Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 37/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2019 - 2022 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a turismu Čínské lidové republiky

Datum vyhlášení 19.07.2019
Uzavření smlouvy 25.04.2019
Platnost od 25.04.2019
Platnost do 31.12.2022 (za 2 roky)
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

37

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. dubna 2019 byl v Pekingu podepsán Protokol o kulturní spolupráci na léta 2019 - 2022 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a turismu Čínské lidové republiky.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 18 dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2022.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Protokol o kulturní spolupráci

na léta 2019-2022

mezi

Ministerstvem kultury České republiky

a

Ministerstvem kultury a turismu Čínské lidové republiky

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury a turismu Čínské lidové republiky, dále jen „ Strany“,

- v souladu s Dohodou o kulturní spolupráci mezi vládou Československé republiky a vládou Čínské lidové republiky, podepsanou dne 27. března 1957 v Pekingu,

- vedeny společným zájmem upevňovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci v oblasti kultury, se dohodly takto:

Článek 1

Během doby platnosti Protokolu si obě Strany vymění oficiální delegace Ministerstva kultury České republiky a Ministerstva kultury a turismu Čínské lidové republiky (6 osob na dobu 5 dní).

Článek 2

Obě Strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti kultury a umění, zejména spolupráci v oblasti hudby, tance, opery, divadla, výtvarného umění, literatury, knihovnických služeb, audiovizuální tvorby a tradiční lidové kultury; budou rovněž podporovat přímou výměnu odborníků mezi kulturními institucemi a organizacemi včetně organizací nevládních. Během doby platnosti tohoto Protokolu si obě Strany vymění 4 odborníky, každého na dobu 5 dní.

Článek 3

Obě Strany budou podporovat vzájemnou reciproční účast svých uměleckých souborů a skupin na mezinárodních festivalech a přehlídkách pořádaných v obou zemích, a to v souladu s podmínkami danými organizátory akce.

Článek 4

Obě Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi galeriemi zúčastněných zemí. Za tímto účelem si během doby platnosti Protokolu každoročně vymění 2 až 3 odborníky na dobu 5 dní.

Obě Strany budou podporovat výměnu výstav mezi galeriemi zúčastněných zemí, jejichž podmínky realizace budou dojednány mezi pořádajícími institucemi.

Článek 5

Obě Strany budou podporovat spolupráci mezi svými institucemi a organizacemi, které působí v oblasti ochrany movitého, nemovitého a nehmotného kulturního dědictví. A dále budou podporovat spolupráci v oblasti muzejnictví, výměny výstav, uchovávání a obnovy kulturního dědictví, výměny informací a výměny odborníků. Podrobnosti týkající se spolupráce a výměnných pobytů příslušných odborníků mezi sebou projednají orgány obou Stran pověřené ochranou kulturního dědictví.

Obě Strany posílí vzájemnou spolupráci při předcházení krádežím, tajným vykopávkám a nezákonnému dovozu a vývozu kulturních statků, jakož i při navracení kulturních statků dle ustanovení Úmluvy UNESCO o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků (1970).

Obě Strany posílí vzájemnou spolupráci v rámci Úmluvy UNESCO o zachování nemateriálního kulturního dědictví (2003).

Obě Strany budou v rámci svých možností podporovat spolupráci České komise pro UNESCO a Čínské komise pro UNESCO v oblasti kultury a dále budou spolupracovat v rámci mezinárodních smluv UNESCO.

Strany se budou navzájem informovat o prioritních směrech činnosti v oblasti kultury v rámci UNESCO. Strany budou podporovat rozvoj multilaterální kulturní spolupráce a rozmanitost kulturních projevů.

Článek 6

Obě Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi sdruženími spisovatelů a překladatelů v obou zemích a vzájemnou účast na mezinárodních knižních veletrzích pořádaných v obou zemích.

V souladu se závazky zakotvenými v Úmluvě o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů (UNESCO, Paříž 2005) bude každá ze Stran podporovat překlady literatury své země na území státu druhé Strany.

Ministerstvo kultury České republiky může poskytnout granty na podporu vydávání překladů české literatury. Žádosti o udělení grantu podávají čínští vydavatelé.

Státní správa tisku, vydavatelství, rozhlasu, filmu a televize Čínské lidové republiky může poskytnout granty na podporu vydávání překladů čínské literatury. Žádosti o udělení grantu podávají čeští vydavatelé.

Článek 7

Obě Strany budou podporovat vzájemnou spolupráci a výměny v oblasti nakladatelského průmyslu. Během doby platnosti Protokolu si obě Strany vymění jednu šestičlennou delegaci na dobu 5 dní. Obě Strany budou podporovat účast nakladatelů na mezinárodních knižních veletrzích pořádaných v obou zemích. Obě Strany si budou vzájemně vyměňovat informace a materiály, které se vztahují k nakladatelské činnosti.

Článek 8

Obě Strany se budou účastnit projektů probíhajících v rámci ministerského fóra pro kulturní spolupráci mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy.

Článek 9

Obě Strany budou napomáhat dvoustranné spolupráci v oblasti kulturních a kreativních průmyslů, podněcovat kulturní podniky obou Stran, aby prohloubily vzájemnou výměnu a spolupráci, například účastí na veletrzích kulturních a kreativních průmyslů.

Článek 10

Obě Strany budou podporovat výměnu a spolupráci v oblasti filmu, budou podporovat své filmové tvůrce v účasti na mezinárodních filmových festivalech v druhé zemi a budou podporovat koprodukci filmů a dovoz a uvedení filmů v druhé zemi.

Článek 11

Obě Strany budou podporovat vzájemnou výměnu informací a právních předpisů v oblasti práv k duševnímu vlastnictví a výměnu dalších právních norem a předpisů, které se vztahují na oblast kultury, umění a ochrany kulturních statků.

Organizační a finanční ustanovení

Článek 12

Vysílání a přijímání osob na základě tohoto Protokolu bude probíhat za níže uvedených podmínek:

1. Vysílající Strana je povinna přijímající Straně nejpozději 3 měsíce před plánovanou návštěvou sdělit jména osob navrhovaných na vyslání, jejich oficiální funkci, jazykové znalosti a požadavky týkající se programu jejich návštěvy a termínů příjezdu a odjezdu.

2. Přijímající Strana sdělí vysílající Straně své rozhodnutí do 1 měsíce po obdržení návrhu.

3. Poté, co vysílající Strana obdržela souhlas přijímající Strany s vysláním příslušných osob, sdělí přijímající Straně přesný termín a místo jejich příjezdu i způsob dopravy, a to nejméně 20 dní před jejich příjezdem do hlavního města přijímající Strany.

4. Vysílající Strana zajistí úhradu výdajů na mezinárodní přepravu do hlavního města přijímající země a zpět, jakož i nákladů na přepravu zavazadel svých delegací a Jednotlivců.

5. Vysílající Strana hradí náklady na zdravotní pojištění, které odpovídá zákonným podmínkám pro vstup a pobyt na území státu přijímající Strany. Z tohoto pojištění nesmí být vyňato ani případné hrazení nákladů spojených s repatriací osob do vysílajícího státu, popřípadě s převozem jejich ostatků do vysílajícího státu.

6. Přijímající Strana zajistí úhradu výdajů na stravu a ubytování dle finančních a právních předpisů platných na území každé ze zúčastněných zemí, nákladů na vnitrostátní přepravu vyplývajících z programu návštěvy a tlumočnické služby.

Článek 13

Výměna uměleckých souborů na základě tohoto Protokolu bude probíhat za níže uvedených podmínek:

1. Vysílající Strana je povinna přijímající Stranu nejpozději 3 měsíce před plánovanou návštěvou informovat o programu této návštěvy a o termínu příjezdu a odjezdu.

2. Přijímající Strana sdělí vysílající Straně své rozhodnutí do 1 měsíce po obdržení návrhu.

3. Poté, co vysílající Strana obdržela souhlas přijímající Strany s vysláním souboru, sdělí přijímající Straně přesný termín a místo jeho příjezdu i způsob dopravy, a to nejméně 20 dní před příjezdem souboru do hlavního města přijímající Strany.

4. Vysílající Strana zabezpečí úhradu výdajů na mezinárodní přepravu osob, jevištních rekvizit, kostýmů a hudebních nástrojů do hlavního města přijímající země a zpět.

5. Vysílající Strana zabezpečí úhradu nákladů na zdravotní pojištění, které odpovídá zákonným podmínkám pro vstup a pobyt na území státu přijímající Strany. Z tohoto pojištění nesmí být vyňato ani případné hrazení nákladů spojených s repatriací osob do vysílajícího státu, popřípadě s převozem jejich ostatků do vysílajícího státu.

6. Přijímající Strana zabezpečí úhradu výdajů na stravu (3 denní jídla a vedle toho nápoje a občerstvení během vystoupení) a na ubytování dle příslušných platných finančních a právních předpisů států Stran, jakož i nákladů na vnitrostátní přepravu dle požadavků vyplývajících z programu návštěvy (konají-li se příslušné aktivity ve městě, mělo by být poskytnuto zvláštní vozidlo) a náklady na zajištění místa konání, na propagaci vystoupení a tlumočnické služby.

Článek 14

Výměna výstav proběhne na základě dohody uzavřené mezi pořádajícími institucemi. Není-li dohodnuto jinak, pořádají se výstavy za níže uvedených podmínek:

Vysílající Strana:

1. zašle přijímající Straně 3 měsíce před plánovaným datem výstavy podrobný návrh výstavy včetně veškerých nezbytných technických informací;

2. poskytne přijímající Straně nejméně 1 měsíc před zahájením výstavy veškeré podklady pro katalog výstavy;

3. uhradí náklady na dopravu exponátů do hlavního města přijímající země a zpět;

4. zajistí pojištění exponátů na dobu jejich přepravy a po dobu trvání výstavy;

5. uhradí náklady na mezinárodní přepravu kurátorů, kteří výstavu doprovázejí.

Přijímající Strana:

1. poskytne vhodnou výstavní síň s odpovídajícím bezpečnostním systémem;

2. poskytne technický personál, jehož je zapotřebí pro nakládání, vykládání, vybalování, opětovné balení, instalaci a deinstalaci výstavy;

3. zajistí organizaci a propagací výstavy, tisk katalogů a pozvánek;

4. v případě ztráty nebo poškození exponátu poskytne vysílající Straně o příslušném incidentu veškeré informace, které tato Strana může potřebovat pro vznesení nároku na náhradu škody u pojistitele;

5. ručí za to, že se poškozené exponáty nebudou restaurovat bez předchozího souhlasu vysílající Strany.

6. zajistí, aby přijetí kurátorů výstavy proběhlo v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 13 tohoto Protokolu.

Článek 15

Tento Protokol nevylučuje uspořádání dalších akcí, na nichž se Strany diplomatickou cestou dohodnou.

Článek 16

Tento Protokol bude prováděn v souladu s příslušnými právními předpisy platnými na území obou Stran.

Článek 17

Jakýkoliv spor, k němuž může dojít při výkladu nebo naplňování tohoto Protokolu, bude řešen konzultacemi Stran vedenými diplomatickou cestou.

Článek 18

Tento Protokol vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2022.


Dáno v Pekingu dne 25. 4. 2019 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, čínském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo kultury
České republiky
Antonín Staněk v. r.
ministr

Za Ministerstvo kultury a turismu
Čínské lidové republiky
Luo Shugang v. r.
ministr

Přesunout nahoru