Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 49/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o řešení dluhu Černé Hory vůči České republice

Datum vyhlášení 29.10.2019
Uzavření smlouvy 11.09.2019
Platnost od 11.09.2019
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. září 2019 byla v Podgorici podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o řešení dluhu Černé Hory vůči České republice.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dnem podpisu.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Dohoda

mezi

vládou České republiky

a

vládou Černé Hory

o řešení dluhu Černé Hory

vůči České republice

Vláda České republiky (dále jen „česká Strana“)

a

vláda Černé Hory (dále jen „černohorská Strana a společně uváděné jako „Strany“),

přejíce si rozvíjet dlouhodobou a stabilní obchodní, ekonomickou a finanční spolupráci založenou na principech vzájemných výhod,

majíce v úmyslu vyřešit dluh Černé Hory vůči České republice,

odvolávajíce se na

Platební dohodu mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie, podepsanou v Bělehradě dne 8. února 1991,

Protokol z jednání o řešení salda na likvidačním účtu konaného mezi 23. a 26. březnem 1992 v Praze, potvrzený výměnou dopisů předsedů vlád České a Slovenské Federativní Republiky a Svazové republiky Jugoslávie, datovaných 7. května a 11. května 1992 (dále jen „Protokol z roku 1992“),

Dohodu mezi vládami České republiky a Slovenské republiky o převodu vládních pohledávek vůči zahraničí do kompetence České republiky a Slovenské republiky a o zajištění vnitřního financování poskytnutých vládních úvěrů, podepsanou v Bratislavě dne 7. dubna 1993,

Dohodu o sukcesních otázkách, uzavřenou ve Vídni dne 29. června 2001, její Přílohu C,

Dohodu o úpravě členství v mezinárodních finančních organizacích a rozdělení finančních aktiv a pasiv mezi Srbskou republiku a Republiku Černá Hora, podepsanou v Bělehradě dne 10. července 2006,

Vídeňskou úmluvu o smluvním právu, uzavřenou ve Vídni dne 23. května 1969;

respektujíce skutečnost, že Česká republika jakožto jeden ze dvou právních nástupců bývalé České a Slovenské Federativní republiky (dále jen „bývalá ČSFR“) spravuje, nezávisle a samostatně, svůj podíl na aktivech a pasivech bývalé ČSFR,

Berouce v úvahu

Záznam z expertního jednání mezi Národní bankou Jugoslávie a Československou obchodní bankou, a.s. (dále jen „ČSOB“) ze dne 22. října 1997,

Protokol z jednání ke konsolidaci dluhu Svazové republiky Jugoslávie, uzavřený dne 13. prosince 2001 mezi zúčastněnými věřitelskými zeměmi Pařížského klubu a vládou Svazové republiky Jugoslávie,

Protokol ze zasedání Společné pracovní skupiny mající za cíl vyřešení finančních a právních otázek vztahujících se k zbývajícímu dluhu bývalé SFRJ vůči bývalé ČSFR mezi Českou republikou a Černou Horou ze dne 29. listopadu 2018,

se dohodly takto:

Článek 1

Řešený dluh

1. Strany potvrzují, že odsouhlasená jistina dluhu bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie (dále jen „bývalá SFRJ“) vůči bývalé ČSFR evidovaná na likvidačním clearingovém účtu činí 72 250 262,25 clearingových dolarů, z nichž 41 161 444,69 clearingových dolarů představuje českou část jistiny.

2. Strany se dohodly, že jistina dluhu Černé Flory vůči České republice činí 2,2344 % dluhu bývalé SFRJ vůči České republice, tj. 919 711,32 clearingových dolarů.

3. Strany se dohodly, že jistina uvedená v odstavci 2 tohoto článku je úročena jednoduchým úrokem 5,50%, který bude počítán dle principu počítání dnů 30/360 p.a. a bude použit od 1. listopadu 1991 do 31. prosince 2018.

4. Konečné saldo řešené mezi Českou republikou a Černou Florou, včetně jednoduchého úroku vypočteného v souladu s odstavcem 3 tohoto článku k datu 31. prosince 2018, činí 2 293 913,25 clearingových dolarů. Tato částka sestává z:

a) jistiny ve výši 919 711,32 clearingových dolarů a

b) úroku ve výši 1 374 201,93 clearingových dolarů.

5. Strany se dohodly, že převedou částku definovanou v odstavci 4 tohoto článku při použití směnného kurzu 1 clearingový dolar = 1 americký dolar, v souladu s Protokolem z roku 1992, na částku 2 293 913,25 amerických dolarů, která tvoří dluh Černé Hory vůči České republice ke dni 31. prosince 2018.

Článek 2

Řešení dluhu

1. Strany se dohodly na následujících podmínkách řešení dluhu Černé Hory vůči České republice:

a) Po vstupu této Dohody v platnost černohorská Strana uhradí dluh vůči české Straně vycházejíce z podmínek Pařížského klubu věřitelů. Dluh Černé Hory bude vyřešen prostřednictvím jednorázové platby. Tato platba ve výši 779 930,53 amerických dolarů (sedm set sedmdesát devět tisíc devět set třicet amerických dolarů a padesát tři centů) bude uskutečněna do 90 dnů od vstupu této Dohody v platnost, a to převodem celkové splatné částky na účet ČSOB specifikovaný v písmeni c) níže;

b) Strany vydají instrukce svým příslušným bankám, aby provedly potřebné kroky k technické implementaci tohoto článku;

c) Tato platba černohorské Strany ve prospěch české Strany bude provedena ve volně převoditelných amerických dolarech z okamžitě přístupných prostředků v příslušný platební den, bez jakýchkoli výloh, daní, odvodů nebo poplatků. Příslušná platba české Straně bude provedena ve prospěch účtu ČSOB, č. 4030004, ABA směrové č. 021001033 USD, vedeného u Deutsche Bank Trust Americas, NY, swift BKTRUS33. Pokud by platba měla být provedena v sobotu, neděli nebo jiný den, který není pracovním dnem, bude tato platba provedena další následující pracovní den.

2. Po provedení platby ve výši specifikované v odst. 1. písm. a) tohoto článku bude dluh Černé Hory vůči České republice považován za plně vyřešený, s výhradou ustanovení článku 6 této Dohody.

Článek 3

Řešení sporů

Jakýkoliv spor, který by mohl vzniknout mezi Stranami v souvislosti s výkladem nebo prováděním této Dohody, bude řešen vzájemným jednáním oprávněných zástupců Stran.

Článek 4

Dodatky

Tato Dohoda může být měněna a doplňována vzájemnou dohodou Stran. Každá změna nebo doplnění této Dohody musí být v písemné podobě a s podpisy obou Stran.

Článek 5

Oznámení a další komunikace

Oznámení a další komunikace provedené dle této Dohody, adresované jedné ze Stran, budou učiněny prostřednictvím diplomatických kanálů.

Článek 6

Ustanovení o revizi

Pokud nástupnické státy bývalé SFRJ uzavřou novou dohodu o konečném rozdělení celého dluhu bývalé SFRJ vůči bývalé ČSFR, což způsobí, že se jistina dluhu Černé

Hory vůči České republice bude lišit od částky uvedené v článku 1 odst. 2 této Dohody, pak Strany příslušným způsobem zrevidují tuto Dohodu.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem svého podpisu.


Dáno v Podgorici dne 11. září 2019, ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu
České republiky
Karel Urban v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
České republiky v Černé Hoře

Za vládu
Černé Hory
Darko Radunovič v. r.
ministr financí

Přesunout nahoru