Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 32/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o podpoře obchodu a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky

Datum vyhlášení 27.06.2019
Uzavření smlouvy 21.05.2019
Platnost od 21.05.2019
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

32

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. května 2019 byla v Praze podepsána Dohoda o podpoře obchodu a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku IV odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA O PODPOŘE OBCHODU A HOSPODÁŘSKÉ SPOLUPRÁCI

MEZI

VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

A VLÁDOU BANGLADÉŠSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY

Vláda České republiky a vláda Bangladéšské lidové republiky (dále jednotlivě jako „Strana“ nebo společně jako „Strany“):

Inspirované tradičním přátelským spojením a srdečnými vztahy, které mezi oběma zeměmi panují;

S přáním rozvíjet, rozšiřovat a podporovat obchodní, hospodářskou, průmyslovou, technickou a technologickou spolupráci na základě reciprocity a vzájemné výhodnosti;

Vědomy si nezbytnosti existence adekvátního právního rámce pro česko-bangladéšské vztahy v souladu se zákony a předpisy platnými v obou zemích,

se dohodly na následujícím:

ČLÁNEK I

Cíle

Strany souhlasí, že cíli Dohody v souladu se zákony a předpisy platnými v obou státech jsou:

(a) posilovat dvoustranné obchodní a hospodářské vztahy;

(b) usnadnit růst dvoustranných investic a identifikování hospodářských a investičních příležitostí v obou zemích;

(c) rozvíjet obchodní a průmyslovou spolupráci a usnadnit navazování kontaktů mezi podnikatelskými subjekty obou zemí;

(d) podporovat lepší porozumění mezi soukromým sektorem obou zemí v souvislosti s jeho obchodními a hospodářskými politikami;

(e) povzbuzovat spolupráci v oblastech společného zájmu.

ČLÁNEK II

Spolupráce

Strany ctí zásady svobodného tržního hospodářství. V důsledku toho souhlasí s povzbuzováním a usnadňováním širší spolupráce mezi fyzickými a právnickými osobami obou zemí včetně podnikatelských komunit, asociací, institucí a vládních agentur, v souladu se zákony a předpisy platnými v obou zemích. Za tím účelem se dohodly na:

(a) výměně informací o hospodářském rozvoji a vzájemném obchodu, hospodářských plánech, předpovědích a strategiích;

(b) identifikaci investičních příležitostí a usnadňování investičních toků pomocí výměny informací o zákonech a předpisech upravujících zahraniční investice a o jakýchkoliv s nimi spojených změnách, a dále o oborech, které by mohly být potenciálně zajímavé pro vzájemnou spolupráci;

(c) usnadňování hospodářských, obchodních a investičních misí, analýz trhu, výměny informací a obchodních a institucionálních vazeb a dalších iniciativ, které propojují potenciální obchodní partnery;

(d) výměně informací o obchodních a průmyslových veletrzích, výstavách, podnikatelských misích a dalších aktivitách pro podporu obchodu;

(e) usnadňování pohybu odborníků z řad veřejnosti, soukromé sféry a neziskového sektoru, technických pracovníků, investorů a obchodních zástupců;

(f) zkoumání a podporování možností rozvoje společného podnikání ve třetích zemích, vycházejícího z partnerství mezi českými a bangladéšskými společnostmi;

(g) povzbuzování zakládání podniků se společnou majetkovou účastí;

(h) povzbuzování spolupráce ve vědě a technice, včetně propojování českých a bangladéšských vzdělávacích, školicích a výzkumných institucí;

(i) posilování spolupráce při budování kapacit v oblasti obchodu a průmyslu.

ČLÁNEK III

Instituce

1) Aby bylo dosaženo cílů této Dohody a úzké koordinace stejně jako konzultací mezi Stranami, bude zřízena Smíšená komise pro obchodní á ekonomickou spolupráci (dále jen „Smíšená komise“).

2) Smíšená komise se bude scházet v pravidelných intervalech střídavě v České republice a v Bangladéšské lidové republice, pokud se Strany ve zvláštních případech nedohodnou jinak.

3) Struktura Smíšené komise bude odsouhlasena oběma Stranami výměnou nót.

4) Za každou ze Stran provádění této Dohody koordinuje a dohlíží na něj následující Koordinační orgán:

a) v případě České republiky bude koordinačním orgánem Ministerstvo průmyslu a obchodu zastupované náměstkem ministra průmyslu a obchodu České republiky jako spolupředsedou Smíšené komise; a

b) v případě Bangladéšské lidové republiky bude koordinačním orgánem Ministerstvo obchodu bangladéšské vlády zastupované tajemníkem jako spolupředsedou Smíšené komise.

5) Smíšená komise může dle potřeby zakládat výbory nebo pracovní skupiny. Podle potřeby může Smíšená komise přizvat ke spolupráci zástupce příslušných obchodních organizací a institucí z obou zemí s cílem napomoci provádění této Dohody.

6) Nerozhodne-li Smíšená komise jinak, budou jí Koordinační orgány předkládat na každém z pravidelných zasedání zprávy o činnostech výborů nebo pracovních skupin zřízených na základě této Dohody.

7) Mezi úkoly Smíšené komise patří zejména:

a) diskuze o rozvoji bilaterálního obchodu a hospodářských vztahů;

b) identifikace nových příležitostí pro další rozvoj hospodářské spolupráce;

c) příprava návrhů na zlepšení podmínek hospodářské spolupráce mezi podniky obou zemí a

d) vydávání doporučení ohledně provádění této Dohody.

ČLÁNEK IV

Závěrečná ustanovení

1) Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu a sjednává se na dobu neurčitou, neoznámí-li písemně jedna Strana druhé Straně její výpověď s tím, že platnost Dohody skončí šest měsíců ode dne doručení takového oznámení.

2) Na žádost jedné ze Stran může být tato Dohoda kdykoli písemnou dohodou Stran změněna či upravena.

3) Změnou nebo výpovědí této Dohody nejsou dotčeny ujednání a smlouvy, které byly podle této Dohody uzavřeny.

4) Spory mezi Stranami týkající se výkladu nebo provádění Dohody budou řešeny cestou konzultací.

5) Ustanovení této Dohody se použijí, aniž by byla dotčena práva a povinnosti:

a) Stran vyplývajících z mezinárodních smluv, jichž jsou stranami, a/nebo z jejich členství v mezinárodních organizacích;

b) České republiky vyplývajícím z jejího členství v Evropské unii.


DÁNO v Praze, dne 21. května 2019, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, bengálském a anglickém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění anglické.

Za vládu
České republiky
Karel Havlíček v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za vádu
Bangladéšské lidové republiky
Tipu Munshi v. r.
ministr obchodu

Přesunout nahoru