Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 33/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob

Datum vyhlášení 27.06.2019
Uzavření smlouvy 07.06.2017
Ratifikace Smlouvy 03.05.2019
Platnost od 02.07.2019
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

33

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. června 2017 byla v Hanoji podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 3. května 2019.

Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 16 odst. 7 dne 2. července 2019.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SMLOUVA

MEZI

ČESKOU REPUBLIKOU

A

VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU

O PŘEDÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH OSOB

Česká republika a Vietnamská socialistická republika, dále jen „strany“,

majíce na zřeteli platné zákony a předpisy smluvních stran týkající se výkonu trestu,

přejíce si dále rozvíjet vzájemnou spolupráci v oblasti trestního práva a

podporujíce předávání odsouzených osob, které těmto osobám umožní vykonat uložené tresty v jejich domovském státu a přispěje k jejich resocializaci,

se dohodly takto:

Článek 1

Definice

Pro účely této smlouvy se rozumí:

a) „trestem“ každé potrestání nebo opatření, které zahrnuje zbavení svobody, nařízené soudem na omezenou nebo neomezenou dobu v důsledku trestného činu,

b) „rozsudkem“ rozhodnutí soudu, kterým se ukládá trest,

c) „předávajícím státem“ strana, na jejímž území byl uložen trest osobě, která může být nebo již byla předána,

d) „přijímajícím státem“ strana, na jejíž území může být nebo již byla odsouzená osoba předána k výkonu trestu,

e) „odsouzenou osobou“ osoba, která má být omezena na osobní svobodě ve věznici nebo jiné instituci na základě rozsudku soudu předávajícího státu v důsledku spáchání trestného činu.

Článek 2

Obecné zásady

1. Strany se zavazují poskytovat si vzájemně co nej širší míru spolupráce při předávání odsouzených osob podle ustanovení této smlouvy.

2. Osoba odsouzená na území jedné strany může být předána na území druhé strany podle ustanovení této smlouvy k výkonu trestu, který jí byl uložen.

3. Odsouzená osoba, na kterou lze uplatnit tuto smlouvu, musí být předávajícím státem informována o její podstatě předtím, než bude předání k výkonu trestu uskutečněno.

4. Osoba odsouzená na území jedné strany nebo její právní zástupce může vyjádřit zájem o předání podle této smlouvy předávajícímu nebo přijímajícímu státu.

5. O předání může žádat předávající nebo přijímající stát.

6. Odsouzená osoba musí být písemně informována o rozhodnutích učiněných předávajícím nebo přijímajícím státem podle této smlouvy.

Článek 3

Ústřední orgány

1. Každá strana určí ústřední orgán pro účely provádění této smlouvy.

2. Ústředním orgánem pro Českou republiku je Ministerstvo spravedlnosti. Ústředním orgánem pro Vietnamskou socialistickou republiku je Ministerstvo veřejné bezpečnosti.

3. Ústřední orgány se mohou pro účely této smlouvy vzájemně stýkat přímo, Styk diplomatickou cestou tím není vyloučen.

4. Každá strana může změnit svůj ústřední orgán, v kterémžto případě změnu oznámí druhé straně diplomatickou cestou.

Článek 4

Žádosti a odpovědi

1. Žádosti o předání a odpovědi se budou činit v písemné formě.

2. Žádosti budou zasílány přímo mezi ústředními orgány. Zasílání žádostí diplomatickou cestou tím není vyloučeno. Odpovědi budou posílány stejnou cestou.

3. Dožádaný stát bude bez odkladu informovat dožadující stát o svém rozhodnutí, zda souhlasí nebo nesouhlasí s požadovaným předáním. V případě zamítnutí žádosti uvede dožádaný stát důvody svého rozhodnutí.

Článek 5

Podmínky předání

1. Odsouzená osoba může být předána podle této smlouvy za následujících podmínek:

a) tato osoba je občanem přijímajícího státu,

b) rozsudek je konečný a vykonatelný,

c) v době přijetí žádosti o předání má odsouzená osoba vykonat ještě nejméně jeden rok trestu,

d) s předáním souhlasí odsouzená osoba nebo její právní zástupce, pokud to některá ze stran považuje za nutné vzhledem k jejímu věku, fyzickému nebo psychickému stavu; forma vyjádření souhlasu se řídí právem předávajícího státu.

e) čin nebo opomenutí, pro které byl uložen trest, je trestným činem podle práva přijímajícího státu nebo by byl trestným činem, pokud by byl spáchán na jeho území, a

f) předávající i přijímající stát souhlasí s předáním.

2. Ve výjimečných případech mohou strany souhlasit s předáním odsouzené osoby, jestliže doba, po kterou má odsouzená osoba vykonávat trest, činí alespoň šest měsíců.

Článek 6

Ověření souhlasu

Je-li to nezbytné, přijímající stát může prostřednictvím svého konzulárního úředníka nebo jiného představitele, na kterém se dohodne s předávajícím státem, ověřit, že odsouzená osoba vyjádřila souhlas dobrovolně a s plnou znalostí jeho právních důsledků. Předávající stát umožní kontakt konzulárního úředníka nebo jiného představitele přijímajícího státu, na kterém se dohodne s předávajícím státem, s odsouzenou osobou nebo jejím právním zástupcem.

Článek 7

Potřebné doklady

1. Přijímající stát přiloží k žádosti o předání nebo k odpovědi na žádost podanou předávajícím státem následující:

a) doklad nebo prohlášení potvrzující, že odsouzená osoba je občanem tohoto státu,

b) ověřenou kopii příslušných ustanovení práva přijímajícího státu, která stanoví, že jednání nebo opomenutí, v jehož důsledku byl v předávajícím státě uložen trest, je trestným činem rovněž podle práva přijímajícího státu nebo by byl trestným činem, pokud by byl spáchán na jeho území, ‘

c) prohlášení obsahující informace o způsobu výkonu zbytku trestu,

d) doklad, ve kterém odsouzená osoba nebo její právní zástupce vyjadřuje zájem o předání nebo souhlas s předáním, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 1 písm. d), pokud má přijímající stát takový doklad k dispozici.

2. Předávající stát přiloží k žádosti o předání nebo k odpovědi na žádost podanou přijímajícím státem následující:

a) jméno, datum, a případně místo narození a adresu trvalého bydliště odsouzené osoby v přijímajícím státě,

b) ověřenou kopii rozsudku s vyznačením data, kdy rozsudek nabyl právní moci, a ověřenou kopii příslušných ustanovení práva předávajícího státu, na nichž je rozsudek založen,

c) doklad uvádějící, jaká část trestu již byla vykonána, včetně informace o trvání vazby, snížení trestu a všech ostatních skutečnostech důležitých pro výkon trestu,

d) doklad, ve kterém odsouzená osoba nebo její právní zástupce vyjadřuje zájem o předání nebo souhlas s předáním, jak je uvedeno v čI. 5 odst. 1 písm. d), pokud má předávající stát takový doklad k dispozici.

3. Kterýkoli stát může požádat o předložení jakýchkoli dokladů nebo prohlášení uvedených výše v odstavci 1 nebo 2 předtím, než požádá o předání nebo přijme rozhodnutí o tom, zda bude nebo nebude souhlasit s předáním.

4. Doklady poskytnuté stranami podle této smlouvy nepodléhají vyššímu ověření.

Článek 8

Důsledky předání pro předávající stát

1. Důsledkem převzetí odsouzené osoby orgány přijímajícího státu je přerušení výkonu trestu v předávajícím státě.

2. Pokud se odsouzená osoba výkonu trestu na území přijímajícího státu vyhýbá, tento stát neprodleně informuje předávající stát. Je-li odsouzená osoba poté zadržena na území předávajícího státu, tento stát může nařídit výkon zbytku trestu.

3. Předávající stát nemůže pokračovat ve výkonu trestu, jestliže má přijímající stát za to, že výkon trestu byl ukončen.

Článek 9

Důsledky předání pro přijímající stát

1. Příslušné orgány přijímajícího státu zajistí pokračování výkonu trestu za podmínek uvedených v odstavci 2. Výkon trestu se řídí právem přijímajícího státu a pouze přijímající stát, s výjimkou tohoto článku a článku 10, je oprávněn přijmout veškerá příslušná rozhodnutí.

2. Přijímající stát je vázán druhem a délkou trvání trestu, jak byly stanoveny předávajícím státem. Pokud je vsak tento trest svým druhem nebo délkou trvání v rozporu s právem přijímajícího státu nebo pokud to jeho právo vyžaduje, může tento stát na základě soudního nebo správního rozhodnutí přizpůsobit tento trest trestu stanovenému jeho právem pro obdobný trestný čin. Pokud je nejvyšší možná délka trestu stanoveného právem přijímajícího státu kratší, než délka trestu uloženého v předávajícím státě, přijímající stát nařídí výkon trestu s nejvyšší možnou délkou podle svého práva. Co se týče jeho druhu, trest musí co nejvíce odpovídat trestu uloženému rozsudkem, který má být vykonán. Svým druhem nebo délkou nesmí převýšit trest uložený v předávajícím státě ani překročit nejvyšší možný trest stanovený právem přijímajícího státu.

3. Příslušný orgán přijímajícího státu nesmí změnit trest odnětí svobody na peněžitý trest.

4. Ta část trestu, včetně vazby, která již byla odsouzenou osobou vykonána v předávajícím státě, musí být zcela započtena do celkové délky trestu.

5. Přijímající stát poskytne předávajícímu státu kopii rozhodnutí, kterým byl nařízen výkon rozhodnutí na území přijímajícího státu.

Článek 10

Milost, amnestie, zmírnění trestu

Obě strany mohou udělit milost, amnestii nebo zmírnit trest v souladu se svou ústavou nebo jinými zákony.

Článek 11

Přezkoumání rozsudku

Pouze předávající stát má právo rozhodovat o žádostech o přezkoumání rozsudku.

Článek 12

Ukončení výkonu trestu

Přijímající stát ukončí výkon trestu, jakmile je předávajícím státem informován o rozhodnutí nebo opatření, v důsledku nějž trest přestal být vykonatelným.

Článek 13

Informace o výkonu trestu

Přijímající stát poskytne předávajícímu státu informace o výkonu trestu, pokud:

a) výkon trestu považuje za ukončený,

b) odsouzená osoba uprchla před ukončením výkonu trestu,

c) odsouzená osoba zemřela nebo

d) předávající stát vyžaduje zvláštní zprávu.

Článek 14

Průvoz

1. V souladu se svým právem vyhoví strana žádosti o průvoz odsouzené osoby přes své území, pokud o to druhá strana požádá a tato strana se dohodla se třetím státem na předání odsouzené osoby na své území nebo ze svého území.

2. Strana může odmítnout povolit průvoz, jestliže:

a) odsouzená osoba je jejím občanem nebo

b) čin, za který byl trest uložen, není podle jejího práva trestným činem.

3. Žádosti o průvoz a odpovědí budou zasílány způsobem uvedeným v čl. 4 odst. 1 a 2. Dožadující stát přiloží k žádosti informace uvedené v čl. 7 odst. 2 písm, a).

4. Žádost o průvoz se nevyžaduje, pokud je průvoz přes území druhé strany prováděn letecky a není-li plánováno přistání.

Článek 15

Jazyk a náklady

1. Žádosti, odpovědi a všechny doklady musí být opatřeny překladem do jazyka dožádaného státu nebo do angličtiny.

2. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s předáním odsouzené osoby nebo výkonem trestu po předání nese přijímající stát s výjimkou nákladů vzniklých předávajícímu státu výlučně na jeho území.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nemá vliv na práva a závazky vyplývajících z jiných mezinárodních smluv, které jsou pro strany závazné.

2. Tato smlouva se vztahuje i na rozsudky vynesené před jejím vstupem v platnost.

3. Sporné otázky vyplývající z provádění této smlouvy budou řešeny jednáním mezi ústředními orgány, případně diplomatickou cestou.

4. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna písemnou dohodou stran. Změny a dodatky vstupují v platnost v souladu s odstavcem 7 tohoto článku.

5. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Kterákoli strana může vypovědět tuto smlouvu oznámením učiněným diplomatickou cestou. Tato smlouva pozbývá platnost jeden rok ode dne přijetí oznámení druhou stranou.

6. Bez ohledu na výpověď se smlouva nadále vztahuje na výkon trestu odsouzených osob, které byly předány podle této smlouvy před dnem, kdy tato výpověď smlouvy nabyla účinnosti.

7. Tato smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost šedesát dní ode dne výměny ratifikačních listin. Ratifikační listiny budou vyměněny co nejdříve.


NA DŮKAZ TOHO níže podepsaní, jsouce k tomu řádně zmocněni, podepsali tuto smlouvu.

Dáno v Hanoji dne 7. června 2017 ve dvou původních vyhotoveních, v jazyce českém, vietnamském a anglickém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za Českou republiku
Robert Pelikán v. r.
ministr spravedlnosti

Za Vietnamskou socialistickou republiku
To Lam v. r.
ministr veřejné bezpečnosti

Přesunout nahoru