Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 35/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu prodlužujícího a upravujícího Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci

Datum vyhlášení 11.07.2019
Uzavření smlouvy 27.04.2018
Platnost od 16.05.2019
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

35

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. dubna 2018 byl v Praze podepsán Protokol prodlužující a upravující Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci1.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku III dne 16. května 2019.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


PROTOKOL PRODLUŽUJÍCÍ A UPRAVUJÍCÍ DOHODU MEZI ČESKOU

REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI O VĚDECKOTECHNICKÉ

SPOLUPRÁCI

Česká republika a Spojené státy americké (dále jen „strany“),

s vědomím, že dne 2. května 2018 uplyne platnost Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci podepsané v Praze dne 6. září 2007 (dále jen „Dohoda“) a

jednajíce v souladu s odstavcem 2 Článku 10 Dohody;

se strany dohodly na následujícím:

Článek I

Dohoda bude prodloužena o deset let, s účinností od 2. května 2018.

Článek II

Příloha A Dohody bude nahrazena následujícím textem:

PŘÍLOHA A

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

I. Obecný závazek

Strany zabezpečí dostatečnou a účinnou ochranu duševního vlastnictví vytvořeného či poskytnutého v souladu s Dohodou a příslušnými prováděcími ujednáními. Práva k tomuto duševnímu vlastnictví se udělují v souladu s touto přílohou.

II. Rozsah

A. Tato příloha se vztahuje na všechny společné činnosti prováděné v souladu s Dohodou, pokud se strany nebo jimi určení zástupci nedohodnou jinak.

B. Pro účely této Dohody znamená výraz „duševní vlastnictví“ předmět vymezený v Článku 2 Úmluvy zakládající Světovou organizaci pro duševní vlastnictví podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967 a může obsahovat i jiný předmět dohodnutý stranami.

C. Každá ze stran zajistí v případě potřeby smlouvami nebo jinými právními ujednáními se svými spolupracujícími subjekty, aby druhá strana mohla nabýt práva k duševnímu vlastnictví udělovaná podle této přílohy. Rozdělení těchto práv mezi stranu a spolupracující subjekty strany upravené právními předpisy a zavedenými postupy dané strany, není jinak touto přílohou dotčeno nebo pozměněno.

D. Není-li stanoveno v této Dohodě jinde, spory týkající se duševního vlastnictví a vzniklé z této Dohody, se řeší jednáním mezi příslušnými zúčastněnými institucemi, nebo je-li to nezbytné, stranami nebo jejich pověřenými zástupci. Po vzájemné dohodě stran se sporná záležitost předkládá rozhodčímu soudu za účelem vydání závazného rozhodnutí v souladu s platnými pravidly mezinárodního práva. Pokud se strany nebo jejich pověření zástupci nedohodnou písemnou formou jinak, jsou rozhodná arbitrážní pravidla UNCITRAL.

E. Ukončení nebo uplynutí platnosti této Dohody nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé podle této přílohy.

III. Rozdělení práv

A. Každá strana má nárok na celosvětovou, nevýhradní, neodvolatelnou a bezúplatnou licenci k pořizování překladů, rozmnožování a veřejnému šíření monografii, článků ve vědeckotechnických časopisech, zpráv a knih vzniklých z přímé spolupráce na základě této Dohody. Všechny veřejně distribuované rozmnoženiny děl chráněných autorským právem a vzniklých v souladu s touto Dohodou musí uvádět jména autorů díla, pokud autor uvedení svého jména výslovně neodmítne.

B. Práva ke všem formám duševního vlastnictví, s výjimkou práv popsaných ve výše uvedené části III. A, se dělí následovně:

(1) Před účastí na společných činnostech na základě této Dohody prostřednictvím návštěvy výzkumného pracovníka, hostitelská strana nebo jí pověřený zástupce a strana nebo jí pověřený zástupce, která zaměstnává nebo sponzoruje vysílaného výzkumného pracovníka, může projednat a přiznat práva k jakémukoliv duševnímu vlastnictví vytvořenému vysílaným výzkumným pracovníkem. Při neexistenci takového určení, budou vysílaným výzkumným pracovníkům náležet práva, odměny, bonusy a autorské honoráře v souladu se zásadami hostitelské instituce. Pro účely této Dohody se vysílaným výzkumným pracovníkem rozumí výzkumný pracovník vyslaný k instituci druhé strany (hostitelské instituci) a zapojený do práce plánované výhradně hostitelskou institucí.

(2)

(a) Veškeré duševní vlastnictví, které vytvořily osoby zaměstnané či sponzorované jednou ze stran v rámci jiných společných činností než činností podle části III. (B) (1), jsou vlastnictvím této strany. Duševní vlastnictví, které vytvořily osoby zaměstnané či sponzorované oběma stranami, je společným vlastnictvím obou stran. Kromě toho má každý tvůrce nárok na odměny, bonusy a autorské honoráře v souladu s postupy instituce, která tohoto tvůrce zaměstnává či sponzoruje.

(b) Není-li v prováděcím či jiném ujednání dohodnuto jinak, má každá ze stran na svém příslušném území veškerá práva využívat a umožnit jiným užívat duševní vlastnictví vytvořené v průběhu společných činností.

(c) Práva strany mimo území této strany upravuje vzájemná dohoda beroucí v úvahu, například, míru přispění obou stran a jejich spolupracujících subjektů ke společným činnostem, úroveň závazků při získání právní ochrany a licenčním řízení k duševnímu vlastnictví vytvořenému v průběhu společných činnosti.

(d) Bez ohledu na odstavce III. B (2)(a) a (b) výše platí, že pokud se jedna ze stran domnívá, že konkrétní projekt pravděpodobně povede nebo vedl k vytvoření duševního vlastnictví nechráněného právními předpisy druhé strany, strany neprodleně povedou jednání k určení přiznání práv k duševnímu vlastnictví. Pokud nelze dospět k dohodě do třech měsíců ode dne zahájení jednání, spolupráce na předmětném projektu bude ukončena na žádost jedné ze stran. Tvůrci duševního vlastnictví jsou nicméně oprávněni k odměnám, bonusům a autorským honorářům uvedeným v odstavci IIl.B (2)(a).

(e) V případě každého vynálezu, který je výsledkem společné Činnosti, informuje strana zaměstnávající či sponzorující autora/y druhou stranu ihned o vynálezu a o dokumentaci a informacích nutných k tomu, aby druhá strana mohla zajistit své případné oprávněné nároky. Každá ze stran může za účelem ochrany svých práv vztahujících se k vynálezu písemně požádat druhou stranu o oddálení publikování či zveřejnění takové dokumentace Či informace. Pokud není písemnou dohodou stanoveno jinak, tato časová prodleva nesmí být delší než šest měsíců od data, kdy strana o svém vynálezu informovala druhou stranu.

IV. Obchodní důvěrné informace

V případě, že v rámci Dohody vzniknou či jsou poskytnuty informace, které byly včas klasifikovány jako obchodní důvěrné informace, musí každá strana a její spolupracující subjekty chránit takové informace v souladu s platnými zákony, předpisy a správními postupy. Informaci lze označit za „obchodně důvěrnou“, jestliže osoba disponující touto informací z ní může odvodit ekonomický prospěch, nebo může získat konkurenční výhodu proti těm, kteří tuto informaci nemají, jestliže tato informace není obecné známá či veřejně dostupná z jiných zdrojů, a vlastník této informace ji předtím neuvolnil bez včasného oznámení povinnosti zacházet s touto informací jako s důvěrnou.

Článek III

Tento Protokol vstoupí v platnost poté, kdy se strany diplomatickou cestou vzájemně informují písemnou nótou o splnění svých příslušných vnitrostátních požadavků nutných ke vstupu Protokolu v platnost, Datum poslední písemné nóty se považuje za datum, kdy Protokol vstoupí v platnost.


DÁNO v Praze dne 27. dubna 2018 ve dvojím vyhotovení v českém a anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
Robert Plaga, v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Za Spojené státy americké
Stephen B. King, v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Spojených států amerických
v České republice

Poznámky pod čarou

1 Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci, podepsaná v Praze dne 6. září 2007, byla vyhlášena pod č. 74/2010 Sb. m. s.

Přesunout nahoru