Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 39/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích a o výpovědi Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech

Datum vyhlášení 08.08.2019
Uzavření smlouvy 03.07.2016
Ratifikace Smlouvy 16.05.2019
Platnost od 01.11.2017
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. července 2016 byla v Saint-Denis otevřena k podpisu Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích.

Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 30. listopadu 2017.

S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Úmluvy, dne 16. května 2019.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dne 1. listopadu 2017. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odstavce 2 téhož článku dne 1. července 2019.

Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

Dne 10. května 2019 přijal generální tajemník Rady Evropy nótu, kterou Česká republika v souladu s článkem 16 odst. 1 vypovídá Evropskou úmluvu o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech, otevřenou k podpisu ve Štrasburku dne 19. srpna 1985 a oznámenou pod č. 118/1996 Sb.

Výpověď nabývá účinnosti na základě článku 16 odst. 2 Úmluvy dne 1. prosince 2019.


PŘEKLAD

obr. 001

Rada Evropy - Edice smluv č. [218]

Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích

[Saint-Denis, 3.VII.2016]

Preambule

Členské státy Rady Evropy a další smluvní státy Evropské kulturní úmluvy (ETS č.18), které jsou signatáři této úmluvy,

berouce na vědomí, že cílem Rady Evropy je dosažení vyšší míry jednoty mezi jejími členy;

majíce na zřeteli právo osob na fyzickou nedotknutelnost a oprávněné očekávání osob, že budou moci navštěvovat fotbalové zápasy a další sportovní akce bez obav z násilí, narušování veřejného pořádku nebo jiné trestné činnosti;

věnujíce péči tomu, aby fotbalové zápasy a další sportovní akce přinášely radost a byly příjemným zážitkem pro všechny občany, a rovněž uznávajíce, že vytváření příjemného prostředí může mít významný a pozitivní dopad na ochranu a bezpečnost na takových akcích;

věnujíce pozornost potřebě podporovat zapojení všech zúčastněných stran do vytvoření bezpečného prostředí při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích;

majíce na zřeteli potřebu dodržování právních předpisů na fotbalových a dalších stadionech, jakož i v jejich okolí, po cestě na stadion nebo ze stadionu a na dalších místech, která navštěvují tisíce diváků;

uznávajíce, že sportovní svět a všechny organizace a zúčastněné strany, které se podílejí na pořádání a organizaci fotbalového zápasu nebo jiné sportovní akce, musí zachovávat klíčové hodnoty Rady Evropy, jako jsou sociální soudržnost, tolerance, respekt a zákaz diskriminace;

uznávajíce rozdíly mezi státy, pokud jde o ústavní, soudní, kulturní a historické podmínky, jakož i povahu a závažnost bezpečnostních problémů souvisejících s fotbalovými zápasy a dalšími sportovními akcemi;

uznávajíce, že je třeba plně respektovat vnitrostátní a mezinárodní právní předpisy v záležitostech, jako jsou ochrana osobních údajů, náprava pachatelů trestné činnosti a ochrana lidských práv;

uznávajíce, že společným cílem široké škály veřejných i soukromých subjektů, jakož i dalších zúčastněných stran, včetně diváků, je, aby fotbalové zápasy a další sportovní akce byly bezpečné a tvořily příjemné prostředí, a uznávajíce, že společné kroky těchto subjektů a zúčastněných stran musí nutně zahrnovat řadu prolínajících se a překrývajících se opatření;

uznávajíce, že průřezová povaha těchto opatření vyžaduje, aby odpovědné subjekty budovaly efektivní partnerství na mezinárodní, národní i místní úrovni, aby mohly připravit a realizovat komplexní a vyvážený interinstitucionální přístup k zajišťování

ochrany, bezpečnosti a služeb v souvislosti s fotbalovými zápasy a dalšími sportovními akcemi;

uznávajíce, že dění mimo sportovní stadiony může přímo ovlivňovat dění na stadionech a naopak;

uznávajíce, že konzultace s klíčovými zúčastněnými stranami, zejména s fanoušky a místními společenstvími, může odpovědným subjektům pomoci snižovat rizika pro ochranu a bezpečnost a vytvářet na stadionech i mimo ně příjemnou atmosféru;

odhodlány přijmout společné opatření za účelem nastavení spolupráce s cílem snížit rizika pro ochranu a bezpečnost fotbalových zápasů a dalších sportovních akcí tak, aby bylo možné zajistit příjemný zážitek divákům, účastníkům i místním společenstvím;

vycházejíce z obsahu Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech (ETS č. 120) otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 19. srpna 1985 (dále jen jako „úmluva č. 120“);

berouce v úvahu, že rozsáhlé evropské zkušenosti a příklady dobré praxe již vedly k rozvoji nového komplexního přístupu a součinnosti při zajišťování ochrany a bezpečnosti diváků, který se odrazil zejména v doporučení Rec (2015) 1 o ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a jiných sportovních akcích přijatém Stálým výborem úmluvy č. 120 na jeho 40. schůzi dne 18. června 2015,

se dohodly následovně:

Článek 1

Předmět úpravy

1. Strany v mezích svých příslušných ústavních předpisů učiní potřebná opatření k zajištění provádění ustanovení této úmluvy ve vztahu k fotbalovým zápasům nebo soutěžím, které hrají na jejich území profesionální fotbalové kluby nebo národní reprezentační týmy.

2. Strany mohou použít ustanovení této úmluvy i na jiné sporty nebo sportovní akce, které se konají na jejich území, a to včetně amatérských fotbalových zápasů, zejména pak existuje-li bezpečnostní riziko.

Článek 2

Cíl

Cílem této úmluvy je zajištění bezpečného a příjemného prostředí při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích. Z tohoto důvodu strany:

a. přijmou komplexní, interinstitucionální a vyvážený přístup s cílem zajistit ochranu, bezpečnost a poskytování služeb, založený na principu fungujících místních, celostátních i mezinárodních partnerství a spolupráci;

b. zajistí, aby veřejné i soukromé subjekty a další zúčastněné strany uznaly, že k zajišťování ochrany, bezpečnosti a poskytování služeb není možné přistupovat izolovaně a že se tyto elementy mohou přímo vzájemně ovlivňovat;

c. zohlední při rozvíjení komplexního přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb příklady dobré praxe.

Článek 3

Definice

Pro účely této úmluvy se rozumí:

a. „ochrannými opatřeními“ jakákoliv opatření přijatá a provedená primárně s cílem ochrany zdraví a blaha jednotlivců i skupin, kteří navštěvují nebo se účastní fotbalového zápasu nebo další sportovní akce, a to na stadionu i mimo něj, nebo žijí či pracují v okolí místa konání akce;

b. „bezpečnostními opatřeními“ jakákoliv opatření přijatá a provedená primárně s cílem předcházení a snížení rizika násilí nebo jiné trestné činnosti či rušení veřejného pořádku v souvislosti s fotbalovou nebo další sportovní akcí, a/nebo s cílem zvládnout takové násilí nebo jinou trestnou činnost či rušení veřejného pořádku, a to na stadionu i mimo něj;

c. „službami“ jakákoliv opatření přijatá a provedená primárně s cílem zajištění pohodlí jednotlivců i skupin osob, navození jejich pocitu, že jejich účast na fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích je oceňována a vítána, a to na stadionu i mimo něj;

d. „subjektem“ jakýkoliv veřejný nebo soukromý subjekt, který je podle ústavních, zákonných a jiných předpisů nebo jinak odpovědný za přípravu a realizaci ochranných a bezpečnostních opatření nebo poskytování služeb v souvislosti s fotbalovým zápasem nebo další sportovní akcí, a to na stadionu i mimo něj;

e. „zúčastněnou stranou“ diváci, místní společenství i další zainteresované strany, které podle zákonných či jiných předpisů nenesou žádnou odpovědnost, ale mohou hrát důležitou roli a napomoci při zajišťování ochrany a bezpečnosti na fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích a příjemného prostředí při nich, a to na stadionech i mimo ně;

f. „komplexním přístupem“ uznání toho, že bez ohledu na jejich primární účel se ochrana, bezpečnost a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích neustále prolínají, ovlivňují se, je třeba dbát na jejich vyváženost, není možné je přijímat a provádět izolovaně;

g. „interinstitucionálním komplexním přístupem“ uznání toho, že úkoly a kroky každého subjektu zapojeného do plánování nebo organizování fotbalových nebo dalších sportovních akcí musí být koordinované, doplňovat se, být přiměřené velikosti akce a musí být přijaty a provedeny jako součást komplexní strategie pro zajištění ochrany, bezpečnosti a poskytování služeb;

h. „dobrou praxí“ opatření používaná jedním nebo více státy, která se osvědčila jako velmi účinná při dosahování stanoveného cíle nebo účelu;

i. „příslušným subjektem“ subjekt (veřejný nebo soukromý), který je zapojen do organizace a/nebo řízení fotbalového zápasu nebo další sportovní akce konané na stadionu nebo mimo něj.

Článek 4

Vnitrostátní koordinační ujednání

1. Strany zajistí, aby byla vypracována celostátní i místní ujednání za účelem vytvoření a realizace interinstitucionálního komplexního přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb na celostátní a místní úrovni.

2. Strany zajistí, aby byla vypracována koordinační ujednání s cílem identifikovat, analyzovat a vyhodnocovat existující rizika týkající se ochrany, bezpečnosti a poskytování služeb a umožnit sdílení aktuálních informací týkajících se hodnocení rizik.

3. Strany zajistí, aby koordinační ujednání zahrnovala všechny klíčové veřejné i soukromé subjekty odpovědné za ochranu, bezpečnost a poskytování služeb v souvislosti se sportovní akcí, a to na místě konání akce i mimo něj.

4. Strany zajistí, aby koordinační ujednání plně odrážela principy ochrany, bezpečnosti a poskytování služeb stanovené v této úmluvě, a aby byly na celostátní i místní úrovni definovány strategie, které budou pravidelně vyhodnocovány a revidovány s ohledem na zkušenosti získané ve vlastní zemi i v jiných státech a příklady dobré praxe.

5. Strany zajistí, aby vnitrostátní právní řád, regulační nebo administrativní pravidla upřesňovaly jednotlivé role a odpovědnost příslušných subjektů a aby se tyto role vzájemně doplňovaly, byly v souladu s komplexním přístupem a aby byly široce respektovány na strategické i operativní úrovni.

Článek 5

Ochrana, bezpečnost a poskytování služeb na sportovních stadionech

1. Strany zajistí, aby vnitrostátní právní řád, regulační nebo administrativní pravidla vyžadovaly, aby organizátoři akce, po konzultaci se všemi partnerskými subjekty, zajistili bezpečné prostředí pro všechny účastníky a diváky.

2. Strany zajistí, aby příslušné státní orgány vypracovaly předpisy nebo ujednání, které zajistí efektivnost při udělování licencí pro provozování stadionů, ujednání týkající se certifikace a bezpečnostních předpisů obecně, a zajistí jejich provádění, dohled nad jejich dodržováním a prosazování.

3. Strany budou požadovat po všech příslušných subjektech, aby architektonické řešení stadionu, infrastruktura i související opatření pro zvládání davu byly v souladu s národními i mezinárodními standardy a příklady dobré praxe.

4. Strany vybídnou příslušné subjekty, aby zajistily na stadionech inkluzivní a příjemné prostředí pro všechny společenské skupiny, včetně dětí, starších osob a osob se zdravotním postižením, a aby se soustředily zejména na zajištění odpovídajících hygienických zařízení a možnosti občerstvení a dobrého výhledu pro všechny diváky.

5. Strany zajistí, aby byly provozní řády stadionů ucelené, aby byly základem pro efektivní spolupráci s policií, složkami záchranného systému a partnerskými subjekty a aby stanovily také jasné strategie a postupy týkající se záležitostí, které mohou ovlivňovat zvládání davu a související bezpečnostní rizika, zejména v případech:

- používání pyrotechniky;

- jakéhokoliv násilného nebo zakázaného chování; a

- jakýchkoliv rasistických projevů nebo jiného diskriminačního chování.

6. Strany budou požadovat po všech příslušných subjektech, aby byl všechen personál, jak z veřejného, tak soukromého sektoru, podílející se na zajišťování bezpečnosti a vytváření příjemného prostředí při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích vybaven a vyškolen tak, aby mohl efektivně a odpovídajícím způsobem vykonávat své funkce.

7. Strany vybídnou příslušné subjekty, aby hráčům, trenérům i dalším zástupcům zúčastněných týmů zdůrazňovaly nutnost dodržování klíčových sportovních zásad, jako jsou tolerance, respekt a fair play, jakož i skutečnost, že násilné chování, rasistické projevy či jiné provokace mohou mít negativní vliv na chování diváků.

Článek 6

Ochrana, bezpečnost a poskytování služeb na veřejných místech

1. Strany podpoří všechny subjekty a zúčastněné strany podílející se na organizaci fotbalových zápasů a dalších sportovních akcí na veřejných místech, včetně místních společenství, policie, místních společenství a podniků, zástupců fanoušků, fotbalových klubů a národních asociací, aby spolupracovali, a to zejména pokud jde o:

a. hodnocení rizik a přípravu odpovídajících preventivních opatření, jejichž účelem je minimalizovat narušování veřejného pořádku a poskytovat ujištění v tomto smyslu místním občanům a podnikům, zejména těm nacházejícím se v blízkosti konání akce nebo veřejného diváckého prostoru;

b. vytváření bezpečného a příjemného prostředí na veřejných místech určených pro shromažďování diváků před a po akci nebo na místech, na kterých je možné očekávat výskyt fanoušků z jejich vlastní vůle, a podél tras, na kterých se fanoušci pohybují z a do města a/nebo na stadion a ze stadionu.

2. Strany zajistí, aby hodnocení rizik, jakož i ochranná a bezpečnostní opatření zahrnovala i cestu na stadion a ze stadionu.

Článek 7

Plánování pro případ nepředvídatelných a krizových situací

Strany zajistí zpracování plánů pro případ nepředvídatelných a krizových situací, které budou zahrnovat všechny příslušné subjekty, a přezkušování a zdokonalování těchto plánů prostřednictvím pravidelných společných cvičení. Vnitrostátní právní řád, regulační nebo administrativní pravidla jasně stanoví, který subjekt je odpovědný za vyhlášení těchto cvičení, dohled nad nimi a vydávání osvědčení o jejich uskutečnění.

Článek 8

Zapojení fanoušků a místních společenství

1. Strany vybídnou všechny subjekty, aby zpracovaly a uplatňovaly politiku proaktivní a pravidelné komunikace s klíčovými zúčastněnými stranami, a to včetně zástupců fanoušků a místních společenství, založenou na dialogu, s cílem vyvolat atmosféru partnerství a pozitivní spolupráci a hledat řešení možných problémů.

2. Strany vybídnou všechny veřejné i soukromé subjekty a další zúčastněné strany, včetně místních společenství a zástupců fanoušků, aby iniciovali nebo se účastnili interinstitucionálních sociálních a vzdělávacích projektů, projektů zaměřených na prevenci trestné činnosti a dalších komunitních projektů, jejichž cílem je budování vzájemného respektu a pochopení zejména mezi fanoušky, sportovními kluby a asociacemi, jakož i subjekty odpovědnými za ochranu a bezpečnost.

Článek 9

Policejní strategie a postupy

1. Strany zajistí, aby byly definovány policejní strategie, které budou pravidelně vyhodnocovány a revidovány s ohledem na zkušenosti získané na národní a mezinárodní úrovni a příklady dobré praxe a které jsou v souladu s širším komplexním přístupem k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb.

2. Strany zajistí, aby policejní strategie zohledňovaly příklady dobré praxe, zejména pokud jde o shromažďování zpravodajských informací, průběžné hodnocení rizik, nasazení podle rizik, přiměřené zásahy s cílem předcházet eskalaci rizika nebo rušení veřejného pořádku, efektivní dialog s fanoušky i širším společenstvím a shromažďování důkazů o trestné činnosti, jakož i poskytování těchto důkazů příslušným orgánům odpovědným za stíhání trestné činnosti.

3. Strany zajistí součinnost policie s organizátory, fanoušky, místními společenstvími a dalšími zúčastněnými stranami při zajišťování ochrany a bezpečnosti na sportovních akcích, jakož i příjemného prostředí pro všechny zúčastněné.

Článek 10

Předcházení a postihování nevhodného chování

1. Strany přijmou všechna možná opatření ke snížení rizika, že se jednotlivci nebo skupiny budou zapojovat do násilných incidentů nebo rušení veřejného pořádku, nebo je budou organizovat.

2. Strany v souladu s vnitrostátním i mezinárodním právem zajistí implementaci účinných opatření odpovídajících charakteru a místu rizika omezujících přístup některých osob na sportovní akci s cílem znemožnit násilné incidenty nebo porušování veřejného pořádku a předcházet těmto incidentům.

3. Strany budou v souladu s vnitrostátním i mezinárodním právem spolupracovat tak, aby bylo zajištěno, že osoby, které se dopustily trestného činu v zahraničí, budou odpovídajícím způsobem potrestány, a to buď ve státě, ve kterém tento čin spáchaly, ve státě jejich pobytu, nebo ve státě, jehož jsou občany.

4. V souladu s vnitrostátním a mezinárodním právem strany zváží ve vhodných případech udělení pravomoci soudním nebo správním orgánům příslušným ukládat sankce osobám, které se dopustily násilí souvisejícího s fotbalem a/nebo rušení veřejného pořádku, nebo k takovým incidentům přispívaly, uvalit na takové osoby omezení týkající se cestování na fotbalové zápasy konající se v jiném státě.

Článek 11

Mezinárodní spolupráce

1. Strany budou úzce spolupracovat ve všech záležitostech upravených touto úmluvou a souvisejících otázkách s cílem maximalizovat součinnost, pokud jde o mezinárodní sportovní akce, sdílet zkušenosti a podílet se na rozvíjení dobré praxe.

2. Strany, aniž by byly dotčeny platné vnitrostátní právní předpisy, zejména rozdělení pravomocí mezi různými službami a úřady, v rámci policejních složek zřídí nebo určí již existující národní fotbalové informační středisko (dále jen „NFIP“). Toto NFIP bude:

a. jednat jako přímé a jediné kontaktní místo pro výměnu všeobecných (strategických, operativních a taktických) informací souvisejících s fotbalovým zápasem mezinárodního rozměru;

b. zajišťovat výměnu osobních údajů v souladu s příslušnými vnitrostátními a mezinárodními pravidly;

c. usnadňovat, koordinovat nebo organizovat provádění mezinárodní policejní spolupráce související s fotbalovými zápasy mezinárodního rozměru;

d. schopno efektivně a bezodkladně plnit úkoly, kterými bylo pověřeno.

3. Strany dále zajistí, aby NFIP sloužilo na národní úrovni jako zdroj odborných znalostí týkajících se fotbalových policejních operací, dynamiky skupin fanoušků a souvisejících bezpečnostních rizik.

4. Každý smluvní stát písemně oznámí výboru pro ochranu a bezpečnost na sportovních akcích ustavenému touto úmluvou název svého NFIP, jeho kontaktní údaje a jakékoliv následné změny týkající se tohoto NFIP.

5. Strany budou spolupracovat na mezinárodní úrovni, budou sdílet příklady dobré praxe a informace o preventivních, vzdělávacích a informačních projektech a o budování partnerství se všemi subjekty podílejícími se na realizaci iniciativ na národní i místní úrovni zaměřených na místní společenství a fanoušky nebo jimi organizovaných.

Procedurální ustanovení

Článek 12

Poskytování informací

Každá strana zašle výboru pro ochranu a bezpečnost na sportovních akcích v některém z oficiálních jazyků Rady Evropy veškeré relevantní informace týkající se legislativních a dalších opatření přijatých za účelem naplnění ustanovení této úmluvy, ať již jde o fotbal nebo další sporty.

Článek 13

Výbor pro ochranu a bezpečnost na sportovních akcích

1. Pro účely této úmluvy se zřizuje výbor pro ochranu a bezpečnost na sportovních akcích.

2. Každá strana může být ve výboru zastupována jedním nebo více zástupci nejdůležitějších státních orgánů, přednostně těch, které odpovídají za ochranu a bezpečnost sportu, a NFIP. Každá ze stran úmluvy má jeden hlas.

3. Jakýkoliv členský stát Rady Evropy nebo smluvní stát Evropské kulturní úmluvy, který není stranou této úmluvy, a také jakýkoliv nečlenský stát, který je stranou úmluvy č. 120, může být zastoupen ve výboru jako pozorovatel.

4. Výbor může jednomyslným rozhodnutím přizvat kterýkoli z nečlenských států Rady Evropy, který není stranou této úmluvy ani úmluvy č. 120, a jakoukoli organizaci, která má zájem na tom, aby byla zastoupena, jako pozorovatele na jednu nebo více schůzí výboru.

5. Výbor je svoláván generálním tajemníkem Rady Evropy. První schůze výboru se bude konat do jednoho roku od data, kdy deset členských států Rady Evropy vyjádří svůj souhlas být vázán touto úmluvou. Po své první schůzi se bude výbor následně scházet alespoň jednou za rok. Kromě toho bude schůze svolána vždy, pokud o její svolání požádá většina stran.

6. Schůze výboru je usnášeníschopná, je-li přítomna většina stran.

7. V souladu s ustanoveními této úmluvy výbor sám navrhne a schválí svůj jednací řád.

Článek 14

Úkoly výboru pro ochranu a bezpečnost na sportovních akcích

1. Výbor ponese odpovědnost za dohled nad prováděním úmluvy. Zejména může:

a. pravidelně přezkoumávat ustanovení této úmluvy a jakékoli jejich nezbytné úpravy;

b. konzultovat, a bude-li to vhodné, vyměňovat si informace s příslušnými organizacemi;

c. vydávat stranám této úmluvy doporučení týkající se opatření pro její provádění;

d. doporučovat vhodná opatření ohledně informování veřejnosti o aktivitách podnikaných v rámci této úmluvy;

e. předkládat Výboru ministrů doporučení týkající se nečlenských států Rady Evropy a jejich přizvání k přistoupení k této úmluvě;

f. dávat jakékoli návrhy na zlepšení efektivity této úmluvy;

g. usnadňovat shromažďování, analýzu a výměnu informací, zkušeností a příkladů dobré praxe mezi státy.

2. Výbor bude po předchozím souhlasu dotčených stran sledovat dodržování této úmluvy prostřednictvím návštěv jednotlivých smluvních států tak, aby jim mohl poskytovat poradenství a podporu při provádění této úmluvy.

3. Výbor bude také shromažďovat informace poskytované smluvními státy v souladu s článkem 12, a bude předávat relevantní data všem smluvním státům úmluvy. Zejména může jednotlivé smluvní státy informovat o jmenování nového NFIP a předat jim příslušné kontaktní údaje.

4. K plnění svých funkcí může výbor z vlastní iniciativy pořádat schůze expertních skupin.

Článek 15

Dodatky

1. Dodatky k této úmluvě může navrhovat jakákoliv strana, výbor pro ochranu a bezpečnost na sportovních akcích nebo Výbor ministrů Rady Evropy.

2. Generální tajemník Rady Evropy bude o veškerých návrzích dodatků informovat členské státy Rady Evropy, ostatní smluvní státy Evropské kulturní úmluvy, všechny nečlenské státy Rady Evropy, které přistoupily k úmluvě č. 120 před datem otevření k podpisu této úmluvy a všechny nečlenské státy, které přistoupily k této úmluvě, nebo byly přizvány k přistoupení k této úmluvě podle ustanovení článku 18.

3. Výbor bude informován o všech dodatcích navržených stranami nebo Výborem ministrů alespoň dva měsíce před schůzí, na které má být dodatek projednán. Výbor předloží Výboru ministrů svůj názor ohledně navrhovaného dodatku.

4. Výbor ministrů zváží navrhovaný dodatek i stanovisko výboru týkající se navrhovaného dodatku a dodatek poté může schválit většinou hlasů v souladu s článkem 20 písm. d) Statutu Rady Evropy.

5. Text jakéhokoli dodatku, který bude schválen Výborem ministrů v souladu s odstavcem 4 tohoto článku, bude rozeslán stranám ke schválení v souladu s jejich příslušnými interními postupy.

6. Jakýkoliv dodatek přijatý v souladu s odstavcem 4 tohoto článku vstoupí v platnost prvním dnem měsíce následujícího po uplynutí jednoho měsíce poté, kdy všechny strany informovaly generálního tajemníka o schválení daného dodatku.

Závěrečná ustanovení

Článek 16

Podpis

1. Tato úmluva je otevřena k podpisu členským státům Rady Evropy, smluvním státům Evropské kulturní úmluvy a jakémukoliv nečlenskému státu Rady Evropy, který přistoupil k Evropské úmluvě o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech (ETS č. 120) otevřené k podpisu ve Štrasburku 19. srpna 1985, před datem otevření k podpisu této úmluvy.

2. Tato úmluva podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení. Ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo schválení budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy.

3. Žádný ze smluvních států úmluvy č. 120 nemůže uložit svou ratifikační listinu, listinu o přijetí nebo schválení, aniž by předem nevypověděl výše uvedenou úmluvu nebo ji zároveň nevypovídá.

4. Při ukládání ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo schválení v souladu s předchozím odstavcem může smluvní stát prohlásit, že bude i nadále uplatňovat úmluvu č. 120, a to do doby vstupu v platnost této úmluvy v souladu ustanovením článku 17 odst. 1.

Článek 17

Vstup v platnost

1. Úmluva vstoupí v platnost prvním dnem měsíce následujícího po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy tři členské státy Rady Evropy vyjádřily svůj souhlas být úmluvou vázány v souladu s ustanoveními článku 16.

2. Ve vztahu ke kterémukoli signatářskému státu, který vyjádří svůj souhlas být vázán úmluvou následně, vstoupí úmluva v platnost prvním dnem měsíce následujícího po uplynutí jednoho měsíce ode dne uložení ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo schválení.

Článek 18

Přistoupení nečlenských států

1. Po vstupu této úmluvy v platnost může Výbor ministrů Rady Evropy po poradě se stranami přizvat jakýkoli nečlenský stát Rady Evropy, aby k úmluvě přistoupil, a to na základě rozhodnutí přijatého většinou hlasů v souladu s článkem 20 písm. d) Statutu Rady Evropy a jednomyslným hlasováním představitelů signatářských států, které jsou oprávněny zasedat ve Výboru ministrů.

2. Ve vztahu ke kterémukoliv přistupujícímu státu úmluva vstoupí v platnost prvním dnem měsíce následujícího po uplynutí jednoho měsíce ode dne uložení listiny o přístupu u generálního tajemníka Rady Evropy.

3. Strana, která není členským státem Rady Evropy, bude přispívat na financování výboru pro ochranu a bezpečnost při sportovních akcích způsobem, o kterém rozhodne Výbor ministrů.

Článek 19

Účinky úmluvy

1. Ve vztahu mezi stranou této úmluvy a jakoukoliv stranou úmluvy č. 120, která dosud neratifikovala tuto úmluvu, se i nadále uplatní články 4 a 5 úmluvy č. 120.

2. Pokud po vstupu této úmluvy v platnost některý stát vypověděl úmluvu č. 120, ale tato výpověď do okamžiku ratifikace této úmluvy nenabyla účinnosti, uplatní se tato úmluva podle ustanovení článku 17 odst. 2.

Článek 20

Územní působnost

1. Kterýkoli stát může při podpisu nebo ukládání své ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu určit jedno či více území, na něž se úmluva bude vztahovat.

2. Kterákoli strana může kdykoli později prohlášením adresovaným generálnímu tajemníkovi Rady Evropy rozšířit působnost této úmluvy na jakékoli jiné území uvedené v prohlášení. Ve vztahu k takovému území úmluva vstoupí v platnost prvním dnem měsíce následujícího po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy generální tajemník takové prohlášení obdržel.

3. Jakékoliv prohlášení učiněné podle předchozích dvou odstavců může být ve vztahu k jakémukoliv území uvedenému v tomto prohlášení odvoláno oznámením adresovaným generálnímu tajemníkovi. Odvolání nabude účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy generální tajemník takové oznámení obdržel.

Článek 21

Výpověď

1. Kterákoli strana může kdykoli tuto úmluvu vypovědět zasláním oznámení generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.

2. Tato výpověď nabude účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy generální tajemník takové oznámení obdržel.

Článek 22

Oznámení

Generální tajemník Rady Evropy oznámí členským státům Rady Evropy, dalším smluvním státům Evropské kulturní úmluvy a jakémukoliv státu, který přistoupil k této úmluvě:

a. jakýkoli podpis v souladu s článkem 16;

b. uložení jakékoli ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu v souladu s článkem 16 nebo 18;

c. každé datum vstupu v platnost této úmluvy v souladu s články 17 a 18;

d. jakýkoliv návrh dodatku nebo jakýkoliv dodatek přijatý v souladu s článkem 15 a datum, kdy dodatek vstupuje v platnost;

e. jakékoliv prohlášení v souladu s článkem 20;

f. jakoukoliv výpověď učiněnou v souladu s článkem 21;

g. jakýkoliv další akt, prohlášení, oznámení nebo sdělení vztahující se k této úmluvě.


Na důkaz toho, majíce k tomu řádné zmocnění, tuto úmluvu podepsali.

Dáno v Saint-Denis, dne 3. července 2016 v anglickém a francouzském jazyce, přičemž obě znění jsou stejně autentická, v jednom vyhotovení, které bude uloženo v archivu Rady Evropy. Generální tajemník Rady Evropy předá ověřené kopie každému členskému státu Rady Evropy, každému smluvnímu státu Evropské kulturní úmluvy a kterémukoliv státu, který je přizván, aby přistoupil k této úmluvě.

Přesunout nahoru