Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 48/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání o používání Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení ze 14. března 2018

Datum vyhlášení 01.10.2019
Uzavření smlouvy 25.09.2019
Platnost od 01.10.2019
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

48

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. září 2019 bylo v Minsku podepsáno Správní ujednání o používání Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení ze 14. března 20181).

Správní ujednání vstupuje v platnost na základě svého článku 15 dne 1. října 2019.

České znění Správního ujednání se vyhlašuje současně.


SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ O POUŽÍVÁNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A BĚLORUSKOU REPUBLIKOU O DŮCHODOVÉM ZABEZPEČENÍ ZE 14. BŘEZNA 2018

Na základě článku 14 Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení, podepsané v Minsku dne 14. března 2018 (dále jen „Smlouva“), Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvo práce a sociální ochrany Běloruské republiky (dále jen „příslušné úřady“) se dohodly takto:

ČÁST I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice pojmů

Pojmy používané v tomto správním ujednání (dále jen „Ujednání“) mají stejný význam, v jakém se používají ve Smlouvě.

Článek 2

Kompetentní instituce a styčná místa

1. Kompetentními institucemi podle článku 1 odstavce 1 bodu 3) Smlouvy jsou:

(1) v Běloruské republice:

1) úřady práce, zaměstnanosti a sociální ochrany - v oblasti přiznávání a výplaty pracovních důchodů,

2) Fond sociální ochrany obyvatelstva Ministerstva práce a sociální ochrany a jeho územní orgány - pokud jde o placení příspěvků na povinné státní sociální pojištění, financování vyplácení pracovních důchodů a vyplácení důchodů mimo Běloruskou republiku,

3) odborné zdravotně-rehabilitační komise - pokud jde o otázky lékařských vyšetření a přezkoumání;

(2) v České republice:

Česká správa sociálního zabezpečení a její územní orgány a specializované -útvary ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti.

2. Styčnými místy podle článku 14 Smlouvy jsou určeny:

(1) v Běloruské republice: Fond sociální ochrany obyvatelstva Ministerstva práce a sociální ochrany;

(2) v České republice: Česká správa sociálního zabezpečení.

3. Kterákoli kompetentní instituce Smluvní strany, jakož i osoba, na kterou se vztahují ustanovení Smlouvy, se může obracet na kompetentní instituci druhé Smluvní strany přímo, nebo prostřednictvím styčného místa.

Článek 3

Výměna formulářů

1. Při provádění Smlouvy kompetentní instituce používají formuláře odsouhlasené Českou správou sociálního zabezpečení a Ministerstvem práce a sociální ochrany Běloruské republiky (dále jen „dohodnuté formuláře“).

2. Informace obsažené v dohodnutých formulářích, vyplněné a ověřené kompetentními institucemi, nevyžadují další potvrzující dokumenty.

ČÁST II

POUŽÍVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Článek 4

Potvrzeni o uplatňování právních předpisů

1. Za účelem provádění ustanovení článku 7 Smlouvy kompetentní instituce Smluvní strany, jejíž právní předpisy se vztahují na zaměstnance nebo osobu samostatně výdělečně činnou, na základě žádosti zaměstnance a (nebo) jeho zaměstnavatele nebo žádosti osoby samostatně výdělečně činné, vystaví potvrzení o uplatňování právních předpisů na dohodnutém formuláři.

2. Potvrzení uvedené v odstavci 1 tohoto Článku vydávají:

v České republice:

Česká správa sociálního zabezpečení;

v Běloruské republice:

Fond sociální ochrany obyvatelstva Ministerstva práce a sociální ochrany.

Potvrzení se vydá zaměstnanci nebo osobě samostatně výdělečně činné.

Kopie tohoto potvrzení se zašle styčnému místu druhé Smluvní strany.

Článek 5

Výjimky

1. V souladu s článkem 8 Smlouvy jsou ke stanovení výjimek z ustanovení článku 7 Smlouvy oprávněny následující instituce:

v České republice:

Česká správa sociálního zabezpečení;

v Běloruské republice:

Fond sociální ochrany obyvatelstva Ministerstva práce a sociální ochrany,

2. Zaměstnanec a zaměstnavatel předkládají společnou žádost o výjimku podle článku 8 Smlouvy v písemné formě instituci Smluvní strany uvedené v odstavci 1 tohoto článku, jejíž právní předpisy mají být podle žádosti používány. Obdobně uplatňuje žádost osoba samostatně výdělečně činná.

Žádost o výjimku z pravidla uvedeného v článku 7 odstavci 3 bod 1) Smlouvy se zpravidla předkládá před koncem probíhající doby vyslání.

3. V potvrzení o výjimce se osvědčí používání právních předpisů na dohodnutém formuláři a jeho kopie se zašle instituci drahé Smluvní strany uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

ČÁST III

DŮCHODY STAROBNÍ, ZA VÝSLUHU LET, INVALIDNÍ, PŘI ZTRÁTĚ ŽIVITELE (VDOVSKÉ/VDOVECKÉ, SIROTČÍ)

Článek 6

Podávání žádostí

Pro uplatnění nároku na důchod předkládá osoba písemnou žádost spolu s doklady nezbytnými pro přiznání důchodu u kompetentní instituce Smluvní strany svého bydliště.

Článek 7

Posuzování žádostí

1. Kompetentní instituce jedné Smluvní strany, která na dohodnutém formuláři obdrží žádost o přiznání důchodu od osoby, která získala doby pojištění podle právních předpisů druhé Smluvní strany, zašle bez zbytečného odkladu tuto žádost a potvrzení o dobách pojištění na dohodnutém formuláři spolu s doklady nezbytnými pro přiznání důchodu kompetentní instituci druhé Smluvní strany k posouzení a rozhodnutí.

2. Kompetentní instituce, která obdržela dohodnuté formuláře a doklady, do 10 pracovních dnů ode dne vydání rozhodnutí o nich podle stanoveného postupu zašle kompetentní instituci druhé Smluvní strany rozhodnutí o přiznání (zamítnutí) důchodu, jakož i potvrzení o dobách pojištění prostřednictvím dohodnutých formulářů.

3. Doba na přeposílání dohodnutých formulářů a dokladů mezi kompetentními institucemi se nezapočítává do lhůt pro jejich posouzení a rozhodnutí o přiznání (zamítnutí) důchodu.

Článek 8

Sčítání dob pojištění

V případě potřeby sčítání dob pojištění získaných podle právních předpisů Smluvních stran pro stanovení celkové doby pojištění k určení nároku na důchod a pro stanovení výše důchodu podle článku 10 odstavce 2 Smlouvy, kompetentní instituce Smluvní strany, která přijala žádost o důchod, požádá kompetentní instituci druhé Smluvní strany o potvrzení dob pojištění získaných podle jejích právních předpisů. K žádosti se současně připojí kopie dokladů o zaměstnání nebo jiné činnosti ověřené kompetentní institucí. Žádost i odpověď na žádost se zpracovává v podobě dohodnutých formulářů.

ČÁST IV

RŮZNÁ USTANOVENÍ

Článek 9

Výplata důchodů

1. Výplata (převod) důchodových částek kompetentní institucí jedné Smluvní strany na území druhé Smluvní strany se provádí na osobní účty poživatelů založené u bank Smluvní strany jejích bydliště, v eurech podle směnného kurzu oficiálně vyhlášeného Českou národní bankou a Národní bankou Běloruské republiky a platného v den realizace platby. Při tom dnem realizace platby se rozumí den sestavení platebních dokladů.

2. Kompetentní instituce Smluvních stran neprovádí při výplatě důchodů podle Smlouvy žádné srážky na své administrativní výdaje,

3. Výplata (převod) důchodových Částek se provádí po předložení potvrzení o žití poživatelem důchodu za měsíc, ve kterém byl tento dokument vydán, včetně doplatků za uplynulé období v souladu s právními předpisy Smluvní strany vyplácející důchod.

Forma a vystavení potvrzení o žití se provádí v souladu s právními předpisy Smluvní strany vyplácející důchod.

Potvrzení žití se může uskutečnit výměnou dohodnutého formuláře mezi kompetentními institucemi obsahujícím informace o poživateli důchodu, který se osobně obrátí na kompetentní instituci Smluvní strany v místě bydliště za účelem potvrzení této skutečnosti.

Článek 10

Výplata důchodů při změně místa bydliště

Jestliže poživatel důchodu přesune své bydliště z území jedné Smluvní strany na území druhé Smluvní strany, kompetentní instituce první Smluvní strany mu zajistí výplatu důchodu na území druhé Smluvní strany v souladu s Článkem 9 tohoto Ujednání a informuje o tom kompetentní instituci této Smluvní strany.

Článek 11

Vyplacení neobdržených důchodů

Pokud osoba požádá kompetentní instituci jedné Smluvní strany o poskytnutí důchodových částek přiznaných kompetentní institucí druhé Smluvní strany, avšak neobdržených důchodcem v důsledku jeho úmrtí, předloží kompetentní instituce první Smluvní strany žádost a potřebné dokumenty kompetentní instituci druhé Smluvní strany k posouzení a rozhodnutí.

Vyplacení neobdržených důchodových částek se provádí s přihlédnutím k článku 9 tohoto Ujednání.

Článek 12

Spolupráce kompetentních institucí

1. Kompetentní instituce vzájemně spolupracují ve všech otázkách týkajících se provádění Smlouvy a Ujednání, poskytují si potřebnou vzájemnou pomoc, spolupracují s osobami, na které se vztahuje Smlouva, nebo s jejich zástupci.

2. Kompetentní instituce se vzájemně neprodleně informují o všech jim známých skutečnostech majících význam pro důchodové zabezpečení. Těmito skutečnostmi jsou zejména:

- úmrtí osoby,

- uzavření nového sňatku vdovou (vdovcem),

- změna adresy bydliště,

- přesun bydliště na území druhé Smluvní strany nebo do třetího státu,

- zánik nároku na důchod,

- změna počtu nezaopatřených osob,

- změna výše důchodů pro účely článku 11 Smlouvy,

jakož i veškeré další údaje nezbytné pro provádění Smlouvy.

3. Kompetentní instituce si do 31. března každého roku vymění údaje o výplatách důchodů podle Smlouvy do druhé Smluvní strany obsahující druhy důchodů, počet příjemců důchodu a úhrnnou výši vyplacených důchodových částek.

4. Kompetentní instituce nesmí odmítnout žádostí nebo dokumenty z důvodu, že jsou sepsány v úředním jazyce druhé Smluvní strany.

Článek 13

Lékařská vyšetření

Kompetentní instituce jedné Smluvní strany poskytne na žádost kompetentní instituci druhé Smluvní strany dohodnutý formulář s podrobnými výsledky lékařského vyšetření a další lékařské zprávy a dokumentaci, jež se týkají zdravotního stavu osoby.

ČÁST V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14

Změny a doplňky Ujednání

Po vzájemné dohodě příslušných úřadů Smluvních stran mohou být v tomto Ujednání provedeny změny a doplňky, které budou zpracovány v samostatných protokolech.

Článek 15

Doba platnosti Ujednání

Toto Ujednání vstoupí v platnost zároveň se Smlouvou a zůstane v platnosti po dobu platností Smlouvy.


Dáno v Minsku dne 25. září 2019 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za ministerstvo práce
a sociálních věcí
České republiky
Tomáš Pernický v. r.
mimořádný a zplnomocněný
velvyslanec České republiky
v Běloruské republice

Za ministerstvo práce
a sociální ochrany
Běloruské republiky
Irina Kostevič v. r.
ministryně práce a sociální ochrany

Poznámky pod čarou

1) Smlouva mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení, podepsaná v Minsku dne 14. března 2018, byla vyhlášena pod č. 47/2019 Sb. m. s.

Přesunout nahoru