Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 38/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Datum vyhlášení 08.08.2019
Platnost od 01.01.2019
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

38

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v letech 2017 - 2018 byly v Ženevě na zasedáních Výboru pro otázky bezpečnosti Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)1) přijaty změny a doplňky přiložených Předpisů Dohody ADN.

Změny a doplňky přiložených Předpisů Dohody ADN vstoupily v platnost na základě článku 20 odst. 5 Dohody dne 1. ledna 2019 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění konsolidované Dohody ADN, zahrnující výše uvedené změny a doplňky, a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE

Výbor pro vnitrozemskou dopravu

ADN

platná od 1. ledna 2019

Evropská dohoda

o mezinárodní přepravě

nebezpečných věcí

po vnitrozemských vodních cestách

včetně Příloh, použitelné od 1. ledna 2019

obr.001

Díl I

PŘEDMLUVA

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) daná v Ženevě 26. května 2000 pod patronátem Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (UNECE) a Ústřední komise pro plavbu na Rýně (CCNR) vstoupila v platnost dne 28. února 2008.

Vlastní Dohoda a přiložené Předpisy v jejich originální verzi byly vydány v roce 2001 pod symbolem ECE/TRANS/150. Tato publikace obsahuje rovněž Závěrečný protokol z diplomatické konference konané v Ženevě od 22. do 26. května 2000, během níž byla Dohoda přijata, jakož i text Rezoluce přijatý touto konferencí.

V době vydání této publikace měla Dohoda 18 smluvních stran: Rakousko, Belgii, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Francii, Německo, Maďarsko, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Moldavskou republiku, Rumunsko, Ruskou federaci, Srbsko, Slovensko, Švýcarsko a Ukrajinu. Jiné členské státy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, na jejichž území se nacházejí vnitrozemské vodní cesty, jiné než ty, které vytvářejí pobřežní trasu, se mohou také stát smluvními stranami Dohody přistoupením k ní, za podmínky, že vnitrozemské vodní cesty jsou součástí sítě vnitrozemských vodních cest mezinárodního významu, jak je to definováno v Evropské dohodě o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN).

Předpisy přiložené k ADN obsahují ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů, ustanovení týkající se přepravy v kusech a ve volně loženém stavu v plavidlech vnitrozemské plavby nebo v tankových plavidlech, jakož i ustanovení týkající se stavby a provozu takových plavidel. Dále obsahují požadavky a postupy pro inspekce, vydávání osvědčení o schválení, uznávání klasifikačních společností, monitorování, školení a zkoušení odborníků.

S výjimkou ustanovení týkajících se uznávání klasifikačních organizací, které jsou platné od vstupu Dohody v platnost, přiložené Předpisy vstupují v platnost až dvanáct měsíců po vstupu Dohody v platnost, tj. dne 28. února 2009 (viz Článek 11 (1) Dohody).

Před vstupem Dohody v platnost byly prováděny novelizace přiložených Předpisů pravidelně na Společných zasedáních znalců UNECE a CCNR. Tyto novelizace byly přijaty Administrativním výborem ADN na jeho prvním zasedání, které se konalo v Ženevě dne 19. června 2008 (viz dokument ECE/ADN/2, odstavce 13 až 16).

V důsledku toho sekretariát zveřejnil konsolidované znění („ADN 2009“) pod symbolem ECE/TRANS/203, („ADN 2011“) pod symbolem ECE/TRANS/220, („ADN 2013“) pod symbolem ECE/TRANS/231 a („ADN 2015“) pod symbolem ECE/TRANS/243.

Na šestnáctém zasedání (Ženeva, 29 ledna 2016), Administrativní výbor ADN požádal sekretariát o zveřejnění nové konsolidovaného vydání ADN („ADN 2017“) zahrnující všechny schválené změny a doplňky, které vstoupí v platnost 1. ledna 2017. Doplňky a změny jsou k nalezení pod následujícími dokumenty:

ECE/ADN/36, ECE/ADN/36/Corr.1, ECE/ADN/36/Add.1, ECE/TRANS/WP.15/AC.2/58, přílohy II a III a ECE/TRANS/WP.15/AC.2/60, přílohy IV.

Přiložené předpisy obsažené v předkládané publikaci jsou konsolidovanou verzí, které zahrnují tyto novinky, a které jsou aplikovatelné od 1. ledna 2017.

Mělo by se dbát toho, že podle Směrnice 2008/68/EC Evropského parlamentu a Rady z 24. září 2008 o vnitrozemské dopravě nebezpečných věcí musí členské státy Evropské unie, s vyloučením odchylky stanovené v Článku 1, odstavci 3 Směrnice, používat tyto předpisy, jakož i Článek 3 (f) a (h) a Článek 8, odstavce 1 a 3 Dohody ADN, pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu nebezpečných věcí mezi členskými státy na jejich území po vnitrozemských vodních cestách.

Všechny žádosti o informace týkající se aplikace ADN by měly být adresovány dotčenému příslušnému orgánu.

Dodatečné informace je možno nalézt na webové stránce Dopravní Divize UNECE na následující adrese:

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/adn_e.html

Tato stránka, která je průběžně novelizována, obsahuje spojení k následujícím informacím:

- Dohoda ADN (bez přiložených Předpisů);

- Opravy k dohodě ADN (bez přiložených Předpisů);

- Status Dohody;

- Oznámení o uložení;

- Informace států (příslušné orgány, oznámení);

- Mnohostranné dohody;

- Zvláštní povolení;

- Rovnocennosti a výjimky;

- Klasifikační společnosti;

- Zprávy o nehodě;

- Katalog otázek;

- Harmonizované kontrolní listiny;

- Podrobnosti o publikaci (korigenda);

- ADN 2017 (soubory);

- Změny ADN 2015

- ADN 2015 (soubory);

- Předchozí verze ADN

- Historické informace.

OBSAH

DÍL I

EVROPSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PO VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH (ADN)

PŘÍLOHY

Část 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kapitola1.1Rozsah a použití
1.1.1Struktura
1.1.2Rozsah platnosti
1.1.3Vynětí z platnosti
1.1.4Použitelnost jiných předpisů
1.1.5Použití norem
Kapitola1.2Definice a měrové jednotky
1.2.1Definice
1.2.2Měrové jednotky
Kapitola1.3Školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí
1.3.1Rozsah a uplatnění
1.3.2Forma školení
1.3.3Dokumentace
Kapitola1.4Povinnosti účastníků přepravy z hlediska bezpečnosti
1.4.1Všeobecná bezpečnostní opatření
1.4.2Povinnosti hlavních účastníků
1.4.3Povinnosti ostatních účastníků
Kapitola1.5Odchylky
1.5.1Dvoustranné a mnohostranné dohody
1.5.2Zvláštní povolení pro přepravu v tankových plavidlech
1.5.3Ekvivalenty a odchylky (článek 7, odstavec 3 ADN)
Kapitola1.6Přechodná ustanovení
1.6.1Všeobecná ustanovení
1.6.2Tlakové nádoby a nádoby pro třídu 2
1.6.3Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla a cisternové železniční vozy),
snímatelné cisterny, bateriová vozidla a bateriové železniční vozy
1.6.4Cisternové kontejnery, přemístitelné cisterny a MEGC
1.6.5Vozidla
1.6.6Třída 7
1.6.7Přechodná ustanovení týkající se plavidel
1.6.8Přechodná ustanovení týkající se posádky
1.6.9Přechodná ustanovení týkající se uznávání klasifikačních společností
Kapitola1.7Všeobecné předpisy pro radioaktivní látky
1.7.1Rozsah a použití
1.7.2Program ochrany proti záření
1.7.3Systém řízení
1.7.4Zvláštní ujednání
1.7.5Radioaktivní látky s dalšími nebezpečnými vlastnostmi
1.7.6Nedodržení limitů
Kapitola1.8Kontroly a jiná podpůrná opatření pro zajištění plnění bezpečnostních
požadavků
1.8.1Monitorování dodržování předpisů
1.8.2Úřední podpora během kontroly zahraničního plavidla
1.8.3Bezpečnostní poradce
1.8.4Seznam příslušných orgánů a jimi pověřených organizací
1.8.5Hlášení o nehodách a mimořádných událostech při přepravě nebezpečných věcí
Kapitola1.9Dopravní omezení stanovená příslušnými orgány
Kapitola1.10Bezpečnostní předpisy
1.10.1Všeobecná ustanovení
1.10.2Školení o obecné bezpečnosti
1.10.3Ustanovení pro vysoce rizikové nebezpečné věci
Kapitola1.11

1.14
(Vyhrazeno)
Kapitola1.15Uznávání klasifikačních společností
1.15.1Všeobecně
1.15.2Postup pro uznávání klasifikačních společností
1.15.3Podmínky a kritéria pro uznání klasifikační společnosti žádající o uznání
podle této Dohody
1.15.4Povinnosti doporučených klasifikačních společností
Kapitola1.16Postup pro vydávání schvalovacího osvědčení
1.16.1Schvalovací osvědčení
1.16.2Vydávání a uznávání schvalovacího osvědčení
1.16.3Inspekční postup
1.16.4Inspekční organizace
1.16.5Žádost o vydání schvalovacího osvědčení
1.16.6Údaje uváděné ve schvalovacím osvědčení a jejich změny
1.16.7Přistavení plavidla k inspekci
1.16.8První inspekce
1.16.9Zvláštní inspekce
1.16.10Periodická inspekce a obnovení platnosti schvalovacího osvědčení
1.16.11Prodloužení platnosti schvalovacího osvědčení bez inspekce
1.16.12Úřední inspekce
1.16.13Odebrání a vrácení schvalovacího osvědčení
1.16.14Duplikát
1.16.15Registr schvalovacího osvědčení
Část 2 KLASIFIKACE
Část 3SEZNAMY NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ A VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PRO
OMEZENÁ A VYŇATÁ MNOŽSTVÍ
Kapitola3.1VšeobecněViz Díl II
Kapitola3.2Seznam nebezpečných věcí
3.2.1Tabulka A: Seznam nebezpečných věcí v číselném pořadíViz Díl II
3.2.2Tabulka B: Seznam nebezpečných věcí v abecedním pořadíViz Díl II
3.2.3Tabulka C: Seznam nebezpečných věcí připuštěných k přepravě
v tankových plavidlech v číselném pořadí
3.2.4Formy žádosti o zvláštní povolení pro přepravu v tankových plavidlech podle
oddílu 1.5.2
Kapitola3.3Zvláštní ustanovení pro určité látky nebo předmětyViz Díl II
Kapitola3.4Vynětí z platnosti předpisů týkající se nebezpečných věcí balených
v omezených množstvích
Viz Díl II
Kapitola3.5Nebezpečné věci balené ve vyňatých množstvíchViz Díl II
Část 4USTANOVENÍ O POUŽÍVÁNÍ OBALŮ, CISTEREN A NÁKLADNÍCH DOPRAVNÍCH JEDNOTEK
S VOLNĚ LOŽENÝMI LÁTKAMI
Kapitola4.1Všeobecná ustanovení
Část 5POSTUPY PŘI ODESÍLÁNÍ
Kapitola5.1Všeobecná ustanovení
5.1.1Rozsah použití a všeobecná ustanovení
5.1.2Používání přepravních obalových souborů
5.1.3Prázdné nevyčištěné obaly (včetně IBC a velkých obalů), cisterny, MEMU,
vozidla, železniční vozy a kontejnery pro přepravu volně ložených látek
5.1.4Společné balení
5.1.5Všeobecná ustanovení pro třídu 7
Kapitola5.2Nápisy a bezpečnostní značky
5.2.1Značení kusů
5.2.2Označování kusů
Kapitola5.3Označování kontejnerů, kontejnerů pro volně ložené látky, MEGC,
MEMU, cisternových kontejnerů, přemístitelných cisteren, vozidel a
železničních vozů velkými bezpečnostními značkami a nápisy
5.3.1Označování velkými bezpečnostními značkami
5.3.2Označování oranžovými tabulkami
5.3.3Značka pro zahřáté látky
5.3.4Označování pro přepravu v přepravním řetězci zahrnujícím námořní dopravu
5.3.5(Vyhrazeno)
5.3.6Značka pro látky ohrožující životní prostředí
Kapitola5.4Průvodní doklady
5.4.0Všeobecná ustanovení
5.4.1Přepravní doklad pro nebezpečné věci a předepsané údaje
5.4.2Osvědčení o naložení kontejneru, vozidla nebo železničního vozu
5.4.3Písemné pokyny
5.4.4Uchovávání informací o přepravě nebezpečných věcí
5.4.5Příklad formuláře pro multimodální přepravu nebezpečných věcí
Kapitola 5.5Zvláštní ustanovení
5.5.1(Vypuštěno)
5.5.2Zvláštní ustanovení pro zaplynované nákladní (přepravní) dopravní jednotky
(UN 3359)
5.5.3Zvláštní ustanovení platná pro kusy a vozidla a kontejnery obsahující látky
představující riziko udušení, jsou-li používány pro účely chlazení nebo
kondiciování (jako jsou suchý led (UN 1845) nebo dusík, hluboce zchlazený,
kapalný (UN 1977) nebo argon, hluboce zchlazený, kapalný (UN 1951))
Část 6 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI OBALŮ (VČETNĚ IBC A VELKÝCH OBALŮ), CISTEREN
DOPRAVNÍCH JEDNOTEK PRO VOLNĚ LOŽENÉ LÁTKY A NA JEJICH
A NÁKLADNÍCH ZKOUŠENÍ
6.1Všeobecná ustanovení
Část 7POŽADAVKY PRO NAKLÁDKU, PŘEPRAVU, VYKLÁDKU A OSTATNÍ MANIPULACI
S NÁKLADEM
Kapitola 7.1Plavidla přepravující suchý náklad
7.1.0Všeobecné předpisy
7.1.1Způsob přepravy
7.1.2Požadavky na plavidla
7.1.3Všeobecné provozní předpisy
7.1.4Doplňkové předpisy pro nakládku, přepravu, vykládku a ostatní manipulaci s nákladem
7.1.5Doplňkové předpisy pro provoz plavidel
7.1.6Doplňkové požadavky
Kapitola 7.2Tanková plavidla
7.2.0Všeobecné předpisy
7.2.1Způsob přepravy
7.2.2Požadavky na plavidla
7.2.3Všeobecné provozní předpisy
7.2.4Doplňkové předpisy pro nakládku, přepravu, vykládku a ostatní manipulaci s nákladem
7.2.5Doplňkové předpisy pro provoz plavidel
Část 8PŘEDPISY PRO POSÁDKY, VYBAVENÍ, PROVOZ PLAVIDEL A DOKUMENTACI
Kapitola 8.1Všeobecné předpisy pro plavidla a vybavení
8.1.1(Vyhrazeno)
8.1.2Doklady
8.1.3(Vyhrazeno)
8.1.4Zařízení k hašení požárů
8.1.5Zvláštní vybavení
8.1.6Kontrola a inspekce výbavy
8.1.7Elektrická zařízení
8.1.8(Vypuštěno)
8.1.9(Vypuštěno)
8.1.10(Vypuštěno)
8.1.11Deník registrace operací během přepravy, spojených s přepravou nákladu pod č. UN 1203
Kapitola8.2Předpisy pro výcvik odborníků
8.2.1Všeobecné předpisy pro výcvik odborníků
8.2.2Zvláštní předpisy pro výcvik odborníků
Kapitola8.3Další předpisy, které musí plnit osádka plavidla
8.3.1Osoby na plavidle
8.3.2Přenosné lampy
8.3.3Vstup na plavidlo
8.3.4Zákaz kouření, zákaz ohně a otevřeného světla
8.3.5Nebezpečí vznikající v důsledku prací na palubě
Kapitola8.4(Vyhrazeno)
Kapitola8.5(Vyhrazeno)
Kapitola8.6Doklady
8.6.1Schvalovací osvědčení
8.6.2Osvědčení o zvláštních znalostech ADN podle 8.2.1.2, 8.2.1.5 nebo 8.2.1.7
8.6.3Kontrolní list ADN
8.6.4(Vypuštěno)
Část 9 PŘEDPISY PRO STAVBU PLAVIDEL
Kapitola9.1Předpisy pro stavbu plavidel přepravující suchý náklad
9.1.0Předpisy pro stavbu plavidel přepravující suchý náklad
Kapitola9.2Předpisy pro stavbu námořních plavidla, která odpovídají předpisům
SOLAS 74 kapitola II-2, pravidlo 19 nebo SOLAS 74, kapitola II-2 pravidlo 54
Kapitola9.3Předpisy pro stavbu tankových plavidel
9.3.1Předpisy pro stavbu tankových plavidel typu G
9.3.2Předpisy pro stavbu tankových plavidel typu C
9.3.3Předpisy stavbu tankových plavidel typu N
9.3.4Alternativní varianty stavby

EVROPSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PO VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH (ADN)

SMLUVNÍ STRANY,

USILUJÍ stanovit na základě obecného souhlasu jednotné principy a pravidla s cílem:

a) zvýšení bezpečnosti mezinárodních přeprav nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách;

b) efektivní pomoci při ochraně životního prostředí zamezením znečištění v důsledku havárií a událostí v průběhu takových přeprav;

c) ulehčení přeprav a napomáhání rozvoji mezinárodního obchodu,

POVAŽUJÍ za nejlepší způsob pro dosažení tohoto cíle uzavření dohody, která nahradí "Evropské předpisy, týkající se mezinárodní přepravy nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách", obsažené v příloze k Rezoluci č. 223 Výboru pro vnitrozemskou dopravu Evropské hospodářské komise včetně změn,

DOHODLY se na následujícím:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast použití

1. Tato Dohoda se vztahuje na mezinárodní přepravu nebezpečných věcí plavidly po vnitrozemských vodních cestách.

2. Tato Dohoda se nevztahuje na přepravu nebezpečných věcí námořními plavidly po námořních vodních cestách, které jsou součástí vnitrozemských vodních cest.

3. Tato Dohoda se nevztahuje na přepravu nebezpečných věcí, uskutečňovanou vojenskými plavidly nebo vojenskými pomocnými plavidly nebo jinými plavidly, náležejícími státu nebo jím provozovanými v případě, že jsou jím využívána výhradně pro vládní a nevýdělečné cíle. Přitom každá smluvní strana formou přijetí příslušných opatření, která neovlivňují provoz nebo provozní možnosti takových plavidel, jež jí patří nebo je provozuje, zajišťuje, aby tato plavidla byla provozována, pokud je to prakticky možné, v souladu s touto Dohodou.

Článek 2

Předpisy přiložené k této Dohodě

1. Předpisy přiložené k této Dohodě jsou její neoddělitelnou částí. Každý odkaz na tuto Dohodu znamená současně odkaz na Předpisy k ní přiložené.

2. Přiložené Předpisy zahrnují:

a) ustanovení týkající se mezinárodní přepravy nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách;

b) požadavky a postupy týkající se inspekcí, vystavování osvědčení o schválení plavidla, uznávání klasifikačních společností, odchylek, zvláštních povolení, kontroly, přípravy a zkoušek znalců;

c) všeobecná přechodná ustanovení;

d) doplňující přechodná ustanovení používaná na jednotlivých vnitrozemských vodních cestách.

Článek 3

Názvosloví

Pro účely této Dohody:

a) „plavidlo“ znamená plavidlo vnitrozemské plavby nebo námořní plavidlo;

b) „nebezpečné věci“ znamenají látky a předměty, jejichž mezinárodní přeprava je podle přiložených Předpisů zakázána nebo se připouští jen za určitých podmínek;

c) „mezinárodní přeprava nebezpečných věcí“ znamená každou přepravu nebezpečných věcí uskutečňovanou plavidlem po vnitrozemských vodních cestách po územích nejméně dvou smluvních stran;

d) „vnitrozemské vodní cesty“ znamenají všechny vnitrozemské vodní cesty, včetně námořních vodních cest na území smluvní strany, otevřené pro plavbu plavidel v souladu s vnitrostátním právem;

e) „námořní vodní cesty“ znamenají vnitrozemské vodní cesty spojené s mořem, využívané především pro provoz námořních plavidel a stanovené jako takové v souladu s vnitrostátním právem;

f) „uznaná klasifikační společnost“ znamená klasifikační společnost odpovídající kritériím stanoveným v přiložených Předpisech a uznanou, v souladu s uvedenými přiloženými Předpisy, příslušným orgánem smluvní strany, kde bylo vydáno osvědčení o uznání;

g) „příslušný orgán“ znamená orgán jmenovaný nebo uznaný za takový v každé smluvní straně a pro každý konkrétní případ ve spojení s ustanoveními této Dohody;

h) „inspekční organizace “ znamená organizaci, určenou nebo uznanou smluvní stranou pro účely provádění inspekcí plavidel v souladu s postupy uvedenými v přiložených Předpisech.

KAPITOLA II

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Článek 4

Zákazy přepravy, podmínky přepravy, kontrola

1. S výhradou ustanovení článků 7 a 8 nesmějí být nebezpečné věci, které nejsou připuštěny k přepravě podle přiložených Předpisů, předmětem mezinárodní přepravy.

2. Nehledě na ustanovení článku 6 je mezinárodní přeprava ostatních nebezpečných věcí dovolena při dodržení podmínek stanovených v přiložených Předpisech.

3. Dodržení zákazů přepravy a podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2 výše je kontrolováno smluvními stranami v souladu s ustanoveními přiložených Předpisů.

Článek 5

Výjimky

Tato Dohoda se nepoužije zčásti nebo zcela pro přepravy nebezpečných věcí, které jsou v přiložených Předpisech uvedeny jako výjimky. Výjimky se mohou používat pouze tehdy, pokud množství věcí, charakter přepravy nebo obaly zaručují bezpečnost přepravy.

Článek 6

Právo států

Každá smluvní strana si ponechává právo upravit nebo zakázat dovoz nebezpečných věcí na své území z důvodů jiných, než je bezpečnost během přepravy.

Článek 7

Zvláštní pravidla, odchylky

1. Smluvní strany si vyhrazují právo sjednávat na omezenou dobu, stanovenou v přiložených Předpisech, formou uzavření zvláštních dvoustranných nebo mnohostranných dohod a bez ohrožení bezpečnosti, následující pravidla:

a) nebezpečné věci, jejichž mezinárodní přeprava je touto Dohodou zakázána, mohou být za určitých podmínek připuštěny k mezinárodní přepravě po jejich vnitrozemských vodních cestách; nebo

b) nebezpečné věci, jejichž mezinárodní přeprava je touto Dohodou dovolena pouze za stanovených podmínek, mohou být připuštěny k mezinárodní přepravě po jejich vnitrozemských vodních cestách též za podmínek odlišných od těch, jež jsou stanoveny v přiložených Předpisech.

Zvláštní dvoustranné nebo mnohostranné dohody uvedené v tomto odstavci se bezodkladně zasílají na vědomí výkonnému tajemníkovi Evropské hospodářské komise, který o nich informuje ty smluvní strany, které nejsou signatáři těchto dohod.

2. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo vydávat zvláštní povolení pro mezinárodní přepravu nebezpečných látek tankovými plavidly, jejichž přeprava těmito plavidly není podle ustanovení přiložených Předpisů dovolena, za podmínky dodržení postupů předepsaných v Předpisech, které se týkají zvláštních povolení.

3. Smluvní strany si vyhrazují právo povolovat v následujících případech mezinárodní přepravu nebezpečných věcí na palubě plavidla, které neodpovídá požadavkům stanoveným v přiložených Předpisech, za podmínky dodržení postupu podle těchto přiložených Předpisů:

a) v případě použití materiálů, zařízení nebo vybavení na palubě plavidla, nebo použití určitých konstrukčních řešení na palubě plavidla, nebo určitých opatření, jiných než ta, která jsou uvedena v přiložených Předpisech;

b) v případě plavidla s technickými novinkami, které představují odchylku od ustanovení přiložených Předpisů.

Článek 8

Přechodná ustanovení

1. Osvědčení o schválení plavidla a jiné listiny vystavené v souladu s požadavky Předpisů pro přepravu nebezpečných věcí po Rýně (Předpisy ADNR), Předpisů pro přepravu nebezpečných věcí po Dunaji (Předpisy ADN-D) nebo podle vnitrostátních předpisů, které vycházejí z Evropských předpisů týkajících se mezinárodní přepravy nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, obsažených v příloze k Rezoluci č. 223 Výboru pro vnitrozemskou dopravu Evropské hospodářské komise, nebo podle jejich variant s úpravami, používané ke dni vstupu přiložených Předpisů v platnost podle článku 11 odst. 1 zůstávají v platnosti až do konce své platnosti, jmenovitě ve vztahu k jejich uznávání jinými státy, za stejných podmínek, které existovaly do vstupu přiložených Předpisů v platnost. Při tom taková osvědčení zůstávají v platnosti po dobu jednoho roku od data platnosti přiložených Předpisů, pokud jejich platnost skončí v této době. Avšak lhůta jejich platnosti v žádném případě nepřevýší pět let od data vstupu přiložených Předpisů v platnost.

2. Plavidla, která jsou ke dni vstupu přiložených Předpisů v platnost podle článku 11 odst. 1 schválena pro přepravu nebezpečných věcí po území jedné ze smluvních stran a která odpovídají požadavkům přiložených Předpisů s ohledem, v případě nutnosti, na všeobecná přechodná ustanovení, mohou obdržet osvědčení o schválení plavidla ADN v souladu s postupem stanoveným v přiložených Předpisech.

3. V případě plavidel uvedených v odstavci 2, určených výhradně pro provádění přeprav po těch vnitrozemských vodních cestách, na kterých se v souladu s vnitrostátním právem do dne vstupu přiložených Předpisů v platnost podle článku 11 odst. 1 ustanovení ADNR nepoužívala, se mohou, mimo všeobecných přechodných ustanovení, používat doplňující přechodná ustanovení platná na jednotlivých vnitrozemských vodních cestách. Taková plavidla obdrží osvědčení o schválení plavidla ADN platné pro výše uvedené vnitrozemské vodní cesty nebo jejich úseky.

4. V případě doplnění nových ustanovení do přiložených Předpisů mohou smluvní strany uvažovat s novými všeobecnými přechodnými ustanoveními. V těchto přechodných ustanoveních se uvádějí plavidla, na která se vztahují a lhůta jejich platnosti.

Článek 9

Použití jiných pravidel

Na přepravy podléhající této Dohodě se nadále vztahují místní, regionální nebo mezinárodní předpisy, platné obecně pro přepravu nákladů po vnitrozemských vodních cestách.

KAPITOLA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 10

Smluvní strany

1. Členské státy Evropské hospodářské komise, na jejichž území se nacházejí vodní cesty, kromě těch, které jsou tvořeny příbřežními trasami, které tvoří část sítě vodních cest mezinárodního významu, stanovené Evropskou dohodou o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (Dohoda AGN), se mohou stát smluvními stranami této Dohody:

a) podpisem bez výhrady ratifikace, přijetí nebo schválení;

b) uložením ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo schválení po jejím podpisu s výhradou ratifikace, přijetí nebo schválení;

c) uložením listiny o přístupu.

2. Tato Dohoda je otevřena k podpisu do 31. května 2001 v Kanceláři Výkonného tajemníka Evropské hospodářské komise v Ženevě. Po tomto dni bude otevřena k přístupu.

3. Ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu se ukládají u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Článek 11

Vstup v platnost

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy počet států, uvedených v článku 10 odst. 1, které ji podepsaly bez výhrad nebo uložily své ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu, dosáhne sedmi.

Přitom přiložené Předpisy, s výjimkou ustanovení týkajících se uznání klasifikačních společností, vstoupí v platnost po uplynutí dvanácti měsíců po vstupu této Dohody v platnost.

2. Pro každý stát, který podepíše tuto Dohodu bez výhrad nebo ji ratifikuje, přijme, schválí nebo k ní přistoupí poté, kdy sedm států, uvedených v článku 10 odst. 1, ji podepsalo bez výhrad nebo uložilo své ratifikační listiny nebo listiny o přijetí, schválení nebo přístupu, vstoupí tato Dohoda v platnost po uplynutí jednoho měsíce ode dne podpisu bez výhrad tímto státem nebo uložení jeho ratifikační listiny nebo listiny o přijetí, schválení nebo přístupu.

Přiložené Předpisy vstoupí v platnost téhož dne. Jestliže lhůta uvedená v odstavci 1 ve vztahu ke vstupu přiložených Předpisů v platnost ještě neuplynula, vstupují v platnost po uplynutí této lhůty.

Článek 12

Výpověď

1. Každá smluvní strana může tuto Dohodu vypovědět písemným oznámením, zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

2. Výpověď nabývá účinnosti po uplynutí dvanácti měsíců ode dne, kdy generální tajemník; obdržel písemné oznámení o výpovědi.

Článek 13

Ukončení platnosti

1. Jestliže po vstupu této Dohody v platnost je počet států, které jsou smluvními stranami, v průběhu po sobě následujících dvanácti měsíců menší než pět, pozbude tato Dohoda svou platnost po uplynutí výše uvedené dvanáctiměsíční lhůty.

2. V případě sjednání universální dohody, upravující kombinovanou přepravu nebezpečných věcí, pozbude každé ustanovení této Dohody, kromě těch, která se týkají výlučně vnitrozemské plavby, stavby a vybavení plavidel, přepravy volně ložených látek nebo přepravy tankovými plavidly, které by odporovalo libovolnému ustanovení této universální dohody, automaticky svou platnost ve vztazích mezi těmi smluvními stranami této Dohody, které by se staly smluvními stranami universální dohody, ode dne vstupu posledně jmenované dohody v platnost a nahradí se ipso facto příslušnými ustanoveními universální dohody.

Článek 14

Prohlášení

1. Každý stát může při podpisu této Dohody bez výhrad nebo při ukládání své ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu nebo kdykoli později písemným sdělením zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů prohlásit, že tato Dohoda bude uplatňována na všech nebo na některých územích, která zastupuje ve vnějších vztazích. Tato dohoda začne platit na území nebo k územím, uvedených ve sdělení, po uplynutí jednoho měsíce ode dne obdržení tohoto sdělení generálním tajemníkem.

2. Každý stát, který učiní v souladu s odstavcem 1 tohoto článku prohlášení o rozšíření platnosti této Dohody na jakékoliv území, které zastupuje ve vnějších vztazích, může vypovědět tuto Dohodu ve vztahu k tomuto území způsobem uvedeným v článku 12.

3.

a) Kromě toho může každý stát při podpisu této Dohody bez výhrad nebo při ukládání své ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu nebo kdykoli později učinit formou písemného sdělení generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů prohlášení o tom, že se tato Dohoda nebude vztahovat na některé určité vnitrozemské vodní cesty na jeho území, s podmínkou, že tyto vodní cesty nejsou zahrnuty do sítě vodních cest mezinárodního významu podle AGN. Je-li takovéto prohlášení učiněno poté, kdy stát bez výhrady podepsal tuto Dohodu nebo uložil svou ratifikační listinu, listinu o přijetí, schválení nebo přístupu, pozbude Dohoda platnost ve vztahu k příslušným vnitrozemským vodním cestám po uplynutí jednoho měsíce poté, kdy generální tajemník obdržel toto sdělení.

b) Spolu s tím každý stát, na jehož území se nacházejí vodní cesty zahrnuté do AGN, na kterých v den přijetí této Dohody platí povinný mezinárodně-právní režim upravující přepravu nebezpečných věcí, může učinit prohlášení o tom, že použití této Dohody na takovýchto vodních cestách podléhá dodržení postupů uvedených v právním instrumentu, který tento režim stanovuje. Takovéto prohlášení se činí při podpisu této Dohody bez výhrad nebo při ukládání ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu.

4. Každý stát, který učinil prohlášení podle odstavce 3 a) nebo 3 b) tohoto článku, může následně formou písemného oznámení generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů učinit prohlášení o tom, že se tato Dohoda vztahuje na všechny nebo některé jeho vnitrozemské vodní cesty uvedené v prohlášení, učiněném podle odstavce 3 a) nebo 3 b). Tato Dohoda se bude používat na vnitrozemských vodních cestách uvedených ve sdělení po uplynutí jednoho měsíce od dne, kdy generální tajemník obdržel toto sdělení.

Článek 15

Spory

1. Každý spor mezi dvěma nebo několika smluvními stranami týkající se výkladu nebo provádění této Dohody musí být, podle možnosti, řešen jednáním mezi stranami, které jsou účastníky sporu.

2. Každý spor, který nebude vyřešen cestou přímých jednání, může být předán smluvními stranami zúčastněnými ve sporu Administrativnímu výboru, který daný spor projedná a vydá doporučení k jeho řešení.

3. Každý spor, který nebude vyřešen v souladu s ustanoveními odstavce 1 nebo 2, musí být předán na žádost jedné ze smluvních stran ve sporu do rozhodčího řízení a v důsledku toho se předá jednomu nebo několika rozhodcům, zvoleným na základě dohody mezi stranami ve sporu. Jestliže strany ve sporu v průběhu tří měsíců ode dne předání žádosti o rozhodčí řízení nedosáhnou dohody ohledně výběru rozhodce nebo rozhodců, může se každá z těchto stran obrátit na generálního tajemníka Organizace spojených národů se žádostí, aby určil jediného rozhodce, kterému se spor předá k rozhodnutí.

4. Rozhodnutí rozhodce nebo rozhodců určených v souladu s odstavcem 3 tohoto článku je závazné pro smluvní strany zúčastněné ve sporu.

Článek 16

Výhrady

1. Každý stát může při podpisu této Dohody bez výhrad nebo při ukládání ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu k ní učinit prohlášení, že se nepovažuje být vázán článkem 15. Ostatní smluvní strany nejsou vázány článkem 15 ve vztahu ke každé smluvní straně, která takovou výhradu učinila.

2. Každý smluvní stát, který učinil výhradu v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, ji může kdykoli vzít zpět písemným oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

3. Výhrady, které nejsou předpokládány touto Dohodou, se nepřipouštějí.

Článek 17

Administrativní výbor

1. Pro projednávání implementace této Dohody, posouzení jakýchkoliv k ní navržených změn a rovněž opatření k zajištění jednotného výkladu a používání jejích ustanovení se zřizuje Administrativní výbor.

2. Smluvní strany jsou členy tohoto Administrativního výboru. Výbor může rozhodnout, že státy uvedené v článku 10 odst. 1 této Dohody, které nejsou smluvními stranami, jakýkoliv jiný členský stát Evropské hospodářské komise nebo Organizace spojených národů nebo představitelé mezinárodních vládních nebo nevládních organizací se mohou účastnit jeho zasedání jako pozorovatelé při projednávání otázek, které je zajímají.

3. Generální tajemník Organizace spojených národů a generální tajemník Ústřední komise pro plavbu na Rýně zajišťují funkci sekretariátu Administrativního výboru.

4. Administrativní výbor volí každoročně na svém prvém zasedání předsedu a místopředsedu.

5. Výkonný tajemník Evropské hospodářské komise svolává Administrativní výbor každoročně nebo v jiných intervalech stanovených Výborem a rovněž na základě žádosti nejméně pěti smluvních stran.

6. Pro přijetí rozhodnutí je nutné kvórum, které představuje nejméně jednu polovinu Smluvních stran.

7. O návrzích se hlasuje. Každá smluvní strana přítomná na zasedání má jeden hlas. Platí tato pravidla:

a) navrhované změny stávající Dohody a rozhodnutí o nich se přijímají v souladu s ustanoveními článku 19 odst. 2;

b) navrhované změny přiložených Předpisů a rozhodnutí o nich se přijímají v souladu s ustanoveními článku 20 odst. 4;

c) návrhy a rozhodnutí, které se týkají doporučení na uznání klasifikačních společností nebo odvolání takových doporučení, se přijímají v souladu s postupem podle článku 20 odst. 4;

d) každý návrh nebo rozhodnutí, kromě těch, které jsou uvedeny v pododstavcích a) až c) výše, se přijímají většinou hlasů přítomných a hlasujících členů Administrativního výboru.

8. Administrativní výbor může vytvářet pracovní skupiny, které považuje za nutné pro poskytnutí pomoci při plnění svých funkcí.

9. Při neexistenci příslušných ustanovení ve stávající Dohodě se používá jednací řád Evropské hospodářské komise, jestliže Administrativní Výbor nepřijme jiné rozhodnutí.

Článek 18

Výbor pro otázky bezpečnosti

K projednání jakýchkoliv návrhů na změny přiložených Předpisů, zejména návrhů, které se týkají plavební bezpečnosti, stavby, vybavení a posádek plavidel, se ustanovuje Výbor pro otázky bezpečnosti. Výbor pracuje v rámci činnosti orgánů Evropské hospodářské komise, Ústřední komise pro plavbu na Rýně a Dunajské komise, které jsou kompetentní v oblasti přepravy nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách.

Článek 19

Postup při provádění změn této Dohody s výjimkou přiložených Předpisů

1. Změny této Dohody, s výjimkou přiložených Předpisů, se mohou provádět na návrh smluvní strany v souladu s postupem stanoveným tímto článkem.

2. Každá navržená změna této Dohody, s výjimkou přiložených Předpisů, se projednává Administrativním výborem. Každou takovou změnu, projednanou nebo připravenou na zasedání Administrativního výboru a přijatou Administrativním výborem dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících členů, sdělí generální tajemník Organizace spojených národů smluvním stranám za účelem schválení.

3. Každá změna zaslaná ke schválení v souladu s ustanovením odstavce 2, vstupuje v platnost pro všechny smluvní strany po šesti měsících od uplynutí lhůty dvaceti čtyř měsíců od data odeslání sdělení o takovéto změně, jestliže v této lhůtě neobdrží generální tajemník Organizace spojených národů v písemné formě žádné námitky proti navrhované změně od kterékoliv smluvní strany.

Článek 20

Postup při provádění změn přiložených Předpisů

1. Změny přiložených Předpisů mohou být prováděny na návrh smluvní strany.

Generální tajemník Organizace spojených národů může rovněž navrhovat změny směřující ke sladění přiložených Předpisů s jinými mezinárodními dohodami týkajícími se přepravy nebezpečných věcí nebo s Doporučeními Organizace spojených národů pro přepravu nebezpečných věcí, jakož i změny navrhované pomocným orgánem Evropské hospodářské komise majícím působnost v oblasti přepravy nebezpečných věcí.

2. Každá navrhovaná změna přiložených Předpisů se v zásadě předává k projednání Výboru pro otázky bezpečnosti, který předává přijaté návrhy změn Administrativnímu výboru.

3. Na výslovnou žádost Smluvní strany, nebo jestliže to sekretariát Administrativního výboru považuje za účelné, mohou být navrhované změny rovněž předkládány přímo Administrativnímu výboru. Takové navrhované změny se projednávají na prvním zasedání, a když jsou považovány za přijatelné, znovu na příštím zasedání Výboru spolu s jakýmikoliv jinými, k nim se vztahujícími návrhy, pokud Výbor nepřijme jiné rozhodnutí.

4. Rozhodnutí o návrzích změn a o předkládaných navrhovaných změnách předaných Administrativnímu výboru v souladu s odstavci 2 a 3, se přijímají většinou přítomných a hlasujících členů. Přitom se změna nepovažuje za přijatou, jestliže nejméně pět členů oznámí ihned po hlasování svoji výhradu. Přijaté změny zasílá generální tajemník Organizace spojených národů smluvním stranám ke schválení.

5. Každý návrh změny přiložených Předpisů, zaslaný za účelem schválení v souladu s odstavcem 4, se považuje za schválený, jestliže v průběhu tří měsíců ode dne jeho rozeslání generálním tajemníkem nejméně jedna třetina smluvních stran nebo pět z nich, jestliže jedna třetina převyšuje tento počet, nesdělí písemně generálnímu tajemníkovi svoji výhradu proti navrhované změně. Považuje-li se změna za schválenou, vstupuje v platnost pro všechny smluvní strany po uplynutí další tříměsíční lhůty, s výjimkou následujících případů:

a) v případě, kdy obdobné změny k jiným mezinárodním dohodám upravujícím přepravu nebezpečných věcí již vstoupily v platnost, nebo vstoupí v platnost od jiného data, může generální tajemník na základě písemné žádosti výkonného tajemníka Evropské hospodářské komise rozhodnout o tom, že daná změna vstupuje v platnost po uplynutí jiné lhůty tak, aby byl zajištěn současný vstup v platnost těchto změn a změn jiných takových dohod, nebo není-li toto možné, co nejrychlejší vstup v platnost této změny po vstupu v platnost změn v jiných dohodách; takováto lhůta přitom nemůže být kratší než jeden měsíc;

b) při přijetí návrhu změny může Administrativní výbor stanovit lhůtu, která přesahuje tři měsíce, s cílem vstupu v platnost změny v případě jejího schválení.

Článek 21

Žádosti, sdělení a námitky

Generální tajemník Organizace spojených národů informuje všechny smluvní strany a všechny státy uvedené v článku 10 odst. 1 této Dohody, o všech žádostech, sděleních nebo námitkách učiněných v souladu s výše uvedenými články 19 a 20 a rovněž o schválení a o datu vstupu v platnost každé změny.

Článek 22

Revizní konference

1. Nehledě na postupy podle článků 19 a 20 se může každá smluvní strana písemným oznámením obrátit na generálního tajemníka Organizace spojených národů se žádostí o svolání konference za účelem revize této Dohody.

Revizní konferenci, na kterou jsou pozvány všechny smluvní strany a všechny státy uvedené v článku 10 odst. 1, svolá výkonný tajemník Evropské hospodářské komise, jestliže v průběhu šesti měsíců od data odeslání oznámení generálním tajemníkem Organizace spojených národů mu nejméně čtvrtina smluvních stran sdělí svůj souhlas s touto žádostí.

2. Nehledě na postup podle článků 19 a 20 bude revizní konference, na kterou se pozvou všechny smluvní strany a všechny státy uvedené v článku 10 odst. 1, rovněž svolána výkonným tajemníkem Evropské hospodářské komise po obdržení písemného sdělení o příslušné žádosti Administrativního výboru. Administrativní výbor přijímá rozhodnutí o vyslovení takovéto žádosti většinou přítomných a hlasujících členů Výboru.

3. Je-li v souladu s odstavcem 1 nebo 2 tohoto článku svolána konference, navrhne výkonný tajemník Evropské hospodářské komise smluvním stranám, aby do tří měsíců předaly návrhy, které by chtěly mít projednány na konferenci.

4. Nejpozději šest měsíců před zahájením konference rozešle výkonný tajemník Evropské hospodářské komise všem smluvním stranám a všem státům uvedených v článku 10 odst. 1 předběžný program konference a rovněž texty takovýchto návrhů.

Článek 23

Depozitář

Depozitářem této Dohody je generální tajemník Organizace spojených národů.


NA DŮKAZ TOHO níže podepsaní, náležitě k tomu zmocnění, podepsali tuto Dohodu.

DÁNO v Ženevě dne dvacátého šestého května roku dva tisíce v jednom vyhotovení v jazyce anglickém, francouzském, německém a ruském a v případě textu vlastní dohody a ve francouzském jazyce v případě textu přiložených Předpisů, přičemž všechny čtyři texty vlastní dohody mají stejnou platnost.

Generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů se navrhuje připravit překlad přiložených Předpisů do anglického a ruského jazyka.

Generálnímu tajemníkovi Ústřední Komise pro plavbu na Rýně se navrhuje připravit překlad přiložených Předpisů do německého jazyka.

Poznámky pod čarou

1) Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) přijatá v Ženevě dne 26. května 2000 byla vyhlášena pod č. 102/2011 Sb. m. s.
Změny a doplňky předpisů přiložených k Evropské dohodě ADN z r. 2010, které vstoupily v platnost dne 1. ledna 2011, byly vyhlášeny pod č. 64/2012 Sb. m. s.
Konsolidovaný seznam změn předpisů přiložených k Evropské dohodě ADN z let 2010 - 2012, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2013, byl vyhlášen pod č. 59/2013 Sb. m. s.
Konsolidovaný seznam změn předpisů přiložených k Evropské dohodě ADN z let 2012 - 2014, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2015, byl vyhlášen pod č. 31/2015 Sb. m. s.
Konsolidovaný seznam změn předpisů přiložených k Evropské dohodě ADN z let 2014 - 2016, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2017, byl vyhlášen pod č. 42/2017 Sb. m. s.


ČÁST 1

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

KAPITOLA 1.1

ROZSAH A POUŽITÍ

1.1.1 Struktura

Pravidla tvořící přílohu k ADN jsou rozdělena do devíti částí. Každá část se dělí do kapitol a každá kapitola do oddílů a pododdílů (viz obsah). Uvnitř každé části je číslo části zahrnuto do čísel kapitol, oddílů a pododdílů, např. část 2, kapitola 2, oddíl 1 je očíslován „2.2.1“.

1.1.2 Rozsah platnosti

1.1.2.1 Pro účely článku 2 odstavce 2 (a) a článku 4 Pravidla přiložená k ADN uvádějí:

(a) nebezpečné věci, které jsou z mezinárodní přepravy vyloučeny;

(b) nebezpečné věci, které jsou připuštěny k mezinárodní přepravě, a podmínky, které musí být při této přepravě splněny (včetně vynětí z platnosti), zejména:

- klasifikace věcí, včetně klasifikačních kritérii a příslušných zkušebních metod;

- používání obalů (včetně společného balení);

- používání cisteren (včetně jejich plnění);

- postupy před odesláním (včetně nápisů a bezpečnostních značek na kusech a označování vozidel a železničních vozů, označování plavidel, jakož i doklady a požadované informace);

- ustanovení o konstrukci, zkoušení a schvalování obalů a cisteren;

- používání dopravních prostředků (včetně nakládky, společné nakládky a vykládky).

1.1.2.2 Pro účely článku 5 ADN uvádí oddíl 1.1.3 této kapitoly případy, kdy je přeprava nebezpečných věcí částečně nebo úplně vyňata z platnosti podmínek stanovených ADN.

1.1.2.3 Pro účely článku 7 ADN uvádí kapitola 1.5 této části pravidla týkající se odchylek, zvláštních povolení a rovnocenných opatření, které tento článek stanoví.

1.1.2.4 Pro účely článku 8 ADN uvádí kapitola 1.6 této části přechodná opatření týkající se aplikace Pravidel přiložených k ADN.

1.1.2.5 Ustanovení ADN se vztahují také na prázdná plavidla nebo plavidla, která byla vyložena, pokud nákladní prostory, nákladní tanky nebo nádoby nebo cisterny naložené na plavidla nejsou prosty nebezpečných látek nebo plynů, s výjimkou vynětí z platnosti podmínek ADN uvedených v oddílu 1.1.3.

1.1.3 Vynětí z platnosti

1.1.3.1 Vynětí z platnosti vztahující se k druhu přepravy

Ustanovení uvedená v ADN se nevztahují na:

(a) přepravu nebezpečných věcí soukromými osobami, pokud jsou dotyčné věci baleny pro maloobchodní prodej a jsou určeny pro jejich osobní nebo domácí použití nebo pro jejich aktivity ve volném čase nebo pro sportovní činnost, pokud byla učiněna opatření k zamezení úniku obsahu za normálních přepravních podmínek. Pokud jsou tyto věci hořlavými kapalinami přepravovanými v opakovaně plnitelných nádobách naplněných soukromými osobami nebo pro tyto osoby, nesmí celkové množství překročit 60 litrů na nádobu a 240 litrů na nákladní dopravní jednotku. Nebezpečné věci v IBC, velkých obalech nebo cisternách se nepovažují za věci balené pro maloobchodní prodej;

(b) (Vypuštěno);

(c) přepravu prováděnou podniky jako vedlejší činnost k jejich hlavní činnosti, jako je zásobování stavenišť pozemních nebo inženýrských staveb nebo zpětné jízdy z nich, nebo přepravy související s měřičskými, opravářskými a údržbářskými pracemi, v množstvích nejvýše 450 litrů v jednom obalu, včetně IBC a velkých obalů, a nepřekračujících nejvyšší celková množství uvedená v pododdílu 1.1.3.6. Musí být učiněna opatření k zamezení úniku obsahu za normálních podmínek přepravy. Tato vynětí se nevztahují na třídu 7.

Přepravy prováděné takovými podniky pro jejich zásobování nebo vnější nebo vnitřní distribuci však nespadají do rozsahu tohoto vynětí;

(d) přepravu prováděnou zásahovými jednotkami nebo pod jejich dozorem, pokud je taková přeprava nutná ve vztahu k nouzovým opatřením, zejména přepravu prováděnou za účelem sběru nebezpečných věcí, které byly zapleteny do mimořádné události nebo nehody, a jejich přemístění na bezpečné místo.

(e) nouzové přepravy prováděné pod dozorem příslušných orgánů, určené pro záchranu lidských životů nebo ochranu životního prostředí, za podmínky, že byla učiněna všechna opatření zajišťující plnou bezpečnost takové přepravy;

(f) přepravu nevyčištěných prázdných stabilních nebo skladovacích nádob, které obsahovaly plyny třídy 2, skupin A, O nebo F, látky třídy 3 nebo třídy 9 spadající pod obalovou skupinu II nebo III, nebo pesticidy třídy 6.1 spadající pod obalovou skupinu II nebo III, za dodržení následujících podmínek:

Všechny otvory, s výjimkou zařízení pro vyrovnávání tlaku (pokud jsou), jsou hermeticky uzavřeny;

Byla učiněna opatření k zamezení jakéhokoli úniku obsahu za normálních podmínek přepravy; a

Náklad je upevněn v lůžkách nebo latěních nebo jiných manipulačních prostředcích nebo ve vozidle nebo kontejneru takovým způsobem, aby se nemohl uvolnit ani posunout za normálních podmínek přepravy.

Toto vynětí se nevztahuje na stabilní nebo skladovací nádoby, které obsahovaly znecitlivěné výbušné látky nebo látky, jejichž přeprava je podle ADN zakázána.

POZNÁMKA: K radioaktivním látkám viz také 1.7.1.4.

1.1.3.2 Vynětí z platnosti pro přepravu plynů

Ustanovení uvedená v ADN se nevztahují na přepravu:

(a) (Vyhrazeno)

(b) (Vyhrazeno)

(c) plynů skupin A a O (podle pododdílu 2.2.2.1), jestliže tlak plynu v nádobě nebo cisterně při teplotě 20 °C nepřevyšuje 200 kPa (2 bary) a jestliže plyn není zkapalněným nebo hluboce zchlazeným zkapalněným plynem. To platí pro všechny druhy nádob nebo cisteren, např. rovněž pro různé části strojů a přístrojů;

POZNÁMKA: Toto vynětí se nevztahuje na lampy a žárovky. K lampám a žárovkám viz 1.1.3.10.

(d) plynů obsažených v zařízení, používaných k provozu plavidla (např. v hasicích přístrojích), včetně náhradních dílů;

(e) (Vyhrazeno)

(f) plynů obsažených v potravinách (kromě UN 1950), včetně sycených nápojů;

(g) plynů obsažených v míčích určených pro použití ve sportech; a

(h) (Vypuštěno)

1.1.3.3 Vynětí z platnosti vztahující se na nebezpečné věci používané pro pohon přepravovaných plavidel, vozidel, železničních vozů nebo po silnici nepojízdných strojních zařízení, pro činnost jejich zvláštní výbavy, pro jejich údržbu a bezpečnost

Požadavky ADN se nevztahují na látky používané

- přepravovaných plavidel, vozidel, železničních vozů nebo po silnici nepojízdných strojních zařízení1;

- pro údržbu plavidel;

- pro činnost nebo údržbu jejich trvale zabudované zvláštní výbavy;

- pro činnost nebo údržbu jejich mobilní zvláštní výbavy používané nebo určené k použití během přepravy; nebo

- k zajištění bezpečnosti,

a které jsou přepravovány na plavidle v obalech, nádobách nebo cisternách určených pro použití k tomuto účelu.

1.1.3.4 Vynětí z platnosti podle zvláštních ustanovení nebo pro nebezpečné věci balené v omezených nebo vyňatých množstvích

POZNÁMKA: K radioaktivním látkám viz také 1.7.1.4

1.1.3.4.1 Některá zvláštní ustanovení kapitoly 3.3 vyjímají částečně nebo úplně přepravu určitých nebezpečných věcí z platnosti ustanovení ADN. Toto vynětí z platnosti platí pouze tehdy, pokud je ve sloupci (6) tabulky A kapitoly 3.2 uvedeno zvláštní ustanovení u příslušné položky nebezpečných věcí.

1.1.3.4.2 Některé nebezpečné věci mohou podléhat vynětí z platnosti, pokud jsou splněny podmínky uvedené v kapitole 3.4.

1.1.3.4.3 Některé nebezpečné věci mohou podléhat vynětím z platnosti, pokud jsou splněny podmínky kapitoly 3.5.

1.1.3.5 Vynětí z platnosti pro prázdné nevyčištěné obaly

Prázdné nevyčištěné obaly (včetně IBC a velkých obalů), které obsahovaly látky tříd 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 a 9, nepodléhají ustanovením ADN, jestliže byla provedena přiměřená opatření vylučující jakékoli nebezpečí. Nebezpečí jsou vyloučena, jestliže byla provedena přiměřená opatření vylučující všechna nebezpečí tříd 1 až 9.

1.1.3.6 Vynětí z platnosti pro množství přepravovaná plavidly

1.1.3.6.1

(a) V případě přepravy nebezpečných věcí v kusech se ustanovení ADN, s výjimkou 1.1.3.6.2, nepoužijí, jestliže brutto hmotnost všech přepravovaných nebezpečných věcí nepřesahuje 3 000 kg.

Toto ustanovení se nepoužije pro přepravu:

(i) látky a předměty třídy 1;

(ii) látky třídy 2, skupin T, F, TF, TC, TO, TFC nebo TOC podle 2.2.2.1.3 a aerosoly skupin C, CO, F, FC, T, TF, TC, TO, TFC a TOC podle 2.2.2.1.6;

(iii) látky tříd 4.1 nebo 5.2, pro které se ve sloupci (5) tabulky A kapitoly 3.2 vyžaduje bezpečnostní značka vzoru č. 1;

(iv) látky třídy 6.2, kategorie A;

(v) látky třídy 7, jiné než UN 2908, 2909, 2910 a 2911;

(vi) látky přiřazené k obalové skupině I;

(vii) látky přepravované v cisternách;

(b) V případě přepravy nebezpečných věcí v kusech, s výjimkou cisteren, ustanovení ADN, s výjimkou ustanovení bodu 1.1.3.6.2 se nepoužívá pro přepravu:

- látky třídy 2, skupiny F podle 2.2.2.1.3 nebo aerosoly skupiny F podle 2.2.2.1.6; nebo

- látky přiřazené k obalové skupině I, kromě látek třídy 6.1

jestliže celková brutto hmotnost těchto věcí nepřesahuje 300 kg.

1.1.3.6.2 Avšak pro přepravu podle vynětí z platnosti pro množství podle 1.1.3.6.1, se přitom použijí následující požadavky:

(a) zůstává v platnosti povinnost hlášení v souladu s 1.8.5;

(b) kusy, s výjimkou dopravních prostředků a kontejnerů (včetně snímatelných koreb), musí odpovídat požadavkům pro obaly částí 4 a 6 ADR nebo RID; použijí se ustanovení kapitoly 5.2 pro označování nápisy a bezpečnostními značkami;

(c) na palubě se musí nacházet tyto dokumenty:

- přepravní doklady (viz. 5.4.1.1); musí být v souladu se všemi nebezpečnými věcmi naloženými na plavidle;

- plán uložení nákladu (viz. 7.1.4.11.1);

(d) věci musí být uloženy do nákladních prostor.

Toto ustanovení se nepoužije pro nebezpečné věci naložené do:

- uzavřené kontejnery;

- vozidla nebo vagony kryté plachtou;

(e) věci různých tříd musí být od sebe horizontálně ukládány na vzdálenost nejméně 3,00 m. Ukládání takových věcí na sebe se nepřipouští.

Toto ustanovení se nepoužívá pro:

- uzavřené kontejnery;

- vozidla nebo vagony kryté plachtou;

(f) pro námořní plavidla a plavidla vnitrozemské plavby, kde jsou naloženy pouze kontejnery, výše uvedené požadavky pod písmeny (d) a (e) se považují za splněné, pokud jsou dodržena ustanovení IMDG Code o uložení a vzájemném oddělení a je o tom uveden zápis v přepravním dokladu.

1.1.3.7 Vynětí z platnosti pro přepravu systémů akumulace a výroby elektrické energie

Ustanovení uvedená v ADN se nevztahují na systémy akumulace a výroby elektrické energie (např. lithiové baterie, elektrické kondenzátory, asymetrické kondenzátory, zásobníkové systémy s hydridem kovu a palivové články):

(a) instalované v dopravních prostředcích provádějících přepravu a určené pro jejich pohon nebo pro provoz kteréhokoli z jejich zařízení;

(b) obsažené ve výbavě pro provoz tohoto zařízení, používané nebo určené k použití během přepravy (např. laptop).

1.1.3.8 (Vyhrazeno)

1.1.3.9 Vynětí z platnosti vztahující se na nebezpečné věci používané pro chlazení nebo kondiciování během přepravy

Jsou-li ve vozidlech, železničních vozech nebo kontejnerech používány pro účely chlazení nebo kondiciování nebezpečné věci, které jsou jen dusivé (které ředí nebo nahrazují kyslík normálně v ovzduší), podléhají pouze ustanovením oddílu 5.5.3.

1.1.3.10 Vynětí z platnosti vztahující se na přepravu lamp a žárovek obsahujících nebezpečné věci

Následující lampy a žárovky nepodléhají ADN, pokud neobsahují radioaktivní látku a neobsahují rtuť v množstvích větších, než jsou množství uvedená ve zvláštním ustanovení 366 kapitoly 3.3:

(a) Lampy a žárovky, které jsou sesbírány přímo od jednotlivců a z domácností, jsou-li přepravovány do sběrného nebo recyklačního objektu;

POZNÁMKA: Toto zahrnuje také lampy a žárovky přinesené nebo přivezené jednotlivci do prvního sběrného místa a poté přepravované do jiného sběrného místa, mezizpracovatelského nebo recyklačního objektu.

(b) Lampy a žárovky, každá z nich obsahující nejvýše 1 gram nebezpečných věcí, a zabalené tak, že je nejvýše 30 gramů nebezpečných věcí v jednom kusu, za podmínky, že

(i) lampy a žárovky jsou vyrobeny v souladu s certifikovaným systémem řízení kvality;

POZNÁMKA: ISO 9001 smí být použita k tomuto účelu.

a

(ii) lampy nebo žárovky jsou buď jednotlivě zabaleny ve vnitřních obalech a odděleny přepážkami, nebo každá obklopena fixačním materiálem, aby byly chráněny, a poté zabaleny do pevných vnějších obalů splňujících všeobecná ustanovení uvedená v 4.1.1.1 ADR a schopných vyhovět při zkoušce volným pádem z výšky 1,2 metru;

(c) Použité, poškozené nebo vadné lampy a žárovky, každá z nich obsahující nejvýše 1 gram nebezpečných věcí s nejvýše 30 gramy nebezpečných věcí na kus, jsou-li přepravovány ze sběrného nebo recyklačního objektu. Lampy a žárovky musí být zabaleny do pevných vnějších obalů, dostačujících k zamezení úniku obsahu za normálních podmínek přepravy, splňujících všeobecná ustanovení uvedená v 4.1.1.1 ADR a které jsou schopné vyhovět zkoušce volným pádem z výšky nejméně 1,2 metru;

(d) Lampy a žárovky obsahující jen plyny skupin A a O (podle 2.2.2.1), za podmínky, že jsou zabaleny tak, aby účinky rozletu při jakémkoli prasknutí lampy nebo žárovky byly omezeny na vnitřek kusu.

POZNÁMKA: Lampy a žárovky obsahující radioaktivní látky jsou popsány v 2.2.7.2.2.2 (b).

1.1.4 Použitelnost jiných předpisů

1.1.4.1 Všeobecně

Následující požadavky se vztahují na kusy:

(a) v případě obalů (včetně velkých obalů a IBC) musí být dodržena příslušná ustanovení jednoho z mezinárodních předpisů (viz též část 4 a část 6);

(b) v případě kontejnerů, cisternových kontejnerů, přemístitelných cisteren a vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC) musí být dodržena příslušná ustanovení ADR, RID nebo IMDG Code (viz též část 4 a část 6);

(c) v případě vozidel nebo železničních vozů musí vozidla nebo železniční vozy a jejich náklad splňovat příslušná ustanovení ADR nebo RID.

POZNÁMKA: K označování nápisy, bezpečnostními značkami, velkými bezpečnostními značkami a oranžovými tabulkami viz též kapitoly 5.2 a 5.3.

1.1.4.2 Přeprava v přepravním řetězci zahrnujícím námořní, silniční, železniční nebo leteckoudopravu

1.1.4.2.1 Kusy, kontejnery, kontejnery pro volně ložené látky, přemístitelné cisterny, cisternové kontejnery a MEGC, které neodpovídají plně ustanovením pro balení, společné balení, nápisy a bezpečnostní značky na kusech nebo označení velkými bezpečnostními značkami a oranžovými tabulkami ADN, ale odpovídají ustanovením IMDG Code (pro námořní dopravu) nebo ICAO Technické pokyny (pro leteckou dopravu) musí být připuštěny k přepravě v přepravním řetězci zahrnujícím námořní nebo leteckou dopravu, pokud splňují následující podmínky:

(a) pokud kusy nejsou opatřeny nápisy a bezpečnostními značkami podle ADR, musí být označeny nápisy a bezpečnostními značkami podle IMDG Code pro námořní nebo podle ICAO Technické pokyny pro leteckou přepravu;

(b) pro společné balení v jednom kusu platí předpisy IMDG Code nebo ICAO Technické pokyny;

(c) jestliže kontejnery, kontejnery pro volně ložené látky, přemístitelné cisterny, cisternové kontejnery nebo MEGC nejsou pro přepravu v dopravním řetězci zahrnujícím námořní přepravu označeny velkými bezpečnostními značkami a výstražnými oranžovými tabulkami podle kapitoly 5.3 těchto Pravidel, musí být opatřeny velkými bezpečnostními značkami a označením podle kapitoly 5.3 IMDG Code. V tomto případě se vztahují na označení vozidla samého pouze ustanovení uvedená v 5.3.2.1.1 těchto Pravidel. Toto ustanovení se vztahuje i na prázdné nevyčištěné přemístitelné cisterny, cisternové kontejnery a MEGC a též na jejich následnou přepravu do čisticí stanice.

Tato odchylka se nevztahuje na věci, které jsou zařazeny jako nebezpečné věci tříd 1 až 9 ADN, ale nejsou považovány za nebezpečné podle příslušných ustanovení IMDG Code nebo ICAO Technické pokyny.

1.1.4.2.2 Jestliže námořní, silniční, železniční nebo letecká přeprava následuje nebo předchází přepravě vnitrozemskou vodní dopravou, může být přepravní doklad používaný nebo vyžadovaný v námořní, silniční, železniční nebo letecké přepravě použit namísto přepravního dokladu předepsaného v oddílu 5.4.1 za předpokladu, že údaje, které obsahuje, jsou v souladu s platnými ustanoveními IMDG Code, ADR, RID nebo ICAO Technické pokyny, s výjimkou toho, že když jsou podle ADN vyžadovány dodatečné informace, musí být tyto informace doplněny nebo zapsány na vhodném místě.

POZNÁMKA: K přepravě podle 1.1.4.2.1 viz též 5.4.1.1.7. K přepravě v kontejnerech viz též 5.4.2.

1.1.4.3 Používání přemístitelných cisteren typu IMO schválených pro námořní dopravu

Přemístitelné cisterny typu IMO (typy 1, 2, 5 a 7), které neodpovídají předpisům kapitol 6.7 nebo 6.8 ADR, ale které byly vyrobeny a schváleny před 1. lednem 2003 podle ustanovení IMDG Code (Změna 29-98), smějí být dále používány za podmínky, že odpovídají příslušným ustanovením IMDG Code o periodických inspekcích a zkouškách2. Kromě toho musí splňovat ustanovení odpovídající pokynům uvedeným ve sloupcích (10) a (11) tabulky A v kapitole 3.2 a ustanovením kapitoly 4.2 ADR. Viz též 4.2.0.1 IMDG Code.

1.1.4.4 (Vyhrazeno)

1.1.4.5 (Vyhrazeno)

1.1.4.6 1.1.4.6 Jiné předpisy pro přepravu vnitrozemskou vodní dopravou

1.1.4.6.1 V souladu s článkem 9 ADN zůstávají přepravy podrobeny místním, regionálním a mezinárodním předpisům obecně platným pro přepravu věcí vnitrozemskou vodní dopravou.

1.1.4.6.2 Jsou-li ustanovení těchto Pravidel v rozporu s ustanoveními uvedenými v 1.1.4.6.1, ustanovení uvedená v 1.1.4.6.1 se nepoužijí.

1.1.5 Použití norem

Pokud se vyžaduje použití normy a existuje rozpor mezi touto normou a ustanoveními ADN, mají ustanovení ADN přednost.

Požadavky normy, které nejsou v rozporu s ADN, se použijí tak, jak je stanoveno, včetně požadavků jakékoli jiné normy nebo části normy, na něž tato norma odkazuje jako na normativní.

KAPITOLA 1.2

DEFINICE A MĚROVÉ JEDNOTKY

1.2.1 Definice

POZNÁMKA: Tento oddíl obsahuje všechny všeobecné a zvláštní definice.

Pro účely těchto pravidel:

A

ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí;

Aerosol nebo Aerosolový rozprašovač předmět sestávající z nádoby pro jedno použití splňující ustanovení oddílu 6.2.4 ADR, vyrobený z kovu, skla nebo plastu a obsahující plyn, zkapalněný nebo rozpuštěný pod tlakem, s kapalinou nebo bez kapaliny, pastu nebo prášek, a vybavený rozprašovacím zařízením umožňujícím rozprášení obsahu ve formě tuhých nebo kapalných částic ve směsi s plynem ve formě pěny, pasty nebo prášku nebo v kapalném nebo plynném stavu;

ASTM American Society for Testing and Materials (Americká společnost pro zkoušení a materiály) (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, United States of America);

B

Balič podnik, který balí nebezpečné věci do obalů, včetně velkých obalů a IBC, a, pokud je to nutné, připravuje kusy k přepravě;

Bateriové vozidlo vozidlo se souborem článků vzájemně propojených sběrným potrubím, stabilně upevněných na tomto vozidle. Následující články jsou považovány za články bateriového vozidla: láhve, trubkové nádoby, svazky lahví (známé též jako rámy), tlakové sudy, jakož i cisterny určené pro přepravu plynů, jak jsou definovány v 2.2.2.1.1, s vnitřním objemem větším než 450 litrů;

Bateriový vůz železniční vůz se souborem článků vzájemně propojených sběrným potrubím, stabilně upevněných na železničním voze. Následující články jsou považovány za články bateriového vozu: láhve, trubkové nádoby, svazky lahví (známé též jako rámy), tlakové sudy, jakož i cisterny určené pro přepravu plynů třídy 2 s vnitřním objemem větším než 450 litrů;

Bedna pravoúhlý nebo mnohoúhelníkový plnostěnný obal z kovu, dřeva, překližky, rekonstituovaného dřeva, lepenky, plastu nebo jiného vhodného materiálu. Malé otvory pro usnadnění manipulace nebo otevírání nebo pro splnění klasifikačních požadavků jsou dovoleny, pokud nejsou v rozporu v požadavkem neporušenosti obalu během přepravy;

Bezpečná zóna určená, rozpoznatelná zóna mimo oblast nákladu, která může být snadno přístupná pro všechny osoby na plavidle. Bezpečná zóna poskytuje ochranu proti identifikovaným nebezpečím od nákladu pomocí postřikovacího zařízení po dobu nejméně 60 minut. Bezpečná zóna může být během nehody evakuována. Bezpečná zóna je nepřípustná, je-li identifikovaným nebezpečím výbuch;

Bezpečné útočiště určená, rozpoznatelná, snadno přístupná buňka (stabilní nebo plovoucí) schopná ochránit všechny osoby na plavidle proti identifikovaným nebezpečím od nákladu po dobu nejméně šedesáti minut, během nichž je možná komunikace s pohotovostními a záchrannými službami. Bezpečné útočiště může být integrováno do kormidelny nebo do obytného prostoru. Bezpečné útočiště může být během nehody evakuováno. Bezpečné útočiště je nepřípustné, je-li identifikovaným nebezpečím výbuch. Bezpečné útočiště na plavidle a plovoucí bezpečné útočiště mimo plavidlo jsou certifikovány uznanou klasifikační společností. Bezpečné útočiště na pevnině je konstruováno podle místních právních předpisů;

Bezpečnostní plán v případě havárie plán obsahující hranice vodotěsných částí plavidla sloužící jako základ pro výpočet stability v případě vzniku trhliny v plavidla, opatření k vyrovnání náklonu plavidla, který vznikl vniknutím vody, jakož i všechna uzavírací zařízení, která musí být během plavby uzavřena;

Bezpečnostní poradce je osoba, která je v podniku, jehož činnosti zahrnují přepravu, nebo s ní související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky, nebezpečných věcí vnitrozemskou vodní dopravou, odpovědná za pomoc při zabránění rizikům vlastním přepravě nebezpečných věcí;

Biologický/technický název název běžně používaný ve vědeckých a technických příručkách, časopisech a textech. Obchodní název se pro tyto účely nesmí používat;

Bod vzplanutí (Fp) nejnižší teplota kapaliny, při které její páry tvoří se vzduchem hořlavou směs;

C

CDNI Úmluva o sběru, skladování a přijímání odpadů vzniklých během plavby po Rýnu a jiných vnitrozemských vodních cestách;

CEVNI Evropský předpis pro vnitrozemské vodní cesty EHK OSN;

CGA Compressed Gas Association (Sdružení pro stlačené plyny) (CGA, 14501 George Carter Way, Suite 103, Chantilly, VA 20151, United States of America);

CIM Jednotná pravidla týkající se smlouvy o mezinárodní železniční nákladní přepravě (Přípojek B Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)), se změnami;

Cisterna nádrž včetně své provozní a konstrukční výstroje. Pokud je používán tento pojem samostatně, označuje cisternový kontejner, přemístitelnou cisternu, snímatelnou cisternu, nesnímatelnou cisternu nebo cisternový železniční vůz, jak jsou definovány v této oddílu, včetně cisteren tvořících články bateriových vozidel, bateriových železničních vozů nebo MEGC;

POZNÁMKA: K přemístitelným cisternám viz 6.7.4.1.

Cisterna nesnímatelná cisterna s vnitřním objemem větším než 1000 litrů, která je konstrukčně trvale připevněna k vozidlu (které se tím stává cisternovým vozidlem nebo k železničnímu vozu (který se tím stává cisternovým železničním vozem)) nebo tvoří nedílnou část rámu takového vozidla nebo železničního vozu;

Cisterna pro podtlakové vyčerpávání odpadů nesnímatelná nebo snímatelná cisterna používaná zejména pro přepravu nebezpečných odpadů, se zvláštními konstrukčními vlastnostmi a/nebo zařízením usnadňujícím plnění a vyprazdňování odpadů, jak je uvedeno v kapitole 6.10 ADR. Cisterna, která plně odpovídá požadavkům kapitol 6.7 nebo 6.8 se nepovažuje za cisternu pro podtlakové vyčerpávání odpadů;

Cisterna přemístitelná multimodální cisterna mající, je-li použita pro přepravu plynů, jak jsou definovány v 2.2.2.1.1, vnitřní objem větší než 450 litrů v souladu s definicemi v kapitole 6.7 ADR nebo IMDG Code a uvedená pokynem pro přemístitelné cisterny (T-kódem) ve sloupci (10) tabulky A kapitoly 3.2 ADR;

Cisterna snímatelná cisterna, kromě nesnímatelné cisterny, přemístitelné cisterny, cisternového kontejneru nebo článku bateriového vozidla nebo MEGC, která má vnitřní objem větší než 450 litrů, není konstruována pro přepravu věcí beze změny nákladu a může s ní být normálně manipulováno pouze, když je prázdná; nebo zvláštním zařízením vozu přizpůsobená cisterna, která může být odebrána až po uvolnění upevňovacích prostředků;

Cisternová výměnná nástavba se považuje za cisternový kontejner;

Cisternové vozidlo vozidlo určené pro přepravu kapalin, plynů nebo práškových nebo zrnitých látek a zahrnující jednu nebo více nesnímatelných cisteren. Kromě vlastního vozidla nebo je nahrazujících částí podvozku cisternové vozidlo zahrnuje jednu nebo více nádrží, jejich výstroj a upevňovací prvky pro jejich připevnění na vozidlo nebo na části podvozku;

Cisternový kontejner přepravní prostředek odpovídající definici kontejneru a zahrnující nádrž a její výstroj včetně zařízení umožňujícího přemístění cisternového kontejneru bez významné změny rovnovážné polohy, používaný pro přepravu plynů, kapalin, práškových nebo zrnitých látek a, je-li použit pro přepravu plynů, jak jsou definovány v 2.2.2.1.1, mající vnitřní objem větší než 0,45 m3 (450 litrů);

POZNÁMKA: Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC), které odpovídají požadavkům kapitoly 6.5, se nepovažují za cisternové kontejnery.

Cisternový železniční vůz vůz určený k přepravě kapalin, plynů, práškových nebo zrnitých látek, zahrnující nástavbu, sestávající z jedné nebo více cisteren a jejich výstroje, a podvozek s jeho vlastními součástmi (pojezdem, pérováním, tažným a narážecím ústrojím, brzdami a nápisy);

POZNÁMKA: Za cisternové vozy se považují také vozy se snímatelnými cisternami.

Cívka (třída 1) zařízení vyrobené z plastu, dřeva, lepenky, kovu nebo jiného vhodného materiálu tvořené centrálním vřetenem s nebo bez postranních stěn na každém konci vřetena. Předměty a látky mohou být navinuty na vřeteno a mohou být zadržovány postranními stěnami;

CMNI Úmluva o smlouvě pro přepravu věcí po vnitrozemské vodní cestě (Budapešť, 22. června 2001).

CMR Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Ženeva, 19. května 1956), se změnami;

CSC (International Convention for Safe Containers, Ženeva 1972) viz „ KBK“

Č

Čistá hmotnost výbušniny (NEM) celková hmotnost výbušných látek, bez obalů, pouzder atd. (Čisté množství výbušniny (NEQ), čistý obsah výbušniny (NEC), čistá váha výbušniny (NEW) nebo čistá hmotnost výbušného obsahu se často používají ke sdělení stejného významu);

D

Dávková intenzita pro přepravu radioaktivních látek je odpovídající velikost dávky vyjádřená milisievertech za hodinu nebo mikrosievertech za hodinu;

Deflagrace výbuch, který se šíří podzvukovou rychlostí (viz EN 13237:2011);

Detektor plynů přenosné zařízení umožňující měření jakékoli významné koncentrace hořlavých plynů pod dolní mezí výbušnosti, které jasně signalizuje koncentraci takových plynů. Detektory hořlavých plynů mohou být určeny pouze k měření hořlavých plynů, ale také k měření hořlavých plynů a kyslíku. Toto zařízení má být konstruováno tak, aby měření mohlo proběhnout bez nutnosti vstoupit do kontrolovaného prostoru.

Maximální úroveň detekce senzorů je 5% dolní meze výbušnosti nejkritičtější látky v seznamu látek pro plavidla pro cisternová plavidla nebo nákladu pro plavidla pro suchý náklad. Detektor hořlavých plynů musí být certifikován v souladu s IEC/EN1 60079-29-1:2016. Používá-li se v oblasti s nebezpečím výbuchu, musí rovněž splňovat požadavky na použití v dané zóně a musí být doložen doklad o jejich splnění (např. postup posuzování shody podle Směrnice 2014/34/EU,2 systém IECEx System,3 ECE/TRADE/3914 nebo alespoň jejich ekvivalent);

Detektor neutronového záření je přístroj, který zjišťuje neutronové záření. V takovém přístroji může být v hermeticky uzavřeném elektronkovém měniči obsažen plyn, který přeměňuje neutronové záření na měřitelný elektrický signál;

Detektor toxických plynů je přenosné zařízení umožňující měření jakékoli významné koncentrace toxických plynů a par. Zařízení musí odpovídat normám EN 45544-1:2015, EN 45544-2:2015, EN 45544-3:2015 a EN 45544-4:2016 nebo normě ISO 17621:2015.

Je-li toto zařízení používáno v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí být navíc vhodné pro použití v příslušné zóně a musí být prokázáno, že jsou splněny příslušné požadavky (např. postup posuzování shody podle Směrnice 2014/34/EU2, Systém IECEx,3 nebo ECE/TRADE/3914 nebo alespoň jejich ekvivalentem).

Toto zařízení má být konstruováno tak, aby měření mohlo proběhnout bez nutnosti vstoupit do kontrolovaného prostoru;

Detonace výbuch, který se šíří nadzvukovou rychlostí a je charakterizován tlakovou vlnou (viz EN 13237:2011);

Dokumentace cisterny složka obsahující všechny důležité technické informace týkající se cisterny, bateriového vozidla nebo MEGC, jako jsou osvědčení zmíněná v 6.8.2.3, 6.8.2.4 a 6.8.3.4 ADR;

Dokumentace plavidla je složka obsahující všechny důležité technické údaje týkající se plavidla nebo nákladního říčního člunu jako jsou konstrukční plány a dokumenty k zařízením.

Dolní mez výbušnosti (LEL) znamená nejnižší koncentraci hranice výbušnosti, při které může dojít k výbuchu;

Dopravce podnik, který provádí přepravu podle nebo bez přepravní smlouvy;

Dopravní jednotka motorové vozidlo bez přípojného vozidla nebo jízdní souprava tvořená motorovým a přípojným vozidlem;

Dopravní prostředek pro přepravu po vnitrozemských vodních cestách je jakékoli plavidlo, nákladní prostor nebo definovaná oblast paluby plavidla; pro silniční nebo železniční přepravu je to vozidlo nebo železniční vůz;

Drenážní systém (účinný) systém podle Přílohy II CDNI pro úplné vyprazdňování, je-li to možné, nákladních tanků a potrubí pro nakládku a vykládku, kromě zbytků nákladu;

Druhy ochrany (viz IEC 60079-0:2011)

Elektrická zařízení (viz IEC 60079-0:2014 nebo alespoň ekvivalent);

EEx (d): pevný závěr (IEC 60079-1: 2014 nebo alespoň ekvivalent);

EEx (e): zajištěné provedení (IEC 60079-7:2016 nebo alespoň ekvivalent);

EEx (ia) a EEx (ib): jiskrová bezpečnost (IEC 60079-11:2012 nebo alespoň ekvivalent);

EEx (m): zalití zalévací hmotou (IEC 60079-18:2014 nebo alespoň ekvivalent);

EEx (p): závěr s vnitřním přetlakem (IEC 60079-2:2015 nebo alespoň ekvivalent);

EEx (q): pískový závěr (IEC 60079-5:2015 nebo alespoň ekvivalent);

Neelektrická zařízení (viz ISO 80079-36:2016 nebo alespoň ekvivalent);

EEx (fr): závěr omezující průtok (EN 13463-2:2005 nebo alespoň ekvivalent);

EEx (d): pevný závěr (EN 13463-3:2005 nebo alespoň ekvivalent);

EEx (c): bezpečná konstrukce (ISO 80079-37:2016 nebo alespoň ekvivalent);

EEx (b): hlídání iniciačních zdrojů (EN 13463-6:2005 nebo alespoň ekvivalent);

EEx (k): kapalinový závěr: (EN 13463-8:2003 nebo alespoň ekvivalent).

Dřevěná IBC viz IBC dřevěná

Dřevěný sud obal vyrobený z přírodního dřeva, kruhového průřezu, mající vypouklé stěny, tvořený dužinami a víky a opatřený obručemi;

Dýchací přístroj (nezávislý) přístroj, který zásobuje osobu, která přístroj používá při práci v nebezpečné atmosféře, dýchatelným vzduchem pomocí stlačeného vzduchu, který si nese s sebou, nebo pomocí vnějšího přívodu hadicí. K takovým přístrojům viz například Evropská norma EN 137:2006 nebo EN 138:1994;

Dýchací přístroj (závislý na vnějším prostředí) přístroj, který chrání osobu při práci v nebezpečné atmosféře vhodným dýchacím filtrem. K takovým přístrojům viz například Evropská norma EN 136:1998. K používaným dýchacím filtrům viz například Evropská norma EN 14387:2004 + A1:2008;

E

EHK OSN znamená Evropskou hospodářskou komisi Organizace spojených Národů (UNECE, Calais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10, Switzerland;

Elektrické zařízení chráněné proti stříkající vodě elektrické zařízení, které zkonstruováno tak, že proud vody tryskající z hubice libovolným směrem nezpůsobí žádnou škodu. Zkušební podmínky jsou stanoveny v publikaci IEC 60529, nejnižší stupeň ochrany IP55;

Elektrické zařízení typu „omezené nebezpečí výbuchu“ elektrické zařízení, které během normálního provozu nevyvolá jiskření ani nevykazuje povrchové teploty, které jsou nad 200°C. Sem patří např.

- třífázové asynchronní motory;

- bezkartáčové generátory s bezdotykovým indukčním buzením;

- pojistky s uzavřeným tavným prvkem;

- bezdotykové elektronické zařízení;

nebo znamená elektrické zařízení s alespoň krytem chráněným proti proudům vody (stupeň ochrany IP55 nebo vyšší), který při normálním provozu nevykazuje povrchové teploty vyšší než 200°C.

EN (norma) evropská norma uveřejněná Evropským výborem pro normalizaci (CEN) (CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel);

Evakuační člun speciálně vybavený člun s posádkou, zavolaný k záchraně osob v nebezpečí nebo pro jejich evakuaci v nejkratší bezpečné době vzhledem k bezpečnému útočišti nebo bezpečné zóně;

Evakuační prostředky jakékoli prostředky, které mohou být použity osobami k přemístění z nebezpečí do bezpečí při respektování následujících podmínek:

Nebezpečí, která musí být vzata v úvahu, jsou:

- pro třídu 3, obalovou skupinu III, UN 1202, druhou a třetí položku a pro třídy 4.1,8 a 9 na tankových plavidlech: únik z rozdělovacího potrubí;

- pro jiné látky třídy 3 a třídu 2 a pro hořlavé látky třídy 8 na tankových plavidlech: požár v oblasti rozdělovacího potrubí na palubě a hořící kapalina na vodě;

- pro třídu 5.1 na tankových plavidlech: látky podporující hoření v kombinaci s hořlavými kapalinami mohou způsobit výbuch;

- pro třídu 6.1 na tankových plavidlech: toxické plyny v okolí rozdělovacího potrubí a ve směru větru;

- pro nebezpečné věci na plavidlech pro suchý náklad: nebezpečí vycházející z věcí uložených v nákladních prostorech;

F

Fixační podložka (třída 1) plát kovu, plastu, lepenky nebo jiného vhodného materiálu, který je uložen ve vnitřním obalu, meziobalu nebo vnějším obalu a dosahuje těsného uložení v takovém obalu. Povrch takové fixační podložky může být vytvarován tak, že obaly nebo předměty mohou být vloženy dovnitř, zajištěny a odděleny od sebe navzájem;

Flexibilní IBC viz IBC flexibilní

Flexibilní kontejner pro volně ložené látky viz Kontejner pro volně ložené látky, flexibilní

G

GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) Sedmý revidované vydání Globální harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek, uveřejněný Spojenými národy jako dokument ST/SG/AC.10/30/Rev.7;

GESAMP Společná skupina znalců pro vědecké aspekty ochrany mořského prostředí. Publikace IMO: „The Revised GESAMP Hazard Evaluation Procedure for Chemical Substances Carried by Ships“, GESAMP Reports and Studies No. 64, IMO, London, 2002.

Při aplikaci modelu GESAMP pro účely těchto předpisů je referenční teplota pro relativní hustotu, tenzi par a rozpustnost ve vodě 20 °C. Referenční relativní hustota pro rozlišení mezi plovoucími látkami (“floater“) a látkami, které klesají pod hladinu („sinker“) je 1,000 (odpovídající hustotě vody na vnitrozemských vodních cestách 1000 kg/m3);

H

Hadice flexibilní trubkovité polovýrobky z elastomerů, termoplastů nebo z nerezavějící oceli sestávající z jednoho nebo více plášťů a vystýlek;

Hadicové armatury spojky a spojovací prvky hadic;

Hadicové soustavy hadice, které jsou integrovány nebo přivařeny na obou stranách do hadicových fitinků; hadicové fitinky musí být integrovány tak, aby je bylo možno uvolnit pouze pomocí nástroje;

Hermeticky uzavřená cisterna, cisterna, která:

- není vybavena pojistnými ventily, průtržnými kotouči, jinými podobnými pojistnými zařízeními ani podtlakovými ventily; nebo

- je vybavena pojistnými ventily s předřazeným průtržným kotoučem podle 6.8.2.2.10, ale není vybavena podtlakovými ventily.

Cisterna určená pro přepravu kapalin s výpočtovým tlakem nejméně 4 bary nebo určená pro přepravu tuhých látek (práškovitých nebo zrnitých), bez ohledu na svůj výpočtový tlak, je rovněž považována za hermeticky uzavřenou, jestliže:

- je vybavena pojistnými ventily s předřazeným průtržným kotoučem podle 6.8.2.2.10 a podtlakovými ventily podle požadavků v 6.8.2.2.3; nebo

- není vybavena pojistnými ventily, průtržnými kotouči nebo jinými podobnými pojistnými zařízeními, ale je vybavena podtlakovými ventily podle požadavků v 6.8.2.2.3“.

Hmotnost kusu Pokud není stanoveno jinak, je to celková (brutto) hmotnost kusu. Hmotnost kontejnerů, cisteren, vozidel a železničních vozů používaných pro přepravu věcí se do celkové (brutto) hmotnosti nezahrnuje;

Horní mez výbušnosti (UEL) znamená nejvyšší koncentraci hranice výbušnosti, při které může dojít výbuchu.

Hořlavá složka (pro aerosoly) hořlavé kapaliny, hořlavé tuhé látky nebo hořlavé plyny a směsi plynů, jak jsou definovány v poznámkách 1 až 3 pododdílu 31.1.3 části III Příručky zkoušek a kritérií. Tento pojem nezahrnuje pyroforní látky, látky schopné samoohřevu ani látky reagující s vodou. Chemické spalné teplo se určí jednou z následujících metod ASTM D 240, ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F) 86.1 až 86.3 nebo NFPA 30B;

Hromadná položka položka pro definovanou skupinu látek nebo předmětů (viz 2.1.1.2, B, C a D);

Hustota se vyjadřuje v kg/m3. V případě opakování se použije jen číslo;

CH

Chráněná IBC viz IBC chráněná

Chráněné oblasti

Veškeré prostory na palubě plavidel pro suchý náklad:

(a) nákladní prostor nebo nákladní prostory (vyžaduje-li se ochrana proti výbuchu, zóna 1);

(b) prostor, který se nachází na palubě (vyžaduje-li se ochrana proti výbuchu, zóna 2), který je ohraničen:

(i) příčně vertikálními rovinami, které sbíhají s boky plavidla;

(ii) v podélném směru vertikálními rovinami, které sbíhají s přepážkami nákladních prostorů;

(iii) směrem nahoru horizontální rovinou probíhající 2,00 m nad vrchní hranou nákladu, nejméně však horizontální rovinou probíhající 3,00 m nad palubou.

I

IAEA (International Atomic Energy Agency) Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA), (IAEA, P.O. Box 100 - A-1400 Vídeň);

IBC (Intermediate bulk container) tuhý nebo flexibilní přepravní obalový prostředek, který není uveden v kapitole 6.1 ADR a který:

(a) má vnitřní objem:

(i) nejvýše 3 m3 pro tuhé a kapalné látky obalových skupin II a III;

(ii) nejvýše 1,5 m3 pro tuhé látky obalové skupiny I, jestliže jsou baleny ve flexibilních IBC, v IBC z tuhého plastu, v kompozitních, lepenkových nebo dřevěných IBC;

(iii) nejvýše 3 m3 pro tuhé látky obalové skupiny I, jestliže jsou baleny v kovových IBC;

(iv) nejvýše 3 m3 pro radioaktivní látky třídy 7;

(b) je zkonstruován pro mechanickou manipulaci;

(c) odolává namáháním při manipulaci a přepravě ověřeným zkouškami uvedenými v kapitole 6.5 ADR;

POZNÁMKA 1: Přemístitelné cisterny nebo cisternové kontejnery splňující požadavky kapitoly 6.7 nebo 6.8 se nepovažují za velké nádoby pro volně ložené látky (IBC).

POZNÁMKA 2: Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) splňující požadavky kapitoly 6.5 ADR se nepovažují za kontejnery pro účely ADN.

IBC Code je Mezinárodní řád pro stavbu a vybavení plavidel přepravujících nebezpečné chemikálie ve volně loženém stavu, vydaný Mezinárodní námořní organizací (IMO);

IBC dřevěná tuhé nebo skládací dřevěné těleso společně s vnitřní vložkou (avšak nikoli s vnitřním obalem) a příslušnou provozní a konstrukční výstrojí;

IBC flexibilní těleso nádoby tvořené fólií, tkaninou nebo jiným flexibilním materiálem nebo kombinací těchto materiálů, a v nezbytném případě vnitřním povlakem nebo vložkou, spolu s příslušnou provozní výstrojí a manipulačním zařízením;

IBC chráněná (pro kovové IBC) IBC vybavená dodatečnou ochranou proti nárazu mající formu např. vícevrstvé (sendvičové) konstrukce nebo konstrukce s dvojitou stěnou nebo rámu s kovovým mřížovým opláštěním;

IBC kompozitní s vnitřní nádobou z plastu IBC sestávající z konstrukční výstroje tvořené tuhým vnějším pláštěm obklopujícím vnitřní plastovou nádobu s jakoukoliv provozní výstrojí nebo další konstrukční výstrojí. Je provedena tak, že vnitřní nádoba a vnější plášť tvoří po sestavení nedělitelnou jednotku, která se jako taková plní, skladuje, přepravuje nebo vyprazdňuje.

POZNÁMKA: „Plast”, pokud je použit ve spojení s vnitřními nádobami pro kompozitní IBC, zahrnuje jiné polymerní materiály, takové jako je guma.

IBC kovová kovové těleso společně s příslušnou provozní a konstrukční výstrojí;

IBC lepenková lepenkový plášť s nebo bez oddělených horních a dolních vík, popřípadě s vnitřní vložkou (avšak bez vnitřních obalů), a s příslušnou provozní výstrojí a konstrukční výbavou;

IBC z tuhého plastu tuhé těleso z plastu, které může mít konstrukční výstroj společně s příslušnou provozní výstrojí;

ICAO International Civil Aviation Organization (Mezinárodní organizace pro civilní letectví) (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada);

ICAO Technické pokyny Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, které doplňují Přílohu 18 Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicago 1944), uveřejněné Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) v Montrealu;

Identifikační číslo číslo určené k identifikaci látky, které nebylo přiděleno UN číslo nebo která nemůže být přiřazena pod hromadnou položku s UN číslem.
Tato čísla mají čtyři číslice začínající číslicí 9;

IEC Mezinárodní elektrotechnická komise;

IMO International Maritime Organization (Mezinárodní námořní organizace) (IMO, 4 Albert Embankment, London SE1 7SR, United Kingdom);

IMSBC Code Mezinárodní námořní předpis pro tuhé volně ložené náklady Mezinárodní námořní organizace (IMO);

Index kritické bezpečnosti (CSI) přidělený kusu, přepravnímu obalovému souboru nebo kontejneru se štěpnými látkami pro přepravu radioaktivních látek je číslo, pomocí kterého se omezuje nahromadění kusů, přepravních obalových souborů nebo kontejnerů obsahujících štěpné látky;

Inspekční organizace je nezávislá monitorovací a ověřovací organizace certifikovaná příslušným orgánem;

UIC International Union of Railways (Mezinárodní železniční unie) (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris, France);

IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code) předpisy pro mezinárodní námořní přepravu nebezpečných věcí naplňující kapitolu VII, část A Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti života na moři - International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS), vydané Mezinárodní námořní organizací (IMO), Londýn;

Instruktáž předávání know-how nebo školení, jak něco dělat nebo jak postupovat. To předávání know-how nebo školení může být zajištěno interně vlastním personálem;

ISO (norma) mezinárodní norma uveřejněná Mezinárodní organizací pro standardizaci (ISO) (ISO, 1 rue de Varembé, CH-1204, Geneva 20);

J

J.N. položka (jinde nejmenovaná položka) hromadná položka, k níž mohou být látky, směsi, roztoky nebo předměty přiřazeny, jestliže:

(a) nejsou jmenovitě uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2; a

(b) vykazují chemické, fyzikální a/nebo nebezpečné vlastnosti odpovídající třídě, klasifikačnímu kódu, obalové skupině a pojmenování a popisu položky j.n.;

K

Kalové plavidlo tankové plavidlo typu N, otevřené, s nosností až do 300 tun, zkonstruované a vybavené pro příjem a přepravu lodních provozních odpadů obsahujících oleje a maziva. Plavidla bez nákladních tanků se považují za plavidla podléhající ustanovením kapitol 9.1 nebo 9.2;

Kaly směs zbytků nákladu s mycí vodou, rzí nebo usazeninami, která je nebo není vhodná k vyčerpání;

Kanystr obal z kovu nebo plastu, pravoúhelníkového nebo mnohoúhelníkového průřezu s jedním nebo více otvory;

Kapalina látka mající při 50 °C tenzi par nejvýše 300 kPa (3 bary), která není kompletně v plynném stavu při 20 °C a 101,3 kPa a která

(a) má bod tání nebo bod počátku tání nejvýše 20 °C při tlaku 101,3 kPa; nebo

(b) je kapalná podle zkušební metody ASTM D 4359-90; nebo

(c) není kašovitá podle kritérií vztahujících se na zkoušku pro stanovení tekutosti (penetrometrická zkouška) popsanou v 2.3.4;

POZNÁMKA: „Přepravou v kapalném stavu“ ve smyslu požadavků na cisterny se rozumí:

- přeprava kapalin podle výše uvedené definice, nebo

- přeprava tuhých látek podaných k přepravě v roztaveném stavu.

Kategorií zařízení (viz Směrnici 2014/34/EU2) se rozumí klasifikace zařízení, která mají být používána v oblasti s rizikem výbuchu, a stanoví požadovanou úroveň ochrany, která má být zajištěna.

Kategorie zařízení 1 zahrnuje zařízení konstruovaná tak, aby byla schopna provozu v souladu s provozními parametry stanovenými výrobcem a zajišťovat velmi vysokou úroveň ochrany.

Zařízení v této kategorii je určeno pro použití v oblastech, kde je výbušná atmosféra způsobená směsí vzduchu a plynů, par nebo mlhy nebo směsí vzduchu a prachu nepřetržitě, po dlouhou dobu nebo často.
Zařízení v této kategorii musí zajistit požadovanou úroveň ochrany, a to i v případě mimořádných událostí týkajících se zařízení, a je charakterizováno prostředky ochrany, u nichž:

- Buďto, v případě selhání jednoho ochranného prostředku, poskytuje požadovanou úroveň ochrany alespoň jeden nezávislý druhý prostředek; nebo

- je zajištěna požadovaná úroveň ochrany v případě dvou poruch, které se vyskytnou nezávisle na sobě.

Zařízení kategorie 1 v souladu se směrnicí 2014/34/EU4 je označeno jako II 1 G. Takové zařízení odpovídá EPL5 ‘Ga' podle IEC 60079-0.

Zařízení kategorie 1 je vhodné pro použití v zónách 0,1 a 2.

Kategorie zařízení 2 zahrnuje zařízení konstruovaná tak, aby byla schopna provozu v souladu s provozními parametry stanovenými výrobcem a zajišťovat vysokou úroveň ochrany.

Zařízení v této kategorii je určeno pro použití v oblastech, ve kterých se příležitostně vyskytuje výbušná atmosféra způsobená směsí vzduchu a plynů, par nebo mlhy nebo směsí vzduchu a prachu.

Prostředky ochrany zařízení v této kategorii zajišťují požadovanou úroveň ochrany i v případě často se vyskytujících poruch nebo závad zařízení, které se obvykle musí brát v úvahu.

Zařízení kategorie 2 v souladu se směrnicí 2014/34/EU2 je označeno jako II 2 G. Takové zařízení odpovídá EPL5 ‘Ga' podle IEC 60079-0.

Zařízení kategorie 2 je vhodné pro použití v zónách 1 a 2.

Kategorie zařízení 3 zahrnuje zařízení konstruovaná tak, aby byla schopna provozu v souladu s provozními parametry stanovenými výrobcem a zajišťovat normální úroveň ochrany.

Zařízení v této kategorii je určeno pro použití v oblastech, ve kterých je nepravděpodobný výskyt výbušné atmosféry způsobené směsí vzduchu a plynů, par nebo mlhy nebo směsí vzduchu a prachu, nebo, pokud se vyskytne, pak jen na krátkou dobu.

Zařízení v této kategorii zajišťuje požadovanou úroveň ochrany během normálního provozu.

Zařízení kategorie 3 v souladu se směrnicí 2014/34/EU2 je označeno jako II 3 G. Takové zařízení odpovídá EPL1 ‘Ga' podle IEC 60079-0.

Zařízení kategorie 3 je vhodné pro použití v zóně 2;

KBK Mezinárodní úmluva o bezpečných kontejnerech (International Convention for Safe Containers) (Ženeva, 1972) se změnami, uveřejněná Mezinárodní námořní organizací (International Maritime Organization - IMO), Londýn;

Klasifikační společnost (uznaná) klasifikační společnost, která je uznána příslušnými orgány podle kapitoly 1.15;

Kofrdam příčně položený oddíl plavidla, ohraničený vodotěsnými přepážkami, který může být kontrolován. Kofrdam musí pokrývat celou plochu koncových přepážek nákladních tanků. Přepážka odvrácená od oblasti nákladu (vnější přepážka kofrdamu) musí vést od jednoho boku plavidla k druhému a ode dna k palubě v jedné rovině žeber;

Kompozitní IBC s vnitřní nádobou z plastu viz IBC kompozitní s vnitřní nádobou z plastu

Kompozitní obal viz Obal kompozitní

Kompozitní obal (plast) viz Obal kompozitní (plast)

Konstrukční tlak tlak, na jehož základě byl nákladní tank nebo zbytkový tank zkonstruován a vyroben.

Konstrukční životnost pro kompozitní láhve a trubkové nádoby je maximální životnost (v počtu roků), pro kterou je láhev nebo trubková nádoba zkonstruována a schválena podle platné normy;

Kontejner přepravní prostředek (výměnná skříň nebo jiná podobná konstrukce):

- určený ke stálému používání a dostatečně dimenzovaný pro opakované použití;

- speciálně zkonstruovaný pro usnadnění přepravy věcí jedním nebo více druhy dopravy beze změny nákladu;

- opatřený zařízením pro usnadnění manipulace, zvláště při jeho překládce z jednoho dopravního prostředku na jiný;

- zkonstruovaný tak, aby mohl být lehce naplněn a vyprázdněn.

- mající vnitřní objem nejméně 1 m3, s výjimkou kontejnerů pro přepravu radioaktivních látek

Kromě toho:

Kontejner malý kontejner, který má vnitřní objem nejvýše 3 m3;

Výměnná nástavba je kontejner, který má podle Evropské normy EN 283 (vydání 1991) následující charakteristiky:

- z hlediska mechanického namáhání je zkonstruován pouze pro pozemní přepravu na železničním voze nebo silničním vozidle nebo na plavidla v systému roll-on roll-off;

- nemůže být stohován;

- může být přemístěn z vozidla na podpěry a naložen zpět pomocí zařízení vozidla.

Kontejner nekrytý kontejner beze střechy nebo plošinový kontejner;

Kontejner s plachtou nekrytý kontejner opatřený plachtou pro ochranu nákladu;

Kontejner velký

(a) kontejner, který nesplňuje definici malého kontejneru;

(b) ve smyslu dohody KBK (CSC) kontejner s takovými rozměry, že ložná plocha mezi čtyřmi vnějšími dolními rohy je buď

(i) nejméně 14 m2 (150 čtverečných stop), nebo

(ii) nejméně 7 m2 (75 čtverečných stop), pokud je vybaven horními rohovými prvky;

Kontejner uzavřený plně uzavřený kontejner s pevnou střechou, pevnými bočními stěnami, pevnými koncovými stěnami a podlahou. Tento pojem zahrnuje kontejner s otevíratelnou střechou, pokud je během přepravy uzavřena.

POZNÁMKA: Pojem „kontejner“ nezahrnuje obvyklé obaly, IBC, cisternové kontejnery vozidla ani železniční vozy. Kontejner však smí být použit jako obal pro přepravu radioaktivních látek.

Kontejner MEGC viz Vícečlánkový kontejner na plyn (MEGC);

Kontejner pro volně ložené látky přepravní prostředek (včetně všech vložek nebo vyložení) určené pro přepravu tuhých látek, které jsou v přímém styku s tímto přepravním prostředkem. Tento pojem nezahrnuje obaly, IBC, velké obaly ani cisterny;

Kontejner pro volně ložené látky je:

- trvalé povahy a dostatečně pevné, aby byly vhodné pro opakované použití;

- speciálně zkonstruované pro usnadnění přepravy věcí jedním nebo více dopravními prostředky bez překládky nákladu;

- opatřené prostředky dovolujícími jejich snadnou manipulaci;

- o vnitřním objemu nejméně 1,0 m3.

Příklady kontejnerů pro volně ložené látky jsou kontejnery, kontejnery pro přepravu volně ložených látek v systému off shore, skipové nádoby, zásobníky na volně ložené látky, výměnné nástavby, násypné kontejnery, valivé kontejnery, ložné komory vozidel nebo železničních vozů.

POZNÁMKA: Tato definice platí jen pro cisternové kontejnery pro volně ložené látky splňující požadavky kapitoly 6.11 ADR.

Uzavřený kontejner pro volně ložené látky zcela uzavřený kontejner pro volně ložené látky mající tuhou střechu, boční stěny, koncové stěny a podlahu (včetně den výsypného typu). Tento pojem zahrnuje kontejnery pro volně ložené látky s otevírací střechou, boční nebo koncovou stěnou, které mohou být během přepravy uzavřeny. Uzavřené kontejnery pro volně ložené látky smějí být opatřeny otvory, které umožňují výměnu par a plynů se vzduchem a které zabraňují za normálních podmínek přepravy ztrátě tuhého obsahu, jakož i vnikání deště a stříkající vody;

Kontejner s plachtou pro volně ložené látky kontejner pro volně ložené látky s otevřeným vrchem, s tuhým dnem (včetně dna výsypného typu), bočními a koncovými stěnami a s netuhou střechou;

Kontejner pro volně ložené látky, flexibilní: flexibilní kontejner o vnitřním objemu nejvýše 15 m3, s vnitřními vložkami a připevněnými manipulačními prostředky a provozní výstrojí;

Kontejner pro přepravu volně ložených látek v systému off shore kontejner pro přepravu volně ložených látek, speciálně zkonstruovaný pro opakované použití k přepravě z příbřežních zařízení, do těchto zařízení a mezi nimi navzájem. Kontejner pro přepravu volně ložených látek je zkonstruován a vyroben podle předpisů pro schvalování kontejnerů manipulovaných na širých mořích vypracovaných Mezinárodní námořní organizací (IMO) v dokumentu MSC/Circ.860;

Kontejner s plachtou pro volně ložené látky viz Kontejner pro volně ložené látky;

Kontejnmentový systém pro přepravu radioaktivních látek je soubor částí obalu specifikovaný konstruktérem, který má zabránit unikání radioaktivních látek během přepravy;

Koš vnější obal s neplnými stěnami;

Kovová IBC viz IBC kovová

Kritická teplota teplota, nad níž se nemůže látka vyskytovat v kapalném stavu;

Kritická teplota teplota, při které musí být učiněna nouzová opatření v případě selhání ovládání teploty.

Kryogenní nádoba viz Nádoba kryogenní

Kryt pojistky proti prošlehnutí plamenů část lapače plamenů, jejímž hlavním účelem je tvořit vhodný plášť pro pojistku proti prošlehnutí plamene a zajistit mechanické spojení s jinými systémy;

Krytý železniční vůz je vůz se stěnami a s pevnou nebo pohyblivou střechou;

Kus konečný produkt balení sestávající z obalu nebo velkého obalu nebo IBC a z jejich obsahu, připravený k přepravě. Pojem zahrnuje nádoby na plyny, jak jsou definovány v tomto oddílu, jakož i předměty, které vzhledem k jejich rozměrům, hmotnosti nebo tvaru mohou být přepravovány bez obalu nebo v lůžkách, latěních nebo manipulačních přípravcích.

S výjimkou přepravy radioaktivních látek se tento pojem nevztahuje na věci, které se přepravují volně ložené, ani na látky přepravované v cisternách.

Na plavidlech tento pojem zahrnuje také vozidla, železniční vozy, kontejnery (včetně výměnných nástaveb), cisternové kontejnery, přemístitelné cisterny, bateriová vozidla, bateriové železniční vozy cisternová vozidla, cisternové železniční vozy a vícečlánkové kontejnery na plyn (MEGC).

POZNÁMKA: K radioaktivním látkám viz 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 a 6.4 ADR.

L

Láhev přemístitelná tlaková nádoba s hydraulickým vnitřním objemem nejvýše 150 litrů (viz též „Svazek lahví “).

Lapač plamenů zařízení namontované do otvoru části instalace nebo do spojovacího potrubí instalačního systému, jehož účelem je dovolit průtok, ale zabránit prošlehnutí plamene. Toto zařízení musí být odzkoušeno podle Evropské normy EN ISO 16852:2010;

Latění vnější obal s neplnými stěnami;

LEL viz Dolní mez výbušnosti

Lepenková IBC viz IBC lepenková

Ložná dokumentace sestává z počítače (hardware) a počítačového programu (software) a nabízí možnost zajistit, aby v každém případě balastní zátěže nebo nakládky:

dovolené hodnoty týkající se podélné síly (pevnosti), jakož i maximálního dovoleného ponoru nebyly překročeny; a

stabilita plavidla splňovala požadavky vztahující se na plavidlo. K tomuto účelu musí být vypočtena stabilita v nepoškozeném stavu a stabilita v poškozeném stavu;

M

Malá nádobka obsahující plyn (plynová kartuše) nádoba na jedno použití s hydraulickým vnitřním objemem nepřesahujícím 1000 ml pro nádobky vyrobené z kovu a nepřesahujícím 500 ml pro nádobky vyrobené ze syntetického materiálu nebo ze skla, obsahující plyn nebo směs plynů pod tlakem. Může být vybavena ventilem;

Malý kontejner viz Kontejner malý

Manipulační prvky (pro flexibilní IBC) nosné pásy, popruhy, oka, poutka nebo rámy, které jsou připevněny k tělesu nádoby IBC nebo vytvořeny z materiálu tělesa nádoby;

Materiál živočišného původu jsou těla mrtvých zvířat (kadávery), části zvířecích těl nebo potraviny nebo krmiva pocházející ze zvířat;

MEGC viz Vícečlánkový kontejner na plyn;

MEMU viz Mobilní jednotka přepravující výbušniny

Měřicí otvor je uzavíratelný otvor nádob na zbytky a nádob na kaly o průměru nejvýše 0,10 m. Otvor musí být navržen tak, aby bylo možné určit stupeň naplnění pomocí měřicích tyčí;

Měřicí přístroj kyslíku je přenosné zařízení umožňující měření jakéhokoli významného snížení obsahu kyslíku ve vzduchu. Měřicí přístroj kyslíku může být buď zařízení určené pouze pro měření kyslíku, nebo část kombinovaného zařízení pro měření jak hořlavých plynů, tak kyslíku. Toto zařízení má být konstruováno tak, aby měření mohlo proběhnout bez nutnosti vstoupit do kontrolovaného prostoru.

Musí být testováno v souladu s IEC/EN4 50101:2010. Používá-li se v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí rovněž splňovat požadavky na použití v dané zóně a musí být doložen doklad o jejich splnění (např. postup posuzování shody podle Směrnice 2014/34/EU,2 systém IECEx System,3 ECE/TRADE/3914 nebo alespoň jejich ekvivalent);

Mezinárodní předpisy jsou ADR, IMSBC Code, ICAO-TI, IMDG Code nebo RID;

Meziobal obal umístěný mezi vnitřními obaly nebo předměty a vnějším obalem;

Mobilní jednotka připravující výbušniny jednotka, nebo vozidlo smontované s jednotkou, pro přípravu a nabíjení výbušnin z nebezpečných věcí, které nejsou výbušninami. Jednotka sestává z různých cisteren a kontejnerů pro volně ložené látky a provozní výstroje, jakož i čerpadel a příslušného zařízení. MEMU může mít zvláštní komory pro balené výbušniny;
POZNÁMKA: I když definice MEMU zahrnuje výraz „příprava a nabíjení výbušnin“ vztahují se požadavky na MEMU pouze na přepravu a nikoli na přípravu a nabíjení výbušnin.“

Motor na palivové články prostředek používaný k pohonu zařízení, který sestává z palivového článku a jeho zásoby paliva, ať už je tato zásoba paliva s palivovým článkem integrována, nebo je od něj oddělena, a zahrnuje veškeré příslušenství nutné k plnění své funkce;

Možnost ohřevu nákladu je zařízení pro ohřev nákladu v nákladních tancích za použití tepelného izolátoru. Tepelný izolátor může být vyhříván pomocí kotle tankového plavidla (ohřevné zařízení nákladu podle 9.3.2.42 nebo 9.3.3.42) nebo z břehu;

N

Nádoba prostředek pro naplnění a udržení látek nebo předmětů, včetně všech uzávěrů. Tato definice se nevztahuje na nádrže cisteren;

Nádoba (třída 1) zahrnuje bedny, láhve, plechovky, sudy, konve nebo pouzdra, včetně jakýchkoli uzávěrů, používané jako vnitřní obal nebo meziobal;

Nádoba kryogenní přemístitelná tepelně izolovaná tlaková nádoba pro hluboce zchlazené zkapalněné plyny s hydraulickým vnitřním objemem nejvýše 1000 litrů (viz též Nádoba kryogenní, otevřená);

Nádoba kryogenní, otevřená přepravitelná tepelně izolovaná nádoba na hluboce zchlazené zkapalněné plyny udržovaná na atmosférickém tlaku průběžným odvětráváním hluboce zchlazeného zkapalněného plynu;

Nádoba na kaly je ohnivzdorná nádoba, kterou lze uzavřít víkem určeným ke sběru kalu, které nejsou vhodné pro čerpání. Nádoba musí být schválena podle ADR, RID nebo předpisu IMDG Code a povolena pro danou látku. Maximální přípustná kapacita je 450 l. Měla by být snadno ovladatelná a označená nápisem „SLOP“ (výška nápisu: 0,10 m);

Nádoba na zbytkové produkty IBC, cisternový kontejner nebo přemístitelná cisterna určené ke shromažďování zbytkového nákladu, mycí vody, zbytků nákladu nebo kalů, které jsou vhodné pro čerpání. Nádoba musí být schválena podle ADR, RID nebo předpisu IMDG Code a povolena pro danou látku. Maximální přípustná kapacita IBC je 3 m3 a cisternového kontejneru nebo přemístitelná cisterny je 12 m3;

Nádoba tlaková společný název, který zahrnuje láhve, trubkové nádoby, tlakové sudy, uzavřené kryogenní nádoby, zásobníkové systémy s hydridem kovu, svazky lahví a záchranné tlakové nádoby;

Nádoba trubková přepravitelná tlaková nádoba bezešvé nebo kompozitní konstrukce s hydraulickým vnitřním objemem větším než 150 litrů, nejvýše však 3 000 litrů;

Nádoba tuhá vnitřní (pro kompozitní IBC) nádoba, která zachovává svůj původní tvar, když je prázdná, bez svých uzávěrů a bez podpory vnějšího pouzdra. Jakákoli vnitřní nádoba, která není „tuhá“, je považována za flexibilní;

Nádoba vnitřní nádoba vyžadující vnější obal, aby mohla plnit svoji obalovou funkci;

Nakládka všechny činnosti vykonávané nakládcem podle definice nakládce;

Nákladní prostor část plavidla, která je, buď otevřená, nebo uzavřená krytem, vepředu a vzadu ohraničená přepážkou a která je určena pro přepravu věcí v kusech nebo ve volně loženém stavu. Horním ohraničením nákladního prostoru je horní hrana jícnu. Náklady přesahující horní hranu jícnu se považují za náklady uložené na palubě;

Nákladní potrubí viz Potrubí pro nakládku a vykládku (nakládací a vykládací potrubí)

Nákladní prostor (prázdný) nákladní prostor, který po vyložení neobsahuje žádné suché zbytky nákladu (vymetený);

Nákladní prostor (vyložený) nákladní prostor, který smí po vyložení obsahovat nějaké suché zbytky nákladu;

Nákladní dopravní jednotka je vozidlo, železniční vůz, kontejner, cisternový kontejner, přemístitelná cisterna nebo MEGC;

Nákladní tank tank, který je trvale připevněn k plavidlu a je určen pro přepravu nebezpečných věcí;

Konstrukce nákladního tanku:

(a) Tlakový nákladní tank nákladní tank nezávislý na trupu plavidla, postavený podle speciálních uznaných norem pro provozní tlak ž 400 kPa;

(b) Uzavřený nákladní tank nákladní tank spojený s vnější atmosférou pomocí zařízení zamezujícího nepřijatelnému vnitřnímu přetlaku nebo podtlaku;

(c) Otevřený nákladní tank s pojistkou proti prošlehnutí plamene nákladní tank spojený s vnější atmosférou pomocí zařízení vybaveného pojistkou proti prošlehnutí plamene;

(d) Otevřený nákladní tank nákladní tank v otevřeném spojení s vnější atmosférou;

Typ nákladního tanku:

(a) Nezávislý nákladní tank nákladní tank, který je trvale zabudován, ale který je nezávislý na konstrukci plavidla;

(b) Integrovaný nákladní tank nákladní tank, který je tvořen vlastní konstrukcí plavidla a je obklopený vnější obšívkou nebo stěnami oddělenými od vnější obšívky;

(c) Nákladní tank se stěnami nezávislými na vnější obšívce integrovaný nákladní tank, jehož dno a boční stěny netvoří vnější obšívku plavidla nebo nezávislý nákladní tank;

Nákladní tank (odplynovaný) nákladní tank, který po vyložení neobsahuje žádný zbytkový náklad, ani žádnou měřitelnou koncentraci nebezpečných plynů a výparů;

Nákladní tank (prázdný) nákladní tank, který po vyložení neobsahuje žádný zbytkový náklad, ale smí být neodplyněný;

Nákladní tank (vyložený) nákladní tank, který smí po vyložení obsahovat nějaký zbytkový náklad;

Nakládce podnik, který

(a) nakládá balené nebezpečné věci, malé kontejnery nebo přemístitelné cisterny do dopravního prostředku nebo na dopravní prostředek, nebo do kontejneru; nebo

(b) nakládá kontejner, kontejner pro volně ložené látky, MEGC, cisternový kontejner nebo přemístitelnou cisternu na dopravní prostředek; nebo

(c) nakládá vozidlo nebo železniční vůz do plavidla nebo na plavidlo.

Nařízením OSN se rozumí nařízení připojené k Dohodě, které se týká přijetí jednotných technických předpisů pro zařízení a části kolových vozidel, které mohou být namontovány nebo používány na kolových vozidlech, a podmínky pro vzájemné uznávání schválení udělených na základě těchto předpisů (Dohoda z roku 1958, ve znění pozdějších předpisů).

Nebezpečné reakce jsou

- hoření nebo vývin značného tepla;

- vývin hořlavých, dusivých, hoření podporujících nebo toxických plynů;

- tvoření žíravých látek;

- tvoření nestabilních látek; nebo

- nebezpečné zvýšení tlaku (pouze pro cisterny a nákladní tanky);

Nebezpečné věci látky a předměty, jejichž přeprava je podle ADN zakázána, nebo připuštěna pouze za podmínek v ní stanovených;

Nejvyšší čistá (netto) hmotnost nejvyšší čistá hmotnost obsahu v samostatném obalu nebo nejvyšší součtová hmotnost vnitřních obalů a jejich obsahu vyjádřená v kilogramech;

Nejvyšší dovolená celková hmotnost

(a) (pro IBC) hmotnost IBC a její provozní a konstrukční výstroje a nejvyšší čistá (netto) hmotnost;

(b) (pro cisterny) vlastní hmotnost cisterny a nejvyšší dovolená užitečná hmotnost;

POZNÁMKA: K přemístitelným cisternám viz kapitolu 6.7.

Nejvyšší normální provozní tlak pro přepravu radioaktivních látek je nejvyšší přetlak při průměrné výšce nad hladinou moře, který může vzniknout v kontejnmentovém systému v průběhu jednoho roku za teplotních podmínek a slunečního záření odpovídajících okolním podmínkám, bez odvětrávání, vnějšího chlazení pomocným systémem nebo provozních kontrol během přepravy;

Nejvyšší provozní tlak (přetlak) nejvyšší tlak, který vznikne v nákladním tanku nebo zbytkovém tanku během provozu. Tento tlak se rovná otevíracímu tlaku vysokorychlostních ventilů nebo odlehčovacích (odpouštěcích) ventilů.

Nejvyšší vnitřní objem nejvyšší vnitřní objem nádob nebo obalů včetně IBC a velkých obalů, vyjádřený v krychlových metrech nebo litrech;

Nejvyšší třída plavidlo může patřit do nejvyšší třídy, jestliže

- trup plavidla, včetně kormidla a manévrovacího zařízení a vybavení kotvami a řetězy, odpovídá pravidlům a předpisům uznané klasifikační společnosti a byl postaven a vyzkoušen pod jejím dohledem;

- pohonné zařízení, jakož i pomocné stroje, strojní a elektrická zařízení nutné pro palubní provoz, byly vyrobeny a vyzkoušeny podle pravidel a předpisů této klasifikační společnosti, jejich instalace byla provedena pod jejím dohledem a kompletní zařízení bylo po instalaci přezkoušeno k její spokojenosti;

Nekryté vozidlo vozidlo, jehož ložná plocha je tvořená jen plošinou nebo je opatřena pouze bočnicemi a zadním čelem;

Nekrytý kontejner viz Kontejner nekrytý

Nekrytý vůz vůz, jehož ložná plocha je tvořena jen plošinou nebo je opatřena pouze čely a bočnicemi;

Nesnadno hořlavý je materiál, který sám o sobě není snadno hořlavý nebo alespoň, jehož vnější povrch není snadno hořlavý a omezuje šíření ohně na vhodnou míru.
Pro určení hořlavosti se uznává postup IMO, Rezoluce A.653(16), nebo jakékoli ekvivalentní předpisy smluvní strany;

Nesnímatelná cisterna viz Cisterna nesnímatelná

O

Obal jedna nebo více nádob a všechny jiné součásti nebo materiály nezbytné k tomu, aby nádoby mohly plnit svou obalovou funkci a jiné bezpečnostní funkce (viz také „Obal kompozitní“, „Obal obnovený (rekondiciovaný obal)“, „Obal opakovaně použitelný“, „Obal prachotěsný“, „Obal rekonstruovaný“, „Obal skupinový“, „Obal velký, opakovaně použitelný“, „Obal velký, rekonstruovaný“, „Obal vnější“, „Obal vnitřní“, „Obal z jemného plechu“, „Obal záchranný“, „Obal záchranný velký“);

Obal kompozitní je obal sestávající z vnějšího obalu a z vnitřní nádoby a zkonstruovaný tak, že vnitřní nádoba a vnější obal tvoří jeden integrální obal. Po sestavení zůstává nadále jednou nedělitelnou jednotkou a jako takový je plněn, skladován, přepravován a vyprazdňován;

POZNÁMKA: Pojem „vnitřní nádoba“ používaný pro kompozitní obaly nesmí být zaměňován s pojmem „vnitřní obal“ používaným pro skupinové obaly. Například vnitřní část kompozitního obalu (plast) 6HA1 je takovou vnitřní nádobou, neboť není normálně konstruována tak, aby plnila obalovou funkci bez svého vnějšího obalu a není tedy vnitřním obalem.

Tam, kde je za pojmem „kompozitní obal“ uveden v závorkách materiál, vztahuje se na vnitřní nádobu.

Obal prachotěsný nepropustný obal pro udržení suchého obsahu včetně jemné tuhé látky (prášku) vznikající během přepravy;

Obal skupinový kombinace obalů vytvořená pro účely přepravy, sestávající z jednoho nebo více vnitřních obalů, které jsou vloženy do jednoho vnějšího obalu podle pododdílu 4.1.1.5 ADR;

POZNÁMKA: Pojem „vnitřní obal“ používaný pro skupinové obaly nesmí být zaměňován s pojmem „vnitřní nádoba“ používaným pro kompozitní obaly.

Obal velký obal tvořený vnějším obalem, který obsahuje předměty nebo vnitřní obaly a který

(a) je zkonstruován pro mechanickou manipulaci;

(b) převyšuje 400 kg čisté (netto) hmotnosti nebo 450 litrů vnitřního objemu, ale má objem nejvýše 3 m3;

Obal velký, opakovaně použitelný velký obal k opakovanému naplnění, který byl prohlédnut a shledán bez závad, které by mohly ovlivnit jeho schopnost vyhovět provozním zkouškám; tento pojem zahrnuje ty velké obaly, které se znovu naplňují stejným nebo podobným snášenlivým obsahem a jsou přepravovány v distribučních řetězcích řízených odesilatelem produktu;

Obal velký, rekonstruovaný kovový velký obal nebo velký obal z tuhého plastu, který

(a) je vyroben jako typ UN z typu jiného než typu UN; nebo

(b) je rekonstruován z jednoho konstrukčního typu UN na jiný konstrukční typ UN.

Na rekonstruované velké obaly se vztahují tytéž požadavky ADR, které se vztahují na nové velké obaly téhož typu (viz též definici konstrukčního typu v 6.6.5.1.2 ADR);

Obal vnější vnější ochrana kompozitního nebo skupinového obalu včetně absorpčních a fixačních materiálů a všech ostatních součástí, které jsou nutné, aby obklopily a chránily vnitřní nádoby nebo vnitřní obaly;

Obal vnitřní obal, pro jehož přepravu se vyžaduje vnější obal;

Obal z jemného plechu obal s kruhovým, elipsovitým, pravoúhlým nebo mnohoúhelníkovým průřezem (také kónický), jakož i obal s hrdlem kuželového tvaru nebo obal kelímkovitého tvaru z jemného plechu o tloušťce stěny menší než 0,5 mm (např. pocínovaného), s plochým nebo vypouklým dnem, s jedním nebo více otvory, který nespadá pod definici sudu nebo kanystru;

Obal záchranný zvláštní obal, do kterého se ukládají poškozené, vadné nebo netěsnící kusy nebo kusy neodpovídající předpisům obsahující nebezpečné věci, nebo nebezpečné věci, které se rozsypaly nebo unikly, za účelem jejich přepravy k obnově nebo likvidaci;

Obal záchranný velký speciální obal, který

(a) je zkonstruován pro mechanickou manipulaci; a

(b) překračuje 400 kg čisté (netto) hmotnosti nebo 450 litrů vnitřního objemu, ale má objem nejvýše 3 m3;

do něhož se ukládají poškozené, vadné nebo netěsné kusy nebo kusy neodpovídající předpisům, které obsahují nebezpečné věci, nebo které se vysypaly nebo vytekly, za účelem jejich přepravy k regeneraci nebo likvidaci;

Obalová skupina skupina, ke které mohou být pro účely balení přiřazeny určité látky podle jejich stupně nebezpečnosti. Obalové skupiny mají následující významy, které jsou podrobně vysvětleny v části 2:

Obalová skupina I: látky velmi nebezpečné;
Obalová skupina II: látky středně nebezpečné;
Obalová skupina III: látky málo nebezpečné.

POZNÁMKA: Určité předměty obsahující nebezpečné věci jsou rovněž přiřazeny k obalové skupině.

Objem tělesa nebo úseku tělesa s použitím pro cisterny znamená celkový vnitřní objem tělesa nebo úseku tělesa, vyjádřený v litrech nebo kubických metrech. V těch případech, kdy není možné plně naplnit těleso nebo úsek tělesa z hlediska jejich formy nebo konstrukce, pro určení stupně naplnění a označení cisterny se musí použít tento zmenšený objem.

Oblast nákladu zahrnuje veškeré následující prostory na palubě takových plavidel:

Prostor pod palubou:

Prostor mezi dvěma svislými rovinami kolmými na středovou rovinu plavidla, který zahrnuje nákladní tanky, nákladové prostory, kofrdamy, prostory s dvojitými boky a dvojitými dny; tyto roviny se normálně shodují s vnějšími přepážkami kofrdamu nebo přepážkami konce nákladového prostoru.

Prostor nad palubou: prostor, který je vymezen:

- Příčně, vertikálními rovinami plavidla, jež odpovídají obšívce boků;

- Vpředu a na zádi, vertikálními rovinami ve výšce vnějších přepážek kofrdamu/přepážek konce nákladového prostoru;

- Nahoře, vodorovnou rovinou 2,50 m nad palubou.

Hraniční roviny vpředu a vzadu jsou označovány jako „hraniční roviny nákladního prostoru“;

Oblast výbuchu je rozmezí koncentrace hořlavé látky nebo směsi látek ve vzduchu, ve které může dojít k výbuchu, resp. rozmezí koncentrace hořlavé látky nebo směsi látek ve směsi se vzduchem/inertním plynem, ve které může dojít k výbuchu, a je stanovena za specifických zkušebních podmínek;

Obruba jímací proti vytečení je vyvýšená část paluby plavidla rovnoběžně s boční obšívkou s uzavíratelnými otvory, pro prevenci úniku kapalin přes palubu. Spojení s jímacími obrubami, pokud jsou instalovány, musí být vodotěsná.

Obruba jímací vodotěsná je vodotěsná vyvýšená část paluby, ve výšce jícnu nákladního tanku (viz schéma rozdělení zón), ale v maximální vzdálenosti 0,60 m k vnější přepážce kofrdamu nebo koncové přepážce nákladního prostoru, která zabraňuje vniknutí kapaliny do přední a zadní části plavidla. Spojení mezi jímací obrubou a obrubou proti vytečení musí být vodotěsná.
Obsah trupu nebo úseku trupu ve vztahu k cisternám znamená celkový vnitřní objem trupu nebo úseku trupu, vyjádřený v litrech nebo kub. metrech. V těch případech, kdy není možné zcela naplnit trup nebo úsek trupu s ohledem na jejich formu nebo konstrukci, musí se použít pro určení stupně naplnění a značení cisterny tento snížený objem.

Obytné prostory prostory určené pro osoby běžně žijící na plavidla, včetně kuchyní, spíží, WC, umýváren, koupelen, prádelen, jídelen, chodeb atd., s výjimkou kormidelny;

Odesilatel podnik, který odesílá nebezpečné věci buď pro sebe, nebo pro třetí stranu. Pokud je přeprava prováděna na základě přepravní smlouvy, odesilatelem je odesilatel uvedený v této smlouvě. V případě tanková plavidla, jestliže jsou nákladní tanky prázdné nebo byly právě vyprázdněny, se pro účely přepravního dokladu považuje za odesilatele velitel plavidla.

Odolné proti povětrnosti konstrukční součást nebo zařízení vybavené tak, aby za normálních podmínek dovolily vniknout jen zanedbatelnému množství vody;

Odpady látky, roztoky, směsi nebo předměty, které nemohou být používány jako takové, které se však přepravují pro další zpracování, uložení na skládce nebo likvidaci spálením nebo jinými disponibilními metodami;

Odvětrávací potrubí (na plavidle) potrubí instalované na plavidle a spojující jeden nebo více nákladních tanků s plynovým zpětným potrubím během nakládky nebo vykládky. Toto potrubí je vybaveno pojistnými ventily chránícími nákladní tank(y) před nepřípustným vnitřním přetlakem nebo vznikem vakua;

Odvětrávací zařízení na břehu je stacionární nebo mobilní zařízení pro příjem plynů a par při odplyňování prázdných nebo vyložených nákladních nádrží a potrubí pro nakládku a vykládku;

Odpar (boil-off) pára tvořící se nad povrchem vřícího nákladu v důsledku odpařování. To je způsobeno přívodem tepla nebo poklesem tlaku;

Odplynování je operace, jejímž cílem je snížení koncentrace nebezpečných plynů a par v prázdných nebo nevyčištěných nákladních tancích jejich vypouštěním do atmosféry nebo do záchytových přijímacích zařízení;

Ochrana proti explozi se rozumí všechny požadavky, které musí být splněny, a prostředky, které musí být užity, aby se zabránilo škodám způsobeným výbuchem.

To zahrnuje:

Organizační opatření, jako například:

(a) Stanovení oblastí s nebezpečím výbuchu (rozdělení zón): v nichž je pravděpodobný výskyt výbušného ovzduší tvořeného směsí hořlavých plynů, par nebo sprejů se vzduchem:

- nepřetržitě nebo dlouhodobě nebo často (zóna 0);

- občas za normálního provozu (zóna 1); nebo

- výjimečně nebo jen krátce (zóna 2);

(viz Směrnice 1999/92/EC6).

(b) Prevence vzniku zdrojů vznícení (použití ručních nástrojů s nízkým jiskřením, zákaz kouření, používání osobních ochranných prostředků včetně disipativních bot, neizolačních rukavic atd.);

(c) Vypracování pracovních pokynů.

A technické požadavky, jako například:

(a) Použití vybavení a zařízení, u nichž je doložena vhodnost používání v oblastech s rizikem výbuchu.

(b) Použití samostatných ochranných systémů;

(c) Monitorování potenciálně výbušného ovzduší pomocí systémů detekce plynů a detektorů plynů;

Ochranná přepážka, plynotěsná a vodotěsná se rozumí plynotěsná a vodotěsná přepážka na palubě ve výšce hranice podpalubní oblasti nákladu, která zabraňuje pronikání plynů do oblastí mimo nákladový prostor;

Ochranná obuv (nebo ochranné holínky) je obuv nebo holínky, které chrání nohy jejich uživatele během práce v nebezpečné oblasti. Volba vhodných ochranných bot nebo holínek by měla odpovídat pravděpodobným rizikům, zvláště pak těm způsobeným elektrostatickým nábojem, a splňovat požadavky mezinárodního standardu ISO 20345:2012 nebo ISO 20346:2014;

Ochranné brýle, ochranné masky jsou brýle nebo ochrana obličeje, které chrání oči nebo obličej jejich uživatele během práce v nebezpečné oblasti. Volba vhodných brýlí nebo masek musí odpovídat nebezpečím, která pravděpodobně vzniknou. K ochranným brýlím nebo maskám viz například Evropská norma EN 166:2001;

Ochranné rukavice znamená rukavice, které chrání ruce svého nositele během práce v nebezpečné oblasti. Volba vhodných ochranných rukavic by měla odpovídat pravděpodobným rizikům (viz např. evropské normy EN 374-1:2016, EN 374-2:2015 nebo EN 374-4:2013). V případě nebezpečí způsobeného elektrostatickým nábojem musí splňovat požadavky normy EN 16350:2015;

Ochranný oblek je oblek, který chrání tělo jejich uživatele během práce v nebezpečné oblasti. Volba vhodného obleku musí odpovídat nebezpečím, která pravděpodobně vzniknou. Ohledně ochranného oblečení, viz např. ISO 13688:2013. V případě nebezpečí způsobeného elektrostatickým nábojem viz také normu EN 1149-5:2008;

Ochranný povlak (pro nákladní tanky) je výstelka nebo vnitřní povlak chránící materiál kovových tanků proti přepravovaným látkám;

POZNÁMKA: Tato definice se nevztahuje na výstelku nebo vnitřní povlak používané jen k ochraně přepravované látky.

Otevírací tlak se rozumí tlak uvedený ve sloupci (10) tabulky C kapitoly 3.2, při němž jsou pojišťovací ventily, přetlakové ventily/vysokorychlostní odvzdušňovací ventily otevřeny. Pro tlakové tanky se otevírací tlak pojistného ventilu stanoví podle požadavků příslušného orgánu nebo uznávané klasifikační společnosti;

Otevřené světlo světelný zdroj používající plamen, který není uzavřen v ohnivzdorném obalu;

Otevřený železniční vůz je vůz s bočními a čelními stěnami nebo bez nich, jehož ložná plocha je otevřená;

OTIF je Mezivládní organizace pro mezinárodní dopravu po železnici (OTIF, Gryphenhubeliweg 30, CH-3006 Bern);

Otvor pro odběr vzorků se rozumí uzavíratelný otvor nákladního tanku o průměru nejvýše 0,30 m. Pokud seznam látek pro plavidlo podle bodu 1.16.1.2.5 obsahuje látky, u nichž se vyžaduje zajištění proti explozi ve sloupci (17) tabulky C kapitoly 3.2, musí být bezpečný proti prošlehnutí plamene, schopen odolat stálému hoření pro nejnebezpečnější látku v seznamu látek pro plavidlo, a být navržen tak, aby doba otevírání byla co nejkratší, a aby nemohl zůstat otevřený bez vnějšího zásahu.

Pojistka proti prošlehnutí plamene musí být testována v souladu s mezinárodní normou ISO 16852:20161 a musí být doložen doklad o splnění příslušných požadavků (např. postupu o posouzení shody podle Směrnice 2014/34/EU,2 Systém IECEx,3 ECE/TRADE/391 nebo alespoň jeho ekvivalent). Ochrana proti prošlehnutí plamene může být zajištěna integrovaným systémem pojistek proti prošlehnutí plamene schopných odolávat stálému hoření (ochrana proti prošlehnutí plamene);

P

Palivový článek elektrochemický prostředek, který přeměňuje chemickou energii paliva na elektrickou energii, teplo a produkty reakce;

Plavidlo vnitrozemské nebo námořní plavidlo;

Plnicí tlak nejvyšší tlak skutečně vyvinutý v cisterně při jejím plnění pod tlakem;

Plnič jakýkoliv podnik, který

(a) plní nebezpečné věci do cisterny (cisternového vozidla, snímatelné cisterny, přemístitelné cisterny nebo cisternového kontejneru) nebo do bateriového vozidla, cisternového železničního vozu nebo MEGC; nebo

(b) plní nebezpečné věci do nákladního tanku; nebo

(c) plní nebezpečné věci do plavidla, vozidla železničního vozu, velkého kontejneru nebo malého kontejneru pro přepravu ve volně loženém stavu;

Plyn látka, která:

(a) při 50 °C má tenzi par větší než 300 kPa (3 bary); nebo

(b) je kompletně v plynném stavu při 20 °C, při normálním tlaku 101,3 kPa;

Jinak pojem Plyny znamená plyny nebo páry;

Plynová kartuše viz Malá nádobka obsahující plyn;

Plynové zpětné potrubí (na břehu) potrubí břehového zařízení, které je spojeno během nakládky nebo vykládky s odvětrávacím potrubím plavidla. Toto potrubí je zkonstruováno tak, aby chránilo plavidlo před detonacemi nebo prošlehnutím plamenů z břehové strany;

Podnik jakákoli fyzická nebo právnické osoba, ať již zisková nebo nezisková, sdružení nebo skupina osob bez právní subjektivity, ať již ziskové nebo neziskové, nebo instituce s vlastní právní subjektivitou nebo závislá na správním orgánu, který má právní subjektivitu;

Podtlakový ventil je automaticky aktivovaný pojistný ventil, jehož účelem je chránit nákladní nádrž před nepřijatelným negativním vnitřním tlakem. Pokud seznam látek pro plavidlo podle bodu 1.16.1.2.5 obsahuje látky, u nichž se vyžaduje zajištění proti explozi ve sloupci (17) tabulky C kapitoly 3.2, musí být zajištěna ochrana proti prošlehnutí plamene pro nejnebezpečnější látky v seznamu látek.
Ochrana proti prošlehnutí plamene musí být testována v souladu s mezinárodní normou ISO 16852:20161 a musí být doložen doklad o splnění příslušných požadavků (např. postupu o posouzení shody podle Směrnice 2014/34/EU,2 Systém IECEx,3 ECE/TrAdE/391 nebo alespoň jeho ekvivalent). Ochrana proti prošlehnutí plamene může být zajištěna integrovaným systémem pojistek proti prošlehnutí plamene schopných odolávat stálému hoření (ochrana proti prošlehnutí plamene);

Pojistka proti prošlehnutí plamene část lapače plamenů, jejímž hlavním účelem je zabránit prošlehnutí plamene. Pojistka proti prošlehnutí plamene musí být testována v souladu s mezinárodní normou ISO 16852:20161 a musí být doložen doklad o splnění příslušných požadavků (např. postupu o posouzení shody podle Směrnice 2014/34/EU,2 ECE/TRADE/391 nebo alespoň jeho ekvivalent).;

Pojistný ventil pružinové zařízení automaticky ovládané tlakem, jehož účelem je chránit nákladní tank proti nežádoucímu zvýšení vnitřního tlaku nebo vnitřního podtlaku; (viz také Vysokorychlostní ventil, Přetlakový ventil a Podtlakový ventil)

Pomocný člun (tj. člun na plavidle) člun na plavidle určený pro plnění dopravních, záchranných, vylovovacích a pracovních povinností;

Potrubí pro nakládku a vykládku (nakládací a vykládací potrubí) všechna potrubí, která mohou obsahovat kapalný nebo plynný náklad, včetně trubek, hadicových soustav, připojených čerpadel, filtrů a uzavíracích zařízení;

Postřikovací zařízení instalace na plavidle, která je schopna stejnoměrným rozstřikováním vody chránit všechny vertikální vnější povrchy lodního trupu na přídi a na zádi plavidla, všechny vertikální povrchy nástaveb a palubních přístřešků, jakož i palubní povrchy nad nástavbami a palubními přístřešky, strojovny a prostory, v nichž je skladován hořlavý materiál. Kapacita postřikovacího zařízení pro oblast, která má být chráněna, musí být nejméně 10 l/m2 za minutu. Postřikovací zařízení musí být zkonstruováno na celoroční používání. Postřikovací zařízení musí být ovladatelné z kormidelny nebo z bezpečné zóny;

Prachotěsný obal viz Obal prachotěsný

Prostor s čerpadly provozní prostor, kde jsou instalována čerpadla pro nakládku a vykládku a odčerpávací čerpadla spolu se svým provozním zařízením;

Prostory s nebezpečím výbuchu jsou prostory, v nichž se může vytvořit výbušná atmosféra v takovém měřítku, že jsou nezbytná zvláštní ochranná opatření k zajištění bezpečnosti a zdraví dotčených osob (viz Směrnice 1999/92/EC6). Oblasti s nebezpečím výbuchu jsou rozděleny do zón podle četnosti výskytu a trvání přítomnosti výbušné atmosféry. Viz také „Rozdělení oblastí s rizikem výbuchu, Ochrana před výbuchem, Rozdělení zón - pro tanková plavidla a Ochranná oblast - pro plavidla pro suchý náklad.;

Provozní odpady (obsahující oleje a maziva) použité oleje, voda z nádní a jiné odpady obsahující oleje a maziva, jako jsou použitá mazadla, použité filtry, použité hadry, jakož i nádoby a obaly na takové odpady;

Provozní prostor prostor, který je přístupný během provozu plavidla a který není součástí obytných prostor ani nákladních tanků, s výjimkou předního a zadního kolizního prostoru, pokud v nich nejsou zabudována strojní zařízení;

Provozní tlak ustálený tlak stlačeného plynu při vztažné teplotě 15 °C v naplněné tlakové nádobě;

POZNÁMKA: K cisternám viz „Nejvyšší provozní tlak“.

Provozní životnost pro kompozitní láhve a trubkové nádoby je počet roků, po který je dovoleno láhev nebo trubkovou nádobu používat;

Provozovatel cisternového kontejneru nebo přemístitelné cisterny podnik, na jehož jméno je registrován nebo připuštěn k provozu cisternový kontejner nebo přemístitelná cisterna;

Průměr (pro nádrže cisteren) je vnitřní průměr nádrže;

Přemístitelná cisterna viz Cisterna přemístitelná

Přepážka kovová stěna, obvykle vertikální, uvnitř plavidla, která je ohraničena dnem, bočními stěnami, palubou, kryty jícnů nebo jinou přepážkou;

Přepážka (vodotěsná)

- v suchém nákladním plavidle: přepážka konstruovaná tak, aby mohla odolat tlaku vody 1,00 metr nad palubou, avšak nejméně po vrchní hranu otvoru jícnu;

- v tankovém plavidle: přepážka konstruovaná tak, aby odolala tlaku vody 1,00 metr nad palubou;

Přeprava přemístění nebezpečných věcí, včetně zastávek nezbytných vzhledem k dopravním podmínkám a včetně všech dob, po které jsou nebezpečné věci uloženy v plavidlech, vozidlech, železničních vozech, cisternách nebo v kontejnerech a které jsou nezbytné vzhledem k provozním podmínkám před, během a po přemístění.
Tato definice zahrnuje též krátké dočasné skladování nebezpečných věcí za účelem změny druhu dopravy nebo dopravního prostředku (překládky). Toto platí, pokud jsou přepravní doklady, v nichž je uvedeno místo odeslání a místo určení, předloženy na požádání a pokud kusy a cisterny nejsou otevírány během krátkodobého skladování, kromě kontroly provedené příslušnými orgány;

Přeprava volně ložených látek přeprava nebalených tuhých látek, které mohou být vyklopeny;

POZNÁMKA: Ve smyslu ADN se přeprava volně ložených látek podle ADR nebo RID považuje za přepravu v kusech.

Přepravní index (TI) přidělený kusu, přepravnímu obalovému souboru nebo kontejneru, nebo nebalené zásilce LSA-I nebo SCO-I pro přepravu radioaktivních látek je číslo, kterého se používá ke kontrole expozice záření;

Přepravní obalový soubor vnější obalový prostředek (používaný jedním odesilatelem v případě radioaktivních látek) obsahující jeden nebo více kusů pevně spojených do jedné manipulační jednotky pro usnadnění manipulace a uložení při přepravě;
Příklady přepravních obalových souborů:

(a) úložná plošina, jako je paleta, na které je uloženo nebo navrstveno několik kusů a zajištěno plastovou stahovací páskou, smršťovací nebo průtažnou fólií nebo jinými vhodnými prostředky; nebo

(b) vnější ochranný obal jako bedna nebo latění;

Přes nebo do pro přepravu radioaktivních látek znamená přes stát nebo do státu, v němž nebo do něhož je zásilka přepravována, ale výslovně vylučuje státy, „nad“ nimiž je zásilka přepravována letecky, pokud nejsou v těchto státech podle letového řádu žádné zastávky;

Přetlakový ventil pružinové zařízení automaticky ovládané tlakem, jehož účelem je chránit nákladní tank proti nežádoucímu zvýšení vnitřního tlaku

Příjemce příjemce uvedený v přepravní smlouvě. Jestliže příjemce určí třetí osobu v souladu s ustanoveními platnými pro přepravní smlouvu, je tato osoba považována za příjemce ve smyslu ADN. Pokud je přeprava prováděna bez přepravní smlouvy, podnik, který přebírá nebezpečné věci po příjezdu, se považuje za příjemce;

Příručka zkoušek a kritérií šesté revidované vydání “United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, publikované Organizací spojených národů dokumentů (ST/SG/AC.10/30/Rev.6 a Úprava 1);

Příslušný orgán orgán nebo orgány nebo jiné instituce určené v každém státě a pro každý jednotlivý případ v souladu s jeho vnitrostátním právním řádem;

Pytel poddajný obal z papíru, plastové fólie, textilu, tkaniny nebo jiného vhodného materiálu;

R

Radioaktivní obsah pro přepravu radioaktivních látek jsou radioaktivní látky spolu se všemi kontaminovanými nebo aktivovanými tuhými látkami, kapalinami a plyny uvnitř obalu;

Rám (třída 2), viz Svazek lahví;

Recyklovaný plast materiál získaný z použitých průmyslových obalů, který byl vyčištěn a připraven pro výrobu nových obalů;

Relativní hustota (nebo specifická hustota) vyjadřuje poměr hustoty látky k hustotě čisté vody při 3,98 °C (1000 kg/m3) a je bezrozměrná;

RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí [příloha 1 k přípojku B (Jednotné právní předpisy pro Smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží - CIM) Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě - COTIF];

Rozdělení oblastí s rizikem výbuchu (viz směrnice 1999/92/CE6)

zóna 0: oblasti, v nichž nebezpečná výbušná atmosféra plynů, par nebo mlhy existuje trvale nebo po dlouhá období;

Zóna 1: oblasti, v nichž se nebezpečná výbušná atmosféra plynů, par nebo mlhy pravděpodobně vyskytne jen příležitostně;

Zóna 2: oblasti, v nichž se nebezpečná výbušná atmosféra plynů, par nebo mlhy pravděpodobně vyskytne jen zřídka, a pokud se tak stane, tak jen na krátká období;

Viz také rozdělení zón

Rozdělení zón: toto rozdělení (viz schéma) se vztahuje na tanková plavidla, pokud seznam látek pro plavidlo podle bodu 1.16.1.2.5 obsahuje látky, u nichž se požaduje zajištění proti explozi ve sloupci (17) tabulky C kapitoly 3.2.

Zóna 0 zahrnuje:

- Vnitřek všech nákladních prostor, nádrží pro zbytkové odpadní produkty a nádob na kaly, mycí vody, a potrubí obsahující náklad nebo výpary z nákladu, včetně zařízení, jakožto i čerpadla a kompresory.

Zóna 1 zahrnuje:

- Všechny prostory umístěné pod palubou v nákladovém prostoru, které nejsou součástí zóny 0.

- Uzavřené prostory v nákladovém prostoru na palubě.

- Palubu v nákladovém prostoru po celé šířce plavidla až po vnější přepážky ochranné hráze.

- Až do vzdálenosti nejméně 1,60 m od „hraničních rovin nákladového prostoru“, výška nad palubou je 2,50 m, ale nejméně 1,50 m nad nejvyšším potrubím, které přepravuje náklad nebo výpary z nákladu.

Přilehlé prostory (přední a zadní) k nejvzdálenějším přepážkám nákladního tanku, výška je 0,25 m nad palubou.

Je-li loď postavena s úložným prostorem nebo je-li ochranná hráz/část ochranné hráze uspořádána jako provozní prostor, sousední výška (přední a zadní) k „hraniční rovině nákladového prostoru“ je 1,00 m nad palubou (viz schéma).

- Každý otvor v zóně 0 s výjimkou vysokorychlostních odvzdušňovacích ventilů, odvzdušňovacích ventilů / pojistných ventilů nákladních tanků s vnitřním přetlakem musí být obklopen válcovou zónou 1 o šířce nejméně 2,50 m. U otvorů, jejichž průměr je menší než 0,026 m (1“), může být vzdálenost k vnější přepážce ochranné hráze zmenšena na 0,50 m za předpokladu, že takový otvor není v této vzdálenosti otevřen do ovzduší.

- Válcovou oblast obklopující vysokorychlostní odvzdušňovací ventil/pojistný ventil nákladních nádrží s vnitřním přetlakem s poloměrem 3,00 m až do výšky 4,00 m nad otvorem vysokorychlostního odvzdušňovacího ventilu/pojistného ventilu nákladních nádrží s vnitřním přetlakem.

- Okolí větracích otvorů obslužných prostorů vybavených větracím systémem umístěným v nákladovém prostoru, zóna obsažená v části koule o poloměru 1,00 m.

Zóna 2 zahrnuje:

- Na palubě v nákladovém prostoru, zónu 1,00 m nahoru a do stran podélně od zóny 1.

- Na přední palubě a na zadní palubě, oblast o délce 7,50 m po celé šířce plavidla a přilehlou k „hraniční rovině nákladového prostoru“. Mezi boční stranou plavidla a ochrannou stěnou se délka a výška této oblasti rovná rozměrům boční strany ochranné stěny. Jinde je výška v zóně 2 0,50 m.

Tato oblast není součástí zóny 2, pokud se ochranná stěna rozkládá od jedné strany plavidla k druhé a nejsou zde žádné otvory.

- Plochu 3,00 m, která se rozprostírá kolem zóny 1, která zahrnuje vysokorychlostní odvzdušňovací ventily / pojistné ventily nákladních nádrží s vnitřním přetlakem.

- Okolí větracích otvorů obslužných prostorů vybavených větracím systémem umístěným v nákladovém prostoru, zóna obsažená v hemisférickém plášti o poloměru 1,00 m.

Ř

Řízená teplota nejvyšší teplota, při které může být bezpečně přepravován organický peroxid, samovolně se rozkládající látka nebo polymerizující látka;

S

SADT viz „Teplota samourychlujícího se rozkladu“;

SAPT viz „Teplota autoakcelerační polymerace“;

Schválení

Vícestranné schválení pro přepravu radioaktivních látek je schválení, které bylo uděleno příslušným orgánem buď země původu vzoru, nebo země odeslání, podle toho, co je relevantní, a také příslušným orgánem každého státu, přes který nebo do kterého má být příslušná zásilka přepravena.

Jednostranné schválení pro přepravu radioaktivních látek je schválení vzoru, které uděluje jen příslušný orgán země původu vzoru. Není-li země původu členským státem ADN, musí být toto schválení uznáno příslušným orgánem smluvní strany ADN (viz 6.4.22.8 ADR);

Skupina výbušnosti seskupení hořlavých plynů a par podle jejich maximálních experimentálních bezpečných spár (standardní šířka spáry určena podle specifických podmínek) a nejnižších zápalných proudů, jakož i elektrických zařízení určených k použití v potenciálně výbušné atmosféře (viz EN IEC 60079-0:2012);

Skupinový obal viz Obal skupinový

Směrnice ES rozhodnutí příslušných orgánů Evropského společenství, která jsou závazná, pokud se týče dosažených výsledků, pro všechny členské státy, jimž je adresováno, avšak volba formy a metod je ponechána národním orgánům;

Snímatelná cisterna viz Cisterna snímatelná

SOLAS Mezinárodní dohoda o ochraně lidského života na moři, 1974, v pozdějším znění;

Spojení pro zařízení pro odběr vzorků spojení umožňující instalaci zařízení pro odběr vzorků uzavřeného nebo částečně uzavřeného typu. Toto spojení musí být vybaveno uzavíracím mechanismem odolávajícím vnitřnímu tlaku nákladního tanku. Toto spojení musí být typu schváleného příslušným orgánem pro zamýšlené použití;

Stabilizovaný tlak tlak obsahu tlakové nádoby v tepelné a difúzní rovnováze;

Stálé hoření hoření ustálené na neomezeně dlouhou dobu (viz EN ISO 16852:20167);

STCW Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978, ve znění pozdějších předpisů;
Stlačený zemní plyn (CNG) stlačený plyn tvořený zemním plynem s vysokým obsahem methanu, přiřazený k UN 1971;

Stupeň plnění je poměr hmotnosti plynu k hmotnosti vody při 15 °C, která by zcela naplnila tlakovou nádobu připravenou k použití (vnitřní objem);

Stupeň plnění (nákladního tanku) je-li udán stupeň plnění nákladní tank, je to procentní podíl z objemu nákladního tanku, který může být zaplněn kapalinou během nakládky.

Sud válcovitý obal z kovu, lepenky, plastu, překližky nebo jiných vhodných materiálů s plochými nebo oblými víky a dny (základnami). Pod tento pojem patří též obaly jiných tvarů, např. oblé obaly s hrdlem kuželovitého tvaru nebo obaly kelímkovitého tvaru. Pod tento pojem nepatří dřevěné sudy a kanystry.

Svazek lahví soubor lahví, které jsou navzájem pevně spojeny a propojeny sběrným potrubím a jsou přepravovány jako jeden celek. Celkový hydraulický vnitřní objem nesmí přesáhnout 3 000 litrů, u svazku lahví určených pro přepravu toxických plynů třídy 2 (skupin začínajících písmenem T podle 2.2.2.1.3) je tento hydraulický vnitřní objem omezen na 1 000 litrů;

Systémy autonomní ochrany jsou všechna zařízení, která jsou určena k okamžitému zastavení výbuchu hned v jejich začátku a / nebo k omezení rozsahu účinku výbuchu, a která jsou na trhu jednotlivě dostupná pro použití jako samostatné systémy. Toto zahrnuje pojistku proti prošlehnutí plamene, vysokorychlostní pojišťovací ventily, podtlakové ventily s integrovanou ochranou proti zpětnému prošlehnutí plamene a přístroje pro bezpečné zbavení pnutí v nákladních tancích, které odolají zpětnému prošlehnutí plamene (viz také Pojistka proti prošlehnutí plamene, Vysokorychlostní pojišťovací ventil, Podtlakový ventil, Přístroje pro bezpečné zbavení pnutí v nákladních tancích a zpětnému prošlehnutí plamene);

Systém měření radiace je přístroj, který obsahuje detektory záření jako své součásti;

Systémem pro měření kyslíku se rozumí zařízení pro monitorování v ustáleném stavu, které je schopno včas detekovat jakékoli významné snížení obsahu kyslíku v atmosféře a aktivovat alarmy v případě, že koncentrace kyslíku dosáhne 19,5 % obj.

Musí být testováno v souladu s evropskou normou IEC/EN1 50104:2010. Používá-li se v prostředí s rizikem výbuchu, musí rovněž splňovat požadavky na použití v dané zóně a musí být doložen doklad o jejich splnění (např. postup posuzování shody podle Směrnice 2014/34/EU,2 systému IECEx,3 ECE/TRADE/3914 nebo alespoň jejich ekvivalent);

Zařízení pro měření kyslíku může být rovněž konstruováno jako součást multidetektoru pro měření hořlavých plynů a kyslíku;

Systém řízení pro přepravu radioaktivních látek je soustava vzájemně propojených nebo vzájemně působících prvků (systém) pro stanovení strategie a cílů a umožňující, aby cílů bylo dosaženo vhodným a účinným způsobem;

Š

Školení výuka, kurzy nebo učení poskytované organizátorem schváleným příslušným orgánem;

T

Tank na zbytkové produkty trvale zabudovaný tank určený ke shromažďování zbytkového nákladu, mycí vody, zbytků nákladu nebo kalů, které jsou vhodné pro čerpání;

Tankové plavidlo plavidlo určená pro přepravu látek v nákladních tancích;

Technický název uznávaný chemický, popřípadě biologický název nebo jiný název běžně používaný ve vědeckých a technických příručkách, časopisech a textech (viz 3.1.2.8.1.1);

Těleso nádoby (pro všechny druhy IBC kromě kompozitních IBC) vlastní nádoba, včetně otvorů a jejich uzávěrů, avšak bez provozní výstroje;

Teplota autoakcelerační polymerace (SAPT) nejnižší teplota, při níž může dojít k polymerizaci látky v obalu, IBC nebo cisterně, tak jak je podávána k přepravě. SAPT musí být určena zkušebními postupy stanovenými pro teplotu samourychlujícího se rozkladu pro samovolně se rozkládající látky podle části II, oddílu 28 Příručky zkoušek a kritérií;

Teplota samourychlujícího se rozkladu (SADT) nejnižší teplota, při níž může nastat samourychlující se rozklad látky v obalu použitém při přepravě. Ustanovení pro určení SADT a účinků zahřátí pod uzavřením jsou uvedena v části II Příručky zkoušek a kritérií (Manual of Tests and Criteria);

Teplota samovznícení (EN 13237:2011) nejnižší teplota, určená za předepsaných zkušebních podmínek, horkého povrchu, na kterém se vznítí hořlavá látka ve formě směsi plyn/vzduch nebo pára/vzduch;

Teplotní třída rozdělení hořlavých plynů a par hořlavých kapalin podle jejich zápalné teploty a elektrických zařízení určených k používání v odpovídající potenciálně výbušné atmosféře podle jejich nejvyšší teploty povrchu; (viz publikace EN 13237:2011)

Tlaková nádoba viz Nádoba tlaková

Tlakový sud svařovaná přemístitelná tlaková nádoba s hydraulickým vnitřním objemem větším než 150 litrů, nejvýše však 1000 litrů (např. válcová nádoba vybavená obručemi pro válení, nádoba na ližinách nebo v rámu);

Tlaky pro tanky jsou všechny druhy tlaků (např. provozní tlak, otevírací tlak vysokorychlostních ventilů, zkušební tlak) vyjádřeny jako přetlaky v kPa (barech); tenze par látek se však vyjadřuje jako absolutní tlak v kPa (barech);

Trubková nádoba viz Nádoba trubková

Tuhá látka:

(a) látky s bodem tání nebo bodem počátku tání vyšším než 20 °C při tlaku 101,3 kPa; nebo

(b) látka, která není kapalná podle zkušební metody ASTM D 4359-90 nebo která je pastovitá podle kritérií vztahujících se na zkoušku tekutosti (penetrometrická zkouška) popsanou v oddílu 2.3.4;

Tuhá vnitřní nádoba viz Nádoba tuhá vnitřní

Typy plavidel

Typ G: tankové plavidlo určené pro přepravu plynů. Může to být přeprava plynů pod tlakem nebo hluboce zchlazených plynů;

Typ C: tanková plavidlo určené pro přepravu kapalin. Plavidlo musí být provedeno jako plavidlo s hladkou palubou / dvojitou obšívkou s dvojitými boky a dvojitým dnem bez mezinástavby. Nákladní tanky mohou být tvořeny trupem plavidla nebo mohou být umístěny jako nezávislé tanky v úložných prostorech;

Typ N: tankové plavidlo určené pro přepravu kapalin.

Typ N, uzavřený: tankové plavidlo určené pro přepravu kapalin v uzavřených nákladních tancích.

Typ N, otevřený, s lapačem plamenů: tankové plavidlo určené pro přepravu kapalin v otevřených nákladních tancích, jejichž otvory do ovzduší jsou vybaveny lapačem plamenů schopným odolat trvalému hoření

Typ N, otevřený: tankové plavidlo určené pro přepravu kapalin v otevřených nákladních tancích.

Nákresy (příklady):

Typ G:

Typ G Stavba nákladního tanku 1,
Typ nákladního tanku 1 (také s hladkou palubou)
Typ G Stavba nákladního tanku 1
Typ nákladního tanku 1 (také s hladkou palubou)
Typ G Stavba nákladního tanku 2,
Typ nákladního tanku 1 (také s hladkou palubou)
Typ C Stavba nákladního tanku 2,
Typ nákladního tanku 2
Typ C Stavba nákladního tanku 1,
Typ nákladního tanku 1
Typ C Stavba nákladního tanku 2,
Typ nákladního tanku 1

Typ N:

Typ N Stavba nákladního tanku 2, 3 nebo 4
Typ nákladního tanku 2
Typ N Stavba nákladního tanku 2, 3 nebo 4
Typ nákladního tanku 2
Typ N Stavba nákladního tanku 2, 3 nebo 4
Typ nákladního tanku 1 (také s hladkou palubou)
Typ N Stavba nákladního tanku 2, 3 nebo 4
Typ nákladního tanku 3 (také s hladkou palubou)
Typ N Stavba nákladního tanku 2, 3 nebo 4
Typ nákladního tanku 1 (také s hladkou palubou)

U

Údržná doba doba, která uplyne od okamžiku dosažení počátečního stavu plnění až do okamžiku, kdy tlak zvyšující se v důsledku přívodu tepla dosáhne nejnižšího nastaveného tlaku omezovače(ů) tlaku cisteren určených pro přepravu hluboce zchlazených zkapalněných plynů;

POZNÁMKA: K přemístitelným cisternám viz 6.7.4.1.

UEL viz Horní mez výbušnosti

Úložný prostor uzavřená část plavidla, která je vpředu a vzadu ohraničena vodotěsnými přepážkami a která je určena jen k uložení nezávislých nákladních tanků;

UN číslo čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSN;

UNECE United Nations Economic Commission for Europe (Evropská hospodářská komise OSN) (UNECE, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Geneve 10, Switzerland);

Úniková cesta bezpečná cesta z nebezpečí do bezpečí nebo k jiným evakuačním prostředkům;

Únikový prostředek (vhodný) dýchací ochranný prostředek zkonstruovaný k zakrytí uživatelových úst, nosu a očí, který je možno snadno nasadit a který slouží k úniku z nebezpečné oblasti. K takovým prostředkům viz například Evropská norma EN 13794:2002, EN 402:2003, EN 403:2004 nebo EN 1146:2005;

Úroveň ochrany zařízení (EPL5 (viz IEC 60079-0)) znamená úroveň ochrany přiřazenou zařízení na základě pravděpodobnosti, že se stane zdrojem vznícení.

EPL 'Ga':

Zařízení s „velmi vysokou“ úrovní ochrany. Toto zařízení odpovídá kategorii zařízení I podle Směrnice 2014/34/EU.2

Zařízení s úrovní ochrany 'Ga' je vhodné pro použití v zónách 0,1 a2.

EPL 'Gb':

Zařízení s „vysokou“ úrovní ochrany. Toto zařízení odpovídá kategorii zařízení II podle Směrnice 2014/34/EU.2

Zařízení s úrovní ochrany 'Ga' je vhodné pro použití v zónách 1 a 2.

EPL 'Gc':

Zařízení se „zvýšenou“ úrovní ochrany. Toto zařízení odpovídá kategorii zařízení III podle Směrnice 2014/34/EU.2

Zařízení s úrovní ochrany 'Gc' je vhodné pro použití v zóně 2.

Uzávěr zařízení uzavírající otvor v nádobě;

Uzavírající systém pro přepravu radioaktivních látek je konstruktérem specifikovaný a příslušným orgánem uznaný soubor štěpných látek a částí obalů, který je určen pro udržení kritické bezpečnosti;

Uzavřené vozidlo vozidlo s uzavíratelnou nástavbou;

Uzavřený kontejner viz Kontejner uzavřený

Uzavřený kontejner pro volně ložené látky viz Kontejner pro volně ložené látky;

V

Velitel plavidla osoba odpovídající definici v článku 1.02 Evropského předpisu pro vnitrozemské vodní cesty (CEVNI);

Velká nádoba pro volně ložené látky (IBC) viz IBC

Velký obal viz Obal velký

Velký kontejner viz Kontejner velký

Vícečlánkový kontejner na plyn (MEGC) přepravní prostředek obsahující články, které jsou navzájem propojeny spojovacím potrubím a namontovány na rámu. Následující články se považují za články vícečlánkového kontejneru na plyn: láhve, trubkové nádoby, tlakové sudy a svazky lahví, jakož i cisterny pro přepravu plynů, jak jsou definovány v 2.2.2.1.1, s vnitřním objemem větším než 450 litrů;

POZNÁMKA: Pro UN vícečlánkové kontejnery na plyn (MEGC), viz 6.7 ADR.

Vložka hadice nebo pytel vložený do obalu, včetně velkých obalů nebo IBC, které však netvoří jeho nedílnou součást, včetně uzávěrů jeho otvorů;

Vnější obal viz Obal vnější

Vnitřní nádoba viz Nádoba vnitřní

Vnitřní objem nádrže nebo komory nádrže cisterny je celkový vnitřní objem nádrže nebo komory nádrže vyjádřený v litrech nebo kubických metrech. Není-li možno nádrž nebo komoru nádrže z důvodů jejího tvaru nebo konstrukce zcela naplnit, musí se pro určení stupně plnění a pro značení cisterny použít tento snížený vnitřní objem;

Vnitřní obal viz Obal vnitřní

Voda z nádní voda z nádní strojovny, kolizního prostoru, kofrdamů a dvojitých boků, obsahující olej;

Vodotěsné konstrukční součást nebo zařízení vybavené tak, aby se zamezilo jakémukoli vniknutí vody;

Vodní film vodní vrstva k ochraně proti křehkému lomu;

Vozidlo jakékoli vozidlo spadající pod definici pojmu vozidla (viz Bateriové vozidlo, Uzavřené vozidlo, Nekryté vozidlo, Vozidlo s plachtou a Cisternové vozidlo);

Vozidlo s plachtou nekryté vozidlo opatřené plachtou pro ochranu nákladu;

Vozová zásilka každá zásilka od jednoho odesilatele, pro kterou je výlučně vyhrazeno použití vozidla, železničního vozu nebo velkého kontejneru, přičemž všechny úkony spojené s nakládkou a vykládkou se vykonávají podle příkazů odesilatele nebo příjemce;

POZNÁMKA: Odpovídající pojem pro radioaktivní látky je „výlučné použití“

Výbuch je náhlá reakce oxidace nebo rozkladu s nárůstem teploty nebo tlaku nebo obou současně (viz EN 13237:2011);

Výbušná atmosféra je směs vzduchu s plyny, parami nebo mlhami hořlavá za atmosférických podmínek, v níž se proces hoření rozšíří po vznícení na celou nespotřebovanou směs (viz EN 13237:2011);

Výdejní zařízení (čerpací systém) zařízení pro zásobování (tankování) plavidel kapalnými pohonnými hmotami;

Vykládce podnik, který

(a) snímá kontejner, kontejner pro volně ložené látky, MEGC, cisternový kontejner nebo přemístitelnou cisternu z dopravního prostředku; nebo

(b) vykládá balené nebezpečné věci, malé kontejnery nebo přemístitelné cisterny z dopravního prostředku nebo kontejneru; nebo

(c) vyprazdňuje nebezpečné věci z nákladního tanku, cisternového vozidla, snímatelné cisterny, přemístitelné cisterny nebo cisternového kontejneru; nebo z bateriového železničního vozu, bateriového vozidla, MEMU nebo MEGC; nebo z dopravního prostředku pro přepravu ve volně loženém stavu, velkého kontejneru nebo malého kontejneru pro přepravu ve volně loženém stavu nebo z kontejneru pro volně ložené látky;

(d) snímá vozidlo nebo vůz z plavidla;

Vykládka všechny činnosti vykonávané vykládcem podle definice vykládce;

Výlučné použití pro přepravu radioaktivních látek je výhradní použití dopravního prostředku nebo velkého kontejneru jediným odesílatelem, přičemž všechny postupy nakládky a vykládky a expedice před přepravou, během přepravy a po přepravě jsou prováděny podle pokynů odesilatele nebo příjemce, kde je to ustanoveními ADN vyžadováno;

Výměnná nástavba viz Kontejner

Výpočetní vakuometrického tlaku znamená vakuometrický tlak, na nějž byla vypočten, projektován a vystavěn nákladní tank nebo cisterna pro zůstatky věcí.

Vysokorychlostní ventil je pojišťovací přetlakový ventil navržený tak, aby měl nominální rychlosti proudění vyšší než rychlost plamene výbušné směsi, čímž se zabrání prošlehnutí plamene. Pokud seznam látek pro plavidlo podle bodu 1.16.1.2.5 obsahuje látky, u nichž se vyžaduje zajištění proti explozi ve sloupci (17) tabulky C kapitoly 3.2, musí být toto pojišťovací přetlakové zařízení testováno v souladu s mezinárodní normou ISO 16852:2016 a musí být doložen doklad o splnění příslušných požadavků (např. postupu o posouzení shody podle Směrnice 2014/34/EU2, systém IECEx3, ECE/TRADE/391 nebo alespoň jeho ekvivalent);

Vzor pro přepravu radioaktivních látek je popis štěpné látky vyjmuté podle 2.2.7.2.3.5 (f), radioaktivní látky zvláštní formy, nízkodisperzní radioaktivní látky, kusu nebo obalu, který umožňuje jejich úplnou identifikaci. Popis může obsahovat specifikace, konstrukční výkresy, zprávy, ze kterých je zřejmý soulad s právními předpisy, a jinou relevantní dokumentaci;

Vzorové předpisy OSN vzorové předpisy v příloze k dvacátému revidovanému vydání Doporučení pro přepravu nebezpečných věcí OSN, vydaného Organizací spojených národů (ST/SG/AC.10/1/Rev.20);

Z

Záchranná tlaková nádoba tlaková nádoba s hydraulickým vnitřním objemem nejvýše 3 000 litrů, do které se ukládají poškozené, vadné nebo netěsnící tlakové nádoby nebo tlakové nádoby neodpovídající předpisům pro jejich přepravu, např. za účelem jejich obnovy nebo likvidace;

Záchranný člun speciálně vybavený a přímo přístupný člun, zkonstruovaný pro odolání všem zjištěným nebezpečím spojeným s nákladem a pro evakuaci osob v nebezpečí;

Záchranný obal viz „Obal záchranný“

Záchranný vrátek zařízení pro vyzdvihování osob z prostorů, jako jsou nákladní tanky, kofrdamy a dvojité boky. Zařízení musí být obsluhovatelné jednou osobou.

Zajištění kvality systematický program inspekcí a kontrol uplatňovaný jakoukoli organizací nebo institucí, jehož cílem je poskytnout přiměřenou záruku, že bezpečnostní požadavky ADN jsou v praxi plněny;

Zalisovaná láhev, je láhev určená k přepravě LPG, o hydraulickém vnitřním objemu nejvýše 13 litrů, vyrobená ze svařované ocelové vnitřní láhve s vnitřním povlakem a opatřená vnějším ochranným pláštěm vyrobeným z pórovitého plastu, který je neodnímatelný a spojený neoddělitelně s vnějším povrchem vnější stěny ocelové láhve;

Záruka plnění předpisů (radioaktivní látky) systematický program opatření uplatňovaných příslušným orgánem, jehož cílem je zajistit plnění požadavků ADN v praxi;

Zařízení pro bezpečné zbavení pnutí v nákladním tanku se rozumí ručně ovládané nebo dálkově ovládané zařízení, které je instalováno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečné zbavení pnutí nákladních tanků. Pokud seznam látek pro plavidlo podle bodu 1.16.1.2.5 obsahuje látky, u nichž se vyžaduje zajištění proti explozi ve sloupci (17) tabulky C kapitoly 3.2, musí být zajištěna ochrana proti prošlehnutí plamene pro nejnebezpečnější látky v seznamu látek. Ochrana proti prošlehnutí plamene musí být testována v souladu s mezinárodní normou ISO 16852:20167 a musí být doložen doklad o splnění příslušných požadavků (např. postupu o posouzení shody podle Směrnice 2014/34/EU,2 systém IECEx,3 ECE/TRADE/3914 nebo alespoň jeho ekvivalent). Ochrana proti prošlehnutí plamene může být zajištěna integrovaným systémem pojistek proti prošlehnutí plamene schopných odolávat stálému hoření (ochrana proti prošlehnutí plamene);

Zařízení pro detekci plynů monitorovací systém ustáleného stavu s čidly pro přímé měření schopnými včas detekovat významné koncentrace hořlavých plynů při koncentracích pod jejich hodnotou dolní meze výbušnosti a aktivovat alarmy při překročení mezní hodnoty. Musí být kalibrován alespoň pro n-hexan. Prahová úroveň senzorů musí být nastavena na nejvýše 10 % dolní meze výbušnosti n-hexanu.

Musí být certifikován podle IEC/EN1 60079-29-1:2016 a elektronicky řízené systémy také podle EN 50271:2010. Používá-li se v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí rovněž splňovat požadavky na použití v dané zóně a musí být doložen doklad o jejich splnění (např. postup posuzování shody podle Směrnice 2014/34/EU,2 systém IECEx System,3 ECe/TRADE/3914 nebo alespoň jejich ekvivalent);

Zařízení pro odběr vzorků uzavřeného typu zařízení, které prochází stěnou nákladního tanku nebo potrubím pro nakládku a vykládku, ale je součástí uzavřeného systému zkonstruovaného tak, aby během odběru vzorků nedocházelo k úniku plynu nebo kapaliny z nákladního tanku. Toto zařízení musí být takového typu, který je schválen kompetentním orgánem pro tyto účely;

Zařízení pro odběr vzorků částečně uzavřeného typu zařízení, které prochází stěnou nákladního tanku nebo potrubím pro nakládku a vykládku a je zkonstruované tak, aby během odběru vzorků uniklo jen malé množství plynného nebo kapalného nákladu do ovzduší. Pokud není toto zařízené používáno, musí být úplně uzavřeno. Toto zařízení musí být takového typu, který je schválen kompetentním orgánem pro tyto účely;

Zařízení pro vyrovnávání tlaku automaticky aktivovaný pojistný ventil, jehož účelem je chránit nákladní tank proti nepřípustnému vnitřnímu přetlaku;

Zařízení určené pro použití v oblastech s rizikem výbuchu se rozumí elektrická a neelektrická zařízení, kde jsou přijata opatření, která zabraňují tomu, aby se aktivovaly jejich vlastní zdroje vznícení. Takové zařízení musí splňovat požadavky pro použití v příslušné zóně. Musí být testováno v souladu s typem ochrany a musí být doložen doklad o splnění příslušných požadavků (např. postupu o posouzení shody podle Směrnice 2014/34/EU,2 , systému IECEx,3 ECE/TRADE/3914 nebo alespoň jeho ekvivalent).

Zařízením (viz Směrnice 2014/34/EU2) se rozumějí elektrické nebo neelektrické stroje, přístroje, pevná nebo mobilní zařízení, řídicí komponenty a jejich vybavení a systémy detekce nebo prevence, které jsou, samostatně nebo společně, určeny pro výrobu, přenos, skladování, měření, řízení a přeměnu energie a/nebo zpracování materiálu, a které jsou schopny způsobit výbuch prostřednictvím vlastních potenciálních zdrojů vznícení.

Zařízení a předměty, kterým je přiděleno UN číslo a jsou přepravované jako náklad, nejsou zahrnuty;

Zásilka jakýkoli kus nebo více kusů, nebo náklad nebezpečných věcí předaný odesilatelem k přepravě;

Zásobovací plavidlo tankové plavidlo typu N, otevřené, o nosnosti do 300 tun, zkonstruované a vybavené pro přepravu a zásobování jiných plavidel produkty určenými pro provoz plavidel;

Zásobníkový systém s hydridem kovu samostatný kompletní systém pro akumulaci vodíku, včetně nádoby, hydridu kovu, zařízení pro vyrovnávání tlaku, uzavíracího ventilu, provozní výstroje a vnitřních komponentů, používaný pouze pro přepravu vodíku;

Zbytkový náklad kapalný náklad, který zůstává v nákladním tanku nebo v potrubí pro nakládku a vykládku po vykládce bez použití drenážního systému;
Zbytky nákladu kapalný náklad, který nemůže být vyčerpán z nákladních tanků nebo potrubí pomocí drenážního systému;

Zkapalněný ropný plyn (LPG) nízkotlaký zkapalněný plyn složený z jednoho nebo více lehkých uhlovodíků, které jsou přiřazeny jen k UN 1011, Un 1075, UN 1965, Un 1969 nebo UN 1978 a které sestávají hlavně z propanu, propenu, butanu, izomerů butanu, butenu se stopami jiných uhlovodíkových plynů;

POZNÁMKA 1: Hořlavé plyny přiřazené k jiným UN číslům se nepovažují za LPG.

POZNÁMKA 2: K UN 1075 viz POZNÁMKU 2 pod 2F, UN 1965, v tabulce pro zkapalněné plyny ve 2.2.2.3.

Zkapalněný zemní plyn (LNG) zkapalněný plyn tvořený zemním plynem s vysokým obsahem methanu, přiřazený k UN 1972;

Zkušební tlak tlak, kterým musí být vyzkoušen nákladní tank, zbytkový tank, kofrdam nebo potrubí pro nakládku a vykládku před prvním uvedením do provozu a poté pravidelně v předepsaných lhůtách;

POZNÁMKA: K přemístitelným cisternám viz kapitolu 6.7.

Ž

Železniční vůz drážní vozidlo bez své vlastní pohonné jednotky, které se pohybuje na svých vlastních kolech na železniční dráze a je používáno pro přepravu věcí (viz také bateriový železniční vůz, krytý železniční vůz, otevřený železniční vůz, železniční vůz s plachtou a cisternový železniční vůz);

Železniční vůz s plachtou otevřený vůz s plachtou k ochraně nákladu.

1.2.2 Měrové jednotky

1.2.2.1 V ADN se používá těchto měrových jednoteka:

Veličina Jednotka SI b Přípustná doplňková
(vedlejší) jednotka
Vztah mezi jednotkami
Délka m (metr) - -
Plošný obsah m2 (čtverečný metr) - -
Objem m3 (krychlový metr) l c (litr) 1 l = 10-3 m3
Čass (sekunda) min (minuta) 1 min = 60 s
h (hodina) 1 h = 3 600 s
d (den) 1 d = 86 400 s
Hmotnostkg (kilogram) g (gram) 1g = 10-3 kg
t (tuna) 1 t = 103 kg
Hustota kg/m3 kg/l 1 kg/l = 103 kg/m3
Teplota K (kelvin) °C (stupeň Celsia) 0 °C = 273,15 K
Teplotní rozdíl K (kelvin) °C (stupeň Celsia) 1 °C = 1 K
Síla N (newton) - 1 N = 1 kg.m/s2
TlakPa (pascal) 1 Pa = 1 N/m2
bar (bar) 1 bar = 105 Pa
Mechanické napětí N/m2 N/mm2 1 N/mm2 = 1 MPa
Práce kWh (kilowatthodina) 1 kWh = 3,6 MJ
Energie J (joule) 1 J = 1 N.m = 1 W.s
Teplo eV (elektronvolt) 1 eV = 0,160210-18J
Výkon W (watt) - 1 W = 1 J/s = 1 N.m/s
Viskozita kinematická m2/s mm2/s 1 mm2/s = 10-6 m2/s
Viskozita dynamická Pa.s mPa.s 1 mPa.s = 10-3 Pa.s
Aktivita Bq (becquerel)
Ekvivalent dávkové
intenzity Sv (sievert)

a Pro přepočet dosud používaných jednotek na jednotky SI platí následující zaokrouhlené hodnoty:

SílaNapětí
1 kg = 9,807 N
1 N = 0,102 kg
1 kg/mm2 = 9,807 N/mm2
1 N/mm2 = 0,102 kg/mm2
Tlak
1 Pa = 1 N/m2
1 bar = 105 Pa
1 kg/cm2 = 9,807 × 104
1 torr Pa = 1,33 × 102 Pa
= 10-5 bar
= 1,02 kg/cm2
= 0,9807 bar
= 1,33 × 10bar
= 1,02 × 10-5 kg/cm2 = 0,75 × 10-2 torr
= 750 torr
= 736 torr
= 1,36 × 10-3 kg/cm2
Práce, energie, teplo
1J = 1 N.m
1 kWh = 3,6 × 106 J
1 kgm = 9,807 J
1 kcal = 4,19 × 103 J
= 0,278 × 10-6 kWh
= 367 × 103 kgm
= 2,72 × 10-6 kWh
= 1,16 × 10-3 kWh
= 0,102 kgm = 0,239 × 10-3 kcal
= 860 kcal
= 2,34 × 10-3 kcal
= 427 kgm
VýkonKinematická viskozita
1 W = 0,102 kgm/s
1 kgm/s = 9,807 W
1 kcal/h = 1,16 W
= 0,86 kcal/h
= 8,43 kcal/h
= 0,119 kgm/s
1 m2/s = 104 St (stoků)
1 St= 10-4 m2/s
DYNAMICKÁ VISKOZITA
1 Pa.s = 1 N.s/m2
1 P = 0,1 Pa.s
1 kg.s/m2 = 9,807 Pa.s
= 10 P (poise)
= 0,1 N.s/m2
= 9,807 N.s/m2
= 0,102 kg.s/m2
= 1,02 × 10-2 kg.s/m2
= 98,07 P

b Mezinárodní soustava měrových jednotek SI je výsledkem usnesení Generální konference pro míry a váhy (Adresa: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sèvres).

c Namísto zkratky “l“ pro litr při použití psacího stroje, u něhož není rozdíl mezi písmenem „l“ a číslicí „1“, je dovoleno používat zkratky “L“.

Desetinné násobky a díly jednotky mohou být tvořeny těmito předponami nebo značkami umístěnými před názvem nebo před značkou jednotky:

ČinitelPředponaZnačka
1 000 000 000 000 000 000 = 1018 trilion exa E
1 000 000 000 000 000 = 1015 biliarda peta P
1 000 000 000 000 = 1012 bilion tera T
1 000 000 000 = 109 miliarda giga G
1 000 000 = 106 milion mega M
1 000 = 103 tisíc kilo K
100 = 102 sto hekto H
10 = 101 deset deka da
0.1 = 10-1 desetina deci d
0.01 = 10-2 setina centi c
0.001 = 10-3 tisícina milli m
0.000 001 = 10-6 miliontina mikroμ
0.000 000 001 = 10-9 miliardtina nano n
0.000 000 000 001 = 10-12 bilióntina pikop
0.000 000 000 000 001 = 10-15 biliardtina femto f
0.000 000 000 000 000 001 = 10-18 trilióntina atto a

POZNÁMKA: 109 = 1 bilion je použití násobku měrových jednotek Spojenými národy v angličtině. Analogicky je pak 10-9 = 1 biliontina.

1.2.2.2 Není-li výslovně stanoveno jinak, značí znaménko “% “ v ADN:

(a) u směsí tuhých nebo kapalných látek, jakož i u roztoků a u tuhých látek zvlhčených kapalinou, část hmotnosti z celkové hmotnosti směsi, roztoku nebo zvlhčené látky vyjádřená v procentech;

(b) u směsí stlačených plynů, jsou-li plněny tlakově, část objemu z celkového objemu plynné směsi vyjádřená v procentech, nebo, jsou-li plněny podle hmotnosti, část hmotnosti z celkové hmotnosti plynné směsi vyjádřená v procentech;

(c) u směsí zkapalněných plynů a rozpuštěných plynů část hmotnosti z celkové hmotnosti směsi vyjádřená v procentech.

1.2.2.3 Tlaky všeho druhu, týkající se nádob (např. zkušební tlak, vnitřní tlak, tlak, při němž se otevírá pojistný ventil) jsou vždy udány jako přetlak (tlak převyšující atmosférický tlak); naproti tomu tenze par je vždy vyjádřena jako absolutní tlak.

1.2.2.4 Pokud ADN stanoví stupeň plnění nádob, vztahuje se tento stupeň vždy na základní teplotu látek 15 °C, není-li udána jiná teplota.

KAPITOLA 1.3

ŠKOLENÍ OSOB PODÍLEJÍCÍCH SE NA PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

1.3.1 Rozsah a uplatnění

Osoby, které jsou zaměstnanci účastníků přepravy nebezpečných věcí uvedených v kapitole 1.4 a jejichž pracovní povinnosti se týkají přepravy nebezpečných věcí, musí být vyškoleny o předpisech pro dopravu takových věcí podle své odpovědnosti a pracovní náplně. Školení se musí zaměřit také na specifická ustanovení vztahující se na bezpečnost při přepravě nebezpečných věcí, uvedená v kapitole 1.10. Zaměstnanci musí být vyškoleni podle 1.3.2 před převzetím odpovědností a smějí vykonávat činnosti, pro které jim dosud nebylo vyžadované školení poskytnuto, pouze pod přímým dohledem vyškolené osoby.

POZNÁMKA 1: O školení bezpečnostního poradce viz oddíl 1.8.3 namísto tohoto oddílu.

POZNÁMKA 2: O školení znalců viz kapitolu 8.2 namísto tohoto oddílu.

POZNÁMKA 3: O školení ke třídě 7, viz též 1.7.2.5.

1.3.2 Forma školení

Školení musí mít následující obsah odpovídající odpovědnosti a pracovní činnosti dotyčné osoby.

1.3.2.1 Všeobecné bezpečnostní školení

Personál musí být dobře seznámen se všeobecnými ustanoveními předpisů o přepravě nebezpečných věcí.

1.3.2.2 Specifické školení

1.3.2.2.1 Personál musí být vyškolen přiměřeně ke svým pracovním úkolům a odpovědnostem o ustanoveních předpisů týkajících se dopravy nebezpečných věcí. Pokud je přeprava nebezpečných věcí prováděna kombinovanou (multimodální) dopravou, personál musí být seznámen s předpisy ostatních druhů dopravy zúčastněných na přepravním procesu.

1.3.2.2.2 Posádka musí být seznámena s ovládáním hasicích systémů a hasicích přístrojů.

1.3.2.2.3 Posádka musí být seznámena s ovládáním zvláštní výbavy uvedené v oddílu 8.1.5.

1.3.2.2.4 Osoby používající dýchací přístroj nezávislý na okolním prostředí musí být fyzicky schopné snášet dodatečnou námahu.

Musí být:

- v případě přístrojů pracujících se stlačeným vzduchem, vyškoleny v jejich ovládání a údržbě;

- v případě přístrojů zásobovaných stlačeným vzduchem hadicí, vyškoleny v jejich ovládání a údržbě. Školení musí být doplněno praktickými cvičeními.

1.3.2.2.5 Velitel plavidla musí seznámit ostatní osoby na palubě s písemnými pokyny uvedenými v 5.4.3 takovým způsobem, aby byly schopny je použít.

1.3.2.3 Bezpečnostní školení

Personál musí být proškolen o rizicích a nebezpečích, které představují nebezpečné věci, přiměřeně stupni rizika zranění nebo expozice při nehodě při přepravě těchto věcí, včetně jejich nakládky a vykládky.

Školení musí být provedeno tak, aby se personál seznámil s bezpečnou manipulací a nouzovými postupy.

1.3.2.4 Školení musí být periodicky doplňováno obnovovacím školením s ohledem na změny předpisů.

1.3.3 Dokumentace

Záznamy o školeních absolvovaných podle této kapitoly musí být uchovávány zaměstnavatelem a musí být na požádání zpřístupněny zaměstnanci nebo příslušnému orgánu. Záznamy musí být zaměstnavatelem uchovávány po dobu stanovenou příslušným orgánem. Záznamy o školeních musí být ověřeny na počátku nového zaměstnání.

KAPITOLA 1.4

POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI

1.4.1 Všeobecná bezpečnostní opatření

1.4.1.1 Účastníci přepravy nebezpečných věcí musí učinit přiměřená opatření podle povahy a rozsahu předvídatelných nebezpečí tak, aby se zabránilo vzniku škod nebo zranění a, popřípadě, aby se minimalizovaly jejich následky. Musí však ve všech případech splnit požadavky ADN vztahující se na jejich činnost.

1.4.1.2 Pokud se vyskytuje bezprostřední riziko, že může být přímo ohrožena bezpečnost veřejnosti, účastníci přepravy musí neprodleně uvědomit zásahové jednotky a musí jim sdělit všechny informace potřebné pro jejich činnost.

1.4.1.3 ADN může stanovit určité povinnosti různých účastníků.

Jestliže smluvní strana usoudí, že to nezpůsobí zhoršení bezpečnosti, může ve své vnitrostátní legislativě přesunout povinnosti týkající se jednoho uvedeného účastníka na jednoho nebo několik jiných účastníků, pokud jsou splněny povinnosti uvedené v oddílech 1.4.2 a 1.4.3. Tyto odchylky musí být sděleny smluvní stranou sekretariátu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, který je dá na vědomí smluvním stranám.

Ustanovení oddílů 1.2.1, 1.4.2 a 1.4.3 týkající se definic účastníků a jejich příslušných povinností se nedotýkají ustanovení vnitrostátních předpisů týkajících se právních důsledků (trestnost, odpovědnost atd.) vznikajících ze skutečnosti, že dotyčný účastník je např. právnická osoba, samostatně výdělečná osoba, zaměstnavatel nebo zaměstnanec.

1.4.2 Povinnosti hlavních účastníků

POZNÁMKA 1: Někteří účastníci, kterým jsou v této kapitole ukládány bezpečnostní povinnosti, mohou být jedním a tímtéž podnikem. Činnosti a odpovídající bezpečnostní povinnosti účastníka mohou být převzaty také více podniky.

POZNÁMKA 2: K radioaktivním látkám viz též 1.7.6.

1.4.2.1 Odesilatel

1.4.2.1.1 Odesilatel nebezpečných věcí je povinen předat k přepravě jen zásilky, které odpovídají požadavkům ADN. V rámci oddílu 1.4.1 musí zejména:

(a) přesvědčit se, že nebezpečné věci jsou zařazeny a připuštěny k přepravě podle ADN;

(b) předat dopravci ve sledovatelné formě informace a údaje a popřípadě požadované přepravní a průvodní doklady (povolení, schválení, oznámení, osvědčení atd.), zejména s ohledem na ustanovení kapitoly 5.4 a tabulek v části 3;

(c) použít pouze obaly, velké obaly, velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) a cisterny (cisternová vozidla, snímatelné cisterny, bateriová vozidla, MEGC, přemístitelné cisterny, cisternové kontejnery, železniční cisternové a bateriové vozy) schválené a vhodné pro přepravu dotyčných látek a opatřené značkami podle jednoho z mezinárodních předpisů a použít pouze schválená plavidla nebo tanková plavidla vhodná pro přepravu dotyčných věcí;

(d) splnit požadavky týkající se způsobu odeslání a omezení přepravy;

(e) zajistit, aby i prázdné nevyčištěné a neodplyněné cisterny (cisternová vozidla, snímatelné cisterny, bateriová vozidla, MEGC, přemístitelné cisterny, cisternové kontejnery, železniční cisternové a bateriové vozy) nebo prázdná nevyčištěná vozidla a prázdné nevyčištěné kontejnery pro volně ložené látky byly opatřeny velkými bezpečnostními značkami, značkami a bezpečnostními značkami podle kapitoly 5.3 a aby prázdné nevyčištěné cisterny byly uzavřeny a poskytovaly stejné záruky těsnosti, jako kdyby byly plné.

1.4.2.1.2 Jestliže odesilatel používá služeb jiných účastníků (balič, nakládce, plnič atd.), musí učinit přiměřená opatření, aby bylo zajištěno, že zásilka splňuje požadavky ADN. Může se však v případech uvedených v 1.4.2.1.1 (a), (b), (c) a (e) spolehnout na informace a údaje poskytnuté mu jinými účastníky.

1.4.2.1.3 Pokud odesilatel jedná z pověření třetí osoby, pak tato osoba musí odesilatele písemně upozornit, že se jedná o nebezpečné věci a poskytnout mu všechny informace a doklady potřebné ke splnění jeho povinností.

1.4.2.2 Dopravce

1.4.2.2.1 V souvislosti s oddílem 1.4.1, kde je to vhodné, dopravce musí zejména:

(a) ověřit si, že nebezpečné věci, které se mají přepravovat, je dovoleno přepravovat podle ADN;

(b) přesvědčit se, že všechny informace předepsané v ADN ve vztahu k nebezpečným věcem, které se mají přepravovat, byly před přepravou odesilatelem poskytnuty, že je v plavidle předepsaná dokumentace, nebo pokud je namísto papírové dokumentace používán systém elektronického zpracování dat (EDP) nebo systém elektronické výměny dat (EDI), že jsou během přepravy k dispozici údaje způsobem, který je alespoň rovnocenný papírové dokumentaci;

(c) vizuálně se přesvědčit, že plavidla a náklad jsou bez viditelných závad, netěsností nebo trhlin, že nechybí výbava atd.;

(d) zajistit, aby byl v případě nouze ze strany plavidla k dispozici druhý evakuační prostředek, pokud není druhým evakuačním prostředkem vybaveno zařízení na břehu;

POZNÁMKA: Před nakládkou nebo vykládkou musí dopravce jednat s provozovatelem zařízení na břehu ohledně disponibility evakuačních prostředků.

(e) přesvědčit se, že plavidla nejsou přetížena;

(f) Zajistit, aby se v oblastech s rizikem výbuchu na palubě plavidla používaly pouze elektrické a neelektrické instalace a zařízení, která splňují požadavky pro použití v příslušné zóně;

(g) poskytnout veliteli plavidla vyžadované písemné pokyny a ověřit si, že je předepsaná výbava na plavidle;

(h) přesvědčit se, že byly splněny požadavky na označení plavidla;

(i) přesvědčit se, že byly během nakládky, přepravy, vykládky a jakékoli manipulace s nebezpečnými věcmi v nákladních prostorech nebo nákladních tancích splněny zvláštní požadavky;

(j) přesvědčit se, že seznam látek pro plavidlo podle 1.16.1.2.5 vyhovuje tabulce C kapitoly 3.2 včetně změn, které v ní byly provedeny;

(k) Před odplynováním prázdných nebo vyložených nákladních tanků a potrubí pro nakládku a vykládku tankového plavidla větracím zařízením vyplní svou část kontrolního listu uvedeného v bodu 7.2.3.7.2.2;

(i) Před nakládkou a vykládkou nákladních tanků tankového plavidla vyplní svou část kontrolního listu uvedeného v bodu 7.2.4.10.

Pokud je to vhodné, toto všechno musí být provedeno na základě přepravních dokladů a průvodních dokladů vizuální prohlídkou plavidla nebo kontejnerů a popřípadě nákladu.

1.4.2.2.2 Dopravce však se může v případech uvedených v 1.4.2.2.1 (a) a (b) spolehnout na informace a údaje poskytnuté mu jinými účastníky. V případě bodu 1.4.2.2.1 (c) se může spolehnout na to, co je uvedeno v „Osvědčení o naložení kontejneru/vozidla nebo železničního vozu“ podle 5.4.2.

1.4.2.2.3 Pokud dopravce zjistí podle 1.4.2.2.1 porušení ustanovení ADN, nesmí přepravit zásilku, pokud nedošlo k odstranění nedostatků.

1.4.2.2.4 (Vyhrazeno)

1.4.2.2.5 (Vyhrazeno)

1.4.2.3 Příjemce

1.4.2.3.1 Příjemce má povinnost nezdržovat bez pádných důvodů převzetí věcí a ověřit před vykládkou, během ní nebo po vykládce, že ustanovení ADN, které se ho týkají, jsou splněna.

V souvislosti s oddílem 1.4.1 musí zejména:

(a) (Vypuštěno)

(b) provést v případech stanovených ADN předepsané čištění a dekontaminaci plavidel;

(c) (Vypuštěno)

(d) (Vypuštěno)

(e) (Vypuštěno)

(f) (Vypuštěno)

(g) (Vypuštěno)

(h) (Vypuštěno)

1.4.2.3.2 (Vypuštěno)

1.4.2.3.3 (Vypuštěno)

1.4.3 Povinnosti ostatních účastníků

Nevyčerpávající seznam ostatních účastníků a jejich příslušných povinností je uveden dále. Povinnosti těchto ostatních účastníků vyplývají z oddílu 1.4.1 uvedeného výše, pokud vědí nebo by měli vědět, že jejich činnost tvoří část přepravního procesu podléhajícího ADN.

1.4.3.1 Nakládce

1.4.3.1.1 V souvislosti s oddílem 1.4.1 nakládce má zejména následující povinnosti:

(a) smí předat nebezpečné věci dopravci pouze tehdy, je-li jejich přeprava podle ADN dovolena;

(b) musí, pokud předává k přepravě balené nebezpečné věci nebo nevyčištěné prázdné obaly, zkontrolovat, zda obal není poškozen. Nesmí předat k přepravě kus, jehož obal je poškozen, zejména není-li těsný, a jsou úniky nebo možnost úniku nebezpečných látek, dokud závada není odstraněna; tato povinnost se vztahuje též na prázdné nevyčištěné obaly;

(c) musí splnit zvláštní požadavky pro nakládku a manipulaci;

(d) musí po nakládce nebezpečných věcí do kontejneru splnit požadavky týkající se označení velkými bezpečnostními značkami, značkami a oranžovými tabulkami podle kapitoly 5.3;

(e) musí při nakládce kusů dodržet zákazy společné nakládky rovněž s přihlédnutím k nebezpečným věcem, které jsou již v plavidle, vozidle, železničním voze nebo velkém kontejneru, jakož i předpisy týkající se oddělení potravin, poživatin nebo krmiv;

(f) musí zajistit, aby zařízení na břehu bylo vybaveno jedním nebo dvěma prostředky pro evakuaci z plavidla v případě nouze;

(g) (Vyhrazeno)

1.4.3.1.2 Nakládce se však může v případech uvedených v 1.4.3.1.1 (a), (d) a (e) spolehnout na informace a údaje poskytnuté mu jinými účastníky.

1.4.3.2 Balič

V souvislosti s oddílem 1.4.1 balič musí splnit zejména:

(a) předpisy týkající se podmínek balení nebo podmínek společného balení; a

(b) pokud připravuje kusy pro přepravu, předpisy týkající se nápisů a bezpečnostních značek na kusech.

1.4.3.3 Plnič

V souvislosti s oddílem 1.4.1 plnič musí splnit zejména následující povinnosti:

Povinnosti týkající se cisteren (cisternová vozidla, bateriová vozidla, snímatelné cisterny, přemístitelné cisterny, cisternové kontejnery, MEGC, železniční cisternové vozy a železniční bateriové vozy):

(a) musí ověřit před plněním cisteren, že tyto cisterny a jejich výstroj jsou v dobrém technickém stavu;

(b) musí se přesvědčit, že neprošlo datum příští zkoušky cisteren;

(c) smí plnit cisterny pouze nebezpečnými věcmi, které je dovoleno v těchto cisternách přepravovat;

(d) musí při plnění cisterny dodržet ustanovení týkající se nebezpečných věcí v sousedních komorách;

(e) musí během plnění cisterny dodržet nejvyšší dovolený stupeň plnění nebo nejvyšší dovolenou hmotnost obsahu na litr jejího vnitřního objemu pro plněnou látku;

(f) musí po naplnění cisterny zajistit, aby všechny uzávěry byly v uzavřené poloze a nedocházelo k žádnému úniku;

(g) musí zajistit, aby žádné nebezpečné zbytky naplněné látky neulpívaly na vnějším povrchu jím naplněných cisteren;

(h) musí při přípravě nebezpečných věcí k přepravě zajistit, aby byly velké bezpečnostní značky, značky, oranžové tabulky a bezpečnostní značky umístěny na cisterny, vozidla a kontejnery pro volně ložené látky podle kapitoly 5.3.

Povinnosti týkající se volně ložených tuhých nebezpečných látek ve vozidlech, železničních vozech nebo kontejnerech:

(i) musí před nakládkou ověřit, že vozidla, železniční vozy a kontejnery, a pokud je to nutné i jejich výstroj, jsou v dobrém technickém stavu a že přeprava dotyčných nebezpečných věcí ve volně loženém stavu je v těchto vozidlech, železničních vozech nebo kontejnerech dovolena;

(j) musí zajistit, aby po nakládce byly umístěny předepsané oranžové tabulky a velké bezpečnostní značky nebo bezpečnostní značky podle požadavků kapitoly 5.3 vztahujících se na taková vozidla, železniční vozy nebo kontejnery.

(k) musí zajistit, aby při naplnění vozidel, železničních vozů nebo kontejnerů nebezpečnými věcmi ve volně loženém stavu, byla dodržena příslušná ustanovení kapitoly 7.3 RID nebo ADR.

Povinnosti týkající se plnění nákladních tanků

(l) (Vyhrazeno);

(m) musí před nakládkou nákladních tanků tankového plavidla doplnit svou část kontrolní listiny uvedené v 7.2.4.10;

(n) smí plnit nákladní tanky jen nebezpečnými věcmi, dovolenými v takových tancích;

(o) je-li to potřebné, musí vydat pokyn pro topení v případě přepravy látek, jejichž bod tání 0 °C nebo vyšší;

(p) musí se přesvědčit, že během plnění spouštěč automatického zařízení pro zamezení přeplnění vypne elektrické spojení vedené a napájené z břehového zařízení a že může učinit opatření proti přeplnění;

(q) musí zajistit, aby zařízení na břehu bylo vybaveno jedním nebo dvěma prostředky pro evakuaci z plavidla v případě nouze;

(r) musí se přesvědčit, že pokud je předepsán v 7.2.4.25.5 a pokud jsou nutná zajištění proti explozi podle sloupce (17) tabulky C kapitoly 3.2, je v plynovém zpětném potrubí nainstalován lapač plamenů, aby chránil plavidlo proti detonacím a prošlehnutí plamene ze strany země;

(s) musí se přesvědčit, že průtočné množství při nakládce odpovídá pokynům pro nakládku a vykládku uvedeným v 9.3.2.25.9 nebo 9.3.3.25.9 a že tlak v místě křížení zpětného potrubí výparů a odvětrávacího potrubí není větší než otevírací tlak přetlakového ventilu/vysokorychlostního ventilu;

(t) musí se přesvědčit, že těsnění, která poskytl pro utěsnění přípojek nakládacích a vykládacích potrubí plavidlo/břeh, jsou z materiálu, který není náchylný k tomu, aby byl poškozen nákladem nebo aby způsobil rozklad nákladu nebo s ním tvořil škodlivé nebo nebezpečné složky;

(u) musí se přesvědčit, že je během celého trvání nakládky zajištěn trvalý a patřičný dozor.

Povinnosti týkající se volně ložených tuhých nebezpečných látek v plavidlech

(v) pokud použije zvláštní ustanovení 803, musí zaručit a zdokumentovat, za použití vhodného postupu, že nejvyšší dovolená teplota nákladu není překročena a musí veliteli plavidla poskytnout prokazatelnou formou instrukce.

(w) smí naložit plavidlo jen nebezpečnými věcmi, jejichž přeprava ve volně loženém stavu je v tomto plavidle dovolena;

(x) musí zajistit, aby zařízení na břehu bylo vybaveno jedním nebo dvěma prostředky pro evakuaci z plavidla v případě nouze;

1.4.3.4 Provozovatel cisternového kontejneru/přemístitelné cisterny

V souvislosti s oddílem 1.4.1 provozovatel cisternového kontejneru nebo přemístitelné cisterny musí zejména:

(a) zajistit dodržení předpisů pro konstrukci, výstroj, zkoušky a značení;

(b) zajistit, aby údržba nádrží a jejich výstroje byla prováděna způsobem, který zaručí, že cisternový kontejner nebo přemístitelná cisterna bude za normálních provozních podmínek odpovídat předpisům ADR, RID nebo IMDG Code až do své příští inspekce;

(c) zajistit provedení mimořádné kontroly, jestliže může být bezpečnost nádrže nebo její výstroje snížena opravou, změnou nebo nehodou.

1.4.3.5 (Vyhrazeno)

1.4.3.6 (Vyhrazeno)

1.4.3.7 Vykládce

1.4.3.7.1 V souvislosti s oddílem 1.4.1 vykládce musí zejména:

(a) přesvědčit se, že jsou vykládány správné věci srovnáním příslušných informací v přepravním dokladu s informacemi na kusu, kontejneru, cisterně, MEMU, MEGC nebo dopravním prostředku;

(b) před vykládkou a během ní překontrolovat, zda obaly, cisterna, dopravní prostředek nebo kontejner nejsou poškozeny do té míry, že by to ohrozilo vykládku. V tomto případě zajistit, aby se vykládka neprováděla, dokud nebudou učiněna patřičná opatření;

(c) dodržet všechny příslušné předpisy týkající se vykládky a manipulace;

(d) ihned po vykládce cisterny, dopravního prostředku nebo kontejneru:

(i) zajistit odstranění všech nebezpečných zbytků, které ulpěly na vnější straně cisterny, dopravního prostředku nebo kontejneru během vykládkového procesu; a

(ii) při vykládce kusů zajistit uzavření ventilů a otvorů pro prohlídky;

(e) zajistit, aby bylo provedeno předepsané vyčištění a dekontaminace dopravních prostředků nebo kontejnerů; a

(f) zajistit, aby kontejnery, vozidla a železniční vozy po jejich úplném vyložení, vyčištění a dekontaminaci už nebyly opatřeny velkými bezpečnostními značkami, značkami a oranžovými tabulkami, kterými byly označeny podle kapitoly 5.3.

(g) zajistit, aby zařízení na břehu bylo vybaveno jedním nebo dvěma prostředky pro evakuaci z plavidla v případě nouze;

Dodatečné povinnosti týkající se vykládky nákladních tanků

(h) před vykládkou nákladních tanků tankového plavidla vyplnit svou část kontrolního listu uvedeného v 7.2.4.10

(i) zajistit, aby pokud je nutné připojení k odvětrávacímu potrubí, a pokud se vyžaduje zajištění proti explozi ve sloupci (17) tabulky C kapitoly 3.2, byla ve zpětném potrubí výparů pojistka proti prošlehnutí plamene, aby bylo plavidlo chráněno proti detonacím a prošlehnutí plamene ze strany země;

(j) ujistit se, že vykládka probíhá v souladu s instrukcemi pro nakládku a vykládku zmíněnými v 9.3.2.25.9 nebo 9.3.3.25.9 a že tlak v místě křížení zpětného potrubí výparů a odvětrávacího potrubí nepřekračuje otevírací tlak přetlakového ventilu/vysokorychlostního ventilu;

(k) ujistit se, že těsnění, kterými opatřil spojovací přírubu k napojení potrubí pro nakládku a vykládku mezi plavidlem a břehem, je z materiálu, který nebude poškozen nákladem ani nezpůsobí rozklad nákladu ani s ním nebude vytvářet škodlivé nebo nebezpečné sloučeniny;

(l) ujistit se, že je během celé doby trvání vykládky zajištěn trvalý a náležitý dozor;

(m) ujistit se, že je možné během vykládky pomocí čerpadla na plavidle vypnout toto čerpadlo ze břehu;

1.4.3.7.2 Jestliže vykládce používá služeb jiných účastníků (provádějících čištění, dekontaminaci atd.), nebo čerpadel plavidla, přijme vhodná opatření, aby zajistil splnění požadavků ADN.

1.4.3.8 Obsluha odvětrávacího zařízení

1.4.3.8.1 V kontextu bodu 1.4.1, obsluha odvětrávacího zařízení především:

(a) Před odplynováním prázdných nebo vyložených nákladních tanků a potrubí pro nakládku a vykládku tankového plavidla vyplní svou část kontrolního listu uvedeného v bodu 7.2.3.7.2.2.

(b) Zajistí, aby pokud je to stanoveno v bodě 7.2.3.7.2.3, byla v potrubí odvětrávacího zařízení, které je připojené k odplynovávanému plavidlu, pojistka proti prošlehnutí plamene, aby bylo plavidlo chráněno proti detonacím a prošlehnutí plamene ze strany země.

KAPITOLA 1.5

SPECIÁLNÍ PODMÍNKY, ODCHYLKY

1.5.1 Dvoustranné a mnohostranné dohody

1.5.1.1 Podle článku 7, odstavce 1 ADN se mohou příslušné orgány smluvních stran dohodnout přímo mezi sebou, že určité přepravy po jejich území se budou dočasně provádět odchylně od ustanovení ADN, za podmínky, že tím není snížena bezpečnost. Orgán, který byl iniciátorem této dočasné odchylky, musí takové odchylky oznámit sekretariátu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, který je dá na vědomí smluvním stranám.

POZNÁMKA: „Zvláštní ujednání“ podle oddílu 1.7.4 se nepovažuje za dočasnou odchylku podle tohoto oddílu.

1.5.1.2 Doba platnosti dočasné odchylky nesmí být delší než pět let od data jejího vstupu v platnost. Dočasná odchylka automaticky pozbývá platnosti datem vstupu v platnost příslušné změny těchto přiložených Pravidel.

1.5.1.3 Přepravy na základě těchto dohod jsou přepravami ve smyslu ADN.

1.5.2 Zvláštní povolení pro přepravu v tankových plavidlech

1.5.2.1 Zvláštní povolení

1.5.2.1.1 Podle odstavce 2 článku 7 ADN je příslušný orgán oprávněn vydat dopravci nebo odesilateli zvláštní povolení k mezinárodní přepravě v tankových plavidlech těch nebezpečných věcí, včetně směsí, jejichž přeprava v tankových plavidlech není podle těchto pravidel dovolena, a to podle dále uvedeného postupu.

1.5.2.1.2 Zvláštní povolení platí, s omezeními v něm specifikovanými, pro smluvní strany, na jejichž území se přeprava uskutečňuje, po dobu nejvýše dvou let, pokud nebude zrušeno k dřívějšímu datu. Se souhlasem příslušných orgánů těchto smluvních stran může být platnost zvláštního povolení prodloužena na dobu nejvýše jednoho roku.

1.5.2.1.3 Zvláštní povolení musí obsahovat prohlášení týkající se jeho zrušení k dřívějšímu datu a musí odpovídat vzoru obsaženému v pododdílu 3.2.4.1.

1.5.2.2 Postup

1.5.2.2.1 Dopravce nebo odesilatel musí požádat o vydání zvláštního povolení příslušný orgán smluvní strany, na jejímž území se přeprava uskutečňuje.

Žádost musí odpovídat vzoru obsaženému v pododdílu 3.2.4.2. Žadatel je zodpovědný za správnost těchto údajů.

1.5.2.2.2 Příslušný orgán musí posoudit žádost z technického a bezpečnostního hlediska. Pokud nemá žádné výhrady, vystaví zvláštní povolení obsaženém v pododdílu 3.2.4.3. a bezodkladně informuje ostatní příslušné orgány zainteresované na dotyčné přepravě. Zvláštní povolení se vydá jen tehdy, pokud s ním dotčené orgány souhlasí, nebo nevyjádřily svůj nesouhlas ve lhůtě do dvou měsíců po obdržení informace. Žadatel obdrží originál zvláštního povolení a jeho kopii bude mít na palubě plavidla (plavidel) provádějící(ch) dotyčnou přepravu. Příslušné orgány oznámí bezodkladně Administrativnímu výboru žádosti o zvláštní povolení, zamítnuté žádosti a udělená zvláštní povolení.

1.5.2.2.3 Jestliže zvláštní povolení nebylo vydáno z důvodů vyjádření pochybností nebo nesouhlasu, může Administrativní výbor rozhodnout o tom, zda vydat nebo nevydat zvláštní povolení.

1.5.2.3 Aktualizace seznamu látek připuštěných k přepravě v tankových plavidlech

1.5.2.3.1 Administrativní výbor posoudí všechna zvláštní povolení a žádosti, které obdržel, a rozhodne, zda má být látka zahrnuta do seznamu látek v těchto pravidlech, které jsou připuštěny k přepravě v tankových plavidlech.

1.5.2.3.2 Jestliže Administrativní výbor vyjádří technické nebo bezpečnostní výhrady k zahrnutí látky do seznamu látek v těchto pravidlech, připuštěných k přepravě v tankových plavidlech, nebo k některým podmínkám, musí o tom být informován příslušný orgán. Příslušný orgán bezodkladně stáhne, nebo pokud je to nutné, pozmění zvláštní povolení.

1.5.3 Ekvivalenty a odchylky (článek 7, odstavec 3 ADN)

1.5.3.1 Ekvivalentní postup

Jestliže ustanovení těchto pravidel předepisují pro plavidlo používání nebo přítomnost na palubě určitých materiálů, zařízení nebo výbavy nebo aplikaci některých konstrukčních opatření nebo některých pevných příslušenství, může příslušný orgán souhlasit s používáním nebo přítomností na palubě jiných materiálů, zařízení nebo výbavy nebo s aplikací jiných konstrukčních opatření nebo jiných pevných příslušenství pro toto plavidlo, jestliže jsou v souladu s doporučeními stanovenými Administrativním výborem přijaty jako rovnocenné.

1.5.3.2 Odchylky na zkoušku

Příslušný orgán může na základě doporučení Administrativního výboru vydat pokusné schvalovací osvědčení na omezenou dobu pro určité plavidlo, která má technické charakteristiky odchylné od požadavků těchto pravidel, za podmínky, že jsou tyto charakteristiky dostatečně bezpečné.

1.5.3.3 Záznamy o ekvivalentech a odchylkách

Ekvivalenty a odchylky uvedené v 1.5.3.1 a 1.5.3.2 musí být zaznamenány ve schvalovacím osvědčení.

KAPITOLA 1.6

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1.6.1 Všeobecná ustanovení

1.6.1.1 Pokud není stanoveno jinak, smějí být látky a předměty ADN přepravovány až do 30. června 2019 podle předpisů ADN platných do 31. prosince 2018.

1.6.1.2 (Vypuštěno)

1.6.1.3 Přechodná ustanovení pododdílů 1.6.1.3 a 1.6.1.4 ADR a RID nebo přechodná ustanovení uvedená v 4.1.5.19 IMDG Code, týkající se balení látek a předmětů třídy 1, platí také pro přepravu podléhající ADN.

1.6.1.4 (Vypuštěno)

1.6.1.5 (Vyhrazeno)

1.6.1.6 (Vyhrazeno)

1.6.1.7 (Vyhrazeno)

1.6.1.8 Stávající oranžové tabulky, které splňují požadavky pododdílu 5.3.2.2 platné do 31. prosince 2004, smějí být dále používány, pokud jsou splněny požadavky uvedené v 5.3.2.2.1 a 5.3.2.2.2, že tabulka, čísla a písmena musí zůstat upevněny bez ohledu na orientaci vozidla nebo železničního vozu.

1.6.1.9 (Vyhrazeno)

1.6.1.10 (Vypuštěno)

1.6.1.11 (Vyhrazeno)

1.6.1.12 (Vyhrazeno)

1.6.1.13 (Vypuštěno)

1.6.1.14 IBC vyrobené před 1. lednem 2011 a odpovídající konstrukčnímu typu, který neprošel vibrační zkouškou podle 6.5.6.13 ADR, nebo který nemusel splňovat kritéria odstavce 6.5.6.9.5 (d) ADR v době, kdy byl podroben zkoušce volným pádem, smějí být dále používány.

1.6.1.15 IBC vyrobené, rekonstruované nebo opravené před 1. lednem 2011 nemusí být označeny nejvyšším dovoleným stohovacím zatížením podle 6.5.2.2.2 ADR. Takové IBC, které nejsou označeny podle 6.5.2.2.2 ADR, smějí být dále používány po 31. prosinci 2010, avšak musí být označeny podle 6.5.2.2.2 ADR, jsou-li rekonstruovány nebo opraveny po tomto datu. IBC vyrobené, rekonstruované nebo opravené mezi 1. lednem 2011 a 31. prosincem 2016 a označené nejvyšším dovoleným stohovacím zatížením podle ustanovení v 6.5.2.2.2 ADR platných do 31. prosince 2014 smějí být dále používány.

1.6.1.16 (Vypuštěno)

1.6.1.17 (Vypuštěno)

1.6.1.18 (Vypuštěno)

1.6.1.19 (Vypuštěno)

1.6.1.20 (Vypuštěno)

1.6.1.21 (Vyhrazeno)

1.6.1.22 (Vyhrazeno)

1.6.1.23 (Vyhrazeno)

1.6.1.24 (Vypuštěno)

1.6.1.25 (Vypuštěno)

1.6.1.26 Velké obaly vyrobené nebo rekonstruované před 1. lednem 2014 a které neodpovídají požadavkům uvedeným v 6.6.3.1 ADR, pokud jde o velikost písmen, číslic a symbolů, platným od 1. ledna 2013, smějí být dále používány. Velké obaly vyrobené nebo rekonstruované před 1. lednem 2015 nemusí být označeny nejvyšší dovolenou stohovací zátěží podle 6.6.3.3 ADR. Takové velké obaly, které nejsou označeny podle 6.6.3.3 ADR, smějí být používány i po 31. prosinci 2014, ale musí být označeny podle 6.6.3.3 ADR, pokud byly rekonstruovány po tomto datu. Velké obaly vyrobené nebo rekonstruované mezi 1. lednem 2011 a 31. prosincem 2016 a označené nejvyšším dovoleným stohovacím zatížením podle ustanovení v 6.6.3.3 ADR platných do 31. prosince 2014 smějí být dále používány.

1.6.1.27 Nádrže jako integrální součásti zařízení nebo strojů, obsahující kapalná paliva UN čísel 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 a 3475, vyrobené před 1. červencem 2013, které neodpovídají požadavkům odstavce (a) zvláštního ustanovení 363 kapitoly 3.3 platným od 1. ledna 2013, smějí být dále používány.

1.6.1.28 (Vypuštěno)

1.6.1.29 Lithiové články a baterie vyrobené podle konstrukčního typu splňujícího požadavky pododdílu 38.3 Příručky zkoušek a kritérií, revize 3, změny 1 nebo jakékoli následné revize a změny platné k datu zkoušky konstrukčního typu smějí být dále přepravovány, pokud není v ADN stanoveno jinak.

Lithiové články a baterie vyrobené před 1. červencem 2003 a splňující požadavky Příručky zkoušek a kritérií, revize 3 smějí být dále přepravovány, pokud jsou dodržena všechna ostatní příslušná ustanovení.

1.6.1.30 Bezpečnostní značky, které splňují požadavky uvedené v 5.2.2.2.1.1, platné do 31. prosince 2014, smějí být používány až do 30. června 2019.

1.6.1.31 (Vypuštěno)

1.6.1.32 (Vypuštěno)

1.6.1.33 Elektrické dvouvrstvé kondenzátory UN čísla 3499 vyrobené před 1. lednem 2014 nemusí mít vyznačenu svou kapacitu akumulace energie ve Wh, jak je vyžadováno v pododstavci (e) zvláštního ustanovení 361 kapitoly 3.3.

1.6.1.34 Asymetrické kondenzátory UN čísla 3508 vyrobené před 1. lednem 2016 nemusí mít vyznačenu svou kapacitu akumulace energie ve Wh, jak je vyžadováno v pododstavci (c) zvláštního ustanovení 372 kapitoly 3.3.

1.6.1.35 (Vyhrazeno)

1.6.1.36 (Vyhrazeno)

1.6.1.37 (Vyhrazeno)

1.6.1.38 Smluvní strany smějí nadále vydávat osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí podle vzoru platného do 31. prosince 2016, namísto osvědčení odpovídajících požadavkům uvedeným v 1.8.3.18, platným od 1. ledna 2017, až do 31. prosince 2018. Taková osvědčení smějí být dále používána až do konce své pětileté platnosti.

1.6.1.39 (Vypuštěno)

1.6.1.40 (Vypuštěno)

1.6.1.41 Bez ohledu na ustanovení ADN platná od 1. ledna 2017 smějí být velké obaly vyhovující parametrům obalové skupiny III podle zvláštního ustanovení pro balení L2 pokynu pro balení LP02 v 4.1.4.3 ADR platného do 31. prosince 2016 dále používány pro UN číslo 1950 až do 31. prosince 2022.

1.6.1.42 (Vypuštěno)

1.6.1.43 Vozidla registrovaná nebo poprvé uvedená do provozu před 1. červencem 2017, jak jsou definována ve zvláštních ustanoveních 388 a 669 kapitoly 3.3, a jejich výbava určená k použití během přepravy, která odpovídají požadavkům ADN platným do 31. prosince 2016, avšak obsahující lithiové články a baterie, které neodpovídají ustanovením uvedeným v 2.2.9.1.7, smějí být dále přepravována jako náklad podle požadavků zvláštního ustanovení 666 kapitoly 3.3.

1.6.1.44 Podniky, které se podílejí na přepravě nebezpečných věcí pouze jako odesilatelé a které nemusely jmenovat bezpečnostního poradce na základě ustanovení platných do 31. prosince 2018, musí, odchylkou od ustanovení uvedených v 1.8.3.1 platných od 1. ledna 2019, jmenovat bezpečnostního poradce nejpozději do 31. prosince 2022.

1.6.1.45 Smluvní strany smějí až do 31. prosince 2020 dále vydávat osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí podle vzoru platného do 31. prosince 2018, namísto osvědčení odpovídajících požadavkům uvedeným v 1.8.3.18, platným od 1. ledna 2019. Taková osvědčení smějí být dále používána až do konce své pětileté platnosti.

1.6.1.46 Přeprava strojů nebo zařízení nevyjmenovaných v této příloze, které mohou obsahovat nebezpečné věci ve své konstrukci nebo provozní výbavě a které jsou tudíž přiřazeny k UN číslům 3363, 3537,3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 nebo 3548, která byla vyňata z platnosti ustanovení ADR podle 1.1.3.1 (b) platných do 31. prosince 2018, smí být nadále vyňata z platnosti ustanovení ADR až do 31. prosince 2020, pokud byla učiněna opatření k zamezení úniku obsahu za normálních podmínek přepravy.

1.6.1.47 Lithiové články a baterie, které nesplňují požadavky 2.2.9.1.7 (g) mohou být i nadále přepravovány do 31. prosince 2019.

1.6.2 Tlakové nádoby a nádoby pro třídu 2

Přechodná ustanovení oddílů 1.6.2 ADR a RID platí také pro přepravy podléhající ADN.

1.6.3 Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla a cisternové železniční vozy), snímatelné cisterny, bateriová vozidla a bateriové železniční vozy

Přechodná ustanovení oddílů 1.6.3 ADR a RID platí také pro přepravy podléhající ADN.

1.6.4 Cisternové kontejnery, přemístitelné cisterny a MEGC

Přechodná ustanovení oddílů 1.6.4 ADR a RID nebo oddílu 4.2.0 IMDG Code platí také pro přepravy podléhající ADN.

1.6.5 Vozidla

Přechodná ustanovení oddílu 1.6.5 ADR platí také pro přepravy podléhající ADN.

1.6.6 Třída 7

Přechodná ustanovení oddílů 1.6.6 ADR a RID nebo oddílu 6.4.24 IMDG Code platí také pro přepravy podléhající ADN.

1.6.7 Přechodná ustanovení týkající se plavidel

1.6.7.1 Všeobecně

1.6.7.1.1 Pro účely Článku 8 ADN, oddílu 1.6.7 se stanovují všeobecná přechodná ustanovení v 1.6.7.2 (viz Článek 8, odstavec 1, 2 a 4) a dodatečná přechodná ustanovení v 1.6.7.3 (viz Článek 8, odstavec 3).

1.6.7.1.2 V tomto oddíle:

(a) „Plavidlo v provozu“ znamená:

- plavidlo podle Článku 8, odstavce 2 ADN;

- plavidlo, jemuž již bylo vydáno schvalovací osvědčení podle 8.6.1.1 až 8.6.1.4;

V obou případech musí být plavidla, která budou od 31. prosince 2014 po dobu delší než dvanáct měsíců bez platného schvalovacího osvědčení, vyloučena z provozu;

(b) „N.R.M“ znamená, že požadavky nemusí být aplikovány na plavidla v provozu s výjimkou toho, jestliže díly jsou hodnoceny jako nahrazené nebo modifikované, tzn., aplikujeme pouze na plavidla, která jsou nová (od určitého data) nebo na díly které jsou vyměněné nebo modifikované po datu určení (N.R.M = new replaced modified) rozhodující pro uznání plavidla za nové plavidlo je datum jeho přistavení k první inspekci pro získání schvalovacího osvědčení; kde jsou současné díly vyměněny nebo nahrazeny díly téhož typu a výroby, toto nemusí být považováno za výměnu 'R' jak je definováno tímto přechodným ustanovením.

Modifikace mohou být brány také jako přestavby již existujících typů tankových plavidel, typů nákladních tanků a provozních částí nákladních tanků za jiný typ nebo provozní součást vyššího třídy.

Pokud ve všeobecných přechodných ustanoveních v 1.6.7.2 není za „N.R.M.“ stanoveno datum, rozumí se N.R.M. po 26. květnu 2000. Pokud v dodatečných přechodných ustanoveních v 1.6.7.3 není datum stanoveno, rozumí se N.R.M po 26. květnu 2000.

(c) „Obnovené schvalovacího osvědčení po...“ znamená, že pokud bylo pro plavidlo využito přechodné opatření v odstavci (b), musí být požadavky splněny v příštím obnoveném schvalovacím osvědčení následujícího data určení. Jestliže schvalovacímu osvědčení vyprší platnost během prvního roku po datu uplatnění těchto Pravidel, požadavky musí být závazně splněny až po uplynutí tohoto prvního roku.

(d) Požadavky kapitoly 1.6.7 vztahující se na plavidla v provozu platí jen v případě, že N.R.M. není použitelné.

1.6.7.2 Všeobecná přechodná ustanovení

1.6.7.2.1 Všeobecná přechodná ustanovení pro plavidla přepravující suché náklady

1.6.7.2.1.1 Plavidla v provozu musí splňovat:

(a) požadavky ustanovení uvedených v tabulce níže včetně časových období v něm stanovených;

(b) požadavky ustanovení, které nejsou uvedeny v tabulce níže v době používání těchto pravidel.

Konstrukce a výbava provozovaných plavidel se musí udržovat minimálně na úrovni předcházejících bezpečnostních norem.

1.6.7.2.1.1 Tabulka všeobecných přechodných ustanovení: Přeprava suchého nákladu
ustanovení předmět platnost a komentář
1.16.1.4 a 1.16.2.5 Příloha ke schvalovacímu osvědčení a prozatímnímu schvalovacímu osvědčení Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2014
7.1.2.19.1 Plavidla nezbytná pro zajištění pohonu

Přizpůsobení se novým požadavkům v 9.1.0.12.4, 9.1.0.40.2, 9.1.0.51 a 9.1.0.52
N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034

Do tohoto data pro plavidla v provozu platí následující požadavky:

V tlačném soulodí nebo v sestavě spřažených plavidel, kde alespoň jedno plavidlo musí být vybaveno schvalovacím osvědčením pro přepravu nebezpečných věcí, musí být všechna plavidla soulodí nebo sestavy spřažených plavidel vybavena příslušným schvalovacím osvědčením.

Plavidla, která nepřepravují nebezpečné věci, musí odpovídat požadavkům následujících oddílů, pododdílů a odstavců:

1.16.1.1, 1.16.1.2, 1.16.1.3, 7.1.2.5, 8.1.5, 8.1.6.1,8.1.6.3, 8.1.7, 9.1.0. 0, 9.1.0.12.3, 9.1.0.12.5, 9.1.0.17.2, 9.1.0.17.3, 9.1.0.31, 9.1.0. 32, 9.1.0.34, 9.1.0.41, 9.1.0.52.7, 9.1.0.56, 9.1.0. 71,9.1.0.74.
7.1.3.41 Kouření N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2020
7.1.3.51.1 Neelektrická zařízení N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2024
7.1.3.51.5 Odpojení červeně označených zařízení N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
7.1.3.51.5 Zařízení generující povrchové teploty vyšší než 200 °C N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
7.1.4.53 Osvětlovací zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2 N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2022
8.1.2.2 (e) - (h) Dokumenty, které musí být na plavidle N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2020
8.6.1.1 8.6.1.2 Změny schvalovacího osvědčení N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.1.0.12.1 Větrání nákladních prostorů N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018

Do tohoto data se následující požadavky vztahují na plavidla v provozu:

Každý nákladní prostor musí mít dostatečné přirozené nebo umělé větrání; pro náklad látek ve třídě 4.3 musí být každý nákladní prostor vybaven nuceným větráním. Zařízení, použitá pro tento účel, musejí být konstruovaná tak, aby do nákladního prostoru nemohla vniknout voda.
9.1.0.12.3 Větrání obytných prostor a kormidelny N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.1.0.12.3 Větrání provozních prostorů N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.1.0.12.3 Zařízení obytných prostor, kormidelny a provozních prostor, kde povrchové teploty mohou být vyšší než teploty uvedené v 9.1.0.51 nebo kde se používají elektrická zařízení, která nesplňují požadavky 9.1.0.52.1 N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.1.0.12.4 Větrací přívody N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.1.0.12.5 Ventilátory používané v chráněných prostorech a ventilátory nákladních prostor, které jsou uspořádány v proudu vzduchu:

Teplotní třída a skupina výbušnosti
N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.1.0.17.2 Plynotěsné uzavření otvorů nákladních prostorů N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018

Do tohoto data se následující požadavky vztahují na plavidla v provozu:

Otvory obytných prostorů, kormidelny a přepravních prostorů musí mít možnost těsného uzavření.
9.1.0.17.3 Vstupy a otvory v chráněné oblasti N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018

Do tohoto data se následující požadavky vztahují na plavidla v provozu:

Otvory motorových a provozních prostorů a přepravních prostorů musí mít možnost těsného uzavření.
9.1.0.31.2 Vstupy vzduchu pro motory N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.1.0.32.2 Otevřené konce vzduchového potrubí ne méně než 0,50 m nad otevřenou palubou N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.1.0.34.1 Umístění výfukových potrubí N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.1.0.35 Odsávací čerpadla ve chráněném prostoru N.R.M. Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018

Do tohoto data se následující požadavky vztahují na plavidla v provozu:

V případě přepravy látek ve třídě 4.1, UN 3175, všech látek ve třídě 4.3 v nákladním prostoru nebo nebalených, a polymerických perel, expandovatelných, ve třídě 9, UN 2211 se musí odsávání nákladních prostorů realizovat výhradně pomocí odsávací instalace, umístěné ve chráněném prostoru. Odsávací instalace, umístěná nad strojovnou, musí být uzavřená.
9.1.0.40.1 Protipožární hasicí přístroje, dvě čerpadla atd. N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.1.0.40.2 Protipožární hasicí systémy, trvale upevněné v motorovém prostoru N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.1.0.41 v souvislosti s 7.1.3.41 Oheň a nekryté světlo N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018

Do tohoto data se následující požadavky vztahují na plavidla v provozu:

Výstupy komínů musejí být umístěné nejméně 2 m od nejbližšího bodu na poklopových dveřích nákladního prostoru. Topné a kuchyňské systémy se mohou povolovat pouze v kovových obytných prostorech a kormidelnách.

Ovšem:
- Topná zařízení využívající kapalné palivo s bodem vzplanutí nad 55 °C mohou být povolena ve strojovnách.

- Ústřední ohřívací bojlery, vyhřívané tuhými palivy, se mohou povolovat v prostorách položených pod palubou a přístupných pouze z paluby.
9.2.0.31.2 Vstupy vzduchu pro motory N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.2.0.34.1 Umístění výfukových potrubí N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.2.0.41 v souvislosti s 7.1.3.41 Oheň a nekryté světlo N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018

Do tohoto data se následující požadavky vztahují na plavidla v provozu:

Výstupy komínů musejí být umístěné nejméně 2 m od nejbližšího bodu na poklopových dveřích nákladního prostoru. Topné a kuchyňské systémy se mohou povolovat pouze v kovových obytných prostorech a kormidelnách.

Ovšem:
- Topná zařízení využívající kapalné palivo s bodem vzplanutí nad 55 °C mohou být povolena ve strojovnách.

- Ústřední ohřívací bojlery, vyhřívané tuhými palivy, se mohou povolovat v prostorách položených pod palubou a přístupných pouze z paluby.
9.1.0.51 Teplota vnějších částí motorů a jejich vstupů vzduchu a výfukových potrubí N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.1.0.52.1 Elektrická zařízení, vybavení v provozu umístěná vně chráněné oblasti N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.1.0.52.1 Elektrická zařízení mimo chráněné oblasti N.R.M. Od 1. ledna 2019

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034

Do tohoto data na palubě plavidel v provozu platí následující požadavky:

V chráněné oblasti musí být možné elektrické zařízení odpojit pomocí centrálně umístěných vypínačů s výjimkou případů, kde:

- V nákladních prostorech se jedná o zařízení certifikovaného a bezpečného typu, který odpovídá alespoň teplotní třídě T4 a skupině výbušnosti II B; a
- V chráněné oblasti na palubě se jedná o zařízení typu s omezeným nebezpečím výbuchu.

Odpovídající elektrické obvody musí být vybaveny kontrolními světly, která ukazují, zda obvody jsou nebo nejsou pod napětím.

Vypínače musí být chráněny proti neúmyslné neoprávněné manipulaci. Zásuvky používané v této oblasti, musí být provedeny takovým způsobem, aby se zabránilo připojení nebo odpojení s výjimkou případů, kdy nejsou pod napětím. Ponorná čerpadla, která jsou zabudovaná nebo se používají v nákladních prostorech, musí mít prohlášení o shodě minimálně pro teplotní třídu T4 a skupinu výbušnosti II B.
9.1.0.52.2 Červeně označená zařízení N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.1.0.52.5 Výpadek elektrického napájení bezpečnostních a kontrolních zařízení N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2024
9.1.0.53.5 Pohyblivé elektrické kabely (opláštěné, typ H 07 RN-F) N.R.M. od 1. ledna 2019

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034

Do tohoto data na palubě plavidel v provozu platí následující ustanovení:

Do tohoto data musí být pohyblivé elektrické kabely (opláštěné, typ H 07 RN-F) v souladu s IEC 60245-4:1994
9.1.0.53.6 Neelektrická zařízení v chráněné oblasti N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034

1.6.7.2.1.2 (Vypuštěno)

1.6.7.2.1.3 Odchylkou od ustanovení v 7.1.4.1 smí být přeprava látek UN čísel 1690, 1812 a 2505 ve volně loženém stavu prováděna plavidly s jednoduchou obšívkou až do 31.12.2018.

1.6.7.2.1.4 Pro plavidla nebo čluny, jejichž kýl byl položen před 1. červencem 2017 a která neodpovídají požadavkům v 9.0.X.1 týkajícím se dokumentace plavidla, musí uchovávání podkladů pro dokumentaci cisterny začít nejpozději při příští obnově platnosti schvalovacího osvědčení.

1.6.7.2.2 Všeobecná přechodná ustanovení pro tanková plavidla.

1.6.7.2.2.1 Provozovaná tanková plavidla musejí splňovat následující požadavky:

(a) požadavky odstavců uvedených v následujících tabulkách, v rámci zde stanovených termínů

(b) požadavky odstavců neuvedených v následujících tabulkách, k datu aplikace těchto pravidel.

Konstrukce a výbava provozovaných plavidel se musí udržovat minimálně na předcházející úrovni bezpečnosti.

1.6.7.2.2.2 Tabulka všeobecných přechodných ustanovení pro tanková plavidla.

1.6.7.2.2.2 Tabulka všeobecných přechodných ustanovení: Tanková plavidla
ustanovení předmět platnost a komentář
1.2.1 Detektor plynu

Zkouška podle normy IEC 60079-29-1:2016
N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2020
1.2.1 Elektrická zařízení s omezeným nebezpečím výbuchu N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034

Do tohoto data se následující požadavky vztahují na plavidla v provozu:

Elektrická zařízení s omezeným nebezpečím výbuchu jsou:

- Elektrická zařízení, která v průběhu normální činnosti nevytvářejí jiskry nebo nevykazují teploty povrchu překračující 200 °C, nebo
- Elektrická zařízení s pouzdrem chráněným rozprašovanou vodou, která v průběhu normální činnosti nebo nevykazují teploty povrchu překračující 200 °C.
1.2.1 Měřicí přístroj kyslíku

Zkouška podle normy EN 50104:2010
N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2020
1.2.1 Nákladní prostory N.R.M. pro plavidla typu N otevřená, jejichž nákladní prostory obsahují pomocná zařízení a která přepravují pouze látky třídy 8, s poznámkou 30 ve sloupci (20) tabulky C kapitoly 3.2.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2038.
1.2.1 Oblast nákladu
Oblast prostoru nad palubou
N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034

Do tohoto data na palubě plavidel v provozu platí následující požadavky:

Oblast nákladu odpovídá obdélníkovému komolému jehlanu s následujícími rozměry:

Podlahová plocha: od paluby k palubě a od vnější přepážky kofrdamu k vnější přepážce kofrdamu

Úhel sklonu krátkých stran: 45°

Úhel sklonu dlouhých stran: 90°

Výška: 3,00 m

Oblast prostoru zóny 1 odpovídá oblasti nákladu nad palubou
1.2.1Otvor pro odběr vzorků

Ochrana proti prošlehnutí plamene

Zkouška podle normy ISO 16852:2016 nebo EN ISO 16852:2016 / Prokázání shody s příslušnými požadavky
N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034

Ochrana proti prošlehnuté plamene otvoru pro odběr vzorků musí být:

- Vyzkoušena podle ISO 16852:2010 nebo EN ISO 16852:2010, včetně potvrzení výrobce podle směrnice 94/9/ES nebo ekvivalentní, jestliže otvor pro odběr vzorků byl nahrazen od 1. ledna 2015, nebo je na palubě plavidla postaveného nebo upraveného od 1. ledna 2015.
- Vyzkoušena podle EN 12874:2001, včetně potvrzení výrobce podle směrnice 94/9/ES nebo ekvivalentní, jestliže otvor pro odběr vzorků byl nahrazen od 1. ledna 2001, nebo je na palubě plavidla postaveného nebo upraveného od 1. ledna 2001.
- Typu schváleného příslušným orgánem pro předepsané použití, jestliže otvor pro odběr vzorků byl nahrazen před 1. lednem 2001, nebo je na palubě plavidla postaveného nebo upraveného před 1. lednem 2001.
1.2.1Rozdělení zón
Zóna 1
Oblast prostoru
N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
Do tohoto data na palubě plavidel v provozu platí následující požadavky: oblast prostoru zóny 1 odpovídá obdélníkovému komolému jehlanu s následujícími rozměry:

Podlahová plocha: od paluby k palubě a od vnější přepážky kofrdamu k vnější přepážce kofrdamu

Úhel sklonu krátkých stran: 45°

Úhel sklonu dlouhých stran: 90°

Výška: 3,00 m
Zóna 2
Oblast prostoru:
N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
1.2.1 Systém detekce plynů

Zkouška podle normy IEC 60079-29-1:2016 a EN 50271:2010
N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2024
1.2.1 Systém měření kyslíku

Zkouška podle normy EN 50104:2010
N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2020
1.2.1 Pojistka proti prošlehnutí plamene

Prokázání shody s příslušnými požadavky
N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
1.2.1 Pojistka proti prošlehnutí plamene

Zkouška podle normy ISO 16852:2016 nebo EN
ISO 16852:2016
N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034

Do tohoto data na palubě plavidel v provozu platí následující požadavky:

Zachycovače plamene (pojistky proti zpětnému prošlehnutí plamene) musí být:

- Vyzkoušeny podle ISO 16852:2010 nebo EN ISO 16852:2010, jestliže byly nahrazeny od 1. ledna 2015 nebo jsou na palubách plavidel postavených nebo upravených od 1. ledna 2015;

- Vyzkoušeny podle EN 12874:2001, jestliže byly nahrazeny od 1. ledna 2001 nebo jsou na palubách plavidel postavených nebo upravených od 1. ledna 2001;

- Typu schváleného příslušným orgánem pro předepsané použití, jestliže byly nahrazeny před 1. lednem 2001, nebo jsou na palubách plavidel postavených nebo upravených před 1. lednem 2001.
1.2.1 Zařízení pro bezpečné zbavení pnutí v nákladním tanku

Ochrana proti prošlehnutí plamene

Zkouška podle ISO 16852:2016/ Důkaz shody s platnými požadavky
N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034

Ochrana proti prošlehnutí plamene musí být zkoušena podle normy EN 12874:2001 včetně potvrzení výrobce podle směrnice 94/9/ES na palubě plavidel postavených nebo upravených od 1. ledna 2001, nebo v případě nahrazení zařízení pro bezpečné snižování tlaku nákladních tanků od 1. ledna 2001. V ostatních případech musí být typu schváleného příslušným orgánem pro předepsané použití.
1.2.1 Vysokorychlostní větrací ventil Zkouška podle normy EN ISO 16852:2016 nebo EN ISO 16852:2016 / Prokázání shody s příslušnými požadavky N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034

Do tohoto data na palubě plavidel v provozu platí následující požadavky:

Vysokorychlostní větrací ventily musí být:

- Vyzkoušeny podle ISO 16852:2010 nebo EN ISO 16852:2010, včetně potvrzení výrobce v souladu se směrnicí 94/9/ES nebo ekvivalentní, jestliže byly nahrazeny od 1. ledna 2015, nebo jsou na palubě plavidel postavených nebo upravených od 1. ledna 2015.

- Vyzkoušeny podle EN 12874:2001, včetně potvrzení výrobce v souladu se směrnicí 94/9/ES nebo ekvivalentní, jestliže byly nahrazeny od 1. ledna 2001, nebo jsou na palubě plavidel postavených nebo upravených od 1. ledna 2001.

- Typu schváleného příslušným orgánem pro předepsané použití, jestliže byly nahrazeny před 1. lednem 2001, nebo jsou na palubách plavidel postavených nebo upravených před 1. lednem 2001.
1.16.1.4 a 1.16.2.5 Příloha ke schvalovacímu osvědčení a prozatímnímu schvalovacímu osvědčení Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2014
7.2.2.6 Kalibrace systému detekce plynu pro n-hexan N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2020
7.2.2.6 Ověřený systém pro detekci plynů N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2010
7.2.2.19.3 Plavidla používaná pro pohon

Přizpůsobení novým ustanovením

Ustanovení 9.3.3.12.4, 9.3.3.51 a 9.3.3.52.1 až 9.3.3.52.8
N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
7.2.2.19.4 Plavidla sestavy, pro kterou se požaduje ochrana proti explozi N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034

Do tohoto data pro plavidla v provozu platí následující požadavky:

Plavidla pohybující tlačným soulodím nebo sestavou spřažených plavidel musí odpovídat požadavkům následujících oddílů, pododdílů a odstavců: 1.16.1.1, 1.16.1.2, 1.16.1.3, 7.2.2.5, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6.1, 8.1.6.3, 8.1.7, 9.3.3.0.1, 9.3.3.0.3 (d), 9.3.3.0.5, 9.3.3.10.1, 9.3.3.10.2, 9.3.3.12.4 (a) s výjimkou kormidelny, 9.3.3.12.4 (b) kromě doby odezvy t90, 9.3.3.12.4 (c), 9.3.3.12.6, 9.3.3.16, 9.3.3.17.1 to 9.3.3.17.4, 9.3.3.31.1 to 9.3.3.31.5, 9.3.3.32.2, 9.3.3.34.1, 9.3.3.34.2, 9.3.3.40.1 (i když jedno požární nebo balastní čerpadlo stačí), 9.3.3.40.2, 9.3.3.41, 9.3.3.50.1 (c), 9.3.3.50.2, 9.3.3.51, 9.3.3.52.6, 9.3.3.52.7, 9.3.3.52.8, 9.3.3.56.5, 9.3.3.71 and 9.3.3.74, když alespoň jedno plavidlo soulodí nebo sestavy spřažených plavidel přepravuje nebezpečné věci.

Plavidla pohybující pouze otevřenými tankovými plavidly typu N nemusejí splňovat požadavky odstavců 9.3.3.10.1, 9.3.3.10.2 a 9.3.3.12.6. Tyto odchylky musí být uvedeny v osvědčení o schválení nebo v předběžném osvědčení o schválení takto: „Povolené odchylky“: „Odchylka od 9.3.3.10.1, 9.3.3.10.2 a 9.3.3.12.6; plavidlo může pohybovat pouze otevřenými tankovými plavidly typu N.
7.2.3.20.1 Balastní voda

Zákaz plnění kofrdamů vodou
N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2038.

Do tohoto data se následující požadavky vztahují na plavidla v provozu:
Kofrdamy smějí být během vykládky plněny vodou k zajištění stability plavidla a k umožnění drenáže beze zbytků, pokud je to možné.
Během plavby smějí být kofrdamy naplněny balastní vodou, jen jsou-li nákladní tanky prázdné.
7.2.3.20.1 Prokázání stability v případě netěsnosti spojené s balastní vodou N.R.M. pro plavidla typů G a N.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044.
7.2.3.20.1 Vybavení balastních tanků a komor ukazateli úrovně hladiny N.R.M. po 1. lednu 2013 pro tanková plavidla typů C a G a pro tanková plavidla s dvojitou obšívkou typu N.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2012.
7.2.3.31.2 Motorová vozidla pouze mimo oblast nákladu N.R.M. pro plavidla typu N.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034.

Do tohoto data se následující požadavek vztahuje na plavidla v provozu: vozidlo se nesmí startovat na palubě.
7.2.3.41 Kouření N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2020
7.2.3.51.4 Odpojení červeně označených neelektrických zařízení N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
7.2.3.51.5 Teplota povrchu, kde se požaduje T4, T5 nebo T6 N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2020
7.2.4.22.3 Odběr vzorků z jiných otvorů N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018.

Do tohoto data se na plavidlech v provozu smějí otevírat víka nákladních tanků v průběhu nakládky pro kontrolu a odběr vzorků.
8.1.2.3 (r), (s), (t) (v) Dokumenty, které musí být na palubě N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2020

Do tohoto data se kromě dokumentů požadovaných podle 1.1.4.6 požadují následující dokumenty:

(a) Plán označující hranice oblasti nákladu a umístění elektrického zařízení instalovaného v této oblasti;

(b) Seznam strojního zařízení, přístrojů nebo jiných elektrických zařízení, uvedených v bodu (a) výše, včetně následujících podrobností: Strojní zařízení nebo přístroje, umístění, druh ochrany, druh ochrany proti výbuchu, zkušebna a schvalovací číslo;

(c) Seznam nebo obecný plán označující elektrické zařízení umístěné vně oblasti nákladu, které může být provozováno při nakládání, vykládání nebo uvolňovaní plynu.

Výše uvedené dokumenty musí být opatřeny razítkem příslušného orgánu vydávajícího schvalovací osvědčení.
8.1.2.3 (u) Dokumenty, které musí být na palubě Plán s rozdělením zón N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
8.1.6.2 Hadicové soustavy Hadicové soustavy dřívějších norem EN 12115:1999, EN 13765:2003 nebo EN ISO 10380:2003 smějí být používány až do 31. prosince 2018.
8.1.6.3 Ověření systému měření kyslíku N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2020
8.1.7.2 Označení zařízení, která se mají používat v oblastech s nebezpečím výbuchu, jakož i samostatných systémů ochrany N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2024
8.1.7.2 Zařízení a samostatné systémy ochrany, testování zařízení a samostatných systémů ochrany, jakož i shoda s dokumenty uvedenými v 8.1.2.3 (r) až (v) vzhledem k situaci na palubě N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2020
8.6.1.3
8.6.1.4
Změna schvalovacího osvědčeníN.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.2.0.1 (c)
9.3.3.0.1 (c)
Ochrana; proti korozi. N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.1.0.3 (d)
9.3.2.0.3 (d)
9.3.3.0.3 (d)
Materiál odolný proti ohni v ubytovacích prostorech a v kormidelněN.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.3.8.1 Pokračování třídy N.R.M. pro plavidla typu N otevřená s lapači plamene a plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044.

Do tohoto data platí na plavidlech v provozu následující požadavky:

Pokud není stanoveno iinak, musí typ konstrukce, pevnost, podřízené dělení, výbava a převody plavidla odpovídat nebo být rovnocenné konstrukčním požadavkům pro klasifikaci v nejvyšší třídě od uznané klasifikační společnosti.
9.3.1.8.4
9.3.2.8.4
9.3.3.8.4
Shoda s dokumenty v 8.1.3.2 (r) až (v) N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.10.1
9.3.2.10.1
9.3.3.10.1
Vniknutí plynů a kapalin do kormidelny

Okna, která ie možné otevřít
N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2024
9.3.1.10.2
9.3.2.10.2
9.3.3.10.2
Výška ochranného roubení N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2020
9.3.1.10.3
9.3.2.10.3
9.3.3.10.3
Ochranná stěna N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2024
9.3.1.10.4
9.3.2.10.4 9.3.3.10.4
Jícnové roubení dveří atd. N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034

Do tohoto data na palubách provozovaných plavidel, s výjimkou plavidel typu N otevřený, platí následující požadavky:

Do tohoto data tento požadavek je možné splnit připravením svislých ochranných stěn ve výšce větší nebo rovné 0,50 m.

Na palubách provozovaných plavidel o délce pod 50,00 m je možné výšku 0,50 m snížit na 0,30 m u průchodů, vedoucích na palubu.
9.3.1.11.1 (b) Poměr délky a průměru u tlakových tankových plavidel N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.3.11.1 (d) Omezení délky tankových plavidel N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.11.2 (a) Uspořádání nákladních tanků

Vzdálenost mezi nákladními tanky a bočními stěnami

Výška sedel
N.R.M. pro plavidla typu G, jejichž kýly byly položeny před 1. lednem 1977.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044.
9.3.1.11.2 (a) Uspořádání nákladních tanků
Vzdálenost mezi nákladovými nádržemi a bočnicemi
Výška hřbetnic, distančních kusů
N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044

Do tohoto data na palubách provozovaných plavidel, jejichž kýl byl položený po 31. prosinci 1976, platí následující požadavky:

Pokud je objem nádrže větší než 200 m3, nebo kde je poměr délky k průměru menší než 7 ale větší než 5, tam musí být trup v oblasti nádrže takový, aby v případě kolize zůstala nádrž, pokud to je možné, nepoškozená. Tento požadavek je možné brát jako splněný, pokud plavidlo v prostoru nádrže:

- má dvojitý trup s odlehlostí nejméně 80 cm mezi bočním pláštěm a podélným pažením lodního prostoru

- nebo pokud je plavidlo zkonstruované takto:

a) Mezi průchozí palubou a horní částí podlažních desek jsou v pravidelných intervalech nepřevyšujících 60 cm umístěné boční podélníky;

b) Boční podélníky musejí být podepřené síťovým rámem, s mezerami nepřevyšujícími 2,00 m. Výška síťového rámu nesmí být nižší než 10 % hloubky a v jakémkoliv případě nesmí být menší než 30 cm. Musejí být vybavené čelní deskou z ploché oceli, která má příčný průřez nejméně 15 cm2;

c) Boční podélníky podle bodu a) musejí mít stejnou výšku jako síťový rám a musejí být doplněné čelní deskou z ploché oceli, která má příčný průřez nejméně 7,5 cm2.
9.3.1.11.2 (a) Vzdálenost mezi sacími přítoky a podlažními deskami N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.11.2 (b) 9.3.2.11.2 (b) 9.3.3.11.2 (a) Upevnění nákladních tanků N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.11.2 (c) 9.3.2.11.2 (c) 9.3.3.11.2 (b) Kapacita sacího přítoku N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.11.2 (d) 9.3.2.11.2 (d) Boční podélníky mezi trupem a nákladovými nádržemi N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.3.11.2.(d) Boční výztuhy mezi trupem a nákladními tanky N.R.M. od 1. ledna 2019

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.11.3 (a) Koncová přepážka nákladového prostoru s izolací „A-60“
Odlehlost o velikosti 0,50 m od nákladních tanků ve volném přepravním prostoru
N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.2.11.3 (a) 9.3.3.11.3 (a) Šířka přehradových skříní 0,60 m
Volné nákladní prostory s přehradovými skříněmi nebo s přepážkami izolovanými izolací „A-60“
Odlehlost o velikosti 0,50 m od nákladních tanků ve volném přepravním prostoru
N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044

Do tohoto data na palubách provozovaných plavidel platí následující požadavky:

Typ C: minimální šířka kofrdamů je 0,50 m;

Typ N: minimální šířka kofrdamů je 0,50 m, na palubách plavidel s vlastní hmotností do 150 t je tato hodnota 0,40 m;

Typ N otevřený: kofrdamy se nemusejí vyžadovat při celkové hmotnosti do 150 t. Odlehlost mezi nákladovými nádržemi a koncovými přepážkami nákladového prostoru musí být minimálně 0,40 m.
9.3.3.11.4 Průchody v koncových přepážkách nákladních prostorů N.R.M. od 1. ledna 2005 pro plavidla typu N otevřená, jejichž kýly byly položeny před 1. lednem 1977.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044.
9.3.3.11.4 Vzdálenost mezi potrubím a dnem N.R.M. od 1. ledna 2005

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2038
9.3.3.11.4 Uzavírací zařízení plnicího a vyprazdňovacího potrubí vycházejícího z nákladního tanku N.R.M. od 1. ledna 2005

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.3.11.6 (a) Tvar koferdamu upraveného jako prostor s čerpadly N.R.M. pro plavidla typu N, jejichž kýly byly položeny před 1. lednem 1977.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044.
9.3.3.11.7 Vzdálenost mezi nákladními tanky a vnější stěnou plavidla N.R.M. od 1. ledna 2001

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2038
9.3.3.11.7 Šířka dvojité obšívky N.R.M. od 1. ledna 2007

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2038
9.3.3.11.7 Vzdálenost mezi sacím přítokem a spodními prostory N.R.M. od 1. ledna 2003

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2038
9.3.3.11.8 Uspořádání provozních prostorů v oblasti nákladu pod palubou N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2038.
9.3.1.11.8
9.3.3.11.9
Rozměry otvorů pro přístup do prostor v rámci nákladové plochy N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.11.8 9.3.2.11.10 9.3.3.11.9 Interval mezi zesilujícími prvky N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.2.12.1
9.3.3.12.1
Větrací otvory v nákladových prostorech N.R.M. od 1. ledna 2003

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.12.2
9.3.3.12.2
Větrací systémy ve dvojitých prostorech trupu a ve dvojitých spodních prostorech N.R.M. od 1. ledna 2003

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.12.3
9.3.2.12.3
9.3.3.12.3
Výška vzduchových vstupů nad palubou pro servisní prostory, umístěné pod palubouN.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.12.4
9.3.2.12.4
9.3.3.12.4
Větrání kormidelny N.R.M. od 1. ledna 2019

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2024
9.3.1.12.4 9.3.2.12.4 9.3.3.12.4 Zařízení v kormidelně, kde povrchové teploty mohou být vyšší, než je uvedeno v 9.3. x.51 (a), nebo zahrnuje použití elektrického zařízení, která nesplňuje požadavky 9.3. x.52.1 N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.1.12.4 9.3.2.12.4 9.3.3.12.4 Zařízení v obytných prostorech, kormidelně a provozních prostorech, kde povrchové teploty mohou být vyšší, než je uvedeno v 9.3.x.51 (a) N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.1.12.4 9.3.3.12.4 Elektrická zařízení používaná při nakládání, vykládání, uvolňování plynu a v bezprostřední blízkosti nebo uvnitř pevnině přiřazené zóny N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034

Do tohoto data, na palubách plavidel typu G a typu N, jejichž kýl byl položen před 1. lednem 1977, všechna elektrická zařízení s výjimkou osvětlovacích zařízení v obytných prostorech, rádio telefonních zařízení v obytných prostorech a v kormidelně a řídicích přístrojích spalovacích motorů, musí splňovat následující požadavky:

Generátory, motory, atd.: Stupeň ochrany IP 13

Rozvaděče, vypínače u vchodů do obytných prostor, atd.: Stupeň ochrany IP 23

Přístroje atd.: Stupeň ochrany IP 55
9.3.1.12.4 9.3.2.12.4 9.3.3.12.4 Neelektrická zařízení používaná při nakládání, vykládání, odplynování a v bezprostřední blízkosti nebo uvnitř pevnině přiřazené zóny N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.1.12.4 (b) 9.3.2.12.4 (b) 9.3.3.12.4 (b) Systém detekce plynů: Čas T90 N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.1.12.4 9.3.2.12.4 9.3.3.12.4 Alarmy N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2024
9.3.1.12.6 9.3.2.12.6 9.3.3.12.6 Vzdálenost mezi vstupy větracích otvorů v kormidelně a v oblasti nákladu N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.1.12.6 9.3.2.12.6 9.3.3.12.6 Vzdálenost mezi větracími otvory obytných a provozních prostor a oblasti nákladu N.R.M. od 1. ledna 2003
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.1.12.6 9.3.2.12.6 9.3.3.12.6 Trvale zabudovaná zařízení podle 9.3.x.40.2.2 (c) N.R.M. od 1. ledna 2003
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.13
9.3.3.13
Stabilita (obecně) N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.3.13.3 odstavec 2 Stabilita (obecně) N.R.M. od 1. ledna 2007
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.14
9.3.3.14
Stabilita (v nepoškozeném stavu) N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.15 Stabilita (v případě poškození) N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.3.15 Stabilita (v případě poškození) N.R.M. od 1. ledna 2007
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.16.1 9.3.3.16.1 Vzdálenost otvorů motorových prostorů od nákladové plochy N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31 .prosinci 2044
9.3.3.16.1 Motory s vnitřním spalováním mimo oblast nákladu N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034.
9.3.1.16.2 9.3.3.16.2 Závěsy dveří směřující do oblasti nákladu N.R.M. pro plavidla, jejichž kýly byly položeny před 1. lednem 1977, kde by změny mohly omezovat jiné hlavní otvory.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034.
9.3.3.16.2 Prostory strojovny přístupné z paluby N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034.
9.3.1.17.1 9.3.3.17.1 Obytné prostory a kormidelna mimo oblast nákladu N.R.M. pro plavidla, jejichž kýly byly položeny před 1. lednem 1977, pokud není spojení mezi kormidelnou a jinými uzavřenými prostory.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044 pro plavidla o délce do 50 metrů, jejichž kýly byly položeny před 1 lednem 1977 a jejichž kormidelny jsou umístěny v oblasti nákladu, i když to poskytuje přístup k jiným uzavřeným prostorům, pokud je bezpečnost zajištěna patřičnými provozními požadavky příslušného orgánu.
9.3.3.17.1 Obytné prostory a kormidelna mimo oblast nákladu N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044.
9.3.1.17.2 9.3.2.17.2 9.3.3.17.2 Uspořádání vstupů a otvorů v čelních nadřazených strukturách N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.17.2 9.3.2.17.2 9.3.3.17.2 Vstupy směřující do oblasti nákladu N.R.M. pro plavidla o délce do 50 metrů, jejichž kýly byly položeny před 1. lednem 1977, pokud jsou nainstalovány protiplynové ochrany.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044.
9.3.3.17.2 Vstupy a otvory N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044.
9.3.1.17.4 9.3.3.17.4 Vzdálenost otvorů od nákladové oblasti N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.3.17.5 (b), (c) Schválení průchodek hřídele a zobrazení pokynů N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018.
9.3.1.17.6 9.3.2.17.6 9.3.3.17.6 Vzdálenost mezi vstupy větrání v čerpadlových prostorech a kormidelnou N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.1.17.6
9.3.3.17.6
Čerpadlové prostory pod palubou N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018

Do tohoto data na palubách provozovaných plavidel platí následující požadavky:

Čerpadlové prostory pod palubou musejí

- splňovat požadavky pro servisní prostory:
- pro plavidla typu G: 9.3.1.12.3
- pro plavidla typu N: 9.3.3.12.3;

- být vybaveny systémem plynových detektorů podle bodu 9.3.1.17.6 nebo 9.3.3.17.6.
9.3.1.17.6
9.3.2.17.6
9.3.3.17.6
Systém měření kyslíku Minimální hodnota pro alarm N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2020
9.3.1.17.6
9.3.2.17.6
9.3.3.17.6
Alarmy N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2024
9.3.2.20.1
9.3.3.20.1
Přístup do kofrdamů nebo oddělení kofrdamů N.R.M. od 1. ledna 2015

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034.
9.3.2.20.2
9.3.3.20.2
Nasávací ventil N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.3.20.2 Plnění kofrdamů pomocí čerpadla N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018.
9.3.2.20.2
9.3.3.20.2
Plnění kofrdamů v době do 30 minut N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.2.20.4
9.3.3.20.4
Skupina/podskupina výbušnosti N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2024
9.3.1.21.3
9.3.2.21.3
9.3.3.21.3
Vyznačení všech nejvyšších dovolených úrovní plnění nákladních tanků na ukazateli úrovně hladiny N.R.M. od 1. ledna 2015

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.3.21.1 (b) Indikátor úrovně hladiny N.R.M. od 1. ledna 2005 pro plavidla typu N otevřená s lapači plamene a typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018.

Do tohoto data na plavidlech v provozu vybavených otvory pro měření tyto otvory musí:
- být umístěny tak, aby stupeň naplnění mohl být měřen pomocí měrné tyče;
- být vybaveny automatickým uzávěrem.
9.3.3.21.1 (g) Otvor pro odběr vzorků N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018.
9.3.2.21.1 (g)
9.3.3.21.1 (g)
Skupina/podskupina výbušnosti N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2024
9.3.1.21.4
9.3.2.21.4
9.3.3.21.4
Nezávislé výstražné zařízení pro úroveň kapaliny N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.21.5 (a)
9.3.2.21.5 (a)
9.3.3.21.5 (a)
Zásuvka v blízkosti pobřežních přípojek a odpojení lodního čerpadla N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.21.5 (b)
9.3.2.21.5 (b)
9.3.3.21.5 (d)
Zařízení pro vypnutí lodního čerpadla ze břehu N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2006
9.3.2.21.5 (c) Rychlouzavírací zařízení pro přerušení zásobování N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2008.
9.3.1.21.7
9.3.2.21.7
9.3.3.21.7
Alarmy N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2024
9.3.1.21.7
9.3.2.21.7
9.3.3.21.7
Podtlakové nebo přetlakové výstrahy v nákladních tancích pro přepravu látek, které nemají poznámku 5 ve sloupci (20) v tabulce C v kapitole 3.2.N.R.M. od 1. ledna 2001

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.21.7
9.3.2.21.7
9.3.3.21.7
Teplotní výstraha v nákladních tancích N.R.M. od 1. ledna 2001

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.22.1 (b) Výška umístění nad palubou otvorů nákladních tanků N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.3.22.1 (b) Otvory nákladního tanku 0,50 m nad palubou N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044 pro plavidla, kde byl kýl položený před 1. lednem 1977.
9.3.1.22.4 Ochrana proti tvorbě jisker u zavíracích zařízení N.R.M. od 1. ledna 2003

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.22.3
9.3.2.22.4 (a) 9.3.3.22.4 (a)
Poloha výstupů přetlakových ventilů/vysokorychlostních větracích ventilů nad palubouN.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.2.22.4 (a) 9.3.3.22.4 (e) Nastavit tlak přetlakového ventilu/vysokorychlostního větracího ventilu N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.2.22.4 (e) 9.3.3.22.4 (d) Skupina/podskupina výbušnosti N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2024
9.3.3.23.2 Zkušební tlak pro nákladní tanky N.R.M. pro plavidla, jejichž kýly byly položeny před 1. lednem 1977, pro které se vyžaduje zkušební tlak 15 kPa (0, 15 baru).

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044. Do tohoto data je zkušební tlak 10 kPa (0,10 baru) dostačující.
9.3.3.23.2 Zkušební tlak pro nákladní tanky N.R.M. pro kalová plavidla v provozu před 1. lednem 1999

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044. Do tohoto data je zkušební tlak 5 kPa (0,05 baru) dostačující.
9.3.3.23.3 Zkušební tlak pro nakládací a vykládací potrubí N.R.M. pro kalová plavidla v provozu před 1. lednem 1999

Obnovení schvalovacího osvědčení nejpozději do 1 .ledna 2039. Do tohoto data je zkušební tlak 400 kPa (4 bary) dostačující.
9.3.2.25.1
9.3.3.25.1
Rychlé odstavení nákladových čerpadel N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.25.1
9.3.2.25.1
9.3.3.25.1
Odlehlost čerpadel atd. od ubytovacích prostor atd. N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.25.2 (d)
9.3.2.25.2 (d)
Potrubí pro nakládku a vykládku isou umístěná na palubě N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.25.2 (e)
9.3.2.25.2 (e) 9.3.3.25.2 (e)
Vzdálenost pobřežních přípojek od ubytovacích prostor atd. N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.2.25.2 (i) Nakládací a vykládací potrubí ani odvětrávací potrubí nesmějí mít flexibilní spoje s posuvnými těsněními N.R.M. od 1. ledna 2009

Na plavidlech v provozu majících spoje s posuvnými těsněními se po obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2008 již nesmějí přepravovat látky s toxickými nebo žíravými vlastnostmi (viz sloupec (5) tabulky C kapitoly 3.2, nebezpečí 6.1 a 8).

Plavidla v provozu s obnovením schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018 nesmějí mít flexibilní spoje s posuvnými těsněními.
9.3.3.25.2 (h) Nakládací a vykládací potrubí ani odvětrávací potrubí nesmějí mít flexibilní spoje s posuvnými těsněními N.R.M. od 1. ledna 2009

Na plavidlech v provozu majících spoje s posuvnými těsněními se po obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2008 již nesmějí přepravovat látky s žíravými vlastnostmi (viz sloupec (5) tabulky C kapitoly 3.2, nebezpečí 8).

Plavidla v provozu s obnovením schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018 nesmějí mít flexibilní spoje s posuvnými těsněními.
9.3.3.25.8 (a) Balastové nasávací trubky jsou umístěné v nákladovém prostoru, ale vně nákladního tanku N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.2.25.9
9.3.3.25.9
Nakládací a vykládací proud N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.3.25.12 Ustanovení 9.3.3.25.1 (a) a (c), 9.3.3.25.2 (e), 9.3.3.25.3 a 9.3.3.25.4 se neaplikují s výjimkou plavidla typu N otevřené, která přepravuje žíravé látky (viz kapitolu 3.2, tabulku C, sloupec (5), nebezpečí 8) N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018

Tato časová mez se týká pouze plavidla typu N otevřené, které přepravuje žíravé látky (viz kapitolu 3.2, tabulku C, sloupec (5), nebezpečí 8).
9.3.2.26.2
9.3.3.26.2 (b)
Skupina/podskupina výbušnosti N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2024
9.3.1.31.2
9.3.2.31.2
9.3.3.31.2
Vzdálenost vstupu vzduchu do motoru od nákladového prostoruN.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044
9.3.1.31.5
9.3.2.31.5
9.3.3.31.5
Teplota v motorovém prostoru N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018

Do tohoto data na palubách provozovaných plavidel platí následující požadavky:

Teplota v motorovém prostoru nesmí překročit hodnotu 45 °C.
9.3.3.34.1 Výfukové potrubí N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.35.1
9.3.3.35.1
Odsávací a balastní čerpadla v nákladovém prostoru N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.3.35.3 Nasávací potrubí pro balast je umístěné uvnitř nákladového prostoru, ale vně nákladního tanku N.R.M.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.35.4 Odsávací instalace čerpadlového prostoru je vně čerpadlového prostoru N.R.M. od 1. ledna 2003

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.40.1
9.3.2.40.1
9.3.3.40.1
Protipožární hasicí systém, dvě čerpadla atd. N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.1.40.2
9.3.2.40.2
9.3.3.40.2
Pevný protipožární hasicí systém v motorovém prostoru N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.1.41.1
9.3.3.41.1
Výstupy výfukových potrubí jsou umístěny nejméně 2 m od nákladového prostoru N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044 pro plavidla, kde byl kýl položený před 1. lednem 1977.
9.3.3.41.1 Výstupy komínů N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení nejpozději do 1. ledna 2039 pro kalová plavidla.
9.3.1.41.2
9.3.2.41.2 9.3.3.41.2 v souvislosti s 7.2.3.41
Zařízení pro topení, vaření a chlazení N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2010
9.3.3.42.2 Systém ohřevu nákladu N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034.

Do tohoto data platí na plavidlech v provozu následující požadavky: Toto je možno dodržet pomocí odlučovače kalu namontovaného na zpětnou trubku kondenzované vody.
9.3.1.51 (a) 9.3.2.51 (a) 9.3.3.51 (a) Povrchová teplota neelektrických zařízení nesmí překročit 200 °C N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.1.51 (b) 9.3.2.51 (b) 9.3.3.51 (b) Povrchová teplota vnějších částí motorů a jejich sacích potrubí a výfukových potrubí N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018

Do tohoto data na palubách provozovaných plavidel platí následující požadavky:

Teplota vnějších částí nesmí překročit hodnotu 300 °C.
9.3.1.52.1 9.3.2.52.1 9.3.3.52.1 Elektrická zařízení s omezeným nebezpečím výbuchu N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034

Do tohoto data jsou požadovány následující dokumenty pro elektrická zařízení používaná při nakládání, vykládání a uvolňování plynů u plavidel v provozu, jejichž kýl byl položen po 1. lednu 1995: 9.3.1.52.3, 9.3.2.52.3 a 9.3.3.52.3 verze ADN platné do 31. prosince 2018
9.3.1.52.1 9.3.3.52.1 Elektrická zařízení s omezeným nebezpečím výbuchu N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034

Do tohoto data, na palubách plavidel, jejichž kýl byl položen před 1. lednem 1977, všechna elektrická zařízení s výjimkou osvětlovacích zařízení v obytných prostorech, rádio telefonních zařízení v obytných prostorech a v kormidelně a řídicích přístrojích spalovacích motorů, která se používají při nakládání, vykládání a uvolňování plynů, musí splňovat následující požadavky:
Generátory, motory, rozvaděče, osvětlení, atd.: Stupeň ochrany IP 13

Přístroje atd.: Stupeň ochrany IP 55
9.3.3.52.1 Elektrická zařízení v provozu během pobytu v bezprostřední blízkosti nebo uvnitř pevnině přiřazené zóny N.R.M. od 1. ledna 2019 pro plavidla typu N otevřená
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.3.52.2 Elektrická zařízení/echosondy N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034.
9.3.3.52.3 Elektrická zařízení: označení červenou barvou N.R.M. od 1. ledna 2019 pro plavidla typu N otevřená
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.1.52.3 9.3.2.52.3 9.3.3.52.3 poslední znění Odpojení těchto instalací z centralizovaného místa N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.1.51.4 9.3.2.51.4 9.3.3.51.4 Zrakové a sluchové výstražné sdělení N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.3.52.6 Odpojovač pro průběžně poháněný generátor N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034.
9.3.3.52.9 Trvale připevněné zásuvky N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034.
9.3.3.52.10 Elektrické akumulátory umístěné mimo oblast nákladu N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034.
9.3.1.53.1 9.3.2.53.1 9.3.3.53.1Typ a umístění elektrických zařízení určených k použití v oblastech s nebezpečím výbuchu

Zóna 0, Zóna 1
N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034

Do tohoto data platí následující požadavky:

(a) V nákladních tancích a potrubích pro nakládku a vykládku, je možné instalovat pouze měřicí, regulační a poplachová zařízení s typem ochrany EEx (ia).
(b) Elektrická zařízení na palubě v oblasti nákladu a měřicí, regulační a alarmové přístroje, motory pohánějící základní zařízení, jako jsou balastní čerpadla v kofrdamech, oblasti s dvojím trupem, dvojitá dna, nákladní prostory a provozní prostory pod palubou v oblasti nákladu musí být kontrolovány a schváleny příslušným orgánem s ohledem na bezpečnost provozu v prostředí s nebezpečím výbuchu, například, skutečně bezpečná zařízení, ohnivzdorná zařízení bezpečná proti výbuchu, přístroje chráněné přetlakem, prášková plnicí zařízení, zařízení chráněná zapouzdřením a zařízení se zvýšenou bezpečností.
(c) V kofrdamech, prostorech s dvojitým trupem, dvojitým dnem, nákladních prostorech a provozních prostorech pod palubou v oblasti nákladu, musí mít světelné zařízení ochranu typu „nehořlavé pouzdro“ nebo „přístroj chráněný přetlakem“.
(d) Řídicí a ochranná zařízení těch zařízení uvedených v (a), (b) a (c) výše musí být umístěna mimo oblast nákladu, pokud nejsou skutečně bezpečná.
Pro výběr elektrických zařízení se musí vzít v úvahu skupiny výbušnosti a teplotní třídy přiřazené látkám uvedeným v seznamu látek (viz sloupce (15) a (16) tabulky C kapitoly 3.2).
Do tohoto data na palubě plavidel v provozu, jejichž kýl byl položen po 31. prosinci 1977, platí následující požadavky:
Do tohoto data musí být při nakládání, vykládání a uvolňování plynu na plavidlech, které mají neplynotěsné otvory kormidelny (například dveře, okna a podobně) v oblasti nákladu splněny následující podmínky:
(a) Všechna elektrická zařízení, které se mají použít v kormidelně, musí být typu s omezeným nebezpečím výbuchu, to jest musí být navržena tak, aby nedocházelo k jiskření a aby teplota jeho vnějšího povrchu nepřekročila 200 °C při normálním provozu, nebo musí být typu chráněného před proudem vody, a musí být navržena takovým způsobem, aby jeho povrchová teplota nemohla přesáhnout 200 °C při normálním provozu.
(b) Elektrické zařízení, které nesplňuje požadavky (a) výše, musí být označeny červenou barvou a musí být možné jej vypnout pomocí centrálního vypínače.
9.3.1.53.1
9.3.2.53.1
9.3.3.53.1
Typ a umístění elektrických zařízení určených k použití v oblastech s nebezpečím výbuchu Zóna 2 N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.1.53.1
9.3.2.53.1
9.3.3.53.1
Teplotní třída a skupina výbušnosti neelektrických zařízení N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.1.53.1
9.3.2.53.1
9.3.3.53.1
Teplotní třída a skupina výbušnosti elektrických zařízení N.R.M. Od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034
9.3.1.53.2
9.3.3.53.2
Kovové opláštění pro všechny elektrické kabely v oblasti nákladu N.R.M. pro plavidla, jejichž kýly byly položeny před 1. lednem 1977.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034.
9.3.3.53.2 Kovové opláštění pro všechny elektrické kabely v oblasti nákladu N.R.M. od 1. ledna 2039 nejpozději pro kalová plavidla
9.3.1.53.1
9.3.2.53.1
9.3.3.53.1
Pohyblivé elektrické kabely (opláštěné, typ H 07 RN-F) N.R.M. od 1. ledna 2019
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034

Do tohoto data na palubě plavidel v provozu platí následující ustanovení:

Do tohoto data musí pohyblivé elektrické kabely (opláštěné, typ H 07 RN-F) splňovat normu IEC 60245-4:1994
9.3.1.60.1
9.3.2.60.1 9.3.3.60.1
Musí být namontován zpětný ventil přidržovaný pružinou.

Voda musí splňovat kvalitu pitné vody na palubě.
N.R.M.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018

1.6.7.2.2.3 Přechodné ustanovení ve věci aplikace požadavků podle tabulky „C“ v kapitole 3.2, pro přepravu nákladu v tankových plavidlech.

1.6.7.2.2.3.1 Náklady, pro které se v tabulce „C“ v kapitole 3.2 vyžaduje typ „N uzavřený“ s minimálním nastavením ventilu 10 kPa (0,10 bar), se mohou přepravovat v provozovaných tankových plavidlech typu „N uzavřený“ s minimálním nastavením ventilu 6 kPa (0,06 bar), zkušební tlak nádrže je 10 kPa (0,10 bar). Toto přechodné ustanovení platí až do 31. prosince 2018.

1.6.7.2.2.3.2 (Vypuštěno)

1.6.7.2.2.3.3 (Vypuštěno)

1.6.7.2.2.4 (Vypuštěno)

1.6.7.2.2.5 Pro plavidla nebo čluny, jejichž kýl byl položen před 1. červencem 2017 a která neodpovídají požadavkům v 9.3 .X.1 týkajícím se dokumentace plavidla, musí uchovávání podkladů pro dokumentaci cisterny začít nejpozději při příští obnově platnosti schvalovacího osvědčení.

1.6.7.3 Náhradní přechodná ustanovení, platná pro specifické vnitrozemské vodní cesty.

Provozovaná plavidla, na které se aplikují přechodná ustanovení v této podkapitole, musejí splňovat následující podmínky:

- požadavky odstavců a pododstavců, uvedených v následující tabulce a v tabulce všeobecných přechodných ustanovení (viz 1.6.7.2.1.1 a 1.6.7.2.3.1), v rámci zde stanovených termínů;

- požadavky odstavců a pododstavců, neuvedených v následující tabulce nebo v tabulce všeobecných přechodných ustanovení k datu zavedení těchto předpisů.

Konstrukce a výbava provozovaných plavidel se musí udržovat minimálně na úrovni předcházejících bezpečnostních norem.

Tabulka náhradních přechodných ustanovení
ustanovení předmět platnost a komentář
9.1.0.11.1 (b) Nákladní prostory, společné přepážky s olejovými palivovými nádržemi. N.R.M.

Na palubách provozovaných plavidel platí následující požadavky:

Nákladní prostory mohou sdílet společné přepážky s olejovými palivovými nádržemi, za předpokladu, že náklad nebo jeho obaly nebudou chemicky reagovat s palivem.
9.1.0.92 Nouzový východ. N.R.M.

Na palubách provozovaných plavidel platí následující požadavky:

Prostory, jejichž vchody nebo východy se mohou v případě poškození zčásti nebo úplně ponořit, musejí být opatřené nouzovým východem, který bude nejméně 0,075 m nad hladinou vody v případě poškození.
9.1.0.95.1 (c) Výška východu nad hladinou vody v případě poškození. N.R.M.

Na palubách provozovaných plavidel platí následující požadavky:

Dolní hrana všech nevodotěsných otvorů (tedy dveří, oken, jícnů) má být, při konečném stavu zaplavení, nejméně 0,075 m nad hladinou vody v případě poškození.
9.1.0.95.2
9.3.2.15.2
Rozsah diagramu stability (podmínky poškození). N.R.M.

Na palubách provozovaných plavidel platí následující požadavky:

Při konečném zaplavení nesmí úhel zadní části kýlu překročit:
- 20° před provedením opatření k napravení plavidla,
- 12° po provedením opatření k napravení plavidla.
9.3.3.8.1 Klasifikace N.R.M. pro plavidla typu N otevřená s lapači plamene a plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044.
9.3.1.11.1 (a)
9.3.2.11.1 (a) 9.3.3.11.1 (a)
Maximální kapacita nákladních tanků. N.R.M.

Na palubách provozovaných plavidel platí následující požadavky:

Maximální povolená kapacita nákladních tanků musí být 760 m3.
9.3.2.11.1 (d) Délka nákladních tanků. N.R.M.

Na palubách provozovaných plavidel platí následující požadavky:

Délka nákladních tanků může překročit 10 m a 0,2 L.
9.3.1.12.3
9.3.2.12.3
9.3.3.12.3
Poloha vstupů vzduchu. N.R.M.

Na palubách provozovaných plavidel platí následující požadavky:

Vstupy vzduchu musejí být umístěné nejméně 5,00 m od výstupů bezpečnostních ventilů.
9.3.2.15.1 (c) Výška východu nad hladinou vody v případě poškození. N.R.M.

Na palubách provozovaných plavidel platí následující požadavky:
Dolní hrana všech nevodotěsných otvorů (tedy dveří, oken, jícnů) má být, při konečném stavu zaplavení, nejméně 0,075 m nad hladinou vody v případě poškození.
9.3.2.20.2
9.3.3.20.2
Plnění přehradových skříní vodou.N.R.M.

Na palubách provozovaných plavidel platí následující požadavky:

Přehradové skříně mají být doplněné systémem pro plnění vodou nebo inertním plynem.
9.3.1.92
9.3.2.92
Nouzový východ. N.R.M.

Na palubách provozovaných plavidel platí následující požadavky:

Prostory, jejichž vchody nebo východy se mohou v případě poškození zčásti nebo úplně ponořit, musejí být opatřené nouzovým východem, který bude nejméně 0,075 m nad hladinou vody v případě poškození.

1.6.7.4 Přechodná ustanovení týkající se přepravy látek nebezpečných životnímu prostředí nebo zdraví

1.6.7.4.1 Přechodná ustanovení: plavidla

Zásobovací plavidla a kalová plavidla v provozu 1. ledna 2009 s nosností 1. ledna 2007 nižší než 300 tun smějí nadále přepravovat látky, které jim bylo povoleno přepravovat 31. prosince 2008 až do 31. prosince 2038.

1.6.7.4.2 (Vypuštěno)

1.6.7.5 Přechodná ustanovení o modifikaci tankových plavidel

1.6.7.5.1 Modifikace oblasti nákladu tankových plavidel pro získání plavidla typu N s dvojitými boky je přípustná do 31. prosince 2018 za následujících podmínek:

(a) Modifikovaná nebo nová oblast nákladu musí splňovat ustanovení ADN. Přechodná ustanovení uvedená v 1.6.7.2.2 nesmějí být aplikována na oblast nákladu;

(b) Vnější části plavidla jeho oblasti nákladu musí splňovat ustanovení ADN. Avšak následující přechodná ustanovení uvedená v 1.6.7.2.2 mohou být aplikována: 1.2.1, 9.3.3.0.3 (d), 9.3.3.51.3 a 9.3.3.5.24 poslední věta;

(c) Pokud věci, které vyžadují ochranu proti výbuchu, jsou uvedeny v seznamu podle 1.16.1.2.5, obytné prostory a kormidelny musí být vybaveny požárním poplachovým systémem podle 9.3.3.40.2.3;

(d) Aplikace tohoto pododdílu musí být uvedena ve schvalovacím osvědčení pod číslem 12 (Dodatečné poznámky).

1.6.7.5.2 Modifikovaná plavidla mohou být provozována do 31. prosince 2018. Doby platnosti vyhrazené v aplikovaných přechodných ustanoveních podle 1.6.7.2.2 musí být dodrženy.

1.6.7.6 Přechodná ustanovení o přepravě plynů v tankových plavidlech

Tanková plavidla v provozu od 1. ledna 2011 s čerpadlovými prostory pod palubou mohou nadále přepravovat látky uvedené v následující tabulce až do obnovení schvalovacího osvědčení po 1. lednu 2045.

Číslo UN nebo číslo látky Třída a klasifikační kód Pojmenování a popis
1005 2, 2TC AMONIAK (ČPAVEK), BEZVODÝ
1010 2, 2F 1,2-BUTADIENY, STABILIZOVANÉ
1010 2, 2F 1,3-BUTADIENY, STABILIZOVANÉ
1010 2, 2F BUTADIENY, STABILIZOVANÉ nebo BUTADIENY, SMĚS S UHLOVODÍKY, STABILIZOVANÁ, které mají při 70 °C tenzi par nepřesahující 1,1 MPa (11 bar) a jejichž hustota při 50 °C není nižší než 0,525 kg/l
1011 2, 2F BUTAN
1012 2, 2F 1-BUTEN
1020 2, 2A CHLORPENTAFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 115)
1030 2, 2F 1,1-DIFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 152a)
1033 2, 2F DIMETHYLETHER
1040 2, 2TF ETHYLENOXID S DUSÍKEM, až do nejvýše přípustného celkového tlaku 1 MPa (10 bar) při 50 °C
1055 2, 2F ISOBUTEN
1063 2, 2F CHLORMETHAN (METHYLCHLORID) (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 40)
1077 2, 2F PROPEN
1083 2, 2F TRIMETHYLAMIN, BEZVODÝ
1086 2, 2F VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ
1912 2, 2F CHLORMETHAN (METHYLCHLORID) A DICHLORMETHAN, SMĚS
1965 2, 2F UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs A)
1965 2, 2F UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs A0)
1965 2, 2F UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs A01)
1965 2, 2F UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs A02)
1965 2, 2F UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs A1)
1965 2, 2F UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs B)
1965 2, 2F UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs B1)
1965 2, 2F UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs B2)
1965 2, 2F UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs C)
1969 2, 2F ISOBUTAN
1978 2, 2F PROPAN
9000 2, 2F AMONIAK (ČPAVEK), BEZVODÝ, HLUBOCE ZCHLAZENÝ

1.6.8 Přechodná ustanovení týkající se posádky

1.6.8.1 Odpovědný velitel plavidla a osoba odpovědná za nakládku a vykládku tlačného člunu musí vlastnit osvědčení o zvláštních znalostech se zápisem: „Držitel tohoto osvědčení se zúčastnil 8 hodinového školení o stabilitě“ před 31. prosincem 2019.

Podmínkou pro tento zápis je účast na základním školení vyžadovaném předpisy platnými po 1. lednu 2013 nebo účast na obnovovacím školení, které odchylkou od 8.2.2.5 sestává z 24 vyučovacích hodin po 45 minutách, včetně 8 vyučovacích hodin věnovaných předmětu stability.

Až do 31. prosince 2018 nemusí být odborníkem na přepravu plynů (jak je uvedeno v 8.2.1.5) odpovědný velitel plavidla (jak je uvedeno v 7.2.3.15), ale může to být kterýkoli člen posádky, pokud tankové plavidlo typu G přepravuje pouze UN 1972. V tomto případě musí odpovědný velitel plavidla absolvovat specializační školení pro plyny a musí být také poučen v dodatečném školení o přepravě zkapalněného zemního plynu (LNG) podle 1.3.2.2.

1.6.8.2 Místo vydávání osvědčení o zvláštní znalosti ADN v souladu s 8.2.2.8.2 a 8.6.2 mohou smluvní strany do 31. prosince 2021 vydávat osvědčení podle vzoru platného do 31. prosince 2018. Taková osvědčení budou platná až do uplynutí jejich platnosti pět let.“.

1.6.9 Přechodná ustanovení týkající se uznávání klasifikačních společností

1.6.9.1 Ustanovení odstavce 1.15.3.8 týkající se udržování účinného systému vnitřní kvality doporučenými klasifikačními společnostmi ještě platná k 31. prosinci 2015 smějí být dále používána až do 14. září 2018.

KAPITOLA 1.7

VŠEOBECNÉ PŘEDPISY PRO RADIOAKTIVNÍ LÁTKY

1.7.1 Rozsah a použití

POZNÁMKA 1: V případě nehod nebo událostí v průběhu přepravy radioaktivních látek, musí být plněna nouzová opatření k ochraně osob, majetku a životního prostředí tak jak je stanoveno relevantními národními a/nebo mezinárodními organizacemi, Příslušné směrnice jsou obsaženy v dokumentu “Plánování a příprava havarijní odezvy při nehodách zahrnující radioaktivní látky“, bezpečnostní norma Safety Standard Series N. TS-G-1.2 (ST-3), vydaná IAEA, Vídeň (2002).

POZNÁMKA 2: Bezpečnostní postupy musí zahrnovat možnost přítomnosti jiných nebezpečných látek, které mohou ovlivnit reakci mezi obsahem zásilky a životním prostředím v případě nehody.

1.7.1.1 ADN stanoví normy bezpečnosti, které obsahují přijatelnou úroveň kontroly záření, kritického stavu a tepelného ohrožení osob, majetku a životního prostředí, spojených s přepravou radioaktivních látek. Tyto normy jsou založeny na dokumentu „IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive material, 2012 Edition, IAEA Safety Standards Series No. SSR-6, IAEA, Vienna (2012)“. Vysvětlující materiál je možno nalézt v „Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (2012 Edition), IAEA Safety Standards Series No. SSG-26, IAEA, Vienna (2014).

1.7.1.2 Cílem ADN je stanovit požadavky, které musí být splněny, aby se zajistila bezpečnost a ochrana osob, majetku a životního prostředí před účinky záření během přepravy radioaktivních látek. Této ochrany se dosahuje těmito požadavky:

(a) uzavřením radioaktivního obsahu;

(b) kontrolou vnějších dávkových intenzit;

(c) zabráněním kritickému stavu; a

(d) zamezením škodám způsobeným teplem.

Tyto požadavky se uspokojují za prvé uplatňováním odstupňovaného přístupu k limitům obsahu pro kusy a vozidla a uplatněním norem týkajících se konstrukce kusu v závislosti na riziku, které představuje radioaktivní obsah. Za druhé se uspokojují uplatňováním požadavků na konstrukci a používání kusů a na údržbu obalů s přihlédnutím k povaze radioaktivního obsahu. Dále jsou uspokojovány vyžadováním administrativních kontrol a popřípadě schválením příslušnými orgány.

1.7.1.3 ADN se vztahuje na přepravu radioaktivních látek vnitrozemskou vodní dopravou včetně přepravy, která souvisí s používáním radioaktivních látek. Přeprava zahrnuje všechny činnosti a podmínky spojené a vyvolané přemísťováním radioaktivních látek; ty pak zahrnují konstrukci, výrobu, údržbu a opravy obalů a přípravu, odeslání, nakládku, přepravu včetně tranzitního skladování, vykládku a příjem v konečném místě určení nákladů radioaktivních látek a kusů. Aplikuje se odstupňovaný přístup ke stanovení požadavků v ADN, které jsou charakterizovány třemi všeobecnými stupni přísnosti:

(a) Běžné podmínky přepravy (bez nehod);

(b) Normální podmínky přepravy (drobné nehody);

(c) Nehodové podmínky přepravy.

1.7.1.4 Ustanovení předepsaná v ADN se neuplatňují ve všech následujících případech:

(a) Radioaktivní látky, které jsou integrální součástí dopravních prostředků;

(b) Radioaktivní látky, které jsou přepravovány uvnitř podniku, kde podléhají příslušným bezpečnostním předpisům platným v tomto podniku a kde přeprava neprobíhá po veřejných komunikacích nebo kolejových cestách;

(c) Radioaktivní látky, které jsou implantovány nebo vloženy do organizmu osob nebo živých zvířat pro diagnostické nebo terapeutické účely;

(d) Radioaktivní látky, které byly náhodně nebo úmyslně vpraveny do těla osoby nebo kterými byla osoba kontaminována a má být z tohoto důvodu přepravována k lékařskému ošetření;

(e) Radioaktivní látky ve výrobcích určených ke spotřebě, které obdržely příslušné schválení příslušného orgánu, pokud následuje jejich prodej koncovému uživateli;

(f) Přírodní látky a rudy obsahující radionuklidy, které se v přírodě vyskytují (které mohou být zpracovány pro použití těchto radionuklidů), za předpokladu, že specifická aktivita těchto látek nepřekročí desetinásobek hodnot udaných v tabulce 2.2.7.2.2.1, nebo vypočítaných v souladu s 2.2.7.2.2.2 (a) a 2.2.7.2.2.3 až 2.2.7.2.2.6. Pro přírodní látky a rudy obsahující radionuklidy, které se v přírodě vyskytují a které nejsou v trvalé rovnováze, musí být výpočet specifické aktivity proveden v souladu s 2.2.7.2.2.4;

(g) neradioaktivní tuhé předměty s radioaktivními látkami přítomnými na jakémkoli povrchu v množstvích nepřevyšujícím mezní hodnotu stanovenou v definici “kontaminace“ v 2.2.7.1.2.

1.7.1.5 Zvláštní ustanovení pro přepravu vyjmutých kusů

1.7.1.5.1 Vyjmuté kusy, které smějí obsahovat radioaktivní látky v omezených množstvích, přístroje, výrobky, nebo prázdné obaly, jak jsou specifikovány v 2.2.7.2.4.1, podléhají pouze následujícím ustanovením částí 5 až 7.

(a) relevantní z ustanovení uvedených v 5.1.2.1, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.4, 5.2.1.10, 7.1.4.14.7.3.1, 7.1.4.14.7.5.1 až 7.1.4.14.7.5.4 a 7.1.4.14.7.7; a

(b) požadavky na vyjmuté kusy, specifikované v ustanoveních 6.4.4 ADR

s výjimkou radioaktivních látek vykazujících další nebezpečné vlastnosti a které proto musí být klasifikovány v jiné třídě, než je třída 7 podle zvláštních ustanovení 290 nebo 369 kapitoly 3.3, kdy ustanovení uvedená v (a) a (b) výše jsou aplikována pouze přiměřeně, a navíc k těm, která se vztahují k hlavní třídě.

1.7.1.5.2 Vyjmuté kusy podléhají relevantním ustanovením všech ostatních částí ADN. Obsahuje-li vyjmutý kus štěpnou látku, platí jedna z výjimek, které poskytuje odstavec 2.2.7.2.3.5 a musí být splněny požadavky uvedené v 7.1.4.14.7.4.3.

1.7.2 Program ochrany proti záření

1.7.2.1 Přeprava radioaktivních látek musí probíhat podle programu ochrany proti záření, který obsahuje systematický soubor ustanovení zaměřených na provádění přiměřených ochranných opatření proti záření.

1.7.2.2 Osobní dávky musí být nižší, než jsou příslušné dávkové limity. Ochrana a bezpečnost musí být optimalizovány tak, aby velikost individuálních dávek, počet osob vystavených záření a pravděpodobnost zdraví škodlivého záření byly udrženy tak nízké, jak je to jen rozumně dosažitelné s přihlédnutím k ekonomickým a sociálním faktorům kromě toho, že individuálně obdržené dávky budou omezeny dávkovými limity. Musí být zvolen strukturalizovaný systematický postup na vztahy mezi přepravou a ostatními činnostmi.

1.7.2.3 Povaha a rozsah měření použité v programu se musí vztahovat k závažnosti a pravděpodobnosti radiačního ozáření. Program musí zahrnovat požadavky uvedené v 1.7.2.2., 1.7.2.4 a 1.7.2.5 a 7.5.11 CV33 (1.1) ADR. Programové dokumenty musí být k dispozici, na požadavek, pro inspekci relevantního příslušného orgánu.

1.7.2.4 Pro profesní vystavení záření vznikající při dopravních činnostech, kde se odhaduje, že efektivní dávka buď:

(a) bude pravděpodobně mezi 1 mSv a 6 mSv za 1 rok, musí být prováděn program vyhodnocování dávek monitorováním pracovního místa nebo individuálním monitorováním, nebo;

(b) pravděpodobně překročí 6 mSv za 1 rok, musí být prováděno individuální monitorování.

Pokud je prováděno monitorování pracovního místa nebo individuální monitorování, příslušné záznamy musí být uchovávány.

POZNÁMKA: Pro profesní expozici vyplývající z přepravních aktivit, kde se předpokládá, že efektivní dávka pravděpodobně nepřekročí 1 mSv za rok, není požadováno vypracovávání zvláštních pracovních postupů, podrobné monitorování, programy ohodnocování dávek nebo uchovávání individuálních záznamů.

1.7.2.5 Pracovníci (viz. 7.1.4.14.7, Poznámka 3) musí být náležitě vyškolení v radiační ochraně včetně monitorovacích opatření za účelem omezení jejich pracovního ozáření a ozáření jiných osob, které by mohly být dotčeny jejich činností.

1.7.3 Systém řízení

1.7.3.1 Aby bylo zajištěno dodržování relevantních ustanovení ADN, musí být zaveden a využíván pro všechny činnosti v rámci ADN, jak jsou popsány v 1.7.1.3, systém řízení založený na mezinárodních, vnitrostátních, nebo jiných normách, přijatelných pro příslušný orgán. Potvrzení, že specifikace konstrukce byly v plném rozsahu dodrženy, musí být tomuto orgánu k dispozici. Výrobce, odesilatel nebo uživatel musí být připraven:

(a) poskytnout zařízení pro inspekci během výroby a užívání; a

(b) prokázat dodržování ADN příslušnému orgánu.

Je-li požadováno schválení od tohoto příslušného orgánu, musí být takové schválení podmíněno adekvátním systém řízení a přihlížet k němu.

1.7.4 Zvláštní ujednání

1.7.4.1 Zvláštním ujednáním se rozumí taková ustanovení schválená příslušným orgánem, podle nichž mohou být přepravovány, které nesplňují všechny požadavky ADN aplikovatelné na radioaktivní látky.

POZNÁMKA: Zvláštní ujednání se nepovažuje za dočasnou odchylku podle oddílu 1.5.1.

1.7.4.2 Zásilky, pro které je prakticky neproveditelné vyhovět ustanovením vztahujícím se na radioaktivní látky, nesmějí být přepravovány jinak než podle zvláštního ujednání. Pokud je příslušný orgán přesvědčen, že soulad s ustanoveními ADN pro radioaktivní látky je prakticky neproveditelný a že splnění nezbytných bezpečnostních norem předepsaných ADN bylo prokázáno alternativními prostředky, příslušný orgán může schválit zvláštní ujednání o přepravách pro jednotlivou zásilku nebo plánovanou sérii více zásilek. Celková úroveň bezpečnosti přepravy musí být nejméně rovnocenná úrovni, které by bylo dosaženo při dodržení všech příslušných předpisů. Pro mezinárodní zásilky tohoto typu se požaduje vícestranné schválení.

1.7.5 Radioaktivní látky s dalšími nebezpečnými vlastnostmi

Kromě radioaktivních a štěpných vlastností musí být brány v úvahu v dokladech, při balení, označování bezpečnostními značkami a nápisy, tranzitním skladování, oddělování a přepravě všechna další vedlejší nebezpečí obsahu kusu, jako je výbušnost, hořlavost, samozápalnost, chemická toxicita a žíravost, aby odpovídaly všem příslušným ustanovením ADN pro nebezpečné věci.

1.7.6 Nedodržení limitů

1.7.6.1 V případě nedodržení jakéhokoli limitu v ADN platného pro dávkovou intenzitu nebo kontaminaci

(a) Odesilatel, příjemce, dopravce a kterákoliv z organizací zapojených do přepravy, která by mohla být dotčena, musí být informována o nedodržení limitů:

(i) dopravcem, pokud se nedodržení zjistí během přepravy; nebo

(ii) příjemcem, pokud se nedodržení zjistí při příjmu;

(b) Dopravce, odesilatel, popřípadě příjemce musí:

(i) učinit okamžitá opatření ke zmírnění následků nedodržení;

(ii) vyšetřit nedodržení a jeho příčiny, okolnosti a následky;

(iii) učinit vhodná opatření k odstranění příčin a okolností, které vedly k nedodržení, a zamezit opakování podobných okolností, které vedly k nedodržení; a

(iv) sdělit příslušnému orgánu (příslušným orgánům) příčiny nedodržení a nápravná nebo preventivní opatření, která byla nebo mají být učiněna;

(c) Informování odesilatele, popřípadě příslušného orgánu (příslušných orgánů) o nedodržení musí být provedeno bezodkladně, a musí být okamžité, jestliže se vyvinula nebo vyvíjí situace kritického ozáření.

KAPITOLA 1.8

KONTROLY A JINÁ PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH POŽADAVKŮ

1.8.1 Monitorování dodržování předpisů

1.8.1.1 Všeobecně

1.8.1.1.1 Podle článku 4, odstavce 3 ADN musí smluvní strany zajistit, aby byl reprezentativní podíl zásilek nebezpečných věcí přepravovaných vnitrozemskou vodní dopravou podroben monitoringu podle ustanovení této kapitoly a požadavků pododdílu 1.10.1.5.

1.8.1.1.2 Účastníci přepravy nebezpečných věcí (viz kapitola 1.4) musí bezodkladně v rámci svých příslušných povinností poskytnout příslušným orgánům a jejich pověřeným zástupcům informace nezbytné pro provedení kontrol.

1.8.1.2 Monitorovací postup

1.8.1.2.1 Za účelem provádění kontrol stanovených v Článku 4, odstavci 3 ADN musí smluvní strany používat kontrolní listinu vypracovanou Administrativním výborem*. Kopie této kontrolní listiny musí být předána veliteli plavidla. Příslušné orgány jiných smluvních stran smějí rozhodnout o zjednodušení nebo upuštění od následných kontrol, jestliže jim byly předána kopie kontrolní listiny. Tento odstavec se nedotýká práva smluvních stran právo provádět specifická opatření nebo podrobnější kontroly.

1.8.1.2.2 Kontroly musí být namátkové a musí, pokud je to možné, pokrývat rozsáhlou část sítě vnitrozemských vodních cest.

1.8.1.2.3 Při výkonu svého práva monitorovat musí kontrolní orgány vyvinout všemožné úsilí, aby se vyhnuly nepatřičnému zadržování nebo zdržování plavidla.

1.8.1.3 Porušení předpisů

Bez ohledu na jiné sankce, které mohou být uloženy, plavidla, u nichž bylo zjištěno jedno nebo více porušení pravidel pro přepravu nebezpečných věcí vnitrozemskou vodní dopravou, mohou být zadrženy na místě určeném pro tento účel orgány provádějícími kontrolu a může být požadováno odstranění závad před pokračováním jejich plavby, nebo mohou být podrobeny jiným vhodným opatřením, závislým na okolnostech nebo požadavcích bezpečnosti.

1.8.1.4 Kontroly ve společnostech a na místech nakládky a vykládky

1.8.1.4.1 Kontroly mohou být prováděny v objektech podniků jako preventivní opatření, nebo když byla během plavby zaznamenána porušení předpisů ohrožující bezpečnost při přepravě nebezpečných věcí.

1.8.1.4.2 Účelem takových kontrol je zajistit, aby bezpečnostní podmínky pro přepravu nebezpečných věcí vnitrozemskou vodní dopravou odpovídaly platným zákonům.

1.8.1.4.3 Odebírání vzorků

V případě, že je to vhodné, a za podmínky, že to nepředstavuje bezpečnostní riziko, mohou být odebrány vzorky přepravovaných věcí pro jejich prozkoumání laboratořemi uznanými příslušným orgánem.

1.8.1.4.4 Spolupráce příslušných orgánů

1.8.1.4.4.1 Smluvní strany si vzájemně pomáhají za účelem správné aplikace těchto předpisů.

1.8.1.4.4.2 Závažná nebo opakovaná porušení předpisů ohrožující bezpečnost přepravy nebezpečných věcí spáchaná zahraničním plavidlem nebo podnikem se musí oznámit příslušnému orgánu ve smluvní straně, kde bylo vydáno schvalovacího osvědčení plavidla nebo kde má podnik své sídlo.

1.8.1.4.4.3 Příslušný orgán smluvní strany, kde byla zjištěna závažná nebo opakovaná porušení předpisů, může požádat příslušný orgán smluvní strany, kde bylo vydáno schvalovací osvědčení plavidla nebo kde má podnik své sídlo, aby přijal vhodná opatření vůči viníkovi nebo viníkům.

1.8.1.4.4.4 Poslední informovaný orgán musí sdělit příslušným orgánům smluvní strany, kde bylo zaznamenáno porušení předpisů, jaká opatření byla učiněna vůči viníkovi nebo viníkům.

1.8.2 Úřední podpora během kontroly zahraničního plavidla

Jestliže nálezy při kontrole zahraničního plavidla poskytují důvody k podezření, že došlo k závažnému nebo opakovanému porušení předpisů, které nemůže být zjištěno v průběhu této kontroly kvůli absenci potřebných údajů, příslušné orgány smluvních stran si musí vzájemně pomoci, aby se situace vyjasnila.

1.8.3 Bezpečnostní poradce

1.8.3.1 Každý podnik, jehož činnosti zahrnují odesílání, přepravu, nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky, nebezpečných věcí vnitrozemskou vodní dopravou, musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců, dále nazývaných „poradci“ pro přepravu nebezpečných věcí, odpovědných za pomoc při předcházení rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.

POZNÁMKA: Tato povinnost se nevztahuje na provozovatele přijímacích zařízení.

1.8.3.2 Příslušné orgány smluvních stran mohou stanovit, že se tyto požadavky nevztahují na podniky:

(a) jejichž činnosti se týkají

(i) přepravy nebezpečných věcí plně nebo částečně vyňaté podle ustanovení uvedených v 1.7.1.4 nebo v kapitolách 3.3, 3.4 nebo 3.5;

(ii) množství na dopravní jednotku, železniční vůz nebo kontejner nepřekračující množství uvedená v 1.1.3.6 ADR nebo RID;

(iii) pokud (ii) výše není relevantní, množství na plavidlo nepřekračuje množství uvedená v 1.1.3.6 tohoto předpisu.

(b) jejichž hlavní nebo vedlejší činnosti nejsou přeprava nebo související balení, plnění, nakládka nebo vykládka nebezpečných věcí, ale které se příležitostně zabývají vnitrostátní přepravou nebo souvisejícím balením, plněním, nakládkou nebo vykládkou nebezpečných věcí představujících jen velmi malé nebezpečí nebo riziko znečistění.

1.8.3.3 Hlavním úkolem poradce, při zachování odpovědnosti vedoucího podniku, je snažit se všemi vhodnými prostředky a opatřeními v mezích příslušných činností tohoto podniku usnadnit provádění těchto činností v souladu s platnými předpisy a co nejbezpečnějším způsobem.

S přihlédnutím k činnostem podniku má poradce zejména tyto povinnosti:

- dohlížet na dodržování předpisů pro přepravu nebezpečných věcí;

- radit svému podniku při operacích při přepravě nebezpečných věcí;

- připravit výroční zprávu pro vedení svého podniku nebo popřípadě pro místní orgán veřejné správy, o činnostech podniku týkajících se přepravy nebezpečných věcí. Takové výroční zprávy musí být uchovávány po dobu pěti let a musí být k dispozici národním orgánům na jejich žádost.

Poradce má rovněž za povinnost sledovat zejména tyto činnosti a postupy vztahující se k dotčeným činnostem podniku:

- postupy pro dodržování předpisů upravujících zařazování nebezpečných věcí určených k přepravě;

- postup podniku při pořizování dopravních prostředků s ohledem na respektování všech zvláštních požadavků souvisejících s nebezpečnými věcmi, které se mají přepravovat;

- postupy kontrol zařízení užívaného při přepravě, balení, plnění, nakládce nebo vykládce nebezpečných věcí;

- vlastní školení zaměstnanců podniku, včetně školení o změnách předpisů, a vedení záznamů o takovém školení;

- uplatňování vhodných nouzových postupů v případě jakékoli nehody nebo mimořádné události, která může nepříznivě ovlivnit bezpečnost přepravy, balení, plnění, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí;

- analýzy a, pokud je to potřebné, vypracovávání zpráv týkajících se vážných nehod, mimořádných události nebo závažných porušení předpisů zjištěných během odesílání, přepravy, balení, plnění, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí;

- uplatňování vhodných opatření k zamezení opakování nehod, mimořádných událostí nebo závažných porušení předpisů;

- dodržování právních předpisů a zvláštních požadavků spojených s přepravou nebezpečných věcí, týkajících se volby a využití subdodavatelů nebo jiných třetích osob;

- ověřování, že zaměstnanci účastnící se přepravy, balení, plnění, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí mají k dispozici podrobné pracovní postupy a pokyny;

- zavádění opatření ke zvýšení informovanosti o nebezpečích spojených s přepravou, balením, plněním, nakládkou a vykládkou nebezpečných věcí;

- uplatňování kontrolních postupů s cílem zajistit, aby v dopravních prostředcích byly k dispozici doklady a bezpečnostní výbava, které musí doprovázet přepravu, a aby tyto doklady a výbava byly v souladu s předpisy;

- uplatňování kontrolních postupů s cílem zajistit dodržování předpisů pro balení, plnění, nakládku a vykládku;

- existence bezpečnostního plánu uvedeného v pododdílu 1.10.3.2.

1.8.3.4 Poradcem může být též vedoucí podniku, osoba s jinými povinnostmi v podniku nebo osoba, která tímto podnikem není přímo zaměstnána, pokud je tato osoba odborně způsobilá pro vykonávání povinností poradce.

1.8.3.5 Každý dotčený podnik musí na požádání informovat o totožnosti svého poradce příslušný orgán nebo instituci pověřenou pro tento účel každou smluvní stranou.

1.8.3.6 Kdykoli během přepravy, balení, plnění, nakládky nebo vykládky prováděné dotčeným podnikem postihne nehoda osoby, majetek nebo životní prostředí nebo pokud dojde ke škodě na majetku nebo životním prostředí, připraví poradce po shromáždění všech potřebných informací zprávu o nehodě pro vedení podniku nebo popřípadě pro místní orgán veřejné správy. Tato zpráva nesmí nahrazovat žádnou zprávu vypracovanou vedením podniku, která by mohla být požadována jinými mezinárodními nebo vnitrostátními právními předpisy.

1.8.3.7 Bezpečnostní poradce musí být držitelem osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce platného pro přepravu vnitrozemskou vodní dopravou. Toto osvědčení musí být vydáno příslušným orgánem nebo institucí pověřenou pro tento účel každou smluvní stranou.

1.8.3.8 K získání osvědčení se musí uchazeč podrobit školení a úspěšně složit zkoušku schválenou příslušným orgánem smluvní strany.

1.8.3.9 Hlavním účelem školení je poskytnout uchazečům dostatečné znalosti o nebezpečích při přepravě, balení, plnění, nakládce nebo vykládce nebezpečných věcí, dostatečné znalosti platných právních a správních předpisů, jakož i dostatečné znalosti povinností uvedených v pododdílu 1.8.3.3.

1.8.3.10 Zkouška musí být organizována příslušným orgánem nebo jím pověřenou zkušební institucí. Zkušební orgán nemůže být školící organizací.

Pověření zkušební instituce musí být provedeno písemnou formou. Toto schválení může být časově omezeno a musí být založeno na následujících kritériích:

- způsobilost zkušební instituce;

- specifikace forem zkoušek navržené zkušební institucí, včetně, pokud je to nutné, infrastruktury a organizace elektronických zkoušek podle 1.8.3.12.5, pokud musí být provedeny;

- opatření určená pro zajištění nestrannosti zkoušek;

- nezávislost zkušební instituce na všech fyzických nebo právnických osobách zaměstnávajících poradce.

1.8.3.11 Hlavním účelem zkoušky je zjistit, zda uchazeči mají potřebnou úroveň znalostí potřebných pro výkon funkce bezpečnostního poradce, jak je uvedeno v pododdílu 1.8.3.3, pro získání osvědčení předepsaného v pododdílu 1.8.3.7 a musí zahrnovat nejméně následující témata:

(a) Znalost druhů následků, které mohou být způsobeny při nehodě s nebezpečnými věcmi a znalost hlavních příčin nehod;

(b) Ustanovení vnitrostátních předpisů, mezinárodních úmluv a dohod, zejména pokud jde o:

- klasifikaci nebezpečných věcí (postup při klasifikaci roztoků a směsí, struktura seznamu látek, třídy nebezpečných věcí a zásady jejich klasifikace, povaha přepravovaných nebezpečných věcí, fyzikální, chemické a toxikologické vlastnosti nebezpečných věcí);

- všeobecná ustanovení o obalech, cisternách a cisternových kontejnerech (druhy, kódování, značení, konstrukce, první a periodické inspekce a zkoušky);

- nápisy a bezpečnostní značky, označení oranžovými tabulkami (nápisy a bezpečnostní značky na kusech, umísťování a odstraňování velkých bezpečnostních značek a oranžových tabulek);

- údaje v přepravním dokladu (požadované informace);

- způsob odesílání a omezení při odesílání (vozová zásilka, přeprava volně ložených látek, přeprava v IBC, přeprava v kontejnerech, přeprava v nesnímatelných nebo snímatelných cisternách);

- přepravu osob;

- zákazy a bezpečnostní opatření týkající se společné nakládky;

- vzájemné oddělování věcí;

- omezení přepravovaných množství a množství vyňatá z platnosti předpisů;

- manipulaci a uložení (balení, plnění, nakládka a vykládka, stupně plnění, uložení a vzájemné oddělování);

- čistění a/nebo odplyňování před balením, plněním, nakládkou a po vykládce;

- posádku a odborné školení;

- palubní doklady (přepravní doklady, písemné pokyny, schvalovací osvědčení plavidla, osvědčení o školení k nebezpečným látkám podle ADN, kopie všech odchylek, jiné doklady);

- písemné pokyny (používání pokynů a ochranné prostředky pro posádku);

- požadavky na dozor (kotvení);

- pravidla a omezení provozu;

- únik znečisťujících látek během provozu a při nehodách;

- předpisy týkající se zařízení pro lodní dopravu.

1.8.3.12 Zkoušky

1.8.3.12.1 Zkouška sestává z písemného testu, který může být doplněn ústní zkouškou.

1.8.3.12.2 Příslušný orgán nebo jím pověřená zkušební organizace musí dohlížet na každou zkoušku. Jakákoli manipulace a podvádění musí být, jak je to jen možné, vyloučeny. Totožnost kandidáta musí být ověřena. Při písemné zkoušce není dovoleno použití žádných jiných dokumentů kromě mezinárodních a vnitrostátních předpisů. Všechny zkušební dokumenty musí být zaregistrovány a uchovány v písemné formě nebo elektronicky jako datový soubor.

1.8.3.12.3 Elektronické prostředky se mohou používat pouze v tom případě, když jsou dány k dispozici zkušebním orgánem. Kandidát nesmí uvádět žádné doplňující údaje do poskytnutých elektronických prostředků; kandidát může pouze odpovídat na zadané otázky.

1.8.3.12.4 Písemný test musí mít dvě části:

(a) Uchazeč obdrží dotazník. Ten musí obsahovat nejméně dvacet otevřených otázek zahrnujících nejméně témata uvedená v seznamu v pododdílu 1.8.3.11. Mohou však být použity také otázky s uvedením několika možných odpovědí. V tomto případě se takové dvě otázky počítají za jednu otevřenou otázku. Zvláštní pozornost musí být věnována těmto tématům:

- všeobecná preventivní a bezpečnostní opatření;

- klasifikace nebezpečných věcí;

- všeobecná ustanovení o balení, včetně cisteren, cisternových kontejnerů, cisternových vozidel atd.;

- značky, velké bezpečnostní značky a bezpečnostní značky;

- údaje v přepravním dokladu;

- manipulace a uložení;

- odborné školení posádky;

- palubní doklady a osvědčení;

- písemné pokyny;

- předpisy týkající se zařízení pro lodní dopravu.

(b) Uchazeči musí vypracovat případovou studii podle povinností poradce uvedených v pododdílu 1.8.3.3, aby prokázali, že mají nezbytnou kvalifikaci pro plnění funkce poradce.

1.8.3.12.5 Písemné zkoušky smějí být prováděny, zcela nebo zčásti, v elektronické formě, kde jsou odpovědi zaznamenávány a vyhodnocovány za použití procesů elektronického zpracování dat (EDP), pokud jsou splněny tyto podmínky:

(a) Hardware a software musí být zkontrolovány a přijaty příslušným orgánem nebo jím pověřenou zkušební organizací;

(b) Musí být zajištěna správná technická funkce. Musí být učiněna opatření týkající se možností pokračování zkoušky, dojde-li k selhání technických prostředků a aplikací. Na vstupních zařízeních nesmějí být k dispozici žádné pomocné funkce (např. funkce elektronického vyhledávání). Elektronické medium poskytnuté podle 1.8.3.12.3 nesmí dovolit kandidátům komunikovat během zkoušky s jakýmkoli jiným přístrojem;

(c) Konečná vstupní data každého kandidáta musí být zaznamenána. Vyhodnocení výsledků musí být transparentní.

1.8.3.13 Smluvní strany mohou rozhodnout, že uchazeči, kteří hodlají pracovat pro podniky specializované na přepravu určitých druhů nebezpečných věcí mohou být zkoušeni pouze z témat, která jsou spojena s jejich činností. Tyto druhy věcí jsou:

- třída 1;

- třída 2;

- třída 7;

- třídy 3, 4.1,4.2, 4.3, 5.1,5.2, 6.1,6.2, 8 a 9;

- UN čísla 1202, 1203, 1223, 3475 a palivo pro letecké motory zařazené pod UN 1268 nebo UN 1863

Osvědčení předepsané v pododdílu 1.8.3.7 musí zřetelně uvádět, že je platné pouze pro druhy nebezpečných věcí uvedených v tomto pododdíle a pro které byl poradce zkoušen podle podmínek uvedených v pododdílu 1.8.3.12.

1.8.3.14 Příslušný orgán nebo zkušební instituce musí uchovávat seznam zkušebních otázek, které byly použity při zkoušce.

1.8.3.15 Osvědčení předepsané v pododdílu 1.8.3.7 musí mít formu podle vzoru uvedeného v pododdílu 1.8.3.18 a musí být uznáváno všemi smluvními stranami.

1.8.3.16 Platnost a prodloužení platnosti osvědčení

1.8.3.16.1 Osvědčení je platné po dobu pěti let. Doba platnosti osvědčení se prodlouží o pět let od data uplynutí jeho platnosti, pokud jeho držitel během posledního roku před uplynutím doby jeho platnosti složil zkoušku. Zkouška musí být schválena příslušným orgánem.

1.8.3.16.2 Účelem zkoušky je ověřit, zda má držitel potřebné znalosti k vykonávání povinností uvedených v pododdílu 1.8.3.3. Vyžadované znalosti jsou uvedeny v pododdílu 1.8.3.11 (b) a musí zahrnovat změny předpisů, k nimž došlo od získání posledního osvědčení. Zkouška musí být organizována a dozorována na stejném základě, jak je uvedeno v pododdílech 1.8.3.10 a 1.8.3.12 až 1.8.3.14. Držitel osvědčení však nemusí vypracovat případovou studii podle ustanovení pododdílu 1.8.3.12.4 (b).

1.8.3.17 Ustanovení uvedená v pododdílech 1.8.3.1 až 1.8.3.16 se považují za splněná, jestliže byly splněny příslušné podmínky směrnice Rady 96/35/ES ze 3. června 1996 o jmenování a odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční, železniční a vnitrozemskou vodní dopravou1 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/18/ES ze dne 17. dubna 2000 o minimálních zkušebních požadavcích na bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí silniční, železniční nebo vnitrozemskou vodní dopravou2.

1.8.3.18 Vzor osvědčení

1.8.3.19 Rozšíření platnosti osvědčení

Jestliže poradce rozšíří rozsah platnosti svého osvědčení během jeho doby platnosti splněním požadavků uvedených v 1.8.3.16.2, zůstane doba platnosti nového osvědčení stejná jako doba platnosti předchozího osvědčení.

1.8.4 Seznam příslušných orgánů a jimi pověřených organizací

Smluvní strany oznámí Sekretariátu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů adresy příslušných orgánů a jimi pověřených organizací, které jsou kompetentní podle vnitrostátních právních předpisů pro uplatňování ADN, přičemž uvedou pro každý případ příslušné ustanovení ADN, jakož i adresy, na které je třeba zasílat příslušné žádosti.

Sekretariát Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů pořídí na základě obdržených informací seznam a udržuje jej v aktuálním stavu. Oznamuje tento seznam a jeho změny smluvním stranám.

1.8.5 Hlášení o nehodách a mimořádných událostech při přepravě nebezpečných věcí

1.8.5.1 Dojde-li během nakládky, plnění, přepravy, vykládky nebezpečných věcí nebo odplynování tankových plavidel na území smluvní strany k vážné nehodě nebo mimořádné události, je nakládce, osoba odpovědná za plnění, přepravce, příjemce nebo obsluha přijímacího zařízení nebezpečných věcí povinen zajistit, aby byla příslušnému orgánu dotyčné smluvní strany nejpozději jeden měsíc po této události předána zpráva podle vzoru předepsaného v 1.8.5.4.

1.8.5.2 Tato smluvní strana zašle, je-li to žádoucí, tuto zprávu Sekretariátu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů za účelem informování ostatních smluvních stran.

1.8.5.3 Událost podléhající povinnosti vypracování zprávy podle pododdílu 1.8.5.1 je událost, při níž došlo k úniku nebezpečných věcí nebo hrozilo bezprostřední riziko úniku látky, došlo-li ke zranění osob, k hmotným škodám nebo ke škodám na životním prostředí, nebo pokud byly zapojeny orgány (orgány) a je-li splněno alespoň jedno z následujících kritérií:

Zranění osob znamená událost, při níž došlo k usmrcení nebo zranění v přímém vztahu k přepravovaným nebezpečným věcem, přičemž zranění

(a) vyžaduje intenzivní lékařskou péči;

(b) vyžaduje nejméně jednodenní pobyt v nemocnici; nebo

(c) má za následek pracovní neschopnost v trvání nejméně tří po sobě jdoucích dnů.

Únik látky je uniknutí nebezpečných věcí:

(a) tříd 1 nebo 2 obalové skupiny I nebo jiných nebezpečných věcí nepřiřazených k žádné obalové skupině v množstvích 50 kg nebo 50 litrů nebo více;

(b) obalové skupiny II v množstvích 333 kg nebo 333 litrů nebo více; nebo

(c) obalové skupiny III v množstvích 1000 kg nebo 1000 litrů nebo více.

Kritérium úniku látky platí také v případě bezprostředního rizika úniku látky ve výše uvedených množstvích. Zpravidla se toto riziko musí předpokládat, jestliže z důvodu poškození své konstrukce již dopravní nebo přepravní prostředky nejsou způsobilé pro další přepravu nebo jestliže z nějakého jiného důvodu již nemůže být zajištěna dostatečná úroveň bezpečnosti (např. z důvodu deformace cisteren nebo kontejnerů, převrácení cisterny nebo požáru v bezprostřední blízkosti).
Dojde-li k nehodě nebo mimořádné události při přepravě nebezpečných věcí třídy 6.2, předkládá se zpráva o nehodě vždy, bez ohledu na množství uniklé látky.

Dojde-li k nehodě nebo mimořádné události při přepravě radioaktivních látek jsou kritéria pro únik látky následující:

(a) jakýkoli únik radioaktivních látek z kusů;

(b) expozice vedoucí k překročení mezních hodnot stanovených v předpisech pro ochranu pracovníků a veřejnosti proti ionizujícímu záření (Schedule II of IAEA Safety Series No. 115 - „International Basic Safety Standards for Protection Against Ionizing Radiation and for Safety Radiation Sources“); nebo

(c) je-li důvod předpokládat, že došlo k významnému zhoršení bezpečnostní funkce kusu (kontejnment, stínění, tepelná ochrana nebo kritičnost), které může učinit kus nezpůsobilým pro pokračování přepravy bez dodatečných bezpečnostních opatření.

POZNÁMKA: Viz ustanovení v 7.1.4.14.7.7 k nedoručitelným zásilkám

Hmotné škody nebo škody na životním prostředí znamenají uvolnění nebezpečných věcí, bez ohledu na jejich množství, kdy odhadovaná částka škody překročí 50 000 euro. Škoda na přímo zúčastněných dopravních prostředcích obsahujících nebezpečné věci ani na dopravní infrastruktuře se pro tento účel nebere v úvahu.

Účast orgánů (orgánů) znamená přímé zapojení orgánů nebo nouzových zásahových jednotek během události s nebezpečnými věcmi a evakuaci osob nebo uzavření veřejných dopravních komunikací (silnic/železničních tratí/vnitrozemských vodních cest) na nejméně tři hodiny z důvodu nebezpečí vytvářeného nebezpečnými věcmi.

Pokud je to potřebné, může si příslušný orgán vyžádat další relevantní informace.

1.8.5.4 Vzor zprávy o událostech během přepravy nebezpečných věcí

Zpráva o událostech při přepravě nebezpečných věcí podle ADN, oddílu 1.8.5

Pokud je to nutné, může příslušný orgán vyžadovat další údaje.

KAPITOLA 1.9

DOPRAVNÍ OMEZENÍ STANOVENÁ PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY

1.9.1 Podle článku 6, odstavce 1 ADN může být vstup nebezpečných věcí na území smluvních stran předmětem pravidel nebo zákazů stanovených z jiných důvodů, než je bezpečnost během přepravy. Taková pravidla nebo zákazy musí být zveřejněny vhodnou formou.

1.9.2 S výhradou ustanovení oddílu 1.9.3 mohou smluvní strany uplatňovat vůči plavidlům provádějícím mezinárodní přepravu nebezpečných věcí vnitrozemskou vodní dopravou na svém území určitá dodatečná ustanovení, která nejsou obsažena v ADN, pokud tato ustanovení nejsou v rozporu s článkem 4, odstavcem 2 ADN a pokud jsou obsažena v jejich vnitrostátních právních předpisech a vztahují se rovnocenně rovněž na plavidla provádějící vnitrostátní přepravu nebezpečných věcí vnitrozemskou vodní dopravou na území této smluvní strany.

1.9.3 Dodatečná ustanovení, která mohou být uplatňována podle výše uvedeného oddílu 1.9.2 jsou tato:

(a) Dodatečné bezpečnostní požadavky nebo omezení týkající se plavidel užívajících určitou infrastrukturu, jako jsou mosty nebo tunely, nebo plavidel vjíždějících nebo vyjíždějících z přístavů nebo jiných dopravních terminálů;

(b) Požadavky, aby plavidla sledovala předepsané dopravní trasy, které se vyhýbají obchodním nebo obytným územím, územím citlivým z hlediska ochrany životního prostředí, průmyslovým zónám s rizikovými zařízeními nebo vnitrozemským vodním cestám s vážnými fyzikálními riziky;

(c) Výjimečné požadavky týkající se dopravní trasy nebo kotvení plavidel přepravujících nebezpečné věci, které vyplývají z extrémních povětrnostních podmínek, zemětřesení, nehod, odborářských akcí, občanských nepokojů nebo vojenských konfliktů;

(d) Omezení provozu plavidel přepravujících nebezpečné věci v určitých dnech týdne nebo roku.

1.9.4 Příslušný orgán smluvní strany uplatňující na svém území jakákoli dodatečná ustanovení uvedená v odstavcích (a) a (d) předchozího oddílu 1.9.3 musí o tom informovat Sekretariát Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, který o nich uvědomí smluvní strany.

KAPITOLA 1.10

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

POZNÁMKA: Pro účely této kapitoly se slovem „bezpečnost“ rozumí opatření nebo preventivní kroky ke snížení nebezpečí odcizení nebo zneužití nebezpečných věcí, v jehož důsledku by mohlo dojít k ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí.

1.10.1 Všeobecná ustanovení

1.10.1.1 Všechny osoby podílející se na přepravě nebezpečných věcí musí dodržovat bezpečnostní předpisy pro přepravu nebezpečných věcí uvedené v této kapitole v přiměřené míře ke svým odpovědnostem.

1.10.1.2 Nebezpečné věci smějí být předány k přepravě pouze dopravcům, jejichž totožnost byla řádně ověřena.

1.10.1.3 Kotviště v zónách pro překlad nebezpečných věcí musí být příslušně chráněna, být dobře osvětlena a když je pro to možnost a je to nutné, být nedostupná pro cizí osoby.

1.10.1.4 Každý člen posádky plavidla přepravující nebezpečné věci musí mít během přepravy u sebe průkaz totožnosti opatřený fotografií.

1.10.1.5 Kontroly bezpečnosti v souladu s oddílem 1.8.1 musí rovněž zahrnovat kontrolu použití příslušných opatření pro zajištění bezpečnosti.

1.10.1.6 Příslušný orgán musí vést aktuální soupisy všech platných osvědčení o zvláštních znalostech, předepsaných v 8.2.1 platných osvědčení o zvláštních znalostech.

1.10.2 Školení o obecné bezpečnosti

1.10.2.1 Úvodní a obnovovací školení uvedené v kapitole 1.3 musí zahrnovat také prvky poučení o bezpečnosti. Obnovovací školení nemusí být nutně vázáno jen na změny předpisů.

1.10.2.2 Školení musí být zaměřeno na povahu bezpečnostních rizik, jejich rozpoznávání a postupy k jejich snížení, jakož i na opatření, která je nutno provést při narušení bezpečnosti. Musí zahrnovat seznámení s příslušnými bezpečnostními plány, v přiměřené míře k odpovědnostem a povinnostem jednotlivých pracovníků a jejich účasti při aplikaci těchto plánů.

1.10.2.3 Takové školení musí být poskytnuto při přijímaní osob na pracovní místa spojená s přepravou nebezpečných věcí, nebo musí být ověřeno, že takové školení již absolvovaly. Musí být periodicky doplňováno obnovovacím školením.

1.10.2.4 Záznamy o všech absolvovaných bezpečnostních školeních musí být uchovávány zaměstnavatelem a musí být na požádání zpřístupněny zaměstnanci nebo příslušnému orgánu. Záznamy musí být uchovávány zaměstnavatelem po dobu stanovenou příslušným orgánem.

1.10.3 Ustanovení pro vysoce rizikové nebezpečné věci

POZNÁMKA: Kromě bezpečnostních předpisů ADN mohou příslušné orgány uplatňovat další bezpečnostní předpisy z jiných důvodů, než je bezpečnost během přepravy (viz též článek 4, odstavec 1 Dohody). Aby nedocházelo při mezinárodní a multimodální přepravě k rozdílnému označování výbušnin, doporučuje se, aby toto označování bylo prováděno v souladu s mezinárodně harmonizovanou normou (např. Směrnicí Komise Evropských společenství 2008/43/ES).

1.10.3.1 Definice vysoce rizikových nebezpečných věcí

1.10.3.1.1 Vysoce rizikové nebezpečné věci jsou takové nebezpečné věci, které mají potenciál být zneužity při teroristické akci a které mohou, jako výsledek, vyvolat vážné důsledky, jako jsou hromadné oběti na životech, hromadné ničení nebo, zejména pro třídu 7, hromadný socio-ekonomický rozvrat.

1.10.3.1.2 Vysoce rizikové nebezpečné věci jiných tříd, než je třída 7, jsou nebezpečné věci uvedené v tabulce 1.10.3.1.2 níže a přepravované v množstvích větších, než jsou množství uvedená v této tabulce.

Tabulka 1.10.3.1.2: Seznam vysoce rizikových nebezpečných věcí

Třída Podtřída Látka nebo předmět Množství
Cisterna nebo nákladní tank (l)c Volně ložené*/ (kg) d Věci v obalech (kg)
11.1 Výbušné látky a předměty a a 0
1.2 Výbušné látky a předměty a a 0
1.3 Výbušné látky a předměty skupiny snášenlivosti C a a 0
1.5 Výbušné látky a předměty 0 a 0
11.4 Výbušné látky a předměty UN čísel 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361,0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 a 0500 a a 0
2 Hořlavé, netoxické plyny (klasifikační kódy zahrnující jen písmena F nebo FC) 3000 a b
Toxické plyny (klasifikační kódy zahrnující písmeno(a) T, tF, TC, TO, TFC nebo TOC), s výjimkou aerosolů 0 a 0
3 Hořlavé kapaliny obalových skupin I a II 3000 a b
Znecitlivěné výbušné kapaliny 0 a 0
4.1 Znecitlivěné výbušné látky a a 0
4.2 Látky obalové skupiny I 3000 a b
4.3 Látky obalové skupiny I 3000 a b
5.1 Kapaliny podporující hoření obalové skupiny I 3000 a b
Chloristany, dusičnan amonný, hnojiva obsahující dusičnan amonný a emulze nebo suspenze nebo gely obsahující dusičnan amonný 3000 3000 b
6.1 Toxické látky obalové skupiny I 0 a 0
6.2 Infekční látky kategorie A (UN 2814 a UN 2900, kromě materiálu živočišného původu) a 0 0
8 Žíravé látky obalové skupiny I 3000 a b

*/ „ Volně ložené“ znamená přepravu hromadných a sypkých věcí na plavidle nebo ve vozidle nebo kontejneru,

a Nevztahuje se.

b Ustanovení oddílu 1.10.3 neplatí, bez ohledu na množství.

c Hodnota uvedená v tomto sloupci platí pouze tehdy, je-li přeprava v cisternách podle kapitoly 3.2, tabulky A, sloupce (10) nebo (12) ADR nebo RID dovolena, nebo je-li v kapitole 3.2, tabulce A, sloupci 8 ADN uvedeno písmeno „T“. Pro látky, které není dovoleno v cisternách přepravovat, instrukce uvedená v tomto sloupci neplatí

d Hodnota uvedená v tomto sloupci platí pouze tehdy, je-li přeprava ve volně loženém stavu podle kapitoly 3.2, tabulky A, sloupce (10) nebo (17) ADR nebo RID dovolena, nebo je-li v kapitole 3.2, tabulce A, sloupci 8 ADN uvedeno písmeno „B“. Pro látky, které není dovoleno ve volně loženém stavu přepravovat, instrukce uvedená v tomto sloupci neplatí.

1.10.3.1.3 Pro třídu 7 jsou vysoce rizikové radioaktivní látky takové látky, které mají úroveň aktivity stejnou nebo vyšší než je práh dopravní bezpečnosti 3 000 A2 pro jednotlivý kus (viz též 2.2.7.2.2.1), s výjimkou následujících radionuklidů, pro které je práh dopravní bezpečnosti udán v tabulce 1.10.3.1.3 níže.

Tabulka 1.10.3.1.3
Prahy dopravní bezpečnosti pro jednotlivé radionuklidy

PrvekRadionuklidPráh dopravní bezpečnosti (TBq)
Americium Am-241 0,6
Zlato Au-198 2
Kadmium Cd-109 200
Kalifornium Cf-252 0,2
Curium Cm-244 0,5
Kobalt Co-57 7
Kobalt Co-60 0,3
Cesium Cs-137 1
Železo Fe-55 8000
Germanium Ge-68 7
Gadolinium Gd-153 10
Iridium Ir-192 0,8
Nikl Ni-63 600
Paladium Pd-103 900
Prometium Pm-147 400
Polonium Po-210 0,6
Plutonium Pu-238 0,6
Plutonium Pu-239 0,6
Radium Ra-226 0,4
Ruthenium Ru-106 3
Selen Se-75 2
Stroncium Sr-90 10
Thalium Tl-204 200
Thulium Tm-170 200
Yterbium Yb-169 3

1.10.3.1.4 Pro směsi radionuklidů může být zjištění, zda je dosažen nebo překročen práh dopravní bezpečnosti, provedeno výpočtem tak, že se sečte aktivita každého radionuklidu podělená prahem dopravní bezpečnosti pro tento radionuklid. Je-li součet těchto zlomků menší než 1, potom nebyl dosažen ani překročen práh radioaktivity pro směs.

Výpočet může být proveden podle tohoto vzorce:

kde:

Ai = aktivita radionuklidu i, který je přítomen v kusu (TBq)

Ti = práh dopravní bezpečnosti pro radionuklid i (TBq)

1.10.3.1.5 Pokud má radioaktivní látka vedlejší nebezpečí jiných tříd, musí být vzata v úvahu také kritéria tabulky 1.10.3.1.2 (viz též 1.7.5).

1.10.3.2 Bezpečnostní plány

1.10.3.2.1 Dopravci, odesilatelé a ostatní účastníci přepravy uvedení v 1.4.2 a 1.4.3, podílející se na přepravě vysoce rizikových nebezpečných věcí (viz tabulku 1.10.3.1.2) nebo vysoce rizikových radioaktivních látek (viz 1.10.3.1.3), musí přijmout, aplikovat a dodržet bezpečnostní plán, který musí obsahovat alespoň součásti uvedené v 1.10.3.2.2.

1.10.3.2.2 Bezpečnostní plán musí obsahovat alespoň následující součásti:

(a) specifické stanovení odpovědností za bezpečnost způsobilým a kvalifikovaným osobám s odpovídající pravomocí k uplatnění svých odpovědností;

(b) seznamy dotčených nebezpečných věcí nebo skupin nebezpečných věcí;

(c) přehled běžných činností a rozbor bezpečnostních rizik, které z nich vyplývají, včetně všech zastávek nutných při přepravě, přítomnosti nebezpečných věcí v plavidle, cisterně nebo kontejneru před plavbou, během ní a po plavbě a dočasného skladování nebezpečných věcí za účelem jejich intermodální překládky nebo překládky mezi jednotkami;

(d) jasná specifikace opatření, která je třeba učinit ke snížení bezpečnostních rizik, přiměřených k odpovědnostem a povinnostem účastníka, včetně:

- školení;

- bezpečnostní politiky (např. reakce na podmínky velkého ohrožení, prověření nově přijímaných zaměstnanců nebo zaměstnanců přidělovaných na některá místa atd.);

- provozní praxe (např. volba nebo používání známých tras, přístup k nebezpečným věcem při jejich dočasném skladování (jak je definováno pod písmenem c), blízkost ohrozitelné infrastruktury atd.);

- zařízení a zdrojů, které jsou používány ke snížení rizik

(e) účinné a moderní postupy pro ohlašování ohrožení, narušení bezpečnosti nebo případů s takovými situacemi souvisejících, a pro jednání v takových situacích;

(f) postupy pro posuzování a testování bezpečnostních plánů a postupy pro periodickou revizi a aktualizaci těchto plánů;

(g) opatření pro zajištění fyzické bezpečnosti dopravních informací obsažených v bezpečnostním plánu; a

(h) opatření pro zajištění toho, aby šíření informací týkajících se přepravy, obsažených v bezpečnostním plánu, bylo omezeno na ty osoby, které je potřebují mít. Tato opatření nesmějí být přitom překážkou sdělování informací vyžadovaných v jiných ustanoveních ADN.

POZNÁMKA: Dopravci, odesilatelé a příjemci by měli spolupracovat mezi sebou a s příslušnými orgány při výměně informací týkajících se případných ohrožení, aplikaci vhodných bezpečnostních opatření a reakci na bezpečnostní incidenty.

1.10.3.3 Na plavidlech, kterými jsou přepravovány vysoce rizikové nebezpečné věci (viz tabulku 1.10.3.1.2) nebo vysoce rizikové radioaktivní látky (viz 1.10.3.1.3), musí být používány provozní a technická opatření, směřující k zamezení nežádoucího použití plavidla a nebezpečných věcí.

POZNÁMKA: Pokud je to vhodné a pokud jsou potřebná zařízení již nainstalována, měly by být použity telematické systémy nebo jiné metody nebo přístroje pro sledování vysoce rizikových nebezpečných věcí (viz tabulku 1.10.3.1.2) nebo vysoce rizikových radioaktivních látek (viz 1.10.3.1.3).

1.10.4 S výjimkou radioaktivních látek se ustanovení oddílů 1.10.1, 1.10.2 a 1.10.3 se nepoužijí, jestliže množství přepravovaná plavidlem nepřekročí množství uvedená v 1. 1.3.6.1. Kromě toho se ustanovení této kapitoly nevztahují na přepravu UN 2912 LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, S NÍZKOU SPECIFICKOU AKTIVITOU (LSA-I) a UN 2913 LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, POVRCHOVĚ KONTAMINOVANÉ PŘEDMĚTY (SCO-I).

1.10.5 Pro radioaktivní látky se ustanovení této kapitoly považují za splněná, pokud se použije ustanovení Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů1 a oběžníku IAEA „Fyzická ochrana jaderných materiálů a jaderných zařízení“2.

KAPITOLA 1.11 AŽ 1.14

(Vyhrazeno)

KAPITOLA 1.15

UZNÁVÁNÍ KLASIFIKAČNÍCH SPOLEČNOSTÍ

1.15.1 Všeobecně

V případě uzavření mezinárodní dohody týkající se všeobecnějších předpisů o plavbě plavidlem po vnitrozemských vodních cestách a obsahující ustanovení vztahující se na celý rozsah činností klasifikačních společností a jejich uznávání bude každé ustanovení této kapitoly, které je v rozporu s jakýmkoli z ustanovení zmíněné mezinárodní dohody, ve vztazích mezi smluvními stranami této dohody, které se staly smluvními stranami mezinárodní dohody, a to od data vstupu v platnost této poslední dohody, automaticky vypuštěno a nahrazeno příslušným ustanovením mezinárodní dohody. Tato kapitola se stane neplatnou, jakmile mezinárodní dohoda vstoupí v platnost, jestliže se všechny smluvní strany této dohody stanou smluvními stranami mezinárodní dohody.

1.15.2 Postup pro uznávání klasifikačních společností

1.15.2.1 Klasifikační organizace, která si přeje být doporučena k uznání podle této dohody, musí podat žádost o uznání podle ustanovení této kapitoly příslušnému orgánu smluvní strany.

Klasifikační společnost musí připravit příslušné informace podle ustanovení této kapitoly. Musí je předložit alespoň v oficiálním jazyce státu, v němž se žádost podává, a v angličtině.

Smluvní strana postoupí žádost Administrativnímu výboru, ledaže podle jejího názoru nebyly zjevně splněny podmínky a kritéria uvedené v 1.15.3.

1.15.2.2 Administrativní výbor jmenuje komisi expertů a stanoví její složení a její procesní pravidla. Komise expertů posoudí návrh; zjistí, zda klasifikační společnost splňuje kritéria uvedená v 1.15.3 a vypracuje doporučení Administrativnímu výboru ve lhůtě do šesti měsíců.

1.15.2.3 Administrativní výbor posoudí zprávu expertů. Podle postupu uvedeného v článku 17, 7 (c) rozhodne nejpozději do jednoho roku, zda doporučit, nebo nedoporučit smluvním stranám, aby uznaly dotyčnou klasifikační společnost. Administrativní výbor sestaví seznam klasifikačních společností doporučených k uznání smluvními stranami.

1.15.2.4 Každá smluvní strana se může nebo nemusí rozhodnout, že uzná dotyčné klasifikační společnosti jen na základě seznamu zmíněného v 1.15.2.3. Smluvní strana musí informovat Administrativní výbor a ostatní smluvní strany o svém rozhodnutí.

Administrativní výbor aktualizuje seznam uznání vydaných smluvními stranami.

1.15.2.5 Jestliže smluvní strana usoudí, že určitá klasifikační společnost již nesplňuje podmínky a kritéria stanovené v 1.15.3 může Administrativnímu výboru podat žádost o její vyškrtnutí ze seznamu doporučených společností. Takový návrh musí být opodstatněn přesvědčivými důkazy o neplnění těchto podmínek a kritérií.

1.15.2.6 Administrativní výbor sestaví novou komisi expertů podle postupu stanoveného v 1.15.2.2, která musí podat zprávu Administrativnímu výboru ve lhůtě do šesti měsíců. Klasifikační společnost musí být informována a vyzvána komisí expertů k vyjádření se k jejím nálezům.

1.15.2.7 Administrativní výbor může rozhodnout v případě, že se nepodaří splnit podmínky a kritéria uvedená v 1.15.3, že klasifikační společnost bude mít příležitost předložit plán k odstranění zjištěného nedostatku (zjištěných nedostatků) ve lhůtě do šesti měsíců a k vyhnutí se jeho (jejich) jakémukoli opakování, nebo podle článku 17, 7 (c) vyškrtnout název dotyčné společnosti ze seznamu společností doporučených k uznání.

1.15.3 Podmínky a kritéria pro uznání klasifikační společnosti žádající o uznání podle této dohody

Klasifikační společnost žádající o uznání podle této dohody musí splnit následující podmínky a kritéria:

1.15.3.1 Klasifikační společnost musí být schopna prokázat rozsáhlou znalost a zkušenost v posuzování konstrukce a výroby plavidla pro vnitrozemskou vodní dopravu. Společnost by měla mít obsažná pravidla a předpisy pro konstrukci, výrobu a periodické inspekce plavidla. Tato pravidla a předpisy musí být zveřejněna a průběžně aktualizována a zdokonalována výzkumnými a vývojovými programy.

1.15.3.2 Každoročně musí být zveřejněn registr plavidel klasifikovaných klasifikační společností.

1.15.3.3 Klasifikační společnost nesmí být řízena vlastníky nebo výrobci plavidel nebo jinými subjekty obchodně zainteresovanými na výrobě, vybavování, opravách nebo provozu plavidel. Klasifikační společnost nesmí být v podstatné míře závislá na jediném obchodním podniku z hlediska svých příjmů.

1.15.3.4 Centrála nebo pobočka klasifikační společnosti oprávněná a pověřená řídit a působit ve všech oblastech jí příslušejících podle předpisů pro vnitrozemskou vodní dopravu musí mít své sídlo v jedné ze smluvních stran.

1.15.3.5 Klasifikační společnost a její experti musí mít ve vnitrozemské vodní dopravě dobrou pověst; experti musí být schopni prokázat své odborné schopnosti.

1.15.3.6 Klasifikační společnost

- musí mít dostatečný odborný personál a inženýry pro technické úkoly monitorování a inspekce a pro úkoly řízení, podpory a výzkumu v poměru k úkolům a počtu klasifikovaných plavidel a dostatečný pro udržování pravidel v aktuálním stavu a pro jejich vývoj ve světle požadavků kvality;

- musí mít své experty alespoň ve dvou smluvních stranách.

1.15.3.7 Klasifikační společnost musí být řízena podle etického kódu.

1.15.3.8 Klasifikační společnost musí mít vypracován, zaveden a musí dodržovat účinný systém vnitřní kvality založený na příslušných aspektech mezinárodně uznávaných norem kvality a odpovídající normám EN ISO/IEC 17020:2012 (kromě klauzule 8.1.3) (inspekční organizace) a ISO 9001 nebo EN ISO 9001:2015. Klasifikační společnost podléhá certifikaci svého systému kvality nezávislou institucí auditorů uznanou státní správou státu, v němž má své sídlo.

1.15.4 Povinnosti doporučených klasifikačních společností

1.15.4.1 Doporučené klasifikační společnosti se musí zavázat k vzájemné spolupráci, aby byla zaručena rovnocennost z hlediska bezpečnosti jejich technických norem, které jsou důležité pro aplikaci ustanovení této dohody.

1.15.4.2 Musejí si vyměňovat zkušenosti na společných zasedáních konaných alespoň jednou za rok. Musejí každoročně podat zprávu Výboru pro bezpečnostní otázky. Sekretariát Výboru pro bezpečnostní otázky musí být o těchto zasedáních informován. Smluvním stranám musí být poskytnuta příležitost se těchto zasedání účastnit jako pozorovatelé.

1.15.4.3 Doporučené klasifikační společnosti se musí zavázat, že budou aplikovat stávající a budoucí ustanovení Dohody s ohledem na datum jejich vstupu v platnost. V odpověď na žádost příslušného orgánu musí doporučené klasifikační společnosti poskytnout aktuální informace týkající se jejich technických předpisů.

KAPITOLA 1.16

POSTUP PRO VYDÁVÁNÍ SCHVALOVACÍHO OSVĚDČENÍ

1.16.0 Pro účely této kapitoly znamená pojem „vlastník“ vlastníka nebo jeho ustanoveného zástupce, nebo pokud je plavidlo najato provozovatelem, provozovatele nebo jeho ustanoveného zástupce.

1.16.1 Schvalovací osvědčení

1.16.1.1 Všeobecně

1.16.1.1.1 Plavidla pro přepravu suchých nákladů přepravující nebezpečné věci v množstvích větších, než jsou vyjmutá množství, plavidla popsaná v 7.1.2.19.1, tanková plavidla přepravující nebezpečné věci a plavidla zmíněná v 7.2.2.19.3 musí mít příslušné schvalovací osvědčení.

1.16.1.1.2 Schvalovací osvědčení platí nejvýše pět let, s výhradou ustanovení pododdílu 1.16.11.

1.16.1.2 Formulář schvalovacího osvědčení, vyplňované údaje

1.16.1.2.1 Schvalovací osvědčení musí odpovídat vzoru uvedenému v 8.6.1.1 nebo 8.6.1.3, pokud jde o obsah, formu a dispozici, a obsahovat požadované údaje, jak je to patřičné. Musí obsahovat datum vypršení lhůty platnosti.

Jeho rozměry jsou 210 mm × 297 mm (A4). Smějí se používat přední i zadní strany.

Musí být vystaveno v jazyce nebo v jednom z jazyků vydávající země. Pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština nebo němčina, musí být záhlaví osvědčení a každý zápis pod body 5,9 a 10 ve schvalovacím osvědčení plavidel pro přepravu kusů a látek volně ložených (8.6.1.1) a pod body 12, 16 a 17 ve schvalovacím osvědčení tankových plavidel (8.6.1.3) provedeny také v angličtině, francouzštině nebo němčině.

1.16.1.2.2 Schvalovací osvědčení musí potvrzovat, že plavidlo bylo podrobena inspekci a že její konstrukce a výbava kompletně splňují příslušná ustanovení těchto Pravidel.

1.16.1.2.3 Všechny údaje o změnách schvalovací osvědčení předepsaném v těchto Pravidlech a v jiných předpisech vypracovaných na základě vzájemné dohody smluvních stran mohou být zapsány do schvalovacího osvědčení příslušným orgánem.

1.16.1.2.4 Příslušný orgán zapíše do schvalovací osvědčení plavidla s dvojitou obšívkou splňujících dodatečné požadavky pododdílů 9.1.0.80 až 9.1.0.95 nebo 9.2.0.80 až 9.2.0.95 tento zápis:

„Plavidlo splňuje dodatečné požadavky pro plavidla s dvojitou obšívkou 9.1.0.80 až 9.1.0.95“ nebo „Plavidlo splňuje dodatečné požadavky pro plavidla s dvojitou obšívkou 9.2.0.80 až 9.2.0.95.“

1.16.1.2.5 Pro tanková plavidla musí být schvalovací osvědčení doplněno seznamem všech nebezpečných věcí připuštěných k přepravě v tankovém plavidle, sepsaným uznanou klasifikační společností, která klasifikovala plavidlo (seznam látek pro plavidlo). V rozsahu vyžadovaném pro bezpečnou přepravu musí seznam obsahovat výhrady týkající se určitých nebezpečných věcí s ohledem na:

- kritéria pro pevnost a stabilitu plavidla; a

- kompatibilitu přejímaných nebezpečných věcí s konstrukčními materiály plavidla, včetně instalací a vybavení, které přicházejí do styku s nákladem.

Klasifikační společnosti musí novelizovat seznam látek pro plavidlo při každém prodloužení platnosti třídy plavidla na základě přiložených předpisů platných v té době. Klasifikační společnosti musí informovat vlastníka plavidla o změnách v tabulce C kapitoly 3.2, které vstoupily v mezidobí v platnost. Jestliže tyto změny vyžadují novelizaci seznamu látek pro plavidlo, musí o to vlastník plavidla požádat uznanou klasifikační společnost. Tento novelizovaný seznam látek pro plavidlo musí být vydán ve lhůtě uvedené v 1.6.1.1.

Celý seznam látek pro plavidlo musí být uznanou klasifikační společností zrušen ve lhůtě uvedené v 1.6.1.1, jestliže v důsledku změn těchto předpisů nebo v důsledku změn v klasifikaci není již dovoleno věci v něm obsažené v plavidle přepravovat.

Uznaná klasifikační společnost musí bez prodlení, po doručení schvalovacího osvědčení jeho držiteli, předat kopii seznamu látek pro plavidlo orgánu odpovědnému za vydání schvalovacího osvědčení a bez prodlení jej informovat o změnách nebo zrušení.

POZNÁMKA: Pokud je seznam látek k dispozici v elektronické formě, viz 5.4.0.2.

1.16.1.2.6 (Vypuštěno)

1.16.1.3 Prozatímní schvalovací osvědčení

1.16.1.3.1 Pro plavidlo, které nemá schvalovací osvědčení, může být v následujících případech vydáno na omezenou dobu prozatímní schvalovací osvědčení za těchto podmínek:

(a) Plavidlo splňuje platné požadavky těchto Pravidel, ale normální schvalovací osvědčení nemohlo být vydáno včas. Toto prozatímní schvalovací osvědčení platí na vhodnou dobu, nejvýše však na dobu tří měsíců;

(b) Plavidlo nesplňuje všechny příslušné požadavky těchto Pravidel, ale bezpečnost přepravy není podle posouzení příslušného orgánu ohrožena.

Jednorázové prozatímní schvalovací osvědčení je platné na přiměřenou dobu, aby bylo možno uvést plavidlo do souladu s příslušnými ustanoveními, nejvýše však na dobu tří měsíců.

Příslušný orgán může vyžadovat dodatečné zprávy navíc k inspekční zprávě a může vyžadovat dodatečné podmínky.

POZNÁMKA: Pro vydání definitivního schvalovacího osvědčení podle 1.16.1.2 musí být vypracována nová inspekční zpráva podle 1.16.3.1, která potvrzuje soulad také s dosud nesplněnými požadavky těchto Pravidel.

(c) Plavidlo nesplňuje všechna platná ustanovení těchto Pravidel v důsledku svého poškození. V tomto případě platí prozatímní schvalovací osvědčení pouze pro jedinou určenou plavbu a pro určený náklad. Příslušný orgán může stanovit dodatečné podmínky.

1.16.1.3.2 Prozatímní schvalovací osvědčení musí odpovídat vzoru uvedenému v 8.6.1.2 nebo 8.6.1.4 nebo jedinému vzoru osvědčení slučujícímu do jednoho formuláře prozatímní osvědčení o inspekci a prozatímní schvalovací osvědčení, za podmínky, že tento jediný vzor osvědčení obsahuje tytéž informace jako vzor uvedený v 8.6.1.2 nebo 8.6.1.4, pokud jde o obsah, formu a dispozici a je schválen příslušným orgánem.

Jeho rozměry jsou 210 mm × 297 mm (A4). Smějí se používat přední i zadní strany.

Musí být vystaveno v jazyce nebo v jednom z jazyků vydávající země. Pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština nebo němčina, musí být záhlaví osvědčení a každý zápis pod bodem 5 v prozatímním schvalovacím osvědčení plavidel pro přepravu kusů a látek volně ložených (8.6.1.2) a pod bodem 12 v prozatímním schvalovacím osvědčení tankových plavidel (8.6.1.4) provedeny také v angličtině, francouzštině nebo němčině.

1.16.1.3.3 Pro tanková plavidla musí být ve schvalovacím osvědčení uveden otevírací tlak pojistných ventilů nebo vysokorychlostních ventilů.

Pokud má plavidlo nákladní tanky s různými otevíracími tlaky ventilů, musí být otevírací tlak každého tanku uveden ve schvalovacím osvědčení.

1.16.1.4 Příloha ke schvalovacímu osvědčení

1.16.1.4.1 Schvalovací osvědčení a prozatímní schvalovací osvědčení podle 1.16.1.3.1 (a) musí být doplněny přílohou podle vzoru uvedeného v 8.6.1.5.

1.16.1.4.2 Příloha ke schvalovacímu osvědčení musí obsahovat datum, od něhož smějí být použita přechodná ustanovení podle 1.6.7. Toto datum musí být:

(a) pro plavidla podle Článku 8, odstavce 2 ADN, u nichž může být prokázáno, že byla již schválena pro přepravu nebezpečných věcí na území smluvní strany před 26. květnem 2000;

(b) pro plavidla podle Článku 8, odstavce 2 ADN, u nichž nemůže být prokázáno, že byla již schválena pro přepravu nebezpečných věcí na území smluvní strany před 26. květnem 2000, prokázané datum první inspekce pro vydání schválení pro přepravu nebezpečných věcí na území smluvní strany, nebo pokud toto datum není známo, datum vydání prvního prokázaného schválení pro přepravu nebezpečných věcí na území smluvní strany;

(c) pro všechna ostatní plavidla prokázané datum první inspekce pro vydání schvalovacího osvědčení ve smyslu ADN, nebo pokud toto datum není známo, datum vydání prvního schvalovacího osvědčení ve smyslu ADN;

(d) odchylkou od (a) až (c) výše datum nové první inspekce podle 1.16.8, pokud plavidlo po 31. prosinci 2014 více než dvanáct měsíců již nemělo platné schvalovací osvědčení.

1.16.1.4.3 Všechna schválení pro přepravu nebezpečných věcí vydaná na území smluvní strany, která jsou platná od data podle 1.16.1.4.2 a všechna ADN schvalovací osvědčení a prozatímní schvalovací osvědčení podle 1.16.1.3.1 (a) musí být zapsána v příloze ke schvalovacímu osvědčení.

Schvalovací osvědčení vydaná před vydáním přílohy ke schvalovacímu osvědčení musí být zaznamenána příslušným orgánem, který vydává přílohu ke schvalovacímu osvědčení.

1.16.2 Vydávání a uznávání schvalovacího osvědčení

1.16.2.1 Schvalovací osvědčení uvedené v 1.16.1 musí být vydáno příslušným orgánem smluvní strany, kde je plavidlo registrována, nebo pokud není, smluvní strany, kde má svůj domovský přístav, nebo pokud není, smluvní strany, kde má své sídlo vlastník, nebo pokud není, příslušným orgánem zvoleným vlastníkem.

Ostatní smluvní strany musí uznávat taková schvalovací osvědčení.

Smluvní strany musí sdělit sekretariátu Evropské hospodářské komise Spojených národů (UNECE) kontaktní informace o jimi určených orgánech a organizacích, které jsou oprávněny podle vnitrostátních právních předpisů vydávat schvalovací osvědčení.

Sekretariát UNECE je sdělí smluvním stranám prostřednictvím své webové stránky.

1.16.2.2 Příslušný orgán kterékoli ze smluvních stran může požádat příslušný orgán kterékoli jiné smluvní strany, aby vydal schvalovací osvědčení namísto něho.

1.16.2.3 Příslušný orgán kterékoli ze smluvních stran může přenést oprávnění k vydání schvalovací osvědčení na inspekční organizaci, jak je definována v 1.16.4.

1.16.2.4 Prozatímní schvalovací osvědčení uvedené v 1.16.1.3 musí v být vydáno příslušným orgánem jedné ze smluvních stran v případech a za podmínek uvedených v těchto Pravidlech.

Ostatní smluvní strany musí uznávat taková prozatímní schvalovací osvědčení.

1.16.2.5 Příloha ke schvalovacímu osvědčení musí být vydána příslušným orgánem smluvní strany. Smluvní strany si musí v době vydávání vzájemně pomáhat. Musí uznat tuto přílohu ke schvalovacímu osvědčení. Každé nové schvalovací osvědčení nebo prozatímní schvalovací osvědčení vydané podle 1.16.1.3.1 (a) musí být zaznamenáno do přílohy ke schvalovacímu osvědčení. Pokud by měla být příloha ke schvalovacímu osvědčení nahrazena (např. v případě poškození nebo ztráty), musí být všechny existující zápisy přeneseny.

1.16.2.6 Příloha ke schvalovacímu osvědčení musí být stažena a nová příloha ke schvalovacímu osvědčení musí být vydána, jestliže proběhne nová první inspekce podle 1.16.8, neboť platnost posledního schvalovacího osvědčení vypršela po více než dvanácti měsících od 31. prosince 2014.

Platným datem je datum, kdy příslušný orgán obdržel žádost. V tomto případě musí být zaznamenána jen taková schvalovací osvědčení, která byla vydána po nové první inspekci.

1.16.3 Inspekční postup

1.16.3.1 Příslušný orgán smluvní strany musí dohlížet nad inspekcí plavidla. Podle tohoto postupu může být inspekce provedena inspekční organizací pověřenou smluvní stranou nebo uznanou klasifikační společností podle kapitoly 1.15. Inspekční organizace nebo uznaná klasifikační společnost musí vydat inspekční zprávu osvědčující, že plavidlo odpovídá částečně nebo úplně příslušným požadavkům těchto Pravidel vztahujících se na konstrukci a výbavu plavidla.

1.16.3.2 Tato inspekční zpráva musí obsahovat:

- název a adresu inspekční organizace nebo uznané klasifikační společnosti, která provedla inspekci;

- žadatele o inspekci;

- datum a místo provedení inspekce;

- druh plavidla podrobeného inspekci;

- identifikaci plavidla (název, číslo plavidla, číslo ENI atd.);

- prohlášení, že plavidlo odpovídá částečně nebo úplně příslušným požadavkům ADN na konstrukci a výbavu plavidla (ve verzi platné k datu inspekce, nebo k očekávanému datu vydání schvalovacího osvědčení, pokud je toto datum pozdější než datum provedení inspekce);

- uvedení všech nedodržených požadavků (seznam, popis a odvolávky na ADN);

- použitá přechodná ustanovení;

- použité ekvivalenty a odchylky od předpisů platných pro plavidlo s odvoláním se na platná doporučení Administrativního výboru ADN;

- datum vydání inspekční zprávy;

- podpis a úřední razítko inspekční organizace nebo uznané klasifikační společnosti.

Pokud inspekční zpráva nezajišťuje, že jsou všechny příslušné požadavky uvedené v 1.16.3.1 splněny, může příslušný orgán vyžadovat jakékoli dodatečné informace k vydání prozatímního schvalovacího osvědčení podle 1.16.1.3.1 (b).

Orgán, který vydává schvalovací osvědčení, může vyžadovat informace týkající se oddělení a inspektora (inspektorů), kteří provedli inspekci včetně e-mailového a telefonního čísla, avšak tyto informace nebudou součástí dokumentace plavidla.

1.16.3.3 Inspekční zpráva musí být sepsána v jazyce připuštěném příslušným orgánem a musí obsahovat všechny potřebné informace, aby bylo možno vystavit osvědčení.

1.16.3.4 Ustanovení uvedená v 1.16.3.1, 1.16.3.2 na 1.16.3.3 se vztahují na první inspekci zmíněnou v 1.16.8, na zvláštní inspekci zmíněnou v 1.16.9 a na periodickou inspekci zmíněnou v 1.16.10.

1.16.3.5 Je-li inspekční zpráva vydána uznanou klasifikační společností, může inspekční zpráva zahrnovat osvědčení uvedené v 9.1.0.88.1, 9.2.0.88.1, 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 nebo 9.3.3.8.1.

Přítomnost osvědčení vydaných uznanou klasifikační společností pro účely odstavců 8.1.2.3 (f) a 8.1.2.3 (o) na plavidle zůstává povinnou.

1.16.4 Inspekční organizace

1.16.4.1 Inspekční organizace podléhají uznání státní správou smluvní strany jako expertní organizace pro konstrukci a inspekci plavidel vnitrozemské plavby a jako expertní organizace pro přepravu nebezpečných věcí vnitrozemskou vodní dopravou. Musí splňovat tato kritéria:

- splnění požadavků na nestrannost organizace;

- existence struktury a personálu, které jsou objektivním důkazem o odborné způsobilosti a zkušenosti organizace;

- splnění věcného obsahu normy EN ISO/IEC 17020:2012 (kromě klauzule 8.1.3) podpořeného existencí podrobných inspekčních postupů.

1.16.4.2 Inspekční organizaci mohou pomáhat experti (např. expert na elektrická zařízení) nebo specializované organizace podle platných vnitrostátních předpisů (např. klasifikační společnosti).

1.16.4.3 Administrativní výbor vede aktuální seznam uznaných inspekčních organizací.

1.16.5 Žádost o vydání schvalovacího osvědčení

Vlastník plavidla musí podat žádost o vystavení schvalovacího osvědčení u příslušného orgánu uvedeného v 1.16.2.1. Příslušný orgán musí určit dokumenty, které se mu mají předložit. K získání schvalovacího osvědčení musí být žádost doprovázena alespoň platným lodním osvědčením, inspekční zprávou uvedenou v 1.16.3.1 a osvědčením uvedeným v 9.1.0.88.1, 9.2.0.88.1, 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 nebo 9.3.3.8.1.

1.16.6 Údaje uváděné ve schvalovacím osvědčení a jejich změny

1.16.6.1 Vlastník plavidla musí informovat příslušný orgán o jakékoli změně v názvu plavidla nebo změně úředního čísla nebo registračního čísla a musí mu předat schvalovací osvědčení k zanesení změn(y).

1.16.6.2 Všechny změny ve schvalovacím osvědčení předepsaném v těchto Pravidlech a v jiných předpisech vypracovaných po vzájemné dohodě smluvními stranami mohou být do osvědčení zaneseny příslušným orgánem.

1.16.6.3 Jestliže má vlastník plavidla plavidlo registrované v jiné smluvní straně, musí požádat o nové schvalovací osvědčení příslušný orgán této smluvní strany. Příslušný orgán může vydat nové osvědčení na zbývající dobu platnosti existujícího osvědčení bez provedení nové inspekce plavidla, za podmínky, že stav a technické specifikace plavidla nedoznaly změny.

1.16.6.4 V případech přenesení odpovědnosti na jiný příslušný orgán podle 1.16.6.3 musí příslušný orgán, jemuž bylo poslední schvalovací osvědčení vráceno, na požádání postoupit přílohu ke schvalovacímu osvědčení podle 1.16.1.4 příslušného orgánu, který vydá nového schvalovací osvědčení.

1.16.7 Přistavení plavidla k inspekci

1.16.7.1 Vlastník plavidla musí přistavit k inspekci plavidlo, která je bez nákladu, vyčištěná a vystrojena; musí poskytnout takovou pomoc, která je potřebná k provedení inspekce, takovou jako je poskytnutí vhodného člunu a personálu a odkrytí těch částí trupu nebo instalací, které nejsou přímo přístupné nebo viditelné.

1.16.7.2 V případě první, zvláštní nebo periodické inspekce může inspekční organizace nebo uznaná klasifikační společnost vyžadovat inspekci na souši.

1.16.8 První inspekce

Jestliže plavidlo ještě nemá schvalovací osvědčení nebo jestliže platnost schvalovacího osvědčení vypršela více než před dvanácti měsíci, plavidlo se musí podrobit první inspekci.

1.16.9 Zvláštní inspekce

Jestliže lodní trup nebo výbava podlehly změnám, které my mohly snížit bezpečnost s ohledem na přepravu nebezpečných věcí, nebo došlo k jejich poškození ovlivňující takovou bezpečnost, musí být plavidlo neprodleně přistaveno vlastníkem k další inspekci.

1.16.10 Periodická inspekce a obnovení platnosti schvalovacího osvědčení

1.16.10.1 K obnovení platnosti schvalovacího osvědčení musí vlastník plavidla přistavit plavidlo k periodické inspekci. Vlastník může požádat o inspekci kdykoli.

1.16.10.2 Je-li žádost o periodickou inspekci podána během posledního roku předcházejícího vypršení platnosti schvalovacího osvědčení, lhůta platnosti nového osvědčení začíná dnem vypršení platnosti předchozího schvalovacího osvědčení.

1.16.10.3 O periodickou inspekci je možno požádat také během období dvanácti měsíců po vypršení platnosti schvalovacího osvědčení. Po tomto časovém období musí být plavidlo podrobeno první inspekci podle 1.16.8.

1.16.10.4 Příslušný orgán stanoví lhůtu platnosti nového schvalovacího osvědčení na základě výsledků periodické inspekce.

1.16.11 Prodloužení platnosti schvalovacího osvědčení bez inspekce

Odchylkou od oddílu 1.16.10 může příslušný orgán, který vydal schvalovací osvědčení, na základě odůvodněné žádosti vlastníka prodloužit platnost schvalovacího osvědčení o nejvýše jeden rok bez inspekce. Toto prodloužení platnosti musí být uděleno v písemné formě a musí být na palubě plavidla. Takové prodloužení platnosti může být uděleno pouze jedenkrát za každá dvě období platnosti.

1.16.12 Úřední inspekce

1.16.12.1 Má-li příslušný orgán smluvní strany důvod předpokládat, že plavidlo, která se nachází na jeho území, může představovat nebezpečí ve vztahu k přepravě nebezpečných věcí pro osoby na palubě nebo pro plavbu nebo pro životní prostředí, může nařídit inspekci plavidla podle 1.16.3.

1.16.12.2 Při výkonu tohoto práva inspekce by se měly orgány všemožně snažit, aby se vyhnuly nepatřičnému zadržování nebo zdržování plavidla. Tato dohoda nijak neomezuje práva týkající se náhrady za nepatřičné zadržení nebo zdržení. Ve všech případech údajně nepatřičného zadržení nebo zdržení leží důkazní břemeno na vlastníkovi plavidla.

1.16.13 Odebrání, ponechání nebo vrácení schvalovacího osvědčení

1.16.13.1 Schvalovací osvědčení může být odebráno, není-li plavidlo správně udržováno nebo jestliže konstrukce nebo výbava plavidla již nesplňují platná ustanovení těchto Pravidel nebo není-li platná nejvyšší třída plavidla podle 9.2.0.88.1, 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 nebo 9.3.3.8.1.

1.16.13.2 Schvalovací osvědčení může být odebráno pouze orgánem, který je vydal.

Avšak v případech uvedených v 1.16.9 a 1.16.13.1 může příslušný orgán státu, v němž se plavidlo právě nachází, zakázat její použití pro přepravu těch nebezpečných věcí, pro které se vyžaduje osvědčení. Za tímto účelem může odebrat osvědčení až do doby, než bude plavidlo znovu splňovat platná ustanovení těchto Pravidel. V tomto případě musí informovat příslušný orgán, který vydal osvědčení.

1.16.13.3 Bez ohledu na ustanovení pododdílu 1.16.2.2 může kterýkoli příslušný orgán odebrat schvalovací osvědčení na žádost vlastníka plavidla, za podmínky, že o tom uvědomí příslušný orgán, který osvědčení vydal.

1.16.13.4 Jestliže inspekční organizace nebo uznaná klasifikační společnost během inspekce zjistí, že plavidlo nebo jeho výbava mají vážné závady ve vztahu k nebezpečným věcem, které by mohly ohrozit bezpečnost osob na palubě nebo bezpečnost plavby nebo vytvářejí nebezpečí pro životní prostředí, nebo není-li nejvyšší třída plavidla platná, musí to bezodkladně oznámit příslušnému orgánu, kterému jsou odpovědny, aby mohl učinit rozhodnutí o ponechání osvědčení.

Jestliže tento orgán, který odebral osvědčení, není orgánem, který toto osvědčení vydal, musí bezodkladně informovat vydávající orgán a, je-li to nutné, vrátit mu osvědčení, pokud předpokládá, že závady nemohou být odstraněny v blízké budoucnosti.

1.16.13.5 Jestliže inspekční organizace nebo uznaná klasifikační společnost uvedené v 1.16.13.4 provedením zvláštní inspekce podle 1.16.9 zjistí, že závady byly odstraněny, musí příslušný orgán vrátit schvalovací osvědčení vlastníkovi.

Tato inspekce může být na žádost vlastníka provedena jinou inspekční organizací nebo jinou uznanou klasifikační společností. V tomto případě musí být schvalovací osvědčení vráceno přes příslušný orgán, kterému je inspekční organizace nebo uznaná klasifikační společnost odpovědná.

1.16.13.6 Jestliže je plavidlo definitivně vyřazeno z provozu nebo dáno do šrotu, vlastník musí schvalovací osvědčení zaslat příslušnému orgánu, který je vydal.

1.16.14 Duplikát

V případě ztráty, odcizení nebo zničení schvalovacího osvědčení, nebo pokud se stane nepoužitelným z jiných důvodů, musí být příslušnému orgánu, který osvědčení vydal, podána žádost o vystavení duplikátu.

Tento orgán vystaví duplikát schvalovacího osvědčení, který musí být jako takový označen.

1.16.15 Registr schvalovacího osvědčení

1.16.15.1 Příslušné orgány musí přidělit osvědčením o schválení, které vydaly, sériové číslo.

1.16.15.2 Příslušné orgány musí uchovávat kopie všech osvědčení, které vydaly, jakož i připojených seznamů látek pro plavidla uznaných klasifikačních společností, a všech změn, zrušení, nových vystavení a rozhodnutí o zrušení těchto dokumentů.

ČÁST 2

KLASIFIKACE

(viz Díl II)

ČÁST 3

SEZNAMY NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ A VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PRO OMEZENÁ A VYŇATÁ MNOŽSTVÍ

KAPITOLA 3.1

VŠEOBECNĚ

(viz Díl II)

KAPITOLA 3.2

SEZNAM NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

3.2.1 Tabulka A: Seznam nebezpečných věcí v číselném pořadí

(viz Díl II)

3.2.2 Tabulka B: Seznam nebezpečných věcí v abecedním pořadí

(viz Díl II)

3.2.3 Tabulka C: Seznam nebezpečných věcí připuštěných k přepravě v tankových plavidlech v číselném pořadí

3.2.3.1 Vysvětlivky k tabulce C:

Každý řádek v tabulce C se týká zpravidla látky (látek), které jsou zahrnuty pod určité UN číslo nebo identifikační číslo. Jestliže však látky, které náleží ke stejnému UN číslu nebo identifikačnímu číslu, mají rozdílné chemické nebo fyzikální vlastnosti a/nebo přepravní podmínky, může být pro toto UN číslo nebo identifikační číslo použito více po sobě jdoucích řádků.

Každý ze sloupců tabulky C je věnován určitému tématu, jak je uvedeno v následujících vysvětlujících poznámkách. Průsečík sloupců a řádků (buňka) obsahuje informace týkající se tématu, o kterém se v tomto sloupci pojednává, pro látku(y) tohoto řádku:

- první čtyři buňky identifikují látku(y) patřící k tomuto řádku;

- následující buňky udávají platná zvláštní ustanovení, buď ve formě úplné informace, nebo ve formě kódu. Kódy odkazují na detailní informace, které je možno nalézt pod čísly uvedenými v následujících vysvětlujících poznámkách. Prázdná buňka znamená, buď že není žádné zvláštní ustanovení a že platí pouze všeobecná ustanovení, anebo že platí omezení přepravy uvedené v platných vysvětlujících poznámkách;

- jestliže buňka obsahuje hvězdičku, „*“, musí být příslušné požadavky stanoveny podle 3.2.3.3. Stanovení použitelných požadavků podle pododdílu 3.2.3.3 musí mít přednost před použitím údajů pro směsi, pro které nejsou k dispozici dostatečné údaje.

Jednotlivé buňky neobsahují odvolávky na platná všeobecná ustanovení.

Vysvětlující poznámky pro každý sloupec:

Sloupec (1) „UN číslo/identifikační číslo”

Obsahuje UN číslo nebo identifikační číslo:

nebezpečné látky, jestliže této látce bylo přiděleno vlastní specifické UN číslo nebo identifikační číslo, nebo druhové položky nebo j.n. položky, k níž musí být přiřazeny jmenovitě neuvedené nebezpečné látky podle kritérií („rozhodovacích stromů”) časti 2.

Sloupec (2) „Pojmenování a popis”

Obsahuje pojmenování látky, napsané velkými písmeny, pokud této látce bylo přiděleno vlastní specifické UN číslo nebo identifikační číslo, nebo pojmenování druhové položky nebo j.n. položky, ke které byly nebezpečné látky přiřazeny podle kritérií (“rozhodovacích stromů”) části 2. Toto pojmenování musí být použito jako oficiální pojmenování pro přepravu, popřípadě jako část oficiálního pojmenování pro přepravu (pro další podrobnosti k oficiálnímu pojmenování pro přepravu viz 3.1.2).

Za oficiálním pojmenováním pro přepravu je malými písmeny připojen popisný text k upřesnění rozsahu platnosti položky, pokud mohou být klasifikace a/nebo přepravní podmínky látky za určitých okolností rozdílné.

Sloupec (3a) „Třída”

Obsahuje číslo třídy, pod jejíž název spadá nebezpečná látka. Toto číslo třídy se přiřazuje podle postupů a kritérií části 2.

Sloupec (3b) „Klasifikační kód”

Obsahuje klasifikační kód nebezpečné látky.

- Pro nebezpečné látky třídy 2 sestává kód z číslice a písmena nebo písmen pro skupinu nebezpečných vlastností, které jsou vysvětleny v 2.2.2.1.2 a 2.2.2.1.3.

- Pro nebezpečné látky tříd 3, 4.1, 6.1, 8 a 9 jsou kódy vysvětleny v 2.2.x.1,21.

Sloupec (4) „Obalová skupina”

Obsahuje číslo(a) obalové skupiny (I, II nebo III), která je k nebezpečné látce přiřazena. Tato čísla obalových skupin jsou přiřazena na základě postupů a kritérií uvedených v části 2. Některým látkám není přiřazena žádná obalová skupina.

Sloupec (5) „Nebezpečí”

Tento sloupec obsahuje informace o nebezpečích, která jsou vlastní nebezpečné látce. Jsou převzaty na základě bezpečnostních značek tabulky A, sloupce (5).

V případě chemicky nestálé látky je k informaci připojen kód „nést.”

V případě látky nebo směsi s vlastnostmi CMR se doplňuje pro informaci kód „CMR”.

CMR se používá k označení látek s dlouhodobými účinky na zdraví (karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, kategorie 1A a 1B v souladu s kritérii kapitol 3.5, 3.6 a 3.7 GHS).

V případě látky nebo směsi nebezpečné vodnímu prostředí se doplňuje pro informaci kód „N1 „N2“ nebo „N3“ (Viz 2.2.9.1.10).

V případě látky nebo směsi, která plave na vodním povrchu, neodpařuje se a není snadno rozpustná ve vodě, nebo která klesá ke dnu a není snadno rozpustná se, doplňuje pro informaci kód „F“ (podle anglického slova „Floater”) nebo popřípadě „S“ (podle anglického slova „Sinker”).

Tam kde jsou údaje uvedeny v závorkách, musí se použít pouze příslušné kódy pro přepravovanou látku.

Sloupec (6) „Typ tankového plavidla”

Obsahuje typ tankového plavidla: G, C nebo N.

Sloupec (7) „Stav nákladních tanků”

Obsahuje informace o stavu nákladního tanku:

1 Tlakový tank

2 Nákladní tank uzavřený

3 Nákladní tank otevřený s pojistkou proti prošlehnutí plamene

4 Nákladní tank otevřený

Sloupec (8) „Typ nákladního tanku”

Obsahuje informace o typu nákladního tanku:

1 Nezávislý nákladní tank

2 Integrovaný nákladní tank

3 Stěna nákladního tanku není obšívka

Sloupec (9) „Vybavení nákladního tanku”

Obsahuje informace o vybavení nákladního tanku:

1 Chladicí zařízení

2 Možnost zahřátí nákladu

3 Postřikovači zařízení

4 Lodní systém pro zahřátí nákladu

Sloupec (10) „Otevírací tlak přetlakového ventilu/vysokorychlostního ventilu v kPa”

Obsahuje informace týkající se otevíracího tlaku přetlakového ventilu/vysokorychlostního ventilu v kPa.

Sloupec (11) „Maximální přípustný stupeň plnění v %“

Obsahuje informace týkající se maximálního přípustného stupně plnění nákladních tanků v procentech.

Sloupec (12) „Relativní hustota při 20 °C“

Obsahuje informace týkající se relativní hustoty látky při 20 °C. Údaje o hustotě mají jen informativní charakter.

Sloupec (13) „Druh odběrného zařízení”

Obsahuje informace k předepsanému druhu odběrného zařízení.

1 Uzavřené odběrné zařízení

2 Částečně uzavřené odběrné zařízení

3 Otevřené zařízení”

Sloupec (14) „Povolený prostor s čerpadly pod palubou”

Obsahuje vyjádření, zda je povolen prostor s čerpadly pod palubou:

Ano čerpadlový prostor pod palubou je povolen

Ne čerpadlový prostor pod palubou není povolen

Sloupec (15) „Teplotní třída”

Obsahuje teplotní třídu látky.

Sloupec (16) „Skupina výbušnosti”

Obsahuje skupinu výbušnosti látky.

Údaje v závorkách udávají podskupiny, skupiny výbušnosti II B pro volbu odpovídajících systémů autonomní ochrany (zařízení proti prošlehnutí plamene, podtlakové ventily, přetlakové ventily/vysokorychlostní ventily a zařízení pro bezpečné snížení tlaku nákladních tanků s integrovaným svazkem zařízení proti prošlehnutí plamene).

POZNÁMKA:
Pokud jsou pro skupinu výbušnosti II B využívány systémy autonomní ochrany, smějí být přepravovány produkty ve skupině výbušnosti II A nebo II B, včetně podskupin II B3, II B2 a II B1.

Pokud jsou pro skupinu výbušnosti II B3 využívány systémy autonomní ochrany, smějí být přepravovány produkty v podskupinách výbušnosti II B3, II B2 a II B1 nebo ve skupině výbušnosti II A.

Pokud jsou pro skupinu výbušnosti II B2 využívány systémy autonomní ochrany, smějí být přepravovány produkty v podskupinách výbušnosti II B2 a II B1 nebo ve skupině výbušnosti II A.

Pokud jsou pro skupinu výbušnosti II B1 využívány systémy autonomní ochrany, smějí být přepravovány produkty v podskupině výbušnosti II B1 nebo ve skupině výbušnosti II A.

Sloupec (17) „Zajištění proti explozi nutné”

Obsahuje informaci k zajištění proti explozím.

Ano zajištění proti explozi je nutné

Ne zajištění proti explozi není nutné

Sloupec (18) „Požadované vybavení”

Tento sloupec obsahuje alfanumerické kódy pro vybavení plavidla vyžadované pro přepravu nebezpečné látky (viz 8.1.5).

Sloupec (19) „Počet modrých kuželů/světel”

Tento sloupec obsahuje počet kuželů/světel, které by měly tvořit označení plavidla během přepravy této nebezpečné látky nebo předmětu.

Sloupec (20) „Dodatečné požadavky/poznámky”

Tento sloupec obsahuje dodatečné požadavky/poznámky použitelné na plavidla.

Dodatečné požadavky nebo poznámky jsou:

1. Čpavek bezvodý může v systémech nákladových nádob a procesních systémech, které jsou vyrobeny z uhlíkomanganové nebo niklové oceli, způsobovat koroze trhlin, způsobených pnutím.

Aby se riziko vzniku koroze trhlin, způsobených pnutím, udrželo, pokud možno co nejmenší, je třeba provést následně uvedená opatření:

(a) Pokud se používá uhlíkomanganové ocel, je třeba nákladní tanky, procesní tlakové nádoby a potrubní rozvody nákladu vyrobit z jemnozrnné oceli s minimální jmenovitou mezí průtažnosti ne menší než 355 N/mm2. Aktuální mez průtažnosti nesmí překročit 440 N/mm2. Dále je třeba provést jedno z následujících konstrukčních nebo provozních opatření:

.1 Je třeba použít materiál s nízkou pevností v tahu (Rm < 410 N/mm2); nebo

.2 nákladní tanky atd. musí po svařování být podrobeny tepelné úpravě za účelem odstranění pnutí; nebo

.3 přepravní teplota má být zvláště udržována těsně u teploty odpařování nákladu -33 °C, ale v žádném případě ne při teplotě vyšší než -20 °C; nebo

.4 čpavek nesmí obsahovat méně než 0,1 % hm. vody.

(b) Pokud jsou používány uhlíkomanganové oceli s vyšší mezí prútažnosti, než je uvedeno v bodě a), je třeba vyrobené tanky, části potrubních rozvodů atd. po svařování podrobit tepelné úpravě za účelem snížení pnutí.

(c) Procesní tlakové nádoby a potrubní systémy kondenzační části zařízení pro chlazení nákladu, která sestávají z uhlíkomanganových nebo niklových ocelí, je třeba po svařování podrobit tepelné úpravě za účelem odstranění pnutí.

(d) Mez prútažnosti a pevnost v tahu u přídavných materiálů pro svařování smějí odpovídající hodnoty materiálu tanků a potrubních systémů překročit jen o nejnižší možnou míru.

(e) Niklové oceli s obsahem niklu více než 5 % a uhlíkomanganové oceli, které nesplňují požadavky podle a) a b), nesmí být používány pro nádoby určené pro náklad a systém potrubních rozvodů pro přepravu této látky.

(f) Niklové oceli s obsahem niklu ne více než 5 % smějí být používány, pokud přepravní teplota se nachází v rámci v bodě a) uvedených mezí.

(g) Obsah kyslíku, rozpuštěného ve čpavku, nesmí překročit hodnotu, uvedenou v tabulce.

Teplota v °CO2 v %
- 30 a níže 0,90
-20 0,50
-10 0,28
0 0,16
10 0,10
20 0,05
30 0,03

2. Z nákladních tanků a příslušných potrubních rozvodů musí před nakládkou být dostatečným způsobem pomocí inertního plynu odstraněn a následně zamezen přístup vzduchu (viz také 7.2.4.18).

3. Je třeba provést opatření k zajištění stavu, že náklad je dostatečně stabilizován, aby se v kterémkoliv okamžiku cesty zamezilo vzniku reakce. Přepravní dokument musí obsahovat následující dodatečné údaje:

(a) Označení a množství přidaného stabilizátoru;

(b) Datum, kdy byl stabilizátor přimíšen, a očekávaná doba účinnosti za normálních podmínek;

(c) Teplotní hranice, které stabilizátor ovlivňují.

Pokud je stabilizace docílena jen zakrytím inertním plynem, musí být v přepravním dokumentu uvedeno jen označení inertního plynu.

Pokud je stabilizace docílena jiným opatřením, např. zvláštní čistotou výrobku, musí toto opatření být v přepravním dokumentu uvedeno.

4. Látka nesmí ztuhnout; přepravní teplota musí být udržována nad bodem tání. Pokud je zapotřebí zařízení pro ohřev nákladu, musí toto být provedeno tak, aby v každé části nákladního tanku byla vyloučena možnost polymerizace v důsledku přehřátí. Pokud by teplota parních topných hadů mohla způsobit přehřátí, je třeba zabudovat nepřímé topné systémy s nízkými teplotami.

5. Tato látka může zanášet odvzdušňovací potrubí a jeho armatury nebo příslušenství nákladních tanků. Musí být zajištěno pečlivé sledování.

Pokud je pro přepravu této látky vyžadováno uzavřené tankové plavidlo a je nutná ochrana proti výbuchu nebo pokud je látka, pro kterou je nutná ochrana proti výbuchu, přepravována v uzavřeném tankovém plavidle, musí být tankové plavidlo v souladu s 9.3.2.22.4. nebo 9.3.3.22.4 nebo musí sběrné plynové potrubí odpovídat bodu 9.3.2.22.5 (a) nebo 9.3.2.22.5 (b) nebo 9.3.3.22.5 (a) nebo 9.3.3.22.5 (b).

Tento požadavek neplatí, pokud jsou nákladní tanky a odpovídající potrubí inertizovány v souladu s 7.2.4.18.

6. Navíc v případě přepravy v uzavřeném tankovém plavidle musí být sběrné plynové potrubí, pojistné ventily a pojistky proti prošlehnutí plamene ohřívatelné.

Při venkovních teplotách nižších nebo rovnající se teplotám uvedeným ve sloupci (20), smí být látka přepravována pouze v tankových plavidlech vybavených možností ohřevu nákladu.

Teplota sběrného plynového potrubí, pojistných ventilů a pojistek proti prošlehnutí plamene musí být udržována minimálně nad bodem tání látky.

7. Pokud je pro přepravu této látky zapotřebí uzavřené tankové plavidlo nebo pokud je tato látka v uzavřeném tankovém plavidle přepravována, musí být odvzdušňovací potrubí, pojistné ventily a pojistky proti prošlehnutí plamene ohřívatelné.

Teplota sběrného plynového potrubí, pojistných ventilů a pojistek proti prošlehnutí plamene musí být udržována minimálně nad bodem tání látky.

8. Dvojité boky, dvojitá dna a topné hady nesmí obsahovat žádnou vodu.

9.

(a) Během cesty je třeba ve zbytkovém volném prostoru nad hladinou kapaliny udržovat vrstvu inertního plynu.

(b) Nakládací a větrací potrubí musí být nezávislé na nakládacích a větracích potrubích, používaných pro jiné náklady.

(c) Bezpečnostní ventily musí být z nekorodující oceli.

10. (Vyhrazeno)

11.

(a) Pro nákladní tanky a nakládací a vykládací potrubí nesmějí být používány nekorodující oceli typu 416 a 442 a litina.

(b) Náklad smí být vykládán pouze ponornými čerpadly nebo tlakovým vyprazdňováním pomocí interního plynu. Každé čerpadlo musí být uzpůsobeno tak, aby se látka nijak významně nezahřála, pokud tlakové potrubí čerpadla je uzavřeno nebo jiným způsobem blokováno.

(c) Náklad musí být chlazen a udržován při teplotách do 30 °C.

(d) Bezpečnostní ventily musí být nastaveny na tlak ne méně než 550 kPa (5,5 barů) přetlaku. Maximální nastavený tlak musí být zvláště povolen.

(e) Během cesty musí volný prostor nad nákladem být zakryt dusíkem. Musí být nainstalován systém automatického zásobení dusíkem, aby vnitřní přetlak v nákladním tanku neklesl pod 7 kPa (0,07 barů), pokud se teplota nákladu vlivem vnějších teplot nebo jiným vlivem sníží. K zabezpečení automatické úpravy tlaku se musí na plavidle nacházet dostatečné množství dusíku. Pro zakrytí nákladu je zapotřebí dusík s obvyklým stupněm čistoty 99,9 obj. %. Baterie lahví s dusíkem, které jsou redukčním tlakovým ventilem spojené s nákladními tanky, lze v této souvislosti považovat za „automatické”.

Potřebná pokrývka z dusíku musí být provedena tak, že koncentrace dusíku ve vzdušném prostoru nákladního tanku v žádném okamžiku není menší než 45 %.

(f) Před nakládkou a dokud nákladní tank tuto látku obsahuje v kapalné nebo plynné formě, musí být nákladní tank inertizován dusíkem.

(g) Postřikové zařízení musí být vybaveno dálkově ovládanými armaturami, které v kormidelně nebo jestliže existuje kontrolní místnost, mohou být z těchto ovládány.

(h) Musí být zřízeno předávací zařízení, aby se umožnilo nouzové předání oxidu etylénu v případě nekontrolované samovolné reakce.

12.

(a) Látky nesmí obsahovat acetylen.

(b) Dokud nebylo provedeno důkladné vyčištění nákladních tanků, nesmějí tyto látky být přepravovány v nákladních tancích, které jako jeden z předchozích nákladů obsahovaly látky, které jsou známy jako katalyzátory polymerizace, jako:

.1 anorganické kyseliny (např. kyselina sírová, kyselina solná, kyselina dusičná);

.2 organické kyseliny a anhydridy kyselin (např. kyselina mravenčí, kyselina octová);

.3 kyseliny halogenkarboxylové (např. kyselina chloroctová);

.4 kyseliny sulfonové (např. kyselina benzolsulfonová);

.5 žíravé alkalické sloučeniny (např. hydroxid sodný, hydroxid draselný);

.6 čpavek a jeho roztoky;

.7 aminy a jejich roztoky;

.8 oxidující látky.

(c) Před nakládkou musí nákladní tanky být důkladně a účinně vyčištěné, aby se z nákladních tanků a příslušných potrubních rozvodů odstranily všechny předchozí náklady, pokud bezprostředně předtím náklad nesestával z propylenoxidu nebo směsi z etylenoxidu a propylenoxidu. Zvlášť pečlivě je třeba postupovat, jestliže byl předtím přepravován čpavek v nákladních tancích z jiných než nekorodujících ocelí.

(d) Ve všech případech musí být účinnost čistících postupů pro nákladní tanky a příslušné potrubní rozvody zkontrolována vhodným způsobem nebo prohlídkou, aby se zajistilo, že nezbydou žádné stopy látek, obsahujících kyseliny nebo alkalické prvky, které by společně s těmito látkami mohly vést k ohrožení.

(e) Do nákladních tanků musí být před každým naložením těchto látek vstoupeno za účelem kontroly, aby se zajistilo, že nedochází ke kontaminaci, silným usazeninám nebo viditelným strukturálním vadám.

Jsou-li tyto nákladní tanky namontovány v tankových plavidlech typu C, s konstrukcí nákladního tanku 1 a nákladním tankem typu 1 a jsou-li pro tyto látky v nepřetržitém provozu, musí být tyto inspekce prováděny v intervalech nejvýše dvou a půl roku.

Jsou-li tyto nákladní tanky namontovány v tankových plavidlech typu G s konstrukcí nákladního tanku 1 a nákladním tankem typu 1 a jsou-li pro tyto látky v nepřetržitém provozu, musí být tyto inspekce prováděny během pravidelných prohlídek za účelem obnovení osvědčení o schválení podle 1.16.10.

(f) Nákladní tanky, které tyto látky obsahovaly, smějí být používány pro jiné náklady teprve po důkladném vyčištění nákladních tanků a příslušných potrubních rozvodů mytím nebo vypláchnutím inertním plynem.

(g) Tyto náklady musí být nakládány a vykládány tak, aby bylo vyloučeno odvětrání nákladních prostor do atmosféry. Pokud během nakládky je prováděno zpětné odvádění plynu směrem k zařízení na břehu, musí systém odvádějící plyn, který je spojen s nákladním tankem, být nezávislý na všech ostatních nákladních tancích.

(h) Během procesů vykládky musí být v nákladním tanku udržován přetlak ve výši více než 7 kPa (0,07 barů).

(i) Náklad smí být vykládán pouze prostřednictvím ponorných čerpadel nebo hydraulicky poháněných podvodních čerpadel nebo prostřednictvím tlakového odčerpávání inertním plynem. Každé čerpadlo musí být uzpůsobeno tak, aby se látka význačně nezahřívala, pokud čerpací zařízení je uzavřeno nebo jiným způsobem blokováno.

(j) Nákladní tanky, ve kterých jsou tyto látky přepravovány, musí být odvětrány zařízením, nezávislým na ostatních nákladních tancích, ve kterých jsou přepravovány jiné látky.

(k) Hadice sestavené pro nakládku a vykládku musí být označeny následovně:

„Pouze pro překlad alkylenoxidu”

(l) (Vyhrazeno)

(m) Je třeba zajistit, aby do nakládacích čerpadel a nakládacích a vykládacích potrubí nemohl vniknout vzduch, pokud systém obsahuje tyto látky.

(n) Před uvolněním břehových přípojek musí být vhodnými uzavíracími armaturami na břehové přípojce odstraněn tlak v potrubích, kterými se rozvádí kapaliny a plyny. Kapaliny a výpady z těchto potrubí nesmějí uniknout do atmosféry.

(o) Nakládací a vykládací systém pro nákladní tanky, které mají být naloženy těmito látkami, musí být oddělen od nakládacích a vykládacích systémů jiných nákladních tanků, včetně tanků, které nejsou naloženy. Pokud nakládací a vykládací systém nákladních tanků, které mají být naloženy, není nezávislý, musí požadované oddělení být provedeno vyjmutím mezikusů, uzavíracích armatur nebo jiných části potrubních systémů a zabudováním záslepky na těchto místech. Potřebné oddělení se týká potrubí, rozvádějících kapaliny a plyny a všech ostatních možných spojení jako např. společného zásobovacího potrubí pro inertní plyn.

(p) Tyto látky smějí být přepravovány pouze podle plánů nakládky, schválených příslušným úřadem.

Každé plánované uložení nákladu musí být vyznačeno ve zvláštním plánu nakládky. V plánech nakládky musí být uvedeny systémy nakládacích a vykládacích potrubí a místo pro umístění potřebných záslepek, kterými jsou splněny shora uvedené požadavky ohledně oddělení potrubí. Jedno vyhotovení schváleného plánu nakládky se musí nacházet na plavidle. V lodním osvědčení musí být odkaz na schválené plány nakládky.

(q) Před každou nakládkou těchto látek a před každou opětovnou přepravou musí odborník, schválený příslušným úřadem osvědčit, že bylo provedeno potřebné oddělení potrubí; toto osvědčení se musí nacházet na plavidle. Každé spojení mezi záslepkou a přírubou potrubního systému musí být odpovědnou osobou opatřeno drátkem a plombou, aby nebylo možné neúmyslně záslepku odstranit.

(r) Během cesty musí volný prostor nad nákladem být zakryt dusíkem. Musí být nainstalován systém automatického zásobení dusíkem, aby vnitřní přetlak v nákladním tanku neklesl pod 7 kPa (0,07 bar), pokud se teplota nákladu vlivem vnějších teplot nebo jiným vlivem sníží. K zabezpečení automatické úpravy tlaku se musí na plavidle nacházet dostatečné množství dusíku. Pro zakrytí nákladu je zapotřebí dusík s obvyklým stupněm čistoty (99,9 obj. %). Baterie lahví s dusíkem, které jsou redukčním tlakovým ventilem spojené s nákladními tanky, lze v této souvislosti považovat za „automatické”.

(s) Prostor nákladních tanků, ve kterém se nachází výpary, musí před a po každé nakládce být zkontrolován, aby se zajistilo, zda obsah kyslíku činí 2 obj. % nebo méně.

(t) Míra nakládky

Míra nakládky (Lr) nákladního tanku nesmí překročit následující hodnotu:

LR = 3600 × U/t (m3/h)

Přičemž:

U = volný objem (m3) při stupni plnění, při kterém sepne pojistka proti přeplnění;

t = doba (s), která je zapotřebí pro sepnutí pojistky proti přeplnění až do úplného ukončení toku nákladu do nákladního tanku;

Doba je sumou jednotlivých časů, které jsou zapotřebí k provedení postupných opatření, např. doba reakce obslužného personálu, doba vypnutí čerpadel a doba uzavření uzavíracích armatur;

Míra nakládky musí zohlednit také projektový tlak potrubního systému.

13. Pokud nejsou přidávány žádné nebo nedostatečné stabilizátory, nesmí obsah kyslíku v plynné fázi být vyšší než 0,1 %. V nákladních tancích musí být kdykoliv udržován přetlak. To platí také pro jízdu s balastem nebo prázdnou jízdu s nevyčištěnými nákladními tanky.

14. Následující látky nesmějí být přepravovány plavidlem typu N:

- látky, jejichž zápalná teplota je ≤ 200 °C

- látky s bodem vzplanutí < 23 °C a rozsahem výbušnosti > 15 procentních bodů;

- směsi, které obsahují halogenované uhlovodíky

- směsi, které obsahují více než 10 % benzenu

- látky a směsi, které jsou přepravovány stabilizované.

15. Je třeba zajistit, aby příslušný náklad nemohly znečistit alkalické nebo kyselé látky, jako louh sodný nebo kyselina sírová.

16. Pokud místním přílišným oteplením nákladu v nákladním tanku nebo příslušném potrubním systému existuje možnost nebezpečné reakce, jako např. polymerizace, rozpad, termická nestabilita nebo vznik plynů, musí být tento náklad nakládán a přepravován dostatečně odděleně od ostatních látek, jejichž teplota stačí k tomu, aby byla takováto reakce vyvolána. Topné hady v nákladních tancích, ve kterých je přepravován tento náklad, musí být zaslepeny přírubou nebo zabezpečeny stejně hodnotným zařízením.

17. Bod tání nákladu musí být uveden v přepravním dokladu.

18. (Vyhrazeno)

19. Je třeba zajistit, aby se tento náklad nedostal do styku s vodou. Dále platí tato ustanovení:

Náklad nesmí být přepravován v nákladních tancích, které hraničí se zbytkovými tanky nebo nákladovými tanky, ve kterých se nachází balastní voda, odpadní voda nebo jiný náklad, obsahující vodu. Čerpadla, potrubní rozvody nebo větrací potrubí, které jsou na takového tanky napojovány, musí být odděleny od odpovídajících zařízení těch nákladních tanků, které tento náklad obsahují. Potrubní rozvody ze zbytkových tanků nebo potrubí pro balastní vodu nesmějí být vedeny nákladními tanky, které tento náklad obsahují, pokud nejsou položeny v potrubní šachtě.

20. Ve sloupci 20 uvedená nejvyšší možná přepravní teplota nesmí být překročena.

21. (Vyhrazeno)

22. Hustota nákladu musí být uvedena v přepravním dokladu.

23. Při vnitřním přetlaku v tanku ve výši 40 kPa (0,4 baru) musí zařízení pro měření přetlaku vyvolat signál tohoto zařízení. Postřikovači zařízení musí být okamžitě uvedeno do provozu a zůstat tak dlouho v činnosti, dokud vnitřní přetlak v tanku neklesne pod 30 kPa (0,3 baru).

24. Látky s bodem vzplanutí nad 60 °C, které jsou předány k přepravě nebo přepravovány zahřáté na mezní oblast 15 K pod bodem vzplanutí, musí být přepravovány za podmínek čísla látky 9001.

25. Pro přepravu těchto látek smí být použit nákladní tank typu 3, jestliže konstrukce byla schválena uznávanou klasifikační společností výslovně pro maximální přepravní teplotu.

26. Pro přepravu těchto látek smí být použit nákladní tank typu 2, jestliže konstrukce byla schválena uznávanou klasifikační společností výslovně pro maximální přepravní teplotu.

27. Platí předpisy podle 3.1.2.8.1.

28.

(a) Při přepravě UN 2448 SÍRA, ROZTAVENÁ, musí nucené větrání nákladních tanků být uvedeno do provozu nejpozději při koncentraci hydrogen sulfidu ve výši 1,0 obj. %.

(b) Jestliže při přepravě UN 2448 SÍRA, ROZTAVENÁ, stoupne koncentrace hydrogen sulfidu v nákladních tancích nad 1,85 %, musí velitel plavidla neprodleně informovat nejbližší příslušný úřad.

Pokud lze z významného zvýšení koncentrace sirovodíku v úložném prostoru odvodit únik síry, musí nákladní tanky v co nejkratším termínu být vyloženy. Nový náklad smí být naložen teprve po opětovné prohlídce úřadem, který vystavil lodní osvědčení.

(c) Měřením musí být možné zjistit při přepravě UN 2448 SÍRA, ROZTAVENÁ, koncentrace ve volném prostoru nákladních tanků a koncentrace kysličníku siřičitého a sirovodíku v úložných prostorech.

(d) V odstavci c) požadované měření je třeba provést jednou za osm hodin. Výsledky těchto měření je třeba uchovat v písemné formě.

29. Pokud ve sloupci (2) jsou uvedeny údaje o tlaku páry a/nebo bodu varu, musí být oficiální označení v přepravním dokladu doplněno odpovídajícím způsobem. Např.

UN 1224 KETONY, J.N.
110 kPa < pD50 ≤174 kPa nebo

UN 2929 LÁTKA TOXICKÁ, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.,
bod varu ≤ 60 °C

30. Při přepravě těchto látek smí být v úložných prostorech plavidla typu N otevřená pomocná zařízení.

31. Při přepravě těchto látek musí být loď vybavena rychlouzavíracím ventilem přímo na břehové přípojce.

32. Při přepravě této látky platí následné doplňující požadavky:

(a) Nákladní tanky musí být zvnějšku vybavené obtížně vznítitelnou izolací. Tato izolace musí být dostatečně odolná proti nárazům a otřesům. Na palubě musí tato izolace být chráněna krytem.

Teplota nesmí na vnější straně izolace překročit 70 °C.

(b) Úložné prostory musí na větracích otvorech být vybavené přípojkami pro zapojení nuceného větrání.

(c) Nákladní tanky musí být vybaveny zařízením pro nucené větrání, které během všech přepravních podmínek udržuje koncentraci sirovodíku nad hladinou kapaliny pod 1,85 obj.%.

Zařízení k větrání musí být uzpůsobena tak, aby se zamezilo usazování přepravovaných látek.

Odvětrávací potrubí musí být uspořádáno tak, aby se zamezilo ohrožení osob.

(d) Nákladní tanky a úložné prostory musí být vybaveny otvory a potrubím pro odběr vzorků plynu.

(e) Otvory nákladních tanků musí být v takové výši, aby při výchylce plavidla kolem příčné osy o 2° a náklonu plavidla o 10° nemohla vytékat síra. Pro každý otvor nákladního prostoru musí existovat možnost uzavření, která je připevněna trvale.

Jedno z těchto uzavíracích zařízení se musí otevřít při nepatrném přetlaku v nákladním tanku.

(f) Nakládací a vykládací potrubí musí být dostatečně izolované. Musí být možné je vytápět.

(g) Prostředek přenosu tepla musí být uzpůsoben tak, že při jeho vytečení do nákladního tanku nelze očekávat nebezpečnou reakci se sírou.

33. Při přepravě této látky platí tyto dodatečné požadavky:

Stavební předpisy:

(a) Roztoky peroxidu vodíku smějí být přepravovány pouze v nákladních tancích s ponornými čerpadly.

(b) Nákladní tanky a příslušná zařízení musí být vyrobeny z masivní nekorodující oceli druhu, který je vhodný pro roztoky peroxidu vodíku (např. 304, 304L, 316, 316L nebo 316 Ti). Všechny nekovové materiály systému nádob pro náklad jednak nesmějí být napadeny roztoky peroxidu vodíku a jednak nesmí podporovat rozklad látky.

(c) Do nákladních tanků se přímo pod palubu a na dno instalují teplotní čidla. Zařízení dálkové signalizace a stálé kontroly teplot je třeba instalovat v kormidelně.

(d) Do prázdných prostor, které hraničí s nákladními tanky, musí být instalovány napevno přístroje, kontrolující obsah kyslíku (nebo potrubí pro odběr vzorků plynů), aby mohly být zjištěny v případě netěsnosti. Je třeba dbát na zvýšené nebezpečí zápalnosti zvyšováním obsahu kyslíku. Přístroje dálkové signalizace, zařízení k neustálé kontrole (pokud jsou používána potrubí pro odběr vzorků plynu, stačí přerušovaná kontrola) jakož optické a akustické signály, podobně jako signály pro měření teploty, je třeba také instalovat v kormidelně. Optické a akustické signály musí být spuštěny, jestliže koncentrace kyslíku v těchto prázdných prostorech překročí 30 obj. %. Je třeba mít k dispozici ještě dva přenosné přístroje k měření kyslíku.

(e) Větrací a odvětrávací zařízení nákladních tanků, vybavené filtry, musí být vybavena podtlakovými/ přetlakovými ventily pro uzavřené větrání jakož nouzovým odvětrávacím zařízením pro případ, že tlak v nákladním tanku se rychle zvyšuje jako důsledek nekontrolovatelného rozkladu, jak je uvedeno v písm. m). Tyto větrací a odvětrávací systémy je třeba konstrukčně provést tak, aby do nákladních tanků nemohla proniknout voda. Při dimenzování nouzového odvětrávacího zařízení je třeba zohlednit projektový tlak a velikost nákladních tanků.

(f) Je třeba pamatovat na pevně nainstalované postřikové zařízení, aby bylo možné na palubu vyteklé koncentrované roztoky peroxidu vodíku rozředit a umýt. Plocha, kterou lze proudem vody zasáhnout, musí zahrnovat jak břehové přípojky, tak i palubu nákladních tanků, které jsou určeny pro přepravu roztoků peroxidu vodíku.

Přitom musí být splněny minimálně následující podmínky:

.1 Musí být možné látku během 5 minut po vytečení na palubu rozředit z původní koncentrace na 35 %.

.2 Je třeba zjistit množství vytečené látky a odhadnout množství na palubě při zohlednění nejvyššího možného nakládacího a vykládacího množství, doby, která je zapotřebí k zastavení úniku nákladu v případě přetečení nebo závady v sestavených potrubních systémech nebo hadicích jakož doby, která je zapotřebí, než se po signalizaci v kontrolní nakládací stanici nebo v kormidelně začne s rozřeďováním.

(g) Výstupní otvory přetlakových ventilů se musí nacházet minimálně 2,0 metry nad lávkou, pokud jejich odstup k lávce je menší než 4,0 metry.

(h) U každého nakládacího čerpadla musí být instalován teplotní čidlo k přenosu teploty nákladu při vykládce za účelem zjištění přehřátí následkem poruchy čerpadla.

Provozní předpisy:

Dopravce

(i) Roztoky peroxidu vodíku smějí být přepravovány pouze v nákladních tancích, ze kterých byly v písmenu (j) popsaným postupem pečlivě a účinně odstraněny zbytky dřívějších nákladů a jejich výparů nebo balastní vody a nákladní tanky byly pasivovány. Potvrzení o dodržení postupů podle písmena (j) se musí nacházet na plavidle.

Zvláštní péče je v této souvislosti potřebná k zajištění bezpečné přepravy roztoků peroxidu vodíku:

.1 pokud je přepravován roztok peroxidu vodíku, nesmějí být současně přepravovány jiné náklady.

.2 Nákladní tanky, ve kterých byly přepravovány roztoky peroxidu vodíku, smějí po vyčištění k tomuto příslušnými úřady schválenými osobami nebo firmami, být používány pro jiné náklady.

.3 Při konstrukci nákladních tanků je třeba dohlédnout na, pokud možno malý počet vestaveb do nákladních tanků, volný odtok, zamezení neprůchozích prostor a dobré možnosti provádění prohlídek.

(j) Postup pro prohlídku, čištění, pasivaci a nakládku nákladního tanku pro přepravu roztoků peroxidu vodíku v koncentracích 8 až 60 %, ve kterých byly přepraveny jiné látky.

Nákladní tanky, ve kterých byly přepravovány jiné náklady než roztoky peroxidu vodíku, musí před opětovným použitím pro přepravy roztoků peroxidu vodíku být prohlédnuty, vyčištěny a pasivovány. V bodech 1. až 7. popsané postupy pro prohlídku a vyčištění platí pro nákladní tanky z nekorodující oceli. Postupy pro pasivaci nekorodující oceli jsou popsány v bodě 8. Pokud není uvedeno nic jiného, platí opatření pro nákladní tanky a veškeré příslušné vybavení přicházející do kontaktu s jiným nákladem.

.1 Po vyložení předchozího nákladu musí nákladní tanky být zbaveny plynu a prohlédnuty ohledně zbytků, okují a rzi.

.2 Nákladní tanky a příslušné vybavení musí být umyty čistou, filtrovanou vodou. Použitá voda musí mít kvalitu minimálně pitné vody s nízkým obsahem chlóru.

.3 Stopy zbytků a výparů předchozího nákladu je třeba odstranit vypařováním nákladních tanků a příslušného zařízení.

.4 Nákladní tanky a zařízení je třeba opětovně umýt čistou vodou v kvalitě, uvedené v bodě 2 a vysušit filtrovaným vzduchem bez olejových příměsí.

.5 Je třeba odebrat vzorky z atmosféry nákladních tanků, v těchto se zkontrolují organické páry a koncentrace kyslíku.

.6 Nákladní prostory se opětovné prohlédnou ohledně zbytků předchozích nákladů, okují a rzi a zápachu po předchozím nákladu.

.7 Pokud prohlídky a měření prokáží existenci zbytků předchozích nákladů nebo jejich výparů, musí se postupy dle bodů 2. až 4. opakovat.

.8 Nákladní tanky a příslušné vybavení z nerezavějící oceli, které obsahovaly jiný náklad než roztoky peroxidu vodíku nebo byly opravovány, musí být bez ohledu na předchozí pasivaci dle následně uvedeného postupu vyčištěny nebo pasivovány:

.8.1 Nové svary a jiné opravené části musí být vyčištěny a opracovány nekorodujícím ocelovým kartáčem, dlátem, smirkovým papírem a leštidlem. Drsné povrchy je třeba uhladit; následně vyleštit.

.8.2 Mastné a olejové zbytky je třeba odstranit pomocí vhodných organických rozpouštědel nebo roztoků čisticích prostředků ve vodě. Je třeba zamezit použití prostředků, obsahujících chlór, protože tyto mohou nebezpečně omezit pasivaci.

.8.3 Zbytky odmašťovadel je třeba odstranit a následně umýt vodou.

(k) Během překladu roztoků peroxidu vodíku je třeba příslušný potrubní systém oddělit od ostatních systémů. Nakládací a vykládací potrubí, které jsou používané pro překlad roztoků peroxidu vodíku, musí být označené následovně:

„Pouze pro překlad peroxidu vodíku”

(l) Pokud teplota v nákladních tancích překročí 35 °C, musí v kormidelně zaznít optické a akustické signály.

Velitel plavidla

(m) Pokud dojde ke zvýšení teploty o více než 4 °C za 2 hodiny a jestliže teplota v nákladním tanku překročí 40 °C, musí se velitel plavidla spojit přímo s odesilatelem, aby mohl přijmout případná opatření.

Plnič

(n) Roztoky peroxidu vodíku musí být stabilizovány, aby se zamezilo rozkladu. Výrobce musí vystavit potvrzení o stabilizaci, která se musí nacházet na plavidle, a ze kterého vyplývá následující:

.1 Datum přidání stabilizátoru a doba účinnosti;

.2 Opatření pro případ, že se látka během cesty stane nestabilní.

(o) Smějí být přepravovány pouze takové roztoky peroxidu vodíku, které při 25 °C vykazují stupeň rozpadu nejvýše 1,0 % ročně. Veliteli plavidla musí být předáno potvrzení od plnitele, ze kterého vyplývá, že tato látka odpovídá této podmínce a které se musí nacházet na plavidle. Na plavidle se musí nacházet pověřená osoba výrobce, aby dohlédla na nakládku a mohla kontrolovat stabilitu roztoku peroxidu vodíku. Musí veliteli plavidla potvrdit, že náklad byl naložen ve stabilním stavu.

34. V případě přepravy v tankovém plavidle typu N, příruby a ucpávky nakládacího a vykládacího potrubí musí být při přepravách v tankových plavidlech vybaveny ochranným zařízením proti postřiku.

35. Pro tuto látku je přípustný pouze nepřímý systém chlazení nákladu. Přímé nebo kombinované systémy nejsou dovoleny.

36. Spojena s poznámkou 35.

37. Při přepravě této látky musí být systém nákladních tanků způsobilý vydržet tlak par nákladu při vyšší teplotě okolního prostředí, nezávisle od toho, jaký systém se použije pro manipulaci s odpařováním.

38. Pro počáteční bod varu nad 60 °C a pod nebo nejvýše 85 °C, jak je určen podle ASTMD 86-01, jsou platné podmínky přepravy totožné s podmínkami přepravy stanovenými pro počáteční bod varu pod nebo nejvýše 60 °C.

39.

(a) Těsnění, otvory, uzavírací zařízení a ostatní technické vybavení musí být takového druhu, aby nemohlo dojít k jakémukoliv úniku oxidu uhličitého během normálních přepravních operací (chlazení, štěpení materiálů, zmrazování přípojek, odtokové otvory atd.).

(b) Nakládací teplota (v nakládací stanici) musí být uvedena v přepravním dokladu.

(c) Měřicí přístroj kyslíku se musí nacházet na palubě společně s návodem k použití, kterému je schopna porozumět každá osoba na palubě. Měřicí přístroj kyslíku musí být použit jako testovací zařízení, pokud se vstupuje do nákladních prostor, prostor s čerpadly, oblastí nízko položených a pokud jsou práce prováděny na palubě.

(d) Při vstupu do obytných prostor a jiných míst, kde se posádka může zdržovat, musí být umístěn měřicí přístroj, který umožňuje signalizaci, pokud úroveň kyslíku je příliš nízká nebo úroveň oxidu uhličitého je příliš vysoká.

(e) Nakládací teplota (stanovena po nakládce) a maximální trvání cesty musí být uvedena v přepravním dokladu.

40. (Vypuštěno)

41. n-BUTYLBENZEN je přiřazen k položce UN číslo 2709 BUTYLBENZENY (n-BUTYLBENZENY).

42. Nakládání hluboce zchlazených zkapalněných plynů má být prováděno tak, aby nedocházelo k nežádoucím změnám teploty v nákladních tancích, potrubním vedení nebo jakémkoliv přídavném zařízení. Při určování udržovací doby (jak je popsáno v 7.2.4.16.17), by mělo být zajištěno, že stupeň plnění nepřesáhne 98 %, aby se předešlo otevření pojistných ventilů v době, kdy je plyn v plně kapalném stavu. Za použití přepravních podmínek pro hluboce zchlazené zkapalněné plyny v souladu s bodem 9.3.1.24.1 (b) nebo 9.3.1.24.1 (c), se chladicí systém nedoporučuje.

43. Může být, že směs byla klasifikována jako látka plovoucí na hladině jako preventivní opatření, neboť některé z jejích složek splňují platná kritéria.

44. Látka se k této položce přiřadí pouze tehdy, pokud existují naměřené údaje nebo ověřené informace v souladu s normou IEC 60079-20-1 nebo rovnocennou, která umožňuje zařazení do podskupiny II B3 skupiny výbušnosti II B.

3.2.3.2 Tabulka C

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
UN číslo Pojmenování a popis Třída Klasifikační kód Obalová skupina Nebezpečí Typ tankového plavidla Stav nákladních tanků Typ nákladního tanku Vybavení nákladního tanku Otevírací tlak přetlakového ventilu/vysokorychlostního odvzdušňovacího ventilu, v kPa Maximální přípustný stupeň plnění v% Relativní hustota při 20 °C Druh zkušebního odběrového zařízení Povolený prostor s čerpadly pod palubou Teplotní třída Skupina výbušnosti Zajištění proti explozi nutné Požadované vybavení Počet kuželů/světel Dodatečné požadavky, poznámky
1005 AMONIAK (ČPAVEK), BEZVODÝ 2 2TC 2.3+8+2.1+N1 G 1 1 3 91 1 ne T112) II A ano PP, EP, EX, TOX, A 2 1; 2; 31
1010 1,2-BUTADIENY, STABILIZOVANÉ 2 2F 2.1+nest. G 1 1 91 1 ne T212) II B4) ano PP, EX, A 1 2; 3; 31
1010 1,3-BUTADIENY, STABILIZOVANÉ 2 2F 2.1+nest.+ CMR G 1 1 91 1 ne T212) II B4) (II B24) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 2; 3; 31
1010 BUTADIENY, STABILIZOVANÉ nebo BUTADIENY, SMĚS S UHLOVODÍKY, STABILIZOVANÁ, které mají pri 70 °C tenzi par nepřesahující 1,1 MPa (11 bar) a jejichž hustota při 50 °C není nižší než 0,525 kg/l (obsahující méně než 0,1 % 1,3-butadienu) 2 2F 2.1+nest. G 1 1 91 1 ne T212) II B4) (II B24) ano PP, EX, A 1 2; 3; 31
1010 BUTADIENY, STABILIZOVANÉ nebo BUTADIENY, SMĚS S UHLOVODÍKY, STABILIZOVANÁ, které mají pri 70 °C tenzi par nepřesahující 1,1 MPa (11 bar) a jejichž hustota při 50 °C není nižší než 0,525 kg/l , (obsahující 0,1 % nebo více 1,3-butadienu) 2 2F 2.1+nest.+ CMR G 1 1 91 1 ne T212) II B4) (II B24) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 2; 3; 31
1011 BUTAN (obsahující méně než 0,1 % 1,3-butadienu) 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 ne T212) II A ano PP, EX, A 1 2; 31
1011 BUTAN (obsahující 0,1 % nebo více 1,3-butadienu) 2 2F 2.1+CMR G 1 1 91 1 ne T212) II A ano PP, EP, EX, TOX, A 1 2; 31
1012 1-BUTEN 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 ne T212) II A ano PP, EX, A 1 2; 31
1020 CHLORPENTAFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 115) 2 2A 2.2 G 1 1 91 1 ne ne PP 0 31
1030 1,1-DIFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 152a) 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 ne T112) II A ano PP, EX, A 1 2; 31
1033 DIMETHYLETHER 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 ne T3 II B (II B2) ano PP, EX, A 1 2; 31
1038 ETHYLEN, HLUBOCE ZCHLAZENY, KAPALNÝ 2 3F 2.1 G 1 1 1 95 1 ne T112) II B (II B3) ano PP, EX, A 1 2; 31; 42
1040 ETHYLENOXID S DUSÍKEM, až do nejvýše přípustného celkového tlaku 1 MPa (10 bar) při 50 °C 2 2TF 2.3+2.1 G 1 1 91 1 ne T212) II B (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 2 2: 3; 11; 31; 35
1055 ISOBUTEN 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 ne T21)12) II A ano PP, EX, A 1 2; 31
1063 CHLORMETHAN (METHYLCHLORID) (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 40) 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 ne T112) II A ano PP, EX, A 1 2; 31
1077 PROPEN 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 ne T112) II A ano PP, EX, A 1 2; 31
1083 TRIMETHYLAMIN, BEZVODÝ 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 ne T4 II A ano PP, EX, A 1 2; 31
1086 VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ 2 2F 2.1+nest. G 1 1 91 1 ne T212) II A ano PP, EX, A 1 2; 3; 13; 31
1088 ACETAL 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0.83 3 ano T3 II B4) ano PP, EX, A 1
1089 ACETALDEHYD (ethanal) 3 F1 I 3+N3 C 1 1 95 0.78 1 ano T4 II A ano PP, EX, A 1 35
1090 ACETON 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0.79 3 ano T112) II A ano PP, EX, A 1
1092 AKROLEIN, STABILIZOVANÝ 6.1 TF1 I 6.1+3+nest.+ N1 C 2 2 3 50 95 0.84 1 ne T32) II B (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 2 2; 3; 5; 23
1093 AKRYLONITRIL, STABILIZOVANÝ 3 FT1 I 3+6.1+nest.+ N2+CMR C 2 2 3 50 95 0.8 1 ne T112) II B (II B2) ano PP, EP, EX, TOX, A 2 3; 5; 23
1098 ALLYLALKOHOL 6.1 TF1 I 6.1+3+N1 C 2 2 40 95 0.85 1 ne T212) II B (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 2
1100 ALLYLCHLORID 3 FT1 I 3+6.1+N1 C 2 2 3 50 95 0.94 1 ne T212) II A ano PP, EP, EX, TOX, A 2 23
1105 PENTANOLY (n-PENTANOL) 3 F1 III 3 N 3 2 97 0.81 3 ano T212) II A ano PP, EX, A 0
1106 AMYLAMIN (n-AMYLAMIN) 3 FC II 3+8 C 2 2 40 95 0.76 2 ano T43) II A7) ano PP, EP, EX, A 1
1107 AMYLCHLORID (1-CHLORPENTAN) 3 F1 II 3 C 2 2 40 95 0.88 2 ano T3 II A ano PP, EX, A 1
1107 AMYLCHLORID (1-CHLOR-3-METHYLBUTAN) 3 F1 II 3 C 2 2 45 95 0.89 2 ano T3 II A ano PP, EX, A 1
1107 AMYLCHLORID (2-CHLOR-2-METHYLBUTAN) 3 F1 II 3 C 2 2 50 95 0.87 2 ano T212) II A ano PP, EX, A 1
1107 AMYLCHLORID (1-CHLOR-2,2-DIMETHYLPROPAN) 3 F1 II 3 C 2 2 50 95 0.87 2 ano T32) II A ano PP, EX, A 1
1107 AMYLCHLORID 3 F1 II 3 C 1 1 95 0.9 1 ano T32) II A ano PP, EX, A 1 27
1108 1-PENTEN (n-AMYLEN) 3 F1 I 3+N3 N 1 1 97 0.64 1 ano T3 II B4) ano PP, EX, A 1
1114 BENZEN 3 F1 II 3+N3+CMR C 2 2 3 50 95 0.88 2 ano T112) II A ano PP, EP, EX, TOX, A 1 6: +10 °C; 17; 23
1120 BUTANOLY (terc-BUTYLALKOHOL) 3 F1 II 3 N 2 2 2 10 97 0.79 3 ano T112) II A7) ano PP, EX, A 1 7; 17
1120 BUTANOLY (sek-BUTYLALKOHOL) 3 F1 III 3 N 3 2 97 0.81 3 ano T212) II A ano PP, EX, A 0
1120 BUTANOLY (n-BUTYLALKOHOL) 3 F1 III 3 N 3 2 97 0.81 3 ano T212) II B (II B2) ano PP, EX, A 0
1123 BUTYLACETÁTY (sek-BUTYLACETÁT) 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0.86 3 ano T212) II A7) ano PP, EX, A 1
1123 BUTYLACETÁTY (n-BUTYLACETÁT) 3 F1 III 3+N3 N 3 2 97 0.86 3 ano T212) II A ano PP, EX, A 0
1125 n-BUTYLAMIN 3 FC II 3+8+N3 C 2 2 3 50 95 0.75 2 ano T212) II A ano PP, EP, EX, A 1 23
1127 CHLORBUTANY (1-CHLORBUTAN) 3 F1 II 3 C 2 2 3 50 95 0.89 2 ano T3 II A ano PP, EX, A 1 23
1127 CHLORBUTANY (2-CHLORBUTAN) 3 F1 II 3 C 2 2 3 50 95 0.87 2 ano T3 II A ano PP, EX, A 1 23
1127 CHLORBUTANY (1-CHLOR-2-METHYLPROPAN) 3 F1 II 3 C 2 2 3 50 95 0.88 2 ano T3 II A ano PP, EX, A 1 23
1127 CHLORBUTANY (2-CHLOR-2-METHYLPROPAN) 3 F1 II 3 C 2 2 3 50 95 0.84 2 ano T112) II A ano PP, EX, A 1 23
1127 CHLORBUTANY 3 F1 II 3 C 1 1 95 0.89 1 ano T43) II A ano PP, EX, A 1 27
1129 BUTYRALDEHYD (n-BUTYRALDEHYD) 3 F1 II 3+N3 C 2 2 3 50 95 0.8 2 ano T4 II A ano PP, EX, A 1 15; 23
1131 SIROUHLÍK 3 FT1 I 3+6.1+N2 C 2 2 3 50 95 1.26 1 ne T6 II C ano PP, EP, EX, TOX, A 2 2; 9; 23
1134 CHLORBENZEN (fenylchlorid) 3 F1 III 3+N2+S C 2 2 30 95 1.11 2 ano T112) II A8) ano PP, EX, A 0
1135 ETHYLENCHLORHYDRIN (2-CHLOROETHANOL) 6.1 TF1 I 6.1+3+N3 C 2 2 30 95 1.21 1 ne T212) II A8) ano PP, EP, EX, TOX, A 2
1143 KROTONALDEHYD, STABILIZOVANÝ 6.1 TF1 I 6.1+3+nest.+ N1 C 2 2 40 95 0.85 1 ne T3 II B (II B2) ano PP, EP, EX, TOX, A 2 3; 5; 15
1145 CYKLOHEXAN 3 F1 II 3+N1 C 2 2 3 50 95 0.78 2 ano T3 II A ano PP, EX, A 1 6: +11 °C; 17
1146 CYKLOPENTAN 3 F1 II 3+N2 N 2 3 10 97 0.75 3 ano T212) II A ano PP, EX, A 1
1148 DIACETONALKOHOL 3 F1 III 3 N 3 2 97 0,93 3 ano T112) II A ano PP, EX, A 0
1150 1,2-DICHLORETHYLEN (cis-1,2-DICHLORETHYLEN) 3 F1 II 3+N2 C 2 2 3 50 95 1.28 2 ano T21), 12) II A ano PP, EX, A 1 23
1150 1,2-DICHLORETHYLEN (trans-1,2-DICHLORETHYLEN) 3 F1 II 3+N2 C 2 2 3 50 95 1.26 2 ano T212) II A ano PP, EX, A 1 23
1153 ETHYLENGLYKOLDIETHYLETHER 3 F1 III 3 N 3 2 97 0.84 3 ano T4 II B (II B2) ano PP, EX, A 0
1154 DIETHYLAMIN 3 FC II 3+8+N3 C 2 2 3 50 95 0.7 2 ano T212) II A ano PP, EP, EX, A 1 23
1155 DIETHYLETHER 3 F1 I 3 C 1 1 95 0.71 1 ano T4 II B (II B1) ano PP, EX, A 1
1157 DIISOBUTYLKETON 3 F1 III 3+N3+F N 3 3 97 0.81 3 ano T212) II B4) ano PP, EX, A 0
1159 DIISOPROPYLETHER 3 F1 II 3+N2 C 2 2 3 50 95 0.72 2 ano T212) II A ano PP, EX, A 1
1160 DIMETHYLAMIN, VODNY ROZTOK 3 FC II 3+8+N3 C 2 2 3 50 95 0.82 2 ano T212) II A ano PP, EP, EX, A 1 23
1163 DIMETHYLHYDRAZIN, ASYMETRICKÝ 6.1 TFC I 6.1+3+8+N2+ CMR C 2 2 3 50 95 0.78 1 ne T3 II B (II B1) ano PP, EP, EX, TOX, A 2 23
1165 DIOXAN 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 1.03 3 ano T212) II B (II B3) ano PP, EX, A 1 6: +14 °C; 17
1167 DIVINYLETHER, STABILIZOVANÝ 3 F1 I 3+nest. C 1 1 95 0.77 1 ano T212) II B ano PP, EX, A 1 2; 3
1170 ETHANOL (ETHYLALKOHOL) nebo ETHANOL ROZTOK (ETHYL ALKOHOL ROZTOK) vodný roztok s více než 70 % (obj.) alkoholu 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0,79 - 0,87 3 ano T212) II B (II B1) ano PP, EX, A 1
1170 ETHANOL, ROZTOK (ETHYLALKOHOL, ROZTOK), vodný roztok s více než 24 % (obj.) a nejvýše 70 % (obj.) alkoholu 3 F1 III 3 N 3 2 97 0,87 - 0,96 3 ano T212) II B (II B14) ano PP, EX, A 0
1171 ETHYLENGLYKOLMONOETHYL ETHER 3 F1 III 3+CMR N 2 3 3 10 97 0.93 3 ano T3 II B (II B2) ano PP, EP, EX, TOX, A 0
1172 ETHYLENGLYKOLMONOETHYL ETHERACETÁT 3 F1 III 3+N3+CMR N 2 3 3 10 97 0.98 3 ano T212) II A ano PP, EP, EX, TOX, A 0
1173 ETHYLACETÁT 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0.9 3 ano T112) II A ano PP, EX, A 1
1175 ETHYLBENZEN 3 F1 II 3+N3 N 2 2 10 97 0.87 3 ano T212) II A ano PP, EX, A 1
1177 2-ETHYLBUTYLACETÁT 3 F1 III 3 N 3 2 97 0.88 3 ano T3 II A7) ano PP, EX, A 0
1179 ETHYLBUTYLETHER (ETHYL terc-BUTYLETHER) 3 F1 II 3+N3 N 2 2 10 97 0.74 3 ano T212) II B4) ano PP, EX, A 1
1184 ETHYLENDICHLORID (1,2-dichlorethan) 3 FT1 II 3+6.1+CMR C 2 2 50 95 1.25 2 ne T212) II A ano PP, EP, EX, TOX, A 2
1188 ETHYLENGLYKOLMONOMETHYL ETHER 3 F1 III 3+CMR N 2 3 3 10 97 0.97 3 ano T3 II B (II B2) ano PP, EP, EX, TOX, A 0
1191 OKTYLALDEHYDY (2-ETHYLCAPRONALDEHYD) 3 F1 III 3+N3+F C 2 2 30 95 0.82 2 ano T4 II A7) ano PP, EX, A 0
1191 OKTYLALDEHYDY (n-OKTYLALDEHYD) 3 F1 III 3+N3+F N 3 3 97 0.82 3 ano T3 II A ano PP, EX, A 0
1193 ETHYLMETHYLKETON (METHYLETHYLKETON) 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0.8 3 ano T112) II A ano PP, EX, A 1
1198 FORMALDEHYD, ROZTOK, HOŘLAVÝ 3 FC III 3+8+N3 N 3 2 97 1.09 3 ano T212) II B ano PP, EP, EX, A 0 34
1199 FURALDEHYDY (a-FURALDEHYD) nebo FURFURALDEHYDEY (a-FURFURYLALDEHYD) 6.1 TF1 II 6.1+3 C 2 2 25 95 1.16 2 ne T32) II B (II B1) ano PP, EP, EX, TOX, A 2 15
1202 PALIVO PRO VZNĚTOVÉ MOTORY nebo OLEJ PLYNOVÝ nebo OLEJ TOPNÝ, LEHKÝ, s bodem vzplanutí nižším než 60 °C 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) * * * * * * < 0,85 * ano ne * 0 *viz. 32.3.3
1202 PALIVO PRO VZNĚTOVÉ MOTORY nebo NAFTA MOTOROVÁ, vyhovující normě EN 590:2013 + A1:2017 nebo OLEJ PLYNOVÝ nebo OLEJ TOPNÝ, LEHKÝ, s bodem vzplanutí, specifikovaným v normě EN 590:2013 + A1:2017 3 F1 III 3+N2+F N 4 3 97 0,82 - 0,85 3 ano ne pp 0
1202 PALIVO PRO VZNĚTOVÉ MOTORY nebo OLEJ PLYNOVÝ nebo OLEJ TOPNÝ, LEHKÝ, s bodem vzplanutí více než 60 °C ale méně než 100 °C 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) * * * * * * < 1,1 * ano ne * 0 *viz. 32.3.3
1203 BENZÍN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY 3 F1 II 3+N2+CMR+ F N 2 3 3 10 97 0,68 -0,72 10) 3 ano T3 II A ano PP, EP, EX, TOX, A 1
1203 BENZÍN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY, S VÍCE NEŽ 10 % BEZENU 3 F1 II 3+N2+CMR+ F C * * * * * * ano T3 II A ano * 1 *viz 32.3.3
1203 BENZÍN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY, S VÍCE NEŽ 10% BEZENU, BOD VARU NEJVÝŠE 60 °C 3 F1 II 3+N2+CMR+ F C 1 1 95 1 ano T3 II A ano PP, EP, EX, TOX, A 1 29
1203 BENZÍN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY, S VÍCE NEŽ 10 % BEZENU, BOD VARU VÍCE NEŽ 60 °C, ALE NEJVÝŠE 85 °C 3 F1 II 3+N2+CMR+ F C 2 2 3 50 95 2 ano T3 II A ano PP, EP, EX, TOX, A 1 23; 29
1203 BENZÍN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY, S VÍCE NEŽ 10 % BEZENU, BOD VARU VlCE NEŽ 85 °C, ALE NEJVÝŠE 115 °C 3 F1 II 3+N2+CMR+ F C 2 2 50 95 2 ano T3 II A ano PP, EP, EX, TOX, A 1 29
1203 BENZÍN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY, S VÍCE NEŽ 10% BEZENU, BOD VARU PŘESAHUJÍCÍ 115 °C 3 F1 II 3+N2+CMR+ F C 2 2 35 95 2 ano T3 II A ano PP, EP, EX, TOX, A 1 29
1206 HEPTANY 3 F1 II 3+N1 C 2 2 3 50 95 0,67 - 0,70 2 ano T3 II A ano PP, EX, A 1
1208 HEXANY 3 F1 II 3+N2 N 2 3 50 97 0,65 - 0,70 2 ano T3 II A ano PP, EX, A 1
1212 ISOBUTANOL nebo ISOBUTYLALKOHOL 3 F1 III 3 N 3 2 97 0.8 3 ano T212) II A ano PP, EX, A 0
1213 ISOBUTYLACETÁT 3 F1 II 3+N3 N 2 2 10 97 0.87 3 ano T212) II A7) ano PP, EX, A 1
1214 ISOBUTYLAMIN 3 FC II 3+8+N3 C 2 2 3 50 95 0.73 2 ano T212) II A7) ano PP, EP, EX, A 1 23
1216 ISOOKTENY 3 F1 II 3+N2 N 2 3 10 97 0.73 3 ano T3 II B4) ano PP, EX, A 1
1218 ISOPREN, STABILIZOVANÝ 3 F1 I 3+nest.+N2+ CMR N 1 1 95 0.68 1 ano T3 II B (II B2) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 2; 3; 5; 16
1219 ISOPROPANOL nebo ISOPROPYLALKOHOL 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0.78 3 ano T212) II A ano PP, EX, A 1
1220 ISOPROPYLACETÁT 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0.88 3 ano T212) II A7) ano PP, EX, A 1
1221 ISOPROPYLAMIN 3 FC I 3+8+N3 C 1 1 95 0.69 1 ano T212) II A7) ano PP, EP, EX, A 1
1223 PETROLEJ 3 F1 III 3+N2+F N 3 3 97 ≤ 0,83 3 ano T3 II A7) ano PP, EX, A 0 14
1224 KETONY, KAPALNÉ, J.N. 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) * * * * * * * ano T43) II B4) ano 1 14; 27; 29 *viz. 32.3.3
1224 KETONY, KAPALNÉ, J.N. 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) * * * * * * * ano T43) II B4) (II B3) ano 1 14; 27; 29; 44 *viz 32.3.3
1224 KETONY, KAPALNÉ, J.N. 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) * * * * * * * ano T43) II B4) ano 0 14; 27; *viz. 32.3.3
1224 KETONY, KAPALNÉ, J.N. 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) * * * * * * * ano T43) II B4) (II B3) ano 0 14; 27; 44* viz 32.3.3
1229 MESITYLOXID 3 F1 III 3 N 3 2 97 0.85 3 ano T212) II A ano PP, EX, A 0
1230 METHANOL 3 FT1 II 3+6.1 N 2 2 3 50 95 0.79 2 ano T212) II A ano PP, EP, EX, TOX, A 2 23
1231 METHYLACETÁT 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0.93 3 ano T112) II A ano PP, EX, A 1
1235 METHYLAMIN, VODNÝ ROZTOK 3 FC II 3+8+N3 C 2 2 50 95 2 ano T212) II A ano PP, EP, EX, A 1
1243 METHYLFORMIÁT 3 F1 I 3 C 1 1 95 0.97 1 ano T212) II A ano PP, EX, A 1
1244 METHYLHYDRAZIN 6.1 TFC I 6.1+3+8 C 2 2 45 95 0.88 1 ne T4 II C5) ano PP, EP, EX, TOX, A 2
1245 METHYLISOBUTYLKETON 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0.8 3 ano T112) II A ano PP, EX, A 1
1247 METHYLMETHAKRYLÁT, MONOMERNÍ, STABILIZOVANÝ 3 F1 II 3+nest.+N3 C 2 2 40 95 0.94 1 ano T212) II A ano PP, EX, A 1 3; 5; 16
1262 OKTANY 3 F1 II 3+N1 C 2 2 45 95 0,69 - 0,71 2 ano T3 II A ano PP, EX, A 1
1264 PARALDEHYD 3 F1 III 3 N 3 2 97 0.99 3 ano T3 II A7) ano PP, EX, A 0 6: +16 °C; 17
1265 PENTANY, kapalné (2-METHYLBUTAN) 3 F1 I 3+N2 N 1 1 97 0.62 1 ano T212) II A ano PP, EX, A 1
1265 PENTANY, kapalné (n-PENTAN) 3 F1 II 3+N2 N 2 3 50 97 0.63 3 ano T3 II A ano PP, EX, A 1
1265 PENTANY, kapalné (n-PENTAN) 3 F1 II 3+N2 N 2 3 3 10 97 0.63 3 ano T3 II A ano PP, EX, A 1
1265 PETANY, kapalné 3 F1 I 3 + N2 * * * * * * * * ano * II A ano PP, EX, A 1 14 *viz. 3.2.3.3
1265 PETANY, kapalné 3 F1 II 3 + N2 * * * * * * * * ano * II A ano PP, EX, A 1 14 *viz. 3.2.3.3
1267 ROPA SUROVÁ 3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR, F) * * * * * * * ano T43) II B4) ano * 1 14; *viz 3.2.3.3
1267 ROPA SUROVÁ 3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR, F) * * * * * * * ano T43) II B4) (II B3) ano * 1 14; 44 *viz 3.2.3.3
1267 ROPA SUROVÁ 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR, F) * * * * * * * ano T43) II B4) ano * 1 14; *viz 3.2.3.3
1267 ROPA SUROVÁ 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR, F) * * * * * * * ano T43) II B4) (II B3) ano * 1 14; 44 * viz 3.2.3.3
1267 ROPA SUROVÁ 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR, F) * * * * * * * ano T43) II B4) ano * 0 14; *viz 3.2.3.3
1267 ROPA SUROVÁ 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR, F) * * * * * * * ano T43) II B4) (II B3) ano * 0 14; 44 *viz 3.2.3.3
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU 3 F1 I 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C * * * * * * ano T43) II B4) ano * 1 *viz 32.3.3
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU 3 F1 I 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C * * * * * * ano T43) II B4) (II B3) ano * 1 44 *viz 3.2.3.3
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU 3 F1 II 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C * * * * * * ano T43) II B4) ano * 1 *viz 32.3.3
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU 3 F1 II 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C * * * * * * ano T43) II B4) (II B3) ano * 1 44 *viz 3.2.3.3
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU 3 F1 III 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C * * * * * * ano T43) II B4) ano * 0 *viz 32.3.3
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU 3 F1 III 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C * * * * * * ano T43) II B4) (II B3) ano * 0 44 *viz 3.2.3.3
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 60 °C 3 F1 I 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 1 1 95 1 ano T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 29; 43
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 60 °C 3 F1 I 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 1 1 95 1 ano T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 29; 43; 44
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 60 °C 3 F1 II 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 1 1 95 1 ano T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 29
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 60 °C 3 F1 II 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 1 1 95 1 ano T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 29; 44
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 60 °C 3 F1 III 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 1 1 95 1 ano T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 0 29
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 60 °C 3 F1 III 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 1 1 95 1 ano T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 0 29; 44
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU, 85 °C < POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 115 °C 3 F1 II 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 2 2 50 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 29
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD VARU > 115 °C 3 F1 II 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 2 2 35 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 29
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU, 60 °C < POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 85 °C 3 F1 III 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 2 2 3 50 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 0 23; 29; 38
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU, 60 °C < POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 85 °C 3 F1 II 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 2 2 3 50 95 2 ano T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 23; 29; 38; 44
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU, 60 °C < POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 85 °C 3 F1 III 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 2 2 3 50 95 2 ano T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 23; 29; 38; 44
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU, 85 °C < POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 115 °C 3 F1 II 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 2 2 50 95 2 ano T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 29; 44
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU, 85 °C < POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 115 °C 3 F1 III 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 2 2 50 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 0 29
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD VARU > 115 °C 3 F1 III 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 2 2 35 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 0 29
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU, 85 °C < POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 115 °C 3 F1 III 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 2 2 50 95 2 ano T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 0 29; 44
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD VARU > 115 °C 3 F1 II 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 2 2 35 95 2 ano T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 29; 44
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD VARU > 115 °C 3 F1 III 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 2 2 35 95 2 ano T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 0 29; 44
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N. 3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR, F) * * * * * * * ano T43) II B4) ano * 1 14; 27, *viz 3.2.3.3
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N. 3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR, F) * * * * * * * ano T43) II B4) (II B3) ano * 1 14; 27; 44 *viz 3.2.3.3
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N. 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR, F) * * * * * * * ano T43) II B4) (II B3) ano * 1 14; 27; 44 *viz 3.2.3.3
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N. 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR, F) * * * * * * * ano T43) II B4) (II B3) ano * 0 14; 27; 44 *viz 3.2.3.3
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N. S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU 3 F1 I 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C * * * * * * ano T43) II B4) ano * 1 27 *viz 3.2.3.3
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N. S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU 3 F1 I 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C * * * * * * ano T43) II B4) (II B3) ano * 1 27; 44 *viz 3.2.3.3
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N. S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU 3 F1 II 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C * * * * * * ano T43) II B4) ano * 1 27 *viz 3.2.3.3
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N. S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU 3 F1 II 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C * * * * * * ano T43) II B4) (II B3) ano * 1 27; 44 *viz 3.2.3.3
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N. S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU 3 F1 III 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C * * * * * * ano T43) II B4) ano 0 27 *viz 3.2.3.3
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N. S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU 3 F1 III 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C * * * * * * ano T43) II B4) (II B3) ano 0 27; 44 *viz 3.2.3.3
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N. S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 60 °C 3 F1 II 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 1 1 95 1 ano T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 27; 29
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N. S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 60 °C 3 F1 I 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 1 1 95 1 ano T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 27; 29; 43; 44
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N. S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 60 °C 3 F1 II 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 1 1 95 1 ano T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 27; 29; 44
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N. S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU, 60 °C < POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 85 °C 3 F1 II 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 2 2 3 50 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 23; 27; 29; 38
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N. S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU, 60 °C < POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 85 °C 3 F1 II 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 2 2 3 50 95 2 ano T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 23; 27; 29; 38; 44
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N. S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU, 85 °C < POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 115 °C 3 F1 II 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 2 2 50 95 2 ano T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 27; 29; 44
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N. S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD VARU > 115°C 3 F1 II 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) c 2 2 35 95 2 ano T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 27; 29; 44
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N. (NAFTA), 110 kPa < vp50 ≤ 175 kPa 3 F1 II 3+N2+CMR+ F N 2 3 50 97 0,735 3 ano T3 II A ano PP, EP, EX, TOX, A 1 14; 29
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N. (NAFTA), 110 kPa < vp50 ≤ 150 kPa 3 F1 II 3+N2+CMR+ F N 2 3 3 10 97 0,735 3 ano T3 II A ano PP, EP, EX, TOX, A 1 14; 29
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N. (NAFTA), vp50 ≤ 110 kPa 3 F1 II 3+N2+CMR+ F N 2 3 10 97 0,735 3 ano T3 II A ano PP, EP, EX, TOX, A 1 14; 29
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N. (HEART CUT BENZENU), vp50 ≤ 110 kPa 3 F1 II 3+N2+CMR+ F N 2 3 10 97 0,765 3 ano T3 II A ano PP, EP, EX, TOX, A 1 14; 29
1274 n-PROPANOL (n-PROPYLALKOHOL) 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0.8 3 ano T212) II B (II B1) ano PP, EX, A 1
1274 n-PROPANOL (n-PROPYLALKOHOL) 3 F1 III 3 N 3 2 97 0.8 3 ano T212) II B (II B1) ano PP, EX, A 0
1275 PROPIONALDEHYD 3 F1 II 3+N3 C 2 2 3 50 95 0.81 2 ano T4 II B (II B2) ano PP, EX, A 1 15; 23
1276 n-PROPYLACETÁT 3 F1 II 3+N3 N 2 2 10 97 0.88 3 ano T112) II A ano PP, EX, A 1
1277 PROPYLAMIN (1-aminopropan) 3 FC II 3+8 C 2 2 3 50 95 0.72 2 ano T212) II A ano PP, EP, EX, A 1 23
1278 1-CHLORPROPAN (propylchlorid) 3 F1 II 3 C 2 2 3 50 95 0.89 2 ano T112) II A ano PP, EX, A 1 23
1279 1,2-DICHLORPROPAN nebo PROPYL DICHLORID 3 F1 II 3+N2 C 2 2 45 95 1.16 2 ano T112) II A 8) ano PP, EX, A 1
1280 PROPYLENOXID 3 F1 I 3+nest.+N3+ CMR C 1 1 95 0.83 1 ano T212) II B (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 2; 12; 31; 35
1282 PYRIDIN 3 F1 II 3+N3 N 2 2 10 97 0.98 3 ano T112) II A 8) ano PP, EX, A 1
1289 METHYLÁT SODNÝ, ROZTOK v alkoholu 3 FC III 3+8 N 3 2 97 0.969 3 ano T212) II A ano PP, EP, EX, A 0 34
1294 TOLUEN 3 F1 II 3+N3 N 2 2 10 97 0.87 3 ano T112) II A ano PP, EX, A 1
1296 TRIETHYLAMIN 3 FC II 3+8+N3 C 2 2 50 95 0.73 2 ano T3 II A 8) ano PP, EP, EX, A 1
1300 BENZIN LAKOVÝ 3 F1 III 3+N2+F N 3 3 97 0.78 3 ano T3 II B4) ano PP, EX, A 0
1301 VINYLACETÁT, STABILIZOVANÝ 3 F1 II 3+nest.+N3 N 2 2 10 97 0.93 2 ano T212) II A ano PP, EX, A 1 3; 5; 16
1307 XYLENY (o-XYLEN) 3 F1 III 3+N2 N 3 3 97 0.88 3 ano T112) II A ano PP, EX, A 0
1307 XYLENY (m-XYLEN) 3 F1 III 3+N2 N 3 3 97 0.86 3 ano T112) II A ano PP, EX, A 0
1307 XYLENY (p-XYLEN) 3 F1 III 3+N2 N 3 3 2 97 0.86 3 ano T112) II A ano PP, EX, A 0 6: +17 °C; 17
1307 XYLENY (směsi s bodem tání nepřesahující 0 °C) 3 F1 II 3+N2 N 3 3 97 3 ano T112) II A ano PP, EX, A 1
1307 XYLENY (směsi s bodem tání nepřesahující 0 °C) 3 F1 III 3+N2 N 3 3 97 3 ano T112) II A ano PP, EX, A 0
1307 XYLENY (směsi s bodem tání větším než 0 °C a nepřesahující 13 °C) 3 F1 III 3+N2 N 3 3 2 97 3 ano T112) II A ano PP, EX, A 0 6: +17 °C; 17
1541 ACETONKYANHYDRIN, STABILIZOVANÝ 6.1 T1 I 6.1+nest.+ N1 C 2 2 50 95 0.932 1 ne ne PP, EP, TOX, A 2 3
1545 ALLYLISOTHIOKYANÁT, STABILIZOVANÝ 6.1 TF1 II 6.1+3+nest. C 2 2 30 95 1.02 1 ne T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 2 2; 3
1547 ANILÍN 6.1 T1 II 6.1+N1 C 2 2 25 95 1.02 2 ne ne PP, EP, TOX, A 2
1578 CHLORNITROBENZENY, TUHÉ, ROZTAVENÉ (p-CHLORONITROBENZEN) 6.1 T2 II 6.1+N2+S C 2 1 2 25 95 1.37 2 ne T112) II B (II B314)) ano PP, EP, EX, TOX, A 2 7; 17; 26
1578 CHLORNITROBENZENY, TUHÉ, ROZTAVENÉ (p-CHLORONITROBENZEN) 6.1 T2 II 6.1+N2+S C 2 1 4 25 95 1.37 2 ne ne PP, EP, TOX, A 2 7; 17; 20: +112 °C; 26
1591 o-DICHLORBENZEN 6.1 T1 III 6.1+N1+S C 2 2 25 95 1.32 2 ne ne PP, EP, TOX, A 0
1593 DICHLORM ETHAN (methylenchlorid) 6.1 T1 III 6.1 C 2 2 3 50 95 1.33 2 ne ne PP, EP, TOX, A 0 23
1594 DIETHYLSULFÁT 6.1 T1 II 6.1+N2+ CMR C 2 2 25 95 1.18 2 ne ne PP, EP, TOX, A 2
1595 DIMETHYLSULFÁT 6.1 TC1 I 6.1+8+N3+ CMR C 2 2 25 95 1.33 1 ne ne PP, EP, TOX, A 2
1604 ETHYLENDIAMIN 8 CF1 II 8+3+N3 N 3 2 97 0.9 3 ano T212) II A ano PP, EP, EX, A 1 6: +12 °C; 17; 34
1605 ETHYLENDIBROMID 6.1 T1 I 6.1 + N2+ CMR C 2 2 30 95 2.18 1 ne ne PP, EP, TOX, A 2 6: +14 °C; 17
1648 ACETONITRIL (methylkyanid) 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0.78 3 ano T112) II A ano PP, EX, A 1
1662 NITROBENZEN 6.1 T1 II 6.1+N2 C 2 2 2 25 95 1.21 2 ne T112) II B (II B1) ano PP, EP, EX, TOX, A 2 6: +10 °C; 17
1663 NITROFENOLY 6.1 T2 III 6.1+N3+S C 2 2 2 25 95 2 ne T112) II B (II B314)) ano PP, EP, EX, TOX, A 0 7; 17
1663 NITROFENOLY 6.1 T2 III 6.1+N3+S C 2 2 4 25 95 2 ne ne PP, EP, TOX, A 0 7; 17; 20: +65 °C
1664 NITROTOLUENY, KAPALNÉ (o-NITROTOLUEN) 6.1 T1 II 6.1+N2+ CMR+S C 2 2 25 95 1.16 2 ne ne PP, EP, TOX, A 2
1708 TOLUIDINY, KAPALNÉ (o-TOLUIDIN) 6.1 T1 II 6.1+N1+CMR C 2 2 25 95 1 2 ne ne PP, EP, TOX, A 2
1708 TOLUIDINY, KAPALNÉ (m-TOLUIDIN) 6.1 T1 II 6.1+N1 C 2 2 25 95 1.03 2 ne ne PP, EP, TOX, A 2
1710 TRICHLORETHYLEN 6.1 T1 III 6.1+N2+ CMR C 2 2 50 95 1.46 2 ne ne PP, EP, TOX, A 0 15
1715 ACETANHYDRID 8 CF1 II 8+3 N 2 3 10 97 1.08 3 ano T212) II A ano PP, EP, EX, A 1 34
1717 ACETYLCHLORID 3 FC II 3+8 C 2 2 3 50 95 1.1 2 ano T212) II A 8) ano PP, EP, EX, A 1 23
1718 BUTYLFOSFÁT 8 C3 III 8+N3 N 4 3 97 0.98 3 ano ne PP, EP 0 34
1719 LÁTKA ŽÍRAVÁ, ALKALICKÁ, KAPALNÁ, J.N. 8 C5 II 8+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) * * * * * * * ano ne 0 27; 30; 34 *viz. 32.3.3
1719 lLÁTKA ŽÍRAVÁ, ALKALICKÁ, KAPALNÁ, J.N. 8 C5 III 8+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) * * * * * * * ano ne 0 27; 30; 34 *viz. 32.3.3
1738 BENZYLCHLORID 6.1 TC1 II 6.1+8+3+N3+ CMR+S C 2 2 25 95 1.1 2 ne T112) II A 8) ano PP, EP, EX, TOX, A 2
1742 FLUORID BORITÝ / KYSELINA OCTOVÁ, KOMPLEX, KAPALNÝ 8 C3 II 8 N 4 2 97 1.35 3 ano ne PP, EP 0 34
1750 KYSELINA CHLOROCTOVÁ, ROZTOK 6.1 TC1 II 6.1+8+N1 C 2 2 2 25 95 1.58 2 ne T112) II A ano PP, EP, EX, TOX, A 2 7; 17
1750 KYSELINA CHLOROCTOVÁ, ROZTOK 6.1 TC1 II 6.1+8+N1 C 2 1 4 25 95 1.58 2 ne ne PP, EP, TOX, A 2 7; 17; 20: +111 °C; 26
1760 LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, J.N. 8 C9 I 8+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) * * * * * * * ano ne 0 27; 34 *viz. 32.3.3
1760 LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, J.N. 8 C9 II 8+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) * * * * * * * ano ne 0 27; 34 *viz. 32.3.3
1760 LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, J.N. 8 C9 III 8+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) * * * * * * * ano ne 0 27; 34 *viz. 32.3.3
1760 LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, J.N. (MERKAPTOBENZOTHIAZOL SODNÝ, 50 % VODNÝ ROZTOK) 8 C9 II 8+N1+F C 2 2 40 95 1.25 2 ano ne PP, EP 0
1760 LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, J.N. (MASTNÝ ALKOHOL C12 - C14) 8 C9 III 8+F N 4 3 97 0.89 3 ano ne PP, EP 0 34
1760 LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, J.N. (TETRASODNÁ SŮL KYSELINY ETHYLENDIAMINTETRAOCTOVÉ, 40% VODNÝ ROZTOK) 8 C9 III 8+N2 N 4 3 97 1.28 3 ano ne PP, EP 0 34
1764 KYSELINA DICHLOROCTOVÁ 8 C3 II 8+N1 N 3 3 97 1.56 2 ano T112) II A ano PP, EP, EX, A 0 6: +13 °C; 17
1778 KYSELINA FLUOROKŘEMIČITÁ 8 C1 II 8+N3 N 2 3 10 97 3 ano ne PP, EP 0 34
1779 KYSELINA MRAVENČÍ s více než 85 % hm. kyseliny 8 CF1 II 8+3+N3 N 2 3 10 97 1.22 3 ano T112) II A ano PP, EP, EX, A 1 6: +12 °C; 17; 34
1780 FUMARYLCHLORID 8 C3 II 8+N3 N 2 3 10 97 1.41 3 ano ne PP, EP 0 8; 34
1783 HEXAMETHYLENDIAMIN, ROZTOK 8 C7 II 8+N3 N 3 2 2 97 3 ano T43) II A ano PP, EP, EX, A 0 7; 17; 34
1783 HEXAMETHYLENDIAMIN, ROZTOK 8 C7 III 8+N3 N 3 2 2 97 3 ano T3 II A ano PP, EP, EX, A 0 7; 17; 34
1789 KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ 8 C1 II 8 N 2 3 10 97 3 ano ne PP, EP 0 34
1789 KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ 8 C1 III 8 N 4 3 97 3 ano ne PP, EP 0 34
1805 KYSELINA FOSFOREČNÁ, ROZTOK S VÍCE NEŽ 80 % (OBJ.) KYSELINY 8 C1 III 8 N 4 3 2 95 > 1,6 3 ano ne PP, EP 0 7; 17; 22; 34
1805 KYSELINA FOSFOREČNÁ, ROZTOK S NEJVÝŠE 80 % (OBJ.) KYSELINY 8 C1 III 8 N 4 3 97 1,00 - 1,6 3 ano ne PP, EP 0 22; 34
1814 HYDROXID DRASELNÝ, ROZTOK 8 C5 II 8+N3 N 4 2 97 3 ano ne PP, EP 0 30; 34
1814 HYDROXID DRASELNÝ, ROZTOK 8 C5 III 8+N3 N 4 2 97 3 ano ne PP, EP 0 30; 34
1823 HYDROXID SODNÝ, TUHÝ, ROZTAVENÝ 8 C6 II 8+N3 N 4 1 4 95 2.13 3 ano ne PP, EP 0 7; 17; 34
1824 HYDROXID SODNÝ, ROZTOK 8 C5 II 8+N3 N 4 2 97 3 ano ne PP, EP 0 30; 34
1824 HYDROXID SODNÝ, ROZTOK 8 C5 III 8+N3 N 4 2 97 3 ano ne PP, EP 0 30; 34
1830 KYSELINA SÍROVÁ, obsahující více než 51 % kyseliny 8 C1 II 8+N3 N 4 3 97 1,4 - 1,84 3 ano ne PP, EP 0 8; 22; 30; 34
1831 KYSELINA SÍROVÁ, DÝMAVÁ 8 CT1 I 8+6.1 C 2 2 50 95 1.94 1 ne ne PP, EP, TOX, A 2 8
1832 KYSELINA SÍROVÁ, POUŽITÁ 8 C1 II 8 N 4 3 97 3 ano ne PP, EP 0 8; 30; 34
1846 TETRACHLORMETHAN 6.1 T1 II 6.1+N2+S C 2 2 3 50 95 1.59 2 ne ne PP, EP, TOX, A 2 23
1848 KYSELINA PROPIONOVÁ s více než 10 % hm., ale nejvýše 90 % hm. kyseliny 8 C3 III 8+N3 N 3 3 97 0.99 3 ano ne PP, EP 0 34
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY 3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR, F) ano T43) II B4) ano 1 14;*viz 3.2.3.3
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY 3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR, F) ano T43) II B4) (II B3) ano 1 14; 44 *viz 3.2.3.3
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR, F) ano T43) II B4) ano 1 14;*viz 3.2.3.3
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR, F) * * * * * * * ano T43) II B4) (II B3) ano * 1 14; 44 *viz 3.2.3.3
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR, F) * * * * * * * ano T43) II B4) ano * 0 14; *viz 3.2.3.3
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR, F) * * * * * * * ano T43) II B4) (II B3) ano * 0 14; 44 *viz 3.2.3.3
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY S VÍCE NEŽ 10% BENZENU 3 F1 I 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C * * * * * * ano T43) II B4) ano * 1 *viz 32.3.3
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY S VÍCE NEŽ 10% BENZENU 3 F1 I 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C * * * * * * ano T43) II B4) (II B3) ano * 1 44 *viz 3.2.3.3
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY S VÍCE NEŽ 10% BENZENU 3 F1 II 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C * * * * * * ano T43) II B4) ano * 1 *viz 32.3.3
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY S VÍCE NEŽ 10% BENZENU 3 F1 II 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C * * * * * * ano T43) II B4) (II B3) ano * 1 44 *viz 3.2.3.3
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY S VÍCE NEŽ 10% BENZENU 3 F1 III 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C * * * * * * ano T43) II B4) ano * 0 *viz 32.3.3
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY S VÍCE NEŽ 10% BENZENU 3 F1 III 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C * * * * * * ano T43) II B4) (II B3) ano * 0 44 *viz 3.2.3.3
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY S VÍCE NEŽ 10% BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 60 °C 3 F1 I 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 1 1 95 1 ano T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 29; 43
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY S VÍCE NEŽ 10% BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 60 °C 3 F1 I 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 1 1 95 1 ano T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 29; 43; 44
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY S VÍCE NEŽ 10% BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 60 °C 3 F1 II 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 1 1 95 1 ano T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 29
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY S VÍCE NEŽ 10% BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 60 °C 3 F1 II 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 1 1 95 1 ano T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 29; 44
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY S VÍCE NEŽ 10% BENZENU, 60 °C < POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 85 °C 3 F1 III 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 2 2 3 50 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 0 23; 29; 38
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY S VÍCE NEŽ 10% BENZENU, 60 °C < POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 85 °C 3 F1 III 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 2 2 3 50 95 2 ano T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 0 23; 29; 38; 44
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY S VÍCE NEŽ 10% BENZENU, 85 °C < POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 115 °C 3 F1 III 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 2 2 50 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 0 29
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY S VÍCE NEŽ 10% BENZENU, 85 °C < POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 115 °C 3 F1 III 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 2 2 50 95 2 ano T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 0 29; 44
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY S VÍCE NEŽ 10% BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD VARU > 115 °C 3 F1 III 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 2 2 35 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 0 29
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY S VÍCE NEŽ 10% BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD VARU > 115 °C 3 F1 III 3+CMR+F+(N 1, N2, N3) C 2 2 35 95 2 ano T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 0 29; 44
1888 CHLOROFORM 6.1 T1 III 6.1+N2+CMR C 2 2 3 50 95 1.48 2 ne ne PP, EP, TOX, A 0 23
1897 TETRACHLORETHYLEN 6.1 T1 III 6.1+N2+S C 2 2 50 95 1.62 2 ne ne PP, EP, TOX, A 0
1912 CHLORMETHAN (METHYLCHLORID) A DICHLORMETHAN, SMĚS 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 ne T112) II A8) ano PP, EX, A 1 2; 31
1915 CYKLOHEXANON 3 F1 III 3 N 3 2 97 0.95 3 ano T212) II A ano PP, EX, A 0
1917 ETHYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ 3 F1 II 3+nest.+N3 C 2 2 40 95 0.92 1 ano T212) II B (II B1) ano PP, EX, A 1 3; 5
1918 ISOPROPYLBENZEN (kumen) 3 F1 III 3+N2 N 3 3 97 0.86 3 ano T212) II A8) ano PP, EX, A 0
1919 METHYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ 3 F1 II 3+nest.+N3 C 2 2 3 50 95 0.95 1 ano T212) II B (II B1) ano PP, EX, A 1 3; 5; 23
1920 NONANY 3 F1 III 3+N2+F N 3 3 97 0,70 - 0,75 3 ano T3 II A ano PP, EX, A 0
1922 PYRROLIDIN 3 FC II 3+8 C 2 2 50 95 0.86 2 ano T212) II A7) ano PP, EP, EX, A 1
1965 UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. 2 2F 2.1 + CMR G 1 1 91 1 ne T43) II B4) ano PP, EX, A, EP, TOX 1 2; 31
1965 UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs A) 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 ne T43) II B4) ano PP, EX, A 1 2; 31
1965 UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs A0) 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 ne T43) II B4) ano PP, EX, A 1 2; 31
1965 UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs A01) 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 ne T43) II B4) ano PP, EX, A 1 2; 31
1965 UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs A02) 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 ne T43) II B4) ano PP, EX, A 1 2; 31
1965 UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs A1) 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 ne T43) II B4) ano PP, EX, A 1 2; 31
1965 UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs B) 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 ne T43) II B4) ano PP, EX, A 1 2; 31
1965 UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs B1) 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 ne T43) II B4) ano PP, EX, A 1 2; 31
1965 UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs B2) 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 ne T43) II B4) ano PP, EX, A 1 2; 31
1965 UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs C) 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 ne T43) II B4) ano PP, EX, A 1 2; 31
1969 ISOBUTAN (obsahující méně než 0,1 % 1,3-butadienu) 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 ne T21), 12) IIA7) ano PP, EX, A 1 2; 31
1969 ISOBUTAN (obsahující 0,1 % nebo více 1,3-butadienu) 2 2F 2.1+CMR G 1 1 91 1 ne T21), 12) II A ano PP, EP, EX, TOX, A 1 2; 31
1972 METHAN, HLUBOCE ZCHLAZENÝ KAPALNÝ nebo PLYN ZEMNÍ, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ, s vysokým obsahem methanu 2 3F 2.1 G 1 1 1 95 1 ne T112) II A ano PP, EX, A 1 2; 31; 42
1978 PROPAN 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 ne T112) II A ano PP, EX, A 1 2; 31
1986 ALKOHOLY, HOŘLAVÉ, TOXICKÉ, J.N. 3 FT1 I 3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) C 1 1 95 1 ne T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 2 27; 29;*viz 3.2.3.3
1986 ALKOHOLY, HOŘLAVÉ, TOXICKÉ, J.N. 3 FT1 I 3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) C 2 2 95 1 ne T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 2 27; 29;*viz 3.2.3.3
1986 ALKOHOLY, HOŘLAVÉ, TOXICKÉ, J.N. 3 FT1 I 3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) C 1 1 95 1 ne T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 2 27; 29; 44 *viz 3.2.3.3
1986 ALKOHOLY, HOŘLAVÉ, TOXICKÉ, J.N. 3 FT1 I 3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) C 2 2 95 1 ne T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 2 27; 29; 44 *viz 3.2.3.3
1986 ALKOHOLY, HOŘLAVÉ, TOXICKÉ, J.N. 3 FT1 II 3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) C 2 2 95 2 ne T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 2 27; 29;*viz 3.2.3.3
1986 ALKOHOLY, HOŘLAVÉ, TOXICKÉ, J.N. 3 FT1 II 3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) C 2 2 95 2 ne T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 2 27; 29; 44 *viz 3.2.3.3
1986 ALKOHOLY, HOŘLAVÉ, TOXICKÉ, J.N. 3 FT1 III 3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) C 2 2 * 95 2 ne T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 0 27; 29;*viz 3.2.3.3
1986 ALKOHOLY, HOŘLAVÉ, TOXICKÉ, J.N. 3 FT1 III 3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) C 2 2 * 95 2 ne T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 0 27; 29; 44 *viz 3.2.3.3
1987 ALKOHOLY, J.N. (90 % hm. terc-BUTANOL a 10 % hm. METHANOL, SMĚS) 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 3 ano T112) II A ano PP, EX, A 1
1987 ALKOHOLY, J.N. 3 F1 II 3+(N1, N2,N3, CMR, F nebo S) * * * * * * * ano T43) II B4) ano 1 14; 27; 29 *viz. 32.3.3
1987 ALKOHOLY, J.N. 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) * * * * * * * ano T43) II B4) (II B3) ano 1 14; 27; 29; 44 *viz 32.3.3
1987 ALKOHOLY, J.N. 3 F1 III 3+(N1, N2,N3, CMR, F nebo S) * * * * * * * ano T43) II B4) ano 0 14; 27 *viz. 32.3.3
1987 ALKOHOLY, J.N. 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) * * * * * * * ano T43) II B4) (II B3) ano 0 14; 27; 44 *viz 32.3.3
1987 ALKOHOLY, J.N. (CYKLOHEXANOL) 3 F1 III 3+N3+F N 3 3 2 95 0.95 3 ano T3 II A ano PP, EX, A 0 7; 17
1987 ALKOHOLY, J.N. (CYKLOHEXANOL) 3 F1 III 3+N3+F N 3 3 4 95 0.95 3 ano ne PP 0 7; 17; 20: +46 °C
1989 ALDEHYDY, J.N. 3 F1 II 3+(N1, N2,N3, CMR, F nebo S) ano T43) II B4) ano 1 14; 27; 29 *viz. 32.3.3
1989 ALDEHYDY, J.N. 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) ano T43) II B4) (II B3) ano 1 14; 27; 29; 44 *viz 32.3.3
1989 ALDEHYDY, J.N. 3 F1 III 3+(N1, N2,N3, CMR, F nebo S) ano T43) II B4) ano 0 14; 27 *viz. 32.3.3
1989 ALDEHYDY, J.N. 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) ano T43) II B4) (II B3) ano 0 14; 27; 44 *viz 32.3.3
1991 CHLOROPREN, STABILIZOVANÝ 3 FT1 I 3+6.1 +nest.+ CMR C 2 2 3 50 95 0.96 1 ne T212) II B (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 2 3; 5; 23
1992 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N 3 FT1 I 3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) C 1 1 95 1 ne T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 2 27; 29 *viz 32.3.3
1992 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N. 3 FT1 I 3+6.1+(N1, N2,N3, CMR, F nebo S) C 2 2 95 1 ne T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 2 27; 29 *viz. 32.3.3
1992 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N. 3 FT1 I 3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) C 1 1 95 1 ne T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 2 27; 29; 44 *viz 32.3.3
1992 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N. 3 FT1 I 3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) C 2 2 * * 95 1 ne T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 2 27; 29; 44 *viz 3.2.3.3
1992 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N. 3 FT1 II 3+6.1+(N1, N2,N3, CMR, F nebo S) C 2 2 * * 95 2 ne T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 2 27; 29 *viz. 32.3.3
1992 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N. 3 FT1 II 3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) C 2 2 * * 95 2 ne T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 2 27; 29; 44 *viz 32.3.3
1992 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N. 3 FT1 III 3+6.1+(N1, N2,N3, CMR, F nebo S) C 2 2 * * 95 2 ne T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 0 27; 29 *viz. 32.3.3
1992 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N. 3 FT1 III 3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F nebo S) C 2 2 * * 95 2 ne T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 0 27; 29; 44 *viz 32.3.3
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N 3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR, F) * * * * * * * ano T43) II B4) ano 1 14; *viz 32.3.3
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N. 3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR, F) * * * * * * * ano T43) II B4) (II B3) ano 1 14; 44 *viz 32.3.3
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR, F) * * * * * * * ano T43) II B4) ano 1 14; *viz 32.3.3
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N. 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR, F) * * * * * * * ano T43) II B4) (II B3) ano 1 14; 44 *viz 32.3.3
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR, F) * * * * * * * ano T43) II B4) ano 0 14; *viz 32.3.3
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N. 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR, F) * * * * * * * ano T43) II B4) (II B3) ano * 0 14; 44 *viz 3.2.3.3
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N S VÍCE NEŽ 10% BENZENU 3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR, F) C * * * * * * ano T43) II B4) ano * 1 *viz 32.3.3
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N S VÍCE NEŽ 10% BENZENU 3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR, F) C * * * * * * ano T43) II B4) (II B3) ano * 1 44*viz 3.2.3.3
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N S VÍCE NEŽ 10% BENZENU 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR, F) C * * * * * * ano T43) II B4) ano * 1 *viz 32.3.3
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N S VÍCE NEŽ 10% BENZENU 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR, F) C * * * * * * ano T43) II B4) (II B3) ano * 1 44 *viz 3.2.3.3
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N S VÍCE NEŽ 10% BENZENU 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR, F) C * * * * * * ano T43) II B4) ano * 0 *viz 32.3.3
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N S VÍCE NEŽ 10% BENZENU 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR, F) C * * * * * * ano T43) II B4) (II B3) ano * 0 44 *viz 3.2.3.3
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N S VÍCE NEŽ 10% BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 60 °C 3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR, F) C 1 1 95 1 ano T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 29
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N S VÍCE NEŽ 10% BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 60 °C 3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR, F) C 1 1 95 1 ano T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 29; 44
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N S VÍCE NEŽ 10% BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 60 °C 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR, F) C 1 1 95 1 ano T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 29
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N S VÍCE NEŽ 10% BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 60 °C 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR, F) C 1 1 95 1 ano T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 29; 44
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N S VÍCE NEŽ 10% BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 60 °C 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR, F) C 1 1 95 1 ano T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 0 29
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N S VÍCE NEŽ 10% BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 60 °C 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR, F) C 1 1 95 1 ano T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 0 29; 44
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N S VÍCE NEŽ 10% BENZENU, 60°C < POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 85 °C 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR, F) C 2 2 3 50 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 23; 29; 38
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N S VÍCE NEŽ 10% BENZENU, 60°C < POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 85 °C 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR, F) C 2 2 3 50 95 2 ano T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 1 23; 29; 38; 44
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N S VÍCE NEŽ 10% BENZENU, 60°C < POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 85 °C 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR, F) C 2 2 3 50 95 2 ano T43) II B4) (II B3) ano PP, EP, EX, TOX, A 0 23; 29; 38; 44
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N S VÍCE NEŽ 10% BENZENU, 85°C < POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 115 °C 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR, F) C 2 2 50 95 2