(3) Změny dohody neovlivní probíhající aktivity zahájené podle této dohody před jejich vstupem v platnost, pokud se strany nedohodnou jinak.


Dáno v Sarajevu dne 16. března 2018 ve dvou původních vyhotoveních v českém jazyce, v úředních jazycích Bosny a Hercegoviny - bosenštině, chorvatštině a srbštině a v anglickém jazyce. V případě rozporu ve výkladu ustanovení této dohody má přednost anglické znění.

Za vládu
České republiky
RNDr. Jakub Skalník v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
České republiky v Bosně a Hercegovině

Za Radu ministrů
Bosny a Hercegoviny
Adil Osmanovié v. r.
ministr pro občanské záležitosti

Přesunout nahoru